Revista sorin-alexandrescu-paradoxul-roman1

revista

Sorin Alexandrescu
PARADOXUL ROMÂN1
(Textul de mai jos reproduce studiul republicat în vol. Paradoxul Român,
Ed. Univers, Bucureşti, 1998)
Apariţia unei noi reviste ştiinţifice2 presupune un anumit acord
preliminar asupra a cel puţin două concepte: subiectul care va realiza
cercetările şi obiectul acestora. Dacă domeniul unei astfel de activităţi este mai
mult sau mai puţin stabilit şi acceptat de o comunitate ştiinţifică şi culturală
dată, cele două concepte nici măcar nu mai sînt aduse în discuţie. Dimpotrivă,
dacă domeniul acestei activităţi este mai puţin cunoscut, atunci se impune
definirea prealabilă a celor două concepte-cheie. În ceea ce priveşte domeniul
român, situaţia îmi pare, din acest punct de vedere, destul de diferită. Nu este
vorba, desigur, de un nou obiect de studiu, dat fiind că el s-a impus, ca atare,
de multă vreme, nu numai în România ci şi în numeroase alte ţări. În plus, el a
fost deja integrat în domenii de cercetare mai vaste, cum ar fi: filologia
romanică, studiile sud-est-europene etc. Miza demersului nostru este, aşadar,
autonomia ştiinţifică a studiilor româneşti în afara graniţelor României. Altfel
spus, întrebarea care se pune este următoarea: este înţelept să dorim existenţa
unui subiect care să se dedice exclusiv cercetărilor asupra domeniului român,
atunci cînd obiectul de studiu are o amploare destul de limitată şi un caracter
diferit faţă de alte culturi „consacrate”? Un răspuns pozitiv oferă întotdeauna
drept argument interesul pe care îl prezintă caracterul intrinsec al limbii şi
literaturii române, ca şi rezultatele ştiinţifice deja obţinute. Un răspuns negativ
nu contestă nici una dintre aceste afirmaţii, dar atrage atenţia cu un zîmbet
politicos şi distant că aceste rezultate au fost, aproape întotdeauna, rodul unor
cercetări care situau româna în contexte mai largi. Prin urmare, autonomia
subiectului: românistul, şi a obiectului: cultura română, nu este nici necesară
nici de dorit. Această ultimă afirmaţie, deşi falsă, ar putea seduce, totuşi, doar
graţie unor luări de poziţie fundamentate istoric pornind de la cîteva trăsături
paradoxale, atît ale obiectului cît şi ale subiectului. Mi se pare aşadar că,
pentru a limpezi sensul demersului nostru prezent şi viitor, este indispensabilă
o discuţie preliminară despre aceste paradoxuri. Se înţelege de la sine că ea se
întemeiază pe convingerea noastră privind absoluta necesitate a autonomiei
studiilor româneşti.
Primul paradox al domeniului român se referă la poziţia sa în spaţiul
cultural european. Geografia şi istoria au plasat România între Europa
centrală, Europa răsăriteană şi Balcani, asemeni unei insule de latinitate
pierdute într-o mare slavă şi ungară. Aceasta a dus la apariţia a ceea ce eu voi
numi paradoxul apartenenţei. Dacă ne-am întreba cărei zone aparţin românii,
răspunsul ar fi destul de surprinzător: tuturor şi nici uneia dintre zonele
menţionate anterior. Spaţiul român s-a format astfel la frontiera a trei zone
culturale diferite şi, asemeni oricărui spaţiu de frontieră, şi le-a apropiat,
diferenţiindu-se în acelaşi timp de fiecare din ele. Este adevărat că o asemenea
1
Articolul de faţa a fost tradus din limba franceză de Simona Brînzaru.
2
Acest eseu a fost publicat în primul număr al revistei International Journal of Rumanian Studies.
Lisse (Olanda) The Peter Ridder Press, vol. 1. nr. l-2,1976, pp. 9-20 (SA).
observaţie nu vizează doar spaţiul românesc. Nu este vorba oare, în cazul
Olandei şi al Belgiei, al Elveţiei şi, poate, al Poloniei sau al Statelor Baltice, de
interferenţe culturale prin excelenţă? Şi, la limită, nu este oare orice ţară un
mediator între vecinii săi? Evident că orice răspuns nu admite decît un adevăr
de nuanţă. Totuşi, la români acest fenomen este mai pronunţat dacă ne gîndim
că Munţii Carpaţi, despărţind provinciile româneşti - supuse influenţei, sau
dominaţiei, turce în Muntenia, ruse ori polone în Moldova, austriece sau
ungare în Transilvania - au despărţit civilizaţii întemeiate pe structuri socio-
politice, religioase şi culturale în întregime diferite. Ar trebui, de asemenea, să
amintim că. de-a lungul istoriei, provinciile româneşti n-au fost niciodată
incluse toate laolaltă într-o singură zonă de influenţă, dar că, în schimb, au
reprezentat mereu, pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea (şi chiar mai tîrziu, deşi
într-un alt mod) un spaţiu intermediar, amortizînd şocurile, între giganţii
vecini: Austria, Rusia şi Turcia. De aceea ele n-au putut fi reunite într-unul şi
acelaşi stat suveran decît vreme de cîteva decenii în secolul al XX-lea.
Diverse schimburi şi influenţe s-au încrucişat pe teritoriul românesc,
uneori amestecîndu-se, alteori anulîndu-se reciproc şi, adeseori, fiind
absorbite în profunzimea pămîntului, dar nici una dintre ele nu a reuşit să se
impună într-un mod atît de hotărîtor încît orice diferenţă să fie ştearsă şi
România să se integreze într-una din zonele vecine. Românii şi-au creat
propria lor cultură, acceptînd un minim de elemente comune cu fiecare zonă
vecină, minim care făcea posibil contactul cu aceasta şi care a servit, în acelaşi
timp, tocmai pentru a o diferenţia de celelalte zone vecine. Datorită unei
asemenea arte au reuşit ei să echilibreze caracterul, altminteri divergent, al
acestor numeroase influenţe. În Evul Mediu, ortodoxia a păstrat contactul cu
popoarele sud-dunărene, cucerite de turci, şi i-a ajutat pe români să reziste
expansiunii catolice ungare dar, pe de altă parte, alianţa cu Ungaria creştină a
fost uneori singurul mijloc de a ţine piept asaltului Turciei musulmane. Ştefan
cel Mare şi Constantin Brîncoveanu, echilibrul pe care cel dintîi l-a menţinut
între Ungaria, Polonia şi Turcia, iar cel de al doilea între Imperiul Otoman,
Rusia şi Imperiul Austriac, iată exemple faimoase ale unei diplomaţii care, de
fapt, nu avea de ales.
Astfel, românii au trebuit să trăiască şi să creeze în spaţiul îngust rămas
liber între state şi culturi puternice, uneori opresive. Pentru a rămîne ei înşişi,
au trebuit să mizeze întotdeauna pe o multiplă diferenţiere şi pe o multiplă
apropiere. De aici a rezultat o sinteză culturală dar şi o disponibilitate, flexibilă
şi neîncrezătoare, faţă de celălalt: toleranţa şi curiozitatea faţă de vecin, faţa de
străin, se aliază uneori cu un scepticism şi un tradiţionalism de neclintit,
specifice unui popor grijuliu să-şi păstreze relaţiile şi să evite anexarea, fie ea
brutală sau blîndă. Iată de ce a fi şi a rămîne român este marea temă a unei
culturi care a trebuit întotdeauna să se gîndească pe sine în termenii, uneori
constrîngători, ai supravieţuirii. Acest mit al identităţii a rămas în mod
constant prioritar faţă de oricare altă problemă culturală sau ideologică.
Singurul loc rîvnit de integrare era unul imposibil: latinitatea occidentală.
Dorinţa de a reveni aici a dus la o căutare sau întoarcere la vatra mitică, ale
cărei rezultate au fost deseori dezamăgitoare, permisiunea de a pătrunde în
acest teritoriu nefiind totuna cu cea de a se stabili acolo. În secolele al XVII-lea
şi al XVIII-lea, Italia îi fascinează pe umaniştii munteni sau moldoveni, iar în
secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, pe latiniştii
transilvăneni; Franţa seduce inteligentsia secolului al XIX-lea. Dar nepăsarea
sau aproape nepăsarea Vestului asemănător, dar depărtat, ca şi deosebirea de
vecinii apropiaţi, dar uneori agresivi, creează sentimentul unei singurătăţi
dureroase, al unui „dor” sfîşietor după un altundeva care nu este nicăieri, şi
sporesc forţa propriilor tradiţii, unicul loc accesibil, în care Identitatea şi
Diferenţa se acceptă şi se îmbogăţesc reciproc.
Al doilea paradox se referă la integrarea românilor în timp, în istoria
europeană. Marile etape ale culturii occidentale nu există ca atare în România;
elemente aparţinînd acestor etape sînt lesne de recunoscut, este adevărat, însă
ele sînt în mod curios amestecate şi deformate. Voi numi acest paradox
paradoxul simultaneităţii, în sensul că marile curente succesive ale culturii
europene sînt proiectate în cultura română în planul simultaneităţii. Absenţa
unei Renaşteri sau a unui Baroc românesc, desemnînd perioade artistice
distincte, nu împiedică apariţia unor umanişti sau a unor texte baroce
(Dimitrie Cantemir) în cadrul aceleiaşi culturi medievale tardive. Dar
fenomenul devine şi mai evident în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Într-
adevar, în prima jumătate a secolului trecut, filosofia iluministă, clasicismul,
preromantismul şi romantismul coexistă, după cum coexistă romantismul,
realismul, naturalismul şi simbolismul în ultimele decenii ale aceluiaşi secol.
Mai mult, un acelaşi scriitor dovedeşte o ambiguitate surprinzătoare: să ne
amintim, de exemplu, de Gr. Alexandrescu pentru începutul secolului al XIX-
lea, şi de Al. Macedonski sau de Barbu Delavrancea, pentru sfîrşitul lui. Sau, în
secolul al XX-lea, de poetul simbolist Bacovia, contemporan cu dadaiştii şi cu
suprarealiştii, în timp ce marile romane realiste ale lui Liviu Rebreanu apar o
dată cu romanele „proustiene” ale lui Camil Petrescu, cu cele „gidiene” ale lui
Mircea Eliade şi cu proza „absurdă” a lui Urmuz. Bineînţeles că în toate
literaturile există puţini scriitori care să poată fi integraţi într-un singur curent
literar, dar mi se pare că literatura română are această trăsătură specifică, şi
anume că aproape nici un mare scriitor, cu excepţia lui Eminescu. nu aparţine
unui singur curent literar şi că, din cauza acestei mixturi neobişnuite, curentele
literare însele pot fi definite doar prin texte nu şi prin autorii lor. Fără îndoială
că un amestec atît de deconcertant se poate explica prin împrejurările în care
au apărut statul şi cultura română modernă. Totuşi, n-ar fi oare cu putinţă să
reunim toate aceste manifestări diverse şi analoage într-o imagine coerentă a
sufletului (psyche) românesc? Proiectarea a ceea ce este succesiv în planul
simultaneităţii îmi pare semnul unei pasiuni periculoase şi sublime totodată:
să cîştigi un avans faţă de ceilalţi, să faci repede tot ceea ce alţii au făcut pe
îndelete; dar şi al unei valorizări a timpului cu totul diferită de cea care
acţionează în alte culturi. Dacă ar exista un mit temporal în cultura română, l-
