Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι

190 Aufrufe

Veröffentlicht am

Σχέδιο εργασίας - ανάλυσης ταινίας - μέρος σεμιναρίου κινηματογραφικής τέχνης

Veröffentlicht in: Bildung
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Δεκάλογος Ι- Κριστόφ Κισλόφσκι

  1. 1. TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 ΢ΣΟΦΟΙ -Να γνωρύςουν, διερευνόςουν, ςυγκρύνουν και κατανοόςουν τη ςημαςύα τησ τϋχνησ ςτην επικοινωνύα ιδεών, αξιών και αντιλόψεων - Να γνωρύςουν διϊφορεσ τεχνικϋσ και τρόπουσ, οι οπούοι αξιοποιούνται από τουσ ςκηνοθϋτεσ με δημιουργικό τρόπο για να μεταβιβϊζουν απόψεισ, ςυναιςθόματα και βιώματα - Να γνωρύςουν την ορολογύα και τισ τεχνικϋσ φωτογραφύασ, φωτιςμού και μοντϊζ που χρηςιμοποιούν οι κινηματογραφιςτϋσ και να εξοικειωθούν με αυτϊ - Να εμπλακούν ςε διαδικαςύεσ κριτικού αναςτοχαςμού ωσ μϋςο εμπλουτιςμού τησ μαθηςιακόσ διαδικαςύασ ΕΙ΢ΑΓΩΓΙΚΑ Η προβολό ακολουθεύται από ϋνα εργαςτόριο διϊρκειασ περύπου 2 ωρών. Με αυτό τον τρόπο η ομϊδα των μαθητών ϋχει την ευκαιρύα να αναπτύξει τισ δικϋσ τησ ιδϋεσ. Η βαςικό δραματουργικό δομό (ειςαγωγό, κυρύωσ μϋροσ, επύλογοσ), οι ςτιγμϋσ ϋνταςησ (αντιθϋςεισ, ερωτόματα και πιθανϋσ επιλύςεισ), καθώσ και οι χαρακτόρεσ γύνονται όλα αντικεύμενο εξϋταςησ. ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ Οι μαθητϋσ ενημερώνονται με μια ςύντομη ειςαγωγό για τον ςκηνοθϋτη και τον θϋμα τησ ταινύασ. Χρόςιμο εύναι να εύναι διαθϋςιμη όλη η ταυτότητα τησ ταινύασ με τουσ κύριουσ ςυντελεςτϋσ (περιλαμβϊνεται ςτην παρουςύαςη). ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΉΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ
  2. 2. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 2 ΢ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΢ΚΗΝΟΘΕΣΗ Ο κινηματογρϊφοσ μασ ϋχει δώςει πολλούσ ςπουδαύουσ ςκηνοθϋτεσ που κατϊφεραν να δώςουν ϊλλη πνοό ςτον χώρο, επηρεϊζοντασ τον με τον δικό τουσ τρόπο. Ένασ από αυτούσ εύναι και ο πολωνόσ Krzysztof Kieslowski. Γεννόθηκε ςτισ 27 Ιουνύου 1941 ςτη Βαρςοβύα. Σπούδαςε από το 1964 μϋχρι το 1968 ςτην Κρατικό Ανωτϋρα Σχολό Κινηματογραφύασ του Λοτζ. Έγινε διεθνώσ γνωςτόσ με την τριλογύα του Τρύα Χρώματα (1993-94). Με το τρύτο μϋροσ («Κόκκινο») όταν υποψόφιοσ για Όςκαρ ςκηνοθεςύασ. Πϋθανε ςτισ 13 Μαρτύου 1996 ςτη Βαρςοβύα. Σε μια ςυνϋντευξό του ο Kubrick εύπε πωσ ο Kieslowski ϋχει την ςπϊνια ικανότητα να δραματοποιεύ τισ ιδϋεσ του, «ο θεατόσ των ταινιών του Kieslowski ανακαλύπτει την πλοκό του ϋργου μϋςα από την παραςτατικό απόδοςη τησ ςκϋψησ του ςκηνοθϋτη, ενώ δεν εξαναγκϊζεται ςτα νοόματα με απλό αφόγηςη». ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Πρόκειται για 10 ωριαύεσ τηλεταινύεσ που δημιουργόθηκαν από το 1988 ϋωσ το 1989 για λογαριαςμό τησ Πολωνικόσ τηλεόραςησ. Με προώπολογιςμό 100,000 δολϊρια, ο ςκηνοθϋτησ με τον ςτενό ςυνεργϊτη του Krzysztof Piesiewicz κατϊφεραν να παρϊγουν 10 τηλεταινύεσ εκ των οπούων οι δύο (Δεκϊλογοσ 5, Δεκϊλογοσ 6) επεκτϊθηκαν ςε ταινύεσ κανονικόσ διϊρκειασ. Παρ’όλο που ο Kieslowski ϋγινε πιο γνωςτόσ με την πολυβραβευμϋνη τριλογύα του Τρύα Χρώματα (Μπλε, Λευκό Κόκκινο), o Δεκϊλογοσ παραμϋνει χαρακτηριςτικόσ ςταθμόσ ςτην πορεύα του και ςτη τεχνοτροπύα του. Απϋςπαςε 8 βραβεύα τόςο την χρονιϊ παραγωγόσ του όςο και τα 8 χρόνια που ακολούθηςαν. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΚΤΡΙΟ΢ Ο ΘΕΟ΢ ΢ΟΤ, ΜΗΝ ΛΑΣΡΕΤΕΙ΢ ΑΛΛΟΤ΢ ΘΕΟΤ΢, ΠΛΗΝ ΕΜΟΤ Η πρώτη ταινύα τησ ςειρϊσ εμπνϋεται από την 1η εντολό του Δεκαλόγου τησ Παλαιϊσ Διαθόκησ (Εξ 20, 2-3: «Εγώ εύμαι Κύριοσ ο Θεόσ ςου […] Δεν υπϊρχουν ϊλλοι θεού εκτόσ από μϋνα»). Ο Κριςτόφ μυεύ τον μικρό γιο του Πϊβελ, ςτα μυςτόρια του ηλεκτρονικού υπολογιςτό, μιασ μηχανόσ που τη θεωρεύ αλϊνθαςτη. Εύναι χειμώνασ. Ο Πϊβελ, ανυπόμονοσ
  3. 3. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 3 να δοκιμϊςει τα καινούργια του παγοπϋδιλα, ρωτϊει τον πατϋρα του αν μπορεύ να πϊει ςτην τοπικό λύμνη που ϋχει όδη παγώςει. Συμβουλεύονται μαζύ τον υπολογιςτό. Ο Πϊβελ όμωσ δε γυρύζει ςπύτι. Ο υπολογιςτόσ ϋκανε λϊθοσ. Ο Κριςτόφ τρϋχει ςτην εκκληςύα, βυθιςμϋνοσ ςτην απόγνωςη. Η ταινύα διερευνϊ τη ςύνθετη ςχϋςη εξϊρτηςησ ανϊμεςα ςτον ϊνθρωπο και τον ηλεκτρονικό υπολογιςτό. ΚΑΣΑ ΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ΢ ΠΡΟΒΟΛΗ΢ Τι εύδουσ ιςτορύα αφηγεύται; Προςπαθόςτε να ςυγκρατόςετε όςο το δυνατόν περιςςότερα. Υπϊρχει ειςαγωγό, κυρύωσ μϋροσ και επύλογοσ; Τι εύδουσ χαρακτόρεσ πρωταγωνιςτούν; Παρατηρόςτε πώσ η γωνύα λόψησ, ο φωτιςμόσ, η μουςικό, η αφόγηςη και/ό το μοντϊζ ςυνειςφϋρουν ςτη δημιουργύα ατμόςφαιρασ ςε αυτό την ταινύα. Ποια εύναι η ατμόςφαιρα ό ο τόνοσ τησ ταινύασ; Υπϊρχουν απότομεσ ανατροπϋσ, κλιμϊκωςη ό αγωνύα; ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ Η ΢ΚΗΝΟΘΕ΢ΙΑ 1. ΚΟΤ΢-ΚΟΤ΢ (think-pair-share) Με το διπλανό ςασ ςυζητόςτε την εντύπωςη που ςασ ϊφηςε η ταινύα. Ο ϋνασ από τουσ δύο θα γρϊψει ςε ϋνα post-it ϋνα μονολεκτικό χαρακτηριςμό για την ταινύα. Τα χαρτϊκια μαζεύονται από τον διδϊςκοντα και οργανώνονται ςτον πύνακα. 2. ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΛΕΤΡΑ (Αλλαγή οπτικήσ γωνίασ) Αν όμουν ϋνασ από τουσ όρωεσ, το πουλύ, ο ϊγγελοσ, θα… 3. ΣΟΞΟΒΟΛΙΑ Ποιο θεωρεύτε ότι εύναι το πυρηνικό ςτοιχεύο τησ ταινύασ; Γρϊψτε ςε post-it. Ο καθηγητόσ
