Anzeige

Hay_azgagrutyunma.docx

8. Dec 2022
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Hay_azgagrutyunma.docx

 1. Հարգելի ընթերցող. ԵՊՀ հայագիտական հետազոտությունների ինստիտուտը, չհետապնդելով որևէ եկամուտ, իր կայքերում ներկայացնելով հայագիտական հրատարակություն- ներ, նպատակ ունի հանրությանն ավելի հասանելի դարձնել այդ ուսումնասի- րությունները։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում հայագիտական աշխատասիրություն– ների հեղինակներին, հրատարակիչներին։ Մեր կոնտակտները Պաշտոնական կայք'հէէք։/Խ^.սրտտ.ստ Էլ. փոստ' ւոքօ@յցրտւո.ստ
 2. Պատմական գիտությունների դոկտոր, ազգագրագետ Վ. Ռդո– յանի ներկա աշխատության մեջ լուսաբանվում են հայ ժողովրդի կենցաղի ու մշակույթի մի շարք հարցեր՛ տնտեսական զբաղմունքները, ընտանեկան ու ազգակցական հարաբերությունները, նյութական և հոգևոր մշակույթը, տոները, հեսերը, սովորույթները, անցյալի և արդի ազգագրության այլ խնդիրներ։ Հայ ազգագրության այս անդրանիկ ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է ուսանողության և ազգագրության հարցերով զբաղվողների հա՛մար։ Խմբագիրներ՝ Պ. Մ. ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Կ. Վ. ՍԵՂՐՈՍՅԱՆ ՏԶօյա 1ԱԲ,՜Է ձքԴ”ՈՕՒ1Օ814Ա 37հօրյ>ձփւ1« 1<թ31՝1<11Տ Օ46թ1< (11Յ Յթ15աշւ<օ>։ ՈՅԱ^Շ) ԸիԸՏՅււ — 1974 I1 704-74 2, 6-6-2 47-73 —. Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1974 թ.
 3. սարակ պաշտ ամ ունքա յին տ արրերի, շինարարական տեխնիկայի հետ կապված շատ խնդիրն ե ր։ Ուրարտական սեպագիր արձանագրությունները տեղեկություններ են պարունակում թագավորների Ո ե արքունիքի, գինվորական կազմավորումների և ռազմական զոր֊ ՚ ծողությունների, ինչպես նաև կենցաղի ու սովորությունների մասին։ Գրավոր այդ հաղորդումները լրացնում են հնագիւո ական ֊ նյութական վկայությունների պակասը։ Ազգագրական կարևոր տեղեկություններ կան նաև ասորես– տ ան յան ու ակկադական, խ ուրրի-մ իտ ան յան և խեթա՛կան գրավոր աղբյուրներում։ Հայաստանում ապրող ցեղերի և բուն Հա յ ժողովրդի հնագուլն կենցաղին ու մշակույթին վերաբերող տվյալներով առավել հարուստ են հունա-հռոմեական անտիկ մատենագրության հուշարձանները։ Հերոդոտր (V դ. մ. թ. ա.) խոսելով հ այ-արմ ենն երի երկրի և քաղաքական դրության մասին, որոշ տեղեկություններ ի հաղորդում նրանց կենցաղից։ Արմենների բնակավայրերից անցած և նրանց կենցաղը բավական հանգամանորեն ուսումնասիրած Քսենոփոնի (IV դ. մ. թ. ա.) տվյալները առնչվում են հայ֊ար֊ մենների նստակյաց և երկրագործ ժողովուրդ լինելուն։ Պատմիչը խոսում է հայերի բնակավայրերի, շենքերի, զգեստների, ուտեստի, խմիչքների, հյուրընկալման, զենքերի, ռա զմա կան սովորությունների, կրոնական հավատալիքների, տնայնագործության ու արհեստների, անասնապահության, որսորդության, ընտանիքի և այլ հարցերի մասին։ •Ոսենոփոնից սակավ, բայց հայ ազգագրության համար արժեքավոր փաստեր է հաղորդել հույն աշխարհագրագետ Ստրաբոնր (63—21/25 թթ.)։ նա առաջինն է, որ գրի է առել ժամանակին տարածված ավանդությունը՝ կապված Արմենիա անվան ծագման հետ։ Ըստ այդ ավանդության, որը պատմականորեն չի հաստատվում, հայերը գաղթել են Ո՚եսալիայից և Արմենիոն քաղաքի ծնունդ (ք Արմենոսի անունով իրենց երկիրը անվանել են Արմենիա։ Այս ավանդության կարևոր արժեքն այն է, որ նա հարազատորեն պահ- պանում է Արմեն ցեղային խոշոր միության անունը։ Ստրարոնը թյուր ըմբռնում ունի նաև հայերի, ասորիների ու արաբների ցեղակից և լեզվակից լինելու մասին։ Սակայն անսխալ են նրա աշխատության այն հաղորդումները, որոնք առընչ– վում են Հայաստանի բնությանը, կլիմային և հայերի նիստ ու կացին։ Դրանց ճշմարտ արիությունը հաստատվել է Ստրաբոնից հետո այլ աղբյուրներով, որոնց համաձայն Հայաստանն իր բա֊ 4 ՚
 4. 6 համալիր, բերքահավաք, կալսոց ՈԷ պահեստավորում, այգեգործական, գինեգործական և բանջարաբուծական զբաղմունքներ, որոնք տրված են համապատասխան գործիքներով։ Անասնապահական զբաղմունքների վերաբերյալ ակնարկներին զուգակցում է հովվական կյանքը, մինչդեռ գյուղատնտեսական մանր զբաղմունքները՝ մեղվաբուծությունը, շերամապահությունը և այլն, վատ են արտացոլված։ Որսորդությունն ու ձկնորսությունը ներկայացված են թեՀ իբրև տնտեսական և թե որպես մարզական զբաղմունքներ. տնայնագործությունը՝ աղոտ, իսկ արհեստները հաջող ակնարկներով։ Հաղորդակցության միջոցները և նյութական մշակույթի մի շարք նմուշներ (բնակավայր, բնակարան, վերջինիս կահավորումը և այլն) գերազանցապես արքունական են ու նախարարական։ Զգեստը, զարդարանքը, ուտեստը բավական հաջող են նկարագրված։ Հասարակական և ընտանեկան հարաբերությունները ներկայանում են կցկտուր տեղեկություններով։ Մահվան, հուղարկավորության և հանդերձյալ կյանքի հետ առնչվող հարցերը, հեթանոսության խարազանման կա ւգա կց ութ յամ բ, արծարծված են բավականին մանրամասն։ Պաշտոնակւ—ն կրոնը և հնա֊ գույն պաշտամունքների մնացուկները, հասկանալի պատճառով, մեծ տեղ են գրավել։ Ժողովրդական տոները, քրիստոնեական գու- նավորում ստանալով, ներկայանում են որոշակի այլափոխումներով։ Ամբողջականության տեսակետից բացառիկ տեղ են գրավում հայկական իրավունքին ե. եկեղեցական կանոններին վերաբերող նյութերը։ Այս ասպարեզում առավել աչքի ընկնող հեղինակներն են՝ Հովհ. Օձնեցին, Մխիթար Գոշը, Սմբ. Սպարապետը։ Ազգագրական տեղեկություններ են հաղորդում՝ Ագաթան– գեղոսը, Փ. Ըուզանդը, Մ* Խորենացին, Ղ* Փարպեցին, Հ, Ման– դակունին, Հ, Մամիկոնյանը, Մ* Կ աղան կատ վացին, Թ. Արծրու– նին, Ա. Լաստ իվերցին, Կ. Գանձակեցին, Ստ. Օրբելյանը, Գը. Տաթևացին, Ա ռ. Ղավըիժեցին և շատ ուրիշներ։ Հայ մատենագրության մեջ կուտակված են նաև Հայաստանը հարևան ու այլ եըկրների ժողովուրդների կենցաղի մասին արժեքավոր նյութեր, որոնք նշանակալից նպաստ են բերում արևելագիտությանը (Հեթամ Պատմիչ, Ա. Որետացի և ուրիշներ)։ Ազգագրական նյութեր ենք գտնում նաև թարգմանական գրականության մեջ («Աստվածաշունչ», «՛Վաստակոց գիրք» և այչն), ուր, պարզ է, հայկական նյութեր չեն նկարագրված, սակայն ժամանակի հայկական կենցաղին ու մշակույթին քաջատեղյակ թարգ–
 5. կարելի է ամբողջական խոսք գտնել հայ ռազմիկի տարազի վերաբերյալ, ապա այն մոտավորապես հնարավոր է մի շարք մանակակից պատմագիրների վկայություններն ի մի բերելու միջոցով։ Այդ պատճառով էլ պատմագրությունից հնարավորության սահմաններում քաղվում են ոչ միայն նկարագրությունները, այլև առանձին արտահայտություններն ու ակնարկները, նախադասություններն ու անգամ բառաձևերը։ Գիտական այս եղանակը կիրառվել է ճճ դ. սկզբներից. քաղված, ամբողջացրած նյութերով մենագրություններ ստեղծելու լուրջ փորձ է արե՛լ հայագետ Վ. Հացունին։ Նա իր «ճաշեր և խնճույք հին Հայաստանի մեջ», «Դաստիարակությունն հին հայոց քով», «Պատմություն հայ հին տարազին» ՛և «Հա յուհ ին պատմ ութ յան առջև» մենագրություններն ստեղծել՚է նյութերը համադրելու մեթոդով։ Միջնադարյան հայ աղդագրական նյութեր են գրի առել նաև եվրոպացի ճանապարհորդները, որոնք տնտեսական ու քաղաքական նպատակներով Արևելքի երկրներն այցելելիս անցել են Հայաստանի վրայով։ Դրանցից մեկը ֆրանսիացի Ուիլյամ Ռուբ– րաքն էր, որը 1253—1255 թթ. ճանապարհորդել է մոնղոլական տիրապետության տակ գտնվող երկրներում։« Նա Հայաստանով անցնելիս եղել է Նախիջևանում, Երևանում, Մանազկերտում, Եր– զընկայոլմ, Կամախում, Ս երաստ իա յոլմ, Կեսարիայում և Սիսում։ Ռոլբրուքին հետաքրքրել են ոչ միայն պատմական անցքերը, այլև ազգագրական առանձին երևույթներ։ Նրա հավաստմամբ Նախիջե– վանի գեղեցիկ տեսք ունեցող գյուղերում և քաղաքում բնակիչներն իրենց տներում պահելիս են եղել «Մի փայտյա ձեռք՝ խաչյջ բըռ– նած, և մի վառվող ճրագ, դրված նրա առջև»։ Նախիջևա՛ն քաղաքում Ռոլբրոլքը տեսել է հայ քահանայի հուղարկա՛վորության արարողությունը, լսել է հայ եկեղեցու հետ կապված ավանդու- թյուններ և մարգարեություններ՝ Հայաստանը Եվրոպայի ձեռքով ազատագրելու վերաբերյալ։ Նոյի մասին պատմվող ավանդության մեջ հիշատակվում է մի կարևոր վկայություն, թե Արարատ լեռը աշխարհի մայրն է համարվել, ուստի և նրա վրա բարձրանալը սրբապղծություն է։ Ուղևորը հյուրընկալվել է Հեթում թագավորի և կրտսեր Զաքարիա Սպասալարի ընտանիքներում, որոնց հյու– րասիրություններից ուշագրավ տպավորություններ է պատմում։ Նկարագրելով Երոլսաղեմից եկած մի վանականի՝ երկաթե գոտին վերարկուի տակից կապելու և մազե վերարկու հագնելու սովորության մասին, դիտել է, թե այդ միամիտ վանականը ներկայացել է Մանկու խանին և, վերջինիս բնակատեղին մոտիկ քրիստո– 8
