Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Sahkoinen Hakemus

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 2 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Anzeige

Sahkoinen Hakemus

  1. 1. Sähköiseen työhakemukseen kannattaa panostaa tekSti Titta Tuulos-Vihriälä kuva Santtu Kallionpää S Internetistä ja sähköisestä ähköisten hakukanavien käyttö sähköisen hakukanavan kautta hakemi- työnhausta on 2000-luvul- on tullut jäädäkseen. Yrityksen seen. Hakemuksia ei siis kannata vain la tullut itsestään selvä osa www-sivuilta löytyvä sähköinen roiskia umpimähkään. Työnhaussa oman rekrytointia. Hakemukset hakulomake on nykyisin usein osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ensisijainen rekrytointikanava, erityisesti sekä motivaatio ovat tärkeitä lähtökohtia, kulkevat enää harvoin postit- ns. massarekrytoinneissa, kuten haettaes- samoin kuin kohdeyritysten miettiminen se, sillä työnhaku tapahtuu sa kesätyöntekijöitä. Moni opiskelija ko- ja valinta. Määrä ei tässäkään tapauksessa joko sähköpostilla tai netin kee kuitenkin, ettei yritysten www-sivujen korvaa laatua. kautta erilaisten web-poh- kautta voi työllistyä. Yleisin syy lienee se, jaisten työnhakulomakkeiden että lomakkeet koetaan persoonattomina. Hakemus kannattaa tehdä ja jäsentää Kun varsinaista hakemusta ei tehdä, oma huolellisesti jo etukäteen. Apua saa avulla. Töitä hakiessa on hyvä persoonallisuus ei pääse esiin. Parhaim- työnhakukursseilta sekä hakemus- ja cv- muistaa, että sähköinen hake- millaan jopa kymmenien tuhansien ko- malleista, jollaiset löydät esimerkiksi minen on vain tapa käsitellä koiset hakijatietokannat eivät myöskään seuraavalta aukeamalta. Hakemuksen hakemuksia, ja siihen pätevät ole omiaan lisäämään luottamusta siihen, tekeminen auttaa muistamaan olennaiset samat säännöt kuin muuhun- että yksittäisen opiskelijan tai työnhakijan asiat sähköistä lomaketta täyttäessä. Aina on ylipäänsä mahdollista erottua suuresta ei tarvitse keksiä tekstiä uudestaan, vaan kin työnhakuun. massasta. Valmistautumalla sähköiseen kerran hyvin tehtyä hakemusta ja ansio- työnhakuun voi kuitenkin lisätä mahdol- luetteloa voi käyttää sähköisen työnhaun lisuuksiaan erottua positiivisesti. perustana. Sähköiset lomakkeet kannat- taa täyttää huolellisesti, vaikka täyttämi- nen tuntuu usein helpolta. Työnhaun pelisäännöt Suorat kontaktit yrityksiin ja luodut ver- Työhakemus tulee aina räätälöidä haet- kostot ovat sähköisessä työnhaussakin tär- tavaa tehtävää varten. Sama pätee myös keitä. On aina eduksi, jos saa kontaktin Teekkarin Työkirja 2006
  2. 2. johonkin yrityksen edustajaan. Messut ja mahdollisimman tarkasti osaamisensa ky- desta, mutta rekrytointiprosessit voidaan muut tapahtumat, joissa voi luoda kon- seistä tehtävää varten. käynnistää ja päättää vasta huhti-touko- takteja, ovat tähän oivia tilaisuuksia. Esi- kuussa, jopa vielä kesälläkin. merkiksi messuilla yrityksen edustaja voi Hakulomakkeen voi useimmiten joko jät- ottaa hakijan nimen muistiin ja etsiä tie- tää järjestelmään avoimeksi hakemukseksi Opiskelijalle lisätyötä saattavat aiheuttaa tokannasta hakijan hakemuksen, ja näin tai täyttää tiettyä avointa tehtävää varten. lukuisat erilaiset tietokantasovellukset ja työnhaku etenee. Hakijan kannattaa tulostaa tai tallentaa lomakeversiot, joita yritykset käyttävät. hakulomake itselleen, sillä siitä voi olla Lisäksi ohjelmien toimivuus voi ajoittain myöhemmin hyötyä. Useissa hakujärjes- aiheuttaa ongelmia. Yrityksen näkökul- Sähköisen työnhaun tekniikkaa telmissä hakijalla on myös mahdollisuus masta harmia aiheuttavat puutteelliset päästä muokkaamaan tietojaan myöhem- hakemukset, jotka jäävät auttamatta huo- Sähköisiä työnhakujärjestelmiä on var- min sekä hakea täytetyillä tiedoilla myös miotta. Lomakkeista saattavat puuttua masti yhtä paljon kuin niitä käyttäviä yri- avoimiin tehtäviin. esimerkiksi yhteys- tai työkokemustie- tyksiäkin. Monilla pienilläkin yrityksillä dot. Hakutavan näennäisen helppouden on nykyisin räätälöity työnhakulomake vuoksi hakemuksia tulee lisäksi enemmän www-sivuillaan. Niiden tyyppi voi vaih- Sähköisen hakemisen edut ja haitat kuin aikaisemmin, joten hakijakontak- della yksinkertaisista yhden sivun mittai- toinnin ja –huomioinnin järjestäminen sista lomakkeista monimutkaisiin, useita Yrityksille sähköisen työnhakukanavan on tärkeää yrityksen työnantajaimagon sivuja