Vernieuwde kunstenaarsstatuut

T
t-groep NVt-groep NV
Ontwikkelingen
Kunstenaarsstatuut
Minister van Sociale
Zaken L. Onkelinx
Minister van
Werk M. De Coninck
Het statuut
Werken als kunstenaar
4
Artistieke
Prestatie
Zelfstandige
Werknemer Kosten-
vergoeding
1bis
KVR
Forfaitair Reëel
Arbeids-
overeenkomst
Rechtstreeks
Ambtenaar
SBK vrijwilliger
- Gezag
- Loon
- Arbeid
- Overeenkomst
Artikel 1bis RSZ-wet
“Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die,
omdat ze niet door een arbeidsovereenkomst kunnen zijn
verbonden daar een of meerdere essentiële elementen voor
het bestaan van de arbeidsovereenkomst ontbreken, tegen
betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of
artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of
rechtspersoon. In dat geval wordt de opdrachtgever als
werkgever beschouwd, en dient ook diens verplichtingen te
voldoen.”
= optioneel VANGNET 5
Artikel 1bis RSZ-wet
Visum
o Enkel voor wie bescherming overeenkomstig
art. 1bis RSZ-wet nodig heeft
o Praktisch
 Waar? Commissie Kunstenaars
 Hoe?
 Verklaring op erewoord: vermoeden 3m
 Ontvangst bewijs ontvankelijkheid: verlening vermoeden 3 m
 Weigering? Vermoeden vervalt vanaf datum weigering
 Duur? 5 jaar en hernieuwbaar
6
Kleine vergoedingsregeling
Toepassingsvoorwaarden
o Artistieke prestaties
o Beperkingen:
 Maximum 122,21 euro/dag en 2.444,21 /jaar
 Max 7 opeenvolgende (kalender)dagen bij zelfde
opdrachtgever en max 30 d/jaar
 Niet met alle activiteiten te cumuleren
 Kunstenaarskaart
In afwachting:
verklaring op
eer
7
Kleine vergoedingsregeling
Kunstenaarskaart
o Enkel voor wie gebruik wil maken van de KVR
o Praktisch
 Waar? Commissie Kunstenaars
 Duur? 5 jaar en hernieuwbaar
o Minister bepaalt nadere voorwaarden (cfr.
Visum)
 Sancties voor opdrachtgever en kunstenaar
 i.g.v. verlies, misbruik en kunstenaar
8
Commissie Kunstenaars
Bevoegdheden
o Informeren over statuut
o Zelfstandigheidsverklaring afleveren
o Afleveren visum
o Afleveren kunstenaarskaart
o Verstrekken van adviezen die worden voorgelegd
over ontwerp Wet, Besluit en norm
Nieuw
9
Commissie Kunstenaars
Organigram
o Nieuwe samenstelling
 13 leden per kamer
 1 vertegenwoordiger RSZ
 1 vertegenwoordiger RSVZ
 1 vertegenwoordiger RVA
 3 vertegenwoordigers vakbond
 3 vertegenwoordigers werkgevers
 1 vertegenwoordiger aangeduid door taalgemeenschap
 3 vertegenwoordigers artistieke sector
10
Commissie Kunstenaars
Beroepsmogelijkheden
o Voortaan beroep mogelijk tegen beslissing
Commissie Kunstenaars
 Waar? Bevoegde arbeidsrechtbank
 Wanneer? Binnen de maand na de kennisgeving van de
beslissing
11
Stand van Zaken
12
Wat? Stand In werking
1bis RSZ-wet
Goedgekeurd en
gepubliceerd bij wijze
Programmawet I van 26
december 2013
1 januari 2014
Visum
Wachten op Ministerieel
Besluit
?
Kunstenaars-
kaart
Wachten op Ministerieel
Besluit ?
Commissie
Kunstenaar
Wachten op Ministerieel
Besluit
?
