Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala

Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleisetSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
Sosiaalihuoltolaki (1301/2014)
uudistuu ja uudistaa
Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien kokous
Helsinki 10.4.2015
7.4.2015 Virva Juurikkala
Sosiaalihuolto on kokonaisvaltaista
hyvinvointipolitiikkaa
 Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on
 vahvistaa sosiaalihuoltolain asemaa keskeisenä yleislakina
 edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja
saavutettavuutta
 siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin
edistämiseen ja varhaiseen tukeen
 vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta
 turvata tuen saantia ihmisen omissa arkiympyröissä
 Lisäksi laissa määritellään sosiaalihuollon tehtäväkenttää,
vahvistetaan ja edistetään monialaista yhteistyötä sekä
turvataan sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä sen vastuulle ja
osaamiseen kuuluvissa tehtävissä
16.4.2015
Perhepalvelujen painopiste muuttuu
16.4.2015
Perhepalvelut
ilman
lastensuojelun
asiakkuutta
Lastensuojelun
avohuolto +
sijaishuolto
Perhepalvelut ilman
lastensuojelun
asiakkuutta
(kotipalvelu,
perhetyö, ym.)
Lastensuojelun
avohuolto +
sijaishuolto
Miten sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia?
 Helposti saatavilla oleva ja yhteistyössä
järjestetty ohjaus ja neuvonta (6§)
 Rakenteellisen sosiaalityön (7§)
merkitys ihmisten sosiaaliseen
hyvinvointiin liittyvien asioiden huomioon
ottamiseksi kuntien suunnittelussa ja
päätöksenteossa
 Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden
sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin
seuraaminen ja edistäminen (8-9§)
 Asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten
huomioon ottaminen toimintaa ja
palveluja kehitettäessä
16.4.2015
16.4.2015
SOSIAALIPALVELUJEN ASIAKKUUS
Yhteydenotto
sosiaalitoimeen
(asiakas itse,
läheinen,
viranomainen)
Oma-
työntekijän
nimeäminen
(Asiakas-
suunnitelma)
Päätös
palveluista
Palvelujen
järjestäminen
Palvelu-
tarpeen
arvio
Kiireellisen
avun tarve
arvioitava
heti
Asiakkuus
päättyy,
kun tuen
tarvetta
ei ole
Tuen tarpeet sosiaalipalvelujen taustalla
Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta
• Jokapäiväisen elämän tuki • Asumisen tuki
• Taloudellinen tuen tarve • Äkillinen kriisitilanne
• Lähi- ja perheväkivallasta ja
kaltoin kohtelusta aiheutuvaan
tuen tarve
• Sosiaalisen syrjäytymisen
torjuminen ja osallisuuden
lisääminen
• Lapsen tasapainoisen
kehityksen ja hyvinvoinnin
turvaaminen
• Päihteiden ongelmakäytöstä,
mielenterveysongelmasta tai
muusta vammasta, sairaudesta
tai ikääntymisestä aiheutuva
tuen tarve
• Muuhun toimintakykyyn liittyvä
tarve
• Tuen tarpeessa olevien
henkilöiden omaisten ja
läheisten tukeminen
16.4.2015
Yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi (35§)
 Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava
hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen
sosiaalihuoltoon. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.
 Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on
kuitenkin otettava viipymättä, kun
 henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään
ja turvallisuudestaan, tai
 kyse on lapsen edusta
 Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus: terveydenhuollon
ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen,
opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon,
pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan,
työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen
ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat.
16.4.2015
Erityistä tukea tarvitseva henkilö (shl 3§,
terveydenhoitolaki 24§)
1. Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada
tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai
psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön,
usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai
2. Lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden
tai oman käyttäytymisen vuoksi
= aikaisemmin lastensuojelun avohuollon piirissä ollut
lapsi, jolle riittivät ehkäisevät palvelut
 Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä
 Omatyöntekijä (tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevä) on
sosiaalityöntekijä
 Asiakassuunnitelma ja oikeus tavata omaa työntekijää
 Hoidon ja huolenpidon turvaava päätös (§46)
16.4.2015
Palvelutarpeen arviointi:
 Palvelutarpeen arvio tehdään asiakkuuden alussa
elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. Kirjallisen
palvelutarvearvion tulee sisältää:
 yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta
(tilapäinen, toistuva vai pitkäaikainen)
 sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden
edellytyksistä
 asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan sekä
 asiakkaan ja työntekijän arvio omatyöntekijän tarpeesta
 Arviointia tehdessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja
erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja
velvollisuutensa ja erilaiset vaihtoehdot palvelujen
