بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی

T

بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی

‫آبادی‬ ‫ضیاء‬ ‫آقای‬ ‫صحبتهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬
‫معلم‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫توقعات‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بیان‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫تبریک‬ ‫با‬ ‫صحبتها‬ ‫شروع‬،‫که‬
‫دارند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تحقق‬ ‫انتظار‬
1-‫دبیرخ‬‫باید‬ ‫کشوری‬ ‫های‬ ‫انه‬‫راهر‬ ‫خود‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫گزارش‬3‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫یکبارارائه‬ ‫ماه‬‫سه‬
‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بازبینی‬ ‫مورد‬ ‫ماهه‬
2-‫و‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درسی‬ ‫کتب‬ ‫تنگناهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬Swot
‫به‬ ‫وتهدید‬ ‫قوت‬ ‫به‬ ‫ضعف‬ ‫تبدیل‬ ‫جهت‬ ‫راهکارهایی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫همچنین‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬
‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫فرصت‬
3-‫برر‬‫نظام‬ ‫در‬ ‫هنرستانها‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬ ‫سی‬3-3-6
4-‫استانی‬ ‫های‬ ‫سرگروه‬ ‫ارزشیابی‬
‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫پوستر‬ ‫طراحی‬ ، ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫باید‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫سرگروه‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫اعضاء‬
‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫حصول‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫بصورت‬ ‫بازدیدها‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ‫نمونه‬‫کنی‬ ‫پیگیری‬ ‫مطلوب‬‫د‬
‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫بازآموزی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫هنرآموز‬ ‫مثال‬
5-‫آتی‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫ارسال‬
‫ساالنه‬ ‫برنامه‬‫کنید‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫اجرایی‬ ‫تقویم‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫باید‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بازخورد‬ ‫ماه‬ ‫هرسه‬ ‫و‬
6-‫ساالنه‬ ‫همایش‬ ‫گزارش‬:
‫ت‬‫بعد‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫بایگانی‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کارگروه‬ ‫شکیل‬
7-‫جدید‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫گذراز‬ ‫برای‬ ‫اصالحی‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ارائه‬‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫و‬
‫نوین‬:‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫مجازی،مسابقات‬ ‫گفتگو،شبکه‬ ‫تاالر‬ ‫مثل‬
8-‫بنیادی‬ ‫تحول‬ ‫سند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کیفیت‬ ‫مفاد‬ ‫اصالح‬
9-‫تخصصی‬ ‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫پیشنهاد‬
11-‫سامان‬‫دبیرخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرگروه‬ ‫موازی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫رویه‬ ‫وحدت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫دهی‬
11-‫کاردانش‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ‫با‬ ‫همکاری‬
12-‫آزمونها‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫نمرات‬ ‫تحلیل‬
13-‫زمینه‬ ‫ایجاد‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مساعی‬ ‫تشریک‬ ‫برای‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫بالینی‬‫دبیران‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫یابی‬
14-،‫استاندارد‬ ‫تکمیل‬‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫استانداردهای‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬
15-‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬
16-،‫آموزشی‬ ‫تولیدات‬ ‫کردن‬ ‫تهیه‬‫کارگاهی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬
17-‫خص‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬‫خودتون‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫وص‬
18-،‫درس‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫برتر‬ ‫الگوهای‬ ‫برگزاری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫کارگ‬‫هنرجوها‬ ‫دستاورد‬ ‫نمایشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اه‬
19-‫مختلف‬ ‫مطالب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫تشکیل‬
‫بود‬ ‫آبادی‬ ‫ضیاء‬ ‫آقای‬ ‫صحبتهای‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬
‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ایشان‬5‫عب‬ ‫که‬ ‫بردن‬ ‫نام‬ ‫آیتم‬‫ا‬‫از‬ ‫رتند‬:
1-‫بر‬‫ن‬‫ریزی‬ ‫امه‬
2-‫دهی‬ ‫سازمان‬
3-‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬
4-‫رهبری‬
5-‫ارزشیابی‬
‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬:
1-‫معلم‬
2-‫آموز‬ ‫دانش‬
3-‫تجهیزات‬
4-‫آموزشی‬ ‫فضای‬
5-‫آموزش‬ ‫فرآیند‬