Minister van
Werk M. De Coninck
Koninklijk en
Ministerieel Besluit
van 7 februari 2014
houdende de
werkloosheids-
reglementering
Structuur
o Toepassingsgebied
o Recht op toegang
o Bedrag van de uitkering
 Specifieke regels voor werknemers die artistieke activiteiten verrichten
 Specifieke regels voor technici en ondersteunende activiteiten
o Zoekgedrag
o Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid
o Inwerkingtreding
14
Toepassingsgebied
o Uitbreiding toepassingsgebied :
 Voor alle regels specifiek van toepassing op kunstenaars
binnen de werkloosheid
 Naar: werknemers die artistieke activiteiten verrichten
 geen onderscheid meer tussen scheppend en uitvoerend
 geen onderscheid meer tussen zij actief binnen spektakelbedrijf en
anderen
 Wat met technici?
15
Toepassingsgebied
o controle door RVA:
 Code 046 in DMFA
+
 arbeidsovereenkomst
zoniet
 materieel bewijs.
16
Recht op toegang
o Principe
17
Leeftijd Aantal dagen Referentieperiode
Jonger dan 36 jaar 312 21 maanden
Van 36 t.e.m. 49
jaar
468 33 maanden
50 jaar en ouder 624 42 maanden
Recht op toegang
o Cachetregel
 Specifieke berekeningsregel. Zie ook: neutralisering,
zoekgedrag, …
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Bij wijze van taakloon (per prestatie) vergoed:
“het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de
werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht
wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen dit loon
en het aantal arbeidsuren waaruit deze activiteit
bestaat”
18
Recht op toegang
o Cachetregel
controle door RVA: Taakloon:
 C4: tijdseenheid: vergoeding per trimester
(per taak/stuk)
 DMFA: nieuwe codes voor taakloon en 1bis
 Praktisch:
controle van wijze van bezoldiging
omschreven in de arbeidsovereenkomst
19
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?
 Waarbij:
 Referteloon = 57,76
 Voorbeeld: Tom Caféman krijgt een brutoloon van 300 euro om op
te treden in de Brusselse concertzaal BC.
 300/57,76 = 5,19 dagen
dageneldegelijkgest
nReferteloo
Brutoloon
=
20
i.p.v. 39,21
= verhoging
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?
Leeftijd Referentieperiode Brutoloon op
Cachet
Jonger dan 36
jaar
21 maanden 18.021,12 euro
Van 36 t.e.m. 49
jaar
33 maanden 27.031,68 euro
50 jaar en ouder 42 maanden 36.042,24 euro
21
Recht op toegang
o Hoe zal de cachetregel worden toegepast
 Maar! maximaal 156 (n*26 + 78) dagen te bewijzen per
kwartaal, waarbij
 n = maanden van kwartaal waarin gewerkt werd
 Verhoging met 78 als gewerkt werd in het kwartaal
22
Recht op toegang
o Voorbeeld
Bart Pitt dient van 15 tot 20 mei en van 5 tot 15 juni
aanwezig te zijn op de set om als hoofdrolspeler een
kortfilm in te blikken. Per periode krijgt hij een taakloon
(bruto) van 5.000 euro
 Stap 1: 10.000/57,76 = 173,13
 Stap 2: 2 (mei en juni)*26 +78 = 130
 Stap 3: maximum overschreden? JA => Aantal gelijkgestelde
dagen worden beperkt tot 130
23
Recht op toegang
o Voorbeeld
Stel: Bart Pitt dient van i.p.v in mei en juni draaidagen
bij te wonen, dit te doen in de periodes van 15 tot 20
juni en van 5 tot 15 juli. Per periode krijgt hij nog
steeds een taakloon (bruto) van 5.000 euro
 Stap 1: 10.000/57,76 = 173,13
 Stap 2 : (1*26 +78)*2 (2e
+ 3e
kwartaal) = 208
 Stap 3: maximum overschreden? NEEN => geen beperking
24
Bedrag van de uitkering
o Gewone regels
 Periodes in de uitkering (degressieve uitkering)
2e
fase
1e
fase
3e
fase
25
Bedrag van de uitkering
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Principe: behouden van % eerste vergoedingsperiode
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Onderscheid tussen initiële (eerste) toekenning en
verlenging van het voordeel
26
