Ambuli mama1

T

Ambulimama

ஜாதக கைதக
அŠƐ வதƅ!
Ŝரமதத காŔைய ஆட ேபாƅ ேபாřசவ ேகாசல மனனாக Ŝறதா.
அவƋž சřயேசன எற மக Ŝறதா. அவƇž தக வயƅ வதƅ
தைத அவƇž இளவரƀ பட கŗ Ŕயாமளா எற அழŒய ெபைணƊ மண
Ɖŗƅ ைவதா.
ஆனா ŔŠƅ நாகƎž Ŝ சřயŪலைன žடேராக எற பயகர ெபƋ
Ťயாř Ŝŗதƅ. என ைவřய ெசƅ அƅ மைறயŤைல. எனேவ எலா
கŘƍ படாம தśயாக காŗ ேபா ஒƋ žŗைச ேபாƃ ெகாƃ
இƋபƅ என சřயேசன ůமாśƅ ெகாடா. அவ த Ɖŗைவ த
தைதŞடƉ மைனŤŞடƉ ƑŠனா. Ŕயாமளாேவா தாƇ அவேனாƃ காŗž
வƋவதாக ŝகƐ Ŝŗவாதமாக ƑŠனா.
யா என ெசாšƊ ேகளாம Ŕயாமளா த கணவேனாƃ காŗž ெசறா.
அž வசřயான இடř žŗைச ேபாடபடƅ. řனƉ அவ த கணவƇž
பŘ Ťைடக ெசயலானா.
ஒƋ நா காகŠகைள ேசகşƅ Ťƃ சƌ Ƙரř அழகாக ŤƏƅ
ெகாŗƋத அƋŤ Űைர Ŝŗƅ ைவƅ Ťƃ அř žŢƅ Ťƃ வதா.
அேபாƅ அவ ேமśŞ ƈřய ெமƋž ஏŠ ŝகƐ கவŔகரமாக ŤளŒனா.
அவ கா கśகைளƊ ŰைரƊ எƃƅ
ெகாƃ řƋƈைகŞ வţŞ ஒƋ
ேவட அவைள பாƅ அவளƅ அழைக
கƃ மř இழƅ அவளƅ வţைய மŠƅ
`ெபேண! Ű ŝக அழகாக இƋŒறா.
எைன மணƅ ெகா" எறா.அவேளா
"Ɖŗயாƅ. வţைய Ťƃ Ťலž" எனேவ
அவ அவைள பலவதமாக கŗ இƏக
Ɖயறா. அேபாƅ அவ
žƃைவŞƍள Űş ŔŠƅ எƃƅ அவ
ųƅ ெதŢகேவ அவ அேத இடř
ŤƏƅ ƅŗƅŗƅ இறƅ ேபானா.
ெவž ேநர ெவŢேய ேபா Ťƃ வத த மைனŤŞட சřயேசன "ஏ இவளƐ
ேநர?" எƌ ேககேவ அவƎ நடதைத எலா ƑŠனா.
இைத ேகடƅ சƌ ேநர ெமௗனமாக இƋƅ Ťƃ அவைள நபாம "Ű உ
இடபŗ எெகேகா řşŒறா. உைன கƃ பƃத யாƋேம இைல" எறா.
அƅ ேகƃ மன வƋř அவ "நா ெகாƃ வƅள Ű சř வாதƅ. எபƅ
நா பřŤரைத எபƅ உைமயானா நா உக ųƅ Ťƃ இத Ű உகளƅ ெபƋ
Ťயாřைய ேபாகƃ" என ƑŠ žடƅ Űைர அவ ųƅ ெகாŗ உட ƉƏவƅ
நைனய ெசதா. மƌ Śŝடேம அவனƅ ெபƋ Ťயாř மைறƅ ேபாŞƌ. அவ த
மைனŤ கƈகரŔ எƌ Śைனƅ மŒவைத Ťட த ேநா ேபானதகாகேவ
மŒதா. உடேன அŒƋƅ அவ தைலநகƋž வதா.
அவனƅ தைத அவைனƊ ŔயாமளாைவƊ வரேவƌ அரமைனž அைழƅ
ெசறா.
த மகś ேநா எவாƌ žணமைடதƅ எபைத அŠƅ ெகாட ேகாசல மன
த மகைன நாŗ மனனாŒ Ŕயாமளாைவ படƅ ராŘயாŒனா. Ŝன அவ
ƅறவற ேமெகாƃ கானக ெசறா. சřயேசனேனா Ŕயாமளாைவ மřகŤைல.
அவ த மற மைனŤகƎடேனேய கால கţகலானா. அரசேன ராŘைய
மřகாததா மற ராŘகƎ அவைள மřகŤைல. இதனா மன ெநாƅ Ŕயாமளா
இைளƅ ƅƋபானா.
ஒƋƉைற ƅறŤயான ேபாřசவ த மகைனƊ ŔயாமளாைவƊ காண வதா.
ŔயாமளாŤ Śைல கƃ அவ "ஏ இபŗ இைளƅ ƅƋபாŒ Ťடா?" எƌ
ேகடா. அவƎ "மைனŤž கணவ மřƈ தராŤடா அவƎž ƀக ஏƅ?"
எறா. ேபாřசவ நடதைதெயலா அவŢட Ťவரமாக Ťசாşƅ அŠƅ
ெகாடா. அவ த மக சřயேசனśட "மகேன! ெச நŠ மறபƅ ேபாற
மாெபƋ பாதக ேவெறƅƐ இைல. உ பயகர ŤயாřŞ காரணமாக Ű மśதகŢ
மřŞ வாழ ெவகபƃ காŗž ேபானா. அேபாƅ உ மைனŤ உேனாƃ
இƋƅ உனž பŘ Ťைட ƈşƅ ƉŗŤ உ ŤயாřையƊ ேபாŒனா. Űேயா
மனனானƅ அவைள மřகŤைல. இƅ ேபாற நாƃ ƀகேபாககƎ யாƋž
ேவƃமானாƍ Œைடž. ஆனா கƈகரŔயான மைனŤ ஒƋவƇž Œைடக
அவ பாŒய ெசřƋக ேவƃ. எனேவ Ŕயாமளாைவ Ű ƈறகŘகாேத" எƌ
ƑŠனா.
சřயேசனś அககக řறதன. அவ த மைனŤŞட மśƈ ேகாş
அவƎž Ɖதšட அŢƅ ெகௗரŤதா. அƅ Ɖத மற மைனŤகƎ அவŢட
மşயாைத காடலானாக.
ேவதாள ெசாƍ கைத
சūவś மřர
25 2008
த ƉயŔŞ சƌ தளராத ŤŒரம மரř ஏŠ அř ெதாŒய உடைல Ũேழ வீřனா. Ŝன
அவ ŨேழŞறŒ, அைத ƘŒ ெகாƃ மயானைத ேநாŒ ெசƍைகŞ, அதƇ இƋத ேவதாள,
