Anzeige

Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng

7. Feb 2023
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Anzeige
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng
Nächste SlideShare
DU AN KHU DU LICH DA NGOAIDU AN KHU DU LICH DA NGOAI
Wird geladen in ... 3
1 von 104
Anzeige

Más contenido relacionado

Similar a Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng(20)

Más de LẬP DỰ ÁN VIỆT(20)

Anzeige

Thuyết minh dự án khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng

 1. THUYẾT MINH DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG Tháng 01/2023 CÔNG TY TNHH Địa điểm: Tỉnh Bình Phước
 2. CÔNG TY TNHH -----------  ----------- DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG Địa điểm: Tỉnh Bình Phước ĐƠN VỊ TƯ VẤN 0918755356-0918755356 NGUYỄN BÌNH MINH
 3. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 2 MỤC LỤC MỤC LỤC............................................................................................................. 2 1 - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP................................. 6 2 - QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐCERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3 – GIẤY ỦY QUYỀN....................ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 4 - QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 5 - GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ........................................ 9 6 – ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ THỬA ĐẤTERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 7 - GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGERROR! BOO 8 - PHÊ DUYỆT NHIỆM VỤ QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500ERROR! BOOKMARK N 9 - BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG THỂ 1/500ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED 10 - PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500ERROR! BOOKMARK NOT DEFIN 11 - PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT 1/500ERROR! BOOKMARK 12 - BẢN VẼ THIẾT KẾ CƠ SỞ....ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 13 - GIẤY PHÉP XÂY DỰNG .......ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 14 - THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH....................... 13 CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU....................................................................................... 13 I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ.................................................................... 13 II. MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN .......................................................... 13 III. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ ........................................................................... 14 IV. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ............................................................................. 17 V. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN ................................................................ 18 5.1. Mục tiêu chung............................................................................................. 18 5.2. Mục tiêu cụ thể............................................................................................. 19 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN........................ 20 I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................................................................................................... 20
 4. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 3 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án..................................................... 20 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án.......................................... 21 II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG........................................................ 22 2.1. Quan điểm du lịch Việt Nam ....................................................................... 22 2.2. Tổng quan du lịch Việt Nam 2022............................................................... 23 2.3. Xu hướng du lịch giai đoạn ‘mở cửa phục hồi’ 2022.................................. 25 III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN ............................................................................... 27 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án .............................................................. 27 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư ................................... 29 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ..................................... 34 4.1. Địa điểm xây dựng....................................................................................... 34 4.2. Hình thức đầu tư........................................................................................... 34 V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 34 5.1. Nhu cầu sử dụng đất..................................................................................... 34 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án............. 35 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ.................... 36 I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH .............. 36 II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ ..... 37 2.1. Khối nhà nghỉ dưỡng - villa......................................................................... 37 2.2. Khối khách sạn, trung tâm hội nghị............................................................. 40 2.3. Khu nhà đón tiếp, khu trưng bày đặc sản vùng miền................................... 59 2.4. Khu dịch vụ nhà hàng – thương mại............................................................ 61 2.5. Công viên, khu thể thao, hồ bơi ................................................................... 62 2.6. Khu Spa, Massage chăm sóc sức khỏe......................................................... 65 2.7. Khu bến du thuyền, du lịch sinh thái, câu cá giải trí.................................... 69 2.8. Núi non bộ kết hợp nhà Yến, miếu bà Mụ................................................... 70
 5. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 4 2.9. Công trình công cộng khác .......................................................................... 71 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 75 I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG........................................................................ 75 1.1. Chuẩn bị mặt bằng........................................................................................ 75 1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: ................ 75 1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật...................................... 75 II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ................... 75 2.1. Các phương án xây dựng công trình ............................................................ 75 2.2. Các phương án kiến trúc .............................................................................. 77 III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN...................................................... 80 3.1. Phương án tổ chức thực hiện........................................................................ 80 3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý...................... 80 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................. 81 I. GIỚI THIỆU CHUNG..................................................................................... 81 II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG................. 81 III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN ....................................... 82 IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG ........................................................................................... 82 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình....................................................... 82 4.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 84 V. PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN VỀ QUY MÔ, CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ................................................................................ 86 VI. BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU MÔI TRƯỜNG .............................................. 87 6.1. Giai đoạn xây dựng dự án ............................................................................ 87 6.2. Giai đoạn đưa dự án vào khai thác sử dụng................................................. 88 VII. KẾT LUẬN ................................................................................................. 90
 6. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 5 CHƯƠNG VI. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU QUẢ CỦA DỰ ÁN .................................................................................. 91 I. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ VÀ NGUỒN VỐN. ................................................... 91 II. HIỆU QUẢ VỀ MẶT KINH TẾ VÀ XÃ HỘI CỦA DỰÁN........................ 93 2.1. Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .......................................................... 93 2.2. Dự kiến nguồn doanh thu và công suất thiết kế của dự án: ......................... 93 2.3. Các chi phí đầu vào của dự án: .................................................................... 94 2.4. Phương ánvay............................................................................................... 94 2.5. Các thông số tài chính của dự án ................................................................. 95 KẾT LUẬN......................................................................................................... 98 I. KẾT LUẬN...................................................................................................... 98 II. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ. ......................................................................... 98 PHỤ LỤC: CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH................................. 99 Phụ lục 1: Tổng mức, cơ cấu nguồn vốn thực hiện dự án .................................. 99 Phụ lục 2: Bảng tính khấu hao hàng năm............................................................ 99 Phụ lục 3: Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm. .................................... 99 Phụ lục 4: Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm...................................................... 100 Phụ lục 5: Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án............................................ 101 Phụ lục 6: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn................................... 102 Phụ lục 7: Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu. .......................... 102 Phụ lục 8: Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV). ............................ 102 Phụ lục 9: Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR). ....................... 102 15 - CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN KHÁCERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
 7. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 6 1 - GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
 8. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 7
 9. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 8
 10. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 9
 11. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 10
 12. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 11
 13. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 12
 14. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 13 14 - THUYẾT MINH DỰ ÁN VÀ PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU I. GIỚI THIỆU VỀ CHỦ ĐẦU TƯ Tên doanh nghiệp/tổ chức: CÔNG TY TNHH Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: Họ tên: MÔ TẢ SƠ BỘ THÔNG TIN DỰ ÁN Tên dự án: “KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG” Địa điểm thực hiện dự án:, Tỉnh Bình Phước. Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 73.086,8 m2 (7,31 ha).Chưa bao gồm 100ha mặt nước. Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý điều hành và khai thác. Tổng mức đầu tư của dự án: 3.000.595.997.000 đồng. (Ba nghìn tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, chín trăm chín mươi bảy nghìn đồng) Trong đó: + Vốn tự có (20%) : 600.119.199.000 đồng. + Vốn vay - huy động (80%) : 2.400.476.798.000 đồng. Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Khách du lịch vãng lai, tour trong ngày 306.200,0 lượt khách/năm Khu lưu trú, khách sạn 205.500,0 lượt khách/năm Dịch vụ vui chơi… 409.400,0 lượt khách/năm Nhà hàng, dịch vụ ăn uống, Trung tâm thương mại 332.600,0 lượt khách/năm Dịch vụ khám chữa bệnh 76.800,0 lượt khách/năm Khu Spa,Yoga, Chăm sóc sức khỏe 76.800,0 lượt khách/năm Bán Yến thiên nhiên 937,6 kg/năm
 15. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 14 II. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Du lịch là ngành có nhiều tiềm năng phát triển của nước ta. Hàng năm ngành du lịch đóng góp rất nhiều trong GDP Việt Nam. Một trong những thành công lớn của ngành du lịch đó là thu hút lượng lớn khách du lịch quốc tế. Để có thể tìm hiểu và phát huy thế mạnh du lịch cần đi sâu và tìm hiểu các xu hướng phát triển du lịch Việt Nam. Định hướng quy hoạch du lịch quốc gia Theo Quy hoạch hệ thống du lịch xác định, đến năm 2045 phát triển du lịch sẽ theo hướng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên văn hóa của đất nước. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 933/QĐ-TTg về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, quy hoạch hệ thống du lịch bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển bền vững kinh tế biển, Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội được thông qua Đại hội XIII của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, phải phát triển du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, bảo đảm hài hòa giữa phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy các giá trị tài nguyên, đặc biệt là tài nguyên văn hóa để xây dựng sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc dân tộc; giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Lập quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ trước mắt, lâu dài; khắc phục được những tồn tại, bất cập, bảo đảm phát huy lợi thế quốc gia, tiềm năng, thế mạnh du lịch của từng vùng, từng địa phương. Ngoài ra, phát triển du lịch phải dựa trên nguyên tắc bảo đảm hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân, doanh nghiệp; Sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cộng đồng; Bảo đảm tính liên kết với
 16. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 15 khu vực và thế giới, giữa các địa phương trong vùng, giữa các vùng trong cả nước; Khai thác, sử dụng tối đa kết cấu hạ tầng hiện có; Phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương để phát triển sản phẩm du lịch phù hợp với xu hướng và nhu cầu thị trường. Với nguồn tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan phong phú, cộng thêm nền văn hóa đa dạng, Việt Nam có tiềm năng rất lớn để trở thành một trong những điểm du lịch sinh thái hàng đầu tại châu Á. Tuy nhiên, du lịch sinh thái ở Việt Nam, cũng giống như ở nhiều nước khác, vẫn còn là một khái niệm thường chưa được hiểu và vận dụng một cách đúng đắn, điều đó gây tác động tiêu cực đến môi trường và người dân địa phương, làm thất vọng du khách. Du lịch sinh thái là một trong những hình thái phát triển nhanh nhất của ngành du lịch hiện nay. Du lịch sinh thái dường như là hình thái du lịch đầu tiên nhằm vào các vấn đề bền vững trong du lịch, và có ảnh hưởng lớn trong việc xanh hóa ngành du lịch, thông qua nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và phúc lợi của cộng đồng địa phương đối với sự thành công của ngành du lịch. Tiềm năng phát triển du lịch tỉnh Bình Phước Là tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Bình Phước có vị trí địa lý chiến lược, giao thông kết nối thuận lợi và giữ vai trò quan trọng trong hành lang kinh tế mới, là cửa ngõ kết nối giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội của vùng Đông Nam Bộ, Tây Nguyên. Bình Phước hiện sở hữu nhiều tài nguyên du lịch so với các tỉnh trong vùng như: diện tích rộng lớn có nhiều dư địa để kêu gọi đầu tư; có hệ thống rừng nguyên sinh và hệ thống danh lam thắng cảnh dồi dào; có phong cảnh thiên nhiên hoang sơ, thuận lợi trong việc định hình các sản phẩm du lịch tự nhiên; là thủ phủ cây điều, cao su của cả nước, phù hợp với xây dựng sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với hoạt động sản xuất... Đặc điểm nổi bật của du lịch Bình Phước là được thừa hưởng di sản lịch sử giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước với hệ thống di tích lịch sử cách mạng đã được xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt; có hệ thống di chỉ khảo cổ thành đất dạng tròn, là nơi sinh sống của người Việt cổ; là nơi hội tụ 41 dân tộc có những nét văn hóa riêng.