 6. մշակվում էր որթատունկ և հացահատիկ։ Ամեն քայլափոխին կային շատ գեղեցիկ պարտեզներ և այգիներ»։ «Քաղաքի բոլոր տներն ունեին տափակ կտ ուրն ե րգրում է Կլավիխոն,— որով մարզիկ կարող են անցնել մեկ տնից մյուսը, կտուրների վրայո՚վ, ինչպես փողոցից»։ Երզնկայում, ասում է ճանապարհորդը, «Կարելի է տեսնել շատ գեղեցիկ փողոցներ և հրապարակներ»։ Նա ընդգծում է քաղաքի մարդաշատությունը, վաճառաշահությունը և խմելու ջրի լավ մատակարարում ը։ Երզնկայի «պարտեզներում կարելի է տեսնել քարերի վրա փորագրված խաշի նշաններ», որոնք, ամենայն հ ավանակ ան ութ յա մ բ, եր կր ա դո րծա կան– ա յգե գո բծական բնրքր պաշտ պանող ցասման խաշեր են եղել։ Նա նշել է հ ա մ շեն ահ ա յու– թյան հարկադրական մահմեդականացումը ու դրանով ւղայմտնավորված բարքերի վատացումը։ Հայաստանի և հայերի մասին տեղեկություններ են հաղորդել նաև XV դարի ուղևորները։ Դրանցից են Վենետիկի երեք դեսպաններ՝ Կատերինո թենոն (1471–— 1475), Ջոզեֆա Բարբարոն (1471 — 1478) և Ամբրոսիս Կոնտարինին (1473— 1477)։ Նմանօրինակ գրառումներ ունի վենետիկցի Ջիովան Մ արիա Անջիոլելլոն, իսկ XVI դ. սկզբին՝ մի անհայտ ուղևոր (1511 —1520)։ XVI — XVIII դդ, ընթացքում եղել են շատ ճանապարհորդներ ու աշխարհագիրներ, որոնք առանձին հետաքրքրական վկայություններ են թողել հայերի, վրացիների, ինչպես նաև կովկասյան ու այլ ժողովուրգների սովորությունների մասին։
 7. Ղ. Ւնճիճյանր նկարագրել է նաև խորվաթների ու դաղմաւո– ցիների ազգային բնորոշ առանձնահատկությունները, գրի առնր– ված դեռևս 1786 թԽորվաթիայում եղած ժամանակ։ Աշխատության երրորդ հատորում Ղ– Ւնճիճյանր հանգամանորեն անդրադարձել է հայկական երկրագործության, որսորդության, ճարտարապետության, քանդակագործության ու երաժշտության տվյալների քննությանը, հեթանոսությանը, քրիստոնեությանը, եկեղեցականների կենցաղավարությանը և այլն։ Ուշագրավ են այն մանրամասները, որ վերաբերում են հոգևորական դասի նիստուկացին, եկեղեցական զգեստներին ու ծիսակատարություններին։ Ազգագրության ասպարեզում Ղ– Ւնճիճյանի հաջորդն էր Մի– նաս Բժշկյանը (1777—1851)։ Նա հատուկ նպա տ ա կա դրմ ամբ զբաղվել է հայ և օտար ժողովուրդների կենցաղի ու մշակույթների նյութեր հավաքելով։ Այդ գործին մեծապես նպաստել են նրա երկու երկարատև ճանապարհորդությունները, ինչպես նաև Ղրիմի հայկ ական գաղութում առաջնորդի պաշտոն վարելու բարեպատեհությունը։ Մ, Թժշւկյանի առանձին աշխատությունն ե բում տեղ գտած ազգագրական նյութերն ու ուսումնասիրությունները գիտության համար մեծ նշանակություն ունեն հատկապես այն պատճառով, որ ամբողջովին ընդգրկում են գիտնականի ապրած ժա- մանակաշրջանը։ Պ ահպանելով ժամանակագրական կարգը, ներկայացնենք նրա մի քանի աշխատությունների ազգագրական բնութագիրը։ 1815-ին Վենետիկում Մ. Բժշկյանը հրատարակել է ((ճեմարան գիտելեաց)) մեծածավալ դասագիրք-աշխատությունը, որտեղ ազգագրական տեսակետից ուշագրավը հունա–հռոմեական դիցաբանությունն է, ժողովուրդների ռասայական կազմը, դրանց վիճակագրությունը և քաղաքակրթության աստիճանները։ Մ. Ըժշկյանի մյուս դասագիրքը, որ «Հմտութիւն մանկանդ) խորագիրն ունի, կարելի է համարել ընդհանուր ազգագրության համառոտ ժողովածու։ Այն բաղկացած է ԼՈ (1Ա հատորից՝ գրված աշխարհաբար լեզվով (1818 թ*)։ Հատորներում ներկայացված են չինացիների, հնդիկների, հարավ– ամերիկյան բնիկների, պարսիկ- ների և այլ ժողովուրդների սովորությունները, տարազները, հըն– դիկների կերակուրները և ցեղերի մեծամասնության մեջ պահպանված կենդանապաշտ ությո ւնը, դիցաբանությունը։ Չինաստանին նվիրված հատվածներում Մ. Բժշկյանը նկարագրել է պետական յուրօրինակ օրենքները, թագավորների ընտանեկան ու հասարակական կենցաղը, արքունական շքեղաշուք տարազը, շքահանդես– 12
 8. կապես հայոց ազգագրական նյութերով։ Աշխատության տարբեր մասերում խոսվում է Լեհաստանի և Հունգարիայի հայերի նյութական մշակույթի, զբաղմունքների, համքարական կազմակերպությունների և այլ հարցերի մասին։ Առանձին հետաքրքրություն է ներկայացնում այն օրենքը, Ո ԸԸ։ իթթև կանոնադրություն, կարգավորել է հայերի ամուսնական սովորությունները։ Ազգագրական մեծ գործ է կատարել Խ. Աբովյանը (1809 — 1848)։ ճակատագրի դժբախտ բերումով, սակայն, վերջինիս ազգագրական ժառան գությունը երկար ժամանակ մնում էր անտիպ։ Նրա ազգագրական արժեքավոր գործերից է 1840- ին գերմաներեն լեզվով գրած ընդարձակ հոդվածը՝ «Ակնարկ Թիֆլիսում ապրուչ հայերի կյանքի և հատկապես նրանց հարսանեկան սովորությունների մասին)) խորագրով։ «Ակնարկում» խոսվում է Թիֆլիսի վերակառուցման, շենքերի, շինարարության մեջ եվրոպական ոճի կիրառման, իջեանատների, հյուրանոցների, քա՝ղաքային տարազի եվրոպականացման պրոցեսի, կահույքի, երաժշտության, ինչպես նաև ամուսնական սովորությունների, ընտանեկան հարաբերությունների և աղջկա ու կնոջ վիճակի մասին։ «Գյուղական տների կառուցվածքը» հոդվածում Աբովյանը անդրադարձել է գյուղական ներքին կյանքին, Հանաքեռի ժողո– վըրդական շենքերի տեսակներին ու կահկարասիներին։ Ազգագրական ուշագրավ տեղեկություններ են պարունակում նրա օրագրերը։ Այդտեղ արծարծված հարցերն են՝ գերմանացիների և այչ ժողովուրդն երի կենցաղավարությունը, հյուրասիրության կարգը, Աբովյան գերդաստանի ավանդական ուխտագնացություններն էջմիածին և այլն։ «Հրդեր և եզդիներ» աշխատության >մեջ Աբովյանը ներկա֊ յացնում է այդ ժողովրդի սովորությունները, հեթանոսական և մահմեդական կրոնը, զբաղմունքները, ամուսնական կարգը և բարքերը։ Խ. Աբովյանի գրառած ազգագրական նյութի գգա էի մասը ցրված է նր ա դե ղա րվե ստ ական երկերում։ Այդ տեսակետ ի րյ աոանձին ուշադրության են արժանի «Թ՚իֆլիզոլ հայոց հան՝դստա֊ բանը» պատմվածքը և «Վերք Հայաստանի» վեպը։ Խ. Աբովյանը ևս նկարագրել է տարբեր երկրների ժողո– վոլրդների սովորույթները քաղելով իր ժամանակի եվրոպական դրականությունից։ Դրանք զրույցներ են, որ ներկայացնում են հռոմեացիների, հույների, անգլիացիների, ավստրիացիների, ոուս~ ների և այլ ժողովուրդների հնա դույն ու միջնադարյան բարքերը, 14
 9. Հ է $ դարի երկրորդ կեսը նշանավորվում է Գարեգին Սրվանձտյանցի (1840—1892) բեղմնավոր գոր- ծունեությամբ։ Վարագի դպրոցում սո դառնում է Մ * Խրիմ յանի աշխատա ծուի Վասպուրական» ամ՛սաթերթի փոխիձմբագրի Խրիմյանի հետ ճանապարհորդում է Արևելյան Հայ վառները (1860—1861)։ Ուղևորու^ մի շարք հոդվածներ, որոնք հավ և հրապարակախոսական բնույթ։ Նույնպիսի հոդվածներ է գրել իր հրատարակած ((Լրատար թաթերթում (1863—1865)։ ծրագրեր չստեղծեցին։ Այդ գործը լու խնդրում մեծ նշանակություն կած սկզբունքները։ ((Ծանիր զքեզ» իմաստուն միտքը ժողովըր– դա կան խավերին հասցնելը XIX դարի հայ մտավոր գործիչներ/ր 16 վորելիս Գ. Սրվանձտյանցը կից֊ աշակերտը, վարում է ((Ար– պաշտոնը > սւստանի դափյունների ընթացքում գրում է ասարապես ունեին ազգագրական տպա֊ Տարօնոյ» երկշաբա֊ Արծուիկ Պոլսի պատրիարքա– հանձնարարությամ բ Կ. բանի Գ. Ս րվանձտ յանցր 1878 — 1879 թթ. ճան ապարհորդեք է Արևմ՚ո յան Հայաստանի մեծ մասում և նկարագրել հայ ժողովրդի սոցիալական ու քաղաքական վիճակը։ Այս ճանապարհորդության արդյունքը եղավ նրա ((0՝ո– րոս Աղբար» աշխատության երկու հատորը (1879 և 1884), որտեղ ներկայացված են մի շարք գավառներից գրի առած ազգագրա- կան նյութերը։ Ազգագրական և բանա- հյուսական ն յութերի հավաքման համար Սրվան– ձրտյանցին նախորդող ազ- գագրագետները հատուկ կանոնավոր հիմքերի վրա դնե֊ ունեցան Սրվանձտյանցի մշա֊ Հայ ազգագրության մեջ XIX Գարե գին Ս րվանձտ յանց