toteuttamiseksi ja niiden vaikutukset
 Palvelutarpeen arvioinnissa on käytettävä riittävästi
asiantuntemusta ja osaamista  laki velvoittaa
osallistumaan työntekijän pyynnöstä
16.4.2015
Monialainen yhteistyö (shl 40 ja 41§,
terveydenhuoltolaki 32§)
 Jos asiakas tarvitsee muita kuin sosiaalipalveluja,
asiakkaan suostumuksella otettava yhteys muihin
toimijoihin (40 §)
 Muilla toimijoilla velvollisuus pyynnöstä osallistua
palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman
tekemiseen (41 §)
 Työntekijä on tarpeen mukaan yhteydessä eri
asiantuntijoihin ja henkilön omaisiin ja läheisiin
 Toiminta asiakkaan suostumuksella, ilman
suostumusta toimiminen on poikkeus ja edellyttää
laissa säädettyjä perusteita
16.4.2015
Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut
(14§)
 Kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä sen
sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin tässä tai
muussa laissa säädetään:
 1) sosiaalityötä;
 2) sosiaaliohjausta;
 3) sosiaalista kuntoutusta;
 4) perhetyötä;
 5) kotipalvelua;
 6) kotihoitoa;
 7) asumispalveluja
16.4.2015
Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut
(14§) jatkuu..
 8) laitospalveluja,
 9) liikkumista tukevia palveluja
 10) päihdetyötä
 11) mielenterveystyötä
 12) kasvatus- ja perheneuvontaa
 13) lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen
valvontaa
 14) muita 11§:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia
hyvinvoinnille välttämättömiä palveluja
 Lisäksi sosiaalipalveluista säädetään lukuisissa
erityislaeissa
16.4.2015
Sosiaalipalvelut
Palvelutarpeen
arviointi ja
asiakassuunnitelma
Sosiaalityö ja
sosiaaliohjaus
Muun
lainsäädännön
mukaiset
sosiaalipalvelut
Sosiaalinen
kuntoutus
Perhetyö
Päihde- ja
mielenterveys-
työ
Asumis- ja
laitospalvelut
Kotipalvelu,
kotihoito
Kasvatus- ja
perheneuvonta
Valvotut ja
tuetut
tapaamiset
Muut
asiakkaiden
tarpeisiin
vastaavat ja
hyvinvointia
lisäävät
palvelut
Liikkumista
tukevat palvelut
16.4.2015
Sosiaalinen kuntoutus (17 §)
 Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen
tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen toimintakyvyn
vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden
edistämiseksi
 Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
– sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
– kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen
yhteensovittaminen
– valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
– ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin
– muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet
Vaikuttava sosiaalinen kuntoutus edellyttää eri toimijoiden yhteistä
työtä ja osaamisen yhdistämistä
16.4.2015
Mielenterveystyö sosiaalihuollossa (25 §)
 Tavoitteena vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja
poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä
 Mielenterveystyön muotoja:
– ohjaus ja neuvonta
– yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki
– yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen
äkillisissä, järkyttävissä kriisitilanteissa
– muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut
 Sekä kunnan sosiaalihuollon päihde- että mielenterveystyö on
suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan
kokonaisuuden kunnan muiden mielenterveys- ja
päihdepalvelujen kanssa.
16.4.2015
Asiakkaan hoidossa olevat henkilöt (44 §)
 Asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja
tuen tarve on selvitettävä
– kun asiakkaalle annetaan avo- tai laitoshuollon palveluita ja
hänen kykynsä huolehtia on heikentynyt (koskee erityisesti
päihdehuollon ja mielenterveyden palveluita)
– kun hoidosta vastaava henkilö aloittaa tutkintavankeuden tai
vankeusrangaistuksen
 Riittävä hoidon ja tuen tarve varmistetaan tarvittaessa
tapaamalla hoidettavaa tai lasta
 Jos tuen tarve on ilmeinen, ohjataan hakemaan
sosiaalipalveluja tai ilmoitetaan asiaa hoitavalle viranomaiselle
 Toimiminen ilman asiakkaan suostumusta:
1. lapsen etu
2. asiakas ei kykene vastaamaan omasta huolenpidostaan,
terveydestään tai turvallisuudestaan
16.4.2015
Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut
( SHL 2§, Terveydenhuoltolaki 8 a §)
 Terveydenhuoltolain mukaista hoitotakuuta koskevia
säännöksiä on sovellettava terveydenhuollossa,
vaikka terveydenhuoltoa toteutettaisiin
sosiaalihuollon yksikössä tai sosiaali- ja
terveydenhuollon yhteisissä palveluissa. Tätä
koskeva selventävä säännös tulee sekä
sosiaalihuoltolakiin että terveydenhuoltolakiin.
Säännökset koskevat esimerkiksi päihdetyötä.
 Kaikissa tilanteissa on sovellettava niitä
säännöksiä, jotka parhaiten turvaavat tuen
tarpeita vastaavat palvelut tai lääketieteellisen
tarpeen mukaisen hoidon.
16.4.2015
Terveydenhuoltolaki 69 §:
Lastensuojelulain mukaiset velvoitteet
 Jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä
terveydenhuollon palveluista, lapselle ja hänen
perheelleen on sen estämättä, mitä hoitoon pääsystä
51—53 §:ssä säädetään, järjestettävä viipymättä
lapsen terveyden ja kehityksen kannalta
välttämättömät terveydenhuollon palvelut.
16.4.2015
KIITOS!
16.4.2015
1 von 19