käsittäviin ja paljon tietoa sisältä- tärkein etu on kanavan nopeus ja tehok- kannalta. viin versioihin. Useimpiin lomakkeisiin kuus. Suuriakin hakijamääriä voidaan voi myös liittää hakemuksen ja ansiolu- käsitellä nopeasti. Muita etuja ovat var- Opiskelijoilta saattaa puuttua tietoa siitä, ettelon tai niissä on kenttiä, joihin voi muus ja turvallisuus: hakijan tiedot eivät mitä he ovat hakemassa. Usein yritykset kirjoittaa vapaamuotoisesti osaamisestaan jää yhden henkilön sähköpostiin, vaan hakevat kesätyöntekijöitä hyvin yleisillä il- ja työtoiveistaan. Tällainen mahdollisuus isommissa yrityksissä ne ovat esimerkiksi moituksilla, jolloin varsinkin alkuvaiheen kannattaa aina hyödyntää, sillä siten voi kaikkien rekrytoivien esimiesten käytettä- opiskelijat eivät tiedä, mitä millaisiin teh- tuoda esiin omaa persoonallisuuttaan. vissä. Hakijoiden yksityisyyden suojaami- täviin kyseinen yritys haluaa harjoittelijoi- seksi yritykset tekevät lisäksi rajauksia sii- ta rekrytoida. Toivottavia ovatkin yritysten Haku hakijatietokannasta tapahtuu tä, kuka tietoihin pääsee käsiksi. Yleensä rekrytointisivut, joissa kesätyönhakua useimmiten erilaisilla hakusanoilla, joilla käyttäjinä toimivat henkilöstöhallinto ja käsitellään tavalla tai toisella. Opiskeli- rajataan esimerkiksi hakijoiden paikka- rekrytoivat esimiehet. Hakemuksia käy- joiden olisi hyvä saada tietoa erilaisista kuntaa, koulutusohjelmaa, tiettyä työ- dään tarpeen mukaan läpi ja ne säilyvät tehtävistä ja niistä vaatimuksista, joita ke- kokemusta tai vaikkapa tietyn tekniikan järjestelmässä tietyn ajan. Useinhan var- sätyöntekijöille asetetaan. Näin opiskeli- hallintaa. Kannattaa siis miettiä, mitä sinkin isommat yritykset ilmoittavat ke- jankin on helpompi hakea oikeaa yritystä tehtävää on hakemassa, ja määritellä sätyönhaun alkamisesta jo heti alkuvuo- ja työpaikkaa. Nokia rekrytoi sähköisesti Nokia on yksi edelläkävijöistä sähköisen hakukanavan hyö- Lunki. Nokialle haettaessa hakemus on hyvä täyttää englan- dyntämisessä rekrytoinnissa. Rekrytointikonsultti Ulla Lun- niksi, koska se on Nokian yrityskieli ja rekrytoivat esimiehet kin mukaan sähköinen haku on Nokiassa ensisijainen rekry- voivat olla myös ulkomaalaisia. tointikanava, jota myös käytetään erittäin aktiivisesti. – Se on hakemusten määrän takia meille käytännöllisin toi- Nokialle sähköisen hakemuksen edut ovat selvät. Sähköinen, mintatapa, joten suosittelemme hakijoita käyttämään sitä. avoin hakemus on kaikkien rekrytoivien esimiesten käytettä- Suoria sähköpostihakemuksia toivotaan ainoastaan, jos vas- vissä. Sähköpostitse tai paperitse toimitettu hakemus tavoittaa taanottajan kanssa on sovittu asiasta. parhaassakin tapauksessa huomattavasti pienemmän joukon rekrytoijia. Nokiassa hakuprosessi on varsin yksinkertainen. Hakija voi – Hakijat moittivat joskus, että määrämuotoinen hakemuslo- yrityksen verkkosivuilla joko täyttää avoimen hakemuksen, make kitkee luovuuden, jolla voisi erottua muista. Hakemuk- jättää hakemuksen tiettyyn avoinna olevaan tehtävään tai set, jotka on täytetty perusteellisesti ja kattavasti, erottuvat tehdä molemmat. Kätevintä on ensin täyttää avoin hakemus, kuitenkin varmasti myönteisesti massasta. jota voi käyttää pohjana yksittäiseen ilmoitukseen vastattaes- sa. Samalla hakemuksella voi siten hakea useampaa avoimek- – Arvostamme hakemusta, josta löytyvät kaikki tarvittavat si tulevaa työpaikkaa. tiedot, sillä meillä ei useinkaan ole mahdollisuutta kysyä puuttuvia tietoja. Opintojen, harrastusten ja työkokemuksen Kun työnhakija hakee tiettyä avoinna olevaa tehtävää, hake- kautta hankitusta osaamisesta sekä kiinnostuksen kohteista mus menee suoraan tähän tehtävään rekrytoivalle esimiehel- työssä kannattaa kertoa mahdollisimman tarkasti. Haluamme le. Avoimien hakemusten joukosta sopivia hakijoita etsitään löytää jokaiseen tehtävään henkilön, jolla on sekä tarvittavaa osaamistarpeeseen perustuvilla kriteereillä. osaamista että motivaatiota työn tekemiseen. Opiskelijan on hyvä huomioida, että rekrytointiprosessi voi helposti viedä – Hakemuksessa toivomme hakijan kertovan osaamisestaan jopa muutamia kuukausia. ja kiinnostuksen kohteistaan mahdollisimman tarkasti. Hake- - Esimerkiksi kesäharjoittelijahaussa käymme hakemuksia mukseen kannattaa liittää myös opintorekisteriote, painottaa läpi ja teemme päätöksiä koko kevään ajan. Teekkarin Työkirja 2006

×