ارائهٔ DLP

‫چرا‬DLP!!‫؟؟‬
‫های‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫آیا‬
‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محتوا‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫باشند؟‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬
‫مطالعه‬ . ‫است‬ ‫سازمانها‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ( ‫اطلاعات‬ ‫)نشت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬
‫از‬ ‫اخیر‬350‫امریکا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اخل ل‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫متوسط‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شرکت‬
‫برابر‬8/3‫محیط‬ ‫م‬‫مکانیس‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫شرک‬ ، ‫د‬‫تهدی‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ . ‫ت‬‫اس‬ ‫دلر‬ ‫میلیون‬
‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ناخواسته‬ ‫جریان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایروا ل‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬
. ‫اند‬
‫این‬ ‫از‬ ‫گریز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫مهاجمان‬ ‫حا ل‬ ‫این‬ ‫با‬
‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫امروزه‬ ‫مثا ل‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫امنیتی‬ ‫طرحهای‬
‫منظم‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫کنتر ل‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫کانا ل‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬
‫بر‬ ‫متکی‬ ‫که‬ ،‫وب‬ ‫ترافیک‬HTTP‫ترافیک‬ ‫زیرا‬ .‫هستند‬ ،‫باشد‬ ‫می‬HTTP‫می‬ ‫محیط‬ ‫در‬
‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫ارتباطی‬ ‫کانا ل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باز‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫تواند‬
‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫محیط‬ ‫بنابراین‬ .‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬
.‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اعمیقی‬ ‫دفااعی‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫کافی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫غیرقانونی‬ ‫جابجایی‬
‫از‬ ‫که‬ ‫برند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫لیه‬ ‫لیه‬ ‫دفااعی‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫ضعف‬ ‫برای‬ ‫سازمانها‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬
‫ها‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ . ‫بکاهد‬ ‫انها‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫حملت‬
DLP‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ا‬‫انه‬ ‫ی‬‫مش‬ ‫ط‬‫خ‬ ‫و‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ل‬‫تحلی‬ ‫ه‬‫تجزی‬ ‫را‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫یستمی‬‫س‬ –
‫برای‬ ‫تکنیکی‬ ‫روشهای‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ – ‫اورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫اطلاعات‬
‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬
‫از‬ ‫بیش‬ . ‫است‬ ‫موجود‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حا ل‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫داده‬12‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬
. ‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫در‬ ‫دفااعی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫خود‬
DLP‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مدیریت‬ ،‫شما‬ ‫ارزشمند‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫روشی‬
‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫یستم‬‫س‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫هولت‬‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬‫آنلی‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ، ‫ر‬‫کامپیوت‬ ‫از‬ ‫بران‬‫کار‬
‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫کاری‬ ‫م‬ ‫حج‬ ‫ش‬ ‫کاه‬ ، ‫کاری‬ ‫راندمان‬ ‫بهبود‬ ، ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دارای‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫محافظ‬
‫کم‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫امکانات‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫ف‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ازمانهایی‬‫س‬
‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫کامپیوترها‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫استفاده‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشکلتی‬ ‫اکثر‬ ‫حل‬ ‫جهت‬ ‫نظیری‬
‫شامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫یکپارچه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬4‫ماژو ل‬
‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ، ‫مشتریان‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫اصلی‬
‫این‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ا‬‫آنه‬4‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ماژو ل‬
‫شامل‬ ‫کل‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫ف‬‫مختل‬14‫منظور‬ ‫به‬ ‫توابعی‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ماژو ل‬
‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ (Monitoring) ، ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬
‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫آسان‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬
ارائهٔ DLP
‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬APPLICATION MANAGMENT
‫نت‬ ‫اینتر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬
‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کنتر ل‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ل گ‬ ‫ثبت‬
‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آماری‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬
‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬
.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شبکه‬
‫ها‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ASSET MANAGMENT
‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫توانایی‬
‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫شماء‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫باشد‬
. ‫داد‬
‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬
‫افزایش‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارمندان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توزیع‬
‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اطلع‬ ‫اموا ل‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫یابند‬‫می‬
