Урок:Перпендикуляр і похила

S

урок

Тема. Перпендикуляр і похила. Розв'язування задач
Мета: сформувати в учнів свідоме розуміння змісту понять похилої до прямої,
проекції похилої на пряму, а також властивостей перпендикуляра,
похилих та їх проекцій.
Сформувати вміння:
• відтворювати зміст вивчених понять;
• знаходити названі геометричні об'єкти на рисунку;
• виконувати рисунок із зображенням названих об'єктів за даним
описом;
• застосовувати формулювання властивостей перпендикулярів,
похилих та проекцій для розв'язування задач.
Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.
Наочність та обладнання: конспект «Перпендикуляр і похила».
Хід уроку
І. Організаційний етап
II. Перевірка домашнього завдання
Математичний диктант
Варіант 1 Варіант 2
1 Закінчіть речення: Якщо квадрат
сторони трикутника дорівнює сумі
квадратів двох його інших сторін,
то...
У ΔMNK MN2
= МК2
+ NK2
.
Знайдіть градусну міру найбіль-
шого кута ΔММК
2 У ΔSTO ST2
+ ТО2
= SO2
. Яка
градусна міра найбільшого кута
ΔSTO?
Заповніть пропуски: Якщо квадрат
сторони... дорівнює сумі квадратів
двох інших сторін..., то кут...
прямий
3 Визначте, чи є в трикутнику прямий кут, якщо його сторони
40 см, 41 см, 9 CM 25 см, 24 см, 27 см
4 Діагоналі паралелограма мають
довжину 6 см і 8 см, а одна зі
сторін — 5 см. Що можна сказати
про цей паралелограм?
Відомо, що довжина сторін па-
ралелограма 5 см і 12 см, а одна з
діагоналей має довжину 13 см. Що
можна сказати про цей пара-
лелограм?
III. Формулювання мети і завдань уроку
Учитель повідомляє проте, що в математиці існують поняття, властивості
яких мають пряме відношення до теореми Піфагора. На уроці відбудеться
ознайомлення учнів з цими поняттями, а також будуть досліджені їх
властивості, що випливають із тверджень теореми Піфагора.
IV. Актуалізація опорних знань
З метою успішного засвоєння учнями змісту поняття похилої до прямої,
проекції похилої на пряму, а також розуміння учнями їх властивостей, слід
активізувати знання і вміння щодо означення перпендикуляра, проведеного з
точки поза прямою, та його властивостей: означення Прямокутного трикутника
та властивостей його сторін; теореми Піфагора.
Виконання усних вправ
1. Два креслярські трикутники розміщені так. як показано
на рис. 1. Що можна сказати з цього приводу?
2. Чи може діагональ прямокутника бути меншою за одну з
його сторін?
3. Чи може діагональ ромба бути в два рази
довшою за його сторону?
4. У теоремі Піфагора назвіть умову і висновок.
V. Засвоєння знань
План вивчення нового матеріалу
1. Похила, проведена з точки до прямої; основа перпендикуляра та основа
похилої; проекція похилої на пряму.
2. Властивості перпендикуляра, похилих та їх проекцій.
Конспект 14
Перпендикуляр і похила
Відрізок АВ — перпендикуляр до прямої а; відрізок АС — похила до
прямої; відрізок ВС — проекція похилої АС на пряму а .
Властивості
Якщо АВ ⊥ а, АС AD - похилі, то
1) АС > АВ; АС > ВС;
2) АС = AD ⇔ BC = BD;
3) AC > AD ⇔ BC > BD.
Якщо перпендикуляр і похила проведені з однієї точки до однієї прямої, то
будь-яка похила більша за
перпендикуляр і за свою
проекцію
Рівні похилі мають рівні
проекції, і навпаки
більша похила має більшу
проекцію, і навпаки
VI. Формування первинних умінь
Засвоєння змісту понять «похила...» та їх властивостей відбувається у
процесі розв'язування усних задач.
Виконання усних вправ
1. Із точки поза прямою проведено до неї дві похилі, одна з яких має
довжину 10 см і утворює зі своєю проекцією на пряму кут 30°. Знайдіть
довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 45°.
2. У трикутнику ABC ∠ 1 = 90°. Назвіть:
а) похилу до прямої АВ , проведену з точки С;
б) проекцію похилої ВС на пряму АС .
3. Відрізки о, і а2 — проекції похилих l1 і l2, проведених з однієї точки до
однієї прямої. Порівняйте:
а) l1 і l2, якщо а1 < а2;
б) а1 і а2, якщо l1 = l2.
4. Дві похилі до однієї прямої мають рівні проекції. Чи обов'язково ці
похилі рівні?
5. Скільки рівних похилих до даної прямої можна провести з точки,
яка не лежить на цій прямій?
Під час розв'язування задач бажано виконувати відповідні ілюстрації.
6. Сформулюйте теорему Піфагора, використовуючи поняття «пер-
пендикуляр», «похила», «проекція похилої».
Виконання графічних вправ
1. Дано прямі т і п, точку А поза ними (див. рис. 2).
Проведіть перпендикуляри з даної точки до даних
прямих. Із даної точки проведіть по дві похилі до
кожної з прямих. Виконайте записи властивостей
перпендикуляра, похилих та їх проекцій на відрізки,
що утворилися на вашому рисунку, виконавши
необхідні вимірювання.
2. Із точки, що лежить на відстані 4 см від даної прямої, треба про
вести дві похилі довжиною 5 см і 6 см. Як виконати цю побудову?
Скількома способами це можна зробити?
Виконання письмових вправ
1. Із точки, взятої на відстані 12 см від прямої, проведено до неї дві похилі.
Знайдіть відстань між основами похилих, якщо їх сума дорівнює 28 см, а
проекції похилих відносяться як 5 : 9.
2. Із однієї точки до даної прямої проведено дві рівні похилі. Відстань між
їх основами 14 см. Визначте проекції похилих на дану пряму.
3. Точка знаходиться на відстані 6 см від прямої. З неї до прямої проведено
похилу, яка утворює з прямою кут 45°. Знайдіть проекцію похилої на цю
пряму.
4. Із точки поза прямою проведено до неї дві похилі; довжина однієї з них
дорівнює 25 см, а довжина її проекції — 15 см. Знайдіть довжину другої
похилої, якщо вона утворює з прямою кут 30°.
5. Із точки до прямої проведено перпендикуляр завдовжки 8 см і дві похилі
з довжинами 10 см і 17 см. Знайдіть відстань між основами похилих.
Скільки розв'язків має задача?
6. Знайдіть висоту, проведену до найбільшої сторони трикутника зі
сторонами 15, 41 і 52.
VII. Підсумки уроку
Тестове завдання
1. Нехай MN — перпендикуляр, опущений із точки М на пряму а, а Р і R
— будь-які точки прямої а (рис. 3). Яке твердження неправильне?
1) Відрізки MP і MR називаються похилими, проведеними з точки М до
прямої а.
2) PN і RN — проекція похилих MP і MR.
3) Якщо PN < NR, то MP < MR.
4) З даної точки поза прямою можна провести до неї три похилі однакової
довжини.
2. Похила довжиною 10 см, проведена з даної точки до прямої, має
проекцію довжиною 6 см. Обчисліть довжину перпендикуляра,
опущеного з тієї самої точки на пряму.
1) 9 см; 2) 8 см; 3) 7 см; 4) 6 см.
3. Із точки К до прямої а проведено перпендикуляр і похилу довжиною
відповідно 15 см і 17 см. Знайдіть проекцію похилої.
1) 6 см; 2) 7 см; 3) 8 см; 4) 9 см.
4. У трикутнику ABC ∠ C = 90°, CD ⊥ AB, AC = 13 см, CD = 5 см, AB = 20
см (рис. 4). Знайдіть проекцію катета СВ на гіпотенузу АВ.
1) 5 см; 2) 6 см; 3) 7 см; 4) 8 см.
5. Відрізок MN дорівнює 25 см. Його кінці лежать від прямої а на відстані
4 см і 11 см. Знайдіть проекцію відрізка MN на цю пряму.
1) 22 см; 2) 23 см; 3) 24 см; 4) 20 см.
VIII. Домашнє завдання
Вивчити зміст основних понять уроку.
Розв'язати задачі.
1. З точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу. Знайдіть довжину:
а) похилої, якщо її проекція дорівнює 9 см, а перпендикуляр має довжину
40 см;
б) перпендикуляра, якщо похила та її проекція дорівнюють
відповідно 29 см і 20 см.
2. Знайдіть висоту, проведену до найбільшої сторони трикутника зі
сторонами 15, 13 і 14.
3. із точки до прямої проведено перпендикуляр і дві похилі, різниця
довжин яких складає 8 см. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо
проекції похилих дорівнюють 8 см і 20 см.
Повторити ознаки подібності прямокутних трикутників, означення
бісектриси трикутника, властивість бісектриси рівнобедреного
трикутника, проведеної до основи.