01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016
Initiële toekenning Verlenging
Bedrag van de uitkering
o Initiële toekenning voordeel
 156 dagen bewijzen ingevolge artistieke activiteiten
 Wanneer? Einde 3e
fase van eerste vergoedingsperiode
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Referteperiode: 18 maanden
27
01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016
Initiële toekenning Verlenging
01/10/2013
Referteperiode: 18 m
Bedrag van de uitkering
o Verlenging voordeel
 3 artistieke prestaties die overeenstemmen met
minstens 3 arbeidsdagen
 Referteperiode van 12 maanden
28
01/04/2015 01/04/2016 01/04/2017
Initiële toekenning Verlenging Verlenging
Bedrag van de uitkering
o Terugkeer 1e
periode
 Bewijs 156 gewerkte dagen
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht
 Referteperiode: 18 maanden
29
01/04/2014 01/04/201501/11/2013 01/05/2015
Referteperiode: 18 m
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Technische functies
geluids-, licht- en theatertechnici, monteurs, …
o En ondersteunende functies
productieleiders, dramaturgen, souffleurs, decorbouwers,
grimeurs, …
30
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o In de artistieke sector:
 Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van
 Intellectueel werk waaraan artiest spektakelbedrijf deelneemt of
aan de opname van dergelijk werk
 Een cinematografisch werk
 Een radio- of televisieprogramma van artistieke aard
 Een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten
31
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Initiële (eerste) toekenning voordeel
 Ook voor technische of ondersteunende activiteiten in de artistieke
sector
 156 arbeidsdagen over periode 18 maanden
 Eventueel 52 dagen in niet-artistieke sector
32
Geen
cachet-
regel!
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Neutralisering vergoedingsperiodes
 Verlenging voordeel
 3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur in de artistieke
sector
 Referteperiode: 12 maanden
33
Bedrag van de uitkering
Specifieke regels technici en ondersteunende
activiteiten
o Terugkeer 1e
periode
 Bewijs 156 gewerkte dagen
 Ook 52 dagen in een andere functie mogen in aanmerking
genomen worden
 Wie? Werknemer die technische en ondersteunende activiteiten
verricht in de artistieke sector
 Referteperiode: 18 maanden
34
Zoekgedrag
o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:
 Bewijs 156 gewerkte dagen
 Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking
genomen worden
 Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht
 Referteperiode: 18 maanden
o Toepassing cachetregel?
 Ja, indien vergoeding per taakloon
 Bruto = 9.010,56 of 6.007,04 euro indien 52 niet
artistiek
35
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
C1 artiest
Controlekaart
+ nieuwe C3 artiest
36
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Nieuwe cumulregel
 Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke
activiteiten verricht”
 Bijkomende maandelijkse aangifte: C3 artiest
 Cumulregel voor hij/zij die werkt:
 Bij wijze van taakloon en/of
 In toepassing van artikel 1bis RSZ-wet
 Terugvordering maximaal twee kwartalen (156 dagen)
37
Verstrenging
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?
 Waarbij:
 YA = brutoloon dat voorwerp heeft gevormd van onderwerping aan
sociale zekerheid der loontrekkenden
 C = aantal dagen dat vermeld werd op de controlekaart
 Y = 3/52ste
van refertemaandloon
[ ]
Y
Y)*(CYA −
86,64
euro
38
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?
 Maandelijkse aangifte (C3-artiest)
MAAR
 Berekening per kwartaal van niet-vergoedbare periode
in de toekomst + afronding naar lagere eenheid.
