Falstad

T
FALSTAD
Falstad
Skole
•Falstad ligger på Ekne ved
Levanger i den nordre delen av
Trøndelag. Det har blitt drevet
jordbruk her i uminnelige tider.
•I 1891 ble det opprettet en
institusjon for gutter med
adferdsproblemer her. Rundt
1920 ble hovedbygningen på
Falstad reist. Bygget var tegnet
av Claus Hjelte.
Falstad
Tyskerne
kommer
Høsten 1941 kom tysk politi
på besøk på Falstad. De fant
gården godt egnet for
fengselsvirksomhet. Det ble
reist et piggtrådgjerde
rundt hele eiendommen.
Tidlig på vinteren 1941 kom
de første fangene til
Falstad.
Falstad
Gestapo
Det var Gestapo eller tyskernes
hemmelige politi som kom til å
drive leiren. Vokterne var ss-
soldater. Vaktmannskapene i
leiren var politisoldater fra
Ordnungspolizei. I krigens siste
fase ble disse politisoldatene
erstattet av eldre,
tvangsutskrevne reservister.
Falstad
Hard
behandling
Fangevokternes opptreden i leiren var
skiftende, og brutaliteten varierte. Forholdene
på Falstad var kritisk dårlige fra mai 1942 til
tidlighøsten 1943. Denne epoken var preget
av fysisk og psykisk terror, mishandling og
dehumanisering av fangene. Spesielt hard
behandling fikk jødene og de slaviske
krigsfangene. Ydmykelser og overgrep var
vanlig, spesielt under SS-Hauptscharführer
Gogol og Hans Lambrecht, en tysk vakt kjent
under tilnavnet «Gråbein».Fangebehandlingen
bedret seg på slutten av krigen. Da kan man
finne eksempler på sosialt samvær mellom
enkelte voktere og fanger.
Falstad
Ledelsen
Leder for Gestapo i Trøndelag var
Gerhard Fleisch. I løpet av krigen var det
seks kommandanter på Falstad. Leiren
ble ledet av leirkommandanten, hans
nestkommanderende og en
forvaltningsfører.
Falstad
Fangene
Falstad
Slaviske
fanger
Et stort antall russiske og jugoslaviske
krigsfanger var også innom Falstad
under okkupasjonen. I perioder utgjorde
de et flertall av fangebefolkningen. De
ble behandlet som politiske fanger og
ikke krigsfanger. Mennesker fra tyve
land var representert blant fangene på
Falstad. Flesteparten av de utenlandske
fangene var de jugoslaviske fangene,
sovjetiske og polske krigsfanger, samt
danske såkalte Norges-arbeidere.
Falstad
Tyske fanger
I tillegg satt mange tyske
Wehrmachtsoldater på Falstad.
Årsakene til at tyske soldater havnet i
leiren var arbeidsnekt, uaktsomhet i
tjenesten, faneflukt, dovenhet og
tyveri. Fangene på Falstad fikk tøff
behandling av tyskerne. De ble banket
opp, trakassert og underlagt meget
strenge regler.
Falstad
Norske fanger
Etter hvert skjerpet mange nordmenn holdningene
overfor tyskerne og de begynte å motarbeide
tyskerne. De hørte på engelsk radio, trykket opp
illegale aviser eller stakk av til utlandet som den gang
var Sverige og England. Dette var forbudte aktiviteter
og mange ble arrestert for slike aktiviteter . Derfor
havnet mange nordmenn på Falstad og andre leirer.
Falstad
Rinnan
I Trøndelag lyktes det for tysk politi å inngå samarbeid
med farlige og svikefulle nordmenn som Henry Oliver
Rinnan og Karl Adding. Disse karene inngikk samarbeid
med godtroende motstandsfolk. Disse to karene overgav
disse motstandsmennene til tysk politi som torturerte
dem og sendte dem til Falstad.