 17. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 16 Tuy nhiên thời gian qua, du lịch Bình Phước phát triển chưa xứng tầm, đầu tư chưa bài bản. Mới dừng lại ở việc đầu tư cho bảo tồn, tu bổ di tích lịch sử văn hóa, chưa có định hướng để đầu tư cho phát triển du lịch và chưa có sản phẩm du lịch đặc trưng, khác biệt, có sức cạnh tranh cao, thu hút doanh nghiệp lớn về đầu tư. Gần đây, Bình Phước đã họp bàn và đưa ra đề án Phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 có tổng mức đầu tư trên 26.000 tỷ đồng. Theo dự thảo đề án phát triển du lịch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030 thì trong khoảng thời gian này, Bình Phước sẽ tập trung nguồn lực xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, gồm du lịch tìm hiểu lịch sử, tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm… Kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, xã hội hóa phát triển 5 dự án trọng điểm về du lịch; 2 dự án đô thị, dịch vụ, nghỉ dưỡng; 2 dự án sân golf và các cơ sở lưu trú du lịch đạt tiêu chuẩn từ 4 đến 5 sao. Đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch, hình thành tua, tuyến, khu, điểm du lịch. Mục tiêu thu hút 2,5 triệu lượt khách đến Bình Phước, doanh thu du lịch đạt 2.500 tỷ đồng vào năm 2030, góp phần tăng thu ngân sách tỉnh và giải quyết việc làm cho khoảng 13.000 lao động.Tại hội thảo, cũng có nhiều ý kiến rất đáng chú ý đóng góp cho sự phát triển du lịch của Bình Phước. Cụ thể như, việc quy hoạch phát triển du lịch phải thiết thực, không chung chung, đại trà, đưa hết mọi tiềm năng vào quy hoạch. Du lịch là mũi nhọn, kéo theo sự phát triển của các ngành khác. Tất cả mọi sự đầu tư, phát triển xã hội đều phải gắn với du lịch. Sản phẩm du lịch phải gắn với thị trường, đầu tư xây dựng sản phẩm du lịch là để bán. Bên cạnh đó, phải tăng cường sự có mặt của truyền thông báo chí, bởi đây chính là kênh thông tin hữu hiệu, nhanh chóng, hiệu quả cho hoạt động quảng bá du lịch. Tiềm năng, danh lam thắng cảnh, tài nguyên du lịch muốn khai thác hiệu quả phải có chiến lược, đi cùng sản phẩm du lịch đặc trưng và công tác quảng bá, tiếp thị, đào tạo nguồn nhân lưc. Đặc biệt, nhân lực cấp cao lấy ngoại ngữ làm phương tiện. Du lịch gắn liền với thiên nhiên và kinh tế - xã hội, vì vậy quy hoạch phát triển du lịch phải gắn liền với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh liên kết vùng nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và đặc trưng du lịch.
 18. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 17 Từ những thực tế trên, chúng tôi đã lên kế hoạch thực hiện dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng”tại, Tỉnh Bình Phướcnhằm phát huy được tiềm năng thế mạnh của mình, đồng thời góp phần phát triển hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật thiết yếu để đảm bảo phục vụ cho ngànhdu lịch sinh tháicủa tỉnh Bình Phước. Địa điểm xây dựng Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng có vị trí đắc địa, nằm dọc theo đường tỉnh lộ ĐT741 nối giữa tỉnh Bình Phước vớ các tỉnh đồng bằng song Cửu Long, thuộc thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnhBình Phước. Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cách Tp. Hồ Chí Minh khoảng 100km, cách trung tâm thành phố Đồng Xoài 20km. Khu du lịch là tổng hòa giữa núi non thơ mộng với các mảnh xanh ngát với hồ non nước chính giữa diện tích hơn 10.000.000 m2 mặt nước, tạo nên một không gian thoáng đãng, mátmẻ thích hợp cho du khách nghỉ dưỡng và thư giãn. Giữa hồ là đảo nổi tuyệt đẹp gắn với du lịch tâm linh như một điểm nhấn tạo nên sắc thái riêng cho Khu du lịch. Trước những thuận lợi về thiên thời, địa lợi và nhân hòa nói trên, việc đầu tư xây dựng “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” là rất cần thiết, mang lại nhiều giá trị về kinh tế cũng như đời sống xã hội. III. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ  Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;  Luật Xây dựng số 62/2020/QH11 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội;  Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày ngày 17 tháng 11 năm 2020của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 của Quốc Hộinước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
 19. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 18  Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do văn phòng quốc hội ban hành;  Nghị định số 31/2021/NĐ-CPngày 26 tháng 03 năm 2021Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;  Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 về sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai;  Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 5 năm 2021quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường;  Hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;  Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 05 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng;  Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng quy định tại Phụ lục VIII, của thông tư số 12/2021/TT-BXDngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựngban hành định mức xây dựng;  Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021. IV. MỤC TIÊU XÂY DỰNG DỰ ÁN 4.1. Mục tiêu chung  Phát triển dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” theohướng chuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp sản phẩm, dịch vụ dịch vụ nghỉ dưỡng, nhà hàng, thương mại, du lịch chất lượng, có năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm ngành bất động sản du lịch, đáp ứng nhu cầu thị trường góp phần tăng hiệu quả kinh tế địa phương cũng như của cả nước.  Khai thác có hiệu quả hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh Bình Phước.
 20. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 19  Dự án khi đi vào hoạt động sẽ góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế, đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá và hội nhập nền kinh tế của địa phương, của tỉnh Bình Phước.  Hơn nữa, dự án đi vào hoạt động tạo việc làm với thu nhập ổn định cho nhiều hộ gia đình, góp phần giải quyết tình trạng thất nghiệp và lành mạnh hoá môi trường xã hội tại vùng thực hiện dự án. 4.2. Mục tiêu cụ thể  Phát triển mô hìnhdu lịch sinh tháichuyên nghiệp, hiện đại, cung cấp các sản phẩm du lịch, nghỉ dưỡng, phát triển tổ hợp khách sạn, nhà nghỉ dưỡng nhà hàng, trung tâm hội nghị, cung cấp các hoạt động dịch vụ thương mại, ẩm thực, lưu trú, giải trí nghỉ dưỡng… chuyên nghiệp, hiện đại, góp phần đem lại dịch vụ chất lượng, giá trị, hiệu quả kinh tế cao phục vụ du khách đến với dự án.  Tạo nên dự án nổi bật tại khu vực, phát huy thế mạnh điều kiện tự nhiên tại,định hướng là địa điểm thu hút khách du lịch, là nơi dừng chân của các du khách trong nước và khách quốc tế.  Hình thành khu bất động sản du lịch chất lượng cao góp phần thay đổi bộ mặt ngành du lịch của huyệnĐồng Phú, nói riêng và của tỉnh Bình Phước nói chung.  Dự án thiết kế với quy mô, công suất như sau: Khách du lịch vãng lai, tour trong ngày 306.200,0 lượt khách/năm Khu lưu trú, khách sạn 205.500,0 lượt khách/năm Dịch vụ vui chơi… 409.400,0 lượt khách/năm Nhà hàng, dịch vụ ăn uống, Trung tâm thương mại 332.600,0 lượt khách/năm Dịch vụ khám chữa bệnh 76.800,0 lượt khách/năm Khu Spa,Yoga, Chăm sóc sức khỏe 76.800,0 lượt khách/năm Bán Yến thiên nhiên 937,6 kg/năm  Giải quyết công ăn việc làm cho một bộ phận người dân địa phương, nâng cao cuộc sống cho người dân.  Góp phần phát triển kinh tế xã hội của người dân trên địa bàn và tỉnh Bình Phướcnói chung.
