Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลม

9.141 Aufrufe

Veröffentlicht am

  • Als Erste(r) kommentieren

เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลม

  1. 1. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลมคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาแผนภูมิรูปวงกลมและตอบคาถามต่อไปนี้ จานวนนักเรียนโรงเรียนสร้างคนศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันต่าง ๆ ปีการศึกษา 2549 สถาบันอุดมศึกษาของ เอกชน 33% ศึกษาต่อ 1% ต่างประเทศ ยังไม่ศึกษาต่อ 2% อยู่ระหว่างติดตามผล 9% สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 55% ที่มา : งานแนะแนว โรงเรียนสร้างคนศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2549 มีจานวน 602 คน1. จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีกี่คน2. จานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มากกว่าจานวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนกี่คน3. จานวนนักเรียนที่ยังไม่ได้ศึกษาต่อคิดเป็นร้อยละเท่าไรของนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ4. ถ้านักเรียนที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศมีจานวน 8 คน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐมีกี่คน5. ถ้านักเรียนที่ไปศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีจานวน 165 คน นักเรียนที่เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีกี่คน
  2. 2. เอกสารประกอบการเรียน เรื่องแผนภูมิวงกลมคาชี้แจง ให้นักเรียนพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้ เยาวชนที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ที่ใช้ยาเสพติด และถูกตารวจจับดาเนินคดีตามกฎหมาย ประเภทยาเสพติด จานวนเด็กและเยาวชน ฝิ่น 26 เฮโรอีน 1,443 แอมเฟตามีน 3,690 กัญชา 967 กระท่อม 29 สารระเหย 3,108 รวม 9,263 ที่มา : วารสารต่อต้านยาเสพติด มกราคม – มิถุนายน 2542 ข้อมูลจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ปี พ.ศ. 2539คาสั่ง1. จงเติมตารางต่อไปนี้ให้สมบูรณ์ ประเภท จานวนเด็ก ขนาดของมุม จานวนเปอร์เซ็นต์ ยาเสพติด และเยาวชน ที่จุดศูนย์กลางของรูปวงกลม ฝิ่น เฮโรอีน แอมเฟตามีน กัญชา กระท่อม สาระเหย รวม
  3. 3. 2. จากตารางจงเขียนแผนภูมิรูปวงกลม

×