การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื

T

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และการบริหารการศึกษา”

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื
การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื
ประกาศคุรุสภา
เรื่อง การสงผลงานวิจัยเขารวมคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7
        เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการบริหารการศึกษา”
                     *********************************************************
                            หลักการและเหตุผล
        “การวิจัย” เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรูที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู
จะกอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางการศึกษา และเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา
                                            ี
อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง การสราง การเผยแพร และการใช
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางวิชาการ นับเปนแนวทางหนึ่งในการกระตุนและพัฒนาวิชาชีพใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ อีกทั้งยังเปนการสงเสริม สนับสนุน และยกยองใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดมีการสรางผลงานวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ขึ้นอยางตอเนื่อง
         คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการศึกษาและการวิจัยในรูปแบบตางๆ จึงจัดใหมีเวทีทางวิชาการ
สํา หรั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ง านวิ จั ย อย า งทั่ ว ถึ ง ในวงกว า ง สามารถ
นํ า ผลงานวิ จั ย ไปปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น และคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี
ความเจริญกาวหนาตอไป
                              วัตถุประสงค
      1. เพื่ อ เป น เวที ท างวิ ช าการสํ า หรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การสร า ง การเผยแพร แ ละการใช ผ ลงานวิ จั ย
ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณคาทางวิชาการ มีคุณภาพ และสามารถเปนแบบอยางในการปรับประยุกตใช
เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา
      2. เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนางานวิจัย
เพื่อการพัฒนาผูเรียน คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ
      3. เพื่อเปนการสรางเครือขายวิจัยการพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา

                         คุณสมบัติของผูสงผลงานวิจัย
1. ประเภทครู
      1. เปนบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ
ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ
                          ่
      2. เปนบุคคลที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้
               2.1 ภาษาไทย              2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา
               2.2 คณิตศาสตร             2.6 ศิลปะ
               2.3 วิทยาศาสตร            2.7 ภาษาตางประเทศ
               2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี      2.8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
               2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
      3. เปนบุคคลทีผลิตงานวิจัยดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษา
              ่
2. ประเภทผูบริหารสถานศึกษา
      1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น
ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน
      2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยสถาบัน ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยสถาบันซึ่งนําไปใชในการบริหารสถานศึกษา
-2-

3. ประเภทผูบริหารการศึกษา
     1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยสถาบันที่เกิดจากการวิจัยศึกษาสถาบัน ซึ่งนําไปใชในการบริหารการศึกษา
4. ประเภทศึกษานิเทศก
     1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงศึกษานิเทศกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
     2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยดานการศึกษา ซึ่งนําไปใชในการนิเทศการศึกษา แกปญหาดานการจัดการเรียน
การสอนแลวประสบผลดียิ่ง ที่เปนความรูใหมและสามารถเปนแบบอยางได

                  ขอกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
      1. ตองเปนผลงานวิจัยทีทําแลวเสร็จ ในระหวาง พ.ศ. 2552 – 2554
                   ่
      2. ตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
      3. ตองไมเปนผลงานวิจัยทีไดรบอนุมัติในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/การเลื่อนวิทยฐานะ
                     ่ ั
      4. ตองไมเปนผลงานวิจัยที่เคยไดรับการคัดสรรจากคุรุสภาใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา
      5. ตองไมเปนผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผูอื่น หากตรวจพบหรือมีผูรองเรียนคุรุสภาจะตัดสิทธ
ในการสงผลงานวิจัยเขารวมการคัดสรรในครั้งนี้ หรือตองคืนรางวัลแกคุรุสภาในภายหลัง
      6. ผลงานวิจั ยที่ สง เข าร วมการคั ดสรรตอ งมี ร ายละเอีย ดครบถว นตามแบบฟอร มที่ คุรุ สภากํ าหนด หากเกิ ด
ความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลของผูสงผลงานวิจัย และทําใหผูสงผลงานวิจัยเสียสิทธิ์ที่จะไดรับใดๆ คุรุสภาขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบ
      7. ผูสงผลงานวิจัยสามารถสงผลงานวิจัยเขารวมการคัดสรรไดเพียงคนละ 1 เรื่อง
      8. ผลงานวิ จัย ที่ไ ดรั บการคัด สรรและได รับการปรับ ปรุง แก ไขตามข อเสนอแนะของผู ทรงคุ ณวุ ฒิที่ พิจ ารณา
จะไดรับการตีพิมพลงในหนังสือ Proceeding ของการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 และคุรุสภาขออนุญาต
นําเผยแพรลงสื่อสิ่งพิมพของคุรุสภา หรือลงในฐานขอมูลการวิจัยทางเว็บไซตของคุรุสภา
      9. การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาถือเปนที่สิ้นสุด

                           เอกสารที่สง
      1. แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัย จํานวน 1 แผน ดังนี้
                 ผลงานวิจัยครู            ใหใชแบบ วจ.1/1
                 ผลงานวิจัยผูบริหารสถานศึกษา
                                   ใหใชแบบ วจ.1/2
                 ผลงานวิจัยผูบริหารการศึกษา
                                   ใหใชแบบ วจ.1/3
                 ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก       ใหใชแบบ วจ.1/4
      2. รายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งมีรายละเอียดหัวขอการนําเสนอผลงานวิจัยตามแบบ วจ.2 จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้เนือหา
                                                         ้
การนําเสนอ(ขอที่ 1-23) มีความยาวไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 และภาคผนวก (ขอที่ 24) มีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4
      3. บันทึกรายงานการวิจัยตาม ขอ 2 ลงในแผน CD จํานวน 1 แผน
หมายเหตุ ผูสงผลงานวิจัยดําเนินการ ดังนี้
        
      1. รูปแบบการจัดพิมพ
       1.1 พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 โดยใชตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 pt
       1.2 ใชกระดาษขนาด A4 พิมพแบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งคาหนากระดาษขอบบน 1 นิ้ว ขอบลาง 1 นิ้ว
          ขอบซาย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว
      2. เอกสารที่จัดสงตองเย็บเลมปดสัน และมีจํานวนรายการครบตามที่ระบุในขอ 1-3 มิเชนนั้นจะถือวาเอกสาร
ไมสมบูรณและจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย
      3. เอกสารที่จัดสงมายังคุรุสภา คุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสงคืน
-3-

