Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas Pöysti

Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleisetSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
-12.1.2017 Alivaltiosihteeri TUOMAS pÖYSTI1
Palveluintegraatio,
valinnanvapaus ja säästöt
sote-uudistuksen
ytimessä
Kokonaisnäkemys sekä henkilöstöön ja
toimintatapoihin kohdistuva muutos
-
Monipuolinen
palvelurakenne ja
ammattitaitoinen
henkilöstö asukkaan
hyvinvoinnin
tukena
Palvelut sovitetaan
asukkaiden tarpeen
mukaisiksi
kokonaisuuksiksi
Maakunta 2023 -visio
Palvelut tarjotaan
fiksusti ja rahat
riittävät
Asukkaat
vaikuttavat ja
valitsevat
Asukkaille sujuvia palveluja
yhdenvertaisesti järkevin
kustannuksin ja vaikuttava
julkinen hallinto
-
Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot
12.1.20173 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen
- kansanterveys- ja sosiaalityö, ennaltaehkäisy
- perustason palveluiden vahvistaminen
- vahvemmat järjestäjät ja tuotantoyksiköt: osaamisen vahvistaminen
- tarvepainotettuun kapitaatioon pohjautuva rahoitus: vaikuttavuuskannustimet
Kustannustenhallinta
- maakuntien rahoituslain mukainen rahoitusmalli ja kustannusjarru: 2,8 mrd €
- tunnistetut säästöpotentiaalit nykyisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen
ja vaikuttavimpien hoito/palvelukäytäntöjen mukaan noin 3 mrd €
- oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio
-
Uuden soten pilarit
1. Vahva järjestäjä
• 18 maakuntaa
2. Palveluintegraatio
• Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi
• oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttää osaaminen oikeaan aikaan
• sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan
3. Valinnanvapaus
• tuki asiakaslähtöisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle
4. Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä
• oikea-aikainen palvelu
• parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto
5. Digitalisointi
• Arki on digitalisoitu
• Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia
• Tiedolla johdetaan
12.1.20174 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Järjestämisuudistus - vahva järjestäjä
• Järjestämisvastuu noin 130 järjestäjäorganisaatiosta 18 maakunnalle:
• byrokratia vähenee
• organisaatio selkeytyy - tiedetään kuka vastaa
• Vastaa myös perusoikeuskeskustelussa ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä
esitettyihin seikkoihin
• Järjestämisvastuussa olevalle maakunnalle uusia toimivaltuuksia ohjata ja johtaa tuotantoa
• sote-järjestämislaki
• valinnanvapauslaki
• Maakuntien rahoituslaki ratkaisee rahoituksessa demokratiaan liittyvän kysymyksen
• Rahoitus kohdentuu solidaarisesti ja parantaa yhdenvertaisuutta
• THL:n tarvekriteereihin pohjautuva rahoitus
• Tulevaisuudessa hyvä harkita terveyshyödyn ja hyvinvointihyödyn painoarvon kasvattamista
12.1.20175 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Palveluintegraatio: osa 1
• Keino vaikuttavamman palvelun toteuttamisessa
• Ymmärretty liian suppeasti vain rakenteellisena eli tuotannollisena
integraationa - laaja näkökulma palveluun
ks. Palvelu- ja asiakastietojärjestelmien integraation vaikutus sosiaali- ja
terveydenhuollossa (Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoim. julkaisu 2/2017)
• Toiminnallinen ja ammatillinen muutos kohti laajempaa yhteistyötä
• Asiakaslähtöinen ja asiakaskeskeinen näkökulma
• kokonaisvastuun ottaminen
• valinnanvapausmallissa aina yksi kokonaisvastuuta asiakkaasta kantava
integraattori
• uusi tasapaino yleis- ja erikoisosaaminen välillä
• osaamisten yhdistely ja yhteistyö
12.1.20176 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Palveluintegraation ulottuvuudet
• Järjestäminen - yksi järjestäjä, joka vastaa integraatiosta
• Rahoituksen integraatio - järjestäjä rahoittaa
• samasta budjetista rahoitus yleis- ja erikoistasolle: suurin perustason aliresurssoinnin