aş deduce din acest efort disperat de a recupera timpul pierdut Dar vom vedea
curînd că această fugă înainte operează mai degrabă la suprafaţă, deoarece în
profunzime, contemplarea valorilor constante ale sistemelor tradiţionale
(folclorice) nu face, desigur, decît să anuleze timpul. Din perspectiva pe care o
folosim, cultura întemeiată pe structuri atemporale ne apare ca fiind creată
după un ritm temporal sacadat. Tot ce s-a realizat în România pare să se fi
făcut în pofida sau contra timpului.3
3
Nu e aici cumva un citat din Noica sau din Cioran? De văzut Cioran - SFR (n. A.C.)
Am delimitat pînă aici un spaţiu cultural construit la graniţa dintre
civilizaţii extrem de diferite şi un timp cultural hărţuit, febril, căutînd mereu să
se depăşească. Îmi mai râmîne să numesc cel de al treilea paradox, care este cel
al continuităţii/discontinuităţii culturii române. În ciuda avatarurilor istorice
şi a diverselor influenţe, uneori opuse, care au acţionat asupra Moldovei,
Munteniei şi Transilvaniei, limba şi cultura română dovedesc o unitate
surprinzătoare. Totuşi, ea este minată de două discontinuităţi fundamentale.
Prima, verticală, este exprimată prin faptul, puţin întîlnit în alte spaţii
culturale, că în România există practic două culturi: folclorul şi cultura scrisă.
Se ştie că folclorul român este încă productiv: îşi are creatorii, publicul şi
mijloacele sale de comunicare, rămase aproape neschimbate, deşi mass-media
a pătruns şi în mediul rural. Cultura orală a dublat-o întotdeauna pe cea scrisă;
de aceea românul obişnuit a văzut în folclor adevărata, autentica sa cultură, iar
în cealaltă un lucru mai curînd trecător, adăugat, un supliment, care suportă în
mod fatal presiunile sau modele venite din străinătate. Raportat la termenii
paradoxului precedent, folclorul există într-o dimensiune eternă, în timp ce
cultura scrisă se manifestă într-o dimensiune temporală, deci „perisabilă”.
Cred că fundamentul acestei convingeri este complexitatea folclorului român,
care constituie un univers ideologic şi emoţional extrem de bogat şi de coerent,
capabil să răspundă oricărei solicitări ori situaţii. De aici a rezultat o anumită
seninătate a românului: atîta vreme cît folclorul exista, identitatea cu sine a
naţiunii era salvată. Cultura oficială putea fi în slavonă sau în greacă ori să se
supună, mai tîrziu, influenţelor franceze şi germane, nu contează, „adevărata”
cultură, cea orală, continua să trăiască de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic.
Acest lucru a impus crearea unui raport ierarhic între cele două culturi, în care
termenul dominant era mai degrabă folclorul. Aparent indiferentă la
schimbările de suprafaţă, viaţa spirituală „autentică” a naţiunii se desfăşura,
imperturbabilă, în adîncuri. Încrederea aceasta explică supravieţuirea culturii
române în locuri ca Transilvania şi perioade ca secolul al XVIII-lea, în care
presiunile politice şi culturale au fost foarte puternice.
Toate acestea au fost rezultatul unei incredibile tenacităţi a structurilor
mentale feudale, structuri ce susţin producţia folclorică. În plus, scriitorii şi
artiştii români de origine rurală au adus în arta „cultă” ideologia tradiţională a
clasei lor, de aici rezultînd un anumit conservatorism. Acest prestigiu al
tradiţiilor a frînat nu numai eforturile în vederea unei schimbări politice şi
culturale fundamentale, dar şi radicalizarea profundă a inteligentsiei
româneşti. De la Eminescu la Blaga şi Ion Alexandru4, de la Creangă la
Sadoveanu şi Marin Preda, numeroşi scriitori români au îmbinat inovaţiile
estetice cu un tradiţionalism ideologic. Faţă de alte culturi, precum cea
franceză, de exemplu, în care marile nume aparţin mai ales scriitorilor care au
provocat rupturile cele mai spectaculoase cu trecutul, situaţia culturii române
poate părea neobişnuită. Dezbaterea teoretică cea mai îndelungată, o
adevărată „ceartă dintre antici şi moderni" în variantă românească, a început
în secolul al XlX-lea şi a continuat pînă la cel de-al doilea război mondial şi
chiar după aceea, opunînd „moderniştilor” diversele şi puternicele grupări
„tradiţionaliste”. Este uimitor cum pînă şi scriitori avangardişti ca Tristan
Tzara, Fundoianu (cunoscut în Franţa sub numele de Benjamin Fondane),
4
Acest eseu a fost scris în 1974 – 1975, din perspectiva literaturii române de atunci. Deşi aceasta între
timp s-a schimbat, las textul nemodificat (S. A., 1998)
Voronca sau Vinea au reluat vechile teme ale repertoriului liric rural. De fapt,
tradiţionaliştii au invocat folclorul cu acelaşi entuziasm dovedit de Occident în
evocarea moştenirii clasice a Antichităţii. De aceea nu ezit să numesc, prin
analogie, folclorul românesc şi ideologia pe care se sprijină, adevăratul
clasicism românesc, fundament al formelor culturale ulterioare. Iată motivul
pentru care orice gest cultural românesc nu-şi capătă adevărata semnificaţie
decît în acest context. Astfel, discontinuitatea devine motivul sfîşierii interioare
a oricărui intelectual român, rupt între datoria faţă de sine însuşi şi ceea ce el
resimte drept datorie absolută, sub acuzaţie de trădare, faţă de acest univers
tradiţional compact, imperativ, general acceptat ca exprimînd însăşi esenţa sa.
Etichetele politice curente în Occident - „dreapta” şi „stînga” culturală - capătă
în România conotaţii evaluative specifice, de care istoricul obiectiv trebuie să
ţină seama, fapt remarcat între alţii de G. Ibrăileanu şi, mai tîrziu, de E.
Lovinescu. în scrierile lor despre spiritul critic şi dezvoltarea civilizaţiei
române moderne.
Există şi o a doua discontinuitate, legată de cea dintîi dar manifestîndu-
se în plan orizontal: este vorba de ruptura înregistrată în cultura română la
începutul şi mai ales sfîrşitul secolului al XIX-lea, cînd România se orientează
definitiv spre Vest, negînd şi, mai tîrziu, ignorînd vechile sale raporturi cu
lumea balcanică. Această reevaluare se datorează, fără îndoială, situării
geografice „paradoxale” a României, la răscrucea a trei zone culturale esenţial
diferite, dar şi fugii disperate înainte, pentru a recupera decalajul temporal faţă
de civilizaţia occidentală. Continuăm aşadar să ne căutăm identitatea, dar o
căutăm în altă parte. Ruptura cu mediul cultural apropiat înseamnă şi ruptura
cu trecutul apropiat. Statul şi cultura burgheze apar în urma unei negaţii
violente a lumii feudale şi balcanice. Revoluţia se produce în limbaj, în viaţa de
zi cu zi, înainte de a pătrunde în structurile socio-culturale, dar ea nu are un
ritm egal. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea decalajul devine dramatic:
accelerarea schimbărilor politice ale ţării este frînată de critica tenace a
Junimii. Statul burghez abia format se clatină, în primul rînd datorită opoziţiei
intelectualilor. Marea ruptură are loc, aşadar, între stat şi cultură, între politic
şi cultural, între sincronizarea cu orice preţ cu valorile occidentale şi balastul
unui trecut încă iubit şi respectat, între fuga înainte şi fuga în trecut Deşi
conflictul stat-cultură este destul de răspîndit în perioada burgheză modernă
europeană, cred că în ceea ce priveşte România, el s-a accentuat din cauza
intervalului extrem de scurt (aproximativ cel de-al treilea sfert din secolul al
XIX-lea) în care au fost create statul şi instituţiile sale. Voi numi această
discontinuitate, marcînd de fapt o stare de criză ce durează în România deja de
un secol, conflictul între un model socio-economic modern şi un model
cultural anacronic. Această criză nu a existat în îndelungatul Ev Mediu
românesc tocmai datorită concordanţei dintre modelul socio-economic şi cel
cultural. Cultura română modernă s-a născut, aşadar, printr-o conştientizare
urmată de o polarizare ideologică, în momentul în care discontinuitatea
verticală a celor două culturi a fost brusc accentuată de către
discontinuitatea orizontală dintre lumea feudală şi lumea burgheză modernă.
Aproape că s-ar putea spune că, mai apoi, întreaga cultură modernă nu a fost
decît căutarea unei noi unităţi care să reconcilieze modelele socio-economice,
ideologice şi artistice divergente.
În faţa multiplelor paradoxuri ale obiectului său de studiu, subiectul,
românistul, nu mai păstrează nici el o coerenţă absolută. În primul rînd, există
foarte puţini oameni care să fie specialişti în domeniul român şi care, în afara
graniţelor României, să se ocupe doar de acest lucru. Pentru cea mai mare
parte dintre ei, dacă nu pentru toţi, cercetările asupra culturii române sînt
dublate de o altă specialitate. Hobby sau „violon d'Ingres”, româna nu s-a
impus niciodată ca o specialitate suficientă, nici măcar acelora dintre noi sau
dintre predecesorii noştri care i-au consacrat întreaga lor energie şi care i-au
dedicat poate cele mai bune cărţi. Care este motivul acestei ezitări? Fără
îndoială, din cauza statutului încă imprecis ori secundar pe care îl are româna
în ierarhia multor universităţi europene, a numărului restrîns de studenţi (deci
de cursuri) interesaţi de română şi a faptului ca un romanist are puţine şanse
să-şi cîştige existenţa în afara universităţii. Dar, dincolo de aceste observaţii de
ordin „practic", o întrebare dificilă persistă: de ce nu a reuşit domeniul român
să se impună în conştiinţa europeană pînă acum? Începînd cu romantismul,
istoria culturală europeană se află într-un efort permanent de recuperare a
valorilor uitate sau ignorate. O dată cu secolul al XIX-lea, Franţa, Germania,
Anglia deveneau „centrul” ideal care absorbea, printr-o mişcare centripetă,
„periferiile” culturale ce ocupau, de fapt, tot restul lumii. Totuşi, evaluarea
obiectelor culturale nu făcea decît să respecte ierarhizările politice ale epocii.
Conştiinţa culturală modernă, adică post-romantică. a fost modelată de un
sistem politic internaţional fatalmente orientat spre marile puteri occidentale.
Priorităţile şi criteriile ei de valoare au fost produse de un Occident destul de
limitat la rîndu-i, care abia dacă avea ştiinţă de literatura contemporană a
Scandinaviei, de exemplu, a Portugaliei şi chiar a Spaniei sau a Italiei. Cariera,
la fortuna, cutărui sau cutărui scriitor a depins nu de valoarea sa în interiorul
sistemului cultural din care făcea parte, ci de cota acestui sistem, ca întreg, în