"மனா! எதைகய உலக ேஷமřகாக Ű இதைகய Ŕரமகைள ேமெகாŒறா எƌ ெதşயŤைல!
உனž ஒƋ Ťஷய ெதşƊமா? ŜறƋž நைம ெசவைதேய தகளƅ ேநாகமாக ெகாƃள Ŕல,
அதைகய வாƈக வƋ ேபாƅ řŭெரƌ என காரணřனாேலா ŚைலதவŠ அத வாƈகைள தக
ƀய நலřž பயபƃř ெகாŒறன. அபŗபட ஒƋவனான மாதவś கைதைய உனž
ƑƌŒேற, ேக" எƌ கைத ெசாலலாŞƌ.
சūவś மřர
ரகƈரƅ ஜųதா ேகசவ த ஒேர மகனான
ராகவைன ŝகƐ ெசல ெகாƃƅ வளதத
Ťைளவாக, ŔƌபƋவřேலேய அவ பல ெகட
பழககƎž அŗைமயானா. ஜųதா எவளேவா
நயமாக ெசாš பாƅ அவ řƋதŤைல.
வளதƅ அவƇž řƋமண ெசƅ ைவதா
ெபாƌƈ வƅ řƋř Ťƃவா எƌ Śைனத
ஜųதா, ஜானŒ எற ெபைண அவƇž
மணƉŗƅ ைவதா.
ஆனா, řƋமணமான ŜனƋ ராகவ
řƋதŤைல. அவƇைடய மைனŤ தகமான
ெபணாக இƋதா. கணவைன ெதவமாக மřƅ,
அவƇž ேசைவக ƈşƅ வதா.
řƋமணமாŒ பƅ ஆƃக ஆŒƊ, ராகவ
தபřŞனƋž žழைத பாŒய ஏபடŤைல.
அத சமய, ஒƋநா தயானதா எற ேயாŒ அத Œராமřž வதா. அவşட ெசƌ
ஜųதா த மகைன பŠ ƑŠ அவƇž ƈřரபாŒய அŢžமாƌ ேவŗனா.
அதž ேயாŒ, "ெகட பழககƎž அŗைமயான உ மக இƌ நலமாக இƋபதž
உ மƋமக ஜானŒŞ கவśƈ, ேசைவகƎேம காரண! அவƎž žழைத
Ŝறதா, அதŜறž அவளா கணவைன இேபாƅ ேபா கவśƅ ெகாள Ɖŗயாƅ.
அதனா, அவ உட நல ெகƃவா!" எறா. "ஐேயா! அபŗயானா எ வŝச
ராகவேனாƃ அţƅ Ťƃமா? எƌ ேகசவ கலவரேதாƃ ேகடா. "அபŗŞைல!
வŝச ŤƋř ஆக ேவƃெமƌ Śைனதா, நா உ ெபாƋƃ கடƐைள ேவட
ƉŗƊ" எறா.
அவ சşெயறƅ, உடேன, ேயாŒ ஒƋ ெகாயாபழைத அவşட தƅ, "இைத உ
மƋமகŢட řன ெகாƃ! உனž கடாய ேபர Ŝறபா!" எƌ ெசாš Ťƃ
Ťைட ெபறா
1
மƋமக ஜானŒ அைத உண, அƃத ஆேட
அவƎž ஓ ஆ žழைத Ŝறக, அதž
மாதவ எƌ ெபயşடன. ராகவƇ த
Ŝைள Ɖககƃ, த ெகட பழககைள
Ťƃƅ řƋதலானா. ஆனா அவனƅ
ெகட பழககளா அவ உட நல ெகட
ஆரŜதƅ.
ஒƋநா ஜųதா ஐƅ வயƅ ŚரŜŞƋத த
ேபரைன அைழƅ, "žழைத! உ அபா ŝகƐ
நலவதா ஆனா அவரƅ பழகக
நலதல. Ű அவைர ேநŔ ஆனா பழககைள
ேநŔகாேத" எறா. அதž மாதவ, "தாதா!
அபா ேநாவாபƃ ƅபபƃவைத பாக
எ மனƅ ேவதைன பƃŒறƅ. அவƋைடய உட
žணமாக எனா ஏதாவƅ ெசய ƉŗƊமா?"
எƌ ேகடƅ ெநŒƅ ேபான ஜųதா, "எ
கேண! கடƐைள Ŝராதைன ெச! Śசய கடƐ ெசŤ சாபா!" எறா.
மாதவƇ řனƉ கடƐைள Ŝராதைன ெசய ெதாடŒனா. பƅ ஆƃக
ெசறன. ராகவś உடநல ேமாசமாŒயேத தŤர žணமாகேவŞைல. அேபாƅ,
Ɖƈ Œராமřž வத அேத ேயாŒ தயானதா ųƃ அž வதா. தனƅ
அřம கால ெநƋŒ Ťடைத உணத அவ, த கால ƉŗƊ Ɖ, தனž
ெதşத ஆųக Ťஷயகைள யாƋகாவƅ கƌ தர ŤƋŜனா. அவƋைடய ஞான
řƋŗŞ மாதவ அதž தžřயானவ எƌ ெதşததா அவைன ேதŗ
ரகƈரřž வதா. ேயாŒைய மாதவƇ, அவƇைடய žƃபřனƋ உபசார
ெசƅ வரேவறன. த மனřšƋபைத ேயாŒ மாதவśட ெவŢŞடா.
"ƀவாŝ! எ தைத žணமைடƊ வைர எ மன ேவƌ எřƍ நாட ெகாளாƅ"
எறா மாதவ. 2
சƌேநர ேயாŔத தயானதா, "சş! அேபாƅ ஒƌெச!
பşகாரயř உள மகானத எற Ɖśவைர சřபா!
அவƋž Ŕல ஆƃக ேசைவ ெசƅ, அவşடŝƋƅ சūவś
மřரைத கƌ வா! அத Ɯல உ தைத žணமாவா!"
எறா.
உடேன, மாதவ பşகாரய ெசƌ மகானதைர அைடƅ
தைன அŠƉக பƃř ெகாடா. ƉśவƋ அவைன
பŠ ெதşƅ ெகாƃ, "மகேன! சūவś மřரைத கƌ
ெகாள அசாřய உடƍைழƈ, மன உƌřƊ ேதைவ! அƅ
உśட இƋŒறதா எƌ பşேசாřக ேவƃ" எƌ
மாதவśட Ŕல Ťரதக இƋž பŗ ƑŠனா.
Ɖśவ ƑŠயபŗ மாதவƇ Ťரதகைள கைடŜŗதா. அைத
கƃ மŒத மகானத, ஒƋநா "மகேன! இŒƋƅ Œழž
řைசŞ கரŗ žைக எƌ ஒƌ உளƅ. அž Ŕல Ɯšைக