Falstad
Byggearbeid
På starten av 1942 begynte tyskerne å bygge ut kystfestninger
og flyplasser i Trøndelag. Det var russiske og jugoslaviske
krigsfanger som bygde disse anleggene. Forholdene til disse
krigsfangene var forferdelige. De var dårlig kledd, fikk lite og
dårlig mat, bodde i trekkfulle brakker, måtte utføre beinhardt
arbeid og de ble banket opp titt og ofte.
Falstad
Flukt
En del av disse utenlandske
krigsfangene prøvde å stikke
av. De ble fanget av
tyskerne og sendt til Falstad
der noen av dem ble
henrettet i Falstadskogen.
200 krigsfanger ble her
skutt av tyske ss soldater.
Falstad
Trøndelags
største leir
Falstad var tyskernes
største og viktigste leir i
Trøndelag selv om det
også var mange mindre
leirer i denne landsdelen.
Mange nordmenn var
innom Falstad i løpet av
krigen. Flere tusen. Noen
satt på Falstad i kort tid,
mens andre satt i flere år.
Falstad
Grupper
Både lærere og jøder ble samlet opp på
Falstad da tyskerne gjennomførte aksjoner
mot disse to gruppene. Falstad var transittleir
til Auschwitz for mannlige norske jøder. Åtte
av til sammen 48 jødiske fanger som satt i
leiren, ble henrettet på Falstad våren og
høsten 1942. Blant fangegruppene på Falstad
var kommunistene, 300 lærere som nektet å
la seg innmelde i det nazifiserte
Lærersambandet, de mannlige jødene fra
Trondheim, studentene fra NTH,
Englandsfarerne fra Ålesund, ofrene for
Majavatn-aksjonen og trondheimsgislene.
Falstad
Mange
funksjoner
Falstad var både
konsentrasjonsleir for politiske
fanger. Den var interneringsleir
for fanger som var på
gjennomreise eller skulle
oppholde seg i leiren i kort tid.
Falstad var også en arbeidsleir
der det ble utført arbeid av
forskjellig art. Leiren på Ekne
var også en dødsleir der fanger
ble skutt i skogen.
Falstad
Vaktstyrken
I starten var
Falstad bemannet
med harde og
brutale ss vakter.
På slutten av
krigen ble leiren
bemannet av eldre
menn av det mer
humane slaget.
Falstad
Utbyggingen
Falstad ble gradvis utbygget i løpet av hele krigen. I 1941 ble det bygd et
piggtrådgjerde som gikk rundt hele leiren. Året etter ble det bygd brakker ,
industribygg, fjøs og forsvarsinnretninger. I 1943 ble det bygd en
kommandobolig. Fangene bodde i brakker og i hovedbygningen. I andre
etasje i hovedbygningen hadde noen fanger tilhold i noen enmannsceller.
Fanger som hadde drevet motstandsarbeid mot tyskerne ble isolert. I
starten var det lite arbeid å utføre for de innsatte. Fra vinteren 1942
opprettet regimet en lang rekke forskjellige arbeidskommandoer. De
hardeste av disse var grøftegraving, tømmerhogst og steinbruddet som lå
ovenfor leirområdet. Fram til slutten av 1943 ble fangene underlagt
beinhardt og meningsløst arbeid. De som ikke klarte tempoet ble banket
opp. Fanger måtte også avgis til Wehrmacht og Organisation Todt. En del
av fangene ble sendt utenfor leiren for å arbeide på veganlegg, gårdsbruk,
skogsarbeid og på tyske bunkeranlegg. Her fikk de ofte mat fra
lokalbefolkningen.
Falstad
Antallet fanger
Til begynne med satt det bare 1-200
mennesker innesperret på Falstad. Etter at
tyskerne begynte å stramme grepet, så
økte fangebeholdningen til 500 fanger.
Dermed måtte man bygge ut leiren. Noen
satt som før sagt kort tid på Falstad. De
ventet på Falstad for å bli sendt til store
leirer i Tyskland eller andre steder i landet.
Andre ble sendt hjem. Omtrent 200 fanger
satt mer enn et år i leiren. 4200
mennesker var innom Falstad i løpet av
krigen.