 21. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 20 CHƯƠNG II. ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰÁN I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG THỰC HIỆN DỰ ÁN 1.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án Vị trí địa lý Bình Phước là một tỉnh thành thuộc vùng Đông Nam Bộ, Việt Nam. Bình Phước là một tỉnh nằm ở phía bắc của vùng Đông Nam Bộ[7], có vị trí địa lý:
 22. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 21 Phía đông giáp các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai Phía tây giáp tỉnh Tbong Khmum của Campuchia và tỉnh Tây Ninh Phía nam giáp tỉnh Bình Dương Phía bắc giáp các tỉnh Mondulkiri và Kratié của Campuchia và tỉnh Đắk Nông. Địa hình Bình Phước là vùng chuyển tiếp từ cao nguyên Nam Trung bộ xuống đồng bằng Tây Nam bộ, nhìn chung địa hình Bình Phước tương đối bằng phẳng ở phía nam và tây nam, phía bắc và đông bắc có địa hình dốc hơn. Bình Phước là một tỉnh trung du miền núi nhưng địa hình khá thấp và không phức tạp khi so với các tỉnh trung du miền núi khác, phía nam và tây nam tỉnh là nền đất hình thành trên phù sa cổ với địa hình tương đối bằng phẳng, tiếp đến là vùng đồi thấp chủ yếu hình thành trên nền Bazan có địa hình lượn sóng nối tiếp nhau, phía bắc và tây bắc là vùng đất tiếp giáp Tây Nguyên có độ cao và dốc mạnh hơn. Núi cao nhất tỉnh Bình Phước và cũng là núi cao thứ 3 ở Nam Bộ là núi Bà Rá với độ cao 736m. Khí hậu Nằm trong vùng mang đặc trưng khí hậu nhiệt đới gió mùa với 2 mùa là mùa mưa và mùa khô, Vào mùa mưa, thời tiết thường mát mẻ, lượng mưa lớn, ngược lại vào mùa khô, lượng mưa ít, độ ẩm không khí giảm, thời tiết thường se lạnh vào đầu mùa khô đến giữa mùa khô đến cuối mùa khô thời tiết khô nóng rất khó chịu, Nhiệt độ bình quân trong năm khá cao đều và ổn định từ 25,8⁰C - 26,2°C. Và thấp kỷ lục là 10⁰C cao kỷ lục là 38⁰C 1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án Kinh tế Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và thứ 35 cả nước. Trong mức tăng chung của nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản giảm 1,21% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 18,70% so với cùng kỳ trong đó ngành công nghiệp chế biến,
 23. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 22 chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng của nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà với mức tăng 23,72%; khu vực dịch vụ tăng 3,88%. Về cơ cấu nền kinh tế trong 6 tháng đầu năm khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 24,05%; khu vực công nghiệp – xây dựng chiếm 42,96%; khu vực dịch vụ chiếm 29,22%; thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,77%. Dân cư Tính đến ngày 1 tháng 4 năm 2019, dân số toàn tỉnh Bình Phước đạt 994.679 người, mật độ dân số đạt 132 người/km² Trong đó dân số sống tại thành thị đạt gần 235.405 người, chiếm 23,7% dân số toàn tỉnh, dân số sống tại nông thôn đạt 759,274 người, chiếm 76,3% dân số. Dân số nam đạt 501.473 người, trong khi đó nữ đạt 493.206 người. Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số phân theo địa phương tăng 1,3 ‰ Đây cũng là tỉnh ít dân nhất vùng Đông Nam Bộ với khoảng 1 triệu dân. II. ĐÁNH GIÁ NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 2.1. Quan điểm du lịch Việt Nam Quan điểm phát triển du lịch ở Việt Nam là: "Phát triển nhanh và bền vững. Phải phát huy các lợi thế, khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển nhanh, có hiệu quả du lịch, đóng góp tích cực vào tốc độ tăng trưởng, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội của nước ta" Mục tiêu và các chỉ tiêu phát triển của du lịch Việt Nam làđưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn, có đẳng cấp trong khu vực; ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, hiện đại, có chất lượng, có thương hiệu, có sức cạnh tranh, mang đậm bản sắc văn hóa Viêṭ Nam và thân thiện môi trường. Định hướng thị trường và phát triển sản phẩm: "Đặc biệt chú trọng đến các sản phẩm du lịch sinh thái và văn hóa lịch sử; chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc mang bản sắc văn hóa Việt Nam, có sức cạnh tranh cao như du lịch làng nghề, du lịch đồng quê, miệt vườn, du lịch sinh thái ở những khu vực có hệ sinh thái đặc trưng". Về đầu tư phát triển du lịch: tăng cường "đầu
 24. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 23 tư phát triển các khu du lịch, đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, du lịch văn hóa...". Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030” với các nội dung: 1. Phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển các ngành và lĩnh vực khác, góp phần quan trọng hình thành cơ cấu kinh tế hiện đại. 2. Phát triển du lịch bền vững và bao trùm, trên nền tảng tăng trưởng xanh, tối đa hóa sự đóng góp của du lịch cho các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 3. Chú trọng phát triển du lịch văn hóa, gắn phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản và bản sắc văn hóa dân tộc. 4. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 5. Phát triển đồng thời du lịch quốc tế và du lịch nội địa; đẩy mạnh xuất khẩu tại chỗ thông qua du lịch; tăng cường liên kết nhằm phát huy lợi thế tài nguyên tự nhiên và văn hóa; phát triển đa dạng sản phẩm du lịch, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam. 2.2. Tổng quan du lịch Việt Nam 2022 Thực tế, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã "tàn phá"’ ngành du lịch suốt hơn 2 năm qua. Cụ thể, nếu như năm 2019 (chưa xảy ra COVID-19), tổng thu từ khách du lịch 755.000 tỷ đồng, đến năm 2020 chỉ còn 312.00, giảm 58,7% so với năm trước đó, năm 2021 tiếp tục giảm xuống còn 180.000 tỷ đồng, giảm 42,3% so với năm 2020. Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, năm 2022 ngành Du lịch đặt mục tiêu đón 65 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 5 triệu lượt khách quốc tế và 60 triệu khách nội địa. Tổng thu từ ngành du lịch ước đạt 400.000 tỷ đồng.
 25. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 24 Hiện nay, đã có những tín hiệu tích cực ban đầu về lượng khách quốc tế đến Việt Nam, đặc biệt sau mốc 15/3 vừa qua khi ngành du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn đón khách quốc tế, theo số liệu của Tổng cục Thống kê vừa công bố về tình hình kinh tế-xã hội quý 1 năm nay. Khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng Ba tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước, do Việt Nam đã mở cửa du lịch và nhiều đường bay quốc tế được khôi phục trở lại. Tính chung quý 1 năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 91.000 lượt người, tăng 89,1% so với cùng kỳ. Chỉ tính riêng tháng Ba vừa qua, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 41.700 lượt người, tăng 41,4% so với tháng trước và gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống quý 1 vừa qua tăng 1,2%; doanh thu du lịch lữ hành tăng 1,9% so với cùng kỳ năm trước do Việt Nam bắt đầu mở cửa du lịch. Theo dữ liệu từ công cụ phân tích xu hướng du lịch Google Destination Insights, từ đầu năm đến cuối tháng Ba vừa qua, lượng tìm kiếm quốc tế về du lịch Việt Nam (đối với hàng không và cơ sở lưu trú) đang tăng rất nhanh, được xếp vào nhóm tăng cao nhất trên thế giới, đạt trên 75%. Các điểm đến của Việt Nam được tìm kiếm nhiều nhất có thể kể đến Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang, Hội An, Huế, Đà Lạt, Vũng Tàu… Đây đều là những trung tâm du lịch, điểm đến nổi tiếng của Việt Nam. Theo Tổng cục Du lịch, việc mở cửa hoàn toàn du lịch từ ngày 15/3 vừa qua và xu hướng phục hồi trên thế giới, Việt Nam hiện đang nhận được chú ý ngày càng tăng của du khách trên thế giới từ các thị trường quốc tế trọng điểm. Dù vẫn còn các quy định để đảm bảo an toàn phòng dịch, tuy nhiên với định hưởng mở cửa trở lại, đặc biệt với khách quốc tế của Việt Nam, đồng thời với việc mở cửa dần dần của các quốc gia khác trên thế giới, triển vọng hồi phục của ngành kể từ năm 2022 đang trở nên rõ ràng hơn. Số lượt khách khó có thể quay lại ngay mức trước dịch tuy nhiên có thể xác định thời điểm khó khăn nhất của ngành du lịch đã rơi vào 2021.