.‫نگیرد‬ ‫صورت‬ ‫سرقتی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جابجایی‬ ‫تا‬
‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬BANDWIDTH MANAGMENT
‫پهنای‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫موردنظر‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬
‫توانید‬‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫باند‬
.‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫را‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫اختل ل‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫نادرست‬ ‫استفاده‬
،‫زمانی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫باز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬ip‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پورت‬ ،
.‫است‬
‫از‬ ‫کاربران‬ ‫غیراعادی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫ر‬ ‫مدی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ریع‬ ‫س‬ ‫اخطار‬ ‫ه‬ ‫ارائ‬ ‫امکان‬ ‫ن‬ ‫همچنی‬
‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگیهای‬
،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬
،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬
‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬
،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬
،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬
‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬
.‫باشیم‬ ‫داشته‬
‫اسناد‬ ‫مدیریت‬DOCUMENT MANAGMENT
‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫های‬‫حافظه‬ ،‫هارددیسک‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫اجاز‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫در‬
‫به‬ ‫د‬‫بتوانن‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫تأیی‬ ‫ت‬‫هوی‬ ‫دارای‬ ‫کاربران‬ ‫ا‬‫تنه‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ب‬‫ترتی‬ ‫ن‬‫بدی‬ ‫د‬‫کن‬ ‫کنتر ل‬ ‫را‬ ...‫و‬
.‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫فولدرهای‬
‫و‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫حافظه‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫اطلاعات‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬
.‫است‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬
‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫ل گ‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬Document‫ثبت‬ ‫نیز‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫ها‬
‫چه‬ ‫اطلاعات‬ ‫روی‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ،‫سیستمی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ،‫کاربر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫میتوانید‬ ‫شود.و‬‫می‬
.‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬
‫رسان‬‫پیام‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬IM MANAGEMENT
‫ت‬‫مدیری‬ ‫ماژو ل‬ ‫ن‬‫ای‬IM‫جا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ابزار‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ی‬‫خروج‬ ‫های‬‫پوشه‬ ‫کنتر ل‬ ‫ت‬‫جه‬
.‫دارد‬ ‫اعهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند‬‫می‬
‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ارسا ل‬ ‫کنتر ل‬
‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بوسیله‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫پشتیبان‬ ‫فایل‬ ‫تهیه‬
‫نظیر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫ب‬ ‫اغل‬ ‫ل‬ ‫شام‬ ‫ان‬ ‫رس‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گفتگ‬ ‫ن‬ ‫مت‬ ‫:•خیره‬
Messenger, Skype , Yahoo Messenger , Tencent QQ , … MSN
‫شبکه‬ ‫مدیریت‬NETWORK MANAGMENT
‫به‬ •‫نفو‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫در‬ ‫سزائی‬ ‫به‬ ‫تأثیر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬
‫این‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سیاست‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫کردن‬ ‫کنتر ل‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫شبکه‬
‫شبکه‬ ‫دهی‬‫ها،آدرس‬‫ترافیک‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ،‫پورت‬ ‫پارامترهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫بخش‬
‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫ااعلم‬ ‫بلدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ •‫نفو‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬
‫غیر‬ ‫دانلودهای‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫کاربردی‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شبکه‬
.‫کنیم‬ ‫محدود‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫مجاز‬
‫مانیتورینگ‬SCREEN MONITORING
‫هر‬ ‫پیشینه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مانیتور‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫مانبتورینگ‬
.‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫سیستم‬
‫لحظه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬
‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫چندین‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬
‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫تصاویر‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
WEB MANAGMENT
‫کردن‬ ‫چک‬ ‫به‬ ‫اعادت‬ ‫کاری‬ ‫سااعت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬email‫اخبار‬ ‫ها‬
‫دارید‬ ‫تصمیم‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫پیامهای‬ ‫و‬ ‫روزانه‬
‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫وقت‬ ‫او ل‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫تایم‬ ‫فقط‬
.‫اید‬‫کرده‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بینی‬‫پبش‬ ‫تایم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سااعاتی‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫متوجه‬
‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مسلم‬ ‫این‬DLP‫وبگردی‬ ‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬
‫روی‬ ‫بهتری‬ ‫مدیریت‬ ‫ازمان‬‫س‬ ‫گذاری‬‫یاست‬‫س‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ه‬‫توج‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬‫کنی‬ ‫ه‬‫تهی‬ ‫گزارش‬ ‫کاربران‬
‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مرورگر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حتی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬
. ‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫ل گ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬
1 von 14

