Anzeige

Pimestic 2010 Santa Barbara

tamorques
13. Oct 2010
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Pimestic 2010 Santa Barbara

 1. 1
 2. Introducció PIMESTIC és el Pla d’actuació del Govern de la Generalitat de Catalunya per promoure l'ús eficient de les TIC a les empreses catalanes, amb l’objectiu de millorar la seva productivitat i competitivitat. L’STSI i ACC1Ó uneixen esforços per impulsar un pla conjunt de continuïtat per al període 2007-2010 amb un pressupost d’uns 20 M€ per als quatre anys. 2
 3. Diagnosi de la situació de la SI a Catalunya  L'empresa catalana està digitalment ben equipada, encara que el grau de penetració dels usos de les TIC és, certament, millorable, tot i que l’augment en relació a l’any 2007 ha fet que Catalunya hagi retallat distància amb la mitjana de l’Europa dels Quinze – Un 98,4% té connexió a Internet i el 71,6% d’aquestes té pàgina web. Però només un 26,4% compra per Internet i un 15,9% ven mitjançant comerç electrònic. Equipament i ús TIC a les empreses (%) Empreses que utilitzen ordinador 100,00 Empreses que compren per internet Treballadors que utilitzen PC 75,00 50,00 Empreses que venen per internet Empreses amb PCs interconnectats amb LAN 25,00 0,00 Empreses amb intranet Empreses amb accés a internet Empreses amb extranet Treballadors amb accés a internet Empreses amb web corporativa Empreses amb Internet via ADSL Catalunya Espanya UE 15 Font: FOBSIC, Idescat/INE, Eurostat. 2009 3
 4. Eixos d’actuació i destinataris El Pla PIMESTIC s’estructura sobre tres eixos d’actuació (difusió, assessorament i implementació) que van dirigits a tres grans grups objectiu: micropimes, pimes i sectors verticals. Eixos d’actuació del Pla PIMESTIC “Conèixer” “Pensar” “Fer” DIFUSIÓ i ASSESSORAMENT i IMPLEMENTACIÓ i SENSIBILITZACIÓ ORIENTACIÓ FINANÇAMENT  Jornades amb casos reals  Eines d’autodiagnosi  Programa Innoempresa  Jornades Sectorials  Programa 2BDigital  Servei d’Orientació (comerç i turisme) • Bàsic  Ajuts Sectorials DIUE  Jornades Temàtiques • Avançat  Ajuts de teletreball • Temàtics: (seguretat de la informació i web) -Seguretat informàtica  Subvenció dominis .cat  Debats sobre l’economia -Posicionament Web  EinesTIC digital  Models de Contractes  Guies d’Empresa  Fact. Electrònica  Casos d’èxit  Productes en Promoció  Portal Web i butlletí  MapaTIC.cat 4
 5. Balanç d'actuacions realitzades La presentació oficial del Pla PIMESTIC va tenir lloc el passat 11 de desembre del 2007, a continuació es presenta un resum dels principals resultats de les actuacions desenvolupades des del llançament del pla. Resultats de les actuacions del Pla fins a Juny de 2010  S’ha signat convenis cofinançats amb 15 entitats permetent mobilitzar més de 800.000 €. PLA  El pla PIMESTIC ha aparegut a 74 notícies de premsa escrita i 424 notícies de premsa en línia. DIFUSIÓ i SENSIBILITZACIÓ ASSESSORAMENT i ORIENTACIÓ IMPLEMENTACIÓ i FINANÇAMENT 232 jornades realitzades. 8 eines d’autodiagnosi 418 projectes innoempresa TIC Més de 11.000 participants. 1 genèrica amb un pressupost de 8.4 M€. 23 Guies d’empresa. 7 temàtiques 73 projectes de Teletreball amb un 620 Autodiagnosi pressupost de 1,7 M€. 46 casos d’èxit. 1.443 Empreses orientades Desenvolupament i difusió d’Eines 89 entrevistes a empresaris. TIC (65 convenis de col.laboració) 1081 bàsics 3.985 visites mensuals al web. 245 avançat Suport a Microsoft en el 4.764 empreses subscrites 87 posicionament web desenvolupament d’una aplicació de al butlletí. 30 seguretat informàtica facturació electrònica per a 1.016 proveïdors TIC al Office2007 71 orientadors homologats MapaTIC.cat i 223 casos d’èxit 249 empreses beneficiades de la 7 agents coordinadors. promoció del domini .cat 5
 6. Balanç per àmbits Assistents a les jornades PIMESTIC Nombre d'assistents per vegueria Girona Barcelona Alt Pirineu i Aran Lleida Catalunya Central Camp de Tarragona Terres de l'Ebre 11% 12% 19% 15% 19% 15% 9% Des de l’inici del Pla, s’ha realitzat un total de 232 jornades arreu del territori amb més de Serveis d’orientació PIMESTIC sol·licitats 11.000 assistents. Comarques de Terres de Alt Pirineu Lleida l'Ebre 6% Comarques 7% 6% de Girona Des del llançament del 12% servei, el gener del 2008, Comarques de s’han rebut un total de Barcelona 1.443 sol·licituds del 48% servei d’orientació Catalunya PIMESTIC amb un mitjana Central de 48 peticions mensuals 12% Camp de Tarragona 6 9%