 10. տեղագրությունը, շենքերի ձևերը, որոնք «լույս կու տան մեր հայկական լեզվին, մեր ազգային հնագիտության ու պատմության» (էջ 23)։ Եվ քանի որ հեղինակը համեստորեն իրեն ձեռնհաս չի համարում զբաղվելու առավել ծավալուն գործունեությամբ, ((Գրոց 1Հ~^րոց))^ի բազմաթիվ էջերում հարցեր է առաջադրում, որպեսզի ուրիշներն զբաղվեն դրանցով։ Այդ հարցերը ընդգրկում են Վանա լճի վրա նավարկող նավերի (էջ 24 — 25), գյուղատնտեսական գործիքների, փոխադրամիջոցների, աշխատանքային պրոցեսների (էջ 25—26), տան շարժական գույքի, կահույքի, ամ անների, ամբարների ու փեթակների, հաց թխելու պարագաների, կաթնա֊ մշակության միջոցների, հացաբույսերի հատիկաչափերի, հացի տեսակների (էջ 27— 28), ազգային տարազի (էջ 28 — 30), տարազի հետ կապված զարդերի ու հուռութների (էջ 28), դարբնոցների ու դարբնության, հյուսնության, դերձակության, ոսկերչության , շինարարական տեխնիկայի (էջ 28—29), ժողովրդական բժշկության, դեղագիտության նկարագիրը (էջ 31 — 34), պտղաբուծության, բանջարաբուծության, կենդանիների ու թռչունների հետ առնչվող տերմինոլոգիան (էջ 30 — 31), ծաղիկների աշխարհը ե բարբառային բառերի ցուցակները (էջ 34 — 35), առասպելները (էջ 34 — 40)։ Հեղինակը մի առանձին խրախուսանքով հրահրում է ուսումնասիրել Սասանն ու Խութը, սրանց հայ և քուրդ բնակիչների կյանքը. ((Ի՞նչ սքանչելի բան կը լիներ այս ամենուն կեն- ցաղավարությանը նկարագրին հետ և իրենց զգեստուց ձևն ու. կյանքի զբաղմունքը ստորագրվեր կամ անոնց պատկերները լուսանկարով հանվեր)) (էջ 102)։ Առանձին սեր ունենալով դեպի ազգային դիցաբանությունը, Գ. Սրվանձտյանցը թվարկում է մաս- նավորապես Վասպուրականի գավառները և գրում. ((Ասոր յուրաքանչյուր գավառը զատ- զատ անձանց գործ է ստորագրել ե զատ-զատ մատյան կազմել» (էջ 115)։ ---- Դ. Սըվանձտյանցն իր ((Գրոց ու բրոց))֊ի առաջին կեսն ավար֊ տեչաց առաջ, ուրիշներին բանահավաքության մղեղով, գրում է ((Մեր մտադրությունն է ժողովրդական կյանքե ծանոթություններ հիշել, որոնք լույս կարող են տալ մեր ազգային պատմության ս լեզվին կամ գրականության, ուշադրության առնելու է, ուրեմն, անոնց մեջ եղած տնական, գեղջկական, քաղաքական և կրոնական արարողությունները, առածները, երդումները, անեծքները, օրհնենքները, երգերը, պարերը, տղայոց խաղերը, որոնք առհասարակ կյանքի և լեզվի պատմությունը կը կազմեն)) (էջ 119)։ Նա թվարկում է գրի առնելիք թեմաները, ինչպիսիք են՝ ամուս– 18
 11. կան մշակույթին, ընտանիքին, ամուսնությանը, առտնին կենցաղին, պաշտամունքներին և այլ հարցերի։ Ինչպես դիտեցինք, հր. ղինակը մեծ հակում է ունեցել առասպելների հանդեպ։ Աստղիկ և Անահիտ դիցուհիների և Հայկ ու Սել աստվածությունների վերա- բերյալ Սրվանձտ յանցի գրի առած տվյաքները &2%ըիտ կերպով հաստատում են Ագաթանգեղոսի, Խորենացու և մյուս պատմիչների հաղորդումները։ Սակայն Գ. Սրվանձտյանցի ամենամեծ ծառայությունը բա֊ նահավաքչության դործի կազմակեըւղումն էր։ Նրան հետևեցին շատերը՝ ձեռքի տակ ունենալով նրա ծրագքրր՝ «Գրոց ու բրոցո֊ը։ Վերջինիս և «Մանանա))֊ ի (1876) հրա1գա(7ակ գալը մեծ աշխուժություն մտցրեց բանահ ա վարչության մեջ։ Հենց Սրվանձտյանցի կենդանության տարիներին հրապարակ եկան բազմաթիվ բանահավաքներ, որոնք սկսեցին նկարագրել հայրենի բնակավայրերն ու գավառները։ Հիշենք գրանցիր մի քանիսին։ Այսպես, օրինակ Արիստակես վ. Սեդրակյանը հրապարակեց «Հնար մշեցվոց և վա– նեցվոց» և «Ամուսնական խնդիրներ» շահեկան գ(1 քՈլ յկեերր։ Արիստակես վ. Սարգսենցը հրապարակ հանեց ((Պանդուխտ վանգին» աշխատանքը, ուր տեղ են գտել նամակագրության ձևերը, պանդխտության երգերը և այլն։ Պետրոս վ. Կալհոկեցին «Ասիական ճանապարհորդության ի հայրենիս» գրքում համառոտ նկարագրել է Հայաստանի մեծ գետերի՝ Եւիրատի, Տիգրիսի, Արաքսի և մյուսների առափն՛յա բնակչության կյանքը և հայկական վանքերը։ Գևորգ Գ. Շերենցը «Վանայ սազ»–ի երկու պրակներում ներ- կայացրել է Վանի բանահյուսության ընտիր նշմարներ և ազգագրական նյութեր՝ միաժամանակ խոստովանելով Գ» Սրվանձըտ- յանցի ազդեցությունը։ Մ, Կ. Միրախորյանը «նկարագրական ուղևորություն ի հայաբնակ գավառս Արևելյան Տաճկաստանի... ) շահեկան աշխատության երեք պրակներում մեծ քանակությամբ նյութեր է կուտակել։ նա շրջել է Տրապիզոնում, Հասենում, Վանա լճի ավազանում, Աղձնիքում, Տարուբերանում և Հարձր Հայքում։ Հայրենագիտական բազմապիսի նյութերից բացի, նրա ուղեգրություններում կան ազգագրական արժեքավոր տվյալներ։ Գրանց մեց առանձնապես նշանակալից է նարնո նահանգի «Հայ գյուղացվոց տարեկան կենաց չորս եղանակի նկարագիրը» բաժինը։ Հակոբ Հ. Ալահվերգյանի «Ուլնիա կամ թեյթուն» աշխատության երեք մասերում նկարագրված են երկրի գիրքը* բնակչությունը, ընտանեկան կենցաղը, զգեստները, կահկարասին, երկրագործությունը, հավատալիքները և բանահյուսական նյութերը։ 20
 12. աոանձին աշխատություններում հաճախ ան դրա դարձել է ազգային– սովորությունների ու Հեսերի նկարագրությանն ու մեկնությանը։ Ի վերջո դրել է «Հին հավատք կամ հեթանոսական կրոնք հայոց» խորահմուտ աշխատությունը (1895), որն ընդգրկում է հայոց բն ա ւգ աշտ ությունր, ախտարքը, կենդանապաշտոլթյունը, ոգիներխ աշխարհը, հայ հեթանոսական դիցարանր, մոգությունը, հմայությունը և այլն։ XIX դարի երկրորդ կեսին հրապարակ եկան մի շարք պարբերականներ, որոնք մասնավոր ուշադրություն դարձրին ազգագրական թեմաներին։ Դրանցից էին՝ «Մասիս» օրաթերթը Կ. Պոլ– սում (1852 —1908), «Արծուի Վասպուրական» ամսաթերթը նախ Կ. Պոլսում (1855—1856), ապա Վարադա վանքում (1858 —1864, 1873—1874), «Հյուսիսափայլը» Մոսկվայում (1858—1864), «Կռունկ Հայոց աշխարհի»–ն Թիֆլիսում (1860—1863), «Լրատար Արծոլիկ Տարօնոյո֊ն՝ Մշո ս. Կարաւգետ վանքում (1863—1865), «Արարատ» ամսագիրը էջմիածնոլմ (1868 —1919), «Արևելյան մա- մուլ» ամսագիրը Զմ յառնի ա յում (1871 —1909), «Մշակ» օրաթերթը, (1872—1920), «Փորձ» ամսագիրը՝ Թիֆլիսում (1876—1881), «թիւրակն» ամսաթերթը Կ. Պոլսում (միայն նոր շրջանը՝ 1897— 1898 թթ.), «Նոր-Դար» լրագիրը Թիֆլիսում (1884— 1908), «Արաքս» ամսագիրը Պ ետերբուըգում (1887—1898), «Հանդես ամսօրեայ» ամսագիրը Վիեննայում (1887-ից մինչև այսօր), «Ազգագրական հանդես»–ը նախ Շուշիում , ապա Թիֆլիսում (1896— 1917) և այլն։ Նույն դարի երկրորդ կեսին նշանակալից չափով ազգագրական նյութեր են տպա գրվել նաև ռուսական մամուլում («1^38X33», «Ւ10306 0603բ611«6», «1^38X336X3 3 673բ11«3», «ք38– «ՅՅՉՃՅԱ 8&Շ7»ա<», «Շ60՚բՈ«« «376083.708 3..78 011116371851 «667֊ 1106768 II Ո.7Թ18611 1^38X333», «371101^3(1)8866X06 0603բ611116», «338116X11 XՅՅXՅՅ^X0^0 073,633 բ661(ՕրՕ ր60րբՅՓո՝160801՜0 06֊ 1Ա66783» և այլն)։ Այսպիսով, գիտական մամուլում և առանձին աշխատություններում հավաքվում ու հրատարակվում են վիթխարի քանակությամբ ազգագրական նյութեր։ Դարավերջին կուտակված մեծ փորձի հիման վր ա Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանի պրոֆ. Գր. Խա– Հաթյանցը կազմում է նըվ։ ծրագիր, որն արդեն լիովին համապատասխանում էր ժամանակի ոգուն։ Այն կոչվում էր «Ծրագիր հայ ազգագրության և ազգային իրավաբանական սովորությունների» (1887)։ Ծրագիրը կազմելիս հեղինակը նկատի է ունեցել Գ. Արվանձտյանցի «Գրոց ու բրոց»–ը և նրա մյուս աշխատոլթյուն– 22
