Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Object Oriented Systems Analysis and Design Using UML
Mục đích môn học <ul><li>Môn học này giúp sinh viên nắm bắt: </li></ul><ul><ul><li>Các bước thu thập yêu cầu, phân tích và...
Topic Content <ul><li>Introduction to Information Systems </li></ul><ul><li>Information Systems Development  Life Cycle </...
Course Text Books <ul><li>Martin Fowler,  UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language , 3nd Edit...
Đánh giá kết quả môn học <ul><li>Đồ án môn học: tối đa 10đ, trọng số 50% </li></ul><ul><ul><li>Nhóm gồm 2-3 sinh viên </li...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

0 course introduction

  • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

0 course introduction

  1. 1. Object Oriented Systems Analysis and Design Using UML
  2. 2. Mục đích môn học <ul><li>Môn học này giúp sinh viên nắm bắt: </li></ul><ul><ul><li>Các bước thu thập yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo cách tiếp cận hương đối tượng. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dùng ngôn ngữ UML để mô hình và viết sưu liệu cho hệ thống. </li></ul></ul><ul><ul><li>Chuyển lược đồ phân tích thành lược đồ thiết kế: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Thiết kế hệ thống, Thiết kế đối tượng, Thiết kế cơ sở dữ liệu, Thiết kế giao diện người dùng </li></ul></ul></ul><ul><li>Môn tiên quyết </li></ul><ul><ul><li>Nhập môn cơ sở dữ liệu </li></ul></ul><ul><ul><li>Lập trình B </li></ul></ul>
  3. 3. Topic Content <ul><li>Introduction to Information Systems </li></ul><ul><li>Information Systems Development Life Cycle </li></ul><ul><li>Requirements Capture and Modelling </li></ul><ul><li>Architectural Analysis </li></ul><ul><li>Requirements Analysis </li></ul><ul><li>From Models to Implementation </li></ul><ul><li>System Architecture Design </li></ul><ul><li>Designing the User Interface </li></ul><ul><li>Data Management Design </li></ul>
  4. 4. Course Text Books <ul><li>Martin Fowler, UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language , 3nd Edition, Addison Wesley, 2003 </li></ul><ul><li>Simon Bennett, Steve McRobb and Ray Farmer, Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML , 3nd Edition, McGraw Hill, 2006 </li></ul><ul><li>Craig Larman, Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and Iterative Development , 3nd Edition, Addison Wesley, 2004 </li></ul>
  5. 5. Đánh giá kết quả môn học <ul><li>Đồ án môn học: tối đa 10đ, trọng số 50% </li></ul><ul><ul><li>Nhóm gồm 2-3 sinh viên </li></ul></ul><ul><ul><li>Chọn một đề tài và tiến hành thu thập yêu cầu, phân tích, thiết kế hệ thống theo tiến trình nội dung của môn học. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài bằng cách chỉ định sinh viên thuyết trình trên lớp. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuối học kỳ, báo cáo và demo chương trình cho phiên bản cuối cùng của đồ án môn học. </li></ul></ul><ul><li>Thi cuối học kỳ bằng hình thức trắc nghiệm: tối đa 10đ, trọng số 40% </li></ul><ul><li>Điểm chuyên cần, thảo luận trên lớp: trọng số 10%. Vắng 40% số buổi cấm thi lần 1. </li></ul>

×