cadrul sistemului care îl recepta. Ibsen, Dostoievski, Unamuno, Faulkner au
fost aleşi, este adevărat, cu o justeţe remarcabilă, pentru că răspundeau
nevoilor culturii franceze din acea vreme. S-ar spune că orice proces de
receptare culturală se supune, pretutindeni şi întotdeauna, aceluiaşi tipar
ideologic. Neîndoielnic, dar acest lucru nu face decît să ne întărească
observaţia potrivit căreia ierarhia valorilor culturale în Europa a fost, şi mai
este încă, strict dependentă de echilibrul forţelor politice. Altfel spus, cota unui
obiect cultural pe piaţa valorilor europene a fost în funcţie de cota sistemului
politic din care făcea parte obiectul respectiv pe piaţa politică internaţională.
Or, pentru a reveni la România, această ţară a avut neşansa de a-şi găsi forma
politică modernă abia în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adică în
momentul în care alte state şi culturi, deja mature, reuşeau să pătrundă pe
această piaţă. La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în perioada celor două războaie
mondiale, România nu cîştigase o pondere politică autonomă; dacă a fost
implicată în rivalităţile politice şi militare ale celor „mari”, a fost doar pentru
că reprezenta un client util din punct de vedere strategic. În plus, valorile
culturale pe care românii le-ar fi putut exporta la sfîrşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolul al XX-lea erau fie vetuste, fie deconcertante. Eminescu a
fost ultimul mare poet romantic european. Rebreanu s-a afirmat prea tîrziu, ca
şi Bacovia, În schimb, Camil Petrescu şi Urmuz prea devreme. Valul literar
rusofil şi hispanofil n-a fost urmat de unul românofil, deşi românii se bucurau
de existenţa unor poeţi ca Bacovia, Blaga, Arghezi şi Barbu şi de o duzină de
eseişti şi prozatori străluciţi.
Toate acestea pentru a conchide că în secolele al XIX-lea şi al XX-lea
România a ratat momentul prielnic al afirmării sale culturale în Europa. Dar ar
fi prea simplu să aruncăm vina, dacă există vreuna, doar pe situaţia culturală
europeană. Eşecul se datorează, de asemenea, structurii însăşi a culturii
române şi îmi permit să alătur aceste observaţii celor exprimate anterior în
legătură cu paradoxurile acestei culturi. Ea a fost totdeauna greu de clasat,
prea diferită faţă de ceea ce trecea drept valoare în acea vreme şi era receptat
ca atare în Occident. În acelaşi timp, văzut de departe şi în grabă, peisajul său
cultural părea ivit dintr-o dată, prea dornic de a fi în pas cu moda, prea
amestecat şi extrem de marcat de propriul său trecut. În plus, de ce să n-o
spunem, România nu a făcut nimic să-şi exporte valorile. Aceste inconveniente
n-au fost atenuate decît prin „contextualizarea” culturii române în studiile
romanice şi balcanice, care o mai „domesticeau” puţin.
Aceasta este situaţia pe care trebuie să o înfruntăm astăzi. Altfel spus,
cercetările noastre s-au constituit în pofida sau împotriva acestei nepăsări sau
ignorante. Oricît de riguroase ar fi, ele nu primesc, de obicei, în structura
obiectivă a învăţământului şi a cercetării (cel puţin în Occident), decît statutul
de hobby sau de „violon d'Ingres” şi aceasta se explică prin faptul că nici
obiectul studiilor noastre, cultura română, nu a căpătat alt statut decît cel,
deloc de invidiat, al unei culturi europene secundare. Tocmai această imagine,
pe care o au alţii despre cultura română, se regăseşte, de o manieră mai mult
sau mai puţin evidentă, în chiar centrul activităţii noastre. Noi, „româniştii” ne
aflăm oarecum în situaţia ingrată a unui bărbat jenat de comentariile
prietenilor făcute în prezenţa sa în legătură cu femeia iubită. El nu acceptă
ironiile, fiindcă îl vizează şi pe el, dar nici nu îndrăzneşte să o apere de teamă
ca gestul său de iubire să nu sporească sarcasmele. Atunci, singura soluţie este
să-şi raţionalizeze iubirea, să ofere argumentele logice prin care aceasta s-ar
putea impune celorlalţi drept singura alegere posibilă. Pentru moment însă.
românistul rămîne sfîşiat între două atitudini contrare ce definesc paradoxul
iubirii lui. El este cînd foarte ironic, cînd foarte pasionat, cînd foarte distant,
cînd foarte implicat O opţiune între aceste puncte de vedere depinde adesea de
apartenenţa sau neapartenenţa românistului la obiectul său de studiu. Astfel,
mulţi românişti de origine română se simt datori să se justifice. Admit criticile
cu privire la structura şi tipologia obiectelor lor culturale, dar nu şi pe cele în
legătură cu valoarea acestora. Ei resimt dureros această „desacralizare”, fără
să-şi dea seama că a apăra prea mult poate face uneori dovada unui complex de
inferioritate. Tipul opus de romanist se simte mai degrabă obligat a lansa unele
ironii prevenitoare pe care, din slăbiciune, le împarte cu publicul, temîndu-se
ca ceilalţi să nu-i vadă prea repede tandreţea pe care o încearcă pentru obiectul
său. Ironia îl salvează şi îl justifică totodată, el îşi păstrează distanţa pentru a
rămîne el însuşi, pentru a nu fi înghiţit de obiect. Altfel spus, acest românist
acceptă ierarhia culturală stabilită în Europa pentru a-şi regăsi seninătatea şi,
poate, pentru a se proteja împotriva îndoielilor cu privire la alegerea meseriei
sale.
În ambele cazuri, românistul riscă să se identifice prea mult cu rolul pe
care i l-a conferit Istoria, rămînînd, cu toate acestea, în afara ştiinţei. Cedează
chemării emoţionale, contradictorii, a obiectului, pentru ca nu a reuşit să
cîştige autonomia pe care orice ştiinţa matură o presupune faţă de obiectul şi
publicul său. Ştiinţa nu trebuie nici să justifice nici să acuze. Ea îşi observă, îşi
descoperă obiectul, şi în acelaşi timp îl construieşte. Imaginea pe care publicul
şi-o formează despre acest obiect nu este decît un alt aspect al obiectului
însuşi. Ştiinţa nu are nimic de a face cu oportunitatea afirmaţiilor sale, ci doar
cu adevărul lor.
Traversînd atîtea paradoxuri, discursul meu riscă să devină cam sinuos.
De fapt, cred că vom putea evita dificultăţile menţionate numai privindu-le
drept în faţă. Nu putem ieşi dintr-o situaţie paradoxală decît formulînd-o
limpede. La drept vorbind, paradoxurile culturii române şi ale românistului nu
sînt în mod necesar eterne; dimpotrivă, mi se pare că, în ultima vreme, şansele
de a modifica măcar nuanţele, dacă nu datele problemei, au devenit mai mari
ca oricînd.
În primul rînd, fără îndoială că interesul pentru cultura română s-a
dezvoltat ca urmare a rolului politic pe care România îl joacă astăzi, cînd îşi
face loc pe scena istoriei europene5. Limba şi literatura română, România
însăşi sînt descoperite cu uimire de ziarişti, de opinia publică, de studenţi, de
turişti, care nu ezită să-şi exprime impresiile, deseori divergente. Pe de altă
parte, într-o epocă dominată de mass-media, zonele albe nu-şi mai au locul pe
harta lumii. Cultura română începe să fie cunoscută şi din motivul că toate
obiectele culturale trebuie cunoscute. De asemenea, descentralizarea culturală
este un fapt împlinit. Nu mai există un centru al Europei şi Europa însăşi nu
mai este centrul lumii. Schimburile mondiale aproape că au anulat ierarhiile
prestabilite.
În cadrul procesului acesta de modificare a ierarhiilor culturale
tradiţionale cultura română ar putea trage profit din chiar aspectele ei
paradoxale. Faptul de a reprezenta o cultură de răscruce devine o calitate în
momentul în care frontierele se şterg şi în care Occidentul descoperă nu doar
pitorescul ci şi puterea de temut a Orientului. Discontinuităţile manifestate de
cultura română ar putea fi chiar un punct de atracţie atunci cînd sunt
semnalate diverse rupturi şi tensiuni acţionînd în profunzimile continuităţilor
culturale instituţionalizate. Pe de altă parte, arhaismul ei ar putea seduce pe cei
care sînt preocupaţi de formele primare, spontane ale expresiei. Şi-apoi, faptul
că este greu clasabilă nu ar fi o încurajare pentru cei care doresc să distrugă
clasificările şi discursurile autoritare venind de pretutindeni în decursul
vechilor şi noilor războaie ideologice?
Dar, înainte de toate, depăşirea acestor paradoxuri este o opţiune ce
trebuie să aparţină romanistului însuşi. Voi îndrăzni să spun că românistul
este dator faţă de sine însuşi să ia un nou start, să se construiască pe sine ca
specialist recunoscut de societate. Pe vremea romanticilor se spunea că
românul s-a născut poet. Era, de asemenea, un mod de a admite că românul nu
este un spirit critic înnăscut. Culturii române i-au lipsit şi încă îi mai lipsesc,
poate, spiritul critic, puterea de a elabora concepte riguroase. Or, mi se pare că
o nouă conştientizare a obiectului înseamnă, mai ales, elaborarea de noi
concepte, definiţii şi structuri ale acestuia. Pentru a sparge actualul statut
5
Şi această afirmaţie este dependentă de un anumit context, de anumite speranţe iscate ia sfîrşîtul
anilor şaizeci, încă existente cîţiva ani mai tîrziu, dar care vor dispărea complet curînd după aceea S.A.,
1998).
nesatisfăcător al românisticii - ştiinţă ce are ca scop studiul culturii române -
este, în egală măsură, nevoie de un efort teoretic şi organizatoric. Un efort
teoretic, în sensul că paradoxurile existente acum în atitudinea romanistului ar
dispărea de la sine ca nesemnificative. Şi un efort organizatoric, în sensul că
cercetarea de pînă acum, întreprinsă de indivizi izolaţi, intimidaţi şi resemnaţi,
justificîndu-şi modestia prin lipsa de interes a publicului, se dovedeşte
anacronică şi nu îndeajuns de eficientă. Demnitatea unei meserii se cîştigă,
printre altele, prin organizarea muncii şi prin curajul de a-i înfrunta greutăţile.
Debutînd printr-o discuţie despre paradoxurile instalate în chiar centrul
obiectului şi subiectului acestei meserii, sper să fi semnalat faptul că revistei
noastre nu-i vor lipsi nici îndrăzneala. nici luciditatea în eforturile de a-şi
limpezi domeniul de activitate şi de gîndire.6
6
Recitind acest eseu, în 1998, constat cu tristeţe că situaţia Românisticii nu s-a schimbat în ultimii
peste 20 de ani aproape deloc. Efortul vechii reviste International Journal of Rumanian Studies, deşi a
dus, cred, la rezultate ştiinţifice bune, nu a schimbat statutul instituţional al disciplinei. Este şi motivul
pentru care reiau publicarea revistei în 1998 şi pentru care las acest text neschimbat (S.A., august
1998).