Recomendados

برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان von
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانبرنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهانcomputerka
237 views4 Folien
Акбота Уразбекова+Кондитерская+Клиенты von
Акбота Уразбекова+Кондитерская+КлиентыАкбота Уразбекова+Кондитерская+Клиенты
Акбота Уразбекова+Кондитерская+КлиентыAkbota Akbota
109 views3 Folien
Reseña san clemente von
Reseña san clementeReseña san clemente
Reseña san clementeMiyu04
47 views7 Folien
Deutsche Urkunde von
Deutsche UrkundeDeutsche Urkunde
Deutsche UrkundeSlobodan Beric
381 views1 Folie
Semiconductores von
SemiconductoresSemiconductores
SemiconductoresAlejandro Tenorio
263 views16 Folien
CS Seminar - Reports von
CS Seminar - ReportsCS Seminar - Reports
CS Seminar - ReportseBay Israel
190 views44 Folien

Más contenido relacionado

Destacado

CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C. von
CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.
CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.rikymartinez22
904 views1 Folie
Grant application wedco and smhllc exhibit 42 von
Grant application wedco and smhllc exhibit 42Grant application wedco and smhllc exhibit 42
Grant application wedco and smhllc exhibit 42Michael Morris
183 views1 Folie
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a) von
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)CBUADY
970 views46 Folien
Futrapido2015seriea von
Futrapido2015serieaFutrapido2015seriea
Futrapido2015serieaOrlando Lopez
317 views8 Folien
Transistores von
TransistoresTransistores
TransistoresAlejandro Tenorio
197 views18 Folien
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en México von
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en MéxicoEstado del Arte de la Alfabetización Informativa en México
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en MéxicoCBUADY
556 views22 Folien

Destacado(9)

CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C. von rikymartinez22
CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.
CÓDIGO PARA REALIZAR UN CORAZÓN EN LENGUAJE C.
rikymartinez22904 views
Grant application wedco and smhllc exhibit 42 von Michael Morris
Grant application wedco and smhllc exhibit 42Grant application wedco and smhllc exhibit 42
Grant application wedco and smhllc exhibit 42
Michael Morris183 views
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a) von CBUADY
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)
La importancia de la AMBAC para los bibliotecarios de la peninsula (a)
CBUADY970 views
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en México von CBUADY
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en MéxicoEstado del Arte de la Alfabetización Informativa en México
Estado del Arte de la Alfabetización Informativa en México
CBUADY556 views
Las finanzas y el director financiero gf von dianigf
Las finanzas y el director financiero  gfLas finanzas y el director financiero  gf
Las finanzas y el director financiero gf
dianigf331 views
Presentación luzma von marina227
Presentación luzmaPresentación luzma
Presentación luzma
marina227105 views

Similar a بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی

برنامه عملیاتی von
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتیtarasad
195 views2 Folien
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان von
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان kimiyaabedini
323 views4 Folien
گزارش عملیاتی سه ماهه اول von
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اولdanesh_fd
408 views6 Folien
گزارش عملیاتی سه ماهه von
گزارش عملیاتی سه ماههگزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماههdanesh_fd
932 views6 Folien
برنامه ریزی تحصیلی von
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلیfmoeini
37 views22 Folien
لیست نهایی بررسی سوالات برتر von
لیست نهایی بررسی سوالات برترلیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برترcomputerka
106 views2 Folien

Similar a بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی(20)