Recomendados

Сума кутів трикутника (Крючко Л. Ю.) von
Сума кутів трикутника (Крючко Л. Ю.)Сума кутів трикутника (Крючко Л. Ю.)
Сума кутів трикутника (Крючко Л. Ю.)Formula.co.ua
2.3K views21 Folien
8057 трикутники von
8057 трикутники8057 трикутники
8057 трикутникиjasperwtf
2.6K views19 Folien
8057 геометрія 7 клас von
8057 геометрія 7 клас8057 геометрія 7 клас
8057 геометрія 7 класjasperwtf
3K views6 Folien
Розв’язування прямокутних трикутників von
Розв’язування прямокутних трикутниківРозв’язування прямокутних трикутників
Розв’язування прямокутних трикутниківFormula.co.ua
15.6K views15 Folien
Паралелограми (8 клас) von
Паралелограми (8 клас)Паралелограми (8 клас)
Паралелограми (8 клас)Formula.co.ua
10.4K views35 Folien
зовнішній кут трикутника von
зовнішній кут трикутниказовнішній кут трикутника
зовнішній кут трикутникаnatasha29091997
3.8K views10 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії" von
Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"
Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"Сергей Чабан
38.7K views18 Folien
правильні многокутники 9 клас геометрія von
правильні многокутники 9 клас геометріяправильні многокутники 9 клас геометрія
правильні многокутники 9 клас геометріяValyu66
10.1K views20 Folien
Задачі на побудову von
Задачі на побудовуЗадачі на побудову
Задачі на побудовуFormula.co.ua
7.1K views6 Folien
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному... von
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...kurchenkogalina
2K views15 Folien
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас) von
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)Formula.co.ua
3.2K views19 Folien
Побудова перерізів 2 von
Побудова перерізів 2Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2Oksana_Babenko
19.2K views16 Folien

Was ist angesagt?(17)

Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії" von Сергей Чабан
Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"
Приклади розв'язування задач по темі "Початкові відомості зі стереометрії"
правильні многокутники 9 клас геометрія von Valyu66
правильні многокутники 9 клас геометріяправильні многокутники 9 клас геометрія
правильні многокутники 9 клас геометрія
Valyu6610.1K views
Задачі на побудову von Formula.co.ua
Задачі на побудовуЗадачі на побудову
Задачі на побудову
Formula.co.ua7.1K views
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному... von kurchenkogalina
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...
Презентація до уроку №4 "Співвідношення між сторонами і кутами в прямокутному...
kurchenkogalina2K views
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас) von Formula.co.ua
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)
Геометрія (Дудник Н.М., 9 клас)
Formula.co.ua3.2K views
Побудова перерізів 2 von Oksana_Babenko
Побудова перерізів 2Побудова перерізів 2
Побудова перерізів 2
Oksana_Babenko19.2K views
Чотирикутники та їх властивості von Formula.co.ua
Чотирикутники та їх властивостіЧотирикутники та їх властивості
Чотирикутники та їх властивості
Formula.co.ua65.1K views
сума кутів трикутника von orestznak
сума кутів трикутникасума кутів трикутника
сума кутів трикутника
orestznak2.1K views
Геометрія 8 кл. von school8zv
Геометрія 8 кл.Геометрія 8 кл.
Геометрія 8 кл.
school8zv3.8K views
правильні многокутники навколо нас von Valyu66
правильні многокутники навколо насправильні многокутники навколо нас
правильні многокутники навколо нас
Valyu665.9K views
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок) von Formula.co.ua
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості (підсумковий урок)
Formula.co.ua3.5K views
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180. von jasperwtf
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.
9092 урок № 3 синус,косинус і тангенс кутів від 0 до 180.
jasperwtf7.2K views
Є. В. Лазовік. Побудова перерізів многогранників. Метод слідів von Евгений Лазовик
Є. В. Лазовік. Побудова перерізів многогранників. Метод слідівЄ. В. Лазовік. Побудова перерізів многогранників. Метод слідів
Є. В. Лазовік. Побудова перерізів многогранників. Метод слідів
Вписані та описані чотирикутники von Formula.co.ua
Вписані та описані чотирикутникиВписані та описані чотирикутники
Вписані та описані чотирикутники
Formula.co.ua7.2K views