 26. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 25 2.3. Xu hướng du lịch giai đoạn ‘mở cửa phục hồi’ 2022 Không chỉ ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội, COVID-19 còn liên tục sắp xếp lại “trật tự xê dịch” theo cách riêng của nó với những xu hướng nhiều lần thay đổi trong hai năm qua. Giữa bối cảnh đại dịch vẫn chuyển biến phức tạp, bằng quyết tâm giám sát và kiểm soát chặt chẽ, Việt Nam đang dần khôi phục lại các hoạt động du lịch đồng thời bước đầu nới lỏng các yêu cầu về kiểm dịch kể từ cuối năm 2021, để tiến tới mở cửa hoàn toàn du lịch quốc tế. Xu hướng xê dịch năm 2022 Khảo sát du lịch mới nhất (ở 31 quốc gia và vùng lãnh thổ) từ nền tảng du lịch Booking.com cho thấy công nghệ sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong việc linh động thay đổi kế hoạch với nhiều lựa chọn hơn để đặt chỗ ngay trong chuyến đi và tự do điều chỉnh kế hoạch, đi theo tiếng gọi của sự phiêu lưu. Kết quả cũng cho thấy 70% khách du lịch Việt Nam đang tìm kiếm những cải tiến công nghệ mới nhất nhằm gợi ý những “từ khoá” hay những cơ hội bất ngờ dựa trên sở thích hoặc ngân sách trước đây của họ, giúp du khách có một trải nghiệm hoàn toàn mới và nắm bắt được mọi cơ hội dịch chuyển tiềm năng. Vào năm 2021, 90% khách du lịch Hè ưu tiên khả năng thay đổi quyết định phút chót khi đặt phòng. Tỷ lệ đặt phòng vào phút chót đã tăng hơn 40 lần trong giai đoạn 2019- 2021 so với giữa 2018-2019. Vào năm 2021, 90% khách du lịch Hè ưu tiên khả năng thay đổi quyết định phút chót khi đặt phòng. Điều này được dự đoán sẽ tiếp tục là ưu tiên hàng đầu của khách du lịch đối với các chuyến đi trong năm 2022 và xa hơn. Các ứng dụng dịch thuật tức thời được AI hỗ trợ đã giúp khách du lịch dễ dàng thương lượng trực tiếp với chủ nhà không nói cùng ngôn ngữ về những thay đổi vào phút chót. Có tới 79% du khách Việt Nam quan tâm đến một dịch vụ sáng tạo có khả năng dự đoán quốc gia nào sẽ an toàn để đi du lịch, hoặc tự động đề xuất các địa điểm du lịch dễ dàng dựa trên yêu cầu phòng chống dịch COVID-19 hiện tại của địa phương và quốc gia đó (82%). Du lịch nội địa chiếm ưu thế
 27. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 26 Thời điểm du khách Việt tự tin du lịch trở lại sẽ khó có thể sớm hơn quý 2/2022. Đó là kết quả khảo sát của Công ty cung cấp các giải pháp nghiên cứu và phân tích dữ liệu cho ngành du lịch và khách sạn The Outbox Company (Outbox) về mức độ sẵn sàng trở lại du lịch của du khách Việt. Bởi họ quan ngại về tình hình tài chính cá nhân và sức khỏe, dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, thay đổi trong thói quen du lịch... Cũng theo kết quả khảo sát này, du lịch quốc tế sẽ cần thời gian khá lâu để có thể phục hồi, nên trước mắt du lịch nội địa vẫn đóng vai trò quan trọng trong lộ trình phục hồi của ngành du lịch Việt Nam. Đây cũng là thực tế mà nhiều chuyên gia, doanh nghiệp du lịch nhận định, rằng ngay cả khi chúng ta có “mở toang” cánh cửa du lịch thì khách quốc tế cũng sẽ dè dặt lên kế hoạch trở lại Việt Nam, bởi những quy định “đính kèm” về an toàn dịch bệnh quá chặt chẽ, không đủ sức cạnh tranh với những chính sức vô cùng thông thoáng của nhiều quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Israel, Australia… Nghiên cứu của Outbox cho thấy du khách ngày càng có xu hướng lựa chọn điểm đến du lịch biển đảo hoặc nghỉ dưỡng... đồng thời bỏ qua những điểm đến phổ biến, đông người mà thay vào đó là những nơi thư giãn riêng tư, mang tính khám phá, trải nghiệm. Bên cạnh đó, báo cáo “Travel in 2022-A Look Ahead” cũng chỉ ra rằng, du lịch toàn cầu trong năm 2022 sẽ vượt trội hơn so với mức năm 2019. Trong đó, mức chi tiêu bình quân cho mỗi chuyến đi năm 2022 sẽ vượt xa so với mức năm 2019 khi du khách có xu hướng gia tăng trải nghiệm dịch vụ và du lịch nội địa tiếp tục chiếm ưu thế. Đặc biệt, qua khảo sát du khách ở 5 thị trường trọng điểm, gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Singapore và Australia cũng cho thấy, có 3 yếu tố cốt lõi ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của họ là hòa mình vào điểm đến mới lạ và vẻ đẹp hoang sơ, tận hưởng trải nghiệm khác biệt, mở rộng hiểu biết về giá trị văn hóa và lịch sử điểm đến. Dựa vào những kết quả này, các doanh nghiệp du lịch, đơn vị lữ hành Việt Nam sẽ có thêm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu du khách cho giai đoạn phục hồi sắp tới.
 28. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 27 III. QUY MÔ CỦA DỰ ÁN 3.1. Các hạng mục xây dựng của dự án Diện tích đất của dự án gồm các hạng mục như sau: Bảng tổng hợp danh mục các công trình xây dựng và thiết bị TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 73.086,8 m2 A Phần đất liền 40.918,0 m2 1 Khu đón tiếp + khu trưng bày đặc sản vùng miền 600,0 m2 2 Văn phòng điều hành Khu du lịch 228,6 m2 3 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 4 Khu dịch vụ giải trí 6.472,4 m2 5 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa - Yoga 5.914,8 m2 6 Khách sạn 5 sao 7.855,0 m2 7 Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa ngoài trời 2.200,0 m2 8 Khu công viên thể dục thể thao kết hợp cảnh quan cây xanh 2.131,5 m2 9 Bến du thuyền 400,0 m2 10 Hồ bơi 1.000,0 m2 11 Giao thông nội bộ 10.324,6 m2 12 Khu trồng cây dược liệu 1.500,0 m2 13 Cây xanh cảnh quan 291,1 m2 14 Nhà xe 1.000,0 m2 B Phần Đảo Yến 30.968,8 m2 15 Khu đón tiếp + văn phòng điều hành 250,0 m2 16 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 17 Khu dịch vụ giải trí 5.047,3 m2 18 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa – Yoga 4.476,6 m2 19 Khu villa, biệt thự 5.642,3 m2
 29. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 28 TT Nội dung Diện tích ĐVT 20 Miếu bà Mụ 600,0 m2 21 Núi non bộ kết hợp nhà Yến 4.382,2 m2 22 Bến du thuyền 400,0 m2 23 Hồ bơi 1.000,0 m2 24 Giao thông nội bộ 7.950,0 m2 25 Cây xanh cảnh quan 220,4 m2 C Phần mặt nước dọc đất liền 1.200,0 m2 26 Khu nhà hàng nổi cạnh bến du thuyền (2 cái) 1.200,0 m2 D Cầu đi bộ 690,0 m2 E Hệ thống phụ trợ 27 Hệ thống cấp điện tổng thể 1,0 Hệ thống 28 Hệ thống thoát nước tổng thể 1,0 Hệ thống 29 Hệ thống xử lý chất thải 1,0 Hệ thống 30 Hệ thống camera giám sát 1,0 Hệ thống 31 Hệ thống internet 1,0 Hệ thống 32 Hệ thống chống sét 1,0 Hệ thống 33 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1,0 Hệ thống 34 Hệ thống máng trượt nước 2,0 Hệ thống II Thiết bị 1 Thiết bị văn phòng, điều hành Trọn Bộ 2 Thiết bị nội thất, nội thất khu lưu trú Trọn Bộ 3 Thiết bị nhà hàng, thương mại, dịch vụ Trọn Bộ 4 Thiết bị vận tải, xe đưa rước du lịch Trọn Bộ 5 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ 6 Thiết bị khu thể thao, spa chăm sóc sức khỏe Trọn Bộ 7 Thiết bị khác Trọn Bộ
 30. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 29 3.2. Bảng tính chi phí phân bổ cho các hạng mục đầu tư (ĐVT: 1000 đồng) TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT I Xây dựng 73.086,8 m2 1.051.096.030 A Phần đất liền 40.918,0 m2 - 1 Khu đón tiếp + khu trưng bày đặc sản vùng miền 600,0 m2 10.067 6.040.440 2 Văn phòng điều hành Khu du lịch 228,6 m2 18.651 4.263.542 3 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 9.986 9.985.620 4 Khu dịch vụ giải trí 6.472,4 m2 5.217 33.766.511 5 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa - Yoga 5.914,8 m2 13.970 82.631.272 6 Khách sạn 5 sao 7.855,0 m2 22.704 178.339.187 7 Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa ngoài trời 2.200,0 m2 5.276 11.607.684 8 Khu công viên thể dục thể thao kết hợp cảnh quan cây xanh 2.131,5 m2 12.955 27.614.142 9 Bến du thuyền 400,0 m2 7.050 2.820.000 10 Hồ bơi 1.000,0 m2 20.078 20.078.400 11 Giao thông nội bộ 10.324,6 m2 3.102 32.026.754 12 Khu trồng cây dược liệu 1.500,0 m2 - -
 31. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 30 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT 13 Cây xanh cảnh quan 291,1 m2 3.102 903.023 14 Nhà xe 1.000,0 m2 2.679 2.679.000 B Phần Đảo Yến 30.968,8 m2 - 15 Khu đón tiếp + văn phòng điều hành 250,0 m2 18.651 4.662.870 16 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 9.986 9.985.620 17 Khu dịch vụ giải trí 5.047,3 m2 5.217 26.331.921 18 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa – Yoga 4.476,6 m2 13.970 62.539.355 19 Khu villa, biệt thự 5.642,3 m2 22.704 128.102.672 20 Miếu bà Mụ 600,0 m2 - - 21 Núi non bộ kết hợp nhà Yến 4.382,2 m2 16.920 74.146.316 22 Bến du thuyền 400,0 m2 7.050 2.820.000 23 Hồ bơi 1.000,0 m2 20.078 20.078.400 24 Giao thông nội bộ 7.950,0 m2 3.102 24.660.900 25 Cây xanh cảnh quan 220,4 m2 3.102 683.557 C Phần mặt nước dọc đất liền 1.200,0 m2 - 26 Khu nhà hàng nổi cạnh bến du thuyền (2 cái) 1.200,0 m2 14.978 17.974.116
 32. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 31 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT D Cầu đi bộ 690,0 m2 21.996 15.177.240 E Hệ thống phụ trợ 27 Hệ thống cấp điện tổng thể 1,0 Hệ thống 57.709.337 57.709.337 28 Hệ thống thoát nước tổng thể 1,0 Hệ thống 60.800.909 60.800.909 29 Hệ thống xử lý chất thải 1,0 Hệ thống 53.587.242 53.587.242 30 Hệ thống camera giám sát 1,0 Hệ thống 9.270.000 9.270.000 31 Hệ thống internet 1,0 Hệ thống 11.120.000 11.120.000 32 Hệ thống chống sét 1,0 Hệ thống 13.910.000 13.910.000 33 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1,0 Hệ thống 20.390.000 20.390.000 34 Hệ thống máng trượt nước 2,0 Hệ thống 16.690.000 16.690.000 II Thiết bị 1.401.205.258 1 Thiết bị văn phòng, điều hành Trọn Bộ 8.077.213 8.077.213 2 Thiết bị nội thất, nội thất khu lưu trú Trọn Bộ 508.460.482 508.460.482 3 Thiết bị nhà hàng, thương mại, dịch vụ Trọn Bộ 610.152.579 610.152.579 4 Thiết bị vận tải, xe đưa rước du lịch Trọn Bộ 76.300.000 76.300.000 5 Thiết bị hạ tầng kỹ thuật Trọn Bộ 40.676.839 40.676.839 6 Thiết bị khu thể thao, spa chăm sóc sức khỏe Trọn Bộ 152.538.145 152.538.145 7 Thiết bị khác Trọn Bộ 5.000.000 5.000.000 III Chi phí quản lý dự án 0,939 (GXDtt+GTBtt) * 23.029.945
 33. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 32 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT ĐMTL% IV Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 44.304.385 1 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,071 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 1.747.057 2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi 0,206 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 5.046.564 3 Chi phí thiết kế kỹ thuật 1,000 GXDtt * ĐMTL% 10.515.698 4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công 0,550 GXDtt * ĐMTL% 5.783.634 5 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 0,012 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 288.651 6 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi 0,033 (GXDtt+GTBtt) * ĐMTL% 818.783 7 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng 0,069 GXDtt * ĐMTL% 728.764 8 Chi phí thẩm tra dự toán công trình 0,065 GXDtt * ĐMTL% 684.851 9 Chi phí giám sát thi công xây dựng 0,832 GXDtt * ĐMTL% 8.742.662 10 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 0,170 GTBtt * ĐMTL% 2.377.874 11 Chi phí báo cáo đánh giá tác động môi trường TT 7.569.845 V Chi phí vốn lưu động TT 113.360.338 VI Lãi vay trong thời gian xây dựng TT 94.818.587
 34. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 33 TT Nội dung Diện tích ĐVT Đơn giá Thành tiền sau VAT VII Chi phí dự phòng 10% 272.781.454 Tổng cộng 3.000.595.997 Ghi chú: Dự toán sơ bộ tổng mức đầu tư được tính toán theo Quyết định 610/QĐ-BXD của Bộ xây dựng ngày 13 tháng 7 năm 2022 về Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2021,Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Phụ lục VIII về định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng của thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng.
