معرفی بوم مدل کسب و کار - علیرضا ابوطالبی

"رویداد "از ایده تا اجرا - راه اندازی کسب و کار اینترنتی نوپا
"رویداد "از ایده تا اجرا - راه اندازی کسب و کار اینترنتی نوپا"رویداد "از ایده تا اجرا - راه اندازی کسب و کار اینترنتی نوپا
‫وکار‬‫کسب‬‫مدل‬‫بٍم‬
‫اسفود‬‫ابٍطالبی‬‫علیرضا‬1393
‫هیست‬‫جدیدی‬‫چیز‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫مدل‬‫بٍم‬.
‫و‬‫کسب‬‫یک‬‫ایجاد‬‫با‬‫ماضین‬‫احی‬‫ر‬‫ط‬‫سي‬‫و‬‫پر‬‫کوید‬‫می‬‫فکر‬
‫دارى؟‬‫ی‬‫ًای‬‫ضباًت‬‫چي‬‫کار‬
‫ن‬‫هدار‬‫تصابٌی‬‫خیلی‬‫واقع‬‫در‬!
‫زمایش‬‫ا‬‫تعادف‬‫تست‬
‫از‬‫قبل‬‫کود‬ ‫می‬‫کمک‬‫ان‬‫ز‬‫سا‬‫و‬‫خٍدر‬‫بي‬
‫محعٍل‬‫کیفیت‬ ‫از‬‫ار‬‫ز‬‫با‬‫بي‬‫ود‬‫ر‬‫و‬
‫کوود‬‫حاظل‬‫اطمیوان‬.
معرفی بوم مدل کسب و کار - علیرضا ابوطالبی
 ‫بخش‬‫مٌمترین‬‫و‬‫اولین‬‫پیصوٌادی‬ ‫ش‬‫ز‬‫ار‬‫ضماست‬‫محعٍل‬.
‫مصتریان‬‫با‬‫تباط‬‫ر‬‫ا‬
‫؟‬‫اًی‬‫ر‬‫چي‬‫از‬
‫؟‬‫ر‬ٍ‫چط‬
‫یع‬‫ز‬ٍ‫ت‬‫کاهال‬
‫ضی‬‫و‬‫ر‬‫چي‬‫با‬‫برساهیم‬‫خٍد‬‫ًای‬‫ی‬‫مصتر‬‫دست‬‫بي‬‫ا‬‫ر‬‫محعٍل‬‫میخٍاًیم‬!
‫اظلی‬‫ًای‬‫فعالیت‬
‫ش‬‫و‬‫فر‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫محعٍل‬‫تا‬‫است‬‫هیاز‬‫ی‬‫کارًای‬‫چي‬‫مادى‬‫ا‬‫بصي؟‬
‫اظلی‬‫موابع‬
‫اظلی‬‫ضرکای‬
‫داریم‬‫هیاز‬‫موابعی‬‫چي‬‫ما‬ ‫کي‬‫ضٍد‬ ‫می‬ ‫مصخط‬ ‫اظلی‬‫ًای‬‫فعالیت‬‫از‬.‫اولیي‬‫مٍاد‬‫از‬
‫داریم‬‫هیاز‬‫هٌا‬‫ا‬‫بي‬‫محعٍالت‬‫تٍلید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کي‬‫اتی‬‫ز‬‫تجٌی‬‫تا‬‫گرفتي‬.
‫ًستود؟‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬‫چي‬ ‫ما‬‫اظلی‬ ‫ضرکای‬
‫با‬‫ما‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬ ‫هٌا‬‫ا‬‫بدون‬‫و‬‫میکوود‬‫ی‬‫باز‬‫ا‬‫ر‬‫کلیدی‬ ‫هقش‬‫ما‬‫کار‬‫و‬‫کسب‬‫در‬‫کي‬‫ادی‬‫ر‬‫اف‬
‫ضٍد‬ ‫می‬‫و‬‫بر‬‫و‬‫ر‬‫ضکست‬.
‫ًا‬‫ًزیوي‬‫ساختار‬
‫مد‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ساختار‬
‫کویم‬‫مصخط‬‫اظلی‬‫موابع‬‫قسمت‬‫از‬‫تٍهیم‬‫می‬‫ا‬‫ر‬‫داریم‬‫محعٍلمٍن‬‫تٍلید‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫کي‬‫ی‬‫ًای‬‫ًزیوي‬‫کلیي‬.
‫بدست‬‫حعٍل‬ ‫قابل‬‫مد‬‫ا‬‫ر‬‫د‬‫ان‬‫ز‬‫می‬‫محعٍل‬‫ش‬‫و‬‫فر‬‫مقدار‬‫بیوی‬‫پیش‬‫و‬‫ی‬‫گذار‬‫قیمت‬‫بٍسیلي‬
‫مد‬‫ا‬‫خٍاًد‬.
1 von 11

معرفی بوم مدل کسب و کار - علیرضا ابوطالبی