                   เกณฑการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย
   1. การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา พิจารณาจากองคประกอบ
     คุณภาพผลงานวิจัยทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย
            1.1 ปญหา/วัตถุประสงควิจย
                        ั            1.3 คุณคาและประโยชนของงานวิจัย
            1.2 ระเบียบวิธีวิจัย               1.4 คุณภาพของรายงานวิจัย
   2. องคประกอบการพิจารณา กําหนดน้ําหนักคะแนนเทากับ 10 และ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบดวย
            2.1 ปญหา/วัตถุประสงควิจัย (น้ําหนักคะแนน 2) 2.3 คุณคาและประโยชนของงานวิจัย (น้ําหนักคะแนน 3)
            2.2 ระเบียบวิธีวิจัย    (น้ําหนักคะแนน 3) 2.4 คุณภาพของรายงานวิจัย (น้ําหนักคะแนน 2)
     ทุกองคประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบดวย ระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้
                   ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง       ผลงานวิจัยมีคุณภาพนอย
                   ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง       ผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง
                   ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง       ผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก
   3. ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดสรรใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ตองผานองคประกอบการพิจารณา
ทั้ง 4 ดาน โดยแตละดานตองผานเกณฑ 60%
   4. ผลงานวิจัยทีไดรับการคัดสรรใหเขารับรางวัล ”ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําป 2554” โดยผลงานวิจัยดีเดนระดับภูมิภาค
            ่
และผลงานวิจยระดับประเทศจะไดรบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร สําหรับผลงานวิจัยดี และผลงานวิจยชมเชย ไดรบเกียรติบตร
        ั          ั                             ั      ั  ั
โดยแบงรางวัลผลงานวิจัยออกเปน 2 ระดับ ดังนี้
      4.1 ระดับภูมิภาค แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
         * ผลงานวิจัยดีเดน หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 25.50 – 30.00 นําเสนอแบบบรรยาย
                                 ี
         * ผลงานวิจัยดี    หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 24.00 – 25.49 นําเสนอแบบบรรยาย
                                   ี
         * ผลงานวิจัยชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 22.50 – 23.99 นําเสนอแบบแผนปายนิทรรศการ
                               ี
      4.2 ระดับประเทศ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้
         * ผลงานวิจัยดีเดน หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 28.00 – 30.00 นําเสนอแบบบรรยาย
                                  ี
         * ผลงานวิจัยดี    หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 25.50 – 27.99 นําเสนอแบบบรรยาย
                                    ี
         * ผลงานวิจัยชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 24.00 – 25.49 นําเสนอแบบแผนปายนิทรรศการ
                                ี

                    การแบงจังหวัดของแตละภูมภาค
                                 ิ
กรุงเทพมหานคร /      ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ
ภาคตะวันออก ( 8 จังหวัด ) สระแกว
ภาคกลาง           ประกอบดวย กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา
   ( 18 จังหวัด )     เพชรบุ รี ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สระบุ รี สิ ง ห บุ รี
               สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี
ภาคเหนือ           ประกอบดวย กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร
   ( 16 จังหวัด )     พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    ประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม
   ( 19 จังหวัด )     มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู
               อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี
ภาคใต            ประกอบดวย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา
   ( 15 จังหวัด )     พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี
-4-

                สถานที่สงผลงานวิจัย/กําหนดสงผลงานวิจัย
     1. สงผลงานวิจัยดวยตนเองหรือทางไปรษณีย
       ดวยตนเอง : กลุมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ ชั้น 2 อาคารสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
                
       ทางไปรษณีย : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ
               128 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
                วงเล็บมุมซองดานขวาบน “สงผลงานวิจัยของคุรุสภา ครั้งที่ 7”
     2. หมดเขตสงผลงานวิจัยภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ในเวลาราชการ
     3. ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจยทีสงเขารวมการคัดสรรภายในเดือนเมษายน 2554 ทางเว็บไซตของคุรุสภา www.ksp.or.th
                    ั ่
     3. ประกาศผลการคัดสรรภายในเดือนสิงหาคม 2554 ทางเว็บไซตของคุรสภา www.ksp.or.th
                                      ุ
     4. ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดสรร/หรือไดรับรางวัลผลงานวิจัย จะนําเสนอผลงานวิจัยและเขารับรางวัลในการประชุม
ทางวิชาการของคุรุสภา ประมาณเดือนเมษายน 2555                 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553
                      (นายดิเรก พรสีมา)
                     ประธานกรรมการคุรุสภา
แบบเสนอผลงานวิจัยครู                              แบบ วจ.1/1

ภูมิภาค     ( ) กรุงเทพมหานคร                       ( ) ภาคกลาง                ( ) ภาคเหนือ
         ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   ( ) ภาคใต                ( ) ภาคตะวันออก
ระดับ        การศึกษาปฐมวัย
           การศึกษาพิเศษ
           อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี
           ขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู (          ) ภาษาไทย                (  ) คณิตศาสตร
                           (          ) วิทยาศาสตร              (  ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
                           (          ) ศิลปศึกษา               (  ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี
                           (          ) สุขศึกษาและพลศึกษา          (  ) ภาษาตางประเทศ
                           (          ) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุม/เครือขาย ..............................................................จังหวัด............................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………….
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ..........................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………......................อายุ ……....ป                      ตําแหนง……………………..........
ประสบการณการสอน .............ป ระดับชวงชั้นที่สอน…..………กลุมสาระการเรียนรู…………………............
สถานที่ทํางาน………………………………………..……………………………………………………………………

สังกัด      สพป. จังหวัด...................... เขต.....       สพม. จังหวัด...................... เขต.....          สอศ.       สช.
         กทม.             อปท.            ตชด.            อื่นๆ (ระบุ)................................................
เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน…………………………
แขวง /ตําบล…………………………………………. เขต /อําเภอ…………………………………………………....
จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………………………....
โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..……
โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ……………………………………………………….