 Maximum niet-vergoedbare periode = 156 dagen
39
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Voorbeeld
Jan De Haan krijgt in de loop van het eerste kwartaaal
2015 voor zijn opdracht van de bewuste Waregemse
familie 4.000 euro. Hij verklaart hiervoor 1 dag te
hebben aangeduid op zijn controlekaart (dag “verkoop”)
cumulregel:
(4.000 – (1*86,64))/86,64 = 45,17
=> 45 niet – vergoedbare dagen
40
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Voorbeeld
Regisseur Tintin Quarantino werkt in het eerste kwartaal
van 2015 aan een film. Hij sluit een
arbeidsovereenkomst van 14/02 tot 28/02. Hiervoor
krijgt hij een taakloon van 7.500 euro. Hij verklaart 11
dagen te hebben vermeld op zijn controlekaart.
cumulregel:
(7.500 – (11*86,64))/ 86,64= 75,56
=>75 niet vergoedbare dagen
41
Combinatie artistieke
activiteit en werkloosheid
o Voorbeeld
8 contracten per maand à 250 euro bruto (taakloon).
=> niet-vergoedbare periode van 45 dagen
Daguitkering: 40 euro (bruto)
Maand 1+ 2+3:
2000 euro (inkomsten)
1040 euro (uitkering) – 8 dagen (320 euro) = 720 euro
= 2720 x 3 = 8160 euro
Maand 4 + 5+ 6: 78 dagen uitkering – 45
= 1320 euro (3120 euro – 1800 euro)
Gemiddeld per maand: 1580 euro
(waarvan 580 euro uitkering) 42
Praktisch?!
- Ik heb al jarenlang het ‘kunstenaarsstatuut’ wat verandert er
nu precies voor mij?
- Ik zit momenteel in de derde periode van de uitkering. Ik heb
nooit voordelen als kunstenaar aangevraagd? Wat verandert er
voor mij?
- Ik word vaak vergoed bij wijze van taakloon? Moet ik dit nu
vermijden omwille van de cumulregel?
- Mijn opdrachtgever stelt een overeenkomst van 6 maanden
voor. Kan ik dit accepteren of is het beter mijn tewerkstelling
op te splitsen?
43
Vragen?
• Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.be
• Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies:
02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contact
• Blijf bij! Schrijf je in op onze newsletter en blijf op de hoogte van onze
infosessies en nieuwtjes.
• Volg ons! www.facebook.com/kunstenloket & www.twitter.com/Kunstenloket
Vragen?
• Surf naar www.t-heater.be voor meer info
of schrijf je in voor onze nieuwsbrief
• Spring even binnen in één van onze 8
kantoren
• Volg ons op www.facebook.com/theatersbk
45
1 von 45

Más contenido relacionado

Vernieuwde kunstenaarsstatuut

 • 2. Minister van Sociale Zaken L. Onkelinx Minister van Werk M. De Coninck
 • 4. Werken als kunstenaar 4 Artistieke Prestatie Zelfstandige Werknemer Kosten- vergoeding 1bis KVR Forfaitair Reëel Arbeids- overeenkomst Rechtstreeks Ambtenaar SBK vrijwilliger
 • 5. - Gezag - Loon - Arbeid - Overeenkomst Artikel 1bis RSZ-wet “Deze wet vindt eveneens toepassing op de personen die, omdat ze niet door een arbeidsovereenkomst kunnen zijn verbonden daar een of meerdere essentiële elementen voor het bestaan van de arbeidsovereenkomst ontbreken, tegen betaling van een loon artistieke prestaties leveren en/of artistieke werken produceren in opdracht van een natuurlijk of rechtspersoon. In dat geval wordt de opdrachtgever als werkgever beschouwd, en dient ook diens verplichtingen te voldoen.” = optioneel VANGNET 5
 • 6. Artikel 1bis RSZ-wet Visum o Enkel voor wie bescherming overeenkomstig art. 1bis RSZ-wet nodig heeft o Praktisch  Waar? Commissie Kunstenaars  Hoe?  Verklaring op erewoord: vermoeden 3m  Ontvangst bewijs ontvankelijkheid: verlening vermoeden 3 m  Weigering? Vermoeden vervalt vanaf datum weigering  Duur? 5 jaar en hernieuwbaar 6