 35. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 34 IV. ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 4.1. Địa điểm xây dựng Dự án“Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” được thực hiệntại Tỉnh Bình Phước. Trích lục bản đồ vị trí thực hiện dự án 4.2. Hình thức đầu tư Dự ánđượcđầu tư theo hình thức xây dựng mới. V. NHU CẦU SỬ DỤNG ĐẤT VÀ PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO 5.1. Nhu cầu sử dụng đất Bảng cơ cấu nhu cầu sử dụng đất TT Nội dung Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (%) A Phần đất liền 40.918,0 55,99% 1 Khu đón tiếp + khu trưng bày đặc sản vùng miền 600,0 0,82% 2 Văn phòng điều hành Khu du lịch 228,6 0,31% 3 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 1,37% 4 Khu dịch vụ giải trí 6.472,4 8,86% 5 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa - Yoga 5.914,8 8,09% 6 Khách sạn 5 sao 7.855,0 10,75% 7 Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa ngoài trời 2.200,0 3,01% 8 Khu công viên thể dục thể thao kết hợp cảnh quan cây xanh 2.131,5 2,92% 9 Bến du thuyền 400,0 0,55% 10 Hồ bơi 1.000,0 1,37% 11 Giao thông nội bộ 10.324,6 14,13% 12 Khu trồng cây dược liệu 1.500,0 2,05% 13 Cây xanh cảnh quan 291,1 0,40% 14 Nhà xe 1.000,0 1,37% B Phần Đảo Yến 30.968,8 42,37% 15 Khu đón tiếp + văn phòng điều hành 250,0 0,34%
 36. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 35 TT Nội dung Diện tích (m2 ) Tỷ lệ (%) 16 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 1,37% 17 Khu dịch vụ giải trí 5.047,3 6,91% 18 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa – Yoga 4.476,6 6,13% 19 Khu villa, biệt thự 5.642,3 7,72% 20 Miếu bà Mụ 600,0 0,82% 21 Núi non bộ kết hợp nhà Yến 4.382,2 6,00% 22 Bến du thuyền 400,0 0,55% 23 Hồ bơi 1.000,0 1,37% 24 Giao thông nội bộ 7.950,0 10,88% 25 Cây xanh cảnh quan 220,4 0,30% C Phần mặt nước dọc đất liền 1.200,0 1,64% 26 Khu nhà hàng nổi cạnh bến du thuyền (2 cái) 1.200,0 1,64% D Cầu đi bộ 690,0 0,94% Tổng cộng 73.086,8 100,00% 5.2. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án Các yếu tố đầu vào như nguyên vật liệu, vật tư xây dựng đều có bán tại địa phương và trong nước nên các yếu tố đầu vào phục vụ cho quá trình thực hiện là tương đối thuận lợi và đáp ứng kịp thời. Đối với nguồn lao động phục vụ quá trình hoạt động sau này, dự kiến sử dụng nguồn lao động của gia đình và tại địa phương. Nên cơ bản thuận lợi cho quá trình thực hiện.
 37. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 36 CHƯƠNG III. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNHLỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ I. PHÂN TÍCH QUI MÔ, DIỆN TÍCH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Bảng tổng hợp quy mô diện tích xây dựng công trình TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 73.086,8 m2 A Phần đất liền 40.918,0 m2 1 Khu đón tiếp + khu trưng bày đặc sản vùng miền 600,0 m2 2 Văn phòng điều hành Khu du lịch 228,6 m2 3 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 4 Khu dịch vụ giải trí 6.472,4 m2 5 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa - Yoga 5.914,8 m2 6 Khách sạn 5 sao 7.855,0 m2 7 Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa ngoài trời 2.200,0 m2 8 Khu công viên thể dục thể thao kết hợp cảnh quan cây xanh 2.131,5 m2 9 Bến du thuyền 400,0 m2 10 Hồ bơi 1.000,0 m2 11 Giao thông nội bộ 10.324,6 m2 12 Khu trồng cây dược liệu 1.500,0 m2 13 Cây xanh cảnh quan 291,1 m2 14 Nhà xe 1.000,0 m2 B Phần Đảo Yến 30.968,8 m2 15 Khu đón tiếp + văn phòng điều hành 250,0 m2 16 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 17 Khu dịch vụ giải trí 5.047,3 m2 18 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa – Yoga 4.476,6 m2
 38. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 37 TT Nội dung Diện tích ĐVT 19 Khu villa, biệt thự 5.642,3 m2 20 Miếu bà Mụ 600,0 m2 21 Núi non bộ kết hợp nhà Yến 4.382,2 m2 22 Bến du thuyền 400,0 m2 23 Hồ bơi 1.000,0 m2 24 Giao thông nội bộ 7.950,0 m2 25 Cây xanh cảnh quan 220,4 m2 C Phần mặt nước dọc đất liền 1.200,0 m2 26 Khu nhà hàng nổi cạnh bến du thuyền (2 cái) 1.200,0 m2 D Cầu đi bộ 690,0 m2 II. PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ 2.1. Khối nhà nghỉ dưỡng - villa Biệt thự nghỉ dưỡng tại đây có kiểu nội thất, kiểu dáng độc đáo và tinh tế. Tại những khu nhà nghỉ dưỡng này, các trang thiết bị đều đảm bảo được sự tiện
 39. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 38 ích hoàn hảo trong đời sống, nhằm phục vụ được yêu cầu của các du khách, những chuyến đi nghỉ dưỡng vào các dịp lễ, các ngày cuối tuần. Biệt thự nghỉ dưỡng thường có hệ thống cửa sổ kính rộng, thông ra sân vườn tạo nên không gian thoáng. Phòng khách, phòng ăn được mở rộng để đón ánh sáng và những làn gió từ thiên nhiên mang đến sự thư giãn, thoải mái tuyệt vời, đáp ứng được việc nghỉ dưỡng. Ngoài ra, việc đảm bảo không gian riêng như phòng ngủ, phòng làm việc tại mỗi tầng đều thiết kế đáp ứng không gian sinh hoạt chung cho các gia đình. Thiết kế biệt thự tại đây có khá nhiều phong cách thiết kế đa dạng, phong phú khác nhau, từ hiện đại đến phong cách làng quên với kiểu mái ngói truyền thống hay những thiết kế nội thất bằng gỗ bên trong biệt thự. Không gian sang trọng, đẳng cấp Phong cách kiến trúc hiện đại là kiểu công trình phong cách trẻ trung, sang trọng, nó phù hợp với mọi xu thế. Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của công nghệ hiện đại, nhiều nhà máy đã sản xuất ra những vật liệu trang trí độc đáo, lạ mắt thể hiện những nét đẹp riêng biệt, phong cách không đụng hàng với sự phổ cập.
 40. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 39 Nội thất hiện đại, đa năng Đồ nội thất trong biệt thự đều được lựa chọn kỹ càng. Thông thường, nội thất hiện đại có kiểu dáng đơn giản, gọn nhẹ nhưng lại có tính đa năng.
 41. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 40 2.2. Khối khách sạn, trung tâm hội nghị Phối cảnh minh họa tòa nhà khách sạn Đầu tư xây dựng khách sạn với các hạng mục sau: 2.2.1. Khu sảnh đón tiếp - Có quầy lễ tân - Wifi - Điện thoại - Máy vi tính - Bàn ghế tiếp khách - Bảng/ màn hình niêm yết giá dịch vụ và phương thức thanh toán
 42. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 41 - Bảng/ màn hình niêm yết tỷ giá ngoại tệ - Thiết bị phục vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng - Cửa ra vào được bố trí thuận tiện - Có nơi giữ đồ và tài sản giá trị của khách - Xe đẩy cho người khuyết tật. - Giá để báo, tạp chí hoặc hệ thống đọc báo trực tuyến (Press Reader) - Quầy thông tin, quan hệ khách hàng và hỗ trợ đón tiếp (trực cửa, chuyển hành lý, văn thư, xe đưa đón khách)
 43. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 42 Khu vực sảnh đón tiếp khách sạn đầy đủ các trang thiết bị phục vụ khách 2.2.2. Khu khách sạn Khách sạn hiện nay đang là địa điểm được nhiều người lựa chọn cho chuyến nghỉ dưỡng dài ngày. Xu hướng thiết kế nội thất khách sạn cũng thay đổi rất nhiều để phù hợp với xu thế và thẩm mỹ của xã hội. Đây cũng là điều khiến nhiều chủ đầu tư khách sạn băn khoăn để làm sao mang đến không gian độc đáo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu từ mọi tầng lớp khách hàng từ thương gia cho đến những đối tượng du lịch bình dân, mang cảm giác mới lạ và thoải mái cho từng đối tượng khách hàng. Khách sạn sang trọng phải hoành tráng, thu hút mọi ánh nhìn từ du khách với phong cách thiết kế và bài trí nội ngoại thất lịch lãm, sang trọng, hài hòa, quý phái đáp ứng mọi nhu cầu sinh hoạt, giải trí của du khách. Việc thiết kế cảnh quan Sân vườn xanh, thoáng mát sẽ giúp du khách có nơi thư giãn thoải mái, dễ chịu. Vì vậy, tiêu chuẩn thiết kế khách sạn 4 sao sang trọng sẽ trở nên đẹp hơn khi được thiết kế đồng bộ, thống nhất với không gian khách sạn.