syy poistuu
• Tiedon integraatio
• Tieto seuraa asiakasta -periaate
• Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntämisen edellytykset: aidosti data-analytiikkaan ja
väestötason palvelutarpeen analyysiin perustuva järjestelmä
• Tuotannon integraatio
• Kokoaminen yhden johdon alaisuuteen samassa organisaatiossa: so+te ja perus+
erikois
• valinnanvapauslain luonnos laajennetusta perustasosta: muun kuin
sairaalaympäristössä tapahtuvan konsultaation tuominen perustasolle
12.1.20177 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Palveluintegraatio jatkuu
• Asiakkaan tilanteen ja tarpeen ymmärtäminen sekä haltuunotto
kokonaisuutena
• Oikea asiakkaiden tarpeiden ja palvelupolkujen erottelu
=> paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palveluohjaus
asiakassuunnitelman mukaisesti
• Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely
• Asiakastasolla tavoitteiden määrittely
• Osaamisten yhdistely ja yhteistyö eri ammattialojen välillä
• Henkilöstön työkäytäntöjen ja yhteistyön suuri merkitys
• Johtamisen rooli erityisesti keskijohdossa ja lähiesimiestyössä
12.1.20178 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Valinnanvapaus
• Keino, ei päämäärä
• Luo vahvan kannustimen asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaan omien
resurssien hyödyntämiseen sekä preferenssien ottamiseen
huomioon
• valta- ja tietoepätasapainoa asiantuntijan ja asiakkaan välisessä
suhteessa tasapainottava seikka
• Jaetun ja yhteisen päätöksenteon hyödyt
=> toteuttaa itsemääräämisoikeutta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon
perimmäisinä tavoitteina
• Kannustin kilpailullisuuden hyödyntämiseen ja tukee paremman
johtamisen saavuttamista
12.1.20179 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
-
Valinnanvapaus
• Voi tukea paremman asiakasymmärryksen kautta
palveluintegraatiota, toisaalta hajottaa organisaatioita
• Valinnanvapauslain luonnoksessa sote-keskusmalli ja laajennettu
perustaso
• voimavarojen siirtäminen perustasolle terveydenhuollossa ja
sosiaalihuollossa neuvovien keinojen ensisijaisuus
• mahdollisuus kuitenkin paljon palveluita käyttävien erityiseen
palveluohjaukseen ja koottuihin palveluihin
12.1.201710 Etunimi Sukunimi
-
Maakunnalla on kokonaisvastuu palveluista. Sote-keskuksella ja suunhoidon yksiköillä on
vastaava vastuu suoran valinnan palvelujen toteutumisesta.
1. Sote-keskuksen ja
suunhoidon yksikön
valinta
2. Sote-keskuksen tai
suunhoidon yksikön
myöntämä maksuseteli
3. Maakunnan
liikelaitoksen valinta
4. Maakunnan
liikelaitoksen myöntämä
asiakasseteli tai
henkilökohtainen budjetti
Vaiheittaiset valinnat eri elämätilanteissa
Asiakas voi valita maakunnan
liikelaitoksen ja sen toimipisteen
kaikkialta Suomessa.
Asiakas voi valita asiakassetelillä
tai henkilökohtaisella budjetilla
hankittavat palvelut kaikkialta
Suomessa.
Asiakas voi valita maakunnan
hyväksymän tuottajan ja sen
toimipisteen kaikkialta Suomessa,
raha seuraa asiakasta.
Palveluntuottaja vastaa asiakkaan
maksusetelillä hankkimista muista
palveluista ja niiden kustannuksista.
Asiakas valitsee ja
sitoutuu vuodeksi
Hoito- ja palvelutarpeen
arviointi
21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.201611
-21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.201612
Erilaiset toimintamallit, erilaiset elämäntilanteet
Väestön terveyden ja hyvinvoinnin
tukeminen (koko väestö):
• Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä
• Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen,
ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen
• Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja
hyvinvointiin vaikuttavista valinnoista
• Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut
sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta,
ohjaus
Satunnainen hoidon tai palvelun tarve (n.
60% väestöstä):
• Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon yk-
siköstä, tarvittaessa maksuseteleiden käyttö
• Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät
omahoidon arviot, puhelinneuvonta
• Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy
• Yhteistyö tarvittaessa maakunnan
liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta ei
laajempaa integraatiotarvetta
Laajempi hoidon tai palvelun tarve
(n. 30% väestöstä):
• Palvelut sote-keskuksesta, suunhoidon
yksiköstä ja maakunnan liikelaitokselta
asiakassuunnitelman mukaisesti
• Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut
• Tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen
myöntämät asiakassetelit / henkilökohtainen
budjetti
• Maakunta voi päättää sote-keskukselle tai
suunhoidon yksikölle kansallista palvelu-
valikkoa laajemman oikeuden tuottaa palveluja
Korkea hoidon tai palvelun tarve
(n. 10% väestöstä):
• Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät hoito-
ja palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö,
jatkuvuus
• Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen
arvioinnista, laaja-alaisesta
asiakassuunnitelmasta sekä sen toteutumisesta
käytännössä
• Suuret yksikkökustannukset, vähän asiakkaita
• Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä
sote-keskuksen tai hammashoitolan kanssa
-
Kustannusten kasvun jarrutus
• Maakuntien rahoituslain mukainen leikkuri johtaa 2.8 mrd euron kustannusjarrutukseen
• Toteutuva vaikutus riippuu pitkälti maakuntien päätöksistä
• sairaalaverkon ja muun palveluverkon uudistaminen, oikea-aikainen hoito
(perusterveydenhuollon vahvistaminen, ennaltaehkäisevät integroidut palvelut
lastensuojelussa), tarpeettomaksi käyviltä osin laitoshoidon purkaminen ja kevyemmät
hoito- ja palvelumuodot (esim. vanhus- ja vammaispalvelut), hoidon porrastus ja
osaamisen kokoaminen (parempi tuottavuus, virheiden väheneminen), parhaiden
käytäntöjen mukaiset toimintamallit, perustason palveluiden tuottavuuden kasvattaminen
(valinnanvapauden tuoma kilpailullisuus tukee), uudet digitaaliset ratkaisut uusina
palvelumuotoina ja toiminnan- ja asiakasohjauksen muotona, mobiilit lähipalvelut….
• Vahva vaikuttavuusperusteisuus ja kustannusvaikuttavuus palveluiden kehittämisessä
12.1.201713 Etunimi Sukunimi
-
Digitalisointi
• Tehty merkittäviä linjauksia ja ratkaisuja digitalisoinnista
• Sote-digitalisoinnin periaatteet vahvistettu ja viedään puuttuvilta osin
lainsäädäntöön
• tietoa ja sen käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistus
• 2-3 potilastietojärjestelmää ja maakunnille asiakkuudenhallintaan sekä
järjestämistoimintoon yksi tietojärjestelmä
• mittava prosessien ja toiminnan kehittäminen
• SoteDigi -palvelukeskusyhtiö, jolle asetettu myös julkinen palveluvelvoite kaikkia
julkisesti rahoitetun tuotannon toimijoita varten
• kehittämissalkun hallinta ja uudet ratkaisut
• tietojärjestelmien integrointi julkisesti omistetun ytimen kanssa
• Kokonaisarkkitehtuuri, jolla tiedon siirto ja hyödyntäminen sujuvaa
• ODA ja virtuaalisairaala, tekoälypohjaiset ratkaisut… yksikön datan ja välineiden
liittäminen osaksi ekosysteemiä
12.1.201714 Etunimi Sukunimi
-
Ammatillisten käytäntöjen muutos sote-tavoitteiden
saavuttamisessa
• Johtamisosaaminen
• Palveluliiketoiminnan periaatteiden hallinta
• Kustannusvaikuttavuus = resurssiniukkuuden ja resurssiviisauden
sisäistäminen osaksi ammatillista toimintamallia
• Asiakastarpeen ymmärtäminen = uusi tasapaino yleis- ja erikoisosaamisen
yhdistelyssä, asiakkaan kohtaaminen kokonaisuutena
• Yhteistyön ja työnjaon taidot - uudet yhteistyön muodot
• Toiminnan kehittäminen digitaalisten työvälineiden avulla - kone ja tekoäly
kumppaneina
12.1.201715 Etunimi Sukunimi
-12.1.2017 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti16
Uusi sote on yhteinen
muutos!
alueuudistus.fi
#sote #maakunta2019 #maakuntauudistus
@thpoysti
1 von 16