 13. 24 Ե. Լալայանր գործի հենց սկզբից ա յն ճիշտ հետևությանն Հր հանգել, թե աոաջին պարտականությունը Տում նյութերը կորստից փրկելն է։ ((Մենք կը կրենք քարերը և երանի՜ նրան, ով որ կը գա աքդ քարերով ագւլային ինքնուրույնության շենքր կառուցանելու և համամարդկային էվոլյուսիոնի օրենքները գծելու», գրում էր ՚ Հ բանահավաքը։ Նա կոչ էր անում հայ մտավորականությանը՝ ՜ մախմբվելու հանդեսի շուրջ։ Այդ կոչը ապարդյուն չանցավ։ պես պետք էր սպասել, Հայաստանի երկու հատվածներից շուրջ հավաքվեցին բազմաթիվ բանահավաքներ ու գիտնականներ։ Մոտ 50 բանահավաքներ։ .նյութեր էին տպագրում «Ազգագրական հանդես»֊ ում։ Հիշենք նրանցից մի քանիսին։ Գյուղագիր Հովհաննես Մալւխասյանը Լալա յան ի կոչին առաջին արձագանքողներից էր, որո «Ազգագրական հանգես»֊ին ներկա յէսցավ «Հայ գեղջուկի ալբոմը» աշխատու– թյտմբ։ Նկարագրության նր~ պատակակետը Ախալքալա– քի կարն ոհ ա յոեթյոլնն էր։ Նա մանրամասնորեն ներկայացնում է ե րկրա գո րծոլ– թյունն ու արտադրամիջոցները, կերակուրներն ու ա– մաններր։ Իսկ աշխատության մեծ մասը, որ տակավին անտիպ է, ամւիո֊ Սրմանդ Լա լայան փամ է արհեստները, ժամ անցի ձևերը և այլն։ նաչաթյան զգացման։ Թերթերի մեք սփռված և աոանձին լույս տեսնող ազգագրական հոդվածներն արդեն ասք աղուրանում են, որ հայոց ազգն էլ վերջապես զարթնել է խոր քնից և ցանկանում է կատարել գիտության ամենիմաստ խոսքը՝ «Ծանի՛ր զքեզ». նա կամենում է ճանաչել իրեն և յուր ազգային հատկությունների վրա հիմնել ազգային զարգացումը։ Մեր այս գործն այդ զգացման աո– գյոլնքն է և մեր կոչումը այդ գործին գիտական ուղղություն տալ և աշխատող- ների մեջ միություն հաստատել» (ԱՀ, I, էւ 5)։ հա֊ Ինչ֊ նրա
 14. Հանդեսում աեղ գտան նաև ((Սասնա ծռեր»–ի մի շարք պատումներ և այլ նյութեր։ 9ացի զուտ բանահավաքչական աշխատանքներից, ^Ազգագրական հանդես»–ում տպագրվում էին ժամ անակի ազգագրության տեսաբան Խ. Սամուելյանի, նշանավոր ա յլ բանասերների ազգագրական, բանագիտական, հնագիտական և այլ կարգի ու- սումնասիրություններդ Թարգմանաբար լույս են տեսնում նաև մի շարք եվրոպացի ազգագրագետների տեսական աշխատություններր և այլ գործեր։ «Ազգագրական հանգես»–ի խմբագրությունը հրատարակչական գործը բարելավելու, ինչպես նաև գիտական գրադարան ստեղծելու նպատակով 1900 թ» կազմակերպում է «Հայոց ազգա– գրական-հրատարակչական ընկերությունը», որր հրատարակեց ոչ միայն հանդեսի հետագա հատորները, այլև բազմաթիվ գրքեր, գըր֊ քույկներ ու քարտեզներ։ Էալայանր այստեղ մնաց որպես հանդեսի անփոփոխ խմբագիր։ Յոթ անձից կա զմված խմբագրության մեջ մտնում էին նաև գրողներ Պ, Պռոշյանն ու Հո վհ. Բ՛ում ան– յանը։ 1906 թ. «Հայոց ա զգա գրական –հրատալէակչական ընկերությունը» վերածվեց «Հայոց ազգագրական ընկերության»։ Վերջինիս նպատակն էր՝ ուսումնասիրել Կովկասը, նրան կից երկրներր և հայկական գաղութներր։ Բացի ազգագրական ու մարդաբանական հետազոտություններից, ընկերությունը կատարելու էր պեղումներ, ընդլայնելու Թիֆլիսի ու էջմիածնի թանգարանների ազգագրական բաժինները և այլն։ Օայց որովհետև նպաստ խոստացող ազգային մեծատունները հրաժարվեցին նյութական օգնություն տալուց, «Ազգագրական հանգես»–ն ընկավ ծանր վիճակի մեջ։ Երբ վրա հասավ առաջին համաշխարհային պատերազմը, «Ազգագրական հանդես»֊ր դադարեց հրատարակվելուց (1916— 1917)։ Ե. էալայանր այդ ծանր օրերին էլ հանգիստ չուներ։ Արև– մրտահայ գաղթականության մեջ աշխատելու, նրա բառն ու բանը գրի առնելու նպատակով «Հայոց ազգագրական ընկերությունը» 1915 թ* սեպտեմբերին կազմակերպում է արշավախումբ՝ էալա– յանի գլխավորությամբ։ Արշավախմբի կազմում էր Ռշտուն ՒՔՒ Նարեկ գյուղացի մանկավարժ՛ Արտաշես 9արսեղյանը (Մելիքյան), որը, վարելով գիտական քարտուղարի պարտականությունը, միաժամանակ զբաղվում էր բանահավաքությամբ։ Հետագայում նա իր հայրենակիցներից և այլոցից գրի առավ ավելի քան 3 հատոր 26
 15. տիտուտում կազմ ակերպվեց ազգագրական խումբ։ Ւսկ 1959 թ. ակադեմիայում ստեղծված Հնա գիտո։թյան և ազգագրության ինստիտուտում կազմվեց այժմյան ազգագրության բաժինը։ Վերջինիս զուգահեռ գործում է Պատմության պետական թանգարանի ազգագրության բաժինը։ Առաջինը հիմնականում զբաղվում է զի՝ տահետազոտական աշխատանքներով, իսկ երկրորդը մասնավորապես թանգարանային արժեքների հավաքմամբ, պահպանմ ամբ ր ուս ո ։ մն ա ս ի ր ո ւթյամբ։ Ազգագրական գիտության տարածման տեսակետից նշանակալից դեր է խաղացել Երևանի պետական համալսարանը։ 9*եռևս 1930 — 1940-ական թթ՚, որոջ ընդ- միջումներով, աղգագրու - թյան առարկան դասավանդում էր սլրոֆ* Ստ. էիսից– յանը, էսկ նրա մահից (1947 հունվար) հետո Կ. Վ. Մե– չիք-Փաշայանր։ 1949—1950 թթ* հետո երկար ժամանակ աւդ առարկան համալս՛արանում չէր ավանդվումր Այն վերականգնվեց 1964 — 1965 ուսումնական տարում ւ Ազգագրության բնագավառում 1920-ական թթ. կեսերին կարևոր դեր խաղաց նաև ՍՍՀՄ գիտությունների ակադեմիայի Կովկասյան սլատմա-հնտգիտական ինստիտուտը , որը գտնվում էր Թիֆլիսում։ Այստեղ աշխ՛ատում էին հայ ազգագրությամբ ու հնա- գիտությամբ զբաղվող մի շարք գիտնականներ, այդ թվում՝ Ստ. Լիսիցյանը և էևոն Մ ելիքս ե թ-Ս ե կր ։ Վերոհիշյալ հաստատությունները անցած հիսնամյակի ըն֊ Այժմ համալսարանում կա հնագիտության, աղբյուրագիտության և աՂ~ զազրության ա մբիոն՝ ազգագրություն մասնագի՛տության դասրնթացովլ Այգ դասընթացի սկզբնավորումը կապված է սույն գրքի հեղինակի անվան հետ — |սմր.; 28 և մասամբ էլ նյութական մշակու Ստեփան Լիսից է ան
 16. 30 ԱՌԱՋԻՆ ԳԼՈԻԻ» ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԵՆՑԱՂ Տնտեսական կենցաղի ոլորտի մեջ մտնում են նյութական բարիքների աղբյուր հանդիսացող զբաղմունքները դաշտամշա– կաթյանը, այգեգործությունը, պտղաբուծությունը, բանջարաբուծությունը, անասնաբուծությունը, տնայնագործությունն ու արհեստագործությունը, որսորդությունն ու ձկնորսությունը, հաղորդակցության ու կապի միջոցները և այլն։ Հինգերորդ գարից սկսած՝ պատմ ա գիրներն իրենց երկերում թեև սակավ, բայց արժեքավոր տեղեկություններ են հաղորդել Հայաստանի տնտեսական հիշյալ ճյուղերի մասին։ Հենվելով հին և ՃԼ՛— ճճ դարերի տվյալների վրա, այժմ ծանոթանանք ազգային տնտեսության այգ ճյուղերին։ Հին Հայաստանը բավական զարգացած Բրիչային երկրագործական երկրներից մեկն է եղել։ երկրագործություն ինչպես վկայում են հարուստ պեղածո նյութերը, նախնադարից սկսած գոյություն է ունեցել երկրագործության այն ձևը, որին՛ գիտնականները թրիչային երկրագործության անունն են տվել։ Բրիչային հողամշակմանը նախորդել է բուսահավաքչոլթյոլնր, որը կատարվել է պարզունակ գործիքներով։ Արմատներ ու բույսեր հավաքելու գործում հեռավոր ժամանակներում նշանակալից գեր են խաղացել փայտե գավազանաձև գործիքները, որոնք և եղել են հետագա բոլոր բրիչների նախատեսակները։ Արիշներին զուգակցել են վայրի և ցանովի հատիկների, ինչպես նաև արմատների ու վայրի պտուղների վերամշակման համար օգտագործվող գործիքները տաշտակները, աղորիքները, թակերը, մորթոլց պատրաստված փռոցները և այլն։ Այս էր մարդու ամ են անախն ական գոլ յքի։ որով նա կարողանում էր վայրի հատիկներից ալյուր ստանալ և հաց պատրաստեր Պարզ միջոցներով նախնական բուս ահ ավաքչո լթյո ւն ը հա–
