Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Zusman
Zusman
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 38 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Ähnlich wie Karnit flug (20)

Anzeige

Karnit flug

 1. 1. 1 ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫מצב‬ ‫תמונת‬ ‫מדיניות‬ ‫וסוגיות‬ ‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014 ‫ד‬"‫פלוג‬ ‫קרנית‬ ‫ר‬,‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫נגידת‬ 31‫במרץ‬,2015
 2. 2. ‫המוניטרית‬ ‫המדיניות‬
 3. 3. ‫מקור‬:‫בלומברג‬ ‫במרבית‬ ‫אפסית‬ ‫עולמית‬ ‫וריבית‬ ‫אינפלציה‬ ‫סביבת‬ ‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ 3 ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫של‬ ‫הריבית‬ ‫שערי‬ ‫בינלאומית‬ ‫בהשוואה‬ (‫מרץ‬2015) ‫ובעולם‬ ‫בישראל‬ ‫האינפלציה‬ (2015‫אחרון‬ ‫נתון‬) 0.10.05 0.25 0.0 0.3- 1.0-
 4. 4. ‫ליעד‬ ‫מתחת‬ ‫נמצאות‬ ‫הטווח‬ ‫קצרות‬ ‫והציפיות‬ ‫בפועל‬ ‫האינפלציה‬, ‫היעד‬ ‫במרכז‬ ‫מעוגנות‬ ‫הטווח‬ ‫ארוכות‬ ‫הציפיות‬ ‫מקור‬:‫ישראל‬ ‫בנק‬4 ‫ב‬ ‫האינפלציה‬-12‫האחרונים‬ ‫החודשים‬,‫לאינפלציה‬ ‫הציפיות‬ ‫ל‬ ‫הפורוורד‬ ‫וציפיות‬ ‫ההון‬ ‫משוק‬ ‫לשנה‬-10‫שנים‬(2009-2015)%
 5. 5. ‫אחרים‬ ‫וחוזים‬ ‫שכר‬ ‫להסכמי‬ ‫כעוגן‬ ‫משמש‬ ‫האינפלציה‬ ‫יעד‬ ‫מקור‬:‫הלשכה‬‫המרכזית‬‫לסטטיסטיקה‬‫ועיבודי‬‫בנק‬‫ישראל‬.5 ‫שכיר‬ ‫למשרת‬ ‫בשכר‬ ‫השינוי‬ ‫ושיעור‬ ‫הממוצעת‬ ‫השנתית‬ ‫האינפלציה‬ ‫העסקי‬ ‫במגזר‬ ‫ישראלים‬,1998-2014
 6. 6. ‫שקל‬-‫דולר‬,‫שקל‬-‫אירו‬‫הנומינלי‬ ‫החליפין‬ ‫ושער‬‫אפקטיבי‬ (2015-2007,‫ממוצע‬‫חודשי‬) ₪ ‫שקל‬/‫דולר‬ ‫מדד‬ ‫אפקטיבי‬ ‫נומינלי‬ ‫מקור‬:‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫שקל‬/‫אירו‬ 6 ‫על‬ ‫האחרונים‬ ‫בחודשים‬ ‫תנודתי‬ ‫אפקטיבי‬ ‫הנומינלי‬ ‫החליפין‬ ‫שער‬ ‫ולאירו‬ ‫לדולר‬ ‫ביחס‬ ‫חליפין‬ ‫בשער‬ ‫מנוגדות‬ ‫מגמות‬ ‫רקע‬
 7. 7. ‫העסקי‬ ‫התוצר‬ ‫פער‬ ‫של‬ ‫הרבעונית‬ ‫ההתפתחות‬ (‫אחוזים‬,42004-201) ‫הפוטנציאלי‬ ‫מהתוצר‬ ‫נמוך‬ ‫בפועל‬ ‫התוצר‬ ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬20147 % *‫העסקי‬ ‫התוצר‬ ‫פער‬ *‫סטייה‬(‫באחוזים‬)‫הפוטנציאלי‬ ‫מהתוצר‬ ‫בפועל‬ ‫התוצר‬ ‫של‬.‫ייצור‬ ‫פונקציית‬ ‫גישת‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫פוטנציאלי‬ ‫תוצר‬.