Similar a Урок:Перпендикуляр і похила

презентація до уроків №1 і №2 von
презентація до уроків №1 і №2презентація до уроків №1 і №2
презентація до уроків №1 і №2Марганецкая школа №5
1K views29 Folien
презентац¦я до уроку 1 von
презентац¦я до уроку 1презентац¦я до уроку 1
презентац¦я до уроку 1burev2
1.7K views31 Folien
8_Перпендикуляр _ похила.pptx von
8_Перпендикуляр _ похила.pptx8_Перпендикуляр _ похила.pptx
8_Перпендикуляр _ похила.pptxssuserea2d96
8 views8 Folien
8 g e_ua von
8 g e_ua8 g e_ua
8 g e_ua8klas
8.8K views252 Folien
Підручник Геометрія 8 клас Єршова von
Підручник Геометрія 8 клас ЄршоваПідручник Геометрія 8 клас Єршова
Підручник Геометрія 8 клас Єршоваoleg379
398 views252 Folien
8 g e_ua von
8 g e_ua8 g e_ua
8 g e_ua4book
43.3K views252 Folien

Similar a Урок:Перпендикуляр і похила(20)

презентац¦я до уроку 1 von burev2
презентац¦я до уроку 1презентац¦я до уроку 1
презентац¦я до уроку 1
burev21.7K views
8_Перпендикуляр _ похила.pptx von ssuserea2d96
8_Перпендикуляр _ похила.pptx8_Перпендикуляр _ похила.pptx
8_Перпендикуляр _ похила.pptx
ssuserea2d968 views
8 g e_ua von 8klas
8 g e_ua8 g e_ua
8 g e_ua
8klas8.8K views
Підручник Геометрія 8 клас Єршова von oleg379
Підручник Геометрія 8 клас ЄршоваПідручник Геометрія 8 клас Єршова
Підручник Геометрія 8 клас Єршова
oleg379398 views
8 g e_ua von 4book
8 g e_ua8 g e_ua
8 g e_ua
4book43.3K views
8 g e_ua von UA7009
8 g e_ua8 g e_ua
8 g e_ua
UA7009414 views
88 КЛ д.н.геометрія 8 von school8zv
88 КЛ д.н.геометрія 888 КЛ д.н.геометрія 8
88 КЛ д.н.геометрія 8
school8zv3.4K views
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники. von sveta7940
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
Презентація:Многокутник та його елементи. Опуклі та неопуклі многокутники.
sveta79401.9K views
11 клас. Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми" von 270479
11 клас.  Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми"11 клас.  Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми"
11 клас. Геометрія. Тема уроку: "Призма. Пряма і правильна призми"
2704791.6K views
прямокутний трикутник von Sv1tsun
прямокутний трикутникпрямокутний трикутник
прямокутний трикутник
Sv1tsun2.8K views
Ламана імногокутник von sveta7940
Ламана імногокутникЛамана імногокутник
Ламана імногокутник
sveta7940155 views
Презентація:Поняття площі многокутника. von sveta7940
Презентація:Поняття площі многокутника. Презентація:Поняття площі многокутника.
Презентація:Поняття площі многокутника.
sveta79401K views
2016 трикутник. види трикутників. von urvlan
2016 трикутник. види трикутників.2016 трикутник. види трикутників.
2016 трикутник. види трикутників.
urvlan2.2K views