 • 7. Kleine vergoedingsregeling Toepassingsvoorwaarden o Artistieke prestaties o Beperkingen:  Maximum 122,21 euro/dag en 2.444,21 /jaar  Max 7 opeenvolgende (kalender)dagen bij zelfde opdrachtgever en max 30 d/jaar  Niet met alle activiteiten te cumuleren  Kunstenaarskaart In afwachting: verklaring op eer 7
 • 8. Kleine vergoedingsregeling Kunstenaarskaart o Enkel voor wie gebruik wil maken van de KVR o Praktisch  Waar? Commissie Kunstenaars  Duur? 5 jaar en hernieuwbaar o Minister bepaalt nadere voorwaarden (cfr. Visum)  Sancties voor opdrachtgever en kunstenaar  i.g.v. verlies, misbruik en kunstenaar 8
 • 9. Commissie Kunstenaars Bevoegdheden o Informeren over statuut o Zelfstandigheidsverklaring afleveren o Afleveren visum o Afleveren kunstenaarskaart o Verstrekken van adviezen die worden voorgelegd over ontwerp Wet, Besluit en norm Nieuw 9
 • 10. Commissie Kunstenaars Organigram o Nieuwe samenstelling  13 leden per kamer  1 vertegenwoordiger RSZ  1 vertegenwoordiger RSVZ  1 vertegenwoordiger RVA  3 vertegenwoordigers vakbond  3 vertegenwoordigers werkgevers  1 vertegenwoordiger aangeduid door taalgemeenschap  3 vertegenwoordigers artistieke sector 10
 • 11. Commissie Kunstenaars Beroepsmogelijkheden o Voortaan beroep mogelijk tegen beslissing Commissie Kunstenaars  Waar? Bevoegde arbeidsrechtbank  Wanneer? Binnen de maand na de kennisgeving van de beslissing 11
 • 12. Stand van Zaken 12 Wat? Stand In werking 1bis RSZ-wet Goedgekeurd en gepubliceerd bij wijze Programmawet I van 26 december 2013 1 januari 2014 Visum Wachten op Ministerieel Besluit ? Kunstenaars- kaart Wachten op Ministerieel Besluit ? Commissie Kunstenaar Wachten op Ministerieel Besluit ?
 • 13. Minister van Werk M. De Coninck Koninklijk en Ministerieel Besluit van 7 februari 2014 houdende de werkloosheids- reglementering
 • 14. Structuur o Toepassingsgebied o Recht op toegang o Bedrag van de uitkering  Specifieke regels voor werknemers die artistieke activiteiten verrichten  Specifieke regels voor technici en ondersteunende activiteiten o Zoekgedrag o Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Inwerkingtreding 14
 • 15. Toepassingsgebied o Uitbreiding toepassingsgebied :  Voor alle regels specifiek van toepassing op kunstenaars binnen de werkloosheid  Naar: werknemers die artistieke activiteiten verrichten  geen onderscheid meer tussen scheppend en uitvoerend  geen onderscheid meer tussen zij actief binnen spektakelbedrijf en anderen  Wat met technici? 15
 • 16. Toepassingsgebied o controle door RVA:  Code 046 in DMFA +  arbeidsovereenkomst zoniet  materieel bewijs. 16
 • 17. Recht op toegang o Principe 17 Leeftijd Aantal dagen Referentieperiode Jonger dan 36 jaar 312 21 maanden Van 36 t.e.m. 49 jaar 468 33 maanden 50 jaar en ouder 624 42 maanden
 • 18. Recht op toegang o Cachetregel  Specifieke berekeningsregel. Zie ook: neutralisering, zoekgedrag, …  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Bij wijze van taakloon (per prestatie) vergoed: “het loon dat door een werkgever wordt betaald aan de werknemer die een artistieke activiteit heeft verricht wanneer er geen rechtstreeks verband is tussen dit loon en het aantal arbeidsuren waaruit deze activiteit bestaat” 18
 • 19. Recht op toegang o Cachetregel controle door RVA: Taakloon:  C4: tijdseenheid: vergoeding per trimester (per taak/stuk)  DMFA: nieuwe codes voor taakloon en 1bis  Praktisch: controle van wijze van bezoldiging omschreven in de arbeidsovereenkomst 19
 • 20. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast?  Waarbij:  Referteloon = 57,76  Voorbeeld: Tom Caféman krijgt een brutoloon van 300 euro om op te treden in de Brusselse concertzaal BC.  300/57,76 = 5,19 dagen dageneldegelijkgest nReferteloo Brutoloon = 20 i.p.v. 39,21 = verhoging