Falstad
Kvinnefanger
Fra høsten 1942 ble det opprettet
en egen avdeling på Falstad for
kvinnelige fanger. Flesteparten var
gisler eller motstandskvinner. I
starten var kvinnene isolert fra
resten av leiren i en egen del av
hovedbygningen. Etter hvert fikk
kvinnene arbeid i vaskeriet, på
kjøkkenet og i systua De fikk dermed
litt kontakt med de mannlige
fangene. Ingen kvinner ble henrettet
i leiren.
Falstad
Homogen leir
Falstad var en leir som det var lett å ha
oversikt over. Det var en homogen leir i og
med at flesteparten av de innsatte var
politiske fanger. Det var få rene kriminelle
fanger som satt på Falstad. 90% av fangene
kom fra Midt og Nord Norge. Altså fra
Dombås i sør til Bodø i Nord.
Falstad
Fangeledelsen
Fangene utviklet raskt eget illegalt system av tillitsmenn. Det
var viktig å danne en felles holdning mot de tyske vaktene.
Ledelsen for fangene prøvde å løse problemene ved
samarbeid fangene seg i mellom og å samarbeide med
leirledelsen. Kapoen var fangenes øverste tillitsmann. Ofte var
kapoene kommunister. Oppgavene hans var å telle opp
fangene på oppstillingsplassen, fordele arbeidsoppgaver,
skrive rapporter og orientere nye fanger om livet i leiren.
Kapoen var fangenes viktigste bindeledd med leirledelsen.
Falstad
Samholdet
De som ville flykte fra leiren måtte få tillatelse fra
fangeledelsen. De var redde for represalier mot fangene. 7-8
fluktforsøk ble vellykket. Samholdet mellom fangene på
Falstad var godt og de hadde klart å etablere en felles
holdning mot tyskerne. Ikke sjelden kunne det oppstå
konflikter fangene i mellom. Det er ikke så rart da fangene ble
utsatt for brutal behandling av tyskerne , frihetsberøvelse og
harde soningsforhold . Bade og doforholdene var ikke av det
beste slaget. Og kostholdet kunne til tider være dårlig.
Falstad
Fangelivet
I den første og siste epoken av krigen kunne fangene utføre
kreative aktiviteter på Falstad. På kveldene ble det ofte holdt
foredrag, sunget i kor, spilt sjakk og bridge og det ble laget
forskjellige ting som sigarettetui, piper, tallerkener, kopper og
kar. Mange familier i nærområdet smuglet mat og brev inn i
leiren. Mange fanger ble stresset av livet i leiren. De ble
urolige, depressive, angstfylte og mange mistet også
nattesøvnen. Mye arbeid, lite mat og dårlig hygiene gjorde
livet heller ikke lettere. Mye humor, fellesskapsfølelse fangene
i mellom og brevskriving med de hjemme hjalp fangene
gjennom fangeoppholdet på Falstad.
Falstad
Sykestue
På slutten av 1941 ble det opprettet en egen sykestue
med 20 senger på Falstad. Sykestua ble bemannet av
norske leger. Driften var preget av mangel på utstyr og
medisiner. I noen tilfeller ble alvorlig syke mennesker
sendt til Levanger sykehus. En difteriepidemi i 1943
krevde flere liv. Flere av fangene ble lagt inn med
influensa, lungebetennelse og revmatiske lidelser.
Falstad
Straff
Tyskerne hadde mange virkemidler
for å opprettholde streng disiplin i
leiren og å straffe fangene. De kunne
få brevs og besøksforbud. Fangene
kunne bli satt på mørkecelle i flere
døgn. Fangene kunne havne i et
straffekompani. De kunne bli
torturert i skjerpede forhør. Ofte
måtte de gjennomgå straffeeksersis.
Falstad
Henrettelser
Mange fanger ble henrettet i skogen utenfor leiren. Noen fanger ble
satt til å grave graver like før henrettelsene skulle finne sted. De som
skulle skytes kom med lastebiler fra Trondheim. Fangene ble
bakbundet og de fikk bind for øynene. De ble kjørt direkte til skogen.
