Anzeige
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

Модул 1.pptx

  1. Модул 1: Примена на информатичко- комуникациска технологија при менаџирање во образованиетo Електронска педагошка евиденција и документација Изработил: Зоранчо Ангелов Скопје, јуни, 2022
  2. Вовед Развој накомпјутерска технологија Административна електронска документација Електронски дневник Електронски упис во прва година
  3. Развој на компјутерска технологија Развој на ИКТ во наставата Информатичко административна работа на наставниот кадар Правилник за електронско водење на документација -педагошка документација-свидетелства и дипломи -педагошка евиденција- е-дневник
  4. Електронски дневник 1. Содржини на е-дневникот  план за работа со распоред на часови  податоци за учениците  оценки на ученици  содржини за реализирани часови  евиденција на изостаноци  дополнителна и додатна настава  задолжителни проектни активности  извештаи и соработка со родители и др.
  5. Електронски дневник - оценување на учениците
  6. Електронски дневник -електронска педагошка евиденција на изостаноци
  7. Електронски дневник корисници Наставник Директор Педагог и психолог Родител инспектор
  8. Електронски дневник електронски увид за родители
  9. Електронско пријавување за упис во прва година средно образование Пријавувањето ке се врши преку линк на МОН, со специјална најава за стедношколци со регистрација во системот, каде ке има упаство за логитање во системот во наведен рок, учениците ке можат вршат ажурирање , измени и дополнување на своите пријави и да имаат увид на целата апликација.
  10. Користена литература  - Закон за средно образование - Е-дневник - Примена на компјутерско информатичката технологија за менаџирање во образованието - Правилник за педагошката евиденција и документација
Anzeige