 8. 8. ‫תקופה‬ ‫ממוצע‬ ‫חוץ‬ ‫מטבע‬ ‫רכישות‬% $M ‫יתרות‬ ‫מלאי‬ ‫הגדלת‬ ‫חריגות‬ ‫תנודות‬ ‫מיתון‬ ‫מטרותיו‬ ‫את‬ ‫להשיג‬ ‫בכדי‬ ‫מדיניות‬ ‫כלי‬ ‫במגוון‬ ‫שימוש‬ ‫עושה‬ ‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫קצר‬ ‫לטווח‬ ‫הריבית‬ ‫שער‬ ‫מקור‬:‫ישראל‬ ‫בנק‬ 0.1% 8 ‫הגז‬ ‫תכנית‬ ‫במסגרת‬ ‫רכישות‬ 0 1 2 3 4 5 01/07 07/07 01/08 07/08 01/09 07/09 01/10 07/10 01/11 07/11 01/12 07/12 01/13 07/13 01/14 07/14 01/15
 9. 9. ‫ומדיניות‬ ‫אתגרים‬
 10. 10. .I‫והעלאת‬ ‫העבודה‬ ‫פריון‬ ‫צמיחת‬ ‫קצב‬ ‫הגברת‬ ‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ .II‫התחרות‬ ‫והגברת‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫הורדת‬ .III‫הדיור‬ ‫בשוק‬ ‫ההיצע‬ ‫הגדלת‬ .IV‫ב‬ ‫בהתחשב‬ ‫פיסקלית‬ ‫מדיניות‬ ‫ניהול‬: o‫החוב‬ ‫נטל‬ o‫נמוכה‬ ‫אזרחית‬ ‫הוצאה‬ o‫והכללים‬ ‫הממשלה‬ ‫בתכניות‬ ‫עקביות‬ ‫חוסר‬ .V‫השוויון‬ ‫ואי‬ ‫העוני‬ ‫הפחתת‬ ‫החדשה‬ ‫הממשלה‬ ‫אתגרי‬:‫מדיניות‬ ‫והמלצות‬ ‫יעדים‬ 10
 11. 11. .I‫פריון‬ ‫צמיחת‬ ‫קצב‬ ‫הגברת‬ ‫כושר‬ ‫והעלאת‬ ‫העבודה‬ ‫ההשתכרות‬
 12. 12. ‫בישראל‬ ‫הפריון‬,‫בארה‬"‫ה‬ ‫ובמדינות‬ ‫ב‬-OECD (‫עבודה‬ ‫לשעת‬ ‫תוצר‬,2013-1981,PPP,$‫מחירי‬2013) OECD ‫ארה‬"‫ב‬ ‫ישראל‬ ‫ישראל‬ ‫בין‬ ‫הפריון‬ ‫פער‬ ‫לארה‬"‫ב‬ 12 The conference board total economy database 2014 ‫מקור‬: ‫נסגר‬ ‫איננו‬ ‫המפותחות‬ ‫המדינות‬ ‫מול‬ ‫והפער‬ ‫יחסית‬ ‫נמוך‬ ‫העבודה‬ ‫פריון‬
 13. 13. ‫הפריון‬ ‫להעלאת‬ ‫חיונית‬ ‫בתשתיות‬ ‫ההשקעה‬ ‫הבין‬ ‫המטבע‬ ‫קרן‬ ‫אומדן‬-‫לאומית‬: ‫עלייה‬‫של‬‫כ‬-1%‫תוצר‬‫בהשקעה‬ ‫בפרויקטים‬‫של‬‫תשתית‬–‫במידה‬‫ואלו‬ ‫נבחרים‬‫בקפידה‬‫ומבוצעים‬‫ביעילות‬– ‫צפויה‬‫להעלות‬‫את‬‫רמת‬‫התוצר‬‫ב‬- 0.4%‫בטווח‬‫המידי‬‫וב‬-1.5%‫לאחר‬ ‫ארבע‬‫שנים‬ ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬201413
 14. 14. ‫ה‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכה‬ ‫בישראל‬ ‫התשתיות‬ ‫רמת‬-OECD 14 ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014