                       (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย
                           (                          )
                  วันที่สงผลงาน……………………………………………………


หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
แบบเสนอผลงานวิจัยผูบริหารสถานศึกษา                                แบบ วจ.1/2

ภูมิภาค     ( ) กรุงเทพมหานคร                    ( ) ภาคกลาง                  ( ) ภาคเหนือ
         ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ( ) ภาคใต                   ( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ...................................................................จังหวัด.............................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………….
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ...........................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป
ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการบริหาร .....................ป
สถานศึกษา .............…………………………………………………………………………………………………..…

สังกัด      สพป. จังหวัด...................... เขต.....       สพม. จังหวัด...................... เขต.....          สอศ.        สช.
         กทม.             อปท.            ตชด.            อื่นๆ (ระบุ)................................................
เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน…………………………
แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ…………………………………………………....
จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………………………....
โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..……
โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ……………………………………………………….


                       (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย
                           (                          )
                  วันที่สงผลงาน……………………………………………………
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
แบบเสนอผลงานวิจัยผูบริหารการศึกษา                             แบบ วจ.1/3

ภูมภาค
  ิ       ( ) กรุงเทพมหานคร                    ( ) ภาคกลาง                  ( ) ภาคเหนือ
         ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ( ) ภาคใต                   ( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ....................................................................จังหวัด.............................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………….
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ..........................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป
ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการบริหาร .....................ป
สถานที่ทํางาน..........…………………………………………………………………………………………………..…

สังกัด      สพป. จังหวัด...................... เขต.....       สพม. จังหวัด...................... เขต.....          สอศ.       สช.
         กทม.             อปท.            ตชด.            อื่นๆ (ระบุ)................................................
เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน…………………………
แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ…………………………………………………....
จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………………………....
โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..……
โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ………………………………………………………


                       (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย
                           (                          )
                  วันที่สงผลงาน……………………………………………………
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
แบบเสนอผลงานวิจัยศึกษานิเทศก                               แบบ วจ.1/4

ภูมิภาค     ( ) กรุงเทพมหานคร                    ( ) ภาคกลาง                  ( ) ภาคเหนือ
         ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                ( ) ภาคใต                   ( ) ภาคตะวันออก

สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ)
ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ....................................................................จังหวัด.............................................
ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .………………………………………………………………………………………….
………………………………..…………………………………………………………………………………………….
ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ...........................................................................................................................................
ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป
ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการทํางาน .....................ป
สถานที่ทํางาน..........…………………………………………………………………………………………………..…

สังกัด      สพป. จังหวัด...................... เขต.....       สพม. จังหวัด...................... เขต.....          สอศ.        สช.
         กทม.             อปท.            ตชด.            อื่นๆ (ระบุ)................................................
เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน…………………………
แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ…………………………………………………....
จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย………………………………………………....
โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..……
โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ……………………………………………………….


                       (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย
                           (                          )
                  วันที่สงผลงาน……………………………………………………
หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
แบบ วจ.2
         รายละเอียดหัวขอการนําเสนอผลงานวิจัยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
คําชี้แจง ใหผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดของรายงานการวิจัย โดยมีหัวขอการนําเสนอตามที่กําหนด

1. ชื่อผลงานวิจัย        ระบุชื่อผลงานวิจัยเปนภาษาไทย
2. ชื่อ-ชื่อสกุลผูวิจัย    ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผูวิจัย
3. ตําแหนง           ระบุตาแหนงปจจุบันของผูวิจัย
                   ํ
4. วุฒิการศึกษา         ระบุการศึกษาสูงสุดของผูวจัย
                             ิ
5. สถานที่ติดตอ        ระบุสถานที่ติดตอที่สะดวก /โทรศัพท /โทรสาร /E-mail(ถามี) ใหชัดเจน
6. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ    ระบุปท่ทาวิจัยแลวเสร็จและชวงเวลาที่ทําวิจัย (เปนงานวิจัยระหวางป 2552 - 2554)
                    ี ํ
7. บทคัดยอ           ระบุบทคัดยอเปนภาษาไทย
8. หลักการ ความเปนมา      ระบุเหตุผลที่มาของปญหาวิจัย ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องที่ทําวิจัย
  และความสําคัญของปญหา    ใหมีรายละเอียดพอสังเขป
9. แนวคิด /ทฤษฎี        ระบุแนวคิด /ทฤษฎีที่นํามากําหนดหรือสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย
10. กรอบแนวคิดการวิจย
          ั      เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย
11. วัตถุประสงคการวิจัย    ระบุวัตถุประสงคการวิจัย
12. สมมติฐานการวิจย
         ั       ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถามี)
13. ตัวแปรและนิยามตัวแปร    ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สําคัญ
14. ประชากร           ระบุจํานวน /รายละเอียดของประชากร
15. กลุมตัวอยาง /กรณีศึกษา  ระบุกลุมตัวอยาง /กรณีศึกษาและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง /กรณีศึกษา
16. เครื่องมือวิจัย       ระบุขั้นตอนการสราง การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และประเภทของเครื่องมือวิจัย เชน
                แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เปนตน
17. การเก็บรวบรวมขอมูล     ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย
18. การวิเคราะหขอมูล     ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล กรณีเปนขอมูลเชิงปริมาณตองระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะห
19. ผลการวิจัย         ระบุหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะหแลว
                /วิเคราะหความสําคัญของผลการวิจัย หรือเปนการใชผลการวิจัย
20. การอภิปรายผล        ระบุการนําผลการวิจัยตางๆทีไดมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต
                              ่
                รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีตางๆ
21. ขอเสนอแนะ         ระบุขอเสนอแนะที่เปนผลสืบเนื่องจากขอคนพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย
22. การนําผลการวิจัยไปใช    ระบุการนําผลไปใชในทางปฏิบัติ (การพัฒนา /แกปญหา) และการนําไปใชในทางวิชาการ
23. บรรณานุกรม         ระบุรายการที่อางอิงทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศที่ใชหรือที่ปรากฏอยู
  /เอกสารอางอิง       ในเลมรายงานวิจัย
24. ภาคผนวก           ระบุตวอยางเครื่องมือ /นวัตกรรม /หลักฐานในการดําเนินการ
                   ั