Recomendados

گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه von
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهگاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماه
گاهنامه چهارمحال و_بختیاری_دیماهtarasad
114 views22 Folien
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید von
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقایدبررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقاید
بررسی کاربردها و چالش های کلان داده در تحلیل عقایدHamed Azizi
1.3K views7 Folien
تشخیص انجمن در مقیاس کلان داده von
تشخیص انجمن در مقیاس کلان دادهتشخیص انجمن در مقیاس کلان داده
تشخیص انجمن در مقیاس کلان دادهNavid Sedighpour
962 views37 Folien
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 3 @ UTACM von
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 3 @ UTACMBig Data and Machine Learning Workshop - Day 3 @ UTACM
Big Data and Machine Learning Workshop - Day 3 @ UTACMAmir Sedighi
599 views114 Folien
Two Case Studies Big-Data and Machine Learning at Scale Solutions in Iran von
Two Case Studies Big-Data and Machine Learning at Scale Solutions in IranTwo Case Studies Big-Data and Machine Learning at Scale Solutions in Iran
Two Case Studies Big-Data and Machine Learning at Scale Solutions in IranAmir Sedighi
820 views72 Folien

Más contenido relacionado

Similar a ارائهٔ DLP

مجازي سازي، مجازى سازى von
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىmarketingfarkhad
1.8K views7 Folien
Presentation research method von
Presentation research methodPresentation research method
Presentation research methodamirhosseinshahed
18 views27 Folien
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد von
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدمهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهد
مهاجرت به متن باز در شرکت توزیع برق مشهدعباس بني اسدي مقدم
577 views15 Folien
اتوماسیون اداری von
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداریAharsoft
52 views6 Folien
Proxmox von
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 views91 Folien
Software architecture002 von
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 views15 Folien

Similar a ارائهٔ DLP(20)

مجازي سازي، مجازى سازى von marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K views
اتوماسیون اداری von Aharsoft
اتوماسیون اداریاتوماسیون اداری
اتوماسیون اداری
Aharsoft52 views
معرفي فايروال پايگاه داده von Hamid Torkashvand
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه داده
Hamid Torkashvand411 views
طراحی شبکه های کامپیوتری von tarasad
طراحی شبکه های کامپیوتریطراحی شبکه های کامپیوتری
طراحی شبکه های کامپیوتری
tarasad61 views
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه von chargoon
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراهمجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
مجموعه برنامه‌های دیدگاه در بستر همراه
chargoon69 views
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL von SeyedMasoudMousavi
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFULلحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
لحاظ کردن موارد امنیتی در طراحی سرویس‌های از نوع RESTFUL
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء von startupIoT
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاءپلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
پلتفرمهای نرم افزاری و سخت افزاری پیاده سازی راهکارهای اینترنت اشیاء
startupIoT2.1K views
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار von efazati
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
Opendata and business - داده های باز و کسب و کار
efazati147 views

Más de جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران

چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟ von
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟
چرا اکثر ابررایانه‌ها از گنو/لینوکس استفاده می‌کنند؟جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
467 views14 Folien
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن von
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنحرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آن
حرکت شتابدار به سوی دنیای Embedded System و نقش نرم‌افزارهای آزاد بر آنجشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
552 views40 Folien
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه von
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهخلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعه
خلاقیت و دانش آزاد؛ ظهور طبقه‌ای جدید در جامعهجشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران
854 views9 Folien

Más de جشنوارهٔ روز آزادی نرم‌افزار تهران (20)