 15. 15. ‫ה‬ ‫מדד‬-“Doing Business” ‫מקור‬:Doing Business, 2007 & 2015 ‫על‬ ‫מקשה‬ ‫בישראל‬ ‫הבירוקרטיה‬"‫עסקים‬ ‫עשיית‬" *‫מתוך‬ ‫דירוג‬185‫מדינות‬.‫יותר‬ ‫שלילי‬ ‫מצב‬ ‫משקף‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫דירוג‬ 26 40 15
 16. 16. I.‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ ‫והעלאת‬ ‫העבודה‬ ‫פריון‬ ‫צמיחת‬ ‫קצב‬ ‫הגברת‬ ‫בתשתיות‬ ‫השקעה‬ (‫לדוגמה‬:‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬,‫וכו‬ ‫הטבעי‬ ‫הגז‬ ‫לצנרת‬ ‫תעשיות‬ ‫חיבור‬') ‫במו‬ ‫השקעה‬"‫וחדשנות‬ ‫פ‬(‫בהיי‬ ‫רק‬ ‫לא‬-‫טק‬) ‫עקבית‬ ‫בלתי‬ ‫ורגולציה‬ ‫מיותרת‬ ‫ביורוקרטיה‬ ‫הסרת‬ ‫מחו‬ ‫לתחרות‬ ‫חשיפה‬"‫ל‬‫כ‬‫וחדשנות‬ ‫להתייעלות‬ ‫זרז‬ ‫וטכנולוגית‬ ‫מקצועית‬ ‫והכשרה‬ ‫חינוך‬ 16
 17. 17. .II‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫הורדת‬ ‫התחרות‬ ‫והגברת‬
 18. 18. ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014 ‫רמת‬ ‫בין‬ ‫הקיים‬ ‫מהקשר‬ ‫במעט‬ ‫גבוהים‬ ‫בישראל‬ ‫הצריכה‬ ‫מוצרי‬ ‫מחירי‬ ‫לנפש‬ ‫התוצר‬ ‫ורמת‬ ‫המחירים‬ 18
 19. 19. 19 ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014 ‫משמעותי‬ ‫הפער‬ ‫המחירים‬ ‫מדד‬ ‫מסעיפי‬ ‫בחלק‬
 20. 20. ‫מפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫דיור‬ ‫על‬ ‫גבוהה‬ ‫הוצאה‬ ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬201420
 21. 21. ‫והכנסת‬ ‫ההשתכרות‬ ‫כושר‬ ‫להגדלת‬ ‫כבסיס‬ ‫הפריון‬ ‫העלאת‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫באמצעות‬ ‫התחרות‬ ‫הגברת‬: o‫לשווקים‬ ‫נוספים‬ ‫שחקנים‬ ‫כניסת‬ ‫בפני‬ ‫חסמים‬ ‫הסרת‬ o‫הקיימים‬ ‫השחקנים‬ ‫בין‬ ‫התחרות‬ ‫הגברת‬ o‫ליבוא‬ ‫חשיפה‬ X‫מע‬"‫דיפרנציאלי‬ ‫מ‬ X‫גורף‬ ‫מחירים‬ ‫פיקוח‬ 21 II.‫התחרות‬ ‫והגברת‬ ‫המחיה‬ ‫יוקר‬ ‫הורדת‬
 22. 22. .III‫בשוק‬ ‫ההיצע‬ ‫הגדלת‬ ‫הדיור‬
 23. 23. ‫בניה‬ ‫וגמר‬ ‫התחלות‬ (2000-2014) 23 ‫מקור‬:‫למ‬"‫ס‬ ‫בהיצע‬ ‫גידול‬ ‫חל‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫זמן‬ ‫לאורך‬ ‫שיישמר‬ ‫הכרחי‬