 17. ջարեղենից՝ կաղամբ, բազուկ, շաղգամ, բողկ և այլն, բոստանա֊ յին կուլտուրաներից՝ ձմերուկ, սեխ, ջամամ և վարունգ, կանս։– չեղեններից՝ գինձ, սամիթ, սոխ, սխտոր, թարխան, մաղադինոս, համեմ, կոտեմ, ռեհան և այլն։ Բանջարանոցներում և բոստաններում հողի մշակումը տեղի էր ունենում երկու սեռի բոլոր չաւիահաս անդամների, մասամբ և երեխաների համագործակցությամբ։ Տղամարդիկ փորում էին, իսկ կանայք ու երեխաները փխրեցնում։ Մատչելի տեղերում աստիճանաբար անցնում էին արորներով վարելուն և տափաններով ու փոցխերով փխրեցնելուն։ Տղամարդը այժմ արդեն ոչ միայն դաշտամշակության, այլև բանջարաբուծության և այգեգործության մեք գլխավոր աշխատումն էր հանդիսանում։ Հայաստանը այգե գործության տեսակետից էլ հնագույն եր– կըրներից մեկն է համարվում։ Բ. Բ. Պիոտրովսկին, հենվելով հնագիտության և հնագույն գրավոր վկայությունների վրա, դրանում է, որ Անդրկովկասը, որպես այգեմշակ տնտեսական շրջան, հայտնի էր դեռևս ուրարտացիներից էլ առաջ։ Փաստորեն ուրարտացիներն այստեղ ոչ թե սկզբնավորել, այլ ընդարձակել են այգեգործությունն ու այդ կարգի կուլտուրաները։ Խաղողի մշակումը Բւրարտուում, մասնավորապես Վանում, Արճեշում, Արարատյան հովտում, Ոլրմիա լճի ավազանում և այլուր հայտնի էր դեռևս մեր թվականությունից 800 տարի առաջ։ Անտիկ գրողներն իրենց երկերում խոսում են հայերի այգեգործության և վերջինիս արդյունքների հնեցրած անուշահամ գինու, չամիչի, հատապտուղների մասին։ Ըստ նրանց Հայաստանն իր բարեխառն կլիմայական պայմաններով ամեն տեսակ բարիքների երկիր է, որտեղ ժողովուրդը առավելապես երկրագործությամբ է զբաղվում։ Ստրա– բոնր ուղղակի վկայում է, թե «Հայաստանի ներսում կան շատ լեռներ և շատ լեռնադաշտեր, որոնց մեջ խաղողի այգին հեշտությամբ չի աճում, նաև շատ հովիտներ, ոմանք չափավոր, ոմանք էլ շատ բերրի, ինչպես Արաքսենի դաշտը, որով Արաքս գետն է հոսում... և սրա հետ Շակաշենը՝ սահմանակից Աղվանքին և Կուր գետին, հետո Գոլգարքը։ Ամբողջ այս երկիրը լիքն է հացահատիկներով, պտղատու և մշտադալար ծառերով, կա նաև ձիթենի» (Ստրաբոն, Երևան, 1940, էջ 55)։ Այգեգործության տեսակետից ուշագրավ են Ստրաբոնի հետևյալ ակնարկները. Հայկական Միջագետքը համարում է այգեշատ և գինեվետ երկիր, Մելիտինեն գիտում է իբրև ամբողջապես բերքատու ծառերով ծածկված երկրամաս, որտեղ պատրաստվում 32
 18. սովորությունը, որտեղից հնարավոր էր հսկել այգիները։ Հովհ. Երզնկացին ակնարկներ ունի պտղատու ծառերի ու այգիների մասին։ Այգեգործության և պտղաբուծության վերաբերյալ տեղեկություններ ենք գտնում նաև Ա. Դավրիժեցու երկում և այլ աղբյուրներում, իսկ Ս. Երևանցին մանրամասն պատմում է էջմիածնի վանքապատկան այգիների, ղրանց առ ու ծախի, պարարտացնելու և հարակից շատ հարցերի մասին։ Ինչպես երևում է, Հայաստանի գրեթե բո լո ր շրջաններում հնագույն ժամանակներից մարդիկ զբաղվել են ա յգե զո րծո ւթ յա մ բ ու պտղաբուծությամբ և շենացրել են հայրենի երկիրը։ Հայկական բարձրավանդակը այգեվետ է եղել մասնավորապես գետերի և լճերի ավազաններում։ Եփրատի, Տիգրիսի, Արա֊ ծանիի, Արաքսի, Հրազդանի, Կուրի, ճորոխի, Որոտանի, Դեբեդի, ■Բասախի և այլ գետ եր ի, ինչպե ս ն աև Վան ա և Ո լրմ ի ո լճե ր ի ավազաններում XIX դարում այգեգործությունն ու պտղաբուծությունը մեծ տեղ էին գրավում։ Խաղողի և պտղատու այգիների մշակման վայրեր են եղել, ըստ այդ աղբյուրների, Արարատյան հովիտը, Լոռին, Նախիջևանը, Արցախը, Սուրմալուն, Արագածոտնը, Շա– րուր- Դարալագյազը, Աալմաստը, Բ՛ա լին յԲ, Զանգեզոլրը, Ուտիքը, Բալահովիտը, Վասպուրականը, Բաղեշը, Խլաթը, Խարբերդը, Չար– սանջակը, Դերսիմը, Սեբաստիան, Մ ալաթիան, Տարոնը, Ամիդր և Տ ի դրան ակերս։ ը, Կիլիկիան, թորդումը, Երզնկա ն, Ներքին Բ ա֊ սենը, Բագարանը, Ակնը, Հին Բայազետը, Արդահանը և այլ շըր– ջաններ։ Բացի բարենպաստ բնակլիմայական պայմաններ ունեցող շրջաններից, ցրտագիմացկուն խաղողատեսակներ ու ծառեր ստեղծելու շնորհիվ, արդի այգեգործությունն ու պտղաբուծությունը տարածում են գտնում նաև լեռնային շրջաններում։ Ժամանակակից բանջարաբուծության, բոստանամշակության , այգեգործության ու պարտիզամշակոլթյան մեջ զգալի դեր է խաղում աշխատանքի մեքենայացումը, որը պատմությանն է հանձնել հազարամյակներ հաբատևած բրիչային հողամշակման եղանակների մեծ մասը։ Արորա յին երկրագործությունը, ինչպես Արորային նշվեց, բրիչային երկրագործության հետ֊ երկրագործության ւրւ , , ,, < սորդն զ, որովհետև, վարող գործիքն առաջացել է փորող գործիքների համակցումներից։ Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պատմության մեջ այգ համակցումների միջոցով արված գյուտերը վիթխարի դեր են կատարել, որով թեթևացել է 34
 19. 36 Տախ. I, Արորի տարատեսակներ. 1, Հարոր֊ճգչա (Կարնո ազգագրական՝ շրջան), 2. Վեսկի-ոձկի (Այրարատչան ազգագրական շրջան), 3. Վհսկի֊խարոր (Վասպու֊ րականի ազգագրական շրջան) > Տրի խարոր (շարքացան) (Վանա լճի ավա- զան )։
 20. թանը այլ երկրների փայտե գութանների մեջ ամ ենակատ արյալ– ներից մեկն է եղեր Ամեն տեսակ հողեր հերկելու համար դրան լծում էին 4—12 զույգ եզ ու գոմեշ։ Փայտե գութանը լեռնային վայրերում հարատևեց մինչև 1930-ական թվականները, արորը մինչև 1950-ական թվականները։ Որոջ քարքարոտ վայրերում արորները գործում էին անգամ մինչև 1960-ական թվականները (Թալին, Մարտունի ևն)։ XIX դ. վերջերից սկսած, տեղական գութանին զուգակցում էր նաև գործարանային գութանը։ Վերջինի ս և տրակտորների լայն տարածումով վարող հին տեխնիկան գրեթե ամբողջապես չարքից դուրս եկավ։ Դաչտամչակությունը, որպես նյութական բարեկեցության առավել կարևոր բնագավառ, պատմագրության էջերում բավական ընդարձակ տեղ է գրավել։ Այստեղ ներկայացված են արո– րային հողագործության հետ կապված բոլոր բնագավառները՝ արմտիքների մշակումը, վարուցանքը, պարարտացումն ու ոռոգումը, բերքահավաքը, կալսոցը և ամբարումը։ Արմտիքներից ե. յուղատու բույսերից հիշատակված են՝ ցորենը, գարին, հաճարը, կորեկը, կլկըլը, տարեկանը, բրինձը, կտավատը և այլն։ Վարելահողերի, հողը հերկելու և վարուցանքի, վարող տեխնիկայի ու նրա օժանդակ մասերի, քաշող ուժերի վերաբերյալ նյութեր կան միջնադարից։ Ագաթանգեղոսը հպարտության զգացումովէ խոսում մայրենի հողը մշակելու հերկելով ու վարելով հողը կակղացնելու, կոշտերը փշրելու, արմատները քայքայելու, մոլեբույսերը ոչնչացնելու և սերմելու մասին։ Ղ՝ Փարպեցին գեղագետի տաղանդով նկարագրել է բոլոր դարաշրջաններում իր մշակույթներով ու արգավանդ հողերով հայտնի Արարատյան հովիտը։ Հոյակապ է, գրում է պատմիչը, Արարատյան հովիտը, հըռ չակավոր ու ականավոր, որտեղ աճում են բոլոր բույսերը, որ ծառայում են մարդկանց կարիքներին ու վայելքներին, որսալից այս դաշտը հագենում է հայրենի բարձրագագաթ լեռներից խոխոջացող ու ոռոգող ջրերով, որոնց շն ո րհ իվ բազում գյուղերն ու ավանները այստեղ ապահովվում են հացով, անուշահոտ բոստա– նային բույսերով և այլն։ Փ. Ոուզանգն արձանագրել է դաշտա֊ մշակության բնագավառները ցորենի մշակումը, նրա մեջ աճող որոմի ոչնչացումը, քաղհանը, դաշտերի ոռոգումը, հունձը և այլն։ Հովհան Մ անդակունին ակնարկ ունի հերկելու, անդաստանների արդյունքների և դրանք պահպանելու մասին։ Հ. Դրասխանակերտ– ցին նշել է Հայաստանի բերքառատ դաշտերը հերկելու, ցորենի պաշարները ամբարելու և պտուղներով լեցուն երկրի այլ հա– 38
 21. Թուրք պատմագիր Փեչևի-Եբրահիմ ը (XVI—XVII դդ.) հաղորդում է, թե Շիրակ «Երկիրը շատ բարեշեն է եղել, ունեցել է մշակված հողերով հարուստ բազմաթիվ գյուղեր... Հաղթական ^թուրքական վ բանակը քանդեց ու ավերեց այդ բարեշեն գյուղերը, շինությունները ոչնչացրեց և հողին հավասարեցրեց»։ Դաշտամշակության արտ ա դր ա մ իջոցն եր ը շատ ժլատ եհ ներկայացված։ Բայց հիշատակումները, որ կան V դարից մինչև XVIII դարը ներառյալ, այսպիսիք են. «..–Զի եթէ խոփ... ոք գոր– ծիցէ, ի բարւոք իրս պաշտեցաւ...» (Եզնիկ). «Միաբանեցին երկու երկու իբրև ամոլք հաւանք և հաւասարք ուղիղ տանելով զակօսն արքայութեան...» (Եղիշե), «...զլուծն՝ զոր ձգէր եզն ամոլացն...» (Ագաթանգեղոս). «Միայն զտեսսն պատուիրեալ անշուշտ՝ որպէս հարօր ի վար» (Դր աս խան ակերտցի). «...Ութ հարիւր վեցկի եզանց ելանէին ի տանէ նորա...» (Մ. Ուռհայեցի). «Տասն լուծք եզանց գործեցաք...» (Դրասխանակերտցի). «Փախուցեալ ի լծոյ հերկաց եզն, ածաւ ի մշակէն ի կալն, և յայնմանէ փախուցեալ ի սայլ ածաւ» (Մխ. Դոշ). «Զի ոչ է անկ միակողմանի լծով ձգել զակօս երկրագործութեան, այվ զերկուսն լծել» (Օրբելյան). «Ել եզին, որ լինի վաճառ... որ տանի փորձէ ի լուծ, ի արօր, ի սայլ...» (Մխ. Դոշ)։ Ւսկ գութանի մասին ակնարկներ ունի II. Երևանցին։ Կան լծի, լծկանների և այլ հարց՛երի վերաբերյալ ուղղակի և անուղղակի տեղեկություններ։ Դաշտամշակոլթյունը կատարվում էր հետևյալ կարգով, գարնանացանն ավարտելուց հետո լծկանին որոշ ժամանակ արոտ էին արձակում և ապա սկսում գութանավարը։ Հերկելու գործողությունը որոշ տեղերում ցել անել էր կոչվում։ Որակով վար անելու համար հողագործները հնուց ի վեր իրար հետ միանալու, ըն- կերություն կազմակերպելու սովորություն են ունեցել։ Ազգակցական և հարևանական սկզբունքներով միավորվող մի քանի ընտանիքներ կազմում էին համկալ կամ հարակաշ։ Այդ ընկերությունը կազմ ակերպում էր գութանատերը, որը այս նախնական կոոպերատիվում արտոնություններ էր ունենում, որովհետև ամեն ոք թանկարժեք գութան ունենալ չէր կարող։ Պատահում էին դեպքեր, երբ միջակ տնտեսությունները համատեղ ջանքերով ընդհանուր գութան էին ունենում։ Այս պարագայում հարակաշը ավելի կայուն և երկարատև էր դառնում։ Հարակաշի անդամների արտերը գութաններով հերկելու ընդհանուր կարգ կար. աոաջինը վարում էին գութանատիրոջ հողերը, ապա մյոլսներինը՝ ըստ հայեցողության։ Մաճկալ էր դառնում 40