Fangene ble henrettet av en spesialkommando som kom fra
Trondheim. Som regel ble det skutt flere fanger sammen. Man tror at
205 mennesker ble henrettet i Falstadskogen. 43 nordmenn ble
henrettet på Falstadskogen. Et stort antall jugoslaver og russere ble
henrettet her. Av omkring 80 jugoslaviske fanger, ble trolig 74
henrettet i Falstadskogen. Av 360 innsatte russere på Falstad, så ble
omkring 100 henrettet på Falstadskogen.
Falstad
Unntakstilstand
Den 6. oktober 1942 ble det innført unntakstilstand i store deler av Midt-Norge.
Om morgenen 7. oktober ble 10 menn fra Trondheim henrettet i Falstadskogen
som sonofre for flere sabotasjeaksjoner mot tyske installasjoner i regionen.
Samme dag nedsatte sikkerhetspolitiet standrett på Falstad. I løpet av to døgn
avsa Gerhards Flesch dødsdommer over 24 personer. 23 av dem kom fra Grane
og Vevelstad i Nordland. Ofrene for Majavatn-aksjonen ble alle skutt i
Falstadskogen den 8. og 9. oktober. I alt sju personer overlevde standretten. Like
før krigens slutt gravde tyskerne opp 20 lik fra gravene, fraktet likene til en båt og
senket båten ute på Trondheimsfjorden. Denne båten har aldri blitt funnet.
Falstad
2021
1 von 57

Recomendados

Falstad Fangeleir von
Falstad FangeleirFalstad Fangeleir
Falstad Fangeleirtarzanol
1.3K views34 Folien
Henry Oliver Rinnan von
Henry Oliver RinnanHenry Oliver Rinnan
Henry Oliver Rinnantarzanol
334 views40 Folien
Henry Oliver Rinnan von
Henry Oliver RinnanHenry Oliver Rinnan
Henry Oliver Rinnantarzanol
3.2K views44 Folien
Max Manus von
Max ManusMax Manus
Max Manustarzanol
1.9K views39 Folien
Krig von
KrigKrig
Krigtarzanol
2.6K views99 Folien
Noreg under den andre verdskrigen von
Noreg under den andre verdskrigenNoreg under den andre verdskrigen
Noreg under den andre verdskrigenantveit
679 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Norge i krig elevpresentasjon 1 von
Norge i krig elevpresentasjon 1Norge i krig elevpresentasjon 1
Norge i krig elevpresentasjon 1mettek
3K views32 Folien
Norgei Krig von
Norgei KrigNorgei Krig
Norgei Krigtarzanol
2.1K views249 Folien
Den andre verdenskrig - del2 von
Den andre verdenskrig - del2Den andre verdenskrig - del2
Den andre verdenskrig - del2tarzanol
211 views172 Folien
Operasjon Barbarossa von
Operasjon BarbarossaOperasjon Barbarossa
Operasjon Barbarossatarzanol
445 views118 Folien
Andre verdenskrig okkupasjon av norge von
Andre verdenskrig okkupasjon av norgeAndre verdenskrig okkupasjon av norge
Andre verdenskrig okkupasjon av norgekristoffer87
971 views11 Folien
Slaget Ved Somme von
Slaget Ved SommeSlaget Ved Somme
Slaget Ved Sommetarzanol
159 views14 Folien

Was ist angesagt?(7)

Norge i krig elevpresentasjon 1 von mettek
Norge i krig elevpresentasjon 1Norge i krig elevpresentasjon 1
Norge i krig elevpresentasjon 1
mettek3K views
Norgei Krig von tarzanol
Norgei KrigNorgei Krig
Norgei Krig
tarzanol2.1K views
Den andre verdenskrig - del2 von tarzanol
Den andre verdenskrig - del2Den andre verdenskrig - del2
Den andre verdenskrig - del2
tarzanol211 views
Operasjon Barbarossa von tarzanol
Operasjon BarbarossaOperasjon Barbarossa
Operasjon Barbarossa
tarzanol445 views
Andre verdenskrig okkupasjon av norge von kristoffer87
Andre verdenskrig okkupasjon av norgeAndre verdenskrig okkupasjon av norge