Recomendados

Krvnegrupe von
Krvnegrupe Krvnegrupe
Krvnegrupe dr Šarac
1.9K views26 Folien
Hingamine 2 von
Hingamine 2Hingamine 2
Hingamine 2SkySight OÜ
2.9K views12 Folien
Э.Хийморь Д.Солонго Б.Алтангэрэл А.Ахмарал - Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй ... von
Э.Хийморь Д.Солонго Б.Алтангэрэл А.Ахмарал - Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй ...Э.Хийморь Д.Солонго Б.Алтангэрэл А.Ахмарал - Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй ...
Э.Хийморь Д.Солонго Б.Алтангэрэл А.Ахмарал - Байгууллагын мэдээллийн аюулгүй ...batnasanb
1.5K views9 Folien
Krv i hematopoeza von
Krv i hematopoezaKrv i hematopoeza
Krv i hematopoezaVesna Danilovic
4.3K views46 Folien
Клинефелтеров синдром урадио Милош Петровић von
Клинефелтеров синдром урадио Милош ПетровићКлинефелтеров синдром урадио Милош Петровић
Клинефелтеров синдром урадио Милош ПетровићVioleta Djuric
2.2K views7 Folien
Bolesti srca i trudnoća von
Bolesti srca i trudnoćaBolesti srca i trudnoća
Bolesti srca i trudnoćadr Šarac
445 views3 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Psykiatrinen lääkehoitosikermä von
Psykiatrinen lääkehoitosikermäPsykiatrinen lääkehoitosikermä
Psykiatrinen lääkehoitosikermäTyöterveyslaitos
389 views40 Folien
Kirurgisen potilaan hoito von
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoitoNina Eskola-Salin
39.1K views27 Folien
Svi misici von
Svi misiciSvi misici
Svi misicidr Šarac
26.8K views43 Folien
Reproduktivni organi 1 von
Reproduktivni organi 1Reproduktivni organi 1
Reproduktivni organi 1dr Šarac
458 views42 Folien
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56 von
14 deh iltgel_2015_04_08-10.5614 deh iltgel_2015_04_08-10.56
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56Evsel Nith
969 views110 Folien
Prelom skafoidne kosti von
Prelom skafoidne kostiPrelom skafoidne kosti
Prelom skafoidne kostiMiodrag Vranješ
2.9K views14 Folien