หมายเหตุ
  1. รายการตั้งแต ขอ 1 – ขอ 23 มีเนื้อหาไมเกิน 25 หนากระดาษ A4
  2. รายการ ขอ 24 มีเนื้อหาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4

Recomendados

วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูป von
วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูปวิจัยแบบเรียนสำเร็จรูป
วิจัยแบบเรียนสำเร็จรูปWichai Likitponrak
14.6K views62 Folien
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) von
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ)Wichai Likitponrak
5.5K views44 Folien
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้ von
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้
Slโครงสร้างรายวิชาหน่วย is1 การศึกษาและการสร้างองค์ความรู้krupornpana55
26.4K views27 Folien
ประกาศส่งงานวิจัยปี 56 von
ประกาศส่งงานวิจัยปี 56ประกาศส่งงานวิจัยปี 56
ประกาศส่งงานวิจัยปี 56Drnine Nan
1.9K views11 Folien
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือ von
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือตัวอย่าง Is การทำคู่มือ
ตัวอย่าง Is การทำคู่มือPatcharaporn Aun
55.3K views159 Folien
วิจัยในชั้นเรียนเคมี von
วิจัยในชั้นเรียนเคมีวิจัยในชั้นเรียนเคมี
วิจัยในชั้นเรียนเคมีWichai Likitponrak
25.5K views64 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

วิจัย21สสค von
วิจัย21สสควิจัย21สสค
วิจัย21สสคWichai Likitponrak
2.2K views63 Folien
วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์ von
วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์Wichai Likitponrak
28.7K views17 Folien
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... von
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...Suricha Phichan
631.8K views40 Folien
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ von
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์Wichai Likitponrak
1.8K views45 Folien
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ von
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติวิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติWichai Likitponrak
8.5K views59 Folien
มคอ. 3 องค์กรเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน von
มคอ. 3 องค์กรเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนมคอ. 3 องค์กรเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน
มคอ. 3 องค์กรเอกชนและการจัดการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนศุภวัฒน์ ปภัสสรากาญจน์
340 views13 Folien

Was ist angesagt?(20)

วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์ von Wichai Likitponrak
วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียนเจตคติวิทยาศาสตร์
Wichai Likitponrak28.7K views
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท... von Suricha Phichan
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan631.8K views
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์ von Wichai Likitponrak
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านทักษะการสื่อสารอย่างสรา้งสรรค์
Wichai Likitponrak1.8K views
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ von Wichai Likitponrak
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติวิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
วิจัยในชั้นเรียนตรีโกณมิติ
Wichai Likitponrak8.5K views
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต von Wichai Likitponrak
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิตงานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
งานวิจัยในชั้นเรียนต้นทุนชีวิต
Wichai Likitponrak9.4K views
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ von Wichai Likitponrak
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
Wichai Likitponrak1.3K views
สารนิพนธ์02 von Wes Yod
สารนิพนธ์02สารนิพนธ์02
สารนิพนธ์02
Wes Yod4.4K views
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract) von Chamada Rinzine
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
ภาพที่ 9-6 ตัวอย่างบทคัดย่อ (Abstract)
Chamada Rinzine9.4K views
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์ von Anusara Sensai
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
วิจัยในชั้นเรียน วิทยาศาสตร์
Anusara Sensai3.5K views
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557 von Anusara Sensai
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
วิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 2557
Anusara Sensai14.5K views
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา von Wichai Likitponrak
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหารายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
รายงานนวัตกรรมการจัดกิจกรรมด้านการแสวงหาความรู้เพื่อการแก้ปัญหา
Wichai Likitponrak3.1K views
ประชาคมอาเซียนกับคนไทย von LeoBlack1017
ประชาคมอาเซียนกับคนไทยประชาคมอาเซียนกับคนไทย
ประชาคมอาเซียนกับคนไทย
LeoBlack10172.9K views
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 von Anusara Sensai
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
วิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
Anusara Sensai844 views

Similar a การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื

ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 von
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556Jaturapad Pratoom
4.2K views11 Folien
7บทที่3 von
7บทที่3 7บทที่3
7บทที่3 krupornpana55
7.1K views19 Folien
Km1 von
Km1Km1
Km1thanyaluktook
118 views8 Folien

Similar a การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื(20)

ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556 von Jaturapad Pratoom
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
ผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอ ในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจำปี 2556
Jaturapad Pratoom4.2K views
ประเมินหลักสูตร von paween
ประเมินหลักสูตรประเมินหลักสูตร
ประเมินหลักสูตร
paween689 views
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น von Lathika Phapchai
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นเครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
เครื่องมือวัดคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น
Lathika Phapchai50.3K views
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย von witthaya601
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัยแนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
แนวการเขียนรายงายเชิงวิจัย
witthaya601866 views
3.แผนการเรียนรู้ backward von parichat441
3.แผนการเรียนรู้ backward3.แผนการเรียนรู้ backward
3.แผนการเรียนรู้ backward
parichat4411.3K views
Cแนะแนว von yutict
CแนะแนวCแนะแนว
Cแนะแนว
yutict509 views
3.แผนการเรียนรู้ backward von parichat441
3.แผนการเรียนรู้ backward3.แผนการเรียนรู้ backward
3.แผนการเรียนรู้ backward
parichat441264 views
การวิจัยในชั้นเรียน von salinkarn sampim
การวิจัยในชั้นเรียนการวิจัยในชั้นเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
salinkarn sampim2K views
การวิจัยสถาบัน von TSU
การวิจัยสถาบันการวิจัยสถาบัน
การวิจัยสถาบัน
TSU4.2K views
บทคัดย่อประเมินโครงการry<oks]ydl von panida428
บทคัดย่อประเมินโครงการry<oks]ydlบทคัดย่อประเมินโครงการry<oks]ydl
บทคัดย่อประเมินโครงการry<oks]ydl
panida428496 views