Recomendados

Importanta marilor cronicari romani von
Importanta marilor cronicari romaniImportanta marilor cronicari romani
Importanta marilor cronicari romanichrysss22
62.4K views5 Folien
Studiu De Caz Ii Ic. von
Studiu De Caz Ii Ic.Studiu De Caz Ii Ic.
Studiu De Caz Ii Ic.guest7a6dd
31.6K views21 Folien
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu von
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. PanaitescuContribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescu
Contribuţii la istoria culturii româneşti - Petre P. Panaitescugruianul
7.7K views648 Folien
Formarea constiintei istorice von
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istoriceAnneroman
32.5K views11 Folien
Formarea constiintei istorice romana von
Formarea constiintei istorice romanaFormarea constiintei istorice romana
Formarea constiintei istorice romanamarianmrn
3.2K views21 Folien
Formarea conştiinţei istorice von
Formarea conştiinţei istoriceFormarea conştiinţei istorice
Formarea conştiinţei istoriceUrsuletu Ucigas
24K views35 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Constantin stolnicul cantacuzino von
Constantin stolnicul cantacuzinoConstantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzinoSima Sorin
923 views8 Folien
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1... von
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...gruianul
9.5K views228 Folien
Studiu de caz 2 von
Studiu de caz 2Studiu de caz 2
Studiu de caz 2guesta4d19b
37K views43 Folien
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor von
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorFrescatiStory
7.1K views169 Folien
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ... von
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...gruianul
28.8K views515 Folien
Studiu De Caz von
Studiu De CazStudiu De Caz
Studiu De Cazguesta1c73b
2.7K views26 Folien

Was ist angesagt?(17)

Constantin stolnicul cantacuzino von Sima Sorin
Constantin stolnicul cantacuzinoConstantin stolnicul cantacuzino
Constantin stolnicul cantacuzino
Sima Sorin923 views
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1... von gruianul
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
Începuturile şi biruinţa scrisului în limba română - Petre P. Panaitescu (1...
gruianul9.5K views
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor von FrescatiStory
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilorGheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
Gheorghe Popa-Lisseanu - Originea secuilor si secuizarea romanilor
FrescatiStory 7.1K views
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ... von gruianul
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...
Constantin C. Giurescu, Istoria românilor din cele mai vechi timpuri până la ...
gruianul28.8K views
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV von FrescatiStory
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIVIoan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
Ioan-Aurel Pop - Romanii si maghiarii din Transilvania, sec. IX-XIV
FrescatiStory 10K views
Formarea constiintei istorice von Hotea Ciprian
Formarea constiintei istoriceFormarea constiintei istorice
Formarea constiintei istorice
Hotea Ciprian22.2K views
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale von FrescatiStory
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei MedievaleIoan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
Ioan-Aurel Pop - Istoria Transilvaniei Medievale
FrescatiStory 11.5K views
Darie Magheru - Cărămida cu mâner von Ioan M.
Darie Magheru - Cărămida cu mânerDarie Magheru - Cărămida cu mâner
Darie Magheru - Cărămida cu mâner
Ioan M.472 views
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev von zfrunzescu
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseevDictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev
Dictionar de simboluri si arhetipuri culturale ivan evseev
zfrunzescu26.5K views
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista von Angesha
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada PasoptistaStudiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Studiu De Caz Romana 4 Rolul Literaturii In Perioada Pasoptista
Angesha59.6K views
Enciclopedia civilizatiei romane von Adela Dinu
Enciclopedia civilizatiei romaneEnciclopedia civilizatiei romane
Enciclopedia civilizatiei romane
Adela Dinu6.4K views
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana von Radu Nastase
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoanaRolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Rolulliteraturiiinperioadapasoptista visterneanuoana
Radu Nastase628 views
Dictionar De Literatura Romana De Ecaterina Tzaralunga von taralunga
Dictionar De Literatura Romana De Ecaterina TzaralungaDictionar De Literatura Romana De Ecaterina Tzaralunga
Dictionar De Literatura Romana De Ecaterina Tzaralunga
taralunga5.2K views

Destacado

Quan je táime von
Quan je táimeQuan je táime
Quan je táimetachita2007
206 views2 Folien
031 von
031031
031JIuc
145 views20 Folien
The Bedquilt von
The BedquiltThe Bedquilt
The Bedquiltandreonna
152 views9 Folien
Silvestrismo von
SilvestrismoSilvestrismo
SilvestrismoAlex_rguez97
83 views1 Folie
методичка на вкр von
методичка на вкрметодичка на вкр
методичка на вкрJIuc
2.6K views71 Folien

Similar a Revista sorin-alexandrescu-paradoxul-roman1

Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 von
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02mariana4321
1.5K views56 Folien
Neagu djuvara o scurta istorie a romanilor povestita celor tineri von
Neagu djuvara  o scurta istorie a romanilor povestita celor tineriNeagu djuvara  o scurta istorie a romanilor povestita celor tineri
Neagu djuvara o scurta istorie a romanilor povestita celor tineriMarian Stoica
3.7K views128 Folien
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 von
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Angesha
2.6K views70 Folien
Biserica Romana Unita.pdf von
Biserica Romana Unita.pdfBiserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdfssuser9e7ee3
28 views207 Folien
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860 von
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860LucianDronca
810 views16 Folien
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011 von
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011Dicţionar de literatură română.3 febr.2011
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011taralunga
6K views303 Folien

Similar a Revista sorin-alexandrescu-paradoxul-roman1(20)

Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02 von mariana4321
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
Studiudecazromana4 rolulliteraturiiinperioadapasoptista-091221065512-phpapp02
mariana43211.5K views
Neagu djuvara o scurta istorie a romanilor povestita celor tineri von Marian Stoica
Neagu djuvara  o scurta istorie a romanilor povestita celor tineriNeagu djuvara  o scurta istorie a romanilor povestita celor tineri
Neagu djuvara o scurta istorie a romanilor povestita celor tineri
Marian Stoica3.7K views
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02 von Angesha
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Studiudecazromana4 Rolulliteraturiiinperioadapasoptista 091221065512 Phpapp02
Angesha2.6K views
Biserica Romana Unita.pdf von ssuser9e7ee3
Biserica Romana Unita.pdfBiserica Romana Unita.pdf
Biserica Romana Unita.pdf
ssuser9e7ee328 views
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860 von LucianDronca
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
Românii transilvăneni în percepţia unui călător englez la 1860
LucianDronca810 views
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011 von taralunga
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011Dicţionar de literatură română.3 febr.2011
Dicţionar de literatură română.3 febr.2011
taralunga6K views
Prezentare eugenia gavriliu sindromul gulliver von Mihai Diaconescu
Prezentare eugenia gavriliu  sindromul gulliverPrezentare eugenia gavriliu  sindromul gulliver
Prezentare eugenia gavriliu sindromul gulliver
Mihai Diaconescu487 views
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreu von sisf1
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreuArdealul pamant romanesc povestit de un evreu
Ardealul pamant romanesc povestit de un evreu
sisf11.7K views
Dictionar de literatura romana-Ecaterina Taralunga 123669412961-phpapp01 von Roxi Aldea
Dictionar de literatura romana-Ecaterina Taralunga 123669412961-phpapp01Dictionar de literatura romana-Ecaterina Taralunga 123669412961-phpapp01
Dictionar de literatura romana-Ecaterina Taralunga 123669412961-phpapp01
Roxi Aldea4.7K views
Invatatii discuta von criss779
Invatatii discutaInvatatii discuta
Invatatii discuta
criss779203 views
Rolul literaturii in perioada Pasoptista von Vlad Bodareu
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu38.3K views
Teodor burada von Ioan M.
Teodor buradaTeodor burada
Teodor burada
Ioan M.664 views
Niculescu, radu bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan von Robin Cruise Jr.
Niculescu, radu  bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scanNiculescu, radu  bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan
Niculescu, radu bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan
Robin Cruise Jr.240 views
Niculescu, radu bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan von George Cazan
Niculescu, radu  bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scanNiculescu, radu  bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan
Niculescu, radu bulgare de aur in piele de taur. ghicitori - scan
George Cazan361 views
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului von lucianivascu3
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantuluiB.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
B.p.maleon, i.toderascu istoria bizantului
lucianivascu334 views
Romantismul von Mallea94
RomantismulRomantismul
Romantismul
Mallea94253 views
identitate nationala von vioriben
identitate nationalaidentitate nationala
identitate nationala
vioriben1.5K views
Armenii din nord vestul Transilvaniei von Mircea Tivadar
Armenii din nord vestul TransilvanieiArmenii din nord vestul Transilvaniei
Armenii din nord vestul Transilvaniei
Mircea Tivadar598 views
Despre nationalism g calinescu von radut
Despre nationalism g calinescuDespre nationalism g calinescu
Despre nationalism g calinescu
radut159 views
DOUĂ CĂRȚI STRĂVECHI DEDICATE REALITĂȚILOR LIMBII ROMÂNE von Emanuel Pope
DOUĂ CĂRȚI STRĂVECHI DEDICATE REALITĂȚILOR LIMBII ROMÂNE DOUĂ CĂRȚI STRĂVECHI DEDICATE REALITĂȚILOR LIMBII ROMÂNE
DOUĂ CĂRȚI STRĂVECHI DEDICATE REALITĂȚILOR LIMBII ROMÂNE
Emanuel Pope489 views

Más de tachita2007

C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanar von
C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanarC.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanar
C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanartachita2007
88 views77 Folien
Lacasurile secrete-ale-leului von
Lacasurile secrete-ale-leuluiLacasurile secrete-ale-leului
Lacasurile secrete-ale-leuluitachita2007
179 views155 Folien
O multumire catre dumnezeu von
O multumire catre dumnezeuO multumire catre dumnezeu
O multumire catre dumnezeutachita2007
122 views1 Folie
Lise Bourbeau Stii cine esti von
Lise Bourbeau Stii cine estiLise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine estitachita2007
259 views88 Folien
Tunderea pomilor-nc von
Tunderea pomilor-ncTunderea pomilor-nc
Tunderea pomilor-nctachita2007
210 views69 Folien
Efectele benefice ale rasului von
Efectele benefice ale rasuluiEfectele benefice ale rasului
Efectele benefice ale rasuluitachita2007
138 views1 Folie

Más de tachita2007(20)

C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanar von tachita2007
C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanarC.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanar
C.s.lewis sfaturile unui-diavol_batran_catre_unul_mai_tanar
tachita200788 views
Lacasurile secrete-ale-leului von tachita2007
Lacasurile secrete-ale-leuluiLacasurile secrete-ale-leului
Lacasurile secrete-ale-leului
tachita2007179 views
O multumire catre dumnezeu von tachita2007
O multumire catre dumnezeuO multumire catre dumnezeu
O multumire catre dumnezeu
tachita2007122 views
Lise Bourbeau Stii cine esti von tachita2007
Lise Bourbeau Stii cine estiLise Bourbeau Stii cine esti
Lise Bourbeau Stii cine esti
tachita2007259 views
Tunderea pomilor-nc von tachita2007
Tunderea pomilor-ncTunderea pomilor-nc
Tunderea pomilor-nc
tachita2007210 views
Efectele benefice ale rasului von tachita2007
Efectele benefice ale rasuluiEfectele benefice ale rasului
Efectele benefice ale rasului
tachita2007138 views
Poezie suflet bland von tachita2007
Poezie suflet blandPoezie suflet bland
Poezie suflet bland
tachita2007539 views
Lectie de lucru manual macrame-metanie von tachita2007
Lectie de lucru manual macrame-metanieLectie de lucru manual macrame-metanie
Lectie de lucru manual macrame-metanie
tachita2007300 views
Animale si plante insecte colonizatoare von tachita2007
Animale si plante  insecte colonizatoareAnimale si plante  insecte colonizatoare
Animale si plante insecte colonizatoare
tachita20071.2K views
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire von tachita2007
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurireAjahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire
Ajahn sumedho atentia constienta calea spre nemurire
tachita2007163 views
Rudolf steiner cum sa-l gasesc pe hristos von tachita2007
Rudolf steiner  cum sa-l gasesc pe hristosRudolf steiner  cum sa-l gasesc pe hristos
Rudolf steiner cum sa-l gasesc pe hristos
tachita2007123 views
5.enciclopedia disney corpul uman von tachita2007
5.enciclopedia disney corpul uman5.enciclopedia disney corpul uman
5.enciclopedia disney corpul uman
tachita20071.9K views
Fa ti timp-o_poezie_frumoasa_de_rudyard_kipling von tachita2007
Fa ti timp-o_poezie_frumoasa_de_rudyard_kiplingFa ti timp-o_poezie_frumoasa_de_rudyard_kipling
Fa ti timp-o_poezie_frumoasa_de_rudyard_kipling
tachita2007325 views
Vorbe intelepte von tachita2007
Vorbe intelepteVorbe intelepte
Vorbe intelepte
tachita20073.2K views
Ramtha reflectiile-unui-maestru1 von tachita2007
Ramtha reflectiile-unui-maestru1Ramtha reflectiile-unui-maestru1
Ramtha reflectiile-unui-maestru1
tachita20072.2K views
Ghid violenta in familie von tachita2007
Ghid violenta in familieGhid violenta in familie
Ghid violenta in familie
tachita20071.1K views
Mudra pt elimin.negativitatii von tachita2007
Mudra pt elimin.negativitatiiMudra pt elimin.negativitatii
Mudra pt elimin.negativitatii
tachita2007452 views

