Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Die SlideShare-Präsentation wird heruntergeladen. ×

V-Месечно -македонски ј. Ноември (1).doc

Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige
Anzeige

Hier ansehen

1 von 7 Anzeige

Weitere Verwandte Inhalte

Aktuellste (20)

Anzeige

V-Месечно -македонски ј. Ноември (1).doc

  1. 1. МЕСЕЧНО ПЛАНИРАЊЕ- НОЕМВРИ НАСТАВНИ ЕДИНИЦИ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ПРЕКУ КОИ ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРААТ СОРДЖИНИ И СТАНДАРДИ ОД ПРОГРАМАТА ЗА ПЕТТО ОДД. час бр. датум: ТЕМА : Содржина и стандарди Наставна единица 42. 01.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Симболи и сигнали(стр.24) Јазикот како средство за комуникација  Невербален говор 43. 02.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Текст,,Како гулабите ги доставуваат писмата на точна адреса,, (стр.27,28) Усна и писмена комуникација  Ја објаснува разликата меѓу усна и писмена комуникација и наведува примери за едниот и другиот вид 44. 03.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ УИ-Карактеристики на гулабите кои ги нема човекот Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја  Опишува карактеристични особини и постапки на ликовите и релации меѓу ликовите вопрозен текст и ги објаснува преку цитати што сам гииздвојува.
  2. 2. 45. 04.11 МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ Претставување на гулабот како симбол користејќи таблет Традиционални и дигитални медиуми  Ги објаснува предностите и недостатоците на користењето интернет при пребарување содржини. 46. 07.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Текст-Досетката на Марко (стр.20,21) Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја  Толкува идеи во текст и изразува став по однос на идејата 47. 08.11 МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ Класифицира дигитални и традиционални медиуми од текстот,,Досетката на Марко,, Традиционални и дигитални медиуми  Ги наведува сличностите и разликите меѓу традиционалните идигиталните медиуми. 48. 09.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Сврзници -НЛ
  3. 3. Сврзници  Препознава сврзници во реченици 49. 10.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Откривање на особини на ликовите од текстот,,Средба со разбојник,, (32 стр) Опишување,прераскажување,раскажување и создавање кратки текстови  Опишува ликови,пејзажи, појави, објекти (реални и измислени 50. 11.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Пишување реченици на чесност со употреба на литературен јазик Стандарден /литературен јазик,дијалект/народен говор  Користи стандарден македонски јазик во усна и писмена комуникација 51. 14.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Придавки (род и број) (стр.52) Придавки(бројни придавки,материјални придавки,степен кај придавките)  Определува род и број на придавка во зависност од родот и бројот на именката 52. 15.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Бројни и материјални
  4. 4. Придавки(бројни придавки,материјални придавки,степен кај придавките)  Идентификува бројни и материјални придавки придавки(стр.53.54) 53. 16.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Вежби со бројни и материјални придавки(стр.54) Придавки(бројни придавки,материјални придавки,степен кај придавките)  Правилно ги користи бројните и материјалните придавки во усно и писмено изразување 54. 17.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Степенување на придавките (стр.55,56) Придавки(бројни придавки,материјални придавки,степен кај придавките)  Правилно користи по и нај за степенување на придавките при споредување на две или повеќе предмети 55. 18.11 ЈАЗИК И КОМУНИКАЦИЈА Проверка на знаењата за придавки Придавки(бројни придавки,материјални придавки,степен кај придавките)  Правилно користи по и нај за степенување на придавките при споредување на две или повеќе предмети 56. 21.11 МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ Изработуваат презентација
  5. 5. Факти и мислења (информација, вест, интервју, лажна информација/дезинформација)  Креира медиумска содржина преку која се пренесуваатфакти и/или мислења. за мерење на времето- Зошто постојат 12 месеци(стр59) 57. 22.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Приказна,,Девојчето и дванаесетте месеци,,(стр60,61) Народно творештво(народна поезија, народни приказни  Прави разлика меѓу литературно и народно творештво според авторството, содржината и јазикот. 58. 23.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Порака од приказната,,Девојчето и дванаесетте месеци(стр.62)(Одговарање на прашањата Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја  Толкува идеи во текст и изразува став по однос на идејата 59. 24.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Усно изразување-,,Кога би бил еден од дванаесетте месеци,, Опишување,прераскажување,раскажување и создавање кратки текстови  Креира текстовисо едноставни композициски
  6. 6. структури на слободна илизададена тема, почитувајќи го правилото за воведен, главен и завршен дел одтекстот и следејќи ги правописните и граматичките правила. 60. 25.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Бајка,,Првпат кога изгубив контрола(стр.63) Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја  Идентификува на кој литературен вид му припаѓа еден текст (басна,бајка, приказна, расказ, драмска и поетска творба). 61. 28.11 МЕДИУМСКА ПИСМЕНОСТ Истражување во група,,Изнаоѓање изреки за ЧИТАЊЕТО И ОДГОВОРНОСТА,,(стр.64) Социјалнимедиуми  Ги објаснува предностите и недостатоците на социјалните медиуми 62. 29.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Лектира бр. 2-Алиса во земјата на чудата,,-Луис Карол час 1 Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја  Ја објаснува причинско- последичната поврзаност меѓу настаните во прозен текст.
  7. 7. 63. 30.11 ЛИТЕРАТУРА И ТВОРЕЊЕ Лектира бр. 2-Алиса во земјата на чудата,,-Луис Карол час 2 Читање и интерпретација на прозни текстови (расказ,роман,раскажувач,содржина настан,лик,т ема,време,место идеја Ја објаснува причинско- последичната поврзаност меѓу настаните во прозен текст. ПРЕДЛОГ ЛЕКТИРА БР.3 ,,УБАВИ ЗБОРОВИ,,- ПОЕЗИЈА-ИЗБОР ОД ИВАН ЏЕПАРОСКИ

×