Дијалекти српског језика

Ивана Цекић
Ивана Цекићпрофесор српског језик um Osnovna škola ''8. oktobar''
ДДИИЈЈААЛЛЕЕККТТИИ 
ССРРППССККООГГ ЈЈЕЕЗЗИИККАА
ДДАА ССЕЕ ППООДДССЕЕТТИИММОО 
Како се нормира језик? 
Шта улази у норму српског књижевног језика? 
Која наречја постоје у српском језику? 
Које изговоре разликујемо у штокавском наречју? 
На који начин су створени ти изговори? 
Који дијалекти улазе у норму српског књижевног језика? 
Шта чини новоштокавску акцентуацију? 
Захваљујући коме народни говори улазе у књижевни језик? 
Зашто?
Дијалекти српског језика
Дијалекти српског језика 
ЕКАВСКИ (И)ЈЕКАВСКИ 
СТАРИЈИ: СТАРИЈИ: 
*призренско-тимочки * зетско-јужносанџачки 
* косовско-ресавски 
МЛАЂИ: МЛАЂИ: 
* шумадијско-војвођански * ииссттооччннооххееррццееггооввааччккии
Дијалекти српског језика
НАРОДНИ ГОВОРИ УУЗЗЕЕТТИИ ССУУ ЗЗАА ООССННООВВУУ 
ККЊЊИИЖЖЕЕВВННООГГ ЈЈЕЕЗЗИИККАА.. ММЕЕЂЂУУ ЊЊИИММАА 
ППООССТТООЈЈИИ РРААЗЗЛЛИИККАА УУ ААККЦЦЕЕННТТУУ,, 
ППААДДЕЕЖЖИИММАА,, ГГЛЛААГГООЛЛССККИИММ ООББЛЛИИЦЦИИММАА.. 
ННАА РРААЗЗЛЛИИЧЧИИТТИИММ ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈААММАА УУ 
УУППООТТРРЕЕББИИ ССУУ РРААЗЗЛЛИИЧЧИИТТИИ ННААРРООДДННИИ 
ГГООВВООРРИИ.. ППОО ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈААММАА ННАА ККООЈЈИИММССЕЕ 
ККООРРИИССТТЕЕ,, ДДООББИИЛЛИИ ССУУ ННААЗЗИИВВ..
ШШУУММААДДИИЈЈССККОО--ВВООЈЈВВООЂЂААННССККИИ 
• Заступљен у северозападној Србији и Војводини 
• Особине: 
- Четвороакценатски систем, 
- 7 падежа, 
- Јат је замењен гласом Е, 
- -у неким облицима изостаје глас Х (ладовина, оћу) 
- Група АО сажима се у О (мого, реко)
ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКИ 
• Заступљен у источној херцеговини, северозападној Црној 
Гори, делу БиХ, западном делу Санџака и западној Србији. 
• Особине: 
- -Четвороакценатски систем, 
- 7 падежа, 
- Јат је замењен гласом (И)ЈЕ, 
- Јавља се јекавско јотовање (ђед, шћети), 
- Углавном нема гласа Х (љеб, рана,...) 
- Група АО се сажима у О (пјево, дошо) 
- Инфинитив се завршава на –Т(И), -Ћ(И) (казат, рећ)
ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИ 
ПОДДИЈАЛЕКТИ: 
ппррииззррееннссккоо--јјуужжннооммооррааввссккии,, 
сврљишко-заплањски 
тимочко-лужнички 
•Заступљен је на југоистоку Србије и на границама 
према Бугарској и Македонији.
• Особине: 
-Постоји један нагласак, налик краткосилазном, који може 
бити на било ком слогу у речи; 
Падежни систем је аналитички - у синтетичком облику 
постоји номинатив, акузатив и вокатив, где је акузатив, уз 
предлог, преузео улогу коју у стандардном језику има 
већина других падежа (дошъл са снају - дошао са снахом, 
разговара о дете - разговара о детету); 
Чува се стари полугласник, који је у свим другим дијалектима 
промењен у -а (дън - дан, тънък - танак). 
Самогласно л (упореди стандардни језик - самогласно р) је у 