ارائهٔ DLP

 • 2. ‫های‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫آیا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫به‬ ‫قادر‬ ‫محتوا‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫باشند؟‬ ‫می‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ترافیک‬ ‫مطالعه‬ . ‫است‬ ‫سازمانها‬ ‫برای‬ ‫جدی‬ ‫تهدیدی‬ ( ‫اطلاعات‬ ‫)نشت‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫از‬ ‫اخیر‬350‫امریکا‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫اخل ل‬ ‫کل‬ ‫هزینه‬ ‫متوسط‬ ‫بطور‬ ‫که‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫نشان‬ ‫شرکت‬ ‫برابر‬8/3‫محیط‬ ‫م‬‫مکانیس‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫ت‬‫شرک‬ ، ‫د‬‫تهدی‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ . ‫ت‬‫اس‬ ‫دلر‬ ‫میلیون‬ ‫داده‬ ‫گسترش‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫ناخواسته‬ ‫جریان‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فایروا ل‬ ‫مانند‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ . ‫اند‬
 • 3. ‫این‬ ‫از‬ ‫گریز‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫های‬ ‫تکنیک‬ ‫مهاجمان‬ ‫حا ل‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مخرب‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫اغلب‬ ‫امروزه‬ ‫مثا ل‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ . ‫دهند‬ ‫می‬ ‫تغییر‬ ‫امنیتی‬ ‫طرحهای‬ ‫منظم‬ ‫جریان‬ ‫در‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫کردن‬ ‫مخفی‬ ‫برای‬ ‫کنتر ل‬ ‫و‬ ‫فرمان‬ ‫کانا ل‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫بر‬ ‫متکی‬ ‫که‬ ،‫وب‬ ‫ترافیک‬HTTP‫ترافیک‬ ‫زیرا‬ .‫هستند‬ ،‫باشد‬ ‫می‬HTTP‫می‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ‫دیگران‬ ‫برای‬ ‫اغلب‬ ‫ارتباطی‬ ‫کانا ل‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫باز‬ ‫وب‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کاربران‬ ‫تواند‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫تنهایی‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫محیط‬ ‫بنابراین‬ .‫ماند‬ ‫خواهد‬ ‫باقی‬ ‫دسترس‬ ‫قابل‬ .‫است‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫اعمیقی‬ ‫دفااعی‬ ‫مفاهیم‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫نمی‬ ‫کافی‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫غیرقانونی‬ ‫جابجایی‬
 • 4. ‫از‬ ‫که‬ ‫برند‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫را‬ ‫لیه‬ ‫لیه‬ ‫دفااعی‬ ‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫سیستم‬ ‫ضعف‬ ‫برای‬ ‫سازمانها‬ ‫که‬ ‫معنی‬ ‫بدان‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫حل‬ ‫راه‬ . ‫بکاهد‬ ‫انها‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫جلوگیری‬ ‫حملت‬ DLP‫حفظ‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ا‬‫انه‬ ‫ی‬‫مش‬ ‫ط‬‫خ‬ ‫و‬ ‫د‬‫کن‬ ‫ی‬‫م‬ ‫ل‬‫تحلی‬ ‫ه‬‫تجزی‬ ‫را‬ ‫ا‬‫ه‬ ‫داده‬ ‫جریان‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫یستمی‬‫س‬ – ‫برای‬ ‫تکنیکی‬ ‫روشهای‬ ‫انواع‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ – ‫اورد‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫اجرا‬ ‫به‬ ‫مهم‬ ‫اطلاعات‬ ‫دادن‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫تعجب‬ ‫جای‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫از‬ ‫بیش‬ . ‫است‬ ‫موجود‬ ‫بسیار‬ ‫بازار‬ ‫در‬ ‫حاضر‬ ‫حا ل‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫داده‬12‫های‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫امنیتی‬ ‫شرکت‬ . ‫است‬ ‫داده‬ ‫ارائه‬ ‫بازار‬ ‫به‬ ‫ها‬ ‫داده‬ ‫قانونی‬ ‫غیر‬ ‫جابجایی‬ ‫در‬ ‫دفااعی‬ ‫ی‬ ‫دیواره‬ ‫یک‬ ‫بعنوان‬ ‫را‬ ‫خود‬
 • 5. DLP‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫مدیریت‬ ،‫شما‬ ‫ارزشمند‬ ‫اطلاعات‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫است‬ ‫روشی‬ ‫در‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫یستم‬‫س‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫هولت‬‫س‬ ‫و‬ ‫ن‬‫آنلی‬ ‫ت‬‫فعالی‬ ، ‫ر‬‫کامپیوت‬ ‫از‬ ‫بران‬‫کار‬ ‫برای‬ ‫مدیریت‬ ‫کاری‬ ‫م‬ ‫حج‬ ‫ش‬ ‫کاه‬ ، ‫کاری‬ ‫راندمان‬ ‫بهبود‬ ، ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫دارای‬ ‫از‬ ‫ت‬ ‫محافظ‬ ‫کم‬ ‫و‬ ‫جامع‬ ‫امکانات‬ .‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫بسزایی‬ ‫تاثیر‬ ‫ف‬‫مختل‬ ‫های‬ ‫اندازه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ازمانهایی‬‫س‬ ‫سازمانها‬ ‫در‬ ‫کامپیوترها‬ ‫از‬ ‫گسترده‬ ‫استفاده‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫مشکلتی‬ ‫اکثر‬ ‫حل‬ ‫جهت‬ ‫نظیری‬ ‫شامل‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫است‬ ‫کرده‬ ‫فراهم‬ ‫یکپارچه‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آید‬ ‫می‬ ‫وجود‬ ‫به‬4‫ماژو ل‬ ‫برای‬ ‫هزینه‬ ‫در‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬ ، ‫مشتریان‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ،‫اصلی‬ ‫این‬ ،‫باشد‬ ‫می‬ ‫ا‬‫آنه‬4‫های‬ ‫نیاز‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫اختیاری‬ ‫کامل‬ ‫صورت‬ ‫به‬ ‫میتواند‬ ‫ماژو ل‬ ‫شامل‬ ‫کل‬ ‫در‬ .‫گردد‬ ‫انتخاب‬ ‫ت‬‫مدیری‬ ‫ف‬‫مختل‬14‫منظور‬ ‫به‬ ‫توابعی‬ ‫و‬ ‫قدرتمند‬ ‫ماژو ل‬ ‫کاربران‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ، ‫ها‬ ‫داده‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ‫محافظت‬ (Monitoring) ، ‫در‬ ‫کاربران‬ ‫فعالیت‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬ ‫سیستم‬ ‫آسان‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬
 • 7. ‫کاربردی‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬APPLICATION MANAGMENT ‫نت‬ ‫اینتر‬ ‫از‬ ‫آنها‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫و‬ ‫کاربران‬ ‫کامپیوتر‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مرکزی‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫فراهم‬ ‫زمان‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫مکان‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫کنتر ل‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫ل گ‬ ‫ثبت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫آماری‬ ‫گزارش‬ ‫ارائه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫افزارهای‬‫نرم‬ ‫بر‬ ‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫تا‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫استفاده‬ ‫نوع‬ ‫و‬ ‫استفاده‬ ‫میزان‬ ‫نظر‬ ‫از‬ ‫شبکه‬
 • 8. ‫ها‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ASSET MANAGMENT ‫می‬ ‫دارا‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫کامپیوترهای‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫و‬ ‫افزاری‬ ‫سخت‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫جمع‬ ‫توانایی‬ ‫خواهد‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫دارایی‬ ‫تعداد‬ ‫از‬ ‫کلی‬ ‫شماء‬ ‫یک‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫این‬ .‫باشد‬ . ‫داد‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫و‬ ‫بودجه‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫موجود‬ ‫افزارهای‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫افزایش‬ ‫سازمان‬ ‫یا‬ ‫شرکت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫کارمندان‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫توزیع‬ ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اطلع‬ ‫اموا ل‬ ‫و‬ ‫افزارها‬‫سخت‬ ‫و‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫از‬ ‫دقیق‬ ‫بطور‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫و‬ ‫یابند‬‫می‬ .‫نگیرد‬ ‫صورت‬ ‫سرقتی‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫جابجایی‬ ‫تا‬
 • 9. ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬BANDWIDTH MANAGMENT ‫پهنای‬ ‫در‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫موردنظر‬ ‫کنترلی‬ ‫های‬‫سیاست‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫قسمت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫و‬ ‫کند‬‫می‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫شما‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫مدیریت‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ .‫کنید‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ‫باند‬ .‫کنید‬ ‫جلوگیری‬ ‫را‬ ‫شود‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫اختل ل‬ ‫موجب‬ ‫که‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫از‬ ‫نادرست‬ ‫استفاده‬ ،‫زمانی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫باز‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫مناسب‬ ‫کنتر ل‬ ‫امکان‬ip‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫امکانات‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫پورت‬ ، .‫است‬ ‫از‬ ‫کاربران‬ ‫غیراعادی‬ ‫رفتار‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ‫ر‬ ‫مدی‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ریع‬ ‫س‬ ‫اخطار‬ ‫ه‬ ‫ارائ‬ ‫امکان‬ ‫ن‬ ‫همچنی‬ ‫است‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫این‬ ‫فرد‬ ‫به‬ ‫منحصر‬ ‫ویژگیهای‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬ ،‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫ان‬ ‫آس‬ ‫و‬ ‫ریع‬‫س‬ ‫کنتر ل‬ ‫بر‬ ‫اعلوه‬ ‫م‬ ‫توانی‬‫می‬ ‫د‬ ‫بان‬ ‫پهنای‬ ‫کنتر ل‬ ‫مت‬ ‫قس‬ ‫در‬ ،‫دانلود‬ ‫محدودیت‬ ‫ایجاد‬ ،‫شبکه‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫استفاده‬ ‫ترافیک‬ ‫میزان‬ ‫از‬ ‫کاملی‬ ‫بسیار‬ ‫گزارش‬ ‫را‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫به‬ ‫مختلف‬ ‫باند‬ ‫پهنای‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫آدرس‬ ‫ترافیک‬ ‫کنتر ل‬ .‫باشیم‬ ‫داشته‬
 • 10. ‫اسناد‬ ‫مدیریت‬DOCUMENT MANAGMENT ‫شبکه‬ ‫تحت‬ ‫های‬‫حافظه‬ ،‫هارددیسک‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫دسترسی‬ ‫ۀ‬‫ۀ‬ ‫اجاز‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫به‬ ‫د‬‫بتوانن‬ ‫شده‬ ‫د‬ ‫تأیی‬ ‫ت‬‫هوی‬ ‫دارای‬ ‫کاربران‬ ‫ا‬‫تنه‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ب‬‫ترتی‬ ‫ن‬‫بدی‬ ‫د‬‫کن‬ ‫کنتر ل‬ ‫را‬ ...‫و‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ ‫شده‬ ‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫فولدرهای‬ ‫و‬ ‫تغییر‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫و‬ ‫حمل‬ ‫قابل‬ ‫های‬‫حافظه‬ ‫هر‬ ‫روی‬ ‫اطلاعات‬ ‫شدن‬ ‫کپی‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ .‫است‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫مهم‬ ‫فایلهای‬ ‫کردن‬ ‫پاک‬ ‫روی‬ ‫کاربر‬ ‫هر‬ ‫که‬ ‫کارهایی‬ ‫ل گ‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫در‬Document‫ثبت‬ ‫نیز‬ ‫میدهد‬ ‫انجام‬ ‫ها‬ ‫چه‬ ‫اطلاعات‬ ‫روی‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫در‬ ،‫سیستمی‬ ‫چه‬ ‫از‬ ،‫کاربر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫میتوانید‬ ‫شود.و‬‫می‬ .‫است‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫کاری‬
 • 11. ‫رسان‬‫پیام‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫مدیریت‬IM MANAGEMENT ‫ت‬‫مدیری‬ ‫ماژو ل‬ ‫ن‬‫ای‬IM‫جا‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ا‬‫ج‬ ‫ابزار‬ ‫ن‬‫ای‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫ه‬‫ک‬ ‫ی‬‫خروج‬ ‫های‬‫پوشه‬ ‫کنتر ل‬ ‫ت‬‫جه‬ .‫دارد‬ ‫اعهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫ها‬ ‫فایل‬ ‫ارسا ل‬ ‫کنتر ل‬ ‫رسان‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫بوسیله‬ ‫ارسالی‬ ‫های‬ ‫فایل‬ ‫از‬ ‫پشتیبان‬ ‫فایل‬ ‫تهیه‬ ‫نظیر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫ب‬ ‫اغل‬ ‫ل‬ ‫شام‬ ‫ان‬ ‫رس‬ ‫پیغام‬ ‫های‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گفتگ‬ ‫ن‬ ‫مت‬ ‫:•خیره‬ Messenger, Skype , Yahoo Messenger , Tencent QQ , … MSN
 • 12. ‫شبکه‬ ‫مدیریت‬NETWORK MANAGMENT ‫به‬ •‫نفو‬ ‫قصد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫سیستم‬ ‫کردن‬ ‫متوقف‬ ‫در‬ ‫سزائی‬ ‫به‬ ‫تأثیر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫گذاری‬‫سیاست‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫شبکه‬ ‫های‬‫پورت‬ ‫کردن‬ ‫کنتر ل‬ ‫با‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫شبکه‬ ‫شبکه‬ ‫دهی‬‫ها،آدرس‬‫ترافیک‬ ‫دهی‬‫جهت‬ ،‫پورت‬ ‫پارامترهای‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫تواند‬‫می‬ ‫بخش‬ ‫مدیر‬ ‫به‬ ‫اخطار‬ ‫ااعلم‬ ‫بلدرنگ‬ ‫صورت‬ ‫به‬ •‫نفو‬ ‫صورت‬ ‫در‬ ‫طوریکه‬ ‫به‬ .‫گیرد‬ ‫انجام‬ ‫غیر‬ ‫دانلودهای‬ ‫توانیم‬‫می‬ ‫کاربردی‬ ‫ماژو ل‬ ‫این‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫همچنین‬ .‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫شبکه‬ .‫کنیم‬ ‫محدود‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫غیر‬ ‫های‬‫گذاری‬‫اشتراک‬ ‫و‬ ‫مجاز‬
 • 13. ‫مانیتورینگ‬SCREEN MONITORING ‫هر‬ ‫پیشینه‬ ‫ضمن‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫مانیتور‬ ‫همزمان‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫چندین‬ ‫مانبتورینگ‬ .‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫سیستم‬ ‫لحظه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫چندین‬ ‫مانیتورینگ‬ ‫قابلیت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫در‬ ‫نمایش‬ ‫صفحه‬ ‫از‬ ‫تصاویر‬ ‫تهیه‬ ‫امکان‬
 • 14. WEB MANAGMENT ‫کردن‬ ‫چک‬ ‫به‬ ‫اعادت‬ ‫کاری‬ ‫سااعت‬ ‫اوایل‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ ‫کارمندان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬email‫اخبار‬ ‫ها‬ ‫دارید‬ ‫تصمیم‬ ‫فقط‬ ‫که‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬ ‫هم‬ ‫شما‬ ‫برای‬ ‫شاید‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫شخصی‬ ‫پیامهای‬ ‫و‬ ‫روزانه‬ ‫کوتاهی‬ ‫مدت‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ‫دهید‬ ‫اختصاص‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫کاری‬ ‫وقت‬ ‫او ل‬ ‫از‬ ‫کوتاهی‬ ‫تایم‬ ‫فقط‬ .‫اید‬‫کرده‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫صرف‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫بینی‬‫پبش‬ ‫تایم‬ ‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫سااعاتی‬ ‫که‬ ‫شوید‬‫می‬ ‫متوجه‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫وری‬‫بهره‬ ‫ا‬‫ا‬ ‫مسلم‬ ‫این‬DLP‫وبگردی‬ ‫از‬ ‫کند‬‫می‬ ‫کمک‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫روی‬ ‫بهتری‬ ‫مدیریت‬ ‫ازمان‬‫س‬ ‫گذاری‬‫یاست‬‫س‬ ‫ه‬‫ب‬ ‫ه‬‫توج‬ ‫ا‬‫ب‬ ‫و‬ ‫د‬‫کنی‬ ‫ه‬‫تهی‬ ‫گزارش‬ ‫کاربران‬ ‫بیشتری‬ ‫زمان‬ ‫مدت‬ ‫مرورگر‬ ‫کدام‬ ‫ببنید‬ ‫توانید‬‫می‬ ‫حتی‬ .‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫اینترنت‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ . ‫ببنید‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫های‬‫ل گ‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫قرار‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