Anzeige
Ondernemerschap in de eerste lijn
Ondernemerschap in de eerste lijn
Nächste SlideShare
Kmm presentatie ouderavondKmm presentatie ouderavond
Wird geladen in ... 3
1 von 2
Anzeige

Más contenido relacionado

Más de Association of Corporate Governance of Organizations in Education (VTOI)(20)

Anzeige

Ondernemerschap in de eerste lijn

  1. Ondernemerschap de eerstelijn in Acute zorgmoet weg bUhuisarts' ln hetjongsterapport de denktank van SPACE eenpleidooi Public staat voormeer andere en vormen samenwerkingde eerstelijnszorg. van in Initiatiefnemer Steven Waal de vertelterover. E R I CB A S S A N T n d e r n e m e r s c h a pn d e e e r - i meer autonomie moeten krijgen",vertelt procent van de diabetespatiëntenen de ste lijn komt moeizaamvan De Waal. Sinds enige tijd maakt hij zich specialistnegentig procent. Nu is dat an- de grond. Stroperigheiden sterk voor maatschappelijk ndernemen. o dersom. e il a n d j e s c u l t u ud o m i n e r e n . r Hij zoekt een middenweg tussen de kei- E e n a n d e r o p v a l l e n di n i t i a t i e fi s H e t H u i s - Dat is zorgelijk want de pa- harde commercievan de vrije markt en de artsenteam in West-Brabant waar 36 zelf- tiënt heeft steeds vaker chronische zorg, centrale aanbodsturingdoor de overheid. standige huisartsensamenwerkenop het complexe zorg aan huis en preventie no- Vandaar een pleidooi voor ondernemer- gebied van preventie en de zorg voor pa- dig. Professionalshebben daar te wei- "Ondernemer- schap in de publieke sector. tiënten met COPDen diabetes2. nig oog voor. Dat zegt adviseurStevende schapin de eerstelijn moet meer aandacht Maar deze initiatievenzijn nog uitzonde- W a a ln a a r a a n l e i d i n g a n h e t r a p p o r tv a n v krijgen. Het ís zo vanzelfsprekend dat nie- ringen, vertelt De Waal. "Veel huisartsen zijn denktank Public SPACE dat ongeveer m a n d z i c h e r d r u k o v e r m a a k t .O o k d e b e - blijven op een traditionelemanier werken. tegelijk met dit nummer van Zorgvisiever- roepsgroepen niet. Dat is niet terecht. Ze zijn niet pro-actief. Ze wachten tot de schijnt. De voormalige bestuursvoorzitter Economischezelfstandigheid en het bij- patiënten bij hen komen. In feite is dit de van de Boer & Croon Group is gespeciali- b e h o r e n d e n d e r n e m e r s c h a k u n n e ne e n o p manier werken uit de jaren vijftig van de seerd in de publieke sector. Enkelejaren aanjagerzijn van innovatieÍ vorige eeuw.Wienu een huisartsenpraktijk geleden was hij voorzitter van de PvdA- overneemt,is geneigd om zijn dag op de- commissieGezondheidszorg. Uitzonderingen z e l f d em a n i e r i n t e d e l e n a l s z i j n v o o r g a n - V o o r a l s n o gz i j n d e o n d e r n e m e n d ei n i t i a - g e r : ' sm o r g e n ss p r e e k u u e n ' s m i d d a g sd e r Middenweg tieven op één hand te tellen. In het Acade- afspraken. Maar alsje opschaalten bijvoor- Het thema is actueel na een recente aan- mischGezondheidscentrum Hoensbroek- in beeld met drie huisartsenbent, kun je de v a r i n g t u s s e n m i n i s t e rK l i n k v a n V o l k s g e - Noord leveren vijftig personeelsleden in taken zo verdelendat je een van drieën op zondheid en huisartsenvereniging LHV.Uit a l l e r l e id i s c i p l i n e s o r g : h u i s a r t s e nj,e u g d - z huisbezoekgaat. Je kunt meer specialise- een rapport van de Inspectievoor de Ge- artsen,psychologen,maatschappelijk wer- ren en meer tijd steken in het monitoren zondheidszorg lijktdat huisartsen lecht b s kers, fysiotherapeuten, verloskundigen van chronischepatiëntení bereikbaar zijn. De eerstelijn