 22. գութանատեըը, իսկ որոշ պայմանավորվածության համաձայն հարակաշի ամենահմուտ երկրագործը, որը միաժամանակ պիտի կարողանար ղեկավարել գութանի 5 — 8 հոգուց բաղկացած անձնակազմը։ նա ունենում էր օգնական, որը որոշ դեպքերում փոխարինում էր իրեն։ Հարակաշի աշխատանքը տ ևում էր 25—41) օր։ Աշխատողներին սննդով ապահովելու և անասուններին խնամելու հատուկ կարգ կար՛ տվյալ արտի տերը պարտավոր էր օրա֊ կան երեք անգամ կերակրել մարդկանց, ընդ որում նախաճաշին ու ընթրիքին հաց ու պանիրով, իսկ ճաշին՝ որևէ ճաշով։ Անասունները գիշերվա ընթացքում արածում էին ընտիր արոտներում և հանգստանում մինչև լծելու պահը՝ Լուսաստղի երևալը։ Արևամուտից հետո, դադարելով աշխատելուց, անձնակազմը քնում էո արտում, երբեմն ակոսների մեջ, իսկ մաճկալը սովորության համաձայն գութանի կողքին, մեջքը գութանին հենած։ Լծկանները տարիների ընթացքում վարժվում էին ոգևորող գութաներգերին։ Հոտաղները մ աճկալի պահանջով հորովելներ էին երգում կամ բացականչություններով ա ր տ ա ս ան ո ւմ, ո ը ովնկա ֊ տելիոըեն բարձրանում էր աշխատողների տրամադրությունը ե լծկան անասունների աշխատունակությունը։ Խամ արտը հերկե– լուց բավական ժամանակ անց կամ գարնանացանի և աշնանացանի նախօրեին փխրեցնում էին արորներով^ գութանի րնդերկա /- նական վարածը խաչաձևելով։ Ոմանք այդ փխրեցումը կատարում էին փայտե մանկեռ-փոցխերով, որոնց 3—4 զույգ լծկա ն էին լծում։ Ս/ծ ընտանիքները, որոնք գութանի հարակաշի մեջ չէին մըտ֊ նամ, մեծ ջանքերի գնով հերկը կատարում էին արորներով։ Իսկ փոքր, քարքարոտ ու տձև արտերը մեծ մասամբ հերկում էին նախագութաններով՝ անճար գութանով և ճղլաներով։ Ինչպես հերկված, այնպես էլ խոզանների վրա աշնանը կամ գարնանը կատարվում էր ժամանակին համապատասխան ցանքսը։ Արտի երեսին սերմը քանելուց հետո հողը արորով վարում էին, որպեսզի հատիկները թաղվեին։ Այդ վարին հետևում էր փոցխումը և ապա տափանումը, որպեսզի հողը հարթվեր և երեսին մնացած սերմերն էլ թաղվեին։ Տափանելը միաժամանակ կարևոր նշանակություն ուներ հողից ջրի զոլորշի ւսցումը դանդաղեցնելու և հետագայում՝ հունձը դյուրացնելու տեսակետից։ ի քէ Լաւ Լ մշակելու պայմաններից մեկը նրա փխրեցումն ու հարթեցոլմն է։ Ինչպես XIX դ. նյութերն են ցույց տալիս, առաջին փխրեցնող և միաժա 42
 23. 44 Վիմական արձանագրություններից երևում է, որ պարարտացված հողերր աղրափնք են կոչվել։ XIX—XX դդ. գյուղատնտեսների և ազգագրագետների տվյալների համաձայն հողր պարարտացվում էր ոչ միայն գոմաղբի տեսակներով, այլև մոխրով, փտած նյութերով, ավերակների հողերով։ Հանի որ գոմ աղբի մեծ մասն օգտագործվում էր աթար ու տարթ պատրաստելու համար, տնտեսությունները պարարտացնում էին միայն 1 — 2 արտ կամ միայն բանջարանոցներն ու այգիները։ Աղբը տեղերը հասցնելու եղանակներն ու միջոցները տարբեր էին։ Որոշ տեղերում աղբը կուտակում էին այն առվի ափին, որը հոսում էր այգու կամ բանջարանոցի միջով, ժամանակի ընթացքում առուն այն տանում և խառնում էր հողին։ Խիստ լեռնոտ տե- ղանքներում, ուր սայլի և գրաստի համար ճանապարհներ չկային, աղբը շալակով էին տեղափոխում, այն երբեմն կատարվում էր վարձով կամ, որ ավելի բնորոշ էր հարակաշ կազմելով։ Մատչեյի տեղերում գա կաս։արվում էր գրաստով էշերով, ջորիներով, ձիերով, գոմեշներով և եզներով։ Հարթ վայրերում օգտագործվում էին երկանիվ սայլերը։ Հայաստանի հնագոլյն բնակիչները վիթխարի ջանքեր են թափել այգիներն ու գաշտերը ոռոգող ջրով ապահովելու համար։ Ուրարտացիները լինելով հողի ու քարի հմուտ վարպետներ, կարողացել են ճեղքել ժայռերը և բաց ու փակ ջրանցքներ ստեղծել։ Շամիրամի հռչակավոր ջրանցքը, Հրազդանից և այլ գետերից ու աղբյուրներից հանված առուները ցույց են տալիս, որ ուրարտացիները այն ժողովուրղների թվին են պատկանում, որոնք °րի~ նակելի ոռոգման սիստեմներ են ստեղծել։ Ուրարտացիները ղաշ– տերն ու այգիները ոռոգել են սովորական ջրատար առուներով, խողովակավոր ջրատարներով և թունելավոր ջրանցքներով։ Նրանք գիտեին կառուցել մեծ ջրամբարներ։ Արհեստական ոռոգման սիստեմներ կառուցելու ավանդներն սկիզբ են առել ու շարունակվել հայկական պետության կազմավորումից ի վեր։ Ա/դ են ցույց տալիս պեղումներից հայտնաբերված նյութերը և, հատկապես, գրավոր հին վկայությունները։ Սակայն ազգային պետականությանը կորցնելուց հետո Հայաստանում, մասնավորապես Արևմտյան Հայաստանում, հայկական հին ջըր– անցքների սիստեմների մեծ մասը ավերվեց։ Դրությունը մասամբ բարվոք էր Արևելահայաստանում, թեև այստեղ էլ, պետական հըս–
 24. 4« հանդիսացել քարը։ Այդ պատճառով էյ հնուց ի վեր ստեղծվել են քարհավաքմ ան տարրեր ձևեր։ Քարհավաքին մասնակցել են ոչ միայն չափահասները, այլև՝ երեխաները։ Հեռացվող քարերը թափում էին ձորակները կամ կուտակում առանձին տեղեր։ Ելնելով այն հավատալիքներից, որի համաձայն արտից հեռացվող քարը վերջինիս զրկում է րե ր քուն ակություն ից, վաղ ժամանակներից շատերը քարակույտ էին ստեղծում հենց մշակվող հողերում։ Քարերը հավաքվում էին գոգերով, գրկերով, դույլերով, քթոցներով, դրաստով, քարքաշան սահնակներով, պատգարակներով և սայլերով։ Այժմ փոխադրամիջոցը գլխավորապես ավտոմեքենան է, բայց քարը հավաքվում է ձեռքով։ նորագույն տեխնիկայի միջոցով այժմ քարերից ազատված հողերի հաշվին օր ըստ օրե ընդարձակվում են ցանքատարածությունները։ Մինչև ճճ դ. սկիզբը Հայաստանը Առա֊ Տարացան համակարգը ջաւլոր Ասիայի միակ երկիրն էր, որ Վանա Վանա լճի ավազանում . լճի ավազանում ս մերձակա մի քանի շրր– ջաններում շաղացանին զուգընթաց պահպանել էր նաև հնագույն շարացան համակարգը։ Դա երաշտի գեմ պա յքարելու հուսալի դաշտամշակոլթյան ձև էր։ Վարուցանքի» ժամանակ ցորենի հատիկները խնամքով թաղվում էին ուղիղ ծրվող ակոսների մեջ։ Այդպիսով սերմի կորուստ չէր լինում։ Երաշտի դեպքում ստաց– վում էր բավարար, իսկ անձրևառատ եղանակի դեպքում՝ գերազանց բերք։ Դաշտ ամշա կութ յան այդ ձևի շնորհիվ էր, որ Վաս– պուրականը հռչակված էր նշանավոր ցորենի բարձր բերքատվու- թյամբ։ Շարքացան արորով մշակվում էին միայն լանջային, անջրդի հողերը։ Մշակման ամբողջ սիստեմը կոչվում էր տիր, շարքացան արորը՝ տրի իւարօր, հերկող թրազարկ գութանը՝ տրի գութաՕ, աշնանացան ցորենի մի տեսակը տիր (դիր), փակ շեղբ ունեցող մանգաղը, տրի ւքանդաղ, ցանքը կատարելու գործողությունը՝ տիր դնել, ծլած կանաչը՝ տրի րուղ և այլն։ «Տրի խարօրով» ցանք կատարելուց առաջ արտը սովորական արորներով, ապա տրի գութանով հերկում և հարթեցնում էին, որպեսզի խոնավությունը պահպանվեր։ Տրի ցանքի հետ կապված սովորություններն ու հավատալիքները սովորականից տարբեր՜էին։ Այդ և մի շարք ուրիշ փաստեր հիմք են տվել կարծելու, թե տրի ցանքի սիստեմն ուրարտական ժամանակներից է գալիս և հավատալիքներով հանդերձ անցել է հայ ժողովրդին։