Más de thanaetch

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 von
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3thanaetch
17.2K views102 Folien
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน von
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนthanaetch
431 views9 Folien
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด von
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดthanaetch
588 views3 Folien
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร von
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครthanaetch
360 views1 Folie
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ von
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์thanaetch
430 views2 Folien
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ von
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์thanaetch
239 views2 Folien

Más de thanaetch(20)

แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3 von thanaetch
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
แนวทางการดำเนิน เรียนฟรี เรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีที่ 3
thanaetch17.2K views
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน von thanaetch
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชนการยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
การยื่นขอลงทะเบียนของกลุ่มเด็กและเยาวชน
thanaetch431 views
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด von thanaetch
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวดขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งคำขวัญเข้าประกวด
thanaetch588 views
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร von thanaetch
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
จดหมายข่าวศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร
thanaetch360 views
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ von thanaetch
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
thanaetch430 views
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์ von thanaetch
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
นำเสนอผลงานหรือผลสำเร็จของงานด้านกฎหมาย ลงเผยแพร่ในเว็บไซต์
thanaetch239 views
แผ่นพับวันมาฆบูชา von thanaetch
แผ่นพับวันมาฆบูชาแผ่นพับวันมาฆบูชา
แผ่นพับวันมาฆบูชา
thanaetch11.9K views
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ... von thanaetch
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...
ขอเชิญเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงตะ...
thanaetch881 views
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล" von thanaetch
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
thanaetch310 views
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล" von thanaetch
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
ขอเชิญสมทบทุน โครงการ "ศิริราช ๙ มงคล"
thanaetch647 views
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง von thanaetch
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวงแจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง
แจ้งเตือนนักเรียนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกลวง
thanaetch272 views
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.) von thanaetch
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)
ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟ (ส.บ.ม.ท.)
thanaetch364 views
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2" von thanaetch
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"
โครงการ "คนดีของแผ่นดิน ครั้งที่ 2"
thanaetch827 views
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา von thanaetch
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาระบบเครือข่ายภายในสถานศึกษา
thanaetch296 views
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา von thanaetch
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษาการประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา
การประกวดบทร้อยกรองส่งเสริมการศึกษา
thanaetch450 views
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ von thanaetch
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติโครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
โครงการประกวดเขียนเรียงความและวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ
thanaetch339 views
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี von thanaetch
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรีรับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี
รับสมัครเด็กกำพร้า ยากจน เรียนต่อฟรี
thanaetch533 views
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์ von thanaetch
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟแวร์
thanaetch359 views
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24 von thanaetch
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24
โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 24
thanaetch387 views

การส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมคัดสรรเพื่อนำเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ ๗ เรื

