Accountability

204 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Accountability

 1. 1. $FFRXQWDELOLW YDQ ,& &RPPXQLFDWLHEUHDN &200%5($. (ULF 6PLOGH %DV YDQ *ODEEHHN PHL (ULF 6PLOGH RPPXQLFDWLHPDQDJHU HQ SDUWQHU ,QYROYH _ _ _ *DDW RYHU KHW DIOHJJHQ YDQ YHUDQWZRRUGLQJ 9RRUDI PDDU RRN DFKWHUDI $DQ ZLH :DDURP (Q KRH GRH MH GDW GDQ 'HFLVLRQDO DFFRXQWDELOLW :DDURP $ HQ QLHW % 3HUIRUPDWLYH DFFRXQWDELOLW :DW OHYHUHQ PLMQ FRPPXQLFDWLHLQVSDQQLQJHQ RS 'ULH NHHU« 3URIHVVLRQDO DFFRXQWDELOLW 8LWOHJJHQ WRHSDVVHQ HQ YHUDQWZRRUGHQ YDQ MH YLVLH RS ,
 2. 2. 7ZHH VSRUHQ 0HWHQ LV ZHWHQ *LVVHQ LV PLVVHQ 6OLP FRPELQHUHQ YDQ EHVWDDQGH JHJHYHQV 'RH PHHU PHW RQJHYHHU 6SRRU PHWHQ LV ZHWHQ 0HWHQ LV ZHWHQ ,QSXW NZDOLWHLW ,QKRXGVDQDOVH 5HDGDELOLW 2XWSXW 6WDWLVWLHNHQ %HUHLN ¶+HDUWEHDWV· 5HFDOO DQDOVH .HQQLVWHVW ¶+XLGLJ YHUVXV JHZHQVW·
 3. 3. 6SRRU 'RH PHHU PHW RQJHYHHU 'RH PHHU PHW RQJHYHHU ,QSXW NZDOLWHLW ,QKRXGVDQDOVH 5HDGDELOLW 2XWSXW 6WDWLVWLHNHQ %HUHLN ¶+HDUWEHDWV· 5HFDOO DQDOVH .HQQLVWHVW ¶+XLGLJ YHUVXV JHZHQVW· 2XWFRPH ¶$%·WMHV· (QJDJHPHQW 5HODWLHV YLD GH EDQG WƌĞƐƚĂƚŝĞ /ŶĚŝƌĞĐƚĞ ŝŶǀůŽĞĚ - + ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ $%·WMHV 2RU]DDN ² JHYROJ «PHGHZHUNHUV %·
 4. 4. GRHQ LQ SODDWV YDQ %
 5. 5. ¶$OV LN PHW HIIHFWLHYH FRPPXQLFDWLH $
 6. 6. HU YRRU NDQ ]RUJHQ GDW «GDQ OHYHUW GDW GH RUJDQLVDWLH
 7. 7. RS·
 8. 8. WƌĞƐƚĂƚŝĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ Bevestigen, verstevigen, veranderen gedrag / dagelijks handelen Opbrengst Kosten :HHV YRRU]LFKWLJ PHW KHW FODLPHQ YDQ FUHGLW 3UREHHU GH ELMGUDJH YDQ , ]RYHHO PRJHOLMN WH LVROHUHQ %LMYRRUEHHOG GRRU HHQ SLORW VWXGLH WH GRHQ 2I JHEUXLN WH PDNHQ YDQ EHIRUHDIWHU PHWLQJHQ HQRI YUDDJ KHW JHZRRQ
 9. 9. RPPXQLFDWLH ZĞƐƵůƚĂƚĞŶ ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞ /ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ WƐLJĐŚŽůŽŐŝƐĐŚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ;/ŶƚƌŝŶƐŝĞŬĞͿ ŵŽƚŝǀĂƚŝĞ ƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ůŝŐŶŵĞŶƚ ƚĐ͙ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŽŶĐĞƉƚĞŶ ĞŶ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ (QJDJHPHQW LV HHQ KHHO ELM]RQGHU $% ¶WMH 'ULYHUV YDQ HQJDJHPHQW (Alex Klein 2009)
 10. 10. OHVVHQ YRRU DFFRXQWDELOLW LQ LQWHUQH FRPPXQLFDWLH +HE YLVLH RS MH YDN 0HHW ]HOI HQRI GRH PHHU PHW «EHVWDDQGH GDWD +HE SDVVLH HQ HHQ ¶OLWWOH ELW RI JXWV· ZZZLQYROYHHX HULFVPLOGH#LQYROYHHX

×