Was ist angesagt?(20)

Svi misici von dr Šarac
Svi misiciSvi misici
Svi misici
dr Šarac26.8K views
Reproduktivni organi 1 von dr Šarac
Reproduktivni organi 1Reproduktivni organi 1
Reproduktivni organi 1
dr Šarac458 views
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56 von Evsel Nith
14 deh iltgel_2015_04_08-10.5614 deh iltgel_2015_04_08-10.56
14 deh iltgel_2015_04_08-10.56
Evsel Nith969 views
Uloga bubrega von dr Šarac
Uloga bubregaUloga bubrega
Uloga bubrega
dr Šarac3K views
Opazanje osoba von Miconi doo
Opazanje osobaOpazanje osoba
Opazanje osoba
Miconi doo1.1K views
Dzimumorgānu sistēma un vairošanās von Dace Kaurāte
Dzimumorgānu sistēma un vairošanāsDzimumorgānu sistēma un vairošanās
Dzimumorgānu sistēma un vairošanās
Dace Kaurāte14.8K views
Ekologija ponavljanje von Ena Horvat
Ekologija ponavljanjeEkologija ponavljanje
Ekologija ponavljanje
Ena Horvat5.3K views
Epidemiologija von Marijairi
EpidemiologijaEpidemiologija
Epidemiologija
Marijairi258 views

Destacado

Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut von
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu:aikuistenpalvelutSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
6.5K views109 Folien
STM: Kärkihankkeiden viestintä von
STM: Kärkihankkeiden viestintäSTM: Kärkihankkeiden viestintä
STM: Kärkihankkeiden viestintäSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views9 Folien
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017 von
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017
Sosiaalihuolto sote-uudistuksessa 21.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
2.2K views37 Folien
Hankepäällikkö Minna Saario: Palvelusetelikokeilun eteneminen - HYTE-kärkihan... von
Hankepäällikkö Minna Saario: Palvelusetelikokeilun eteneminen - HYTE-kärkihan...Hankepäällikkö Minna Saario: Palvelusetelikokeilun eteneminen - HYTE-kärkihan...
Hankepäällikkö Minna Saario: Palvelusetelikokeilun eteneminen - HYTE-kärkihan...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K views17 Folien

Destacado(10)

Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va... von THL
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
Anja Noro ja Päivi Voutilainen (STM): Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja va...
THL598 views

Similar a Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala

Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021 von
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021THL
189 views14 Folien
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä von
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäElina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistä
Elina Palola Sosiaalityön uusista kehyksistäSocca_osaamiskeskus
2.3K views36 Folien
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa von
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa THL
145 views4 Folien
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut von
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelutSosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelut
Sosiaalihuoltolaki uudistuu: Aikuisten palvelutSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
2.5K views109 Folien
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta von
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaTHL
741 views30 Folien
Vanhuspalvelulaki ja muutokset Satu Karppanen 100415 von
Vanhuspalvelulaki ja muutokset Satu Karppanen 100415Vanhuspalvelulaki ja muutokset Satu Karppanen 100415
Vanhuspalvelulaki ja muutokset Satu Karppanen 100415Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.5K views23 Folien

Similar a Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala(20)

Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021 von THL
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
Eeva Liukko: Sosiaalityö mielenterveys- ja paihdetyössä 12.04.2021
THL189 views
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa von THL
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa
Tuikka Anne: Oma sosiaalityöntekijä -malli Kainuussa
THL145 views
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta von THL
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutustaElina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
Elina Palola: Sosiaalinen kuntoutus – sotea ja kuntoutusta
THL741 views
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen von THL
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
THL1.4K views
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu? von AssiAssari
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
Lainsäädäntö uudistuu- mikä muuttu?
AssiAssari525 views
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu... von Kela
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Tiina Suomela-Markkanen: Kuntoutussuunnitelma-vaativa lääkinnällinen kuntoutu...
Kela5.4K views
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko von MS SOSTE
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 RotkoTerveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
Terveyserojen kaventaminen 8_10_2014 Rotko
MS SOSTE471 views
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa von THL
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessaElina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
Elina Aaltio: Osallisuus ja sote-integraatio hyvinvoinnin rakentumisessa
THL655 views
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön... von EHYT
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
EHYT 102 views
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola von Heini Maijanen
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina PalolaOsallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Osallisuus sosiaalipolitiikassa - Elina Palola
Heini Maijanen663 views
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik... von EHYT
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
EHYT 25 views
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os... von THL
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
Helka Raivio: Sosiaalinen kuntoutus - enemmän sosiaalista toimintakykyä ja os...
THL229 views
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen von Kela
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaenKelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kelan järjestämä vaikeavammaisten lääkinnällinen kuntoutus 1.1.2016 alkaen
Kela6.4K views
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu... von THL
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
Marjo Oikarinen ja Päivi Andersin: Sosiaalinen kuntoutus ja työllistymisen tu...
THL225 views
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ... von THL
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
Jarno Karjalainen: Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämishanke ...
THL739 views