ெசŗக காணபƃ. அவைற எƃƅ வா! அத žைகŞ ஒƋ
மைலபாƈ வŔŒறƅ! எசşைக!" எƌ ெசš அƇŜனா.
மாதவ அவாேற கரŗ žைகž ெசƌ Ɯšைககைள பŠதா. அவைன கடƅ ƀƋƃ
பƃřƋத மைலபாƈ அவைன Ŝŗக வதƅ. ஆனா, அதśட அகபƃ ெகாளாம
Ťைரவாக த ேவைலைய Ɖŗƅ ெகாƃ řƋŜனா மகானத அத Ɯšைககைள ஒƋ
கமடலř இடா.
Ŝறž, "இŒƋƅ வடŒ ேபகாƃ எற அடத வன உளƅ. வனř நƃŤ ஒƋ ŝக ெபşய
ஆலமர உளƅ. ஆலமரř Śழš Ŕல அƛவ Ɯšைகக உளன. அவைற எƃƅ வா! அž
Ŝசாƀக உளன! எசşைக!" எறா.
உடேன, மாதவ ேபகாŗ உள ஆலமரைத அைடதா. அவ ெசற ேபாƅ, ஆலமரř
Ŝசாƀக žமாளமŗƅ ெகாƃ இƋதன. பகš ஆŗபாŗ ஆபாட ெசத அவŠ
ெகாடாட நƃ இரƐ வைர ெதாடதƅ. Ŝன அைவ உறக ெதாடŒயƐட, சதŝŠ
Ɯšைககைள பŠƅ ெகாƃ மாதவ řƋŜனா. மகானத, அத ƜšைககைளƊ அேத
கமடலř ேபாடா. 3
25 2008
அƃததாக அவ காŗƍள Ɖதைல žளřž
ெசƌ, அž நடமாƃ ƉதைலகŢட Ŕகாம, žளƅ
Űş வளřƋத அவ žŠŜட Ŕல ƜšைககைளƊ
ெகாƃ வதா. அவைறƊ அவ கமடலř
இடா. Ŝறž அř Ű ஊŠனா. அதŜறž அவைன
ேநாŒ, "Ű சūவś மřரைத கக
தžřயானவதா!" எƌ ெசாš அைத உபேதச
ெசதா. Ŝறž, "மகேன! இத கமடலřƍள Ɯšைக
Űைர எƃƅ ெச! அைத உ தைதž பƋக
ெகாƃƅ, சūவś மřரைத உசşபா! உடேன, உ
தைத žணமாŒ Ťƃவா. ஆனா, இைத ஒேரெயாƋ Ɖைற
ஒƋவƋžதா உபேயாŒக ƉŗƊ. அவƋž பřலாக,
Ű அைத அƋřனா உனž சƛண ஞான உடாž.
அைவ உலக நைமž பயபƃ!" எƌ ƑŠனா.
"நŠ, ƀவாŝ! ஆனா இைத எ தைதžதா
பயபƃƅவதாக இƋŒேற!" எƌ ƑŠ அவைர
வணŒ மாதவ Ťைட ெபற, "Ű ŤƋƈவƅ கடாய
நடž!" எƌ அவ அவைன வாřனா.
த வீைட அைடƊƉ, ேயாŒ தயானதாşட ெசƌ அவƋž நŠ Ƒற, அவ "மாதவா! Ű
ெவŠƊட řƋŜயƅ கƃ மŒŔ! நாைள Ɠşேயாதயřž நா இறƅ Ťƃேவ.
ஆைகயா எśட இƋƅ ƉŗதளƐ Ű கƌ ெகா" எறா.
மாதவƇ `சş'ெயƌ Ƒற அவ கƌ ெகாƃக ஆரŜதா. நŢரவானƅ மாதவ,
அவşட "ƀவாŝ உகŢட இƋƅ அைனைதƊ கக ŤƋƈŒேற. அதž ஏேதƇ வţ
இƋŒறதா!" எƌ ேகடா. அதž அவ, "உśடřஉள கமடல Űைர எனž
அƋத ெகாƃƅ, சūவś மřரைத உசşதா, நா பல ஆƃக வாேவ!"
எறா.
உடேன மாதவ கமடல Űைர அவƋžஅŢƅ, மřர ஓத, அவƋ ƈƅŞ ெபறா. 4
25 2008
அவşட இƋƅ ƉƏவைதƊ கƌ ெகாடŜ, ஊƋž řƋŜய மாதவƇž
ஒƋ ேபராசşய காřƋதƅ. அவƇைடய தைத சūவś மřரř
உதŤஇŠேய ƛரண žண அைடƅ இƋதா.
இத இடř கைதைய Śƌřய ேவதாள, "மனா! Ɖśவ மாதவśட அத
மřரைத தனகாக ƑŠனா உலŒž நைம உடாž, எƌ ƑŠயƅ
அவ அதž மƌƅŤடா. ஆனா அதŜறž அவ தா Śைறய கƌ
ெகாள ேவƃ எƌ அைத பயபƃřனா. இƅ ƀயநலŝலாம ேவƌ
என? தயானத தřரமாக தனƅ ஆƊைள Űŗ ெகாடா. சūவś
மřரைத உபேயாŒகாம மாதவś தைத எவாƌ žணஅைடதா? எனƅ
இத சேதககƎž Ťைட ெதşƅ இƋƅ பř Ƒறாம இƋதா உனƅ தைல
ெவŗƅ ƀž ƙறாŒ Ťƃ" எறƅ.
அதž ŤŒரம, "சūவś மřரைத தனகாக உபேயாŒƅ ெகாள
மாேட எƌ மாதவ சřய ெசதƅ உைமதா. கைடŔ வைர அவ
அைததா கைடŜŗதா. ஆனா தயானதş அŠƐைரž Ŝ சūவś
மřரைத உலக நைமகாக பயபƃƅவேத நலƅ எƌ உணƅ
தயானதƋகாக உபேயாŒதா. இƅ ƀயநல இலாதƅதா. அேதேபா
தயானத மாதவைன த வசபƃř தனƅ ஆƊைள Ƒŗ ெகாடா எƌ
Ƒƌவƅ தவƌ. ஏெனறா அவ இறதŜƈ அவரƅ ஞனதா உலகřž
நைமேய ஏபƃ. ராகவś உடŚைல ƉŠƍ žணமைடததகான காரண
அவனƅ மைனŤŞ பřŤரைததா. அƅ மƃஅலாம மகானத மாதவைன
"Ű ŤƋƈவƅ நடž" எƌ வாřனா. இƅƐ ராகவ žணமைடய
காரணமாž" எறா.
மனś ெமௗன கைலதƅ ேவதாள தா ƀமƅ வத உடƍட ųƃ
பறƅ ெசƌ ƉƋைக மரř ஏŠ ெகாடƅ.