 • 21. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast? Leeftijd Referentieperiode Brutoloon op Cachet Jonger dan 36 jaar 21 maanden 18.021,12 euro Van 36 t.e.m. 49 jaar 33 maanden 27.031,68 euro 50 jaar en ouder 42 maanden 36.042,24 euro 21
 • 22. Recht op toegang o Hoe zal de cachetregel worden toegepast  Maar! maximaal 156 (n*26 + 78) dagen te bewijzen per kwartaal, waarbij  n = maanden van kwartaal waarin gewerkt werd  Verhoging met 78 als gewerkt werd in het kwartaal 22
 • 23. Recht op toegang o Voorbeeld Bart Pitt dient van 15 tot 20 mei en van 5 tot 15 juni aanwezig te zijn op de set om als hoofdrolspeler een kortfilm in te blikken. Per periode krijgt hij een taakloon (bruto) van 5.000 euro  Stap 1: 10.000/57,76 = 173,13  Stap 2: 2 (mei en juni)*26 +78 = 130  Stap 3: maximum overschreden? JA => Aantal gelijkgestelde dagen worden beperkt tot 130 23
 • 24. Recht op toegang o Voorbeeld Stel: Bart Pitt dient van i.p.v in mei en juni draaidagen bij te wonen, dit te doen in de periodes van 15 tot 20 juni en van 5 tot 15 juli. Per periode krijgt hij nog steeds een taakloon (bruto) van 5.000 euro  Stap 1: 10.000/57,76 = 173,13  Stap 2 : (1*26 +78)*2 (2e + 3e kwartaal) = 208  Stap 3: maximum overschreden? NEEN => geen beperking 24
 • 25. Bedrag van de uitkering o Gewone regels  Periodes in de uitkering (degressieve uitkering) 2e fase 1e fase 3e fase 25
 • 26. Bedrag van de uitkering o Neutralisering vergoedingsperiodes  Principe: behouden van % eerste vergoedingsperiode  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Onderscheid tussen initiële (eerste) toekenning en verlenging van het voordeel 26 01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016 Initiële toekenning Verlenging
 • 27. Bedrag van de uitkering o Initiële toekenning voordeel  156 dagen bewijzen ingevolge artistieke activiteiten  Wanneer? Einde 3e fase van eerste vergoedingsperiode  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Referteperiode: 18 maanden 27 01/04/2014 01/04/2015 01/04/2016 Initiële toekenning Verlenging 01/10/2013 Referteperiode: 18 m
 • 28. Bedrag van de uitkering o Verlenging voordeel  3 artistieke prestaties die overeenstemmen met minstens 3 arbeidsdagen  Referteperiode van 12 maanden 28 01/04/2015 01/04/2016 01/04/2017 Initiële toekenning Verlenging Verlenging
 • 29. Bedrag van de uitkering o Terugkeer 1e periode  Bewijs 156 gewerkte dagen  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht  Referteperiode: 18 maanden 29 01/04/2014 01/04/201501/11/2013 01/05/2015 Referteperiode: 18 m
 • 30. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Technische functies geluids-, licht- en theatertechnici, monteurs, … o En ondersteunende functies productieleiders, dramaturgen, souffleurs, decorbouwers, grimeurs, … 30
 • 31. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o In de artistieke sector:  Medewerking aan de voorbereiding of de vertoning van  Intellectueel werk waaraan artiest spektakelbedrijf deelneemt of aan de opname van dergelijk werk  Een cinematografisch werk  Een radio- of televisieprogramma van artistieke aard  Een kunstwerk in het domein van de plastische kunsten 31
 • 32. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes  Initiële (eerste) toekenning voordeel  Ook voor technische of ondersteunende activiteiten in de artistieke sector  156 arbeidsdagen over periode 18 maanden  Eventueel 52 dagen in niet-artistieke sector 32 Geen cachet- regel!
