Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Alapjogvédelem és alkotmányosság

1.099 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Alapjogvédelem és alkotmányosság

 1. 1. Alapjogvédelem ésalkotmányosságDr. Szajbély Katalin
 2. 2. Alapjogvédelem: elvontfogalom/gyakorlati szükségszerűség?• Alapjogok kialakulása: polgári forradalmak• 2. generáció• 3. generáció• Mindennapi életünket átfogógaranciarendszer, védelmüknek az adottszituáción túlmutató jelentősége is van• (pl. egyházak szabályozása,bűncselekmények elévülhetetlensége)
 3. 3. Jogelvek• az alapjogvédelem kontextusa, háttere,értelmezési kerete, segédeszköze• Jogállamiság:– jogbiztonság– visszaható hatály tilalma• Hatalommegosztás: elválasztás ésegyensúly• /Emberi méltósághoz való jog: anyajog,szubszidiárius alapjog/
 4. 4. Alkotmányvédelem intézményeiMagyarországon• tárgyiasult formában: Alkotmány (Alaptörvény), azon keresztül anemzetközi és európai uniós normák és egyezmények• Intézményi szinten:– Alkotmánybíróság (elsődlegesen a jogi normák alkotmányossága,másodsorban az egyének alapvető jogainak védelme felett őrködik)– Ombudsman (Alapvető jogok biztosa) (elsődlegesen egyénijogvédelem, másodlagosan a jogrendszer alkotmányossága)– Köztársasági elnök – előzetes szűrő funkció – választási regisztráció• Elvi jelleggel:– /Kormány/– /országgyűlési képviselők ¼-e/
 5. 5. Alkotmány• Legmagasabb szintű jogi norma, ajogrendszer alapja• Szabályozza az államhatalmi ágakfeladatait, egymáshoz való viszonyát ésaz alapvető jogokat• 1949. évi XX. törvény (teljes revízió: 1989)• Magyarország Alaptörvénye (2012. január1.-től)
 6. 6. Alkotmány kontra Alaptörvény• elsietett kodifikáció, szakmai közvélemény bevonásánakhiányosságai, átláthatatlan előkészítési és szövegezésifolyamat• félelmek• Alaptörvény + mögöttes Alkotmánybírósági gyakorlat,nemzetközi egyezmények garantálják: valós és komplexvédelem• Néhány „repedés”: költségvetési tárgyú törvényekfelülvizsgálatának korlátozása• Legitimációs, „ideológiai”, megfogalmazásbeliproblémák, néhol nem felel meg teljes mértékben akortárs nemzetközi alkotmányossági trendeknek – elvigondok mellett gyakorlati alkalmazhatósága – jelenlegiformájában – kétségtelen
 7. 7. Alapjogvédelmi intézmények -Alkotmánybíróság• jelenlegi funkciójában a rendszerváltás ótalétezik• Fő feladata a jogrendszer alkotmányosságánakbiztosítása, a jogalkotás kontrollja, ezt különféleeljárásokban teszi• 2012. óta változás:– absztrakt utólagos normakontroll: actio popularismegszüntetése– egyéni jogvédelmi funkció kiterjesztése: „valódi”alkotmányjogi panasz
 8. 8. Alapvető jogok biztosa• Ombudsmani intézmény a rendszerváltás ótalétezik Magyarországon• Fő funkciója: egyének alapvető jogainakvédelme az alapjog-sértő hatóságijogalkalmazással szemben• Alaptörvénnyel lényegi változások:– egységes ombudsmani rendszer (külön biztosokbeolvasztása)– absztrakt jogvédelmi funkció jelentősége megnő:állampolgári beadványok gyakorlatilag egyetlencsatornája az Alkotmánybíróság irányában
 9. 9. Jogrendszer alkotmányosságánakkontrolljaElőzetes kontroll:• államfő indítványoz• Alkotmánybíróság határoz• /jogalkotó reagál/Utólagos kontroll jellemző folyamata:• /állampolgárok jeleznek/• alapvető jogok biztosa indítványoz• Alkotmánybíróság határoz• /jogalkotó reagál/
 10. 10. Az alapvető jogok biztosánakindítványozási tevékenysége - 2012• 758 olyan beadvány, amelyben a panaszos kifejezettenalkotmánybírósági felülvizsgálatot kért• Az alapvető jogok biztosa:– 20 indítványt nyújtott be panasz alapján – kiválasztás dilemmái:postás vagy indítványozó?– 4 indítványt nyújtott be hivatalból– összesen 12, a korábbi évekből származó indítványt tartott fenn• Az Alkotmánybíróság:– összesen 15 ügyben hozott döntést 2013. február végéig– 8 esetben hozott az indítványnak legalább részben helyt adódöntést