 44. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 43 Các loại phòng trong khách sạn bao gồm: Phòng Standard Phòng Superior Phòng Deluxe Phòng Suite Tất cả các phòng và suite của khách sạn đều được trang trí sang trọng, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của một thời đã qua đầy giá trị. Mỗi phòng được bày trí tinh tươm, sạch sẽ với đường cong hiện đại, trần nhà cao và những khoảng không gian riêng tư rộng rãi. Tông màu nâu trầm và gỗ tự nhiên mang đến cảm hứng tĩnh tại, êm dịu, bên cạnh nội thất gỗ trang nhã được dùng như điểm nhấn.
 45. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 44 Phòng Deluxe ấm cúng được bày trí phong cách, với sự lựa chọn 2 giường đơn hoặc 1 giường đôi cỡ King.
 46. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 45 Phòng Superior được trang bị nhiều trang thiết bị tiện nghi, có view đẹp.
 47. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 46 Phòng standard là phòng được xây dựng theo tiêu chuẩn đơn giản nhất trong khách sạn. Phòng có diện tích nhỏ, đặt ở tầng thấp. Buồng ngủ - Giường đơn 1m x 2m - Giường đôi 1,6m x 2m - Giường cho người khuyết tật 1,8m x 2m - Đệm dày 20cm - có ga bọc, chăn – gối có vỏ bọc - Có tủ hoặc kệ đầu giường – bảng điều khiển thiết bị điện đặt ở tủ đầu giường
 48. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 47 - Đèn đầu giường cho mỗi khách, chỉnh được độ sáng - Ổ cắm điện an toàn ở đầu giường - Minibar – đặt sẵn các loại đồ uống, đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ. - Điện thoại, tivi – hướng dẫn sử dụng điện thoại và tivi - Điều hòa không khí - Tủ đựng quần áo có mắc treo quần áo, mắc áo có nhiều loại để treo được các loại quần, áo – bàn chải quần áo - Rèm cửa sổ đủ chắn sáng - Đèn đủ chiếu sáng - Bàn ghế uống nước - Cốc uống nước, tách uống trà – cà phê - Ấm đun nước siêu tốc, dụng cụ mở bia – rượu - Hộp giấy ăn - Bộ đồ trái cây - Giá để hành lý - Giấy hoặc hộp mút lau giày
 49. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 48 - Wifi – đường truyền Internet qua cáp tốc độ cao - Bàn làm việc cho 100% số buồng ngủ - có đèn bàn làm việc - ổ cắm điện an toàn ở bàn làm việc - Cặp đựng tài liệu thông tin về khách sạn và hướng dẫn khách: nội quy, dịch vụ và giá dịch vụ, thời gian phục vụ khách của các dịch vụ, chính sách khuyến mại, phong bì, giấy, bút viết (thông tin về khách sạn có thể cung cấp trên màn hình) - Gương soi, gương soi cả người - Sọt rác - Sọt hoặc túi đựng đồ giặt là - Thiết bị phát hiện khói báo cháy - Hệ thống chữa cháy bằng nước tự động - Dép đi trong phòng - Tranh ảnh - Két an toàn cho 80% số buồng ngủ - Mấy sấy tóc - Túi kim chỉ - Sàn gỗ hoặc thảm trải buồng ngủ - Sơ đồ hướng dẫn thoát hiểm - Mắt nhìn gắn trên cửa - Chuông gọi cửa - Chốt an toàn - Ổ khóa từ dùng thẻ - Cửa tự động đóng
 50. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 49 Phòng vệ sinh trong buồng ngủ - Tường làm bằng vật liệu không thấm nước, sàn lát bằng vật liệu chống trơn. - Chậu rửa mặt, bệ đặt chậu rửa mặt – gương soi – đèn trên gương soi. - Đèn trần - Ổ cắm điện an toàn - Vòi nước – nước nóng – vòi tắm hoa sen – hệ thống cây sen tắm đứng phun mưa - Móc treo quần áo - Giá để khăn các loại - Bồn cầu – vòi nước di động cạnh bồn cầu - Giấy vệ sinh – thùng rác có nắp - Thiết bị thông gió - Vật dụng cho 1 khách: cốc, xà phòng, khăn mặt, khăn tắm, khăn lau tay, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, mũ chụp tóc, tăm bông, dầu gội đầu, sữa tắm, dầu xả, áo choàng sau tắm. - Muối tắm
 51. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 50 - Khăn chùi chân - Điện thoại nối với buồng ngủ - 100% số buồng ngủ có phòng tắm đứng hoặc bồn tắm nằm có rèm che - Cân sức khỏe - Hệ thống ga và xi phông thoát sàn đảm bảo ngăn mùi hôi
 52. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 51 2.2.3. Khu phòng họp, hội nghị, hội thảo Thiết kế phòng hội nghị khách sạn sang trọng, đẳng cấp Phân bố và tối ưu không gian hiệu quả: Mỗi hội nghị thường có tính chất riêng, do đó quy mô của hội nghị cũng cần được nghiên cứu khi thiết kế và sắp xếp. Diện tích của phòng hội nghị cũng phải được tính toán kỹ lưỡng để sao cho phù hợp với sức chứa. Bố cục của không gian phòng hội nghị như thế nào để đảm bảo tối ưu diện tích và công năng sử dụng cao nhất. Phòng hội nghị là địa điểm tập trung nhiều người, diễn ra các hoạt động như họp hành, khen thưởng, văn nghệ, … do đó phần sân khấu cần diện tích lớn, phần không gian và lối đi cũng cần rộng rãi. Thiết kế hệ thống âm thanh, ánh sáng: Hệ thống âm thanh, ánh sáng trong phòng hội nghị khách sạn phải được đầu tư chuyên nghiệp, đạt tiêu chuẩn. Ở mọi vị trí của phòng hội nghị, quan khách nào cũng có thể nghe rõ, nhìn rõ do hệ thống âm thanh, ánh sáng tươi tắn và sắc nét. Hệ thống âm thanh không được gây chói tai, quá to hay quá nhỏ. Hệ thống âm thanh ánh sáng đạt chuẩn
 53. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 52 Âm thanh ánh sáng trong các phòng hội nghị khách sạn thiết kế theo tiêu chuẩn Nội thất trong phòng hội nghị khách sạn Phòng hội nghị khách sạn phải có hệ thống nội thất đẹp, sang trọng, phù hợp với quy mô. Các bàn đều phải có khăn trải bàn, các loại đèn chùm có ánh sáng phù hợp. Cách sắp xếp bàn, ghế, lối đi lại… cần được đảm bảo, thuận tiện cho người đi lại. Ghế trong phòng hội nghị nên bọc nỉ trắng thì không gian sẽ sang trọng hơn. Một số thiết bị cần thiết trong phòng hội nghị khách sạn: Sân khấu di động Bậc lên sân khấu Bục phát biểu Khăn trải bàn, áo ghế Bàn nhà hàng Ghế nhà hàng Mâm kính xoay Khung backdrop di động
 54. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 53 Vách ngăn di động … Thiết kế bên ngoài sảnh hội nghị khách sạn Bên ngoài sảnh phòng hội nghị thì thường đặt các bàn tròn nhỏ, để nước uống hoặc hoa quả… Bên ngoài sảnh phòng hội nghị thì nên có ánh sáng tự nhiên, không gian thông thoáng, đáp ứng nhu cầu của quan khách tham dự hội nghị. Sảnh của phòng hội nghị khách sạn Màu sắc bên trong phòng hội nghị có thể sử dụng tone màu trắng sang trọng hoặc tone màu nâu trầm với bàn ghế, thảm trải sàn, rèm… sẽ khiến người tham dự cảm thấy sự trang trọng hơn. - Bàn ghế, micro, đèn điện các loại - Máy chiếu, màn hình chiếu - Thiết bị phục vụ họp – hội nghị - hội thảo - Sơ đồ, biển chỉ dẫn, đèn báo thoát hiểm - Điều hòa không khí
 55. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 54 - Hệ thống thông gió tốt - Hệ thống camera trong phòng họp – hội nghị - hội thảo - Thảm trải phòng
 56. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 55 Một số mẫu phòng hội nghị khách sạn
 57. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 56
 58. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 57 2.2.4. Khu vực bếp khách sạn + Thiết kế khu vực bếp thuận tiện cho việc di chuyển thức ăn đến nhà hàng. + Khu vực sơ chế - bếp nóng - lạnh được tách riêng, có diện tích đảm bảo quy trình sơ chế, chế biến các món ăn. + Có hệ thống thông gió tốt, có biện pháp ngăn chặn động vật – côn trùng gây hại. + Thiết kế tường khu vực bếp phẳng, không thấm nước và dễ làm sạch. + Trần bếp thuận tiện cho việc vệ sinh, đảm bảo an toàn.
 59. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 58 + Sàn bếp phẳng, được lát bằng vật liệu chống trơn, dễ cọ rửa. + Có khu vực bếp Âu, Á – bếp bánh. + Có khu vực soạn chia thức ăn. + Có lối chuyển rác tách biệt, đảm bảo vệ sinh.