 • 33. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Neutralisering vergoedingsperiodes  Verlenging voordeel  3 arbeidsovereenkomsten van zeer korte duur in de artistieke sector  Referteperiode: 12 maanden 33
 • 34. Bedrag van de uitkering Specifieke regels technici en ondersteunende activiteiten o Terugkeer 1e periode  Bewijs 156 gewerkte dagen  Ook 52 dagen in een andere functie mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die technische en ondersteunende activiteiten verricht in de artistieke sector  Referteperiode: 18 maanden 34
 • 35. Zoekgedrag o Weigeren niet-passende dienstbetrekking indien:  Bewijs 156 gewerkte dagen  Enkel artistiek? Ook 52 niet-artistieke dagen mogen in aanmerking genomen worden  Wie? Werknemer die artistieke activiteiten verricht  Referteperiode: 18 maanden o Toepassing cachetregel?  Ja, indien vergoeding per taakloon  Bruto = 9.010,56 of 6.007,04 euro indien 52 niet artistiek 35
 • 36. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid C1 artiest Controlekaart + nieuwe C3 artiest 36
 • 37. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Nieuwe cumulregel  Toepassingsgebied: “werknemer die artistieke activiteiten verricht”  Bijkomende maandelijkse aangifte: C3 artiest  Cumulregel voor hij/zij die werkt:  Bij wijze van taakloon en/of  In toepassing van artikel 1bis RSZ-wet  Terugvordering maximaal twee kwartalen (156 dagen) 37 Verstrenging
 • 38. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?  Waarbij:  YA = brutoloon dat voorwerp heeft gevormd van onderwerping aan sociale zekerheid der loontrekkenden  C = aantal dagen dat vermeld werd op de controlekaart  Y = 3/52ste van refertemaandloon [ ] Y Y)*(CYA − 86,64 euro 38
 • 39. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Hoe gaat die cumulregel in zijn werk?  Maandelijkse aangifte (C3-artiest) MAAR  Berekening per kwartaal van niet-vergoedbare periode in de toekomst + afronding naar lagere eenheid.  Maximum niet-vergoedbare periode = 156 dagen 39
 • 40. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Voorbeeld Jan De Haan krijgt in de loop van het eerste kwartaaal 2015 voor zijn opdracht van de bewuste Waregemse familie 4.000 euro. Hij verklaart hiervoor 1 dag te hebben aangeduid op zijn controlekaart (dag “verkoop”) cumulregel: (4.000 – (1*86,64))/86,64 = 45,17 => 45 niet – vergoedbare dagen 40
 • 41. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Voorbeeld Regisseur Tintin Quarantino werkt in het eerste kwartaal van 2015 aan een film. Hij sluit een arbeidsovereenkomst van 14/02 tot 28/02. Hiervoor krijgt hij een taakloon van 7.500 euro. Hij verklaart 11 dagen te hebben vermeld op zijn controlekaart. cumulregel: (7.500 – (11*86,64))/ 86,64= 75,56 =>75 niet vergoedbare dagen 41
 • 42. Combinatie artistieke activiteit en werkloosheid o Voorbeeld 8 contracten per maand à 250 euro bruto (taakloon). => niet-vergoedbare periode van 45 dagen Daguitkering: 40 euro (bruto) Maand 1+ 2+3: 2000 euro (inkomsten) 1040 euro (uitkering) – 8 dagen (320 euro) = 720 euro = 2720 x 3 = 8160 euro Maand 4 + 5+ 6: 78 dagen uitkering – 45 = 1320 euro (3120 euro – 1800 euro) Gemiddeld per maand: 1580 euro (waarvan 580 euro uitkering) 42