Andre verdenskrig okkupasjon av norge
kristoffer87971 views
Slaget Ved Somme von tarzanol
Slaget Ved SommeSlaget Ved Somme
Slaget Ved Somme
tarzanol159 views
Norge under andre verdenskrig von tarzanol
Norge under andre verdenskrigNorge under andre verdenskrig
Norge under andre verdenskrig
tarzanol2.1K views

Más de tarzanol

Reformasjonen von
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonentarzanol
5 views66 Folien
VULKANER.pptx von
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptxtarzanol
7 views44 Folien
HARALD SOLHBERG. von
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.tarzanol
6 views32 Folien
LOV OG RETT von
LOV OG RETTLOV OG RETT
LOV OG RETTtarzanol
6 views145 Folien
Europa von
EuropaEuropa
Europatarzanol
32 views10 Folien
Vær og klima von
Vær og klimaVær og klima
Vær og klimatarzanol
7 views34 Folien

Más de tarzanol(20)

Reformasjonen von tarzanol
ReformasjonenReformasjonen
Reformasjonen
tarzanol5 views
VULKANER.pptx von tarzanol
VULKANER.pptxVULKANER.pptx
VULKANER.pptx
tarzanol7 views
HARALD SOLHBERG. von tarzanol
HARALD SOLHBERG.HARALD SOLHBERG.
HARALD SOLHBERG.
tarzanol6 views
Vær og klima von tarzanol
Vær og klimaVær og klima
Vær og klima
tarzanol7 views
Befolkningsstruktur von tarzanol
BefolkningsstrukturBefolkningsstruktur
Befolkningsstruktur
tarzanol21 views
Jesus Kristus von tarzanol
Jesus KristusJesus Kristus
Jesus Kristus
tarzanol4 views
De skriftlige kildene om Jesu liv von tarzanol
De skriftlige kildene om Jesu livDe skriftlige kildene om Jesu liv
De skriftlige kildene om Jesu liv
tarzanol8 views
John F.Kennedy von tarzanol
John F.KennedyJohn F.Kennedy
John F.Kennedy
tarzanol6 views
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx von tarzanol
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptxBEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx
tarzanol5 views
Hva er politikk.pptx von tarzanol
Hva er politikk.pptxHva er politikk.pptx
Hva er politikk.pptx
tarzanol14 views
Armfeldts dødsmarsj von tarzanol
Armfeldts dødsmarsjArmfeldts dødsmarsj
Armfeldts dødsmarsj
tarzanol10 views
Jordskjelv von tarzanol
JordskjelvJordskjelv
Jordskjelv
tarzanol54 views
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940 von tarzanol
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
BOMBINGEN AV NAMSOS 20 april 1940
tarzanol96 views
BABE RUTH von tarzanol
BABE RUTHBABE RUTH
BABE RUTH
tarzanol42 views
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki von tarzanol
Atombombene over Hiroshima og NagasakiAtombombene over Hiroshima og Nagasaki
Atombombene over Hiroshima og Nagasaki
tarzanol52 views
FISKERI von tarzanol
FISKERI FISKERI
FISKERI
tarzanol46 views
OPERASJON OVERLORD von tarzanol
OPERASJON OVERLORDOPERASJON OVERLORD
OPERASJON OVERLORD
tarzanol62 views

Falstad

 • 3. Skole •Falstad ligger på Ekne ved Levanger i den nordre delen av Trøndelag. Det har blitt drevet jordbruk her i uminnelige tider. •I 1891 ble det opprettet en institusjon for gutter med adferdsproblemer her. Rundt 1920 ble hovedbygningen på Falstad reist. Bygget var tegnet av Claus Hjelte.
 • 5. Tyskerne kommer Høsten 1941 kom tysk politi på besøk på Falstad. De fant gården godt egnet for fengselsvirksomhet. Det ble reist et piggtrådgjerde rundt hele eiendommen. Tidlig på vinteren 1941 kom de første fangene til Falstad.