 25. Բերքահավաքին, հետևում է նյութերի վերամշակումը, որը կալ ծեծել կամ կալսոց էր կոչվում։ Հացի բուն բերքը ամբարելու անհրաժեշտությունից, անասուններին կերով ապահովելու պայմաններից մեկը հարդի պաշար ստեղծելն էր, ուստի բոլոր ցանովի բույսերը կալսվում և մանրացվում էին։ Կալսումը հաճախ երկար էր տևում, իսկ երբեմն էլ, լեռնային մասերում ձմեռը վրա հասնելու հետևանքով, անավարտ մնում։ Աշխատանքը կատարվում էր ընտանիքի բոլոր անդամների, այդ թվում նաև երեխաների մասնակցությամբ։ Կալսոցի համար ևս կային արտադրամիջոցների երկու տեսակներ։ Առաջին տեսակի մեջ մտնում էին ամ ենանախն ա կան կալսիչները։ Դրանցից էին ճոկանաձև, թիականման և մոլրճաձև թակերը, որոնցով (թակելով) հատիկն անջատում էին հասկերից ու պատիճներից։ Սրանից էլ ծադեշ է կալ ծեծել արտահայտա֊ թյոլնը։ Հն ագուլն կալսման ձևերից մեկը խոշոր եղջերավոր ա- նասունների միջոցով կալսելիքը ոտնակոխ անելն էր, որը տարբեր հանգամանքներում հայտնի էր կռո, կոոի, կոռա, կոո.նի, կալատիզ, կղան, կիրա և այլ անվանումներով։ Մոկսում և Սասանի մեծ մասում կոռիով կալսելր հարատևեց մինչև 1915 թ.։ Ւսկ Հայաստանի մյուս բոլոր վայրերում կոռին լոկ օժանդակ միջոց էր՝ հատկապես յուղատու բույսերը և կորեկը, բրինձը, լոբազգիներն ա ցանովի խոտաբայսերը կալսելոլ համար։ Արորային հողագործության շնորհիվ առաջանում են առավել արդյունավետ գործիքներ, որոնց մեջ ամենակարևորը Հայաստանում, Անդրկովկասում և Առաջավոր Ասիայի շատ երկրներում տախտակե կամն էր։ Հնագիտությունը պարզել է, որ քարե ատամներով օժտված տախտակե կամը հայտնի է եղել բրոնզի դարից այն առաջին անգամ պեղվել է Ախթալայում 1888 թ.՝ ժակ գր «Աւաղ ի վերայ չարչարելովդ և հնձեցելոցդ... յ> ( Դր ասխ ան ա կժւ րտցի ) կամ «եւ զարտորայս նոցա, որ մերձ էր ի հունձս՝ տարաժամ զալն հնձեալ գեր անգիւք և հրաբորբոք հրկիզեալ» (Դրասխան ակերտցի). «Սուրք սրեն գերանդեաց...» (Մխ. Գոչ). «Այսպէս ալս լինի մինչև ի ժամանակս հնձոց, մինչև եկեսցէ ժամանակն լորժամ հնձեսցի ցորեան արմտեացն...» (Բուզանդ). «...Ոչ հերկարար ես ժողո– վրրդեանդ և ոչ արտունձ» ( Մանդակունի). «Եւ եղև երկիրս ամենալն իբրև անդաստան ՚-ասեայ ի հունձս, զորոլ զհետ հնձողացն ընթանան որ զսրալն բառնան և ապա զհասկաքաղն և զխոզանն միալն թողուցուն յարօտ երէոց» (Դրաս– խանակերտցի). «Արկէք մանկաղս՝ զի հասեալ է ժամանակ կթոց, մտէք հարէք՝ զի լցեալ են զեղուն գուբք իւրեանց» (Ադա թանգեղոս) > Ալս քաղվածքներից պարզ երևում է, որ գործիքներն ու աշխատաեղանակ֊ ներր միջնադարում նուլնն էին, ինչ XX գարի առաջին քաոորգումւ 48
 26. 50 XIX դ. վերջերին Եվրոպա յից մուտք գործեց քամհար մեքենան, որը ներկայումս էլ օգտագործվում է հարգն ու հատիկներն անջատելու համար։ Պարսիկները և թուրքերը հայերից տասանորդ հարկը հավաքելու համար սպասում էին կալսոցին։ Հարկահանը գյուղամիջում քարձը աշտարակ էր կառուցում և այդ դիրքից հսկում կալերին– Կային և կալից-կալ շրջող հսկիչներ։ Կալ հավաքելը տեղի էր ունենում հարկահանի ներկայությամբ, որպեսզի կալատերը հացահատիկի «յուրացումX չկատարեր։ Թեղը կնքվում էր տախտակե դաջ-կնիքով։ Դաջածը կեղծվելու դեպքում կալատերը ծանր պատիժ էր կրում։ Երնելիս հարկահանի մարդիկ պետք է ներկա լինեին և ստացված շեղջից իրենց տասանորդն ստանային։ Նրանք երբեմն քմահաճորեն դաջում էին նաև շեղջը։ Երկու դեպքում էլ կալատերը գիշեր- ցերեկ պետք է հսկեր, որպեսզի դիտավորությամբ կամ պատահաբար կնիքները չեղծվեին։ Հնագույն ժամանակներում, երկրագոր– ԱնասնապահաթյՈւն ծ ութ յան զարգացման դեռևս ցածր աստի ճանում, Հայկական լեռնաշխարհում անասնապահությունը նույնպես հիմնական զբաղմունք էր։ Ինչպես Բ. Բ. Պիոտրովսկին հավաստում է, ուրարտական պետության կազմավորումից առաջ երկրագործությունն ու անասնապահությունը գրեթե հավասարակշիռ էին։ Սակայն ուրարտական պետության ծաղկման շրջանում և ավելի ուշ հայկական պետությունում, երկրագործությունը եղել է տնտեսության առաջնային, հիմնական ճյուղը։ Ուրարտական և ասորական սեպագրերի, ինչպես նաև պեղածո նյութերի հիման վրա հաստատվել է, որ Ուրարտուում բուծել են այն բոլոր կեն- դանիները, ինչ այժմ հայտնի է Հայաստանում։ Բսենոփոնի հաղորդման համաձայն հայերի տնտեսության երկրորդ ճյուղը եղել է անասնապահությունը։ Պատմիչը զանազան առիթներով ցույց է տվել, որ զարգացած է եղել ձիաբուծությունը՝ հեծելազորը սեփական ձիերով ապահովելու, ինչպես նաև Պարսկաստանին ձի֊ հարկ տալու նպատակով։ Գետնափոր տներում Հսենոփոնը տեսել է մանր և խոշոր եղջերավոր անասուններ ու թռչուններ, որոնց ձմռանը կերակրելիս են եղել ներսում։ Սովորություն է եղել ձմռանը պահել մսացու անասուններ, որոնք, անկասկած, ծառայել են թե սննդի ապահովման և թե վաճառահանման ու ապրանքափոխանակման համար։ Արմեններին ծանոթ էր նաև խոզաբուծությունը։ Անասնա–
 27. ըությունները կազմվում էին տերիտորիալ սկզբունքով՝ հետևյալ հիմնական հատկանիշներով. 1. հավասար կարողության տեր ազգակիցների ընկերակցություն՝ ազգակցական կցաթաղի պահպանումով, 2. թաղակից հարևանների ընկերակցություն՝ նույն կամ տարբեր կարողություններով։ Դրան համապատասխան, երբեմն բաժանվում էին նաև ընղհանուր արոտավայրերը, ուր հաստատվում էին ամառանոցային բնակարանները և ձմեռանոցները։ Արոտի բաժանում ը, սակայն, պարտադիր չէր, մանավանդ նախիրների համար, որովհետև խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի սակավության պատճառով ամբողջ գյուղը տավարածների մի ընդհանուր խումբ էր վարձում։ Կային համայնքներ, շրջաններ ու գավառներ, որտեղ ոչխարի հոտը ձմռանը պահում էին ձմեռանոցներում։ Այդպիսի ձմեռանոցները երբեմն նոր գյուղերի էին վերածվում (ավանդության համաձայն Վարանդայի Շուշի գյուղի ձմեռանոցը գյուղի վերածվելուց հետո դարձել է Շուշի քաղաք)։ Ընդհանուր հովիվների ընտրությունը կպտ արվում էր համայնքային ժողովներում, իսկ թաղային ընկերություններինը թաղային ժողովներում։ Հովիվները մեծ մասամբ վարձատրվում էին բնամթերքով. դրսից եկած և տեղացի չքավոր հովիվների սնունդն ու հագուստը հոգում էր համայնքը կամ թաղը։ Գյուղում և ամառանոցներում կաթնամթերքների մշակմամր առավելապես կանայք էին զբաղվում։ Յուրաքանչյուր ընտանիք, եթե բավարար քանակությամ բ կաթ էր ունենում, մթերքների պատրաստմամբ զբաղվում էր ամեն օր։ Սակավ թվով անասուններ ունեցող ընտանիքներն իրենց կթանները հանձնում էին ամառանոց գնացողներին, որոշ կարգով վարձատրում և նրանցից ստանում կաթնամթերքներ։ Հնագույն ժամանակներից կաթը հերթով իրար փոխ տալու սովորություն է եղել, յուրաքանչյուր ընտանիք, իր կթանների գըլ– խաքանակի համաձայն, մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ մշակում էր փոխ առնված կաթը։ Այս սովորությունը մինչև XX դ. առաջին քառորդը լիովին հարատևում էր Կարնո նահանգում, նրան կից գավառներում, Կարսում, Շիրակում, Ախալքալաքում և ա 1լոլ ր< Այդ ընկերությունը հայտնի էր խապ (խաթ) անունով։ Բացի անասնապահությունից գյուղական բոլոր տնտեսություններն էլ զբաղվում էին թռչնաբուծությամբ, ուր ամենատարածվածը հավն էր։ Բադը և սագը բուծվում էին ջրառատ վայրերում, իսկ հնդկահավը հազվադեպ բուծվող թռչուն էր։ 52