неким деловима дијалекта задржано (плн - пун, длг - дуг, 
слнце - сунце, слза - суза), док је у другим деловима прешло 
у -лу (плун, длуг, слунце, слуза). 
Сугласници ћ и ђ у овом дијалекту често прелазе у ч и џ: свеча, 
меџа.
-Постоје сви глаголски облици као у стандардном језику, 
али се разликују у творби и положају нагласка: 
* Футур се гради помоћу ћу/ће + презент 
Ћу дођем вечерас. - Доћи ћу вечерас. 
Ће дођеш сутра. - Сутра ћеш доћи. 
Ће га видимо вечерас. - Видећемо га вечерас. 
Ће гу видимо вечерас. - Видећемо је вечерас. 
Ће ги видимо вечерас. - Видећемо их вечерас. 
На крају мушког родарадног глаголског придева 
задржано је првобитно л (казал, работил), али је у неким 
деловима замењено са -ја (казаја). 
Аорист се много чешће користи него имперфекат.
Сугласника х нема (страота - страхота, греота - грехота). 
Примери употребе прилога: "cи“, и прилога „ги“ „га" и „гу“. 
А што си идеш там? - Зашто идеш тамо? 
Немој од то да ги причаш. - Немој о томе да им причаш. 
Пример употребе (присвојне заменице?) „си“. (себи) 
Ћу си идем кући. - Отићи ћу својој кући. (у неким 
крајевима - Ћу си идем дома). 
Гледај си посо. - Гледај своја посла. 
У неким крајевима се уместо упитне речце шта користи 
речица какво или кво Какво/Кво работиш? - Шта радиш? 
Какво/Кво си работил? - Шта си радио? (у неким 
крајевима је „работио“ уместо „работил").
КОСОВСКО-РЕСАВСКИ 
• Заступљен у централном делу Србије (територија 
Метохије, преко Косова и Копаоника, североисточна Србија, 
Крагујевац, Крушевац, Смедерево, североисточни део 
Баната... 
• Особине: 
-Чува стару акцентуацију (три акцента), 
- Јат је замењен гласом Е, 
- често изостаје глас Х (ладовина, оћу), 
- Компаратив се гради додавањем наставка –ШИ 
(новши, црнши) 
- Футур први се гради по моделу Ће да учи/ће учи
ЗЕТСКО-ЈУЖНОСАНЏАЧКИ 
*Почиње од Пераста и Улциња на југу и југозападу, те се простире све до границе 
са Албанијом. Обухвата највећи део Црне Горе, као и делове Србије око Санџака. 
Особине: 
Постоје само дугоузлазни и краткосилазни акценти. Они се могу јавити на сваком 
слогу у речи, па чак и на последњем што стандардни књижевни језик не 
дозвољава. 
-Јат је замењен гласом (И)ЈЕ, 
-Јавља се јекавско јотовање ( ( ђеца, ђевојка и пљесма), 
-Инфинитив се завршава на –Т(И), -Ћ(И) (казат, рећ) 
-Не разликују се локатив уз глаголе мировања и акузатив уз глаголе кретања; 
нпр. Селим се у кућу и Живим у кућу. 
глаголски облици имперфекат и аорист се још увек користе у овом дијалекту 
(нпр. Он иђаше код мене).
ШТА СМО НАУЧИЛИ 
Шта су дијалекти? 
Ко је заслужан што су народни говори ушли у основу српског 
књижевног језика? 
Који су дијалекти у иснови српског књижевног језика? 
Које су њихове особине? 
Којим дијалектом му говоримо? 
Који је поддијалекат којим ми говоримо? 
Од чега одступа наш говор у односу на књижевни?
1 von 15