 • 7. Gestapo Det var Gestapo eller tyskernes hemmelige politi som kom til å drive leiren. Vokterne var ss- soldater. Vaktmannskapene i leiren var politisoldater fra Ordnungspolizei. I krigens siste fase ble disse politisoldatene erstattet av eldre, tvangsutskrevne reservister.
 • 9. Hard behandling Fangevokternes opptreden i leiren var skiftende, og brutaliteten varierte. Forholdene på Falstad var kritisk dårlige fra mai 1942 til tidlighøsten 1943. Denne epoken var preget av fysisk og psykisk terror, mishandling og dehumanisering av fangene. Spesielt hard behandling fikk jødene og de slaviske krigsfangene. Ydmykelser og overgrep var vanlig, spesielt under SS-Hauptscharführer Gogol og Hans Lambrecht, en tysk vakt kjent under tilnavnet «Gråbein».Fangebehandlingen bedret seg på slutten av krigen. Da kan man finne eksempler på sosialt samvær mellom enkelte voktere og fanger.
 • 11. Ledelsen Leder for Gestapo i Trøndelag var Gerhard Fleisch. I løpet av krigen var det seks kommandanter på Falstad. Leiren ble ledet av leirkommandanten, hans nestkommanderende og en forvaltningsfører.
 • 15. Slaviske fanger Et stort antall russiske og jugoslaviske krigsfanger var også innom Falstad under okkupasjonen. I perioder utgjorde de et flertall av fangebefolkningen. De ble behandlet som politiske fanger og ikke krigsfanger. Mennesker fra tyve land var representert blant fangene på Falstad. Flesteparten av de utenlandske fangene var de jugoslaviske fangene, sovjetiske og polske krigsfanger, samt danske såkalte Norges-arbeidere.
 • 17. Tyske fanger I tillegg satt mange tyske Wehrmachtsoldater på Falstad. Årsakene til at tyske soldater havnet i leiren var arbeidsnekt, uaktsomhet i tjenesten, faneflukt, dovenhet og tyveri. Fangene på Falstad fikk tøff behandling av tyskerne. De ble banket opp, trakassert og underlagt meget strenge regler.
 • 19. Norske fanger Etter hvert skjerpet mange nordmenn holdningene overfor tyskerne og de begynte å motarbeide tyskerne. De hørte på engelsk radio, trykket opp illegale aviser eller stakk av til utlandet som den gang var Sverige og England. Dette var forbudte aktiviteter og mange ble arrestert for slike aktiviteter . Derfor havnet mange nordmenn på Falstad og andre leirer.
 • 21. Rinnan I Trøndelag lyktes det for tysk politi å inngå samarbeid med farlige og svikefulle nordmenn som Henry Oliver Rinnan og Karl Adding. Disse karene inngikk samarbeid med godtroende motstandsfolk. Disse to karene overgav disse motstandsmennene til tysk politi som torturerte dem og sendte dem til Falstad.
 • 23. Byggearbeid På starten av 1942 begynte tyskerne å bygge ut kystfestninger og flyplasser i Trøndelag. Det var russiske og jugoslaviske krigsfanger som bygde disse anleggene. Forholdene til disse krigsfangene var forferdelige. De var dårlig kledd, fikk lite og dårlig mat, bodde i trekkfulle brakker, måtte utføre beinhardt arbeid og de ble banket opp titt og ofte.
 • 25. Flukt En del av disse utenlandske krigsfangene prøvde å stikke av. De ble fanget av tyskerne og sendt til Falstad der noen av dem ble henrettet i Falstadskogen. 200 krigsfanger ble her skutt av tyske ss soldater.
 • 27. Trøndelags største leir Falstad var tyskernes største og viktigste leir i Trøndelag selv om det også var mange mindre leirer i denne landsdelen. Mange nordmenn var innom Falstad i løpet av krigen. Flere tusen. Noen satt på Falstad i kort tid, mens andre satt i flere år.