Recomendados

Tiruppavai Commentary von
Tiruppavai CommentaryTiruppavai Commentary
Tiruppavai Commentarykichu
5.2K views85 Folien
மக்கள் சேவையில் எல்.ஐ.சி von
மக்கள் சேவையில் எல்.ஐ.சிமக்கள் சேவையில் எல்.ஐ.சி
மக்கள் சேவையில் எல்.ஐ.சிTsr Iyengar
1.5K views4 Folien
பொய்மான் கரடு von
பொய்மான் கரடு பொய்மான் கரடு
பொய்மான் கரடு tamilvasantham
571 views115 Folien
தேவகியின் கணவன் கல்கி von
தேவகியின் கணவன்   கல்கிதேவகியின் கணவன்   கல்கி
தேவகியின் கணவன் கல்கிtamilvasantham
817 views56 Folien
மனசு... von
மனசு...மனசு...
மனசு...Devaraj Vittalan
401 views4 Folien
Sujatha - Pirivom Santhipom von
Sujatha - Pirivom SanthipomSujatha - Pirivom Santhipom
Sujatha - Pirivom SanthipomThavakumaran Haridas
1.1K views180 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Avaravar thalaividhi von
Avaravar thalaividhiAvaravar thalaividhi
Avaravar thalaividhiBalaji Sharma
274 views4 Folien
Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan von
Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannanZoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan
Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannankannankannan71
225 views119 Folien
NTA UGC NET JRF - 26 tamil-new updated syllabus von
NTA UGC NET JRF - 26 tamil-new updated syllabusNTA UGC NET JRF - 26 tamil-new updated syllabus
NTA UGC NET JRF - 26 tamil-new updated syllabusUGC NET Astral Education
171 views15 Folien
Muthal Paadam von
Muthal PaadamMuthal Paadam
Muthal PaadamSivashanmugam Palaniappan
214 views101 Folien
Tamil malar magazine january 2015 von
Tamil malar magazine january 2015Tamil malar magazine january 2015
Tamil malar magazine january 2015Baskar Muthuvel
456 views13 Folien
Anantha sakthi kavasam von
Anantha sakthi kavasamAnantha sakthi kavasam
Anantha sakthi kavasamashokha
207 views7 Folien

Was ist angesagt?(17)

Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan von kannankannan71
Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannanZoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan
Zoom conference on traditional paddy varieties and benefit by s.kannan
kannankannan71225 views
Anantha sakthi kavasam von ashokha
Anantha sakthi kavasamAnantha sakthi kavasam
Anantha sakthi kavasam
ashokha207 views
Raj siva's maaya 1 14 von karan182020
Raj siva's maaya 1 14Raj siva's maaya 1 14
Raj siva's maaya 1 14
karan1820203.5K views
Sri rudram namakam_tamil_large von shri198921
Sri rudram namakam_tamil_largeSri rudram namakam_tamil_large
Sri rudram namakam_tamil_large
shri198921576 views
Adjust Everywhere (In Tamil) von Dada Bhagwan
Adjust Everywhere (In Tamil)Adjust Everywhere (In Tamil)
Adjust Everywhere (In Tamil)
Dada Bhagwan60 views
Nakkeeran13082011srivideo.net von Pandi Murugan
Nakkeeran13082011srivideo.netNakkeeran13082011srivideo.net
Nakkeeran13082011srivideo.net
Pandi Murugan419 views
Grammar von DI_VDM
GrammarGrammar
Grammar
DI_VDM1.4K views
Al Quranic evidences in tamil von Umar Ali
Al Quranic evidences in tamilAl Quranic evidences in tamil
Al Quranic evidences in tamil
Umar Ali547 views
6964436 - von raja04
6964436 -6964436 -
6964436 -
raja04463 views

Similar a Ambuli mama1

Tiruppavai commentary-1200400144325252-4 von
Tiruppavai commentary-1200400144325252-4Tiruppavai commentary-1200400144325252-4
Tiruppavai commentary-1200400144325252-4Veeraraghavan Srirangam
215 views85 Folien
Maalai Vazhipaatu Sathiram von
Maalai Vazhipaatu SathiramMaalai Vazhipaatu Sathiram
Maalai Vazhipaatu SathiramRaja Sekar
413 views3 Folien
nilave malarnthidu.pdf von
nilave malarnthidu.pdfnilave malarnthidu.pdf
nilave malarnthidu.pdfbloomingstar3
14 views111 Folien
Santhosh K Chandrasekaran's Writting 03 von
Santhosh K Chandrasekaran's Writting 03Santhosh K Chandrasekaran's Writting 03
Santhosh K Chandrasekaran's Writting 03Santhosh K Chandrasekaran
54 views1 Folie
Sathi kayanthiri manthiram von
Sathi kayanthiri manthiramSathi kayanthiri manthiram
Sathi kayanthiri manthiramRaja Sekar
632 views3 Folien
Mudhdhee oampal von
Mudhdhee oampalMudhdhee oampal
Mudhdhee oampalRaja Sekar
376 views6 Folien

Similar a Ambuli mama1(20)