Recomendados

функционални стилови von
функционални стиловифункционални стилови
функционални стиловиmilijana1
26.5K views15 Folien
Tvorba reči 2003 von
Tvorba reči 2003Tvorba reči 2003
Tvorba reči 2003zeljkotsc
9.5K views22 Folien
Глаголски облици - грађење von
Глаголски облици - грађење Глаголски облици - грађење
Глаголски облици - грађење Ивана Цекић
75.1K views1 Folie
Глаголски вид и род von
Глаголски вид и родГлаголски вид и род
Глаголски вид и родИвана Цекић
59.3K views1 Folie
Подела гласова von
Подела гласоваПодела гласова
Подела гласоваИвана Цекић
2.8K views28 Folien
Vuk s, o podeli narodnih pesama von
Vuk s, o podeli narodnih pesamaVuk s, o podeli narodnih pesama
Vuk s, o podeli narodnih pesamadragadavid
14.1K views14 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Vuk Stefanović Karadžić von
Vuk Stefanović KaradžićVuk Stefanović Karadžić
Vuk Stefanović KaradžićOS Cegar Nis
40.2K views38 Folien
Podela narodne književnosti ii 4 von
Podela narodne književnosti ii 4Podela narodne književnosti ii 4
Podela narodne književnosti ii 4dragadavid
20.4K views24 Folien
Гласовне промене von
Гласовне променеГласовне промене
Гласовне променеИвана Цекић
17.4K views2 Folien
Prilozi i-predlozi von
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predloziFlekica87
28K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Vuk Stefanović Karadžić von OS Cegar Nis
Vuk Stefanović KaradžićVuk Stefanović Karadžić
Vuk Stefanović Karadžić
OS Cegar Nis40.2K views
Podela narodne književnosti ii 4 von dragadavid
Podela narodne književnosti ii 4Podela narodne književnosti ii 4
Podela narodne književnosti ii 4
dragadavid20.4K views
Prilozi i-predlozi von Flekica87
Prilozi i-predloziPrilozi i-predlozi
Prilozi i-predlozi
Flekica8728K views
Zavisne rečenice - Ankica Lazarević - Ivana Mandić von NašaŠkola.Net
Zavisne rečenice - Ankica Lazarević - Ivana MandićZavisne rečenice - Ankica Lazarević - Ivana Mandić
Zavisne rečenice - Ankica Lazarević - Ivana Mandić
NašaŠkola.Net14.2K views

Destacado

Вукови певачи von
Вукови певачиВукови певачи
Вукови певачиИвана Цекић
15.9K views14 Folien
Joван Jовановић Змај von
Joван Jовановић ЗмајJoван Jовановић Змај
Joван Jовановић ЗмајАдријана Јоксимовић
10.8K views26 Folien
Почеци словенске писмености von
Почеци словенске писменостиПочеци словенске писмености
Почеци словенске писменостиMilica Stoilkovic
11K views12 Folien
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011. von
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.Olga Pesic
28.2K views21 Folien
Футур први von
Футур првиФутур први
Футур првиИвана Цекић
14.2K views26 Folien
Небеска река von
Небеска рекаНебеска река
Небеска рекаИвана Цекић
12.2K views15 Folien

Destacado(18)

Почеци словенске писмености von Milica Stoilkovic
Почеци словенске писменостиПочеци словенске писмености
Почеци словенске писмености
Milica Stoilkovic11K views
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011. von Olga Pesic
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.
Srpski rjecnik na internetu 1.10.2011.
Olga Pesic28.2K views
Stara religija i mitologija starih Srba von Milica Stoilkovic
Stara religija i mitologija starih SrbaStara religija i mitologija starih Srba
Stara religija i mitologija starih Srba
Milica Stoilkovic17.3K views
падежи систематизација von milijana1
падежи систематизацијападежи систематизација
падежи систематизација
milijana15.1K views
српски језик von vestam
српски језиксрпски језик
српски језик
vestam14.4K views

Similar a Дијалекти српског језика

Језичко стилска-средства von
Језичко стилска-средстваЈезичко стилска-средства
Језичко стилска-средстваМаргарита Бегемот
2.6K views11 Folien
Глаголски облици систематизација von
Глаголски облици систематизацијаГлаголски облици систематизација
Глаголски облици систематизацијаNataša Stojanović
10.2K views18 Folien
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном von
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномSrpska škola u inostranstvu
299 views31 Folien
Глаголски облици von
Глаголски облициГлаголски облици
Глаголски облициSilvana Jović
28.4K views18 Folien
Лексика српског књижевног језика von
Лексика српског књижевног језикаