Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Etika in knjižnice

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Citatni indeksi
Citatni indeksi
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 47 Anzeige

Etika in knjižnice

Herunterladen, um offline zu lesen

Slides (in slovene language) from my ethics in libraries presentation; making a general introduction on ethics, role of professional ethics, professional codes of ethics for librarians, including themes that demand more thinking, especially in modern library - in relation to ethical codes of national and international association.

Slides (in slovene language) from my ethics in libraries presentation; making a general introduction on ethics, role of professional ethics, professional codes of ethics for librarians, including themes that demand more thinking, especially in modern library - in relation to ethical codes of national and international association.

Anzeige
Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

Etika in knjižnice

 1. 1. O čem govorimo, ko govorimo o etiki?
 2. 2. Prostor etike v širšem kontekstu Vir slik: Atlas filozofije, DZS, 1997
 3. 3. 1. metaetika 2. normativna etika 3. uporabna, aplikativna etika Glavni razmisleki etike danes?
 4. 4. Osnove normativne etike Iskanje pravila ali seta pravil oz. standardov za delovanje. Zlato pravilo.
 5. 5. vir slik: wikipedia.org
 6. 6. pravilo, norma pravilnost dejanj posledica dejanja vir slik: wikipedia.org
 7. 7. konsekvencializem utilitarizem egoizem vir slik: wikipedia.org, utilitarian.net
 8. 8. deontološke teorije pravice dolžnosti vir slik: wikipedia.org, ethicsinpr.wikispaces.com
 9. 9. vrline Vir slik: Atlas filozofije, DZS, 1997
 10. 10. Etične dileme Vir slike: commons.wikimedia.org
 11. 11. Profesionalna etika Etika knjižničarjev
 12. 12. Poklic kot tisto, kar definira vlogo posameznika v družbi. Profesija ima v ozadju sistematično teorijo; je osnovana na strokovni ekspertizi in avtoriteti, standardih; pozna kodekse profesionalne etike.
 13. 13. Profesionalni etični kodeks je osnova samokontrole profesije, omejitev svobode, ki jo imamo kot posamezniki. Profesionalni etični kodeks je set načel, ki uporabnikom in članom neke stroke pove, kaj je odgovor na njeno najširše zastavljeno etično vprašanje
 14. 14. Etični kodeks [knjižničarjev] Branje kodeksa kot okvirnega vodila pri posameznih odločitvah in dilemah [knjižničarjev]. Branje kodeksa kot odgovora na vprašanje, kaj [knjižničarstvo] sploh je.
 15. 15. José Ortega y Gasset Poslanstvo knjižničarja, 1934 „…knjižničar prihodnosti mora voditi bralca skozi divji gozd knjig [selva selvaggia de los libros].“ Vir slike: wikipedia.org, commons.wikimedia.org
 16. 16. Temelj etičnega premisleka v knjižničarstvu SPLOŠNA DEKLARACIJA ČLOVEKOVIH PRAVIC Sprejela in razglasila jo je Generalna skupščina Združenih narodov 10. decembra 1948 z resolucijo št. 217 A (III). Vir slike: commons.wikimedia.org
 17. 17. 5 vrednot knjižničarskega/ informacijskega dela: Vir: Rubin, R., Froehlich, T. J. Ethical Aspects of Library and Information Science. V Encyclopedia of Library and Information Sciences. 3rd ed. Taylor and Francis: New York, 2011 1.vrednota resnice 2.vrednota tolerance 3.vrednota osebne svobode 4.vrednota pravičnosti 5.vrednota lepote
 18. 18. Omejitve? Ali pač ne? Eksperiment Roberta Hauptmana 1976 Hauptman, R. (1976). Professionalism or culpability? An experiment in ethics. Wilson Library Bulletin, 50(April), 626-627. Vir slike: www.ar15.com
 19. 19. Kje vse imajo knjižničarji svoj kodeks? Vir: ifla.org po Hermann Rösch Etični kodeksi v knjižničarstvu
 20. 20. Etični kodeksi v knjižničarstvu Ameriško združenje knjižničarjev (ALA) http://www.ala.org/advocacy/proethics/codeofethics/codeethics (sprejet 1939, dopolnjen 1981, 1995 in 2008) IFLA http://www.ifla.org/faife/professional-codes-of-ethics-for- librarians#iflacodeofethics (prvi dokument te vrste na mednarodni ravni, izdelava 2010-2012, sprejet 2012)
 21. 21. IFLA etični kodeks (avgust 2012) NAMEN KODEKSA: 1. vodilo posameznim knjižničarjem (vodilo pri dilemah, izboljšanje knjižničarjeve samozavesti) 2. vodilo lokalnim etičnim kodeksom 3. povečanje transparentnosti do uporabnikov in družbe
 22. 22. IFLA etični kodeks (avgust 2012) PREDPOSTAVKE IN SRCE KODEKSA: 1. knjižničarstvo = etična aktivnost 2. Pomembnost skupne rabe informacij 3. Vloga informacijskih institucij = zapisi + shramba + omogočanje dostopa do informacij 4. Knjižničarji = družbena odgovornost 5. 19. člen Splošne deklaracije človekovih pravic
 23. 23. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #DOSTOP DO INFORMACIJ 1. Zagotavljanje dostopa do informacij za vse uporabnike 2. Zavračanje ovir in cenzure 3. Prizadevanje za brezplačen dostop 4. Promocija zbirk in storitev
 24. 24. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #ODGOVORNOST DO POSAMEZNIKOV IN DRUŽBE 1. Zagotavljanje storitev vsem uporabnikom 2. Spoštovanje jezikovnih manjšin 3. Organizacija informacij na način, da bo samostojni uporabnik našel, kar išče 4. Ponudba storitve za izboljšanje bralne pismenosti 5. Promocija etične rabe informacij
 25. 25. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #ZASEBNOST #DISKRETNOST 1. Spoštovanje uporabnikove zasebnosti 2. Zaščita osebnih podatkov 3. Zaupnost med knjižničarjem in uporabnikom
 26. 26. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #ODNOS DO SODELAVCEV IN DELODAJALCA 1. potreben je odnos pravičnosti in spoštovanja 2. Potrebno je deljenje znanja in izkušenj 3. Prizadevanje za ugled in status na podlagi profesionalnosti in etike
 27. 27. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #NEVTRALNOST #OSEBNA INTEGRITETA #POKLICNA ZNANJA 1. Stroga predanost nevtralnosti do zbirke, dostopa in storitev 2. Objava pravilnikov za izbor, organizacijo in diseminacijo informacij 3. Ločitev osebnih prepričanj in poklicnih dolžnosti 4. Prizadevanje k odličnosti poklica 5. Zagotavljanje najvišjih standardov kvalitete storitev
 28. 28. IFLA etični kodeks (avgust 2012) #ODPRTI DOSTOP #INTELEKTUALNA LASTNINA 1. Zagotavljanje najbolj primernega dostopa (podpora odprtemu dostopu, odprti kodi in prostim licencam) 2. Zagovarjanje izjem in omejitev avtorskega prava 3. Zagovarjanje spoštovanja avtorskega prava 4. Spodbujanje k urejevanju odnosov med imetniki avtorske pravice in uporabniki
 29. 29. Etični kodeksi v knjižničarstvu Združenje bibliotekarskih društev Slovenije (ZBDS): Etični kodeks slovenskih knjižničarjev http://www.zbds-zveza.si/?q=node3/20 (sprejet 1995) Kratek historiat: 1991 - Objavljen predlog Smernic za profesionalno obnašanje knjižničarjev ali knjižničarski etični kodeks (Komisija za izobraževanje kadrov) V razpravi do 1992, podaljšano do 1993. Junij 1995 – predlog izdelave novega predloga (Komisija za šolanje in izobraževanje bibliotekarskih kadrov pri ZBDS) Vir: Knjižničarske novice
 30. 30. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) NAMEN KODEKSA: Oblikovanje in gradnja osebnosti knjižničarja, ki ni odvisna od trenutnih družbenih razmer. Oblikovanje samega sebe, svoj odnos do poklicnih kolegov, uporabnikov in družbenega okolja.
 31. 31. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) PREDPOSTAVKE IN SRCE KODEKSA: 1. Smisel in vrednost knjižničarjevega dela = zagotavljanje temeljev za razvoj civilizacije 2. Knjižničarji imajo pomembno vlogo in odgovornost za razvoj družbe, naroda in posameznika + XII.člen: strokovno združenje kot hkratna točka nudenja podpore pri uveljavljanju kodeksa in disciplinski organ ob kršitvah
 32. 32. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) #KNJIŽNIČAR/KA 1. Oblikovanje osebnosti v skladu s splošnimi etičnimi načeli 2. Odločanje le na podlagi poklicnih nagibov 3. Prepoved zlorabe delovnega mesta za osebno korist 4. Upoštevanje kodeksa kot moralna obveznost in poklicna dolžnost
 33. 33. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) #STROKA #USTANOVA #DELODAJALEC 1. Nenehno strokovno izobraževanje 2. Prispevanje k razvoju, ugledu in kolektivnem duhu stroke 3. Zavest o pripadnosti stroki 4. Podpiranje, spoštovanje, zaščita kolegov 5. Spoštovanje etike drugih poklicev 6. Prizadevanje za dosego ciljev ustanove 7. Prizadevanje za mirno in dialoško reševanje sporov 8. Lojalnost ustanovi, prispevanje k njenemu ugledu 9. Dajanje prednosti etičnim načelom stroke pred interesi ustanove
 34. 34. Etični kodeks slovenskih knjižničarjev (1995) #UPORABNIKI 1. Zagotavljanje najvišje možne kakovosti storitev 2. Povečevanje dostopnosti, učinkovitosti in raznovrstnosti storitev 3. Enakopraven, nepristranski in spoštovalen odnos do uporabnika 4. Legitimnost pričakovanja spoštovalnega odnosa uporabnika do knjižničarja 5. Varovanje zasebnosti uporabnikov glede osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij 6. Zavzemanje za prost pretok informacij 7. Legitimno neodgovarjanje za posledice uporabe informacij 8. Nasprotovanje cenzuri ali strokovno neutemeljenim poskusom omejevanja dostopa do informacij
 35. 35. 36
 36. 36. Zgodil se nam je splet Razvoj opreme in orodij IKT, raztezanje informacijskega prostora, nove oblike pismenosti… Spletu smo se zgodili mi Razvoj po 1995
 37. 37. #LITERATURA #TEME #ETIKA #KNJIŽNICE • Mason, 1986: zasebnost, točnost, lastništvo in dostopnost informacij • Moor, 1990: zasebnost • Capurro, 1999: znanje, selekcija informacij, shranjevanje in dostopanje do informacij • Sturges, Iliffe, 2003: zaščita zasebnosti (nadzor aktivnosti na javnih računalnikih) • Fallis, 2007: problemi intelektualne svobode, primerljivi dostop do informacij, informacijska zasebnost in intelektualna lastnina • Harris, 2009: odprti dostop
 38. 38. • Dixon, 2009: avtentifikacija in kontrola dostopa – zasebnost • Lamb, 2010: zasebnost, zaupnost, intelektualna lastnina, izobraževanje za družbene medije, dostopanje in skupna raba informacij • Hickey, 2011: odprti dostop, izobraževanje avtorskega prava, CC • Magi, 2013: zasebnost • Ahmed, Edwards-Johnson, 2013: povezovanje z uporabniki na družbenih omrežjih • Wilkinson, 2013: konsistentnost delovanja s stroko, ponudba najvišjega nivoja storitve, delovanje kot odsev družbenih vrednot knjižničarstva • Adams, 2014: podatkovno rudarjenje, lastništvo vsebin na družbenih medijih, izobraževanje uporabnikov, premišljeno napisani pravilniki #LITERATURA #TEME #ETIKA #KNJIŽNICE
 39. 39. zasebnost intelektualna lastnina zanesljivost, točnost informacije dostop do informacij Najpogosteje omenjene teme etike v knjižnicah
 40. 40. Zasebnost • Nujno potrebna za intimnost osebnega prostora, ki jo uporabnik potrebuje za študij in raziskovanje • Paradoks zasebnosti • Personalizacija virov Vir slik: play.google.com, rightwingnews.com, pinterest.com, the Guardian
 41. 41. Intelektualna lastnina • Etična raba informacij • Lastništvo vsebin na sodobnem spletu • Pravilno citiranje • Plagiatorstvo • Google Books primer • Knjižničar kot dvoživka! Vir slik: Twitter, library.wikispaces.com, slate.com
 42. 42. Dostop do informacij • Zagotavljanje tehničnih pogojev dostopanja IN informacijsko opismenjevanje • Odprti dostop • Cenzura • Manifest o internetu Vir slik: wikipedia.org, the New York Times, foundintranslation.me, the Guardian
 43. 43. Zanesljivost in točnost informacij • Eksponentna rast informacij • Data smog • Wikipedia • Toliko knjig Vir slike: smartinsights.com
 44. 44. Teme IFLA Slovenija ZANESLJIVOST, TOČNOST INFORMACIJ • Zagotavljanje najvišjih standardov kvalitete storitev • Prizadevanje k odličnosti poklica z vzdrževanjem in bogatenjem znanja • Zagotavljanje najvišje možne kakovosti storitev • Nenehno samoizobraževanje DOSTOP DO INFORMACIJ • Zagotavljanje dostopa do informacij • Zavračanje ovire in cenzure • Prizadevanje za brezplačen dostop • Promocija zbirk in storitev • Dostop za vse • Nasprotovanje cenzuri in drugim neutemeljenim omejitvam pri pridobivanju in posredovanju informacij
 45. 45. Teme IFLA Slovenija ZASEBNOST • Spoštovanje zasebnosti, • zaščita osebnih podatkov, • razmerje zaupnosti do uporabnika • Varovanje zasebnosti osebnih podatkov, iskanih gradiv in informacij INTELEKTUALNA LASTNINA • Zagotovitev najprimernejšega dostopa, • dolžnost zagovarjati izjeme in omejitve avtorskopravne zaščite, • spodbujanje za ustrezno zakonodajo, • Zagovorništvo omejevanja avtorskih pravic + neomejenosti javne domene • Zavzemanje za prost pretok gradiv in informacij • Ni odgovornosti za slabo uporabo (!)
 46. 46. Zaključek.

×