Revista sorin-alexandrescu-paradoxul-roman1

 • 1. Sorin Alexandrescu PARADOXUL ROMÂN1 (Textul de mai jos reproduce studiul republicat în vol. Paradoxul Român, Ed. Univers, Bucureşti, 1998) Apariţia unei noi reviste ştiinţifice2 presupune un anumit acord preliminar asupra a cel puţin două concepte: subiectul care va realiza cercetările şi obiectul acestora. Dacă domeniul unei astfel de activităţi este mai mult sau mai puţin stabilit şi acceptat de o comunitate ştiinţifică şi culturală dată, cele două concepte nici măcar nu mai sînt aduse în discuţie. Dimpotrivă, dacă domeniul acestei activităţi este mai puţin cunoscut, atunci se impune definirea prealabilă a celor două concepte-cheie. În ceea ce priveşte domeniul român, situaţia îmi pare, din acest punct de vedere, destul de diferită. Nu este vorba, desigur, de un nou obiect de studiu, dat fiind că el s-a impus, ca atare, de multă vreme, nu numai în România ci şi în numeroase alte ţări. În plus, el a fost deja integrat în domenii de cercetare mai vaste, cum ar fi: filologia romanică, studiile sud-est-europene etc. Miza demersului nostru este, aşadar, autonomia ştiinţifică a studiilor româneşti în afara graniţelor României. Altfel spus, întrebarea care se pune este următoarea: este înţelept să dorim existenţa unui subiect care să se dedice exclusiv cercetărilor asupra domeniului român, atunci cînd obiectul de studiu are o amploare destul de limitată şi un caracter diferit faţă de alte culturi „consacrate”? Un răspuns pozitiv oferă întotdeauna drept argument interesul pe care îl prezintă caracterul intrinsec al limbii şi literaturii române, ca şi rezultatele ştiinţifice deja obţinute. Un răspuns negativ nu contestă nici una dintre aceste afirmaţii, dar atrage atenţia cu un zîmbet politicos şi distant că aceste rezultate au fost, aproape întotdeauna, rodul unor cercetări care situau româna în contexte mai largi. Prin urmare, autonomia subiectului: românistul, şi a obiectului: cultura română, nu este nici necesară nici de dorit. Această ultimă afirmaţie, deşi falsă, ar putea seduce, totuşi, doar graţie unor luări de poziţie fundamentate istoric pornind de la cîteva trăsături paradoxale, atît ale obiectului cît şi ale subiectului. Mi se pare aşadar că, pentru a limpezi sensul demersului nostru prezent şi viitor, este indispensabilă o discuţie preliminară despre aceste paradoxuri. Se înţelege de la sine că ea se întemeiază pe convingerea noastră privind absoluta necesitate a autonomiei studiilor româneşti. Primul paradox al domeniului român se referă la poziţia sa în spaţiul cultural european. Geografia şi istoria au plasat România între Europa centrală, Europa răsăriteană şi Balcani, asemeni unei insule de latinitate pierdute într-o mare slavă şi ungară. Aceasta a dus la apariţia a ceea ce eu voi numi paradoxul apartenenţei. Dacă ne-am întreba cărei zone aparţin românii, răspunsul ar fi destul de surprinzător: tuturor şi nici uneia dintre zonele menţionate anterior. Spaţiul român s-a format astfel la frontiera a trei zone culturale diferite şi, asemeni oricărui spaţiu de frontieră, şi le-a apropiat, diferenţiindu-se în acelaşi timp de fiecare din ele. Este adevărat că o asemenea 1 Articolul de faţa a fost tradus din limba franceză de Simona Brînzaru. 2 Acest eseu a fost publicat în primul număr al revistei International Journal of Rumanian Studies. Lisse (Olanda) The Peter Ridder Press, vol. 1. nr. l-2,1976, pp. 9-20 (SA).
 • 2. observaţie nu vizează doar spaţiul românesc. Nu este vorba oare, în cazul Olandei şi al Belgiei, al Elveţiei şi, poate, al Poloniei sau al Statelor Baltice, de interferenţe culturale prin excelenţă? Şi, la limită, nu este oare orice ţară un mediator între vecinii săi? Evident că orice răspuns nu admite decît un adevăr de nuanţă. Totuşi, la români acest fenomen este mai pronunţat dacă ne gîndim că Munţii Carpaţi, despărţind provinciile româneşti - supuse influenţei, sau dominaţiei, turce în Muntenia, ruse ori polone în Moldova, austriece sau ungare în Transilvania - au despărţit civilizaţii întemeiate pe structuri socio- politice, religioase şi culturale în întregime diferite. Ar trebui, de asemenea, să amintim că. de-a lungul istoriei, provinciile româneşti n-au fost niciodată incluse toate laolaltă într-o singură zonă de influenţă, dar că, în schimb, au reprezentat mereu, pînă la sfîrşitul secolului al XIX-lea (şi chiar mai tîrziu, deşi într-un alt mod) un spaţiu intermediar, amortizînd şocurile, între giganţii vecini: Austria, Rusia şi Turcia. De aceea ele n-au putut fi reunite într-unul şi acelaşi stat suveran decît vreme de cîteva decenii în secolul al XX-lea. Diverse schimburi şi influenţe s-au încrucişat pe teritoriul românesc, uneori amestecîndu-se, alteori anulîndu-se reciproc şi, adeseori, fiind absorbite în profunzimea pămîntului, dar nici una dintre ele nu a reuşit să se impună într-un mod atît de hotărîtor încît orice diferenţă să fie ştearsă şi România să se integreze într-una din zonele vecine. Românii şi-au creat propria lor cultură, acceptînd un minim de elemente comune cu fiecare zonă vecină, minim care făcea posibil contactul cu aceasta şi care a servit, în acelaşi timp, tocmai pentru a o diferenţia de celelalte zone vecine. Datorită unei asemenea arte au reuşit ei să echilibreze caracterul, altminteri divergent, al acestor numeroase influenţe. În Evul Mediu, ortodoxia a păstrat contactul cu popoarele sud-dunărene, cucerite de turci, şi i-a ajutat pe români să reziste expansiunii catolice ungare dar, pe de altă parte, alianţa cu Ungaria creştină a fost uneori singurul mijloc de a ţine piept asaltului Turciei musulmane. Ştefan cel Mare şi Constantin Brîncoveanu, echilibrul pe care cel dintîi l-a menţinut între Ungaria, Polonia şi Turcia, iar cel de al doilea între Imperiul Otoman, Rusia şi Imperiul Austriac, iată exemple faimoase ale unei diplomaţii care, de fapt, nu avea de ales. Astfel, românii au trebuit să trăiască şi să creeze în spaţiul îngust rămas liber între state şi culturi puternice, uneori opresive. Pentru a rămîne ei înşişi, au trebuit să mizeze întotdeauna pe o multiplă diferenţiere şi pe o multiplă apropiere. De aici a rezultat o sinteză culturală dar şi o disponibilitate, flexibilă şi neîncrezătoare, faţă de celălalt: toleranţa şi curiozitatea faţă de vecin, faţa de străin, se aliază uneori cu un scepticism şi un tradiţionalism de neclintit, specifice unui popor grijuliu să-şi păstreze relaţiile şi să evite anexarea, fie ea brutală sau blîndă. Iată de ce a fi şi a rămîne român este marea temă a unei culturi care a trebuit întotdeauna să se gîndească pe sine în termenii, uneori constrîngători, ai supravieţuirii. Acest mit al identităţii a rămas în mod constant prioritar faţă de oricare altă problemă culturală sau ideologică. Singurul loc rîvnit de integrare era unul imposibil: latinitatea occidentală. Dorinţa de a reveni aici a dus la o căutare sau întoarcere la vatra mitică, ale cărei rezultate au fost deseori dezamăgitoare, permisiunea de a pătrunde în acest teritoriu nefiind totuna cu cea de a se stabili acolo. În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, Italia îi fascinează pe umaniştii munteni sau moldoveni, iar în secolul al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea, pe latiniştii
 • 3. transilvăneni; Franţa seduce inteligentsia secolului al XIX-lea. Dar nepăsarea sau aproape nepăsarea Vestului asemănător, dar depărtat, ca şi deosebirea de vecinii apropiaţi, dar uneori agresivi, creează sentimentul unei singurătăţi dureroase, al unui „dor” sfîşietor după un altundeva care nu este nicăieri, şi sporesc forţa propriilor tradiţii, unicul loc accesibil, în care Identitatea şi Diferenţa se acceptă şi se îmbogăţesc reciproc. Al doilea paradox se referă la integrarea românilor în timp, în istoria europeană. Marile etape ale culturii occidentale nu există ca atare în România; elemente aparţinînd acestor etape sînt lesne de recunoscut, este adevărat, însă ele sînt în mod curios amestecate şi deformate. Voi numi acest paradox paradoxul simultaneităţii, în sensul că marile curente succesive ale culturii europene sînt proiectate în cultura română în planul simultaneităţii. Absenţa unei Renaşteri sau a unui Baroc românesc, desemnînd perioade artistice distincte, nu împiedică apariţia unor umanişti sau a unor texte baroce (Dimitrie Cantemir) în cadrul aceleiaşi culturi medievale tardive. Dar fenomenul devine şi mai evident în secolele al XIX-lea şi al XX-lea. Într- adevar, în prima jumătate a secolului trecut, filosofia iluministă, clasicismul, preromantismul şi romantismul coexistă, după cum coexistă romantismul, realismul, naturalismul şi simbolismul în ultimele decenii ale aceluiaşi secol. Mai mult, un acelaşi scriitor dovedeşte o ambiguitate surprinzătoare: să ne amintim, de exemplu, de Gr. Alexandrescu pentru începutul secolului al XIX- lea, şi de Al. Macedonski sau de Barbu Delavrancea, pentru sfîrşitul lui. Sau, în secolul al XX-lea, de poetul simbolist Bacovia, contemporan cu dadaiştii şi cu suprarealiştii, în timp ce marile romane realiste ale lui Liviu Rebreanu apar o dată cu romanele „proustiene” ale lui Camil Petrescu, cu cele „gidiene” ale lui Mircea Eliade şi cu proza „absurdă” a lui Urmuz. Bineînţeles că în toate literaturile există puţini scriitori care să poată fi integraţi într-un singur curent literar, dar mi se pare că literatura română are această trăsătură specifică, şi anume că aproape nici un mare scriitor, cu excepţia lui Eminescu. nu aparţine unui singur curent literar şi că, din cauza acestei mixturi neobişnuite, curentele literare însele pot fi definite doar prin texte nu şi prin autorii lor. Fără îndoială că un amestec atît de deconcertant se poate explica prin împrejurările în care au apărut statul şi cultura română modernă. Totuşi, n-ar fi oare cu putinţă să reunim toate aceste manifestări diverse şi analoage într-o imagine coerentă a sufletului (psyche) românesc? Proiectarea a ceea ce este succesiv în planul simultaneităţii îmi pare semnul unei pasiuni periculoase şi sublime totodată: să cîştigi un avans faţă de ceilalţi, să faci repede tot ceea ce alţii au făcut pe îndelete; dar şi al unei valorizări a timpului cu totul diferită de cea care acţionează în alte culturi. Dacă ar exista un mit temporal în cultura română, l- aş deduce din acest efort disperat de a recupera timpul pierdut Dar vom vedea curînd că această fugă înainte operează mai degrabă la suprafaţă, deoarece în profunzime, contemplarea valorilor constante ale sistemelor tradiţionale (folclorice) nu face, desigur, decît să anuleze timpul. Din perspectiva pe care o folosim, cultura întemeiată pe structuri atemporale ne apare ca fiind creată după un ritm temporal sacadat. Tot ce s-a realizat în România pare să se fi făcut în pofida sau contra timpului.3 3 Nu e aici cumva un citat din Noica sau din Cioran? De văzut Cioran - SFR (n. A.C.)