Recomendados

Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017 von
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017
Hallituksen esitys sote ja maakuntauudistuksesta, yleisesittelydiat 2.3.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
6.7K views34 Folien
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti von
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiMaakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas Pöysti
Maakuntauudistus, sote uudistus ja -kunnat KAKS-koulutus 2017 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views32 Folien
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista von
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaMitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaista
Mitä sote-uudistukselle kuuluu nyt eli Sote-ajankohtaistaTHL
1.2K views19 Folien
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta von
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaAjankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta
Ajankohtaista sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksestaTHL
1.3K views19 Folien
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise... von
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...
Tuomas Pöysti: Maakunnan ja kunnan rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämise...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
320 views20 Folien
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle von
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleMitä valinnanvapaus tarkoittaa minulle
Mitä valinnanvapaus tarkoittaa minulleSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
9.2K views9 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle? von
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?
Mitä sote uudistus tarkoittaa minulle?Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
8.2K views14 Folien
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma... von
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...
Sote ja maakuntauudistus HE:n päälinjat ja tilannekatsaus lokakuu 2016 Tuoma...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3.1K views33 Folien
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016 von
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016
Sote-uudistus tilannekatsaus 31.3.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
814 views26 Folien
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016 von
 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016 uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016
uPalvelujen järjestäminen ja tuottaminen, mikä muuttuu sotessa 3.10.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
468 views24 Folien
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016 von
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016
Pirkko Mattila: Sote- ja maakuntauudistus, syys-lokakuu 2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
457 views24 Folien
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017 von
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017
Hallituksen esitys valinnanvapaudesta 9.5.2017Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
7.5K views24 Folien

Was ist angesagt?(20)

Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki von THL
Sote-uudistus ja sote-järjestämislakiSote-uudistus ja sote-järjestämislaki
Sote-uudistus ja sote-järjestämislaki
THL516 views

Destacado

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaTHL
1.8K views19 Folien
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1... von
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...
Hallituksen 22.12. esitysluonnos maakuntien rahoituslaiksi, esittelydiat 27.1...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.1K views21 Folien
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016 von
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016
Sosiaali ja terveydenhuollon järjestämislakiluonnos 29.6.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.7K views19 Folien
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa von
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaTHL
557 views9 Folien
What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016 von
What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016
What does freedom of choice mean to me, draft act 21.12.2016Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
3.9K views9 Folien

Destacado(9)

Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa von THL
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessaOsaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
Osaavan työvoiman varmistaminen sosiaali- ja terveydenhuollon murroksessa
THL1.8K views
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa von THL
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassaRiikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
Riikka Perälä: Soten haasteet kansalaisten edunvalvonnassa
THL557 views
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan von THL
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaanVuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
Vuoden 2017 talousarvion vaikutukset perusturvaan
THL784 views

Similar a Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas Pöysti

Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315 von
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315
Iäkkäiden palvelukokonaisuus Satu Karppanen 310315Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
652 views22 Folien
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti von
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiKuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas Pöysti
Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Tuomas PöystiSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
370 views12 Folien
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä von
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäTHL
306 views27 Folien
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus? von
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?THL
181 views14 Folien

Similar a Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas Pöysti(20)

Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä von THL
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinäUusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
Uusi kunta ja maakunta lapsen ja nuoren hyvinvoinnin toimintaympäristöinä
THL306 views
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus? von THL
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
Tarvitaanko sosiaali-, terveys- ja tyollisyyspalvelut -koordinaatiokeskus?
THL181 views
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot von THL
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinotSote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
Sote-uudistus toimintakyvyn turvaajana - tavoitteet ja keinot
THL511 views
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu... von THL
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
Neuvolapäivät 2016 Sote- ja maakuntauudistus äitiys- ja lastenneuvolapalvelu...
THL445 views
Antti Kivelä Sitra 190315 von Hoiva&Terveys
Antti Kivelä Sitra 190315Antti Kivelä Sitra 190315
Antti Kivelä Sitra 190315
Hoiva&Terveys676 views
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ... von THL
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
THL737 views
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase... von THL
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
Jaakko Herrala; Jääkö psykiatria sotessa mopen osaan? Mikä on psykiatrian ase...
THL293 views
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle? von THL
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
Mitä Sote lupaa iäkkäiden palvelulle?
THL474 views
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia von THL
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksiaHelena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
Helena Vorma: Puheeksiotto: avaako sote uusia mahdollisuuksia
THL161 views
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö von Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo AronkytöMaakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Maakunta ja sote-uudistus Uudenmaan maakunta Timo Aronkytö
Timo Aronkytö195 views
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2... von THL
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
Laatusuositus hyvin ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2...
THL1.4K views

Más de Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset

Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12... von
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_ruotsiksi_16.12...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
27 views118 Folien
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1... von
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...
Iäkkäiden palvelujen lakiuudistuksen toimeenpanon koulutukset_päivitetty 16.1...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
302 views117 Folien
Åldersprogrammet vår 2022.pptx von
Åldersprogrammet vår 2022.pptxÅldersprogrammet vår 2022.pptx
Åldersprogrammet vår 2022.pptxSosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
103 views16 Folien
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31... von
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...
Tulevaisuuden ikäohjelma -webinaarin aineisto ja yleisökysymysten tulokset 31...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
562 views101 Folien
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021 von
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021
Väestö vanhenee- mistä työntekijät/ STM webinaari 02.12.2021Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
1.3K views99 Folien
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner... von
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...
Utlysning av statsunderstöd för att ersätta de kostnader som orsakas kommuner...Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
254 views13 Folien

Más de Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset(20)

Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt. Lääkaripäivät 11.1.2017 Tuomas Pöysti