 24. 24. ‫תמ‬ ‫באמצעות‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫המרכז‬ ‫באזור‬ ‫ציפוף‬"‫א‬38‫ופינוי‬ ‫לתשתיות‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬ ‫תוך‬ ‫ובינוי‬;‫צה‬ ‫מחנות‬ ‫פינוי‬"‫ל‬ ‫ובפרט‬ ‫הבנייה‬ ‫בהיקפי‬ ‫האצה‬ ‫לטובת‬ ‫החסמים‬ ‫הסרת‬ ‫ביקוש‬ ‫באזורי‬: o‫בפועל‬ ‫לבניה‬ ‫ועד‬ ‫הייזום‬ ‫משלב‬ ‫ארוך‬ ‫תהליך‬ o‫התשתית‬ ‫בעיית‬ o‫ההיצע‬ ‫להגדלת‬ ‫המקומיות‬ ‫לרשויות‬ ‫שלילי‬ ‫תמריץ‬ X‫ההיצע‬ ‫את‬ ‫להגדיל‬ ‫מבלי‬ ‫הביקוש‬ ‫את‬ ‫המגדילות‬ ‫תכניות‬ 24 III.‫הדיור‬ ‫בשוק‬ ‫ההיצע‬ ‫הגדלת‬
 25. 25. .IV‫פיסקלית‬ ‫מדיניות‬ ‫ניהול‬
 26. 26. ‫במגמת‬ ‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫החוב‬‫ירידה‬,‫המפותחות‬ ‫במדינות‬ ‫למגמה‬ ‫בניגוד‬; ‫גבוהים‬ ‫עדיין‬ ‫הריבית‬ ‫תשלומי‬ ‫אולם‬ ‫ה‬ ‫וממוצע‬ ‫בישראל‬ ‫הציבורי‬ ‫החוב‬-OECD‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫הריבית‬ ‫תשלומי‬ ‫ה‬ ‫ובמדינות‬ ‫בישראל‬-OECD(2013) 26 ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014 1.7 3.5 -3.0 -2.0 -1.0 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0
 27. 27. 27 ‫רווחה‬ ‫לשירותי‬ ‫זה‬ ‫ובכלל‬ ‫האזרחית‬ ‫הציבורית‬ ‫ההוצאה‬,‫חינוך‬ ‫ובריאות‬,‫המפותחות‬ ‫למדינות‬ ‫בהשוואה‬ ‫נמוכה‬ ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014
 28. 28. *‫מחירי‬ ‫במונחי‬ ‫הנתונים‬2015 8 1 2 1 2 1 1 1 0 2 4 6 8 10 12 2016 2017 2018 2019 2020 ‫ההכנסה‬ ‫ובצד‬ ‫ההוצאה‬ ‫בצד‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬ ‫הנדרשת‬ ‫ההתאמה‬ ‫הגרעון‬ ‫ובתקרת‬ ‫ההוצאה‬ ‫בכלל‬ ‫לעמוד‬ ‫מנת‬ ‫על‬ (2020-2016) ‫מיליארדי‬₪ ‫בהכנסות‬ ‫הגידול‬ ‫לצורך‬ ‫הדרוש‬ ‫ביעד‬ ‫עמידה‬ ‫הקבוע‬ ‫הגירעון‬ ‫בחוק‬,‫בהנחה‬ ‫בכלל‬ ‫שעומדים‬ ‫ההוצאה‬ ‫עלות‬ ‫חריגת‬ ‫גודל‬ ‫התוכניות‬ ‫שאישרה‬ ‫מכלל‬ ‫הממשלה‬ ‫ההוצאה‬ ‫בהוצאה‬ ‫בגידול‬ ‫כרוכות‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫התכניות‬ ‫כל‬ ‫סך‬,‫החורג‬ ‫ההוצאה‬ ‫מכלל‬ 28