 • 4. Am delimitat pînă aici un spaţiu cultural construit la graniţa dintre civilizaţii extrem de diferite şi un timp cultural hărţuit, febril, căutînd mereu să se depăşească. Îmi mai râmîne să numesc cel de al treilea paradox, care este cel al continuităţii/discontinuităţii culturii române. În ciuda avatarurilor istorice şi a diverselor influenţe, uneori opuse, care au acţionat asupra Moldovei, Munteniei şi Transilvaniei, limba şi cultura română dovedesc o unitate surprinzătoare. Totuşi, ea este minată de două discontinuităţi fundamentale. Prima, verticală, este exprimată prin faptul, puţin întîlnit în alte spaţii culturale, că în România există practic două culturi: folclorul şi cultura scrisă. Se ştie că folclorul român este încă productiv: îşi are creatorii, publicul şi mijloacele sale de comunicare, rămase aproape neschimbate, deşi mass-media a pătruns şi în mediul rural. Cultura orală a dublat-o întotdeauna pe cea scrisă; de aceea românul obişnuit a văzut în folclor adevărata, autentica sa cultură, iar în cealaltă un lucru mai curînd trecător, adăugat, un supliment, care suportă în mod fatal presiunile sau modele venite din străinătate. Raportat la termenii paradoxului precedent, folclorul există într-o dimensiune eternă, în timp ce cultura scrisă se manifestă într-o dimensiune temporală, deci „perisabilă”. Cred că fundamentul acestei convingeri este complexitatea folclorului român, care constituie un univers ideologic şi emoţional extrem de bogat şi de coerent, capabil să răspundă oricărei solicitări ori situaţii. De aici a rezultat o anumită seninătate a românului: atîta vreme cît folclorul exista, identitatea cu sine a naţiunii era salvată. Cultura oficială putea fi în slavonă sau în greacă ori să se supună, mai tîrziu, influenţelor franceze şi germane, nu contează, „adevărata” cultură, cea orală, continua să trăiască de parcă nu s-ar fi întîmplat nimic. Acest lucru a impus crearea unui raport ierarhic între cele două culturi, în care termenul dominant era mai degrabă folclorul. Aparent indiferentă la schimbările de suprafaţă, viaţa spirituală „autentică” a naţiunii se desfăşura, imperturbabilă, în adîncuri. Încrederea aceasta explică supravieţuirea culturii române în locuri ca Transilvania şi perioade ca secolul al XVIII-lea, în care presiunile politice şi culturale au fost foarte puternice. Toate acestea au fost rezultatul unei incredibile tenacităţi a structurilor mentale feudale, structuri ce susţin producţia folclorică. În plus, scriitorii şi artiştii români de origine rurală au adus în arta „cultă” ideologia tradiţională a clasei lor, de aici rezultînd un anumit conservatorism. Acest prestigiu al tradiţiilor a frînat nu numai eforturile în vederea unei schimbări politice şi culturale fundamentale, dar şi radicalizarea profundă a inteligentsiei româneşti. De la Eminescu la Blaga şi Ion Alexandru4, de la Creangă la Sadoveanu şi Marin Preda, numeroşi scriitori români au îmbinat inovaţiile estetice cu un tradiţionalism ideologic. Faţă de alte culturi, precum cea franceză, de exemplu, în care marile nume aparţin mai ales scriitorilor care au provocat rupturile cele mai spectaculoase cu trecutul, situaţia culturii române poate părea neobişnuită. Dezbaterea teoretică cea mai îndelungată, o adevărată „ceartă dintre antici şi moderni" în variantă românească, a început în secolul al XlX-lea şi a continuat pînă la cel de-al doilea război mondial şi chiar după aceea, opunînd „moderniştilor” diversele şi puternicele grupări „tradiţionaliste”. Este uimitor cum pînă şi scriitori avangardişti ca Tristan Tzara, Fundoianu (cunoscut în Franţa sub numele de Benjamin Fondane), 4 Acest eseu a fost scris în 1974 – 1975, din perspectiva literaturii române de atunci. Deşi aceasta între timp s-a schimbat, las textul nemodificat (S. A., 1998)
 • 5. Voronca sau Vinea au reluat vechile teme ale repertoriului liric rural. De fapt, tradiţionaliştii au invocat folclorul cu acelaşi entuziasm dovedit de Occident în evocarea moştenirii clasice a Antichităţii. De aceea nu ezit să numesc, prin analogie, folclorul românesc şi ideologia pe care se sprijină, adevăratul clasicism românesc, fundament al formelor culturale ulterioare. Iată motivul pentru care orice gest cultural românesc nu-şi capătă adevărata semnificaţie decît în acest context. Astfel, discontinuitatea devine motivul sfîşierii interioare a oricărui intelectual român, rupt între datoria faţă de sine însuşi şi ceea ce el resimte drept datorie absolută, sub acuzaţie de trădare, faţă de acest univers tradiţional compact, imperativ, general acceptat ca exprimînd însăşi esenţa sa. Etichetele politice curente în Occident - „dreapta” şi „stînga” culturală - capătă în România conotaţii evaluative specifice, de care istoricul obiectiv trebuie să ţină seama, fapt remarcat între alţii de G. Ibrăileanu şi, mai tîrziu, de E. Lovinescu. în scrierile lor despre spiritul critic şi dezvoltarea civilizaţiei române moderne. Există şi o a doua discontinuitate, legată de cea dintîi dar manifestîndu- se în plan orizontal: este vorba de ruptura înregistrată în cultura română la începutul şi mai ales sfîrşitul secolului al XIX-lea, cînd România se orientează definitiv spre Vest, negînd şi, mai tîrziu, ignorînd vechile sale raporturi cu lumea balcanică. Această reevaluare se datorează, fără îndoială, situării geografice „paradoxale” a României, la răscrucea a trei zone culturale esenţial diferite, dar şi fugii disperate înainte, pentru a recupera decalajul temporal faţă de civilizaţia occidentală. Continuăm aşadar să ne căutăm identitatea, dar o căutăm în altă parte. Ruptura cu mediul cultural apropiat înseamnă şi ruptura cu trecutul apropiat. Statul şi cultura burgheze apar în urma unei negaţii violente a lumii feudale şi balcanice. Revoluţia se produce în limbaj, în viaţa de zi cu zi, înainte de a pătrunde în structurile socio-culturale, dar ea nu are un ritm egal. Spre sfîrşitul secolului al XIX-lea decalajul devine dramatic: accelerarea schimbărilor politice ale ţării este frînată de critica tenace a Junimii. Statul burghez abia format se clatină, în primul rînd datorită opoziţiei intelectualilor. Marea ruptură are loc, aşadar, între stat şi cultură, între politic şi cultural, între sincronizarea cu orice preţ cu valorile occidentale şi balastul unui trecut încă iubit şi respectat, între fuga înainte şi fuga în trecut Deşi conflictul stat-cultură este destul de răspîndit în perioada burgheză modernă europeană, cred că în ceea ce priveşte România, el s-a accentuat din cauza intervalului extrem de scurt (aproximativ cel de-al treilea sfert din secolul al XIX-lea) în care au fost create statul şi instituţiile sale. Voi numi această discontinuitate, marcînd de fapt o stare de criză ce durează în România deja de un secol, conflictul între un model socio-economic modern şi un model cultural anacronic. Această criză nu a existat în îndelungatul Ev Mediu românesc tocmai datorită concordanţei dintre modelul socio-economic şi cel cultural. Cultura română modernă s-a născut, aşadar, printr-o conştientizare urmată de o polarizare ideologică, în momentul în care discontinuitatea verticală a celor două culturi a fost brusc accentuată de către discontinuitatea orizontală dintre lumea feudală şi lumea burgheză modernă. Aproape că s-ar putea spune că, mai apoi, întreaga cultură modernă nu a fost decît căutarea unei noi unităţi care să reconcilieze modelele socio-economice, ideologice şi artistice divergente.
 • 6. În faţa multiplelor paradoxuri ale obiectului său de studiu, subiectul, românistul, nu mai păstrează nici el o coerenţă absolută. În primul rînd, există foarte puţini oameni care să fie specialişti în domeniul român şi care, în afara graniţelor României, să se ocupe doar de acest lucru. Pentru cea mai mare parte dintre ei, dacă nu pentru toţi, cercetările asupra culturii române sînt dublate de o altă specialitate. Hobby sau „violon d'Ingres”, româna nu s-a impus niciodată ca o specialitate suficientă, nici măcar acelora dintre noi sau dintre predecesorii noştri care i-au consacrat întreaga lor energie şi care i-au dedicat poate cele mai bune cărţi. Care este motivul acestei ezitări? Fără îndoială, din cauza statutului încă imprecis ori secundar pe care îl are româna în ierarhia multor universităţi europene, a numărului restrîns de studenţi (deci de cursuri) interesaţi de română şi a faptului ca un romanist are puţine şanse să-şi cîştige existenţa în afara universităţii. Dar, dincolo de aceste observaţii de ordin „practic", o întrebare dificilă persistă: de ce nu a reuşit domeniul român să se impună în conştiinţa europeană pînă acum? Începînd cu romantismul, istoria culturală europeană se află într-un efort permanent de recuperare a valorilor uitate sau ignorate. O dată cu secolul al XIX-lea, Franţa, Germania, Anglia deveneau „centrul” ideal care absorbea, printr-o mişcare centripetă, „periferiile” culturale ce ocupau, de fapt, tot restul lumii. Totuşi, evaluarea obiectelor culturale nu făcea decît să respecte ierarhizările politice ale epocii. Conştiinţa culturală modernă, adică post-romantică. a fost modelată de un sistem politic internaţional fatalmente orientat spre marile puteri occidentale. Priorităţile şi criteriile ei de valoare au fost produse de un Occident destul de limitat la rîndu-i, care abia dacă avea ştiinţă de literatura contemporană a Scandinaviei, de exemplu, a Portugaliei şi chiar a Spaniei sau a Italiei. Cariera, la fortuna, cutărui sau cutărui scriitor a depins nu de valoarea sa în interiorul sistemului cultural din care făcea parte, ci de cota acestui sistem, ca întreg, în cadrul