برنامه عملیاتی von tarasad
برنامه عملیاتیبرنامه عملیاتی
برنامه عملیاتی
tarasad195 views
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان von kimiyaabedini
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
برنامه عملیاتی94 95 کاردانش اصفهان
kimiyaabedini323 views
گزارش عملیاتی سه ماهه اول von danesh_fd
گزارش عملیاتی سه ماهه اولگزارش عملیاتی سه ماهه اول
گزارش عملیاتی سه ماهه اول
danesh_fd408 views
گزارش عملیاتی سه ماهه von danesh_fd
گزارش عملیاتی سه ماههگزارش عملیاتی سه ماهه
گزارش عملیاتی سه ماهه
danesh_fd932 views
برنامه ریزی تحصیلی von fmoeini
برنامه ریزی تحصیلیبرنامه ریزی تحصیلی
برنامه ریزی تحصیلی
fmoeini37 views
لیست نهایی بررسی سوالات برتر von computerka
لیست نهایی بررسی سوالات برترلیست نهایی بررسی سوالات برتر
لیست نهایی بررسی سوالات برتر
computerka106 views
فرم بازدید از مدارس von tarasad
فرم بازدید از مدارسفرم بازدید از مدارس
فرم بازدید از مدارس
tarasad412 views
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان von Dr. Farideh Mashayekh
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیاننکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
نکاتی چند درباره فلسفه تدریس علم رایانه در جامعۀ دانش- بنیان
Form esfahan weblog emtiaz von danesh_fd
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
danesh_fd179 views
Form esfahan weblog emtiaz von danesh_fd
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
danesh_fd204 views
Form esfahan weblog emtiaz von danesh_fd
Form esfahan weblog emtiazForm esfahan weblog emtiaz
Form esfahan weblog emtiaz
danesh_fd79 views
هنرستان نرجس لردگان von tarasad
هنرستان نرجس لردگانهنرستان نرجس لردگان
هنرستان نرجس لردگان
tarasad70 views
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline von Eisa Rezaei
 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline	 تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
تولید محتوای الکترونیکی با Storyline
Eisa Rezaei233 views
گزارش کارگاه و همایش کارگاه von tarasad
گزارش کارگاه و همایش کارگاهگزارش کارگاه و همایش کارگاه
گزارش کارگاه و همایش کارگاه
tarasad18 views
گزارش کارگاه و همایش von tarasad
گزارش کارگاه و همایش گزارش کارگاه و همایش
گزارش کارگاه و همایش
tarasad43 views
هنرستان رازی باباحیدر von tarasad
هنرستان رازی باباحیدرهنرستان رازی باباحیدر
هنرستان رازی باباحیدر
tarasad55 views
فلش روزانه von solmaz2160
فلش روزانهفلش روزانه
فلش روزانه
solmaz2160121 views

