Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

Prezentace technologie getec

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Nächste SlideShare
Ecocute INHOB 2015
Ecocute INHOB 2015
Wird geladen in …3
×

Hier ansehen

1 von 30 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Diashows für Sie (13)

Aktuellste (20)

Anzeige

Prezentace technologie getec

 1. 1. GETEC 20. 1. 2014
 2. 2. 2 ŽÁROTRUBNÝ KOTEL NA SPALOVÁNÍ HNĚDOUHELNÉHO PRACHU Výstavba a komponenty
 3. 3. 3 SCHEMA KOTELNY NA UHELNÝ PRACH sklad paliva a dávkování čištění spalin parní kotel 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Přísun paliva Skladování paliva Dávkování paliva Spalovací vzduch - ventilátor Spalovací vzduch - měření Spalovací vzduch - regulace Zapalovací palivo
 4. 4. 4 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Parní kotel a ekonomizér Protitlaké parní turbíny s řízeným odběrem tepla – soubor generátorů
 5. 5. 5 KOTELNA NA UHELNÝ PRACH (HLAVNÍ KOMPONENTY) Chemická úpravna vody a napájecí nádrţ s odplynovačem Kotelna s parní turbínou
 6. 6. 6 ZPŮSOB SKLADOVÁNÍ PALIVA A DÁVKOVÁNÍ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Turniketový podavač/uzávěr Dávkovací zásobník Dávkování/podávání Zásobník Tanker Kompresor Stacionární chladič vzduchu Plnící potrubí Přípojka interního plynu Šoupátko Filtry Pojišťovací ochrana proti přetlaku Pojišťovací ochrana proti podtlaku Hlásič signalizace Teplotní čidlo Měření hladiny Hlídání hladiny Elektrostatické uzemnění Provzdušňování Soustava magnetických ventilů s odvzdušněním Měřící zařízení plynu Zásobování interním plynem
 7. 7. 7 VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ
 8. 8. 8 PARAMETRY PALIVA –UHELNÝ PRACH (MULTIPRACH) • Velikost zrna do 0,3 mm, zčásti větší zrnitost • Vlhkost cca 10 – 11 % • Vysoký podíl prachových sloţek, cca 46 % (niţší podíl je moţný) • Vysoká reakce (dobré spalování) – nízký bod vzplanutí - 450 C • Ve fluidním stavu vysoce tekutý • Obsah popela 4 – 7 % • Explozivní tlak maximálně 9 bar
 9. 9. 9 PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU tok paliva doplňování odvod vzduchu paliva dopravní vzduch fluidizační vzduch dávkovací kotouč míchačka
 10. 10. PRINCIP FUNGOVÁNÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU 10 • Palivo se fluidizuje • Dávkovací kotouč je pokrytý uhelným prachem • Všechny vyvrtané otvory jsou naplněny prachem • Dávkovací kotouč se otáčí • Dopravní vzduch vyfoukává prach z vývrtů a vhání palivo do dopravního potrubí paliva • Počet otáček určuje výkon podávaní paliva • Prázdné vývrty se opět plní prachem aţ do dalšího vyfouknutí • Dávkovací systém funguje zcela nepřetrţitě Patent: Carbotechnik Energiesysteme GmbH
 11. 11. 11 TECHNICKÉ PROVEDENÍ DÁVKOVACÍHO SYSTÉMU dávkovací kotouč dávkovací kotouč míchačka fluidní vzduch prostupuje fluidním loţem fluidní loţe
 12. 12. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 12 Princip hořáku • • Impulzní hořák – v hořákové komoře silně turbulentní proudění vzduchu Dochází k recirkulaci cca 50 % vzduchu Výsledek • • • • Velmi vysoké rychlosti proudění aţ do 120 m/s Recirkulované proudy zajišťují vysoký stupeň promíchání Výborné spalovací a reakční vlastnosti = dokonalé spalování Vysoká stabilita plamene 3 Horký plyn 4 Studený vzduch 2 2 Vodící lopatky 3 Zpětné proudění 4 Vrstva studeného vzduchu 5 Spalovací vzduch + recirkulace spalin 6 Kopí hořáku 5 6
 13. 13. USPOŘÁDÁNÍ A FUNKCE HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 13 Výhody tohoto hořáku oproti konkurenci • • • Lze dosáhnout vysokého tepelného výkonu v malých prostorách topeniště To umoţňuje pouţít tento hořák v ţárotrubných kotlích s plamencem Ţárotrubné kotle nabízejí oproti jinak pouţívaným vodotrubným kotlům výraznou úsporu nákladů 3 Horký plyn 4 Studený vzduch 2 2 Vodící lopatky 3 Zpětné proudění 4 Vrstva studeného vzduchu 5 Spalovací vzduch + recirkulace spalin 5 6 6 Kopí hořáku