 • 1. -12.1.2017 Alivaltiosihteeri TUOMAS pÖYSTI1 Palveluintegraatio, valinnanvapaus ja säästöt sote-uudistuksen ytimessä Kokonaisnäkemys sekä henkilöstöön ja toimintatapoihin kohdistuva muutos
 • 2. - Monipuolinen palvelurakenne ja ammattitaitoinen henkilöstö asukkaan hyvinvoinnin tukena Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi Maakunta 2023 -visio Palvelut tarjotaan fiksusti ja rahat riittävät Asukkaat vaikuttavat ja valitsevat Asukkaille sujuvia palveluja yhdenvertaisesti järkevin kustannuksin ja vaikuttava julkinen hallinto
 • 3. - Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot 12.1.20173 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti Hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen - kansanterveys- ja sosiaalityö, ennaltaehkäisy - perustason palveluiden vahvistaminen - vahvemmat järjestäjät ja tuotantoyksiköt: osaamisen vahvistaminen - tarvepainotettuun kapitaatioon pohjautuva rahoitus: vaikuttavuuskannustimet Kustannustenhallinta - maakuntien rahoituslain mukainen rahoitusmalli ja kustannusjarru: 2,8 mrd € - tunnistetut säästöpotentiaalit nykyisen lainsäädännön ja parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien hoito/palvelukäytäntöjen mukaan noin 3 mrd € - oikea-aikainen hoito, hoidon porrastus, digitaaliset ratkaisut, palveluintegraatio
 • 4. - Uuden soten pilarit 1. Vahva järjestäjä • 18 maakuntaa 2. Palveluintegraatio • Palvelut sovitetaan asukkaiden tarpeen mukaisiksi kokonaisuuksiksi • oikea hoito ja palvelu sekä sen edellyttää osaaminen oikeaan aikaan • sujuva hoito- ja palveluketju väestön ja asiakkaiden tarpeen mukaan 3. Valinnanvapaus • tuki asiakaslähtöisyydelle ja itsemääräämisoikeudelle ja kilpailun hyödyntämiselle 4. Kustannusten kasvun jarruttaminen 3 mrd eurolla vuoden 2029 loppuun mennessä • oikea-aikainen palvelu • parhaiden käytäntöjen ja vaikuttavimpien palvelu- ja hoitomuotojen käyttöönotto 5. Digitalisointi • Arki on digitalisoitu • Tieto kulkee ja tietojärjestelmät ovat yhteentoimivia • Tiedolla johdetaan 12.1.20174 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 5. - Järjestämisuudistus - vahva järjestäjä • Järjestämisvastuu noin 130 järjestäjäorganisaatiosta 18 maakunnalle: • byrokratia vähenee • organisaatio selkeytyy - tiedetään kuka vastaa • Vastaa myös perusoikeuskeskustelussa ja perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä esitettyihin seikkoihin • Järjestämisvastuussa olevalle maakunnalle uusia toimivaltuuksia ohjata ja johtaa tuotantoa • sote-järjestämislaki • valinnanvapauslaki • Maakuntien rahoituslaki ratkaisee rahoituksessa demokratiaan liittyvän kysymyksen • Rahoitus kohdentuu solidaarisesti ja parantaa yhdenvertaisuutta • THL:n tarvekriteereihin pohjautuva rahoitus • Tulevaisuudessa hyvä harkita terveyshyödyn ja hyvinvointihyödyn painoarvon kasvattamista 12.1.20175 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 6. - Palveluintegraatio: osa 1 • Keino vaikuttavamman palvelun toteuttamisessa • Ymmärretty liian suppeasti vain rakenteellisena eli tuotannollisena integraationa - laaja näkökulma palveluun ks. Palvelu- ja asiakastietojärjestelmien integraation vaikutus sosiaali- ja terveydenhuollossa (Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoim. julkaisu 2/2017) • Toiminnallinen ja ammatillinen muutos kohti laajempaa yhteistyötä • Asiakaslähtöinen ja asiakaskeskeinen näkökulma • kokonaisvastuun ottaminen • valinnanvapausmallissa aina yksi kokonaisvastuuta asiakkaasta kantava integraattori • uusi tasapaino yleis- ja erikoisosaaminen välillä • osaamisten yhdistely ja yhteistyö 12.1.20176 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 7. - Palveluintegraation ulottuvuudet • Järjestäminen - yksi järjestäjä, joka vastaa integraatiosta • Rahoituksen integraatio - järjestäjä rahoittaa • samasta budjetista rahoitus yleis- ja erikoistasolle: suurin perustason