بخشی از صحبتهای آقای ضیاء آبادی

 • 1. ‫آبادی‬ ‫ضیاء‬ ‫آقای‬ ‫صحبتهای‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫معلم‬ ‫پژوهشگاه‬ ‫از‬ ‫خانه‬ ‫وزارت‬ ‫توقعات‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫بیان‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫تحصیلی‬ ‫سال‬ ‫تبریک‬ ‫با‬ ‫صحبتها‬ ‫شروع‬،‫که‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫تحقق‬ ‫انتظار‬ 1-‫دبیرخ‬‫باید‬ ‫کشوری‬ ‫های‬ ‫انه‬‫راهر‬ ‫خود‬ ‫عملیاتی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫اجرای‬ ‫گزارش‬3‫های‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫یکبارارائه‬ ‫ماه‬‫سه‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫قبل‬ ‫از‬ ‫بهتری‬ ‫عملکرد‬ ‫ماه‬ ‫سه‬ ‫هر‬ ‫تا‬ ‫گیرند‬ ‫قرار‬ ‫بازبینی‬ ‫مورد‬ ‫ماهه‬ 2-‫و‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫درسی‬ ‫کتب‬ ‫تنگناهای‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫بررسی‬Swot ‫به‬ ‫وتهدید‬ ‫قوت‬ ‫به‬ ‫ضعف‬ ‫تبدیل‬ ‫جهت‬ ‫راهکارهایی‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫شناسایی‬ ‫ها‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫تهدیدها‬ ‫همچنین‬ ‫قوت‬ ‫و‬ ‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫شود‬ ‫ارائه‬ ‫فرصت‬ 3-‫برر‬‫نظام‬ ‫در‬ ‫هنرستانها‬ ‫روی‬ ‫پیش‬ ‫چالشهای‬ ‫سی‬3-3-6 4-‫استانی‬ ‫های‬ ‫سرگروه‬ ‫ارزشیابی‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫پوستر‬ ‫طراحی‬ ، ‫باشند‬ ‫شده‬ ‫شناخته‬ ‫باید‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫سرگروه‬‫است‬ ‫مناسب‬ ‫استانی‬ ‫های‬ ‫گروه‬ ‫اعضاء‬ ‫نتیجه‬ ‫به‬ ‫حصول‬ ‫تا‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫مند‬ ‫نظام‬ ‫بصورت‬ ‫بازدیدها‬ ‫برای‬ ‫ها‬ ‫شاخص‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫برگه‬ ‫نمونه‬‫کنی‬ ‫پیگیری‬ ‫مطلوب‬‫د‬ ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫بازآموزی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نباشد‬ ‫غیرمرتبط‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫هنرآموز‬ ‫مثال‬ 5-‫آتی‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫عملیاتی‬ ‫برنامه‬ ‫ارسال‬ ‫ساالنه‬ ‫برنامه‬‫کنید‬ ‫آن‬ ‫اجرای‬ ‫به‬ ‫ملزم‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫اجرایی‬ ‫تقویم‬ ‫به‬ ‫تبدیل‬ ‫باید‬‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫بازخورد‬ ‫ماه‬ ‫هرسه‬ ‫و‬ 6-‫ساالنه‬ ‫همایش‬ ‫گزارش‬: ‫ت‬‫بعد‬ ‫های‬ ‫سال‬ ‫برای‬ ‫مستندات‬ ‫بایگانی‬ ‫و‬ ‫تهیه‬ ‫و‬ ‫کارگروه‬ ‫شکیل‬ 7-‫جدید‬ ‫های‬ ‫شیوه‬ ‫به‬ ‫ارتقا‬ ‫و‬ ‫سنتی‬ ‫روشهای‬ ‫گذراز‬ ‫برای‬ ‫اصالحی‬ ‫پیشنهادهای‬ ‫ارائه‬‫های‬ ‫تکنولوژی‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فناوری‬ ‫و‬ ‫نوین‬:‫الکترونیکی‬ ‫مجالت‬ ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫مجازی،مسابقات‬ ‫گفتگو،شبکه‬ ‫تاالر‬ ‫مثل‬ 8-‫بنیادی‬ ‫تحول‬ ‫سند‬ ‫از‬ ‫بخشی‬ ‫کیفیت‬ ‫مفاد‬ ‫اصالح‬ 9-‫تخصصی‬ ‫خدمت‬ ‫ضمن‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫پیشنهاد‬ 11-‫سامان‬‫دبیرخانه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫سرگروه‬ ‫موازی‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫اجتناب‬ ‫و‬ ‫رویه‬ ‫وحدت‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫دهی‬ 11-‫کاردانش‬ ‫و‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫فنی‬ ‫آموزش‬ ‫اداره‬ ‫با‬ ‫همکاری‬ 12-‫آزمونها‬ ‫نمرات‬ ‫میانگین‬ ‫و‬ ‫نمرات‬ ‫تحلیل‬ 13-‫زمینه‬ ‫ایجاد‬‫نظارت‬ ‫و‬ ‫مساعی‬ ‫تشریک‬ ‫برای‬‫ارزش‬ ‫و‬ ‫بالینی‬‫دبیران‬ ‫و‬ ‫مدیران‬ ‫کار‬ ‫از‬ ‫یابی‬ 14-،‫استاندارد‬ ‫تکمیل‬‫آموزشی‬ ‫کمک‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫استانداردهای‬ ‫تکمیل‬ ‫و‬ ‫اصالح‬ ‫برای‬ ‫اجرایی‬ ‫راهکارهای‬ ‫ارائه‬ 15-‫پژوهش‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫روحیه‬ ‫تقویت‬ 16-،‫آموزشی‬ ‫تولیدات‬ ‫کردن‬ ‫تهیه‬‫کارگاهی‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ ‫کمک‬ 17-‫خص‬ ‫در‬ ‫پیشنهاد‬‫خودتون‬ ‫رشته‬ ‫در‬ ‫تولید‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫آموزش‬ ‫وص‬ 18-،‫درس‬ ‫طرح‬ ‫و‬ ‫تدریس‬ ‫برتر‬ ‫الگوهای‬ ‫برگزاری‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬‫کارگ‬‫هنرجوها‬ ‫دستاورد‬ ‫نمایشگاه‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫اه‬ 19-‫مختلف‬ ‫مطالب‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫روز‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫داشتن‬ ‫و‬ ‫تشکیل‬
 • 2. ‫بود‬ ‫آبادی‬ ‫ضیاء‬ ‫آقای‬ ‫صحبتهای‬ ‫از‬ ‫دیگری‬ ‫بخش‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫مدیریت‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫ایشان‬5‫عب‬ ‫که‬ ‫بردن‬ ‫نام‬ ‫آیتم‬‫ا‬‫از‬ ‫رتند‬: 1-‫بر‬‫ن‬‫ریزی‬ ‫امه‬ 2-‫دهی‬ ‫سازمان‬ 3-‫هماهنگی‬ ‫و‬ ‫ارتباطات‬ 4-‫رهبری‬ 5-‫ارزشیابی‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫آموزشی‬ ‫منابع‬ ‫و‬: 1-‫معلم‬ 2-‫آموز‬ ‫دانش‬ 3-‫تجهیزات‬ 4-‫آموزشی‬ ‫فضای‬ 5-‫آموزش‬ ‫فرآیند‬