hapert. en nog veel meer. De verhouding onder- ln Konsen en uitdogingen voor onderne- l i n g i s g e l i j k w a a r d i gD e a n d e r ed i s c i p l i n e s . Geisoleerdeoplossingen merschop door prc- geven de huisarts Dewaalvindt het ondernemerschap de bij fessionals de eet- in ,Jg geen zeggenschap huisartsenmatig ontwikkeld,terwijl tand- mOgt SamgnWgfkinq stelihizorg,komt De over hun werk, artsen, fysiotherapeutenen apothekeÍs w"ál r"i een visie. en samenhan9 raar ze erkennen daarop het eerste gezicht weg meetij- wet "De eerste |tn staat finanCieel belOngn' wel de centrale rol ken te weten.Tochkomen ook zij niet ver- steedsmeerin de be- die de huisarts in- derdan een geiloleerdantwoord op nieu- langstelling.Het kabinet legt de nadruk neemt.Het centrum heeft meer diagnosti- we ontwikkelingen. 'Vanuit de eerstelijn op preventie de Centra en voorJeugden scheapparaten huisdan gebruikelUk in in worden weinig gemeenschappelijke ant- Gezin terwijl de cuÍatieve zorg verder li- de eerstelijn. Dit leidt ertoe dat het cen- woorden geformuleerd. ledereen zoekt beraliseert.Tegelijk zeggen steeds meer trum meer zorg in de wijk levert in plaats vooral aansluitingbij de medisch specia- deskundigendat we af moeten van bu- van in het ziekenhuis (substitutie). be- Zo list in dezelfdekolom. De tandartszoekt reaucratische sturingen dat professionals handelde jaargeleden huisartstien tien de aansluiting de kaakchirurg, fysiothe- bij de 22 zoRcvrsrE MAcAZTNE nummer 10 / oktober2008 www.zorgvisie.nl
  2. rapeut bij de orthopeed en de verloskun- dige bij de gynaecoloog.Maar met deze kleinschaligheid zijn ze niet opgewas- sen tegen de grote organisaties om hen heení Dat blijkt volgens De Waal bijvoor- beeld uit de strijd die de apothekersmo- menteel voeren met de zorgverzekeraars. Ze dreigen het onderspitte delven.En dat geldt ook voor de zelfstandiggevestigde psychologenen psychotherapeuten. Hij wijst erop dat de financiëleprikkelsge- richt zijn op verrichtingen.Daardoorzijn taken als preventie en casemanagement "Je financieel niet aantrekkelijk. moet sa- m e n w e r k i n ge n s a m e n h a n g i n a n c i e eb e - f l l o n e n .N u s t u i t e np r o f e s s i o n a lo p a l l e r l e i s b e p e r k i n g e na l s h e t g a a t o m h e t o r g a n i - serenvan ketenzorg.Beleidsmakers moe- ten dat doorbrekendoor bijvoorbeeldhet STEVENDE WAAL VAN DENKTANKPUBLICSPACE:,DE POORTWACHTERSFUNCTIE STAAT MAAR OP NOG OVEREIND, c a s e m a n a g e m e n tr o n d i n d i v i d u e l e p a - A N D E R E E B I E D E N R E I G E N U I S A R T S EIN G E H A A L D T E O R D E N ' G D H N W t i ë n t e n t e b e l o n e n o f d e o p r i c h t i n gv a n een samenwerkingsverband financie- te ren." Voor de huisartsenziet hij tal van moge- d u i d e l i j k z i j n , b i j v o o r b e e l dd o o r d e h u i s - E e n a n d e r p r o b l e e m i s d e i n v l o e dv a n d e lijkheden voor ondernemerschap, voor arts daar verantwoordelijkvoor te maken. m e d e d i n gn g s r e g e l sK l e i n s c h a l i g p r a k t i j - i . e eigen initiatief."Er zijn vier thema's voor En misschien welvoor meer:"Zaken om de ken die gezamenlijkwillen optrekken,wor- privaat professioneel ondernemerschap patiënt heen die wellicht niet rechtstreeks den door de Nederlandse ededingings- M v a n h u i s a r t s e n : e c h r o n i s c h ee n o u d e - d de zorguitvoeringraken,maar wel het wel- autoriteit strenger beoordeeld dan grote renzorgaan huis,preventie,substitutieen bevindenen de kansop genezingbeïnvloe- i n s t e l l i n g e n .S a m e n w e r k i n gs m o e i l i j ke