Más de Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset

Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12... von
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
27 views118 Folien
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1... von
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
302 views117 Folien
Åldersprogrammet vår 2022.pptx von
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
103 views16 Folien
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31... von
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
562 views101 Folien
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021 von
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K views99 Folien
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner... von
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
254 views13 Folien

Más de Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset(20)

Uudistettu sosiaalihuoltolaki Virva Juurikkala

 • 1. Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) uudistuu ja uudistaa Perusterveydenhuollon hoitotyön johtajien kokous Helsinki 10.4.2015 7.4.2015 Virva Juurikkala
 • 2. Sosiaalihuolto on kokonaisvaltaista hyvinvointipolitiikkaa  Lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on  vahvistaa sosiaalihuoltolain asemaa keskeisenä yleislakina  edistää sosiaalihuollon yhdenvertaista saatavuutta ja saavutettavuutta  siirtää sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen  vahvistaa asiakaslähtöisyyttä ja kokonaisvaltaisuutta  turvata tuen saantia ihmisen omissa arkiympyröissä  Lisäksi laissa määritellään sosiaalihuollon tehtäväkenttää, vahvistetaan ja edistetään monialaista yhteistyötä sekä turvataan sosiaalihuollon toimintaedellytyksiä sen vastuulle ja osaamiseen kuuluvissa tehtävissä 16.4.2015
 • 3. Perhepalvelujen painopiste muuttuu 16.4.2015 Perhepalvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta Lastensuojelun avohuolto + sijaishuolto Perhepalvelut ilman lastensuojelun asiakkuutta (kotipalvelu, perhetyö, ym.) Lastensuojelun avohuolto + sijaishuolto
 • 4. Miten sosiaalihuoltolaki edistää hyvinvointia?  Helposti saatavilla oleva ja yhteistyössä järjestetty ohjaus ja neuvonta (6§)  Rakenteellisen sosiaalityön (7§) merkitys ihmisten sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvien asioiden huomioon ottamiseksi kuntien suunnittelussa ja päätöksenteossa  Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen (8-9§)  Asiakkaiden tarpeiden ja toivomusten huomioon ottaminen toimintaa ja palveluja kehitettäessä 16.4.2015
 • 6. Tuen tarpeet sosiaalipalvelujen taustalla Sosiaalipalveluja järjestetään tuen tarpeen pohjalta • Jokapäiväisen elämän tuki • Asumisen tuki • Taloudellinen tuen tarve • Äkillinen kriisitilanne • Lähi- ja perheväkivallasta ja kaltoin kohtelusta aiheutuvaan tuen tarve • Sosiaalisen syrjäytymisen torjuminen ja osallisuuden lisääminen • Lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin turvaaminen • Päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta tai muusta vammasta, sairaudesta tai ikääntymisestä aiheutuva tuen tarve • Muuhun toimintakykyyn liittyvä tarve • Tuen tarpeessa olevien henkilöiden omaisten ja läheisten tukeminen 16.4.2015