 7. Planificació d’actuacions 2010 Resum dels objectius del Pla d’actuació pel 2010 amb una orientació d’especialització en els sectors Turisme i Comerç i en temàtiques Web i Seguretat. Jornades amb casos reals: sota demanda. Jornades Sectorials: 7 Jornades Comerç i 7 Jornades Turisme. SENSIBILITZACIÓ Jornades PIMESEGURA: 7 Jornades. (Liderades per Consell de Cambres de Catalunya / CESICAT). Jornades web: 7 Jornades. DIFUSIÓ i Debats sobre l’economia digital: 10 debats monogràfics. Entrevistes i casos d’èxit a empreses orientades: 14 entrevistes a responsables de pimes que han fet el servei d’orientació PIMESTIC Gravació de Jornades: Vídeo de Jornada Web Mapa de recursos tecnològics: llançament de la versió 2.0 del MapaTIC. ASSESSORAMENT Servei d’Orientació PIMESTIC. I ORIENTACIÓ - Promoció i explotació de les eines d’autodiagnosi tecnològica (Genèric, Productivitat, LOPD, Seguretat de la informació, relació amb clients, eMarqueting, mobilitat, productivitat, factura electrònica i comerç electrònic). - 800 Serveis d’orientació (Bàsic, Avançat, Web i Seguretat de la Informació). Ajuts a projectes Innoempresa TIC i 2Bdigital: ACC1Ó IMPLEMENTACIÓ i FINANÇAMENT Ajuts sectorials DIUE (Comerç i Turisme) Ajuts a projectes de Teletreball dominis .CAT: continuïtat de la promoció .cat llançada el 2008 pel registre de dominis. EinesTIC: difusió i promoció de l’EinesTIC mitjançant la xarxa de distribució. 7
 8.  Annexos 8 8
 9. Portal Web i Butlletí PIMESTIC www.pimestic.cat Comunitat: grup a linkedIn 9
 10. Jornades PIMESTIC 2010  28 jornades pròpies en   àmbits territorials, més les    externes que  facin la resta d’agents   col·laboradors.       7 Sectorials de comerç    7 Sectorials de turisme  7 Jornades web   7 PIMESEGURA   Jornades externes –   agents SO, Ciutats digitals ...   10
 11. Guies d’empresa Les guies han estat redactades en un llenguatge entenedor per a l’empresari amb l’objectiu d’ajudar i recomanar solucions tecnològiques per optimitzar processos empresarials. Factura electrònica Guies d'empresa interactives accessibles Guies temàtiques mitjançant la web o un CD de navegació desenvolupades en col·laboració amb la Compres i logística Màrqueting i vendes Cambra de Barcelona Si no ets a l’empresa... Afegeix un nou canal/mitjà de venda Millora la relació amb els clients i proveïdors Coneix més bé els teus clients Seguretat TIC Gestió clients Mobilitat Controla i optimitza els Dóna a conèixer la teva processos de l’empresa empresa Gestiona correctament els estocs Producció i organització Infraestructures i serveis TIC Organitza el coneixement de Assegura’t que tot és segur e-Marketing Aspectes legals e-Comerç l’empresa Comunica amb l’empresa Agilitza els tràmits amb la banca Identifica un proveïdor Agilitza els tràmits amb Contracta un proveïdor l’administració Gestiona les TIC sense ser Comunica les teves màquines informàtic 11
 12. Casos d’èxit Es tracta de la presentació de casos d’èxit en format d’entrevista i reportatges periodístics realitzats en als empresaris o gerents de les pimes. Mitjançant aquestes entrevistes es fa un recull de casos d’èxit de pimes que han apostat per les TIC i dels beneficis que han obtingut, tot explicat pels mateixos empresaris per tal que els missatges siguin al més propers possible. 12
 13. Autodiagnosi TIC El servei d’autodiagnosi tecnològica et permet diagnosticar a través d’Internet i en menys de 15 minuts quin és el grau d’adopció de les TIC en el teu negoci en els 7 àmbits específics. Amb aquests autodiagnosis es descobreixen possibles mancances i es genera un informe particularitzat, que s’envia a través del correu electrònic, amb propostes a millorar per fer l’empresa més competitiva aprofitant l'ús de les TIC. http://www.pimestic.cat/servei-orientacio/autodiagnosi.html Autodiagnosi TIC - noves tecnologies - aspectes legals - seguretat informàtica - relació amb els clients - e-màrqueting - mobilitat - comerç electrònic - facturació electrònica - productivitat 13
 14. Servei d’Orientació PIMESTIC http://www.pimestic.cat/servei-dorientacio/que-es.html La Generalitat de Catalunya ofereix un servei a les pimes i micropimes catalanes per posar al seu abast una persona experta en orientació tecnològica. Aquesta persona, homologada, analitza els objectius estratègics i el nivell d’implementació i l’ús de les TIC a l’empresa i li ofereix propostes de millora basades en l’ús de tecnologies digitals. Cost i subvenció del servei Cost Total Subvenció de la Cost per a Generalitat l’empresa Servei Orientació Bàsic Pagament únic per a l’empresa. 400 € 300 € 100 € Servei Orientació Web No s’han de fer tràmits administratius per cobrar la part subvencionada. Servei Orientació Avançat o temàtic 1.000 € 500 € 500 € Servei Orientació Seguretat Informàtica 14
 15. EinesTIC 2.0 www.pimestic.cat/einestic Tauler de control 15
 16. MapaTIC www.mapatic.cat 16
Anzeige