  4. 4. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 4 ζωγραφύζει ϋναν κύκλο και οργανώνει τα χαρτϊκια. 4. ΣΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Γρϊψτε μια ερώτηςη ςτο δημιουργό τησ ταινύασ που δεν απαντόθηκε από την ταινύα. 5. ΣΩΡΑ ΠΟΤ ΣΟ ΛΕ΢ Καθώσ βλϋπατε την ταινύα ςασ όρθε ςτο νου… (ελεύθερη ςυζότηςη) 6. Σ΢ΑΚ-ΜΠΑΜ Δεσ- ϊκου- διϊβαςε. Βλϋποντασ την ταινύα θυμόθηκα … 7. ΢ΣΑ ΒΑΘΙΑ ΑΥΗΓΗ΢Η Υπϊρχουν πρόςωπα που ϋχουν ϋνα ςυγκεκριμϋνο ρόλο μϋςα ςτην αφηγηματικό πλοκό ακόμη κι αν η λειτουργύα τουσ δεν εύναι η πιο ςημαντικό. Ποια εύναι αυτϊ ςτην ιςτορύα μασ; Τι ρόλο καταλαμβϊνουν ςτην πορεύα τησ αφόγηςησ; ΚΑΜΕΡΑ Εύροσ κϊδρου κϊμερασ (βλ. Παρουςύαςη κϊδρων κϊμερασ – Παρϊρτημα) Η κϊμερα κινεύται ό εύναι ςταθερό; Ειδικϋσ οπτικϋσ γωνύεσ (οπτικό γωνύα πουλιού, οπτικό γωνύα ςκουληκιού) Παρατηρούμε την κύνηςη τησ κϊμερασ ςτην πρώτη ςκηνό τησ ταινύασ. Τι εντύπωςη μασ δύνει αυτό η αρχό; Σχολιϊζουμε τα καδραρύςματα, τισ μετακινόςεισ τησ κϊμερασ και το μοντϊζ. Αλλϊζει η οπτικό μασ γωνύα; ΜΟΝΣΑΖ /ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΝΩΝ Χρόνοσ, ρυθμόσ (γρόγορεσ ό αργϋσ αλλαγϋσ πλϊνου); Οι αλλαγϋσ των πλϊνων εύναι ορατϋσ ό όχι; Ποιοσ εύναι ο ρυθμόσ; ΗΦΟ΢ (Ο καθηγητόσ κλεύνει τον βιντεοπροβολϋα και οι μαθητϋσ ακούνε μόνο τον όχο τησ ςκηνόσ τησ κορύφωςησ) Πρωτότυποσ όχοσ ομιλύασ ό αφόγηςη εκτόσ οθόνησ; Ένταςη, εφϋ όχου, αλλαγϋσ όχου Τι εύδουσ μουςικό χρηςιμοποιεύται; Ποια εύναι η ςχϋςη μεταξύ πληροφορύασ – ςυναιςθόματοσ;
  5. 5. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 5 Με βϊςη τησ εξϋλιξη των όχων, τι φανταζόμαςτε ότι ςυμβαύνει. Περιγρϊψτε βόμα προσ βόμα αυτό που ςκεφτόμαςτε ότι μπορεύ να ςυμβαύνει. Τι εύναι αυτό που μασ προτεύνουν ςυγκινηςιακϊ οι όχοι του περιβϊλλοντοσ; ΥΩΣΙ΢ΜΟ΢ Χωρύσ λόγια με μόνο τη χρόςη του φωτόσ τον όχο ο ςκηνοθϋτησ καταφϋρνει να προώδεϊςει τουσ θεατϋσ για το τι θα ςυμβεύ. Τι εύδουσ φωτόσ χρηςιμοποιεύται ςτισ ςκηνϋσ τησ ςκϊλασ; ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ Θυμϊςτε ποια εύναι η αρχικό ςκηνό τησ ταινύασ; Η εικόνα του νεκρού ςκύλου, ποια ϋννοια ειςϊγει; Ο Κιςλόφςκι πιςτεύει ςτην ϋννοια του τυχαύου. Πώσ φαύνεται αυτό ςτην ταινύα; Αυτό η ταινύα απευθύνεται ςτη λογικό ό ςτο ςυναύςθημα του θεατό; Πώσ ςασ ϋκανε να αιςθανθεύτε; Πώσ νομύζετε ότι ο ςκηνοθϋτησ τησ ταινύασ όθελε να ανταποκριθεύ το κοινό; Στην ταινύα επανϋρχεται το ςύμβολο του γϊλατοσ. Τι πιςτεύετε ότι ςυμβολύζει; Ποιο ρόλο ϋχει ο παρατηρητόσ (ο ϊςτεγοσ) που εμφανύζεται και ςτισ ϊλλεσ ταινύεσ του Δεκϊλογου; Γιατύ ο ςκηνοθϋτησ επιλϋγει το κατϊ μϋτωπον βλϋμμα προσ τον θεατό;