n " i de poortwachters-en vertrouwensfunctie. d e n . " e na n d e r k n e l p u n ti s d e a c h t e r s t a n d E f u s i e sz i j n g e m a k k e l i j kM a a r g e l u k k i gk a n . Het is geen vijf voor twaalf. De poortwach- bij de invoering van nieuwe technologie- samenwerkenook via een netwerk waar- tersfunctiestaat nog altijd overeind,maar en zoalshet elektronischpatiëntendossier. i n v e r s c h i l l e n d eu n c t i e se l k a a ra a n v u l l e n . f o p d e a n d e r e g e b i e d e nz i e j e d a t h u i s a r t - En "last but not least"noemt hij de ondui- Het is tegenwoordig niet nodig fysiek bij s e n i n g e h a a l d r e i g e nt e w o r d e n . d d e l i j k h e i d v e r d e r o l v a n d e h u i s a r t sn d e o i elkaarte gaan zitten of tot een organisatie K i j k n a a r i n s t e l l i n g e ni n d e o u d e r e n z o r g a c u t ez o r g . " Y o o r e t p u b l i e ki s o n d u i d e l i j k h toe te treden." die met initiatievenkomen in de eerstelijn. wat de eerstelijnszorg kan leverenop het Bijvoorbeeld met behulp van domotica.Bij gebied van acute zorg.Waarga je naartoe Eigeninitiatief Z o r g p a l e ti n B a a r ne n S o e s ti s e e n d e m o n - a l sj e k i n d m i d d e n i n d e n a c h tv a n d e t r a p Het is volgens De Waal ook niet nodig om stratiewoningingerichtmet sensorenvoor valt? Naarde huisarts, e huisartsenpostd v o l g e n se e n a a n b o d g e s t u u r d e l a u w d r u k - b m e n s e nm e t d e m e n t i e .A l s e e n c l i ë n t v a l t , o f l i e v e rg e l i j k n a a r h e t z i e k e n h u i s ? a a r D planning overal in het land geïntegreerde wordt een meldkamer van de thuiszorg is veel verwarring over.Met als gevolg dat g e z o n d h e i d s c e n t ria t e r i c h t e n .I n A l m e r e n gebeld en niet de huisarts.Over zo'n ont- mensen steedsvaker meteen naar het zie- zijn per wijk gezondheidscentra ingericht w i k k e l i n g m o e t e n h u i s a r t s e nt o c h g a a n k e n h u i s a a n .D a n k u n j e b e t e rz e g g e n : e g d waar de artsen en andere hulpverleners nadenken."Ook de zorgverzekeraars zijn acute zorg hoort niet meer bij de huisarts i n l o o n d i e n s tw e r k e n , a a n g e s t u u r dd o o r actieí zoals Menzis met zijn eigen huis- t h u i s , m a a r b i j h e t z i e k e n h u i sH u i s a r t s e n - . een grootschalige thuiszorgorganisatie. Er artsenpraktijken. ziekenhuizenkomen En posten kunnen beter opgaan in de afdelin- .:.'] is ruimte voor vrije keuze door patiënten, met initiatieven in het voor- en natraject gen SpoedeisendHulpÍ O e maar nieuwe bewoners van de stad krij- v a n h u n b e h a n d e l i n g e nD a a r n a a sp r o b e - . t ? gen nadrukkelijk het dichtstbijzijnde ge- ren nieuwkomerseen positiete verwerven, > Klik op de cover van het oktobernum- _ z o n d h e i d s c e n t r u m a n g e r a d e nD e W a a li s a . zoalsde organisatieSOS-arts. mer op www.zorgvisie.nl. Hier vindt geen voorstandervan deze aanpak.Hij wil u het rapport Kansen en uitdagin- = het aan de professionals overlaten de sa- Acute zorg gen voor ondernemerschap door a- : menwerking vorm te geven. "Veel profes- D e W a a l z i e t e e n a a n t a lk n e l p u n t e ni n d e professionals in de eerstelijnszorg als a sionalshebben eigen praktijken.Het staat eerste lijn waarop een duidelijk antwoord download. J c h a a k s p h u n b e l a n g e no m v a n b o v e n a fi n o moet komen omdat de zorg niet goed is 4 a :l te grijpení geregeld. De regie in de ketenzorg moet www.zorgvisie.nl zoRcvrsrE MAcAzrNËnummer 1O/ oktober2008 23
Anzeige