 • 7. Yhteydenotto tuen tarpeen arvioimiseksi (35§)  Jos sosiaalihuollon tarve on ilmeinen, henkilö on ohjattava hakemaan palveluja tai otettava yhteys kunnalliseen sosiaalihuoltoon. Yhteydenottoon tarvitaan suostumus.  Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava viipymättä, kun  henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan, tai  kyse on lapsen edusta  Ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus: terveydenhuollon ammattihenkilöt, sosiaalikuraattorit, sosiaalitoimen, opetustoimen, liikuntatoimen, lasten päivähoidon, pelastuslaitoksen, Hätäkeskuslaitoksen, poliisin, Kelan, työ- ja elinkeinoviranomaisen, Tullin, ulosottoviranomaisen ja Rikosseuraamuslaitoksen palveluksessa olevat. 16.4.2015
 • 8. Erityistä tukea tarvitseva henkilö (shl 3§, terveydenhoitolaki 24§) 1. Henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia hakea ja saada tarvitsemiaan sosiaali- ja terveyspalveluja kognitiivisen tai psyykkisen vamman tai sairauden, päihteiden ongelmakäytön, usean yhtäaikaisen tuen tarpeen tai muun syyn vuoksi tai 2. Lapsi, jonka terveys tai kehitys vaarantuu kasvuolosuhteiden tai oman käyttäytymisen vuoksi = aikaisemmin lastensuojelun avohuollon piirissä ollut lapsi, jolle riittivät ehkäisevät palvelut  Palvelutarpeen arvioinnin tekee sosiaalityöntekijä  Omatyöntekijä (tai hänen kanssaan asiakastyötä tekevä) on sosiaalityöntekijä  Asiakassuunnitelma ja oikeus tavata omaa työntekijää  Hoidon ja huolenpidon turvaava päätös (§46) 16.4.2015
 • 9. Palvelutarpeen arviointi:  Palvelutarpeen arvio tehdään asiakkuuden alussa elämäntilanteen edellyttämässä laajuudessa. Kirjallisen palvelutarvearvion tulee sisältää:  yhteenveto asiakkaan tilanteesta ja sosiaalipalvelujen ja tuen tarpeesta (tilapäinen, toistuva vai pitkäaikainen)  sosiaalihuollon ammattihenkilön johtopäätökset asiakkuuden edellytyksistä  asiakkaan mielipide ja näkemys palvelutarpeestaan sekä  asiakkaan ja työntekijän arvio omatyöntekijän tarpeesta  Arviointia tehdessä asiakkaalle on selvitettävä hänen yleis- ja erityislainsäädäntöön perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa ja erilaiset vaihtoehdot palvelujen toteuttamiseksi ja niiden vaikutukset  Palvelutarpeen arvioinnissa on käytettävä riittävästi asiantuntemusta ja osaamista  laki velvoittaa osallistumaan työntekijän pyynnöstä 16.4.2015
 • 10. Monialainen yhteistyö (shl 40 ja 41§, terveydenhuoltolaki 32§)  Jos asiakas tarvitsee muita kuin sosiaalipalveluja, asiakkaan suostumuksella otettava yhteys muihin toimijoihin (40 §)  Muilla toimijoilla velvollisuus pyynnöstä osallistua palvelutarpeen arviointiin ja suunnitelman tekemiseen (41 §)  Työntekijä on tarpeen mukaan yhteydessä eri asiantuntijoihin ja henkilön omaisiin ja läheisiin  Toiminta asiakkaan suostumuksella, ilman suostumusta toimiminen on poikkeus ja edellyttää laissa säädettyjä perusteita 16.4.2015
 • 11. Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (14§)  Kunnallisina sosiaalipalveluina on järjestettävä sen sisältöisenä ja siinä laajuudessa kuin tässä tai muussa laissa säädetään:  1) sosiaalityötä;  2) sosiaaliohjausta;  3) sosiaalista kuntoutusta;  4) perhetyötä;  5) kotipalvelua;  6) kotihoitoa;  7) asumispalveluja 16.4.2015
 • 12. Tuen tarpeisiin vastaavat sosiaalipalvelut (14§) jatkuu..  8) laitospalveluja,  9) liikkumista tukevia palveluja  10) päihdetyötä  11) mielenterveystyötä  12) kasvatus- ja perheneuvontaa  13) lapsen ja vanhemman välisen tapaamisen valvontaa  14) muita 11§:n mukaisiin tarpeisiin vastaavia hyvinvoinnille välttämättömiä palveluja  Lisäksi sosiaalipalveluista säädetään lukuisissa erityislaeissa 16.4.2015
