Anzeige
原得總分與級分對照表.pdf
Nächste SlideShare
原得總分與級分對照表原得總分與級分對照表
Wird geladen in ... 3
1 von 1
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Último(20)

原得總分與級分對照表.pdf

  1. 科目 國文 英文 數學A 數學B 社會 自然 級距 5.21933 6.11533 6.37467 6.38067 7.84333 7.57200 級分 15 73.07<X≦100.00 85.61<X≦100.00 89.25<X≦100.00 89.33<X≦100.00109.81<X≦144.00106.01<X≦128.00 14 67.85<X≦ 73.07 79.50<X≦ 85.61 82.87<X≦ 89.25 82.95<X≦ 89.33101.96<X≦109.81 98.44<X≦106.01 13 62.63<X≦ 67.85 73.38<X≦ 79.50 76.50<X≦ 82.87 76.57<X≦ 82.95 94.12<X≦101.96 90.86<X≦ 98.44 12 57.41<X≦ 62.63 67.27<X≦ 73.38 70.12<X≦ 76.50 70.19<X≦ 76.57 86.28<X≦ 94.12 83.29<X≦ 90.86 11 52.19<X≦ 57.41 61.15<X≦ 67.27 63.75<X≦ 70.12 63.81<X≦ 70.19 78.43<X≦ 86.28 75.72<X≦ 83.29 10 46.97<X≦ 52.19 55.04<X≦ 61.15 57.37<X≦ 63.75 57.43<X≦ 63.81 70.59<X≦ 78.43 68.15<X≦ 75.72 9 41.75<X≦ 46.97 48.92<X≦ 55.04 51.00<X≦ 57.37 51.05<X≦ 57.43 62.75<X≦ 70.59 60.58<X≦ 68.15 8 36.54<X≦ 41.75 42.81<X≦ 48.92 44.62<X≦ 51.00 44.66<X≦ 51.05 54.90<X≦ 62.75 53.00<X≦ 60.58 7 31.32<X≦ 36.54 36.69<X≦ 42.81 38.25<X≦ 44.62 38.28<X≦ 44.66 47.06<X≦ 54.90 45.43<X≦ 53.00 6 26.10<X≦ 31.32 30.58<X≦ 36.69 31.87<X≦ 38.25 31.90<X≦ 38.28 39.22<X≦ 47.06 37.86<X≦ 45.43 5 20.88<X≦ 26.10 24.46<X≦ 30.58 25.50<X≦ 31.87 25.52<X≦ 31.90 31.37<X≦ 39.22 30.29<X≦ 37.86 4 15.66<X≦ 20.88 18.35<X≦ 24.46 19.12<X≦ 25.50 19.14<X≦ 25.52 23.53<X≦ 31.37 22.72<X≦ 30.29 3 10.44<X≦ 15.66 12.23<X≦ 18.35 12.75<X≦ 19.12 12.76<X≦ 19.14 15.69<X≦ 23.53 15.14<X≦ 22.72 2 5.22<X≦ 10.44 6.12<X≦ 12.23 6.37<X≦ 12.75 6.38<X≦ 12.76 7.84<X≦ 15.69 7.57<X≦ 15.14 1 0.00<X≦ 5.22 0.00<X≦ 6.12 0.00<X≦ 6.37 0.00<X≦ 6.38 0.00<X≦ 7.84 0.00<X≦ 7.57 0 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 X = 0.00 1. 級距:以各科到考考生,計算其原得總分前百分之一考生(小數以無條件進入法取至個位數) 的平均原得總分,再除以15,並加強精細程度取至小數第五位,第六位四捨五入。 2. 本測驗之成績採級分制,原得總分0分為0級分,缺考以0級分計。各級分與原得總分、級距 之計算方式詳見簡章第6頁。 112學年度學科能力測驗 原得總分與級分對照表 分數區間 級分計算方式如下:
Anzeige