Maalai Vazhipaatu Sathiram von Raja Sekar
Maalai Vazhipaatu SathiramMaalai Vazhipaatu Sathiram
Maalai Vazhipaatu Sathiram
Raja Sekar413 views
Sathi kayanthiri manthiram von Raja Sekar
Sathi kayanthiri manthiramSathi kayanthiri manthiram
Sathi kayanthiri manthiram
Raja Sekar632 views
Mudhdhee oampal von Raja Sekar
Mudhdhee oampalMudhdhee oampal
Mudhdhee oampal
Raja Sekar376 views
Tilatharpanam von sasiabcd
TilatharpanamTilatharpanam
Tilatharpanam
sasiabcd104 views
Success Recipe Tamil.pdf von MOHAMED ALI
Success Recipe Tamil.pdfSuccess Recipe Tamil.pdf
Success Recipe Tamil.pdf
MOHAMED ALI23 views
நினைவாற்றல் von malartharu
நினைவாற்றல்நினைவாற்றல்
நினைவாற்றல்
malartharu298 views
Nammaazhvar pirabhandham von Raja Sekar
Nammaazhvar pirabhandhamNammaazhvar pirabhandham
Nammaazhvar pirabhandham
Raja Sekar632 views
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf von bloomingstar3
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdfRamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf
RamanichandranNovel_iniyellamneeyaallavo.pdf
bloomingstar35 views

Más de tamilweb

Mc mayavi-otrikkan marmam von
Mc mayavi-otrikkan marmamMc mayavi-otrikkan marmam
Mc mayavi-otrikkan marmamtamilweb
916 views42 Folien
Kabeesh colour von
Kabeesh colourKabeesh colour
Kabeesh colourtamilweb
541 views44 Folien
Ijc phantom-colour-arai enn7 von
Ijc phantom-colour-arai enn7Ijc phantom-colour-arai enn7
Ijc phantom-colour-arai enn7tamilweb
375 views36 Folien
Ijc phantom-yaanaiyin vanjam von
Ijc phantom-yaanaiyin vanjamIjc phantom-yaanaiyin vanjam
Ijc phantom-yaanaiyin vanjamtamilweb
399 views30 Folien
Ijc phantom-vimanakkadathal von
Ijc phantom-vimanakkadathalIjc phantom-vimanakkadathal
Ijc phantom-vimanakkadathaltamilweb
324 views32 Folien
Ijc phantom-vibareedha vaettai von
Ijc phantom-vibareedha vaettaiIjc phantom-vibareedha vaettai
Ijc phantom-vibareedha vaettaitamilweb
284 views32 Folien

Más de tamilweb(20)

Mc mayavi-otrikkan marmam von tamilweb
Mc mayavi-otrikkan marmamMc mayavi-otrikkan marmam
Mc mayavi-otrikkan marmam
tamilweb916 views
Kabeesh colour von tamilweb
Kabeesh colourKabeesh colour
Kabeesh colour
tamilweb541 views
Ijc phantom-colour-arai enn7 von tamilweb
Ijc phantom-colour-arai enn7Ijc phantom-colour-arai enn7
Ijc phantom-colour-arai enn7
tamilweb375 views
Ijc phantom-yaanaiyin vanjam von tamilweb
Ijc phantom-yaanaiyin vanjamIjc phantom-yaanaiyin vanjam
Ijc phantom-yaanaiyin vanjam
tamilweb399 views
Ijc phantom-vimanakkadathal von tamilweb
Ijc phantom-vimanakkadathalIjc phantom-vimanakkadathal
Ijc phantom-vimanakkadathal
tamilweb324 views
Ijc phantom-vibareedha vaettai von tamilweb
Ijc phantom-vibareedha vaettaiIjc phantom-vibareedha vaettai
Ijc phantom-vibareedha vaettai
tamilweb284 views
Ijc phantom-maranappidiyil kaithigal von tamilweb
Ijc phantom-maranappidiyil kaithigalIjc phantom-maranappidiyil kaithigal
Ijc phantom-maranappidiyil kaithigal
tamilweb274 views
Ambulimama tamil 1991_03 von tamilweb
Ambulimama tamil 1991_03Ambulimama tamil 1991_03
Ambulimama tamil 1991_03
tamilweb404 views
Ambulimama tamil 1991_02 von tamilweb
Ambulimama tamil 1991_02Ambulimama tamil 1991_02
Ambulimama tamil 1991_02
tamilweb462 views
Ambulimama tamil 1991_01 von tamilweb
Ambulimama tamil 1991_01Ambulimama tamil 1991_01
Ambulimama tamil 1991_01
tamilweb503 views
Ambulimama tamil 1948_08 von tamilweb
Ambulimama tamil 1948_08Ambulimama tamil 1948_08
Ambulimama tamil 1948_08
tamilweb132 views
Ambulimama march-1977 von tamilweb
Ambulimama march-1977Ambulimama march-1977
Ambulimama march-1977
tamilweb200 views
Ambulimama dec-1977 von tamilweb
Ambulimama dec-1977Ambulimama dec-1977
Ambulimama dec-1977
tamilweb172 views
Rathna bala march 90 von tamilweb
Rathna bala march 90Rathna bala march 90
Rathna bala march 90
tamilweb463 views
C.I.D. Singaram - Dial100 - Tamil Comics von tamilweb
C.I.D. Singaram - Dial100 - Tamil ComicsC.I.D. Singaram - Dial100 - Tamil Comics
C.I.D. Singaram - Dial100 - Tamil Comics
tamilweb965 views
Mugamoodi Maayavi - Arai enn 7 - Tamil Comics von tamilweb
Mugamoodi Maayavi - Arai enn 7 - Tamil ComicsMugamoodi Maayavi - Arai enn 7 - Tamil Comics
Mugamoodi Maayavi - Arai enn 7 - Tamil Comics
tamilweb7.3K views
James Bond 007 - Azhakiya aabathu - Tamil Comics von tamilweb
James Bond 007 - Azhakiya aabathu - Tamil ComicsJames Bond 007 - Azhakiya aabathu - Tamil Comics
James Bond 007 - Azhakiya aabathu - Tamil Comics
tamilweb2.1K views
Tamil comics for kids - Koyaavi comics von tamilweb
Tamil comics for kids - Koyaavi comicsTamil comics for kids - Koyaavi comics
Tamil comics for kids - Koyaavi comics
tamilweb7.7K views
Batman and Robin von tamilweb
Batman and RobinBatman and Robin
Batman and Robin
tamilweb886 views
Tamil comics - Paranthu vantha payankara mirugam von tamilweb
Tamil comics - Paranthu vantha payankara mirugamTamil comics - Paranthu vantha payankara mirugam
Tamil comics - Paranthu vantha payankara mirugam
tamilweb1.1K views

