Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Accountability

209 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

Accountability

 1. 1. $FFRXQWDELOLW YDQ ,& &RPPXQLFDWLHEUHDN &200%5($. (ULF 6PLOGH %DV YDQ *ODEEHHN PHL (ULF 6PLOGH RPPXQLFDWLHPDQDJHU HQ SDUWQHU ,QYROYH _ _ _ *DDW RYHU KHW DIOHJJHQ YDQ YHUDQWZRRUGLQJ 9RRUDI PDDU RRN DFKWHUDI $DQ ZLH :DDURP (Q KRH GRH MH GDW GDQ 'HFLVLRQDO DFFRXQWDELOLW :DDURP $ HQ QLHW % 3HUIRUPDWLYH DFFRXQWDELOLW :DW OHYHUHQ PLMQ FRPPXQLFDWLHLQVSDQQLQJHQ RS 'ULH NHHU« 3URIHVVLRQDO DFFRXQWDELOLW 8LWOHJJHQ WRHSDVVHQ HQ YHUDQWZRRUGHQ YDQ MH YLVLH RS ,
 2. 2. 7ZHH VSRUHQ 0HWHQ LV ZHWHQ *LVVHQ LV PLVVHQ 6OLP FRPELQHUHQ YDQ EHVWDDQGH JHJHYHQV 'RH PHHU PHW RQJHYHHU 6SRRU PHWHQ LV ZHWHQ 0HWHQ LV ZHWHQ ,QSXW NZDOLWHLW ,QKRXGVDQDOVH 5HDGDELOLW 2XWSXW 6WDWLVWLHNHQ %HUHLN ¶+HDUWEHDWV· 5HFDOO DQDOVH .HQQLVWHVW ¶+XLGLJ YHUVXV JHZHQVW·
 3. 3. 6SRRU 'RH PHHU PHW RQJHYHHU 'RH PHHU PHW RQJHYHHU ,QSXW NZDOLWHLW ,QKRXGVDQDOVH 5HDGDELOLW 2XWSXW 6WDWLVWLHNHQ %HUHLN ¶+HDUWEHDWV· 5HFDOO DQDOVH .HQQLVWHVW ¶+XLGLJ YHUVXV JHZHQVW· 2XWFRPH ¶$%·WMHV· (QJDJHPHQW 5HODWLHV YLD GH EDQG WƌĞƐƚĂƚŝĞ /ŶĚŝƌĞĐƚĞ ŝŶǀůŽĞĚ - + ŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ $%·WMHV 2RU]DDN ² JHYROJ «PHGHZHUNHUV %·
 4. 4. GRHQ LQ SODDWV YDQ %
 5. 5. ¶$OV LN PHW HIIHFWLHYH FRPPXQLFDWLH $
 6. 6. HU YRRU NDQ ]RUJHQ GDW «GDQ OHYHUW GDW GH RUJDQLVDWLH
 7. 7. RS·
 8. 8. WƌĞƐƚĂƚŝĞŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝĞ Bevestigen, verstevigen, veranderen gedrag / dagelijks handelen Opbrengst Kosten :HHV YRRU]LFKWLJ PHW KHW FODLPHQ YDQ FUHGLW 3UREHHU GH ELMGUDJH YDQ , ]RYHHO PRJHOLMN WH LVROHUHQ %LMYRRUEHHOG GRRU HHQ SLORW VWXGLH WH GRHQ 2I JHEUXLN WH PDNHQ YDQ EHIRUHDIWHU PHWLQJHQ HQRI YUDDJ KHW JHZRRQ
 9. 9. RPPXQLFDWLH ZĞƐƵůƚĂƚĞŶ ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ /ĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝĞ /ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ WƐLJĐŚŽůŽŐŝƐĐŚ ĐŽŶƚƌĂĐƚ ;/ŶƚƌŝŶƐŝĞŬĞͿ ŵŽƚŝǀĂƚŝĞ ƚƚĂĐŚĞŵĞŶƚ ůŝŐŶŵĞŶƚ ƚĐ͙ ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ŽŶĐĞƉƚĞŶ ĞŶ ĂĐŚƚĞƌŐƌŽŶĚ (QJDJHPHQW LV HHQ KHHO ELM]RQGHU $% ¶WMH 'ULYHUV YDQ HQJDJHPHQW (Alex Klein 2009)
 10. 10. OHVVHQ YRRU DFFRXQWDELOLW LQ LQWHUQH FRPPXQLFDWLH +HE YLVLH RS MH YDN 0HHW ]HOI HQRI GRH PHHU PHW «EHVWDDQGH GDWD +HE SDVVLH HQ HHQ ¶OLWWOH ELW RI JXWV· ZZZLQYROYHHX HULFVPLOGH#LQYROYHHX

×