sistemului care îl recepta. Ibsen, Dostoievski, Unamuno, Faulkner au fost aleşi, este adevărat, cu o justeţe remarcabilă, pentru că răspundeau nevoilor culturii franceze din acea vreme. S-ar spune că orice proces de receptare culturală se supune, pretutindeni şi întotdeauna, aceluiaşi tipar ideologic. Neîndoielnic, dar acest lucru nu face decît să ne întărească observaţia potrivit căreia ierarhia valorilor culturale în Europa a fost, şi mai este încă, strict dependentă de echilibrul forţelor politice. Altfel spus, cota unui obiect cultural pe piaţa valorilor europene a fost în funcţie de cota sistemului politic din care făcea parte obiectul respectiv pe piaţa politică internaţională. Or, pentru a reveni la România, această ţară a avut neşansa de a-şi găsi forma politică modernă abia în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adică în momentul în care alte state şi culturi, deja mature, reuşeau să pătrundă pe această piaţă. La sfîrşitul secolului al XIX-lea şi în perioada celor două războaie mondiale, România nu cîştigase o pondere politică autonomă; dacă a fost implicată în rivalităţile politice şi militare ale celor „mari”, a fost doar pentru că reprezenta un client util din punct de vedere strategic. În plus, valorile culturale pe care românii le-ar fi putut exporta la sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolul al XX-lea erau fie vetuste, fie deconcertante. Eminescu a fost ultimul mare poet romantic european. Rebreanu s-a afirmat prea tîrziu, ca şi Bacovia, În schimb, Camil Petrescu şi Urmuz prea devreme. Valul literar rusofil şi hispanofil n-a fost urmat de unul românofil, deşi românii se bucurau de existenţa unor poeţi ca Bacovia, Blaga, Arghezi şi Barbu şi de o duzină de
 • 7. eseişti şi prozatori străluciţi. Toate acestea pentru a conchide că în secolele al XIX-lea şi al XX-lea România a ratat momentul prielnic al afirmării sale culturale în Europa. Dar ar fi prea simplu să aruncăm vina, dacă există vreuna, doar pe situaţia culturală europeană. Eşecul se datorează, de asemenea, structurii însăşi a culturii române şi îmi permit să alătur aceste observaţii celor exprimate anterior în legătură cu paradoxurile acestei culturi. Ea a fost totdeauna greu de clasat, prea diferită faţă de ceea ce trecea drept valoare în acea vreme şi era receptat ca atare în Occident. În acelaşi timp, văzut de departe şi în grabă, peisajul său cultural părea ivit dintr-o dată, prea dornic de a fi în pas cu moda, prea amestecat şi extrem de marcat de propriul său trecut. În plus, de ce să n-o spunem, România nu a făcut nimic să-şi exporte valorile. Aceste inconveniente n-au fost atenuate decît prin „contextualizarea” culturii române în studiile romanice şi balcanice, care o mai „domesticeau” puţin. Aceasta este situaţia pe care trebuie să o înfruntăm astăzi. Altfel spus, cercetările noastre s-au constituit în pofida sau împotriva acestei nepăsări sau ignorante. Oricît de riguroase ar fi, ele nu primesc, de obicei, în structura obiectivă a învăţământului şi a cercetării (cel puţin în Occident), decît statutul de hobby sau de „violon d'Ingres” şi aceasta se explică prin faptul că nici obiectul studiilor noastre, cultura română, nu a căpătat alt statut decît cel, deloc de invidiat, al unei culturi europene secundare. Tocmai această imagine, pe care o au alţii despre cultura română, se regăseşte, de o manieră mai mult sau mai puţin evidentă, în chiar centrul activităţii noastre. Noi, „româniştii” ne aflăm oarecum în situaţia ingrată a unui bărbat jenat de comentariile prietenilor făcute în prezenţa sa în legătură cu femeia iubită. El nu acceptă ironiile, fiindcă îl vizează şi pe el, dar nici nu îndrăzneşte să o apere de teamă ca gestul său de iubire să nu sporească sarcasmele. Atunci, singura soluţie este să-şi raţionalizeze iubirea, să ofere argumentele logice prin care aceasta s-ar putea impune celorlalţi drept singura alegere posibilă. Pentru moment însă. românistul rămîne sfîşiat între două atitudini contrare ce definesc paradoxul iubirii lui. El este cînd foarte ironic, cînd foarte pasionat, cînd foarte distant, cînd foarte implicat O opţiune între aceste puncte de vedere depinde adesea de apartenenţa sau neapartenenţa românistului la obiectul său de studiu. Astfel, mulţi românişti de origine română se simt datori să se justifice. Admit criticile cu privire la structura şi tipologia obiectelor lor culturale, dar nu şi pe cele în legătură cu valoarea acestora. Ei resimt dureros această „desacralizare”, fără să-şi dea seama că a apăra prea mult poate face uneori dovada unui complex de inferioritate. Tipul opus de romanist se simte mai degrabă obligat a lansa unele ironii prevenitoare pe care, din slăbiciune, le împarte cu publicul, temîndu-se ca ceilalţi să nu-i vadă prea repede tandreţea pe care o încearcă pentru obiectul său. Ironia îl salvează şi îl justifică totodată, el îşi păstrează distanţa pentru a rămîne el însuşi, pentru a nu fi înghiţit de obiect. Altfel spus, acest românist acceptă ierarhia culturală stabilită în Europa pentru a-şi regăsi seninătatea şi, poate, pentru a se proteja împotriva îndoielilor cu privire la alegerea meseriei sale. În ambele cazuri, românistul riscă să se identifice prea mult cu rolul pe care i l-a conferit Istoria, rămînînd, cu toate acestea, în afara ştiinţei. Cedează chemării emoţionale, contradictorii, a obiectului, pentru ca nu a reuşit să
 • 8. cîştige autonomia pe care orice ştiinţa matură o presupune faţă de obiectul şi publicul său. Ştiinţa nu trebuie nici să justifice nici să acuze. Ea îşi observă, îşi descoperă obiectul, şi în acelaşi timp îl construieşte. Imaginea pe care publicul şi-o formează despre acest obiect nu este decît un alt aspect al obiectului însuşi. Ştiinţa nu are nimic de a face cu oportunitatea afirmaţiilor sale, ci doar cu adevărul lor. Traversînd atîtea paradoxuri, discursul meu riscă să devină cam sinuos. De fapt, cred că vom putea evita dificultăţile menţionate numai privindu-le drept în faţă. Nu putem ieşi dintr-o situaţie paradoxală decît formulînd-o limpede. La drept vorbind, paradoxurile culturii române şi ale românistului nu sînt în mod necesar eterne; dimpotrivă, mi se pare că, în ultima vreme, şansele de a modifica măcar nuanţele, dacă nu datele problemei, au devenit mai mari ca oricînd. În primul rînd, fără îndoială că interesul pentru cultura română s-a dezvoltat ca urmare a rolului politic pe care România îl joacă astăzi, cînd îşi face loc pe scena istoriei europene5. Limba şi literatura română, România însăşi sînt descoperite cu uimire de ziarişti, de opinia publică, de studenţi, de turişti, care nu ezită să-şi exprime impresiile, deseori divergente. Pe de altă parte, într-o epocă dominată de mass-media, zonele albe nu-şi mai au locul pe harta lumii. Cultura română începe să fie cunoscută şi din motivul că toate obiectele culturale trebuie cunoscute. De asemenea, descentralizarea culturală este un fapt împlinit. Nu mai există un centru al Europei şi Europa însăşi nu mai este centrul lumii. Schimburile mondiale aproape că au anulat ierarhiile prestabilite. În cadrul procesului acesta de modificare a ierarhiilor culturale tradiţionale cultura română ar putea trage profit din chiar aspectele ei paradoxale. Faptul de a reprezenta o cultură de răscruce devine o calitate în momentul în care frontierele se şterg şi în care Occidentul descoperă nu doar pitorescul ci şi puterea de temut a Orientului. Discontinuităţile manifestate de cultura română ar putea fi chiar un punct de atracţie atunci cînd sunt semnalate diverse rupturi şi tensiuni acţionînd în profunzimile continuităţilor culturale instituţionalizate. Pe de altă parte, arhaismul ei ar putea seduce pe cei care sînt preocupaţi de formele primare, spontane ale expresiei. Şi-apoi, faptul că este greu clasabilă nu ar fi o încurajare pentru cei care doresc să distrugă clasificările şi discursurile autoritare venind de pretutindeni în decursul vechilor şi noilor războaie ideologice? Dar, înainte de toate, depăşirea acestor paradoxuri este o opţiune ce trebuie să aparţină romanistului însuşi. Voi îndrăzni să spun că românistul este dator faţă de sine însuşi să ia un nou start, să se construiască pe sine ca specialist recunoscut de societate. Pe vremea romanticilor se spunea că românul s-a născut poet. Era, de asemenea, un mod de a admite că românul nu este un spirit critic înnăscut. Culturii române i-au lipsit şi încă îi mai lipsesc, poate, spiritul critic, puterea de a elabora concepte riguroase. Or, mi se pare că o nouă conştientizare a obiectului înseamnă, mai ales, elaborarea de noi concepte, definiţii şi structuri ale acestuia. Pentru a sparge actualul statut 5 Şi această afirmaţie este dependentă de un anumit context, de anumite speranţe iscate ia sfîrşîtul anilor şaizeci, încă existente cîţiva ani mai tîrziu, dar care vor dispărea complet curînd după aceea S.A., 1998).
 • 9. nesatisfăcător al românisticii - ştiinţă ce are ca scop studiul culturii române - este, în egală măsură, nevoie de un efort teoretic şi organizatoric. Un efort teoretic, în sensul că paradoxurile existente acum în atitudinea romanistului ar dispărea de la sine ca nesemnificative. Şi un efort organizatoric, în sensul că cercetarea de pînă acum, întreprinsă de indivizi izolaţi, intimidaţi şi resemnaţi, justificîndu-şi modestia prin lipsa de interes a publicului, se dovedeşte anacronică şi nu îndeajuns de eficientă. Demnitatea unei meserii se cîştigă, printre altele, prin organizarea muncii şi prin curajul de a-i înfrunta greutăţile. Debutînd printr-o discuţie despre paradoxurile instalate în chiar centrul obiectului şi subiectului acestei meserii, sper să fi semnalat faptul că revistei noastre nu-i vor lipsi nici îndrăzneala. nici luciditatea în eforturile de a-şi limpezi domeniul de activitate şi de gîndire.6 6 Recitind acest eseu, în 1998, constat cu tristeţe că situaţia Românisticii nu s-a schimbat în ultimii peste 20 de ani aproape deloc. Efortul vechii reviste International Journal of Rumanian Studies, deşi a dus, cred, la rezultate ştiinţifice bune, nu a schimbat statutul instituţional al disciplinei. Este şi motivul pentru care reiau publicarea revistei în 1998 şi pentru care las acest text neschimbat (S.A., august 1998).