 • 29. Grupper Både lærere og jøder ble samlet opp på Falstad da tyskerne gjennomførte aksjoner mot disse to gruppene. Falstad var transittleir til Auschwitz for mannlige norske jøder. Åtte av til sammen 48 jødiske fanger som satt i leiren, ble henrettet på Falstad våren og høsten 1942. Blant fangegruppene på Falstad var kommunistene, 300 lærere som nektet å la seg innmelde i det nazifiserte Lærersambandet, de mannlige jødene fra Trondheim, studentene fra NTH, Englandsfarerne fra Ålesund, ofrene for Majavatn-aksjonen og trondheimsgislene.
 • 31. Mange funksjoner Falstad var både konsentrasjonsleir for politiske fanger. Den var interneringsleir for fanger som var på gjennomreise eller skulle oppholde seg i leiren i kort tid. Falstad var også en arbeidsleir der det ble utført arbeid av forskjellig art. Leiren på Ekne var også en dødsleir der fanger ble skutt i skogen.
 • 33. Vaktstyrken I starten var Falstad bemannet med harde og brutale ss vakter. På slutten av krigen ble leiren bemannet av eldre menn av det mer humane slaget.
 • 35. Utbyggingen Falstad ble gradvis utbygget i løpet av hele krigen. I 1941 ble det bygd et piggtrådgjerde som gikk rundt hele leiren. Året etter ble det bygd brakker , industribygg, fjøs og forsvarsinnretninger. I 1943 ble det bygd en kommandobolig. Fangene bodde i brakker og i hovedbygningen. I andre etasje i hovedbygningen hadde noen fanger tilhold i noen enmannsceller. Fanger som hadde drevet motstandsarbeid mot tyskerne ble isolert. I starten var det lite arbeid å utføre for de innsatte. Fra vinteren 1942 opprettet regimet en lang rekke forskjellige arbeidskommandoer. De hardeste av disse var grøftegraving, tømmerhogst og steinbruddet som lå ovenfor leirområdet. Fram til slutten av 1943 ble fangene underlagt beinhardt og meningsløst arbeid. De som ikke klarte tempoet ble banket opp. Fanger måtte også avgis til Wehrmacht og Organisation Todt. En del av fangene ble sendt utenfor leiren for å arbeide på veganlegg, gårdsbruk, skogsarbeid og på tyske bunkeranlegg. Her fikk de ofte mat fra lokalbefolkningen.
 • 37. Antallet fanger Til begynne med satt det bare 1-200 mennesker innesperret på Falstad. Etter at tyskerne begynte å stramme grepet, så økte fangebeholdningen til 500 fanger. Dermed måtte man bygge ut leiren. Noen satt som før sagt kort tid på Falstad. De ventet på Falstad for å bli sendt til store leirer i Tyskland eller andre steder i landet. Andre ble sendt hjem. Omtrent 200 fanger satt mer enn et år i leiren. 4200 mennesker var innom Falstad i løpet av krigen.
 • 39. Kvinnefanger Fra høsten 1942 ble det opprettet en egen avdeling på Falstad for kvinnelige fanger. Flesteparten var gisler eller motstandskvinner. I starten var kvinnene isolert fra resten av leiren i en egen del av hovedbygningen. Etter hvert fikk kvinnene arbeid i vaskeriet, på kjøkkenet og i systua De fikk dermed litt kontakt med de mannlige fangene. Ingen kvinner ble henrettet i leiren.
 • 41. Homogen leir Falstad var en leir som det var lett å ha oversikt over. Det var en homogen leir i og med at flesteparten av de innsatte var politiske fanger. Det var få rene kriminelle fanger som satt på Falstad. 90% av fangene kom fra Midt og Nord Norge. Altså fra Dombås i sør til Bodø i Nord.
 • 43. Fangeledelsen Fangene utviklet raskt eget illegalt system av tillitsmenn. Det var viktig å danne en felles holdning mot de tyske vaktene. Ledelsen for fangene prøvde å løse problemene ved samarbeid fangene seg i mellom og å samarbeide med leirledelsen. Kapoen var fangenes øverste tillitsmann. Ofte var kapoene kommunister. Oppgavene hans var å telle opp fangene på oppstillingsplassen, fordele arbeidsoppgaver, skrive rapporter og orientere nye fanger om livet i leiren. Kapoen var fangenes viktigste bindeledd med leirledelsen.