  6. 6. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 6 ΟΡΟΛΟΓΙΑ Πλάνο / καδράριςμα : αποτϋλεςμα μιασ διαδικαςύασ επιλογόσ μϋρουσ του οπτικού πεδύου. Ανϊλογα με την απόςταςη μεταξύ του ςημεύου οπτικόσ παρατόρηςησ και αυτού που κινηματογραφεύται προςδιορύζονται τα διϊφορα εύδα πλϊνων. Μετακινήςεισ τησ κάμερασ: περιγραφικϊ ό εκφραςτικϊ μϋςα που επιτυγχϊνονται μϋςω τησ μετακύνηςησ τησ κϊμερασ ςτον χώρο (τρϊβελινγκ, γερανόσ, κϊμερα ςτο χϋρι) Μοντάζ: Ωσ τεχνικόσ όροσ, αναφϋρεται ςτη διαδικαςύα διαλογόσ και ςύνδεςησ αποςπαςμϊτων του φιλμ με ςκοπό την αφηγηματικϊ ςωςτό διϊταξό τουσ και την επύτευξη ρυθμού κατϊ τη διϊρκεια τησ ταινύασ. Αναλυτικϊ όλη η φιλμογραφύα του: 1966 The Tram (Tramwaj) 1966 The Office (Urzad) 1967 Concert Of Requests (KoncertZyczen) 1968 The Photograph (Zdjecie) 1969 From the City of Lodz (z MiastaLodzi) 1970 I Was A Soldier (BylemZolnierzem) 1970 Factory 1971 Before The Rally (PrzedRajdem) 1972 Refrain (Refren) 1972 Between Wroclaw and Zielona Gora (MiedzyWroclawiem a Zielona Gora) 1972 The Principles of Safety and Hygiene in a Copper Mine (Podstawy BHP w KopalniMiedzi) 1972 Workers ’71: nothing about us without us (Robotnicy ’71: Nic o Nas Bez Nas) 1973 Bricklayer (Murarz) 1973 Pedestrian Subway (PrzejsciePodziemne) 1974 X-Ray (Przeswietlenie) 1974 First Love (PierwszaMilosc) 1975 Curriculum Vitae (Zyciorys) 1975 Personnel (Personel) 1976 Hospital (Szpital) 1976 Slate (Klaps)
  7. 7. ΔΕΚΑΛΟΓΟ΢ Ι ΣΟΤ KIESLOWSKI ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Η ΚΛΑΔΟ΢ | ΢ΤΝΔΕ΢Η ΜΕ ΑΛΛΕ΢ ONLINE ΙΔΙΟΣΗΣΕ΢: ΦΑΡΣΟΥΤΛΑΚΙΟ/ΣΟΠΟΘΕ΢ΙΑ WEB/Ι΢ΣΟΛΟΓΙΟ TOMEASPOL@SCH.GR HTTP://POLITISTIKA-D-ATH.SCH.GR 213 16 17 348 7 1976 The Scar (Blizna) 1976 The Calm (Spokoj) 1977 From A Night Porter’s Point Of View (Z PunktuWidzeniaNocnegoPortiera) 1977 I Don’t Know (NieWiem) 1978 Seven Women Of Different Ages (SiedemKobiet w RoznymWieku) 1979 Ο Εραςιτϋχνησ Κινηματογραφιςτόσ (Amator) 1980 Station (Dworzec) 1980 Talking Heads (GadajaceGlowy) 1981 Blind Chance (Pzypadek) 1981 Short Working Day (KrotkiDzienPracy) 1984 No End (Bez Konca) 1988 Seven Days A Week (SiedemDni W Tygodniu) 1988 Δεκϊλογοσ (Dekalog) 1988 Δεκϊλογοσ 5 (Krotki Film O Zabijaniu) 1988 Δεκϊλογοσ 6 (Krotki Film O Milosci) 1992 ΗΔιπλόΖωότησΒερόνικα (La double vie de Veronique) 1993 Τρύαχρώματα: ΗΜπλεταινύα (Trois Couleurs: Bleu) 1994 Τρύα χρώματα: Η Λευκό ταινύα (TroisCouleurs: Blanc) 1994 Τρύα χρώματα: Η Κόκκινη ταινύα (TroisCouleurs: Rouge) Βιβλιογραφία: BordwellD., ThompsonC., (2011) Ειςαγωγό ςτην τϋχνη του Κινηματογρϊφου, Αθόνα ΜΙΕΤ Συλλογικό ζργο. (1995) Krzysztofβ Kieslowski : 36ο Φεςτιβάλ Κινηματογράφου Θεςςαλονίκησ / 1η ζκδ. - Αθήνα : Εκδόςεισ Καςτανιώτη, Φεςτιβάλ Κινηματογράφου Θεςςαλονίκησ Συλλογικό ζργο. (2007) Με το βλζμμα του ςκηνοθζτη : 28 μεγάλοι ςκηνοθζτεσ και κινηματογραφιςτζσ μιλοφν για την τζχνη τουσ και παραδίδουν μαθήματα κινηματογράφου / επιμζλεια Μάκησ Μωραΐτησ · μετάφραςη Μάκησ Μωραΐτησ , Αθήνα : Καθρζφτησ.

×