Más de sveta7940

Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук" von
Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"
Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"sveta7940
5K views37 Folien
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рік von
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рікПортфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рік
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рікsveta7940
924 views81 Folien
Генетичний звязок між класами неорганічних сполук von
Генетичний звязок між класами неорганічних сполукГенетичний звязок між класами неорганічних сполук
Генетичний звязок між класами неорганічних сполукsveta7940
612 views26 Folien
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук von
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполукГенетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполукsveta7940
1.4K views6 Folien
Вода в організмах von
Вода в організмахВода в організмах
Вода в організмахsveta7940
788 views20 Folien
Глобальні проблеми людства von
Глобальні проблеми людстваГлобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людстваsveta7940
506 views22 Folien

Más de sveta7940(20)

Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук" von sveta7940
Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"
Узагальнення знань по темі "Основні класи неорганічних сполук"
sveta79405K views
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рік von sveta7940
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рікПортфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рік
Портфоліо по звітах (проведення кейсів-уроків) 2017 рік
sveta7940924 views
Генетичний звязок між класами неорганічних сполук von sveta7940
Генетичний звязок між класами неорганічних сполукГенетичний звязок між класами неорганічних сполук
Генетичний звязок між класами неорганічних сполук
sveta7940612 views
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук von sveta7940
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполукГенетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
Генетичний зв’язок між класами неорганічних сполук
sveta79401.4K views
Вода в організмах von sveta7940
Вода в організмахВода в організмах
Вода в організмах
sveta7940788 views
Глобальні проблеми людства von sveta7940
Глобальні проблеми людстваГлобальні проблеми людства
Глобальні проблеми людства
sveta7940506 views
Екологічна проблема людства:Кислотні дощі von sveta7940
Екологічна проблема людства:Кислотні дощіЕкологічна проблема людства:Кислотні дощі
Екологічна проблема людства:Кислотні дощі
sveta7940495 views
Колообіг води von sveta7940
Колообіг водиКолообіг води
Колообіг води
sveta7940323 views
Цікаві факти про воду von sveta7940
Цікаві факти про водуЦікаві факти про воду
Цікаві факти про воду
sveta7940341 views
"Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття ... von sveta7940
"Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття ..."Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття ...
"Інструктаж з БЖД. Взаємодія води з оксидами та простими речовинами. Поняття ...
sveta7940199 views
«Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків. екологічні проблеми ядерн... von sveta7940
«Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків. екологічні проблеми ядерн...«Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків. екологічні проблеми ядерн...
«Чорнобильська катастрофа, ліквідація її наслідків. екологічні проблеми ядерн...
sveta7940254 views
Чи мирний атом von sveta7940
Чи мирний атомЧи мирний атом
Чи мирний атом
sveta7940428 views
Тим, хто вчить фізику von sveta7940
Тим, хто вчить фізикуТим, хто вчить фізику
Тим, хто вчить фізику
sveta7940111 views
Українська ядерна енергетика – молода галузь von sveta7940
Українська ядерна енергетика – молода галузьУкраїнська ядерна енергетика – молода галузь
Українська ядерна енергетика – молода галузь
sveta7940143 views
Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики von sveta7940
Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми  ядерної енергетикиРозвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми  ядерної енергетики
Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики
sveta7940637 views
Побудова фігур за даними точками на координатній площині von sveta7940
Побудова фігур за даними точками на координатній площиніПобудова фігур за даними точками на координатній площині
Побудова фігур за даними точками на координатній площині
sveta79401.1K views
Координатна площина von sveta7940
Координатна площинаКоординатна площина
Координатна площина
sveta7940284 views
Координатна площина von sveta7940
Координатна площинаКоординатна площина
Координатна площина
sveta7940424 views
Координатна площина von sveta7940
Координатна площинаКоординатна площина
Координатна площина
sveta7940272 views
Розв"язування задач на відсотки von sveta7940
Розв"язування задач на відсоткиРозв"язування задач на відсотки
Розв"язування задач на відсотки
sveta7940485 views

