Anzeige
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Mga layunin sa pagkatuto sa filipino
Nächste SlideShare
Behavioral Objectives in FilipinoBehavioral Objectives in Filipino
Wird geladen in ... 3
1 von 4
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige
Anzeige

Mga layunin sa pagkatuto sa filipino

  1. Pangkabatiran (cognitive) 1. Nakapagtatala ng tumpak (record accurately) 2. Nakapagbibigay (give) 3. Naipapaliwanag (explain) 4. Nakapagpapaliwanag (explain) 5. Nakakatalakay ng may katalinuhan ( discuss intelligently) 6. Nailalahad (present) 7. Nakapaglalahad (present) 8. Naiisa-isa (enumerate) 9. Nakapagsasabi (say) 10. Makababanggit (mention, tell name) 11. Makasusulat (write, list down) 12. Napag-uusapan (talk about) 13. Nakapag-uulat (report) 14. Nakakikilala (identify) 15. Naipakikilala (introduce) 16. Nakapapanukala (suggest) 17. Nakapagmumungkahi (suggest) 18. Nakapaglalarawan (describe) 19. Nakapagsasaysay (relate) 20. Nakapaghahambing (compare) 21. Nakapagpapakita ng paraan kung paano (demonstrate how) 22. Nakakikilala ng pagkakaiba ( distinguish from) 23. Nakapagsasaalang-alang ng (consider) 24. Nakagagamit ng (use) 25. Nakapagmumungkahi ng iba’t-ibang paraan ng (conceive varied ways of) 26. Nakapagbabalak (plan) 27. Nakapagpapanukalang mabuti (plan carefully) 28. Nakapagbabalangkas nang mabisa ( formulate effectively) 29. Nakapagbibigay ng katibayan o patnubay ng ( give evidences or proofs of ) 30. Nakapagtitimbang-timbang ng katumpakan ng (weigh the validity of) 31. Nakababasa ng masuri (read critically) 32. Nakapagbibigay-kahulugan (interpret) 33. Nakapagbubuod (abstract) 34. Nakapaglalagom (summarize) 35. Nakakahinuha buhat sa mga katibayang nagpapatunay na (conclude from available supporting evidences) 36. Nakapagpapahayag nang mabisa ng mga kaisipan ( express ideas effectively) 37. Nakabubuo ng mga kagamitan buhat sa ilang mapagkukunan gaya ng (organize materials from several sources as) 38. Nakapapansin (nakapupuna) ng pagkakasunud-sunod ng mga (note sequences of events) 39. Nakapagsisiyasat nang masuri ng (examine critically) 40. Nakakagunita/nakakaalala ng mga karanasang may kinalaman sa (recal experiences pertinent to) 41. Naiisa-alang-alang ang lahat ng panig (bahagi) ng (consider every aspect of ) 42. Nakapagpapahayag ng maliwanag (state clearly) 43. Nakapipili (select/choose)
  2. 44. Napag-uuri-uri ang /sa (classify into) 45. Nakasusuri/nakapagsusuri (analayze) 46. Nakaaalam ng pagkakaiba ng /sa (differentiate from) 47. Nakapagpapaliwanag nang mabuti (define clearly) 48. Nakahihinuha (infer/deduce) 49. Nakapagsasaayos (arrange) 50. Nakapag-uugnay-ugnay ng/sa (correlate to) 51. Napapatunayan/nakapagpapatunay (establish) 52. Nakapagbibigay-diin sa (emphasize that) 53. Nakahuhula (predict) 54. Nakapagmamasid nang masuri (observe keenly) 55. Nakatutukoy ( specify) 56. Nakapagsisiyasat nang mabuti (examine carefully) 57. Nakapagpapalaganap (dessiminate) 58. Nakapagsasaliksik ( research) 59. Nakapagsisiyasat (investigate) 60. Nakikipagpalitan ng kuru-kuro/opinyon/saloobin (exchange views/opinions/insights) 61. Nakapapansin/nakapupuri (notice) 62. Nakapagpaplano/nakababalangkas (plan) 63. Nakapagbibigay ng kaliwanagan (clarify) 64. Nakapagbibigay-kahulugan (define clearly) 65. Nakaguguhit/naiguguhit (draw/illustrate) 66. Nakasusubok (experiment) 67. Nakapagtitipon (gather) 68. Nakahahanap (locate) 69. Nakapagpapahalaga (appraise) 70. Nakapagtatamo (attain) 71. Nakapagtatala (list down)
Anzeige