Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

BEGREPER INNEN POLITIKK.pptx

 1. BEGREPER INNEN POLITIKK
 2. byråkrati: organisering av offentlig forvaltning der noen beslutninger tas av ansatte som er politisk uavhengige.
 3. demokrati: folkestyre.
 4. departement: et administrativt apparat av fast ansatte eksperter innenfor et fag- eller saksfelt. De skal hjelpe statsråden med å utføre sine oppgaver.
 5. diktatur: en styremåte der all makt ligger hos en enkelt person eller hos en liten gruppe mennesker.
 6. flertallsregjering: regjering som er dannet av et eller flere partier som har flertall i Stortinget.
 7. fylkeskommun e: regionalt styre- og forvaltningsorg an med ansvar for bl.a. videregående skoler, tannhelse og fylkesbibliotek.
 8. domstolene: dømmende makt.
 9. ideologi: et idésystem eller et tankesett om hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier som er viktige.
 10. koalisjonsregjering: regjering som består av medlemmer fra flere politiske partier.
 11. kommune: lokalt styre- og forvaltningsorgan som har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole, eldreomsorg, kultur og lokale veier.
 12. konservatisme: en politisk ideologi (tankesett) som ønsker å bevare det bestående og overleverte og holde fast ved den samfunnsordningen man har.
 13. liberalisme: en politisk ideologi (tankesett) som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding.
 14. menneskerettigheter: rettigheter som gjelder alle mennesker, og som definerer hvordan statene bør behandle innbyggerne.
 15. mindretallsregje ring: regjering som består av et parti eller flere partier som ikke har flertall i Stortinget.
 16. monarki: kongedømme
 17. parlamentarisme: et politisk system som går ut på at en regjering ikke kan styre uten å ha flertall i nasjonalforsamlingen bak seg.
 18. partiprogram: Foran hvert valg utarbeider partiene valgprogrammer som viser hva partiet vil arbeide for i kommende valgperiode.
 19. politisk parti: en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter.
 20. regjering: utøvende makt, eller myndighet, i landet. Regjeringen består av statsminister og regjeringsmedlemm er (statsråder).
 21. rettsstat: I en rettsstat kan ikke statens representanter gripe inn i folks liv uten å kunne vise til lovlig fattede vedtak. Dette er en forutsetning for demokrati.
 22. representativt demokrati: en demokratisk styreform der de som skal ta politiske beslutninger, er valgt av folket. Også kalt indirekte demokrati.
 23. republikk: presidentstyre.
 24. samferdsel: transport av gods, varer, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt.
 25. sosialisme: En politisk ideologi (tankesett) som avviser privat eiendomsrett og hevder at produksjonsmidl ene skal eies av samfunnet.
 26. statsminister: øverste leder av Regjeringen; representerer Regjeringen utad.
 27. statsråd: Statsrådene har ansvar for hvert sitt saksfelt. Som regel leder statsrådene hvert sitt departement.
 28. Stortinget: Norges nasjonalforsamling og øverste folkevalgte organ; lovgivende makt.
 29. velferdsstat: en stat der man tar vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard.
 30. 2023
Anzeige