 • 43. Praktisch?! - Ik heb al jarenlang het ‘kunstenaarsstatuut’ wat verandert er nu precies voor mij? - Ik zit momenteel in de derde periode van de uitkering. Ik heb nooit voordelen als kunstenaar aangevraagd? Wat verandert er voor mij? - Ik word vaak vergoed bij wijze van taakloon? Moet ik dit nu vermijden omwille van de cumulregel? - Mijn opdrachtgever stelt een overeenkomst van 6 maanden voor. Kan ik dit accepteren of is het beter mijn tewerkstelling op te splitsen? 43
 • 44. Vragen? • Neem eens kijkje op onze website: www.kunstenloket.be • Of maak een afspraak bij een consulent voor persoonlijk of telefonisch advies: 02/204 08 00 of www.kunstenloket.be/contact • Blijf bij! Schrijf je in op onze newsletter en blijf op de hoogte van onze infosessies en nieuwtjes. • Volg ons! www.facebook.com/kunstenloket & www.twitter.com/Kunstenloket
 • 45. Vragen? • Surf naar www.t-heater.be voor meer info of schrijf je in voor onze nieuwsbrief • Spring even binnen in één van onze 8 kantoren • Volg ons op www.facebook.com/theatersbk 45

Hinweis der Redaktion

 1. Aanleiding – advies van de NAR - vermelden
 2. Waarom werd dit aangepast? – expliciet maken van de voorwaarde dat men niet door een AOVK verbonden kan zijn…
 3. Ik zal hier een aantal veel voorkomende vragen vermelden zoals kan ik nog onbeperkt inkomsten combineren? Wat met het refertebedrag? Wat moet ik doen voor een behoud van mijn uitkerings%?
 4. Niet van toepassing voor technische activiteiten tenzij specifiek vermeld. > neutralisering
 5. Duidelijk vermelden dat dit niet relevant is voor degenen die al een uitkering genieten.
 6. Duidelijk uitleggen wat een taakloon is. Geen sprake van een tijdseenheid? Kan wel maar de wijze van vergoeding moet er los van staan… Wat met call-sheets.
 7. in de DMFA in een specifieke zone (zone 00056 “bezoldigingswijze” in blok 90015 “tewerkstelling van de werknemerslijn”) aanduiden dat het gaat om een taakloon; deze vermelding is zichtbaar in het detail van de te consulteren gegevens A820 (waarde “1” naast “Taak/comm.”).
 8. T-heater vermeld dat zij eventueel deze berekening voor hun cliënten kunnen en willen maken.
 9. Wat betekent dit indien vergoeding per taakloon?: Maandelijks gemiddeld cachet: 57,76 *156/18 = 500,59 euro Of indien 52 niet-artistieke dagen: 57,76*104/18 = 333,72 euro
 10. Drie prestaties: de 3 prestaties moeten met ten minste 3 arbeidsdagen overeenstemmen. Die 2 elementen zijn cumulatief (zie voorbeeld). In geval van taakloon kan de specifieke berekeningsregel van artikel 10 MB worden toegepast. Voorbeeld: 1 aanwerving voor 3 concerten De werknemer ontvangt een taakloon van €120 per concert. De werknemer bewijst dus 360/57,76 = 6,2 dagen De werknemer bewijst ten minste 3 prestaties (en dat zelfs als die aanwerving slechts aanleiding gaf tot één DIMONA en één formulier C4). Voorbeeld: 1 aanwerving voor 2 concerten De werknemer ontvangt een taakloon van €120 per concert. De werknemer bewijst dus 240/57,76 = 4,1 dagen De werknemer bewijst niet minstens 3 prestaties (zelfs als het resultaat van de berekening groter is dan 3).
 11. Roze pijl – enkel prestaties vanaf de aanvang van de uitkering tellen mee… Veronderstelt een uitkeringsaanvraag – minstens 1 maand geen uitkering aanvragen.
 12. Zeer korte duur = korter dan 3 maanden
 13. Zeer korte duur = korter dan 3 maanden
 14. Wat is de logica achter deze regel?
 15. Deze vragen kunnen we oplossen ism het publiek – op whiteboard evt?