 11. 11. Ombudsmani indítványok• „hot potato”• első indítvány: az Alaptörvény Átmenetirendelkezései: alkotmányvédelmi funkció,szimbolikus jelentőség, de számoskonkrét, alapvető jogokat sértő részelem• Alkotmánybíróság döntött:megsemmisítette ---- IV. Alaptörvény-módosítás??
 12. 12. Hallgatói szerződésekAz alapvető jogok biztosa két indítványt nyújtottbe:1) hallgatói szerződésekkel kapcsolatos Kormányrendeletmegsemmmisítését kérte: formai okból (törvényiszabályozás követelménye) és tartalmi érvekkel(önrendelkezési jog, munka és foglalkozás szabadmegválasztása) – AB formai okból semmisítette meg2) Jogalkotó a felsőoktatási törvénybe foglalta a támadottszabályokat: tartalmi érvek alapján ismét indítványAB döntésére várunk, DE! 4. Alaptörvény-módosításterve…
 13. 13. Hajléktalanság• több ízben fordult Alkotmánybírósághoz e témakörben: atestület következetesen helyt adott• sarokpontok: az egyenlő méltóság elve alapján nemszankcionálható a hajléktalan-státusz, a szegénység nembűn, a hajléktalanság megoldandó szociálpolitikai kérdés(munkája során több éve kiemelt terület, helyszíni vizsgálatok,projektek, együttműködés civil szervezetekkel)• NEM állítja az ombudsman:– hogy a hajléktalanoknak az utcán kell élniük: humánus, szakmaimegoldásokat sürget, civil szervezetekkel együttműködve– hogy nem kell szankcionálni a hajléktalan személyek általelkövetett bűncselekményeket, szabálysértéseketAlkotmánybíróság rendre helyt ad az indítványoknak,DE! 4. Alaptörvény-módosítás terve…
 14. 14. MédiatörvényCivil szervezett „beadvány-áradata”:Ombudsmani indítvány a Médiatanácsmegválasztásával összefüggésben:-konkrét részletszabály (elnök mandátuna)megsemmisítését kérte, és azt, hogy a testületvizsgálja meg, összességében megvalósulnak-ea szükséges alkotmányos garanciákJogalkotó:részletszabály módosításaAB döntésére várunk, közben nemzetközijavaslatra jogszabály-módosítási tervek
 15. 15. Család fogalma• Új családvédelmi törvény: családfogalom kizárólagférfi és nő házasságán alapul (és közös gyermeklétén):– Ombudsman szerint szexuális irányultságonalapuló hátrányos megkülönböztetés(Alaptörvény!)– Emberi méltóság, magán-és családi élethez valójog szükségtelen és aránytalan korlátozásaAlkotmánybíróság megsemmisítette!DE! 4. Alkotmánymódosítás terve
 16. 16. Alkotmánybírósági indítványok agyermekek jogainak védelmébenGyermekek jogai speciális fókuszban:• 2008 óta fókuszált projektmunka• indítvány: alaptörvényt és nemzetközi egyezményeket sért aszabálysértési törvénynek az a rendelkezése, amely afiatalkorúak esetében lehetővé teszi az elzárás, illetve aszabálysértési őrizet elrendelését –AB döntésére várunkiskolaidőben a rendőrség intézkedhet a tanítási időben utcánlófráló gyermekekkel szemben – az Alkotmánybíróság nemadott helyt• Köznevelési törvény: 3 éves kortól kötelező óvodáztatás - azAlkotmánybíróság nem adott helyt
 17. 17. Egyházakról szóló törvényOmbudsman indítványa:• Sérti a tisztességes eljáráshoz és a jogorvoslathoz valójogot, hogy Országgyűlés maga dönt az egyházkéntelismeréséről, törvényben szabályozott mérlegelésiszempontok és jogorvoslat nélkül (150-ből 27 egyházmaradt)• Hatalommegosztás elvével összeegyeztethetetlenmegoldásAB megsemmisítette, DE! 4. Alaptörvény-módosítás…
 18. 18. „Felülalkotmányozás”• Új jelenség, új fogalom• Reakció??• Vizsgálhatja-e az Alkotmánybíróság az Alaptörvénymódosítását?– pozitivista szemlélet: felülvizsgálat kizárt– értékközpontú, természetjogias érvelés: igen– Alaptörvény alkotmányos státusza, koherenciája: igenAlkotmánybíróság álláspontja szerint:– 2010 előtt: NEM– 2010 óta: árnyalódó álláspont: beépülési parancs, belsőkoherencia
 19. 19. Államfő? Ombudsman?Dilemmák: „szuperalkotmányozó”/”szuper-Alkotmánybíróság”Következmények???--- Radbruch-formula
 20. 20. Köszönöm a figyelmet!

×