 60. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 59 + Có phòng vệ sinh cho nhân viên bếp (bên ngoài khu vực bếp). + Có phòng đệm, đảm bảo cách âm – cách nhiệt – cách mùi giữa bếp và phòng ăn. 2.3. Khu nhà đón tiếp, khu trưng bày đặc sản vùng miền - Có quầy lễ tân - Wifi - Điện thoại - Máy vi tính - Bàn ghế tiếp khách - Bảng/ màn hình niêm yết giá dịch vụ và phương thức thanh toán - Bảng/ màn hình niêm yết tỷ giá ngoại tệ - Thiết bị phục vụ thanh toán bằng thẻ tín dụng - Cửa ra vào được bố trí thuận tiện - Có nơi giữ đồ và tài sản giá trị của khách - Xe đẩy cho người khuyết tật.
 61. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 60 - Giá để báo, tạp chí hoặc hệ thống đọc báo trực tuyến (Press Reader) - Quầy thông tin, quan hệ khách hàng và hỗ trợ đón tiếp (trực cửa, chuyển hành lý, văn thư, xe đưa đón khách) Khu vực sảnh đón tiếp khách sạn đầy đủ các trang thiết bị phục vụ khách
 62. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 61 2.4. Khu dịch vụ nhà hàng– thương mại Với nội thất bằng gỗ tông màu ấm, bày trí đơn giản nhưng sang trọng, không gian nhà hàng đặc biệt phù hợp cho những bữa ăn ấm áp bên người thân và gia đình.Nhà hàng phục vụ các món ăn đa dạng được chế biến từ những nguyên liệu tươi ngon nhất địa phương. Thực đơn tại quán đa dạng chắt lọc tinh hoa các món ăn Việt và món ăn nước ngoài, được bày biện mang tính nghệ thuật cao. Thực khách không chỉ ngon miệng mà còn cảm thấy ngon mắt khi nhìn ngắm các tác phẩm nghệ thuật làm từ đồ ăn. Khu hội nghị rộng được trang bị hệ thống điều hòa nhiệt độ, hệ thống cách âm, phòng kỹ thuật, sân khấu, hệ thống âm thanh và các thiết bị hiện đại như: micro không dây, màn hình 300 inch, máy chiếu, LCD, Flip Chart, bảng trắng…, có thể bố trí phòng họp theo kiểu chữ U, lớp học, rạp hát...
 63. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 62 2.5. Công viên, khu thể thao, hồ bơi Phòng gym Phòng gym, phòng tập thể dục Phòng tập gymtrong khách sạn không chỉ mang đến lợi thế là tăng giá trị tiện ích cho khách lưu trú mà còn kiến tạo nên không gian chăm sóc sức khỏe, thể lực, cải thiện tâm trạng tốt hơn trong kỳ nghỉ.
 64. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 63 Khu thể thao Sân tennis Du khách đến đây sẽ được trải nghiệm qua môn thể thao tennis được xây dựng theo chuẩn quốc tế.
 65. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 64 Hồ bơi Sự kết hợp giữa vẻ sang trọng và cao cấp của những công trình kiến trúc luôn gắn liền với những hồ bơi xanh ngát.
 66. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 65 Không những thế, hồ bơi còn đem lại rất nhiều giá trị cho du khách, tạo nên một mảng xanh, làm cho bầu không khí xung quanh ngôi nhà của bạn trở nên mát mẻ, trong lành và dễ chịu, tạo nên cảm giác tĩnh lặng, giảm bớt căng thẳng sau những giờ làm việc học tập mệt mỏi. Bên cạnh đó, không gian sân vườn có thêm hồ bơi khiến cho những buổi tiệc nghỉ dưỡng càng trở nên vui vẻ và hoành tráng hơn. Trải nghiệm ẩm thực nướng ngay tại không gian thoáng mát của hồ bơi là một trong những điều thú vị và tuyệt vời nhất mà bất kỳ ai cũng muốn trải qua một lần trong đời. Ngoài ra, Hồ bơi còn đem lại một giá trị tinh thần to lớn khác. Việc thiết kế hồ bơi tại Resort là một ý tưởng rất tuyệt vời. Nó không chỉ làm đẹp cho không gian của khu nghỉ dưỡng mà còn mang lại nhiều giá trị tinh thần cho khách hàng có những trải nghiệm thú vị và đẳng cấp. 2.6. KhuSpa, Massage chăm sóc sức khỏe Spa, massage
 67. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 66 Dịch vụ spa sẽ mang đến cho khách lưu trú các sự lựa chọn tin cậy, những lợi ích spa có thể đem lại đó là:
 68. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 67 – Giảm Stress: có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách đắm mình trong tiếng nhạc du dương và làn nước mát với tinh dầu thoang thoảng, dễ chịu. – Giải độc cơ thể: các chất độc nằm sâu bên trong cơ thể sẽ dần dần được loại bỏ dưới tác dụng của tinh dầu, hạn chế chứng đau và viêm khớp, giúp cân bằng thể lực bằng các động tác massage và xông hơi. – Có lợi cho hệ tim mạch: phương pháp dưỡng khí giúp bạn điều hòa nhịp thở và ổn định nhịp tim, phương pháp massage giúp lưu thông mạch máu rất tốt cho hệ tim mạch.
 69. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 68 – Giảm nguy cơ ung thư: thân nhiệt của bạn luôn trong trạng thái cao khi tắm spa giúp cải thiện hệ miễn dịch, thúc đẩy quá trình đào thải những hóa chất gây ung thư như Natri (sodium), alcohol, nicotine, … – Cho khách hàng giấc ngủ ngon: Một giấc ngủ ngon được hình thành bởi nhiều yếu tố, trong đó sức khỏe và tinh thần thoải mái là yếu tố quyết định.
 70. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 69 2.7. Khu bến du thuyền, du lịch sinh thái, câu cá giải trí Du thuyền sẽ đưa khách tham quan băng qua con suối quanh co dưới bóng núi nối ngược lên vùng thượng nguồn, khám phá ghé thăm những trang trại trù phú bốn mùa ngút ngàn cây trái với nhiều sản vật quý. Có thể quan sát sự mênh mông của lòng hồ.
 71. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 70 Sau những phút du thuyền thư giản lý thú, khách hàng ghé vào nhà hàng nổi thưởng thức những món ăn đặc trưng miền sơn cước. Thực đơn của nhà hàng hết sức phong phú, đa dạng và luôn đảm bảo tươi ngon để lựa chọn như: chạch sú om, cá chình hấp, gà đồi rang muối, gà ác tần thuốc bắc, thỏ rô-ti, lợn “cặp nách”… Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp sẽ làm bạn hài lòng cả về thái độ phục vụ, chất lượng chế biến món ăn. Hệ thống nhà nghỉ sinh thái dọc triền núi và nhà nghỉ thuỷ tạ khép kín ven lòng hồ sẽ níu bước chân du khách nghỉ qua đêm để có những phút giây lắng đọng hồn mình với những cõi riêng tư trong một không gian tĩnh lặng và lãng mạn, được thưởng thức dịch vụ tắm trăng, câu cá trên lòng hồ huyền ảo . 2.8. Núi non bộ kết hợp nhà Yến, miếu bà Mụ Chính vì vẻ đẹp hoang sơ và yên bình. Mặc dù không quá nổi bật với những nơi tham quan khác, nhưng Đảo Yến Bình Phước vẫn được nhiều du khách chọn làm nơi vui chơi, giải trí mỗi khi rảnh rỗi. Với thế mạnh khí hậu trong lành, mặt hồ rộng lớn, là nơi sinh sống yêu thích của chim Yến. Chim Yến tới làm tổ và cho sản vật quý giá. Tổ Yển là một trong những món ngon, bổ dưỡng, chứa nhiều chất dinh dưỡng. Từ thời xa xưa tổ Yến là món ăn yêu thích của các bậc vua chúa. Chủ đầu tư xây dựng núi non bộ kết hợp nuôi chim Yến.
 72. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 71 Hòa mình giữa những ngọn núi non bộ, giữa thiên nhiên, miếu bà Mụ là nơi thờ tự tín ngưỡng. Tương truyền bà Mụ rất linh thiêng. Những cặp vợ chồng hiếm muộn, tới thành kính viếng miếu Bà. Bà phù hộ, về sớm sinh quý tử. Miếu bà Mụ là nơi du lịch tâm linh, hướng mọi người sống thiện tâm và có ích cho xã hội. 2.9. Công trình công cộng khác Khu ngoại quan, cây xanh
 73. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 72 Khu nghỉ dưỡng cũng bao gồm các công trình công cộng khác như: công viên, hồ nước… được xây dựng với thiết kế chuẩn cao cấp. Hệ thống công trình công cộng sẽ đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân trong khu vực một không gian đầy đủ tiện ích nhưng không kém phẩm thoải mái, thư giản.
 74. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 73 Khu công viên, cây xanh được thiết có nhiều cây cối, hoa cỏ nhiều màu sắc, kết hợp với hệ thống đèn chiếu sáng, tiện ích tạo nên khu vui chơi giải trí lý tưởng cho người dân trong khu vực. Khu vực này được bố trí đường dạo và trở thành khu công viên của khu vực là điểm dừng trong khuôn viên dự án.
 75. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 74 Hành lang xanh của dự án Các không gian xanh: Các bãi cỏ - thường là nơi tổ chức các hoạt động cộng đồng như nơi giao lưu, gặp gỡ, trò truyện hoặc tổ chức các hoạt động thể thao như đánh cờ, đá bóng, đấu vật trong khu dân cư.