aliresurssoinnin syy poistuu • Tiedon integraatio • Tieto seuraa asiakasta -periaate • Tiedolla johtaminen ja tiedon hyödyntämisen edellytykset: aidosti data-analytiikkaan ja väestötason palvelutarpeen analyysiin perustuva järjestelmä • Tuotannon integraatio • Kokoaminen yhden johdon alaisuuteen samassa organisaatiossa: so+te ja perus+ erikois • valinnanvapauslain luonnos laajennetusta perustasosta: muun kuin sairaalaympäristössä tapahtuvan konsultaation tuominen perustasolle 12.1.20177 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 8. - Palveluintegraatio jatkuu • Asiakkaan tilanteen ja tarpeen ymmärtäminen sekä haltuunotto kokonaisuutena • Oikea asiakkaiden tarpeiden ja palvelupolkujen erottelu => paljon palveluita käyttävien asiakkaiden palvelukokonaisuudet ja palveluohjaus asiakassuunnitelman mukaisesti • Palvelukokonaisuuksien ja palveluketjujen määrittely • Asiakastasolla tavoitteiden määrittely • Osaamisten yhdistely ja yhteistyö eri ammattialojen välillä • Henkilöstön työkäytäntöjen ja yhteistyön suuri merkitys • Johtamisen rooli erityisesti keskijohdossa ja lähiesimiestyössä 12.1.20178 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 9. - Valinnanvapaus • Keino, ei päämäärä • Luo vahvan kannustimen asiakaslähtöisyyteen ja asiakkaan omien resurssien hyödyntämiseen sekä preferenssien ottamiseen huomioon • valta- ja tietoepätasapainoa asiantuntijan ja asiakkaan välisessä suhteessa tasapainottava seikka • Jaetun ja yhteisen päätöksenteon hyödyt => toteuttaa itsemääräämisoikeutta sosiaalihuollon ja terveydenhuollon perimmäisinä tavoitteina • Kannustin kilpailullisuuden hyödyntämiseen ja tukee paremman johtamisen saavuttamista 12.1.20179 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti
 • 10. - Valinnanvapaus • Voi tukea paremman asiakasymmärryksen kautta palveluintegraatiota, toisaalta hajottaa organisaatioita • Valinnanvapauslain luonnoksessa sote-keskusmalli ja laajennettu perustaso • voimavarojen siirtäminen perustasolle terveydenhuollossa ja sosiaalihuollossa neuvovien keinojen ensisijaisuus • mahdollisuus kuitenkin paljon palveluita käyttävien erityiseen palveluohjaukseen ja koottuihin palveluihin 12.1.201710 Etunimi Sukunimi
 • 11. - Maakunnalla on kokonaisvastuu palveluista. Sote-keskuksella ja suunhoidon yksiköillä on vastaava vastuu suoran valinnan palvelujen toteutumisesta. 1. Sote-keskuksen ja suunhoidon yksikön valinta 2. Sote-keskuksen tai suunhoidon yksikön myöntämä maksuseteli 3. Maakunnan liikelaitoksen valinta 4. Maakunnan liikelaitoksen myöntämä asiakasseteli tai henkilökohtainen budjetti Vaiheittaiset valinnat eri elämätilanteissa Asiakas voi valita maakunnan liikelaitoksen ja sen toimipisteen kaikkialta Suomessa. Asiakas voi valita asiakassetelillä tai henkilökohtaisella budjetilla hankittavat palvelut kaikkialta Suomessa. Asiakas voi valita maakunnan hyväksymän tuottajan ja sen toimipisteen kaikkialta Suomessa, raha seuraa asiakasta. Palveluntuottaja vastaa asiakkaan maksusetelillä hankkimista muista palveluista ja niiden kustannuksista. Asiakas valitsee ja sitoutuu vuodeksi Hoito- ja palvelutarpeen arviointi 21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.201611
 • 12. -21.12.2016 Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 21.12.201612 Erilaiset toimintamallit, erilaiset elämäntilanteet Väestön terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen (koko väestö): • Laaja-alainen yhteistyö sidosryhmien välillä • Hyvinvoinnin ja terveyden tukeminen, ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen • Tietoisuuden kasvattaminen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista valinnoista • Sähköiset omahoidon palvelut, puhelinpalvelut sekä palvelupisteistä saatava tieto, neuvonta, ohjaus Satunnainen hoidon tai palvelun tarve (n. 60% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta ja suunhoidon