 • 45. Samholdet De som ville flykte fra leiren måtte få tillatelse fra fangeledelsen. De var redde for represalier mot fangene. 7-8 fluktforsøk ble vellykket. Samholdet mellom fangene på Falstad var godt og de hadde klart å etablere en felles holdning mot tyskerne. Ikke sjelden kunne det oppstå konflikter fangene i mellom. Det er ikke så rart da fangene ble utsatt for brutal behandling av tyskerne , frihetsberøvelse og harde soningsforhold . Bade og doforholdene var ikke av det beste slaget. Og kostholdet kunne til tider være dårlig.
 • 47. Fangelivet I den første og siste epoken av krigen kunne fangene utføre kreative aktiviteter på Falstad. På kveldene ble det ofte holdt foredrag, sunget i kor, spilt sjakk og bridge og det ble laget forskjellige ting som sigarettetui, piper, tallerkener, kopper og kar. Mange familier i nærområdet smuglet mat og brev inn i leiren. Mange fanger ble stresset av livet i leiren. De ble urolige, depressive, angstfylte og mange mistet også nattesøvnen. Mye arbeid, lite mat og dårlig hygiene gjorde livet heller ikke lettere. Mye humor, fellesskapsfølelse fangene i mellom og brevskriving med de hjemme hjalp fangene gjennom fangeoppholdet på Falstad.
 • 49. Sykestue På slutten av 1941 ble det opprettet en egen sykestue med 20 senger på Falstad. Sykestua ble bemannet av norske leger. Driften var preget av mangel på utstyr og medisiner. I noen tilfeller ble alvorlig syke mennesker sendt til Levanger sykehus. En difteriepidemi i 1943 krevde flere liv. Flere av fangene ble lagt inn med influensa, lungebetennelse og revmatiske lidelser.
 • 51. Straff Tyskerne hadde mange virkemidler for å opprettholde streng disiplin i leiren og å straffe fangene. De kunne få brevs og besøksforbud. Fangene kunne bli satt på mørkecelle i flere døgn. Fangene kunne havne i et straffekompani. De kunne bli torturert i skjerpede forhør. Ofte måtte de gjennomgå straffeeksersis.
 • 53. Henrettelser Mange fanger ble henrettet i skogen utenfor leiren. Noen fanger ble satt til å grave graver like før henrettelsene skulle finne sted. De som skulle skytes kom med lastebiler fra Trondheim. Fangene ble bakbundet og de fikk bind for øynene. De ble kjørt direkte til skogen. Fangene ble henrettet av en spesialkommando som kom fra Trondheim. Som regel ble det skutt flere fanger sammen. Man tror at 205 mennesker ble henrettet i Falstadskogen. 43 nordmenn ble henrettet på Falstadskogen. Et stort antall jugoslaver og russere ble henrettet her. Av omkring 80 jugoslaviske fanger, ble trolig 74 henrettet i Falstadskogen. Av 360 innsatte russere på Falstad, så ble omkring 100 henrettet på Falstadskogen.
 • 55. Unntakstilstand Den 6. oktober 1942 ble det innført unntakstilstand i store deler av Midt-Norge. Om morgenen 7. oktober ble 10 menn fra Trondheim henrettet i Falstadskogen som sonofre for flere sabotasjeaksjoner mot tyske installasjoner i regionen. Samme dag nedsatte sikkerhetspolitiet standrett på Falstad. I løpet av to døgn avsa Gerhards Flesch dødsdommer over 24 personer. 23 av dem kom fra Grane og Vevelstad i Nordland. Ofrene for Majavatn-aksjonen ble alle skutt i Falstadskogen den 8. og 9. oktober. I alt sju personer overlevde standretten. Like før krigens slutt gravde tyskerne opp 20 lik fra gravene, fraktet likene til en båt og senket båten ute på Trondheimsfjorden. Denne båten har aldri blitt funnet.
 • 57. 2021