 14. 14. PRINCIP FUNGOVÁNÍ HOŘÁKU UHELNÉHO PRACHU 14 • • Podstechiometrické spalování v hořáku Nadstechiometrické spalování v plamenci pomocí sekundárního vzduchu voda + pára horký plyn Druhotný vzduch voda
 15. 15. 15 HOŘÁK
 16. 16. 16 HOŘÁK UHELNÉHO PRACHU V AKCI Tvar plamene aţ do 120 m/s Tvar plamene 30 – 40 m/s
 17. 17. ŽÁROTRUBNÝ PLAMENCOVÝ KOTEL NA UHELNÝ PRACH 17 Rozsah výkonu aţ do 30 t/h, 26 bar pojistného tlaku Sytá pára Přehřátá pára do 380 C Horká voda spalovací hořák s muflí komora obratová komora chlazená vodou prostor pro vodu dvířka 1. tah kouřovodu 2. tah kouřovodu přední obratová komora spaliny • • • •
 18. 18. 18 ČIŠTĚNÍ A ČETNOST REVIZÍ Speciální čistící systémy • • Umoţňují dopravu vznikajícího popela k filtru (není potřebné ţádné další odvádění popela) Udrţují kotel provozuschopný a čistý Revize • • Realizují se revize v intervalu 6 a 12 měsíců 1 – 2x ročně probíhá údrţba zařízení a opravy To trvá vţdy cca 5 – 7 dní. Funkce
 19. 19. 19 ČIŠTĚNÍ SPALIN • • Cyklónové odlučovače Rukávcový filtr s tlakovzdušnou regenerací
 20. 20. 20 ČIŠTĚNÍ OD SPALIN, REDUKCE SOFunkce 2 20 Zařízení na čištění spalin
 21. 21. 21 EMISNÍ LIMITY • • • 300 Splňuje budoucí emisní limity Bezpečnostní standardy obdobné jako u ZP Tepelná účinnost 92 % 150 120 80 30 34 50 34 30
 22. 22. 22 MOŽNOSTI POUŽITÍ • Nasazení jako základní zdroj s vyuţitím min 5000 hod v roce • Rozsah výkonů 5-20 MWt • Parametry páry do 2,6 MPa a 380 C • Dlouhodobá garance ceny paliva • Výsledná cena tepla tvoří 70% ceny pouze zemního plynu • Vhodné pro soustavy CZT a průmyslové podniky s celoročním odběrem tepla a el. energie
 23. 23. 23 ENERGETICKÝ KONTRAKT MODEL BUILD-OWN-OPERATE • Pronájem prostor na umístění technologie • Smlouva na dodávku tepla/elektřiny na minimálně deset let s garancí vývoje ceny Výhody: • Investiční riziko na straně dodavatele • Garance trvale nízké ceny tepla • Variabilita smluvně poskytovaných sluţeb bez zásahu do stávajícího majetkových a smluvních vztahů odběratele
 24. 24. 24 REFERENCE SPOLENČNOSTI GETEC
 25. 25. 25 ZAŘÍZENÍ PRO KOMBINOVANOU VÝROBU TEPLA A ELEKTŘINY (KOGENERAČNÍ JEDNOTKA) – ZÁSOBOVÁNÍ PÁROU A ELEKTŘINOU MAN Norimberk • • • • • Kombinovaná výroba páry a elektřiny Tepelný výkon 47 MW z toho hnědouhelný prach/multiprach 22 MW Tlak páry 20 bar/0,5 bar Elektrický výkon 2,1 MW Paliva: - hnědouhelný prach/multiprach - topný olej - zemní plyn
 26. 26. 26 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Hainsberg, Freital • • • • • • Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivo – hnědouhelný prach/multiprach/topný olej Redundantní zdroj Celkový tepelný výkon 25,5 MW - 13,2 MW z prachu/multiprachu - 12,3 MW z topného oleje - 1 MW v parní turbíně Tlak páry 22 bar/4,5 bar - horká pára Koncept kotle: - ţárotrubný kotel – multiprach - ţárotrubný kotel – redundantní zdroj a „špičkový“ kotel- topný olej
 27. 27. 27 PÁRA A ELEKTŘINA PRO VÝROBU BIO – OLEJE II. Závod na výrobu bio – oleje v Magdeburgu •Výroba páry a elektřiny KVET •Palivo – hnědouhelný prach/multiprach •Tepelný výkon 20 MW •Mnoţství páry 27 t/h •Elektrický výkon 270 kW •Tlak páry 21 bar/13,5 bar – nasycená pára
 28. 28. 28 ZÁSOBOVÁNÍ PAPÍRNY PAROU A ELEKTŘINOU Papírna Julius Schulte, Trebsen • • • • Výroba páry a elektřiny prostřednictvím KVET Palivový mix – hnědouhelný prach/multiprach/zemní plyn Celkový tepelný výkon 50 MW - z toho 20 MW hnědouhelného prachu/multiprachu + KVET (parní turbínou) - 30 MW zařízením v základním reţimu se špičkovým zatíţením - 11 MW z turbogenerátoru a 2 parních turbín Tlak páry 22 bar/7,5 bar - horká pára
 29. 29. 29 LIKVIDACE SPALIN/“PROBLEMATICKÝCH PLYNŮ“ SPALOVÁNÍM Chemický průmysl v Hessensk + Sasku - Anhaltsku •Teplárny – výroba páry a elektřiny •Palivový mix – hnědouhelný prach, topný olej, rajský plyn •KVET •Celkový tepelný výkon 40 MW - 20 MW z hnědouhelného prachu/multiprachu - 20 MW ze zemního plynu, topného oleje Tlak páry 22,5 /8,5/4 bar – nasycená pára
 30. 30. 30 KONTAKTUJTE NÁS PROSÍM KOMTERM, a.s., Bělehradská 15, 140 00 Praha 4 Tel.: +420 234 133 111, www.komterm.eu

×