yk- siköstä, tarvittaessa maksuseteleiden käyttö • Sähköiset palvelut, asiakkaan tekemät omahoidon arviot, puhelinneuvonta • Nopea tarpeen arviointi ja palveluihin pääsy • Yhteistyö tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen toimipisteiden kanssa, mutta ei laajempaa integraatiotarvetta Laajempi hoidon tai palvelun tarve (n. 30% väestöstä): • Palvelut sote-keskuksesta, suunhoidon yksiköstä ja maakunnan liikelaitokselta asiakassuunnitelman mukaisesti • Omahoitoa tukevat sähköiset palvelut • Tarvittaessa maakunnan liikelaitoksen myöntämät asiakassetelit / henkilökohtainen budjetti • Maakunta voi päättää sote-keskukselle tai suunhoidon yksikölle kansallista palvelu- valikkoa laajemman oikeuden tuottaa palveluja Korkea hoidon tai palvelun tarve (n. 10% väestöstä): • Suuri, yksilöllinen integraatiotarve, eheät hoito- ja palveluketjut, moniammatillinen yhteistyö, jatkuvuus • Maakunnan liikelaitos vastaavaa tarpeen arvioinnista, laaja-alaisesta asiakassuunnitelmasta sekä sen toteutumisesta käytännössä • Suuret yksikkökustannukset, vähän asiakkaita • Kokonaisuus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä sote-keskuksen tai hammashoitolan kanssa
 • 13. - Kustannusten kasvun jarrutus • Maakuntien rahoituslain mukainen leikkuri johtaa 2.8 mrd euron kustannusjarrutukseen • Toteutuva vaikutus riippuu pitkälti maakuntien päätöksistä • sairaalaverkon ja muun palveluverkon uudistaminen, oikea-aikainen hoito (perusterveydenhuollon vahvistaminen, ennaltaehkäisevät integroidut palvelut lastensuojelussa), tarpeettomaksi käyviltä osin laitoshoidon purkaminen ja kevyemmät hoito- ja palvelumuodot (esim. vanhus- ja vammaispalvelut), hoidon porrastus ja osaamisen kokoaminen (parempi tuottavuus, virheiden väheneminen), parhaiden käytäntöjen mukaiset toimintamallit, perustason palveluiden tuottavuuden kasvattaminen (valinnanvapauden tuoma kilpailullisuus tukee), uudet digitaaliset ratkaisut uusina palvelumuotoina ja toiminnan- ja asiakasohjauksen muotona, mobiilit lähipalvelut…. • Vahva vaikuttavuusperusteisuus ja kustannusvaikuttavuus palveluiden kehittämisessä 12.1.201713 Etunimi Sukunimi
 • 14. - Digitalisointi • Tehty merkittäviä linjauksia ja ratkaisuja digitalisoinnista • Sote-digitalisoinnin periaatteet vahvistettu ja viedään puuttuvilta osin lainsäädäntöön • tietoa ja sen käsittelyä koskevan lainsäädännön uudistus • 2-3 potilastietojärjestelmää ja maakunnille asiakkuudenhallintaan sekä järjestämistoimintoon yksi tietojärjestelmä • mittava prosessien ja toiminnan kehittäminen • SoteDigi -palvelukeskusyhtiö, jolle asetettu myös julkinen palveluvelvoite kaikkia julkisesti rahoitetun tuotannon toimijoita varten • kehittämissalkun hallinta ja uudet ratkaisut • tietojärjestelmien integrointi julkisesti omistetun ytimen kanssa • Kokonaisarkkitehtuuri, jolla tiedon siirto ja hyödyntäminen sujuvaa • ODA ja virtuaalisairaala, tekoälypohjaiset ratkaisut… yksikön datan ja välineiden liittäminen osaksi ekosysteemiä 12.1.201714 Etunimi Sukunimi
 • 15. - Ammatillisten käytäntöjen muutos sote-tavoitteiden saavuttamisessa • Johtamisosaaminen • Palveluliiketoiminnan periaatteiden hallinta • Kustannusvaikuttavuus = resurssiniukkuuden ja resurssiviisauden sisäistäminen osaksi ammatillista toimintamallia • Asiakastarpeen ymmärtäminen = uusi tasapaino yleis- ja erikoisosaamisen yhdistelyssä, asiakkaan kohtaaminen kokonaisuutena • Yhteistyön ja työnjaon taidot - uudet yhteistyön muodot • Toiminnan kehittäminen digitaalisten työvälineiden avulla - kone ja tekoäly kumppaneina 12.1.201715 Etunimi Sukunimi
 • 16. -12.1.2017 Alivaltiosihteeri Tuomas Pöysti16 Uusi sote on yhteinen muutos! alueuudistus.fi #sote #maakunta2019 #maakuntauudistus @thpoysti

Hinweis der Redaktion

 1. Kansisivu, haluttu versio valitaan hiiren oikealla Asettelu-kohdasta
 2. Tekstidia Dian voi valita Uusi dia (tekstisivu)