Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Caên cöù Luaät Nhaø ôû ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 vaø Luaät soá 34/2009/QH12 ngaøy 18
thaùng 6 naêm 2009 cuûa Quoác hoäi...
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

Căn hộ tân hương tower thegioicanhoviet 0918928251

Căn hộ Tân Hương Tower thegioicanhoviet 0918928251

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
  • Als Erste(r) kommentieren

  • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Căn hộ tân hương tower thegioicanhoviet 0918928251

  1. 1. Caên cöù Luaät Nhaø ôû ngaøy 29 thaùng 11 naêm 2005 vaø Luaät soá 34/2009/QH12 ngaøy 18 thaùng 6 naêm 2009 cuûa Quoác hoäi veà söûa ñoåi, boå sung Ñieàu 126 cuûa Luaät Nhaø ôû vaø Ñieàu 121 cuûa Luaät Ñaát ñai; - Caên cöù Boä Luaät daân söï ngaøy 14 thaùng 6 naêm 2005; - Caên cöù Nghò quyeát soá 19/2008/QH12 ngaøy 03 thaùng 6 naêm 2008 cuûa Quoác hoäi veà vieäc thí ñieåm cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi mua vaø sôû höõu nhaø ôû taïi Vieät Nam; - Caên cöù Nghò ñònh soá 51/2009/NÑ-CP ngaøy 03 thaùng 6 naêm 2009 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn thi haønh moät soá ñieàu cuûa Nghò quyeát soá 19/2008/QH12 ngaøy 03 thaùng 6 naêm 2008 cuûa Quoác hoäi veà vieäc thí ñieåm cho toå chöùc, caù nhaân nöôùc ngoaøi mua vaø sôû höõu nhaø ôû taïi Vieät Nam; - Caên cöù Nghò ñònh soá 71/2010/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2010 cuûa Chính phuû veà quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû; - Caên cöù Thoâng tö soá 16/2010/TT-BXD ngaøy 01 thaùng 9 naêm 2010 cuûa Boä Xaây döïng quy ñònh cuï theå vaø höôùng daãn thöïc hieän moät soá noäi dung cuûa Nghò ñònh soá 71/2010/NÑ-CP ngaøy 23 thaùng 6 naêm 2010 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát vaø höôùng daãn thi haønh Luaät Nhaø ôû; - Caên cöù Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù doanh nghieäp coâng ty coå phaàn soá 0303146167 cuûa Sôû Keá Hoaïch Vaø Ñaàu Tö Tp.HCM caáp laàn ñaàu ngaøy 29/12/2003, ñaêng kyù thay ñoåi laàn thöù 7 ngaøy 02/08/2010 cuûa Coâng Ty Coå Phaàn Chöông Döông; - Caên cöù Quyeát ñònh soá 01/QÑ-SXD-TÑDA ngaøy 07/01/2010 cuûa Sôû Xaây Döïng Tp.HCM veà vieäc pheâ duyeät döï aùn ñaàu tö xaây döïng “Chung cö cao taàng Taân Höông, Phöôøng Taân Quyù, Quaän Taân Phuù, Thaønh Phoá Hoà Chí Minh”- teân thöông maïi: “Taân Höông Tower”; - Căn cứ Quyeát ñònh soá 67/QÑ-SXD-TÑDA ngaøy 18/08/2011 cuûa Sôû Xaây Döïng Tp.HCM veà vieäc pheâ duyeät ñieàu chænh Quyeát ñònh soá 01/QÑ-SXD-TÑDA ngaøy 07/01/2010 cuûa Sôû Xaây Döïng Tp.HCM.

×