 • 13. Sosiaalipalvelut Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Sosiaalityö ja sosiaaliohjaus Muun lainsäädännön mukaiset sosiaalipalvelut Sosiaalinen kuntoutus Perhetyö Päihde- ja mielenterveys- työ Asumis- ja laitospalvelut Kotipalvelu, kotihoito Kasvatus- ja perheneuvonta Valvotut ja tuetut tapaamiset Muut asiakkaiden tarpeisiin vastaavat ja hyvinvointia lisäävät palvelut Liikkumista tukevat palvelut 16.4.2015
 • 14. Sosiaalinen kuntoutus (17 §)  Sosiaalinen kuntoutus tarkoittaa yksilöllisen ja toiminnallisen tuen yhdistävää palvelua sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi  Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu: – sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen – kuntoutusneuvonta ja -ohjaus sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittaminen – valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan – ryhmätoiminta ja tuki vuorovaikutussuhteisiin – muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet Vaikuttava sosiaalinen kuntoutus edellyttää eri toimijoiden yhteistä työtä ja osaamisen yhdistämistä 16.4.2015
 • 15. Mielenterveystyö sosiaalihuollossa (25 §)  Tavoitteena vahvistaa mielenterveyttä suojaavia tekijöitä ja poistaa ja vähentää vaarantavia tekijöitä  Mielenterveystyön muotoja: – ohjaus ja neuvonta – yksilön ja perheen tarpeen mukainen psykososiaalinen tuki – yksilön ja yhteisön psykososiaalisen tuen yhteensovittaminen äkillisissä, järkyttävissä kriisitilanteissa – muut yksilön mielenterveyttä tukevat sosiaalipalvelut  Sekä kunnan sosiaalihuollon päihde- että mielenterveystyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden kunnan muiden mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa. 16.4.2015
 • 16. Asiakkaan hoidossa olevat henkilöt (44 §)  Asiakkaan hoidossa olevan lapsen tai muun henkilön hoidon ja tuen tarve on selvitettävä – kun asiakkaalle annetaan avo- tai laitoshuollon palveluita ja hänen kykynsä huolehtia on heikentynyt (koskee erityisesti päihdehuollon ja mielenterveyden palveluita) – kun hoidosta vastaava henkilö aloittaa tutkintavankeuden tai vankeusrangaistuksen  Riittävä hoidon ja tuen tarve varmistetaan tarvittaessa tapaamalla hoidettavaa tai lasta  Jos tuen tarve on ilmeinen, ohjataan hakemaan sosiaalipalveluja tai ilmoitetaan asiaa hoitavalle viranomaiselle  Toimiminen ilman asiakkaan suostumusta: 1. lapsen etu 2. asiakas ei kykene vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan 16.4.2015
 • 17. Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiset palvelut ( SHL 2§, Terveydenhuoltolaki 8 a §)  Terveydenhuoltolain mukaista hoitotakuuta koskevia säännöksiä on sovellettava terveydenhuollossa, vaikka terveydenhuoltoa toteutettaisiin sosiaalihuollon yksikössä tai sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisissä palveluissa. Tätä koskeva selventävä säännös tulee sekä sosiaalihuoltolakiin että terveydenhuoltolakiin. Säännökset koskevat esimerkiksi päihdetyötä.  Kaikissa tilanteissa on sovellettava niitä säännöksiä, jotka parhaiten turvaavat tuen tarpeita vastaavat palvelut tai lääketieteellisen tarpeen mukaisen hoidon. 16.4.2015
 • 18. Terveydenhuoltolaki 69 §: Lastensuojelulain mukaiset velvoitteet  Jos lastensuojelun tarve johtuu riittämättömistä terveydenhuollon palveluista, lapselle ja hänen perheelleen on sen estämättä, mitä hoitoon pääsystä 51—53 §:ssä säädetään, järjestettävä viipymättä lapsen terveyden ja kehityksen kannalta välttämättömät terveydenhuollon palvelut. 16.4.2015