 76. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 75 CHƯƠNG IV. CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN I. PHƯƠNG ÁN GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNH CƯ VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG 1.1. Chuẩn bị mặt bằng Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai theo quy định hiện hành. Ngoài ra, dự án cam kết thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của các cơ quan ban ngành và luật định. 1.2. Phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư: Dự án thực hiện tái định cư theo quy định hiện hành. 1.3. Phương án hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Dự án chỉ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến dự án như đường giao thông đối ngoại và hệ thống giao thông nội bộ trong khu vực. II. PHƯƠNG ÁN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 2.1. Các phương án xây dựng công trình TT Nội dung Diện tích ĐVT I Xây dựng 73.086,8 m2 A Phần đất liền 40.918,0 m2 1 Khu đón tiếp + khu trưng bày đặc sản vùng miền 600,0 m2 2 Văn phòng điều hành Khu du lịch 228,6 m2 3 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 4 Khu dịch vụ giải trí 6.472,4 m2 5 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa - Yoga 5.914,8 m2 6 Khách sạn 5 sao 7.855,0 m2 7 Trung tâm tổ chức sự kiện văn hóa ngoài trời 2.200,0 m2 8 Khu công viên thể dục thể thao kết hợp cảnh quan cây xanh 2.131,5 m2 9 Bến du thuyền 400,0 m2
 77. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 76 TT Nội dung Diện tích ĐVT 10 Hồ bơi 1.000,0 m2 11 Giao thông nội bộ 10.324,6 m2 12 Khu trồng cây dược liệu 1.500,0 m2 13 Cây xanh cảnh quan 291,1 m2 14 Nhà xe 1.000,0 m2 B Phần Đảo Yến 30.968,8 m2 15 Khu đón tiếp + văn phòng điều hành 250,0 m2 16 Nhà hàng dọc bờ hồ kết hợp siêu thị cao cấp 1.000,0 m2 17 Khu dịch vụ giải trí 5.047,3 m2 18 Khu chăm sóc sức khỏe - Spa – Yoga 4.476,6 m2 19 Khu villa, biệt thự 5.642,3 m2 20 Miếu bà Mụ 600,0 m2 21 Núi non bộ kết hợp nhà Yến 4.382,2 m2 22 Bến du thuyền 400,0 m2 23 Hồ bơi 1.000,0 m2 24 Giao thông nội bộ 7.950,0 m2 25 Cây xanh cảnh quan 220,4 m2 C Phần mặt nước dọc đất liền 1.200,0 m2 26 Khu nhà hàng nổi cạnh bến du thuyền (2 cái) 1.200,0 m2 D Cầu đi bộ 690,0 m2 E Hệ thống phụ trợ 27 Hệ thống cấp điện tổng thể 1,0 Hệ thống 28 Hệ thống thoát nước tổng thể 1,0 Hệ thống 29 Hệ thống xử lý chất thải 1,0 Hệ thống 30 Hệ thống camera giám sát 1,0 Hệ thống
 78. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 77 TT Nội dung Diện tích ĐVT 31 Hệ thống internet 1,0 Hệ thống 32 Hệ thống chống sét 1,0 Hệ thống 33 Hệ thống phòng cháy chữa cháy 1,0 Hệ thống 34 Hệ thống máng trượt nước 2,0 Hệ thống Các danh mục xây dựng công trình phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn và quy định về thiết kế xây dựng. Chi tiết được thể hiện trong giai đoạn thiết kế cơ sở xin phép xây dựng. 2.2. Các phương án kiến trúc Căn cứ vào nhiệm vụ các hạng mục xây dựng và yêu cầu thực tế để thiết kế kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. Chi tiết sẽ được thể hiện trong giai đoạn lập dự án khả thi và Bản vẽ thiết kế cơ sở của dự án. Cụ thể các nội dung như: 1. Phương án tổ chức tổng mặt bằng. 2. Phương án kiến trúc đối với các hạng mục xây dựng. 3. Thiết kế các hạng mục hạ tầng.
 79. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 78
 80. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 79 Bản vẽ thiết kế tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan của dự án Trên cơ sở hiện trạng khu vực dự án, thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật của dự án với các thông số như sau:  Hệ thống giao thông Xác định cấp đường, cấp tải trọng, điểm đấu nối để vạch tuyến và phương án kết cấu nền và mặt đường.  Hệ thống cấp nước Xác định nhu cầu dùng nước của dự án, xác định nguồn cấp nước sạch (hoặc trạm xử lý nước), chọn loại vật liệu, xác định các vị trí cấp nước để vạch tuyến cấp nước bên ngoài nhà, xác định phương án đi ống và kết cấu kèm theo.  Hệ thống thoát nước Tính toán lưu lượng thoát nước mặt của từng khu vực dự án, chọn tuyến thoát nước mặt của khu vực, xác định điểm đấu nối. Thiết kế tuyến thu và thoát nước mặt, chọn vật liệu và các thông số hình học của tuyến.  Hệ thống xử lý nước thải Khi dự án đi vào hoạt động, chỉ có nước thải sinh hoạt, nước thải từ các khu sản xuất không đáng kể nên không cần tính đến phương án xử lý nước thải. Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, hệ thống xử lý nước thải trong sản xuất (nước từ việc xử lý giá thể, nước có chứa các hóa chất xử lý mẫu trong quá trình sản xuất).  Hệ thống cấp điện Tính toán nhu cầu sử dụng điện của dự án. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng điện của từng tiểu khu để lựa chọn giải pháp thiết kế tuyến điện trung thế, điểm đặt trạm hạ thế. Chọn vật liệu sử dụng và phương án tuyến cấp điện hạ thế ngoài nhà. Ngoài ra dự án còn đầu tư thêm máy phát điện dự phòng.
 81. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 80 III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 3.1. Phương án tổ chức thực hiện Dự ánđược chủ đầu tư trực tiếp tổ chức triển khai, tiến hành xây dựng và khai thác khi đi vào hoạt động. Dự án chủ yếu sử dụng lao động địa phương. Đối với lao động chuyên môn nghiệp vụ, chủ đầu tư sẽ tuyển dụng thêm và lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho con em trong vùng để từ đó về phục vụ trong quá trình hoạt động sau này. Bảng tổng hợp Phương án nhân sự dự kiến(ĐVT: 1000 đồng) TT Chức danh Số lượng Mức thu nhập bình quân/tháng Tổng lương năm Bảo hiểm 21,5% Tổng/năm 1 Giám đốc 1 30.000 360.000 77.400 437.400 2 Ban quản lý, điều hành 10 25.000 3.000.000 645.000 3.645.000 3 Công nhân viên văn phòng, bộ phận chức năng 175 9.000 18.900.000 4.063.500 22.963.500 4 Công nhân viên thương mại dịch vụ, phục vụ du lịch 112 7.500 10.080.000 2.167.200 12.247.200 5 Lao công, vệ sinh, bảo vệ 17 6.000 1.224.000 263.160 1.487.160 Cộng 315 2.797.000 33.564.000 7.216.260 40.780.260 3.2. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý Thời gian hoạt động dự án: 50 năm kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầutư. Tiến độ thực hiện: 42 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó: + Thời gian chuẩn bị đầu tư: 18 tháng + Thời gian xây dựng và hoàn thành dự án: 24 tháng.
 82. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 81 CHƯƠNG V. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG I. GIỚI THIỆU CHUNG Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trường của dự án“Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng”là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hưởng đến khu vực thực hiện dự án và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế những tác động rủi ro cho môi trường và cho chính dự án khi đi vào hoạt động, đáp ứng được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường. II. CÁC QUY ĐỊNH VÀ CÁC HƯỚNG DẪN VỀ MÔI TRƯỜNG. - Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; - Luật Phòng cháy và chữa cháy số 40/2013/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22/11/20013; - Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; - Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2019; - Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/08/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; - Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; - Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường;
 83. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 82 - Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; - Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/05/2019 của Chính phủ quy định về Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của một số nghị định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ Môi trường; Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng: - TCVN 33:2006 - Cấp nước - Mạng lưới đường ống công trình - Tiêu chuẩn thiết kế; - QCVN 01:2008/BXD - Quy hoạch xây dựng; - TCVN 7957:2008 - Tiêu chuẩn Thiết kế thoát nước - Mạng lưới bên ngoài và công trình; - QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; - QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh; - Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động. III. SỰ PHÙ HỢP ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng”được thực hiện tại Tỉnh Bình Phước. IV. NHẬN DẠNG, DỰ BÁO CÁC TÁC ĐỘNG CHÍNH CỦA DỰ ÁN ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng công trình Tác động đến môi trường không khí: Quá trình xây dựng sẽ không tránh khỏi phát sinh nhiều bụi (ximăng, đất, cát…) từ công việc đào đất, san ủi mặt bằng, vận chuyển và bốc dỡ nguyên vật liệu
 84. Dự án “Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng” Đơn vị tư vấn: 0918755356 83 xây dựng, pha trộn và sử dụng vôi vữa, đất cát... hoạt động của các máy móc thiết bị cũng như các phương tiện vận tải và thi công cơ giới tại công trường sẽ gây ra tiếng ồn.Bụi phát sinh sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe công nhân trên công trường và người dân lưu thông trên tuyến đường. Tiếng ồn phát sinh trong quá trình thi công là không thể tránh khỏi. Tiếng ồn có thể phát sinh khi xe, máy vận chuyển đất đá, vật liệu hoạt động trên công trường sẽ gây ảnh hưởng đến người dân sống hai bên tuyến đường vận chuyển và người tham gia giao thông. Tác động của nước thải: Trong giai đoạn thi công cũng có phát sinh nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng. Lượng nước thải này tuy không nhiều nhưng cũng cần phải được kiểm soát chặt chẽ để không làm ô nhiễm nguồn nước mặt, nước ngầm. Nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án trong thời gian xây dựng cũng là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường nếu dòng chảy cuốn theo bụi, đất đá, xăng dầu và các loại rác thải sinh hoạt. Trong quá trình xây dựng dự án áp dụng các biện pháp thoát nước mưa thích hợp. Tác động của chất thải rắn: Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này gồm 2 loại: Chất thải rắn từ quá trình xây dựng và rác sinh hoạt của công nhân xây dựng. Các chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn này nếu không được quản lý và xử lý kịp thời sẽ có thể bị cuốn trôi theo nước mưa gây tắc nghẽn đuờng thoát nước và gây ra các vấn đề vệ sinh khác. Ở đây, phần lớn phế thải xây dựng (xà bần, cát, sỏi…) sẽ được tái sử dụng làm vật liệu san lấp. Riêng rác sinh hoạt rất ít vì lượng công nhân không nhiều cũng sẽ được thu gom và giao cho các đơn vị dịch vụ vệ sinh đô thị xử lý ngay. Tác động đến hệ sinh thái, cảnh quan khu vực:
Anzeige