 • 3. ประกาศคุรุสภา เรื่อง การสงผลงานวิจัยเขารวมคัดสรรเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 เรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูและการบริหารการศึกษา” ********************************************************* หลักการและเหตุผล “การวิจัย” เปนแนวทางหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรูที่เปนรูปธรรม ทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู จะกอใหเกิดนวัตกรรมใหมทางการศึกษา และเกิดการพัฒนากระบวนการเรียนรูท่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา ี อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพผูเรียนอยางแทจริง การสราง การเผยแพร และการใช ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมีคุณคาทางวิชาการ นับเปนแนวทางหนึ่งในการกระตุนและพัฒนาวิชาชีพใหมีความเขมแข็ง ทางวิชาการ อีกทั้งยังเปนการสงเสริม สนับสนุน และยกยองใหผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาไดมีการสรางผลงานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ ขึ้นอยางตอเนื่อง คุรุสภาตระหนักถึงความสําคัญของการสงเสริมการศึกษาและการวิจัยในรูปแบบตางๆ จึงจัดใหมีเวทีทางวิชาการ สํา หรั บ ผู ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให เ กิ ด การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ง านวิ จั ย อย า งทั่ ว ถึ ง ในวงกว า ง สามารถ นํ า ผลงานวิ จั ย ไปปรั บ ประยุ ก ต ใ ช ใ ห เ กิ ด ประโยชน ต อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น และคุ ณ ภาพการศึ ก ษาให มี ความเจริญกาวหนาตอไป วัตถุประสงค 1. เพื่ อ เป น เวที ท างวิ ช าการสํ า หรั บ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู การสร า ง การเผยแพร แ ละการใช ผ ลงานวิ จั ย ของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่มีคุณคาทางวิชาการ มีคุณภาพ และสามารถเปนแบบอยางในการปรับประยุกตใช เพื่อการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและคุณภาพการศึกษา 2. เพื่อเสริมสรางขวัญ กําลังใจแกผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหเกิดความมั่นใจ สามารถพัฒนางานวิจัย เพื่อการพัฒนาผูเรียน คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพ 3. เพื่อเปนการสรางเครือขายวิจัยการพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา คุณสมบัติของผูสงผลงานวิจัย 1. ประเภทครู 1. เปนบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางดานการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษ ่ 2. เปนบุคคลที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลุมสาระการเรียนรู ดังนี้ 2.1 ภาษาไทย 2.5 สุขศึกษาและพลศึกษา 2.2 คณิตศาสตร 2.6 ศิลปะ 2.3 วิทยาศาสตร 2.7 ภาษาตางประเทศ 2.4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 2.8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2.9 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 3. เปนบุคคลทีผลิตงานวิจัยดานการเรียนการสอนและการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆในสถานศึกษา ่ 2. ประเภทผูบริหารสถานศึกษา 1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารสถานศึกษาภายในเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ํากวาปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยสถาบัน ที่เกิดจากการศึกษาวิจัยสถาบันซึ่งนําไปใชในการบริหารสถานศึกษา
 • 4. -2- 3. ประเภทผูบริหารการศึกษา 1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงผูบริหารนอกสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยสถาบันที่เกิดจากการวิจัยศึกษาสถาบัน ซึ่งนําไปใชในการบริหารการศึกษา 4. ประเภทศึกษานิเทศก 1. เปนบุคคลซึ่งปฏิบัติงานในตําแหนงศึกษานิเทศกในระดับเขตพื้นที่การศึกษา 2. เปนบุคคลที่ผลิตงานวิจัยดานการศึกษา ซึ่งนําไปใชในการนิเทศการศึกษา แกปญหาดานการจัดการเรียน การสอนแลวประสบผลดียิ่ง ที่เปนความรูใหมและสามารถเปนแบบอยางได ขอกําหนดการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย 1. ตองเปนผลงานวิจัยทีทําแลวเสร็จ ในระหวาง พ.ศ. 2552 – 2554 ่ 2. ตองไมเปนสวนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 3. ตองไมเปนผลงานวิจัยทีไดรบอนุมัติในการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ/การเลื่อนวิทยฐานะ ่ ั 4. ตองไมเปนผลงานวิจัยที่เคยไดรับการคัดสรรจากคุรุสภาใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา 5. ตองไมเปนผลงานวิจัยที่คัดลอกมาจากผลงานวิจัยของผูอื่น หากตรวจพบหรือมีผูรองเรียนคุรุสภาจะตัดสิทธ ในการสงผลงานวิจัยเขารวมการคัดสรรในครั้งนี้ หรือตองคืนรางวัลแกคุรุสภาในภายหลัง 6. ผลงานวิจั ยที่ สง เข าร วมการคั ดสรรตอ งมี ร ายละเอีย ดครบถว นตามแบบฟอร มที่ คุรุ สภากํ าหนด หากเกิ ด ความผิดพลาดจากการกรอกขอมูลของผูสงผลงานวิจัย และทําใหผูสงผลงานวิจัยเสียสิทธิ์ที่จะไดรับใดๆ คุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ ในการรับผิดชอบ 7. ผูสงผลงานวิจัยสามารถสงผลงานวิจัยเขารวมการคัดสรรไดเพียงคนละ 1 เรื่อง 8. ผลงานวิ จัย ที่ไ ดรั บการคัด สรรและได รับการปรับ ปรุง แก ไขตามข อเสนอแนะของผู ทรงคุ ณวุ ฒิที่ พิจ ารณา จะไดรับการตีพิมพลงในหนังสือ Proceeding ของการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ครั้งที่ 7 และคุรุสภาขออนุญาต นําเผยแพรลงสื่อสิ่งพิมพของคุรุสภา หรือลงในฐานขอมูลการวิจัยทางเว็บไซตของคุรุสภา 9. การตัดสินของคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภาถือเปนที่สิ้นสุด เอกสารที่สง 1. แบบแสดงความจํานงเสนอผลงานวิจัย จํานวน 1 แผน ดังนี้ ผลงานวิจัยครู ใหใชแบบ วจ.1/1 ผลงานวิจัยผูบริหารสถานศึกษา  ใหใชแบบ วจ.1/2 ผลงานวิจัยผูบริหารการศึกษา  ใหใชแบบ วจ.1/3 ผลงานวิจัยศึกษานิเทศก ใหใชแบบ วจ.1/4 2. รายงานการวิจัยฉบับเต็ม ซึ่งมีรายละเอียดหัวขอการนําเสนอผลงานวิจัยตามแบบ วจ.2 จํานวน 3 ชุด ทั้งนี้เนือหา ้ การนําเสนอ(ขอที่ 1-23) มีความยาวไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 และภาคผนวก (ขอที่ 24) มีความยาวไมเกิน 10 หนากระดาษ A4 3. บันทึกรายงานการวิจัยตาม ขอ 2 ลงในแผน CD จํานวน 1 แผน หมายเหตุ ผูสงผลงานวิจัยดําเนินการ ดังนี้  1. รูปแบบการจัดพิมพ 1.1 พิมพดวยโปรแกรม Microsoft Word 2003 โดยใชตัวอักษรแบบ Angsana New ขนาดตัวอักษร 16 pt 1.2 ใชกระดาษขนาด A4 พิมพแบบแนวตั้ง (portrait) โดยตั้งคาหนากระดาษขอบบน 1 นิ้ว ขอบลาง 1 นิ้ว ขอบซาย 1.25 นิ้ว และขอบขวา 1 นิ้ว 2. เอกสารที่จัดสงตองเย็บเลมปดสัน และมีจํานวนรายการครบตามที่ระบุในขอ 1-3 มิเชนนั้นจะถือวาเอกสาร ไมสมบูรณและจะไมไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการคัดสรรผลงานวิจัย 3. เอกสารที่จัดสงมายังคุรุสภา คุรุสภาขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสงคืน
 • 5. -3- เกณฑการพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัย 1. การพิจารณาคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา พิจารณาจากองคประกอบ คุณภาพผลงานวิจัยทั้ง 4 ดาน ประกอบดวย 1.1 ปญหา/วัตถุประสงควิจย ั 1.3 คุณคาและประโยชนของงานวิจัย 1.2 ระเบียบวิธีวิจัย 1.4 คุณภาพของรายงานวิจัย 2. องคประกอบการพิจารณา กําหนดน้ําหนักคะแนนเทากับ 10 และ มีคะแนนเต็ม 30 คะแนน ประกอบดวย 2.1 ปญหา/วัตถุประสงควิจัย (น้ําหนักคะแนน 2) 2.3 คุณคาและประโยชนของงานวิจัย (น้ําหนักคะแนน 3) 2.2 ระเบียบวิธีวิจัย (น้ําหนักคะแนน 3) 2.4 คุณภาพของรายงานวิจัย (น้ําหนักคะแนน 2) ทุกองคประกอบการพิจารณาคุณภาพผลงานวิจัย ประกอบดวย ระดับคุณภาพ 3 ระดับ ดังนี้ ระดับคุณภาพ 1 หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพนอย ระดับคุณภาพ 2 หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพ 3 หมายถึง ผลงานวิจัยมีคุณภาพมาก 3. ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดสรรใหนําเสนอในการประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ตองผานองคประกอบการพิจารณา ทั้ง 4 ดาน โดยแตละดานตองผานเกณฑ 60% 4. ผลงานวิจัยทีไดรับการคัดสรรใหเขารับรางวัล ”ผลงานวิจัยของคุรุสภา ประจําป 2554” โดยผลงานวิจัยดีเดนระดับภูมิภาค ่ และผลงานวิจยระดับประเทศจะไดรบโลรางวัลพรอมเกียรติบัตร สําหรับผลงานวิจัยดี และผลงานวิจยชมเชย ไดรบเกียรติบตร ั ั ั ั ั โดยแบงรางวัลผลงานวิจัยออกเปน 2 ระดับ ดังนี้ 4.1 ระดับภูมิภาค แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ * ผลงานวิจัยดีเดน หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 25.50 – 30.00 นําเสนอแบบบรรยาย ี * ผลงานวิจัยดี หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 24.00 – 25.49 นําเสนอแบบบรรยาย ี * ผลงานวิจัยชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 22.50 – 23.99 นําเสนอแบบแผนปายนิทรรศการ ี 4.2 ระดับประเทศ แบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ * ผลงานวิจัยดีเดน หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 28.00 – 30.00 นําเสนอแบบบรรยาย ี * ผลงานวิจัยดี หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 25.50 – 27.99 นําเสนอแบบบรรยาย ี * ผลงานวิจัยชมเชย หมายถึง ผลงานวิจัยที่มคะแนนระหวาง 24.00 – 25.49 นําเสนอแบบแผนปายนิทรรศการ ี การแบงจังหวัดของแตละภูมภาค ิ กรุงเทพมหานคร / ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี ระยอง และ ภาคตะวันออก ( 8 จังหวัด ) สระแกว ภาคกลาง ประกอบดวย กาญจนบุรี ชัยนาท นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ( 18 จังหวัด ) เพชรบุ รี ราชบุ รี ลพบุ รี สมุ ท รปราการ สมุ ท รสงคราม สมุ ท รสาคร สระบุ รี สิ ง ห บุ รี สุพรรณบุรี อางทอง และอุทัยธานี ภาคเหนือ ประกอบดวย กําแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม ตาก นครสวรรค นาน พะเยา พิจิตร ( 16 จังหวัด ) พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย มหาสารคาม ( 19 จังหวัด ) มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลําภู อํานาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี ภาคใต ประกอบดวย กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ ปตตานี พังงา ( 15 จังหวัด ) พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎรธานี
 • 6. -4- สถานที่สงผลงานวิจัย/กําหนดสงผลงานวิจัย 1. สงผลงานวิจัยดวยตนเองหรือทางไปรษณีย ดวยตนเอง : กลุมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ ชั้น 2 อาคารสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา 2 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ทางไปรษณีย : สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา กลุมพัฒนาการประกอบวิชาชีพ 128 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 วงเล็บมุมซองดานขวาบน “สงผลงานวิจัยของคุรุสภา ครั้งที่ 7” 2. หมดเขตสงผลงานวิจัยภายในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ในเวลาราชการ 3. ตรวจสอบรายชื่อผลงานวิจยทีสงเขารวมการคัดสรรภายในเดือนเมษายน 2554 ทางเว็บไซตของคุรุสภา www.ksp.or.th ั ่ 3. ประกาศผลการคัดสรรภายในเดือนสิงหาคม 2554 ทางเว็บไซตของคุรสภา www.ksp.or.th ุ 4. ผลงานวิจัยที่ไดรับการคัดสรร/หรือไดรับรางวัลผลงานวิจัย จะนําเสนอผลงานวิจัยและเขารับรางวัลในการประชุม ทางวิชาการของคุรุสภา ประมาณเดือนเมษายน 2555 ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2553 (นายดิเรก พรสีมา) ประธานกรรมการคุรุสภา
 • 7. แบบเสนอผลงานวิจัยครู แบบ วจ.1/1 ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต ( ) ภาคตะวันออก ระดับ การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ อุดมศึกษาที่ต่ํากวาปริญญาตรี ขั้นพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรู ( ) ภาษาไทย ( ) คณิตศาสตร ( ) วิทยาศาสตร ( ) สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ( ) ศิลปศึกษา ( ) การงานอาชีพและเทคโนโลยี ( ) สุขศึกษาและพลศึกษา ( ) ภาษาตางประเทศ ( ) กิจกรรมพัฒนาผูเรียน สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ) ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุม/เครือขาย ..............................................................จังหวัด............................................ ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .…………………………………………………………………………………………… ………………………………..……………………………………………………………………………………………. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ .......................................................................................................................................... ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………......................อายุ ……....ป ตําแหนง…………………….......... ประสบการณการสอน .............ป ระดับชวงชั้นที่สอน…..………กลุมสาระการเรียนรู…………………............ สถานที่ทํางาน………………………………………..…………………………………………………………………… สังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)................................................ เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน………………………… แขวง /ตําบล…………………………………………. เขต /อําเภอ………………………………………………….... จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………………….... โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..…… โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ………………………………………………………. (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่สงผลงาน…………………………………………………… หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