 29. 29. ‫החוב‬ ‫הפחתת‬ ‫המשך‬,‫את‬ ‫ולהפחית‬ ‫המשק‬ ‫עמידות‬ ‫את‬ ‫לבסס‬ ‫כדי‬ ‫הריבית‬ ‫תשלומי‬ ‫נטל‬ ‫המעקב‬ ‫במנגנון‬ ‫שימוש‬"(‫נומרטור‬)"‫בין‬ ‫עקביות‬ ‫להבטחת‬ ‫הפיסקליים‬ ‫והכללים‬ ‫הממשלה‬ ‫של‬ ‫הפרטניות‬ ‫ההחלטות‬ ‫הביטחון‬ ‫תקציב‬ ‫של‬ ‫הגדלה‬ ‫ותידרש‬ ‫במידה‬,‫הממשלה‬ ‫על‬ ‫יהיה‬ ‫ההכנסות‬ ‫הגדלת‬ ‫לבין‬ ‫החברתיים‬ ‫השירותים‬ ‫צמצום‬ ‫בין‬ ‫לבחור‬ ‫הממשלה‬ ‫בשירותי‬ ‫לצורך‬ ‫מענה‬ ‫מתן‬: o‫וחברתיים‬ ‫ציבוריים‬ ‫שירותים‬ o‫בתשתיות‬ ‫השקעה‬ o‫צמיחה‬ ‫מנועי‬ ‫פיתוח‬ ‫מבחן‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הפטורים‬ ‫מערך‬ ‫ובחינת‬ ‫המיסים‬ ‫בצד‬ ‫התאמות‬ ‫הכלכלית‬ ‫הצדקתם‬-‫חברתית‬ X‫החוב‬ ‫הפחתת‬ ‫ממתווה‬ ‫סטייה‬ 29 IV.‫החוב‬ ‫הפחתת‬ ‫המשך‬ ‫תוך‬ ‫לצרכים‬ ‫מענה‬ ‫הנותנת‬ ‫פיסקלית‬ ‫מדיניות‬ ‫ניהול‬
 30. 30. .V‫ואי‬ ‫העוני‬ ‫הפחתת‬ ‫השוויון‬
 31. 31. ‫מקור‬:‫דו‬"‫ישראל‬ ‫בנק‬ ‫ח‬2014,‫בית‬ ‫משקי‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫גבוהה‬ ‫ברמה‬ ‫התייצבה‬ ‫העוני‬ ‫תחולת‬;‫יורד‬ ‫השוויון‬ ‫אי‬ ‫גבוה‬ ‫עדיין‬ ‫אך‬ 31
 32. 32. 32 ‫ערביות‬ ‫נשים‬ ‫של‬ ‫התעסוקה‬ ‫שיעור‬ ‫הגדלת‬ ‫המשך‬ ‫העבודה‬ ‫בשוק‬ ‫חרדים‬ ‫וגברים‬ ‫והכשרה‬ ‫המודרני‬ ‫העבודה‬ ‫לשוק‬ ‫החינוך‬ ‫התאמת‬ ‫מקצועית‬ ‫העבודה‬ ‫חוקי‬ ‫אכיפת‬ ‫עבודה‬ ‫מענק‬ ‫תכנית‬ ‫הרחבת‬"(‫שלילי‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬)" ‫חלשות‬ ‫לאוכלוסיות‬ ‫הדיור‬ ‫בסוגיית‬ ‫טיפול‬ V.‫השוויון‬ ‫ואי‬ ‫העוני‬ ‫הפחתת‬
 33. 33. ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬
 34. 34. ‫בנקאיים‬ ‫חוץ‬ ‫גופים‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫המנוהלים‬ ‫הנכסים‬ ‫של‬ ‫החלק‬* ‫בהתמדה‬ ‫עלה‬ ‫מיליארדי‬₪ ‫בנקאיים‬ ‫החוץ‬ ‫הגופים‬ ‫נכסי‬ ‫יחס‬ ‫הבנקים‬ ‫לנכסי‬ ‫והגופים‬ ‫הבנקים‬ ‫נכסי‬ ‫סך‬ ‫בנקאיים‬ ‫החוץ‬,‫מיליארדי‬₪ *‫נאמנות‬ ‫קרנות‬ ‫כולל‬ ‫המוסדיים‬ ‫הגופים‬ **‫ספטמבר‬ ‫לנתוני‬ ‫מתייחסים‬ ‫הבנקים‬ ‫נכסי‬2014 34
 35. 35. 