Урок:Перпендикуляр і похила

  • 1. Тема. Перпендикуляр і похила. Розв'язування задач Мета: сформувати в учнів свідоме розуміння змісту понять похилої до прямої, проекції похилої на пряму, а також властивостей перпендикуляра, похилих та їх проекцій. Сформувати вміння: • відтворювати зміст вивчених понять; • знаходити названі геометричні об'єкти на рисунку; • виконувати рисунок із зображенням названих об'єктів за даним описом; • застосовувати формулювання властивостей перпендикулярів, похилих та проекцій для розв'язування задач. Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок. Наочність та обладнання: конспект «Перпендикуляр і похила». Хід уроку І. Організаційний етап II. Перевірка домашнього завдання Математичний диктант Варіант 1 Варіант 2 1 Закінчіть речення: Якщо квадрат сторони трикутника дорівнює сумі квадратів двох його інших сторін, то... У ΔMNK MN2 = МК2 + NK2 . Знайдіть градусну міру найбіль- шого кута ΔММК 2 У ΔSTO ST2 + ТО2 = SO2 . Яка градусна міра найбільшого кута ΔSTO? Заповніть пропуски: Якщо квадрат сторони... дорівнює сумі квадратів двох інших сторін..., то кут... прямий 3 Визначте, чи є в трикутнику прямий кут, якщо його сторони 40 см, 41 см, 9 CM 25 см, 24 см, 27 см 4 Діагоналі паралелограма мають довжину 6 см і 8 см, а одна зі сторін — 5 см. Що можна сказати про цей паралелограм? Відомо, що довжина сторін па- ралелограма 5 см і 12 см, а одна з діагоналей має довжину 13 см. Що можна сказати про цей пара- лелограм? III. Формулювання мети і завдань уроку Учитель повідомляє проте, що в математиці існують поняття, властивості яких мають пряме відношення до теореми Піфагора. На уроці відбудеться ознайомлення учнів з цими поняттями, а також будуть досліджені їх властивості, що випливають із тверджень теореми Піфагора. IV. Актуалізація опорних знань З метою успішного засвоєння учнями змісту поняття похилої до прямої, проекції похилої на пряму, а також розуміння учнями їх властивостей, слід активізувати знання і вміння щодо означення перпендикуляра, проведеного з точки поза прямою, та його властивостей: означення Прямокутного трикутника та властивостей його сторін; теореми Піфагора.
  • 2. Виконання усних вправ 1. Два креслярські трикутники розміщені так. як показано на рис. 1. Що можна сказати з цього приводу? 2. Чи може діагональ прямокутника бути меншою за одну з його сторін? 3. Чи може діагональ ромба бути в два рази довшою за його сторону? 4. У теоремі Піфагора назвіть умову і висновок. V. Засвоєння знань План вивчення нового матеріалу 1. Похила, проведена з точки до прямої; основа перпендикуляра та основа похилої; проекція похилої на пряму. 2. Властивості перпендикуляра, похилих та їх проекцій. Конспект 14 Перпендикуляр і похила Відрізок АВ — перпендикуляр до прямої а; відрізок АС — похила до прямої; відрізок ВС — проекція похилої АС на пряму а . Властивості Якщо АВ ⊥ а, АС AD - похилі, то 1) АС > АВ; АС > ВС; 2) АС = AD ⇔ BC = BD; 3) AC > AD ⇔ BC > BD. Якщо перпендикуляр і похила проведені з однієї точки до однієї прямої, то будь-яка похила більша за перпендикуляр і за свою проекцію Рівні похилі мають рівні проекції, і навпаки більша похила має більшу проекцію, і навпаки VI. Формування первинних умінь Засвоєння змісту понять «похила...» та їх властивостей відбувається у процесі розв'язування усних задач. Виконання усних вправ 1. Із точки поза прямою проведено до неї дві похилі, одна з яких має довжину 10 см і утворює зі своєю проекцією на пряму кут 30°. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 45°. 2. У трикутнику ABC ∠ 1 = 90°. Назвіть: а) похилу до прямої АВ , проведену з точки С; б) проекцію похилої ВС на пряму АС . 3. Відрізки о, і а2 — проекції похилих l1 і l2, проведених з однієї точки до однієї прямої. Порівняйте: а) l1 і l2, якщо а1 < а2;