 • 8. แบบเสนอผลงานวิจัยผูบริหารสถานศึกษา แบบ วจ.1/2 ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต ( ) ภาคตะวันออก สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ) ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ...................................................................จังหวัด............................................. ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .…………………………………………………………………………………………… ………………………………..……………………………………………………………………………………………. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ........................................................................................................................................... ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการบริหาร .....................ป สถานศึกษา .............…………………………………………………………………………………………………..… สังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)................................................ เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน………………………… แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ………………………………………………….... จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………………….... โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..…… โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ………………………………………………………. (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่สงผลงาน…………………………………………………… หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
 • 9. แบบเสนอผลงานวิจัยผูบริหารการศึกษา แบบ วจ.1/3 ภูมภาค ิ ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต ( ) ภาคตะวันออก สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ) ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ....................................................................จังหวัด............................................. ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .…………………………………………………………………………………………… ………………………………..……………………………………………………………………………………………. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ .......................................................................................................................................... ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการบริหาร .....................ป สถานที่ทํางาน..........…………………………………………………………………………………………………..… สังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)................................................ เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน………………………… แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ………………………………………………….... จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………………….... โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..…… โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ……………………………………………………… (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่สงผลงาน…………………………………………………… หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
 • 10. แบบเสนอผลงานวิจัยศึกษานิเทศก แบบ วจ.1/4 ภูมิภาค ( ) กรุงเทพมหานคร ( ) ภาคกลาง ( ) ภาคเหนือ ( ) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ( ) ภาคใต ( ) ภาคตะวันออก สมาคม/ชมรม/กลุมเครือขายวิชาชีพที่ทานเปนสมาชิก (ถามีระบุ) ชื่อสมาคม/ชมรม/กลุมเครือขาย ....................................................................จังหวัด............................................. ชื่อผลงานวิจัย (ภาษาไทย) .…………………………………………………………………………………………. ………………………………..……………………………………………………………………………………………. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ........................................................................................................................................... ชื่อผูวิจัย (ตัวบรรจง) ………………………................................................................................ อายุ ………..ป ตําแหนง………………………………………………………………....…ประสบการณการทํางาน .....................ป สถานที่ทํางาน..........…………………………………………………………………………………………………..… สังกัด สพป. จังหวัด...................... เขต..... สพม. จังหวัด...................... เขต..... สอศ. สช. กทม. อปท. ตชด. อื่นๆ (ระบุ)................................................ เลขที่…………….………หมู……………………….. ซอย………….………………….ถนน………………………… แขวง /ตําบล……………………………………………เขต /อําเภอ………………………………………………….... จังหวัด………………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………………………….... โทรศัพท……………………………………………..... โทรสาร…………………………………………………..…… โทรศัพทเคลื่อนที่………………………….………… E-mail : ………………………………………………………. (ลงชื่อ) ……………………….…………….ผูเสนอผลงานวิจัย ( ) วันที่สงผลงาน…………………………………………………… หมายเหตุ กรุณากรอกขอมูลดวยการพิมพหรือการเขียนดวยตัวบรรจงเทานั้น
 • 11. แบบ วจ.2 รายละเอียดหัวขอการนําเสนอผลงานวิจัยของผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา คําชี้แจง ใหผูวิจัยนําเสนอรายละเอียดของรายงานการวิจัย โดยมีหัวขอการนําเสนอตามที่กําหนด 1. ชื่อผลงานวิจัย ระบุชื่อผลงานวิจัยเปนภาษาไทย 2. ชื่อ-ชื่อสกุลผูวิจัย ระบุชื่อ-ชื่อสกุลผูวิจัย 3. ตําแหนง ระบุตาแหนงปจจุบันของผูวิจัย ํ 4. วุฒิการศึกษา ระบุการศึกษาสูงสุดของผูวจัย ิ 5. สถานที่ติดตอ ระบุสถานที่ติดตอที่สะดวก /โทรศัพท /โทรสาร /E-mail(ถามี) ใหชัดเจน 6. ปที่ทําวิจัยแลวเสร็จ ระบุปท่ทาวิจัยแลวเสร็จและชวงเวลาที่ทําวิจัย (เปนงานวิจัยระหวางป 2552 - 2554) ี ํ 7. บทคัดยอ ระบุบทคัดยอเปนภาษาไทย 8. หลักการ ความเปนมา ระบุเหตุผลที่มาของปญหาวิจัย ความจําเปนและความสําคัญของเรื่องที่ทําวิจัย และความสําคัญของปญหา ใหมีรายละเอียดพอสังเขป 9. แนวคิด /ทฤษฎี ระบุแนวคิด /ทฤษฎีที่นํามากําหนดหรือสรางเปนกรอบแนวคิดการวิจัย 10. กรอบแนวคิดการวิจย ั เขียนกรอบแนวคิดการวิจัย 11. วัตถุประสงคการวิจัย ระบุวัตถุประสงคการวิจัย 12. สมมติฐานการวิจย ั ระบุสมมติฐานการวิจัย (ถามี) 13. ตัวแปรและนิยามตัวแปร ระบุตัวแปรและนิยามตัวแปรที่สําคัญ 14. ประชากร ระบุจํานวน /รายละเอียดของประชากร 15. กลุมตัวอยาง /กรณีศึกษา ระบุกลุมตัวอยาง /กรณีศึกษาและวิธีการไดมาของกลุมตัวอยาง /กรณีศึกษา 16. เครื่องมือวิจัย ระบุขั้นตอนการสราง การตรวจสอบเครื่องมือวิจัย และประเภทของเครื่องมือวิจัย เชน แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ เปนตน 17. การเก็บรวบรวมขอมูล ระบุขั้นตอน และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัย 18. การวิเคราะหขอมูล ระบุวิธีการวิเคราะหขอมูล กรณีเปนขอมูลเชิงปริมาณตองระบุสถิติที่ใชในการวิเคราะห 19. ผลการวิจัย ระบุหลักฐานและขอมูล ตลอดจนการแปลความหมายของผลที่วิเคราะหแลว /วิเคราะหความสําคัญของผลการวิจัย หรือเปนการใชผลการวิจัย 20. การอภิปรายผล ระบุการนําผลการวิจัยตางๆทีไดมาเชื่อมโยงเขาดวยกัน เปรียบเทียบกับผลการวิจัยในอดีต ่ รวมทั้งเปรียบเทียบกับทฤษฎีตางๆ 21. ขอเสนอแนะ ระบุขอเสนอแนะที่เปนผลสืบเนื่องจากขอคนพบของการวิจัย ผลกระทบที่เกิดจากการวิจัย 22. การนําผลการวิจัยไปใช ระบุการนําผลไปใชในทางปฏิบัติ (การพัฒนา /แกปญหา) และการนําไปใชในทางวิชาการ 23. บรรณานุกรม ระบุรายการที่อางอิงทั้งภายในประเทศไทยและตางประเทศที่ใชหรือที่ปรากฏอยู /เอกสารอางอิง ในเลมรายงานวิจัย 24. ภาคผนวก ระบุตวอยางเครื่องมือ /นวัตกรรม /หลักฐานในการดําเนินการ ั หมายเหตุ 1. รายการตั้งแต ขอ 1 – ขอ 23 มีเนื้อหาไมเกิน 25 หนากระดาษ A4 2. รายการ ขอ 24 มีเนื้อหาไมเกิน 10 หนากระดาษ A4