35 ‫את‬ ‫להגביר‬ ‫הצורך‬ ‫לצד‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫יציבות‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫התחרות‬,‫והיעילות‬ ‫ההוגנות‬ .1‫הקמת‬‫ועדה‬‫ליציבות‬‫פיננסית‬ .2‫נעשתה‬‫כברת‬‫דרך‬‫לקידום‬‫התחרות‬‫בבנקים‬,‫חשוב‬ ‫להמשיך‬‫ולשפר‬‫היכן‬‫שנדרש‬ .3‫חשוב‬‫שהציבור‬‫הרחב‬‫יעשה‬‫שימוש‬‫בכלים‬‫שהועמדו‬ ‫לרשותו‬ ‫המידע‬ ‫וזמינות‬ ‫שקיפות‬ ‫להגברת‬ ‫צעדים‬ ‫המשך‬,‫פיננסי‬ ‫חינוך‬, ‫לתחרות‬ ‫תשתית‬ ‫ויצירת‬ ‫חדשים‬ ‫שחקנים‬ ‫של‬ ‫בכניסה‬ ‫ממשלתית‬ ‫תמיכה‬ ‫לשקול‬ ‫ניתן‬ X‫גופים‬ ‫הקמת‬"‫נכים‬",‫הלקוחות‬ ‫כספי‬ ‫את‬ ‫שיסכנו‬ ‫כאלו‬ ‫או‬
 36. 36. ‫פיננסית‬ ‫ליציבות‬ ‫ועדה‬ ‫הקמת‬ ‫מטרת‬‫הוועדה‬: ‫מיסוד‬‫תיאום‬‫ושיתוף‬‫פעולה‬‫בין‬‫כלל‬‫רשויות‬‫הפיקוח‬‫הפיננסיות‬(‫המפקח‬‫על‬ ‫הבנקים‬,‫הממונה‬‫על‬‫שוק‬‫ההון‬‫ביטוח‬‫וחיסכון‬,‫הממונה‬‫על‬‫מערכות‬‫תשלומים‬ ‫וסליקה‬‫והרשות‬‫לני‬"‫ע‬)‫והמייצבים‬(‫בנק‬‫ישראל‬‫ומשרד‬‫האוצר‬)‫במטרה‬‫לזהות‬, ‫למנוע‬‫ולהפחית‬‫סיכונים‬‫מערכתיים‬. ‫תפקידי‬‫הוועדה‬: o‫הגדרה‬,‫ניתוח‬,‫הערכה‬‫וניטור‬‫של‬‫סיכונים‬‫מערכתיים‬ o‫בדיקת‬‫סיכונים‬‫וחשיפות‬‫במערכת‬‫הפיננסית‬‫לשם‬‫זיהוי‬‫סיכונים‬‫מערכתיים‬‫והערכתם‬ o‫קידום‬‫חילופי‬‫מידע‬‫בין‬‫רשויות‬‫הפיקוח‬‫הפיננסיות‬‫ובינן‬‫לבין‬‫המייצבים‬ o‫שיפור‬‫התיאום‬‫ושיתוף‬‫הפעולה‬‫בין‬‫רשויות‬‫הפיקוח‬‫הפיננסיות‬‫והמייצבים‬‫בניתוח‬, ‫הערכה‬,‫פיתוח‬‫והפעלה‬‫של‬‫כלים‬‫ושיטות‬‫למניעה‬‫של‬‫סיכונים‬‫מערכתיים‬‫והפחתתם‬ o‫התראה‬‫כאשר‬‫סיכון‬‫מערכתי‬‫עשוי‬‫להוות‬‫סיכון‬‫מהותי‬ o‫המלצה‬‫על‬‫צעדים‬‫למניעה‬‫או‬‫להפחתה‬‫של‬‫סיכונים‬‫מערכתיים‬‫מזוהים‬ o‫מעקב‬‫אחר‬‫הפעולות‬‫שננקטו‬‫בעקבות‬‫ההתראות‬‫ואחר‬‫יישום‬‫ההמלצות‬"(‫אמץ‬‫או‬‫גלה‬)" 36
 37. 37. ‫סיכום‬ 37 •‫טוב‬ ‫בהחלט‬ ‫הישראלי‬ ‫המשק‬ ‫מצב‬,‫נתוני‬ ‫שמצביעים‬ ‫כפי‬ ‫העדכניים‬ ‫המאקרו‬ •‫איתם‬ ‫להתמודד‬ ‫שביכולתנו‬ ‫רבים‬ ‫אתגרים‬ ‫בפנינו‬ ‫ניצבים‬ ‫בעבר‬ ‫נעשה‬ ‫שכבר‬ ‫כפי‬ •‫היחסיים‬ ‫היתרונות‬ ‫לשימור‬ ‫טווח‬ ‫ארוכות‬ ‫תכניות‬ ‫לקדם‬ ‫יש‬ ‫המשק‬ ‫של‬,‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫עם‬ ‫שתטיב‬ ‫לצמיחה‬ ‫שיביאו‬ •‫המלצותינו‬ ‫את‬ ‫תלמד‬ ‫החדשה‬ ‫שהממשלה‬ ‫משוכנעת‬ ‫אני‬ ‫שלה‬ ‫העדיפויות‬ ‫לסדרי‬ ‫בהתאם‬ ‫ליישמן‬ ‫ותשכיל‬ •‫ישראל‬ ‫בנק‬,‫כתמיד‬,‫לסייע‬ ‫בכדי‬ ‫הממשלה‬ ‫לצד‬ ‫יעמוד‬ ‫לרשותו‬ ‫העומד‬ ‫ובניסיון‬ ‫המקצועיים‬ ‫בכלים‬
 38. 38. 38 ‫תודה‬

×