 28. 54 մահակներով, եղնիկների ու մյուս կենդանիների որսր օղապարանով և այլն։ Ձկնորսությունը տարածված էր Եփրատի, Տիգրիսի, Արաքսև, սրանց վտակների, Վանա լճի, Սևանա լճի, Հրազդանի շրջաններում և այլուր, և կատարվում էր զանազան միջոցներով կարթերով, ցանցերով, թարփերով, ծուղակի տարատեսակներով, նիզա֊ կաձև գործի՛քներով և այլն։ Սացի ս ե փ ա կան - ըն տ ան ե կան կարիքները բավարարելուց, երբեմն այն հանվում էր շուկա։ Այդ տեսակետից առանձնապես հիշատակելի են Վանա լճի տառեխը և Սևանա լճի իշխանը։ Աղ դրած տառեխի պաշարները քարավաններով արտահանվում էին Հա լաստանի հեռավոր շրջանները և հարևան երկրներ։ Իշխանը թարմ վիճակում հասցվում էր Արարատյան հովիտ և այլուր։ Մինչև XIX դ. կեսերը Հայաստանում՛ Տնային այպյանաբելւու– ֆաբրիկա– գործարան ալին արդյունարերու– թյան և արհեստներ թյոլն գրեթե չկար։ Արտադրությունը հիմ֊ նըված էր արհեստների վրա։ Նյութերի վերամշակման, աշխատանքի կազմակերպման, արտադրվող նյութերի սպառման և այլ տեսակետներից արհեստները բաժանվում էհն երկու ճյուղի։ Ամե– նանախնական արտադրությունը, որ կազմակերպվում էր գյուղա- կան ընտանիքներում, անվանվել է և ավանդական կարգով այսօր էլ անվանվում է տնայնագործություն, իսկ դրա ավելի զարգացած աստիճանը քաղաքներում հայտնի էր սւրնեսւո անունով։ Դեռևս XIX դ. վերջին Վ. Ի, էենինը «տնայնագործություն» տերմինի գործածությունը քննադատում էր՝ դրա փոխարեն առաջարկելով «տնային արդյունաբերություն» տերմինը։ Նա գրում է. «Տնային արդյունաբերություն մենք անվանում ենք հում նյութերի վերամշակումը հենց այն տնտեսության մեջ (գյուղացիական ընտանիքում), որն ինքն է արդյունահանում այդպիսինները։ Տնային արհեստագործություններն անհրաժեշտ պատկանելիք են կազմում բնատնտեսության, որի մնացորդները համարյա միշտ պահպանվում են այնտեղ, որտեղ կա մանր գյուղացիություն»։ Տնային մանր արդյունաբերության հետագա զարգացումը հանգեցրել է արհեստների ստեղծմանը, այսինքն՝ գործածելի իրերի արտադրությանը սպառողի պատվերի համաձայն։ Արհեստը հիմնականում «քաղաքային կենցաղի անհրաժեշտ բաղադրամասը լինելով՝ գյուղերում էլ մեծապես տարածված է, ծառայելով որպես գյուղացիական տնտեսության լրացում»*։ Մասնագիտացած գյուղացի ար– * Վ. Ի. Անին, Երկեր, հ. 3, Երևան, 1947, էլ 414 — 415,
 29. րևոր մասերը, քամհար մեքենաները և այլն։ Հայկական կենցաղէ ու աշխատանքային գործունեության բազմապիսի յուբօրինակու– թյունների պայմաններում դարբնությունը ունեցել և ընդհուպ մինչև մեր օրերն էլ ունի տնտեսա֊արտադրական զգալի նշանակություն։ Երկաթամշակման ժամանակակից տեխնիկայի պայմաններում էլ գյուղատնտեսության և նույնիսկ արտադրական որոր ձեռնարկությունների մեջ, որպես աոանձին արտադրամաս, գործում են գարբնոցներր, որոնք արտադրանքի նեղ պահանջներից ելնելով, հաճախ դիմում են ավանդական եղանակներին ու գոր- ծիքներին։ Երկաթագործությունից ավելի հին է պղնձադործությունը, որը նույնպես մեծ զարգացում է ապրել Հայաստանում։ XIX—XX դգ. պղնձագործական արհեստանոցները մեծ մասամբ տեղավորված են եղել քաղաքներում։ Պղնձագործներն արտադրել են կաթնամթերքներ մշակելու, կերակուր եփելու և ուտելու, ջուր կրելու և խմելու ամաններ ու այլևայլ իրեր։ Ղրանց մի մասը այսօր էլ գյուղական կենցաղում պահպանվում է։ Պղնձագործական արհեստի մեջ առանձնապես աչքի են ընկեյ Վասպոլրականր, Բարձր Հայքը, Շիրակր և Ս/ունիքը։ Ժողովրդական կիրառական արվեստի թէագավառում մեծ տեղ ուներ ոսկերչական–արծաթագործական արհեստը։ Բարձր Հայքը ե Վ ասպուրականը ոսկերչության ասպարեզում առաջնակարգ տեղ էին գրավում։ Ոսկերիչների արտագրած առարկաները մեծ մասամբ կանացի զարդեր էին, գոտիներ և եկեղեցական –արքունական սպասք։ թգալի տեղ ունեին տնային ցուցադրական առարկաները արձանիկները, տուփերը և այլն։ Հայկական տնտեսական կենցաղի մեջ նշանակալից է եղել փայտագործությունն իր ճյուղերով։ Հիմնականում արտադրվում էին զանազան փայտե գործիքներ, իրեր ու տնային գույք, գյուղատնտեսական գործիքներ կամ դրանց մասերը, կահույք, փո- խադրամիջոցներ, տնաշինության մեջ փայտյա մասեր և այլնւ Այս արհեստը ևս, դարբնության նման, դեռևս իր նշանակալի տեգն ունի բնակարանաշինության, կահույքագործության, գյուղատնտեսության մեջ և այլուր։ մինչև 1910-ական թվականները (Վասպոլրական, Տարոն, Սասան, Շատախ, Արաբկիր, Սեբաստիա, Մալաթիա և այլուր), հատկապես եկամտաբեր էր մանուսագործությունն ու շալագործությոլ– 56
 30. 58 ունեցել են նաև իրենց սեփական դրոշակը՝ տվյալ արհեստին յուրահատուկ որևէ խորհրդանշանով։ Հայկական լեռնաշխարհի փոխադրամ ի֊ Հաղորդակցության և ջոցները գրեթե ամբողջապես առաջավոր֊ կապի միջոցներ ասիական են՝ տեղական առանձնահատկություններով հանդերձ։ Ցամաքային փոխադրամիջոցները, ըստ զարգացման փուլերի, եղել են՝ մարդը (շալակով), գրաստները, ան֊ անիվ քարշակները և անիվավոր փոխադրամիջոցները, իսկ ջրա յինը՝ լաստերը, մակույկները և նավակները։ Շալակով բեռներ տեղափոխելու սովորությունը ծագել է հնագույն ժամանակներում, երբ մարդուն տակավին անհայտ էին ավելի զարգացած փոխադրամիջոցները։ Այդ սովորությունը գրեթե աննշան փոփոխություններով հասավ մինչև XX դարը։ Վաչկատուն կենցաղի պայմաններում շալակով տեղափոխումները մեծ մասամբ կանացի աշխատանք էին համարվում, թեև տոհմային հասարակության քայքայման շրջանում և առանձնապես երկրագործական աշխատանքների առաջացմ ամ բ ընդգրկվել են ՛նաև տղամարդիկ։ Երեխային և անձնական գույքը կինը շալակում էր տարբեր ձևերով ձեռքերով մեջքի վրա պահելով, տիկ-պարկի մեջ դնելով, զույգ տ իկ֊պարկերից մեկի մեջ երեխային և մյուսի մեջ, ասենք, աղորիք տեղավորելով ու խուրջինաձև շալակելով, կապիչներով դրանք մեջքին կապելով և այլն։ Թեռ-խուրջինը ծագելով շալակելու այս եղանակից, ըստ երևույթին ուսին հանգչող մասում չայն անցք է ունեցել, որպեսզի վիզն անցկացնելով՝ մի կողմում երեխա տեղավորվեր և մյուսում՝ գույք։ Այս հարմարան - քը լայն հնարավորություն էր ընձեռում շալակողին՝ ձեռքերով այլ գործերով ևս զբաղվելու (հոտ և նախիր քշել, թեթև իրերը բռնած տանել և այլն)։ Մթերքներով կամ գույքով լցված տիկ– պարկերը շալակում էին և թևկապ անելով տեղափոխում։ Այնտեղ, ուր ճանապարհը գրաստի համար նպաստավոր չէր, խոտը, օրանը և վառելափայտը շալակով էին տեղափոխում։ Որոշ ծանրություններ տեղափոխում էին ուսերին դնելով։ Իսկ հեծանացու կամ ձիթահաններին իբրև մամլիչ ծառայող գերանները ճանապարհազուրկ գավառներում անտառից տուն էին բերվում մեկից-երեք տասնյակ մ արդկանց ուսերի վրա կամ ձեռքերով։ Փոխադրման այս եղանակը տարածված էր Սյունիքում և մանավանդ՝ Աղձնի֊ քում* ։
 31. €0 ուսերով (Աղձնիք),
 32. Աղձնիքի լեռնային տեղերում մինչև XX դարի սկիզբը պահպանված էր ջրաղացաքարը ջորու մեջքով տեղափոխելու եղանակը։ Նման տեղափոխման դեպքում այդ քարը ջինում էին 4 հավասար կտորից և թեռերի մեջ դնելով երկու ջորիով տեղափոխում 20 — 30 կմ տարածություն*։ Իսկ նույն ջրաղացաքարը ամբողջական վիճակում տեղ հասցնելու նպատակով այն երկար սռնիով բարձում էին կողք-կողքի ընթացող զույգ ջորիներին։ Միջին դարերում հիվանդին կամ ննջեցյալին հեռավոր տեղեր տանելու համար երկար պատգարակը կապում էին իրա Ը ետևից ընթացող ջորիների կամ ձիերի համետներին ու պատշաճ արագությամբ տեղ էին հասցնում։ Այն բոլոր շրջաններում, ուր ամառային արոտի հեռավորության պատճառով անասնապահները երկար ճանապարհ կտրելով սար էին բարձրանամ, օգտագործում էին բարձկան եզներ ու գոմեշներ թեռերով որոշ բեռներ անկողնակալներ, վրանների մասեր և այլ պարագաներ տեղափոխելու համար։ Այգեգործական շրջաններում առավել օգտագործվող գրաստը էշն էր և մասամբ՝ ջորին։ Դրանցով խաղողը և նրա արդյունքները տեղափոխվում էին գյուղամեջ և հեռավոր ու մ ոտավոր ջրհաններ։ Սյունիքում բնորոշը ձին ու ջորին էինբ իսկ Մեղրիում՝ առանձնապես ջորին։ Այս գրաստներով լեռնաստանում մինչև 1950-ա– կան թվականները ցորենի ու խոտի խրձեր էին տեղափոխում, ա– ղուն տանում, հատուկ սարքերի միջոցով անկողնում պառկած հիվանդ տեղափոխում և այլն։ Գրաստային այդ փո խադրամիջոցները վերացան՝ Ս յունիքում ճ այլուր կանոնավոր ճանապարհներ կառուցելուց հետո, դրանդ փոխարինեցին սայլերն ու մեքենաները։ Գրաստների աննշան մնացուկները այժմ ծառայում են մասնավոր անձանց։ Մեջքով և գրաստներով բեռ կրելուն հնագույն ժամանակներում փոխարինել կամ զուգակցել են քաշելով ծանր պարագաները տեղ հասցնելու սովորությունը, պարաններով քաշվում էին զանգվածեղ քարեր, գերաններ, վառելափայտ և այլն, որից և ծագելու էին անանիվ փոխադրամիջոցները։ Վերջիններս ցամաքի վրայով այլն։ Լեռնային որո, շրջաններում ջորու և էշի մեջքին, համետի վյրա, աջ ու ձախ թեքված տախտակե ցանց էր ամ րացվում, որի վրա հատկապես խոտ և օրան էին բարձում։ Տեղ հասցված քարի կտորներն իրար էին միացվում երկաթե գոգանման օղակներով այնպիսի վարպետությամբ, որ կցորդված լինելը աղալուն չէր խան– գարում ։ $2
Anzeige