Ambuli mama1

  • 1. ஜாதக கைதக அŠƐ வதƅ! Ŝரமதத காŔைய ஆட ேபாƅ ேபாřசவ ேகாசல மனனாக Ŝறதா. அவƋž சřயேசன எற மக Ŝறதா. அவƇž தக வயƅ வதƅ தைத அவƇž இளவரƀ பட கŗ Ŕயாமளா எற அழŒய ெபைணƊ மண Ɖŗƅ ைவதா. ஆனா ŔŠƅ நாகƎž Ŝ சřயŪலைன žடேராக எற பயகர ெபƋ Ťயாř Ŝŗதƅ. என ைவřய ெசƅ அƅ மைறயŤைல. எனேவ எலா கŘƍ படாம தśயாக காŗ ேபா ஒƋ žŗைச ேபாƃ ெகாƃ இƋபƅ என சřயேசன ůமாśƅ ெகாடா. அவ த Ɖŗைவ த தைதŞடƉ மைனŤŞடƉ ƑŠனா. Ŕயாமளாேவா தாƇ அவேனாƃ காŗž வƋவதாக ŝகƐ Ŝŗவாதமாக ƑŠனா. யா என ெசாšƊ ேகளாம Ŕயாமளா த கணவேனாƃ காŗž ெசறா. அž வசřயான இடř žŗைச ேபாடபடƅ. řனƉ அவ த கணவƇž பŘ Ťைடக ெசயலானா. ஒƋ நா காகŠகைள ேசகşƅ Ťƃ சƌ Ƙரř அழகாக ŤƏƅ ெகாŗƋத அƋŤ Űைர Ŝŗƅ ைவƅ Ťƃ அř žŢƅ Ťƃ வதா. அேபாƅ அவ ேமśŞ ƈřய ெமƋž ஏŠ ŝகƐ கவŔகரமாக ŤளŒனா.
  • 2. அவ கா கśகைளƊ ŰைரƊ எƃƅ ெகாƃ řƋƈைகŞ வţŞ ஒƋ ேவட அவைள பாƅ அவளƅ அழைக கƃ மř இழƅ அவளƅ வţைய மŠƅ `ெபேண! Ű ŝக அழகாக இƋŒறா. எைன மணƅ ெகா" எறா.அவேளா "Ɖŗயாƅ. வţைய Ťƃ Ťலž" எனேவ அவ அவைள பலவதமாக கŗ இƏக Ɖயறா. அேபாƅ அவ žƃைவŞƍள Űş ŔŠƅ எƃƅ அவ ųƅ ெதŢகேவ அவ அேத இடř ŤƏƅ ƅŗƅŗƅ இறƅ ேபானா. ெவž ேநர ெவŢேய ேபா Ťƃ வத த மைனŤŞட சřயேசன "ஏ இவளƐ ேநர?" எƌ ேககேவ அவƎ நடதைத எலா ƑŠனா. இைத ேகடƅ சƌ ேநர ெமௗனமாக இƋƅ Ťƃ அவைள நபாம "Ű உ இடபŗ எெகேகா řşŒறா. உைன கƃ பƃத யாƋேம இைல" எறா. அƅ ேகƃ மன வƋř அவ "நா ெகாƃ வƅள Ű சř வாதƅ. எபƅ நா பřŤரைத எபƅ உைமயானா நா உக ųƅ Ťƃ இத Ű உகளƅ ெபƋ Ťயாřைய ேபாகƃ" என ƑŠ žடƅ Űைர அவ ųƅ ெகாŗ உட ƉƏவƅ நைனய ெசதா. மƌ Śŝடேம அவனƅ ெபƋ Ťயாř மைறƅ ேபாŞƌ. அவ த மைனŤ கƈகரŔ எƌ Śைனƅ மŒவைத Ťட த ேநா ேபானதகாகேவ மŒதா. உடேன அŒƋƅ அவ தைலநகƋž வதா. அவனƅ தைத அவைனƊ ŔயாமளாைவƊ வரேவƌ அரமைனž அைழƅ ெசறா. த மகś ேநா எவாƌ žணமைடதƅ எபைத அŠƅ ெகாட ேகாசல மன த மகைன நாŗ மனனாŒ Ŕயாமளாைவ படƅ ராŘயாŒனா. Ŝன அவ ƅறவற ேமெகாƃ கானக ெசறா. சřயேசனேனா Ŕயாமளாைவ மřகŤைல. அவ த மற மைனŤகƎடேனேய கால கţகலானா. அரசேன ராŘைய மřகாததா மற ராŘகƎ அவைள மřகŤைல. இதனா மன ெநாƅ Ŕயாமளா இைளƅ ƅƋபானா. ஒƋƉைற ƅறŤயான ேபாřசவ த மகைனƊ ŔயாமளாைவƊ காண வதா. ŔயாமளாŤ Śைல கƃ அவ "ஏ இபŗ இைளƅ ƅƋபாŒ Ťடா?" எƌ ேகடா. அவƎ "மைனŤž கணவ மřƈ தராŤடா அவƎž ƀக ஏƅ?" எறா. ேபாřசவ நடதைதெயலா அவŢட Ťவரமாக Ťசாşƅ அŠƅ ெகாடா. அவ த மக சřயேசனśட "மகேன! ெச நŠ மறபƅ ேபாற மாெபƋ பாதக ேவெறƅƐ இைல. உ பயகர ŤயாřŞ காரணமாக Ű மśதகŢ மřŞ வாழ ெவகபƃ காŗž ேபானா. அேபாƅ உ மைனŤ உேனாƃ இƋƅ உனž பŘ Ťைட ƈşƅ ƉŗŤ உ ŤயாřையƊ ேபாŒனா. Űேயா மனனானƅ அவைள மřகŤைல. இƅ ேபாற நாƃ ƀகேபாககƎ யாƋž ேவƃமானாƍ Œைடž. ஆனா கƈகரŔயான மைனŤ ஒƋவƇž Œைடக அவ பாŒய ெசřƋக ேவƃ. எனேவ Ŕயாமளாைவ Ű ƈறகŘகாேத" எƌ ƑŠனா. சřயேசனś அககக řறதன. அவ த மைனŤŞட மśƈ ேகாş அவƎž Ɖதšட அŢƅ ெகௗரŤதா. அƅ Ɖத மற மைனŤகƎ அவŢட மşயாைத காடலானாக.