  • 3. б) а1 і а2, якщо l1 = l2. 4. Дві похилі до однієї прямої мають рівні проекції. Чи обов'язково ці похилі рівні? 5. Скільки рівних похилих до даної прямої можна провести з точки, яка не лежить на цій прямій? Під час розв'язування задач бажано виконувати відповідні ілюстрації. 6. Сформулюйте теорему Піфагора, використовуючи поняття «пер- пендикуляр», «похила», «проекція похилої». Виконання графічних вправ 1. Дано прямі т і п, точку А поза ними (див. рис. 2). Проведіть перпендикуляри з даної точки до даних прямих. Із даної точки проведіть по дві похилі до кожної з прямих. Виконайте записи властивостей перпендикуляра, похилих та їх проекцій на відрізки, що утворилися на вашому рисунку, виконавши необхідні вимірювання. 2. Із точки, що лежить на відстані 4 см від даної прямої, треба про вести дві похилі довжиною 5 см і 6 см. Як виконати цю побудову? Скількома способами це можна зробити? Виконання письмових вправ 1. Із точки, взятої на відстані 12 см від прямої, проведено до неї дві похилі. Знайдіть відстань між основами похилих, якщо їх сума дорівнює 28 см, а проекції похилих відносяться як 5 : 9. 2. Із однієї точки до даної прямої проведено дві рівні похилі. Відстань між їх основами 14 см. Визначте проекції похилих на дану пряму. 3. Точка знаходиться на відстані 6 см від прямої. З неї до прямої проведено похилу, яка утворює з прямою кут 45°. Знайдіть проекцію похилої на цю пряму. 4. Із точки поза прямою проведено до неї дві похилі; довжина однієї з них дорівнює 25 см, а довжина її проекції — 15 см. Знайдіть довжину другої похилої, якщо вона утворює з прямою кут 30°. 5. Із точки до прямої проведено перпендикуляр завдовжки 8 см і дві похилі з довжинами 10 см і 17 см. Знайдіть відстань між основами похилих. Скільки розв'язків має задача? 6. Знайдіть висоту, проведену до найбільшої сторони трикутника зі сторонами 15, 41 і 52. VII. Підсумки уроку Тестове завдання 1. Нехай MN — перпендикуляр, опущений із точки М на пряму а, а Р і R — будь-які точки прямої а (рис. 3). Яке твердження неправильне? 1) Відрізки MP і MR називаються похилими, проведеними з точки М до прямої а. 2) PN і RN — проекція похилих MP і MR. 3) Якщо PN < NR, то MP < MR. 4) З даної точки поза прямою можна провести до неї три похилі однакової
  • 4. довжини. 2. Похила довжиною 10 см, проведена з даної точки до прямої, має проекцію довжиною 6 см. Обчисліть довжину перпендикуляра, опущеного з тієї самої точки на пряму. 1) 9 см; 2) 8 см; 3) 7 см; 4) 6 см. 3. Із точки К до прямої а проведено перпендикуляр і похилу довжиною відповідно 15 см і 17 см. Знайдіть проекцію похилої. 1) 6 см; 2) 7 см; 3) 8 см; 4) 9 см. 4. У трикутнику ABC ∠ C = 90°, CD ⊥ AB, AC = 13 см, CD = 5 см, AB = 20 см (рис. 4). Знайдіть проекцію катета СВ на гіпотенузу АВ. 1) 5 см; 2) 6 см; 3) 7 см; 4) 8 см. 5. Відрізок MN дорівнює 25 см. Його кінці лежать від прямої а на відстані 4 см і 11 см. Знайдіть проекцію відрізка MN на цю пряму. 1) 22 см; 2) 23 см; 3) 24 см; 4) 20 см. VIII. Домашнє завдання Вивчити зміст основних понять уроку. Розв'язати задачі. 1. З точки до прямої проведено перпендикуляр і похилу. Знайдіть довжину: а) похилої, якщо її проекція дорівнює 9 см, а перпендикуляр має довжину 40 см; б) перпендикуляра, якщо похила та її проекція дорівнюють відповідно 29 см і 20 см. 2. Знайдіть висоту, проведену до найбільшої сторони трикутника зі сторонами 15, 13 і 14. 3. із точки до прямої проведено перпендикуляр і дві похилі, різниця довжин яких складає 8 см. Знайдіть довжину перпендикуляра, якщо проекції похилих дорівнюють 8 см і 20 см. Повторити ознаки подібності прямокутних трикутників, означення бісектриси трикутника, властивість бісектриси рівнобедреного трикутника, проведеної до основи.