  • 3. ேவதாள ெசாƍ கைத சūவś மřர 25 2008 த ƉயŔŞ சƌ தளராத ŤŒரம மரř ஏŠ அř ெதாŒய உடைல Ũேழ வீřனா. Ŝன அவ ŨேழŞறŒ, அைத ƘŒ ெகாƃ மயானைத ேநாŒ ெசƍைகŞ, அதƇ இƋத ேவதாள, "மனா! எதைகய உலக ேஷமřகாக Ű இதைகய Ŕரமகைள ேமெகாŒறா எƌ ெதşயŤைல! உனž ஒƋ Ťஷய ெதşƊமா? ŜறƋž நைம ெசவைதேய தகளƅ ேநாகமாக ெகாƃள Ŕல, அதைகய வாƈக வƋ ேபாƅ řŭெரƌ என காரணřனாேலா ŚைலதவŠ அத வாƈகைள தக ƀய நலřž பயபƃř ெகாŒறன. அபŗபட ஒƋவனான மாதவś கைதைய உனž ƑƌŒேற, ேக" எƌ கைத ெசாலலாŞƌ.
  • 4. சūவś மřர ரகƈரƅ ஜųதா ேகசவ த ஒேர மகனான ராகவைன ŝகƐ ெசல ெகாƃƅ வளதத Ťைளவாக, ŔƌபƋவřேலேய அவ பல ெகட பழககƎž அŗைமயானா. ஜųதா எவளேவா நயமாக ெசாš பாƅ அவ řƋதŤைல. வளதƅ அவƇž řƋமண ெசƅ ைவதா ெபாƌƈ வƅ řƋř Ťƃவா எƌ Śைனத ஜųதா, ஜானŒ எற ெபைண அவƇž மணƉŗƅ ைவதா. ஆனா, řƋமணமான ŜனƋ ராகவ řƋதŤைல. அவƇைடய மைனŤ தகமான ெபணாக இƋதா. கணவைன ெதவமாக மřƅ, அவƇž ேசைவக ƈşƅ வதா. řƋமணமாŒ பƅ ஆƃக ஆŒƊ, ராகவ தபřŞனƋž žழைத பாŒய ஏபடŤைல. அத சமய, ஒƋநா தயானதா எற ேயாŒ அத Œராமřž வதா. அவşட ெசƌ ஜųதா த மகைன பŠ ƑŠ அவƇž ƈřரபாŒய அŢžமாƌ ேவŗனா. அதž ேயாŒ, "ெகட பழககƎž அŗைமயான உ மக இƌ நலமாக இƋபதž உ மƋமக ஜானŒŞ கவśƈ, ேசைவகƎேம காரண! அவƎž žழைத Ŝறதா, அதŜறž அவளா கணவைன இேபாƅ ேபா கவśƅ ெகாள Ɖŗயாƅ. அதனா, அவ உட நல ெகƃவா!" எறா. "ஐேயா! அபŗயானா எ வŝச ராகவேனாƃ அţƅ Ťƃமா? எƌ ேகசவ கலவரேதாƃ ேகடா. "அபŗŞைல! வŝச ŤƋř ஆக ேவƃெமƌ Śைனதா, நா உ ெபாƋƃ கடƐைள ேவட ƉŗƊ" எறா. அவ சşெயறƅ, உடேன, ேயாŒ ஒƋ ெகாயாபழைத அவşட தƅ, "இைத உ மƋமகŢட řன ெகாƃ! உனž கடாய ேபர Ŝறபா!" எƌ ெசாš Ťƃ Ťைட ெபறா 1
  • 5. மƋமக ஜானŒ அைத உண, அƃத ஆேட அவƎž ஓ ஆ žழைத Ŝறக, அதž மாதவ எƌ ெபயşடன. ராகவƇ த Ŝைள Ɖககƃ, த ெகட பழககைள Ťƃƅ řƋதலானா. ஆனா அவனƅ ெகட பழககளா அவ உட நல ெகட ஆரŜதƅ. ஒƋநா ஜųதா ஐƅ வயƅ ŚரŜŞƋத த ேபரைன அைழƅ, "žழைத! உ அபா ŝகƐ நலவதா ஆனா அவரƅ பழகக நலதல. Ű அவைர ேநŔ ஆனா பழககைள ேநŔகாேத" எறா. அதž மாதவ, "தாதா! அபா ேநாவாபƃ ƅபபƃவைத பாக எ மனƅ ேவதைன பƃŒறƅ. அவƋைடய உட žணமாக எனா ஏதாவƅ ெசய ƉŗƊமா?" எƌ ேகடƅ ெநŒƅ ேபான ஜųதா, "எ கேண! கடƐைள Ŝராதைன ெச! Śசய கடƐ ெசŤ சாபா!" எறா. மாதவƇ řனƉ கடƐைள Ŝராதைன ெசய ெதாடŒனா. பƅ ஆƃக ெசறன. ராகவś உடநல ேமாசமாŒயேத தŤர žணமாகேவŞைல. அேபாƅ, Ɖƈ Œராமřž வத அேத ேயாŒ தயானதா ųƃ அž வதா. தனƅ அřம கால ெநƋŒ Ťடைத உணத அவ, த கால ƉŗƊ Ɖ, தனž ெதşத ஆųக Ťஷயகைள யாƋகாவƅ கƌ தர ŤƋŜனா. அவƋைடய ஞான řƋŗŞ மாதவ அதž தžřயானவ எƌ ெதşததா அவைன ேதŗ ரகƈரřž வதா. ேயாŒைய மாதவƇ, அவƇைடய žƃபřனƋ உபசார ெசƅ வரேவறன. த மனřšƋபைத ேயாŒ மாதவśட ெவŢŞடா. "ƀவாŝ! எ தைத žணமைடƊ வைர எ மன ேவƌ எřƍ நாட ெகாளாƅ" எறா மாதவ. 2
  • 6. சƌேநர ேயாŔத தயானதா, "சş! அேபாƅ ஒƌெச! பşகாரயř உள மகானத எற Ɖśவைர சřபா! அவƋž Ŕல ஆƃக ேசைவ ெசƅ, அவşடŝƋƅ சūவś மřரைத கƌ வா! அத Ɯல உ தைத žணமாவா!" எறா. உடேன, மாதவ பşகாரய ெசƌ மகானதைர அைடƅ தைன அŠƉக பƃř ெகாடா. ƉśவƋ அவைன பŠ ெதşƅ ெகாƃ, "மகேன! சūவś மřரைத கƌ ெகாள அசாřய உடƍைழƈ, மன உƌřƊ ேதைவ! அƅ உśட இƋŒறதா எƌ பşேசாřக ேவƃ" எƌ மாதவśட Ŕல Ťரதக இƋž பŗ ƑŠனா. Ɖśவ ƑŠயபŗ மாதவƇ Ťரதகைள கைடŜŗதா. அைத கƃ மŒத மகானத, ஒƋநா "மகேன! இŒƋƅ Œழž řைசŞ கரŗ žைக எƌ ஒƌ உளƅ. அž Ŕல Ɯšைக ெசŗக காணபƃ. அவைற எƃƅ வா! அத žைகŞ ஒƋ மைலபாƈ வŔŒறƅ! எசşைக!" எƌ ெசš அƇŜனா. மாதவ அவாேற கரŗ žைகž ெசƌ Ɯšைககைள பŠதா. அவைன கடƅ ƀƋƃ பƃřƋத மைலபாƈ அவைன Ŝŗக வதƅ. ஆனா, அதśட அகபƃ ெகாளாம Ťைரவாக த ேவைலைய Ɖŗƅ ெகாƃ řƋŜனா மகானத அத Ɯšைககைள ஒƋ கமடலř இடா. Ŝறž, "இŒƋƅ வடŒ ேபகாƃ எற அடத வன உளƅ. வனř நƃŤ ஒƋ ŝக ெபşய ஆலமர உளƅ. ஆலமரř Śழš Ŕல அƛவ Ɯšைகக உளன. அவைற எƃƅ வா! அž Ŝசாƀக உளன! எசşைக!" எறா. உடேன, மாதவ ேபகாŗ உள ஆலமரைத அைடதா. அவ ெசற ேபாƅ, ஆலமரř Ŝசாƀக žமாளமŗƅ ெகாƃ இƋதன. பகš ஆŗபாŗ ஆபாட ெசத அவŠ ெகாடாட நƃ இரƐ வைர ெதாடதƅ. Ŝன அைவ உறக ெதாடŒயƐட, சதŝŠ Ɯšைககைள பŠƅ ெகாƃ மாதவ řƋŜனா. மகானத, அத ƜšைககைளƊ அேத கமடலř ேபாடா. 3
  • 7. 25 2008 அƃததாக அவ காŗƍள Ɖதைல žளřž ெசƌ, அž நடமாƃ ƉதைலகŢட Ŕகாம, žளƅ Űş வளřƋத அவ žŠŜட Ŕல ƜšைககைளƊ ெகாƃ வதா. அவைறƊ அவ கமடலř இடா. Ŝறž அř Ű ஊŠனா. அதŜறž அவைன ேநாŒ, "Ű சūவś மřரைத கக தžřயானவதா!" எƌ ெசாš அைத உபேதச ெசதா. Ŝறž, "மகேன! இத கமடலřƍள Ɯšைக Űைர எƃƅ ெச! அைத உ தைதž பƋக ெகாƃƅ, சūவś மřரைத உசşபா! உடேன, உ தைத žணமாŒ Ťƃவா. ஆனா, இைத ஒேரெயாƋ Ɖைற ஒƋவƋžதா உபேயாŒக ƉŗƊ. அவƋž பřலாக, Ű அைத அƋřனா உனž சƛண ஞான உடாž. அைவ உலக நைமž பயபƃ!" எƌ ƑŠனா. "நŠ, ƀவாŝ! ஆனா இைத எ தைதžதா பயபƃƅவதாக இƋŒேற!" எƌ ƑŠ அவைர வணŒ மாதவ Ťைட ெபற, "Ű ŤƋƈவƅ கடாய நடž!" எƌ அவ அவைன வாřனா. த வீைட அைடƊƉ, ேயாŒ தயானதாşட ெசƌ அவƋž நŠ Ƒற, அவ "மாதவா! Ű ெவŠƊட řƋŜயƅ கƃ மŒŔ! நாைள Ɠşேயாதயřž நா இறƅ Ťƃேவ. ஆைகயா எśட இƋƅ ƉŗதளƐ Ű கƌ ெகா" எறா. மாதவƇ `சş'ெயƌ Ƒற அவ கƌ ெகாƃக ஆரŜதா. நŢரவானƅ மாதவ, அவşட "ƀவாŝ உகŢட இƋƅ அைனைதƊ கக ŤƋƈŒேற. அதž ஏேதƇ வţ இƋŒறதா!" எƌ ேகடா. அதž அவ, "உśடřஉள கமடல Űைர எனž அƋத ெகாƃƅ, சūவś மřரைத உசşதா, நா பல ஆƃக வாேவ!" எறா. உடேன மாதவ கமடல Űைர அவƋžஅŢƅ, மřர ஓத, அவƋ ƈƅŞ ெபறா. 4
  • 8. 25 2008 அவşட இƋƅ ƉƏவைதƊ கƌ ெகாடŜ, ஊƋž řƋŜய மாதவƇž ஒƋ ேபராசşய காřƋதƅ. அவƇைடய தைத சūவś மřரř உதŤஇŠேய ƛரண žண அைடƅ இƋதா. இத இடř கைதைய Śƌřய ேவதாள, "மனா! Ɖśவ மாதவśட அத மřரைத தனகாக ƑŠனா உலŒž நைம உடாž, எƌ ƑŠயƅ அவ அதž மƌƅŤடா. ஆனா அதŜறž அவ தா Śைறய கƌ ெகாள ேவƃ எƌ அைத பயபƃřனா. இƅ ƀயநலŝலாம ேவƌ என? தயானத தřரமாக தனƅ ஆƊைள Űŗ ெகாடா. சūவś மřரைத உபேயாŒகாம மாதவś தைத எவாƌ žணஅைடதா? எனƅ இத சேதககƎž Ťைட ெதşƅ இƋƅ பř Ƒறாம இƋதா உனƅ தைல ெவŗƅ ƀž ƙறாŒ Ťƃ" எறƅ. அதž ŤŒரம, "சūவś மřரைத தனகாக உபேயாŒƅ ெகாள மாேட எƌ மாதவ சřய ெசதƅ உைமதா. கைடŔ வைர அவ அைததா கைடŜŗதா. ஆனா தயானதş அŠƐைரž Ŝ சūவś மřரைத உலக நைமகாக பயபƃƅவேத நலƅ எƌ உணƅ தயானதƋகாக உபேயாŒதா. இƅ ƀயநல இலாதƅதா. அேதேபா தயானத மாதவைன த வசபƃř தனƅ ஆƊைள Ƒŗ ெகாடா எƌ Ƒƌவƅ தவƌ. ஏெனறா அவ இறதŜƈ அவரƅ ஞனதா உலகřž நைமேய ஏபƃ. ராகவś உடŚைல ƉŠƍ žணமைடததகான காரண அவனƅ மைனŤŞ பřŤரைததா. அƅ மƃஅலாம மகானத மாதவைன "Ű ŤƋƈவƅ நடž" எƌ வாřனா. இƅƐ ராகவ žணமைடய காரணமாž" எறா. மனś ெமௗன கைலதƅ ேவதாள தா ƀமƅ வத உடƍட ųƃ பறƅ ெசƌ ƉƋைக மரř ஏŠ ெகாடƅ.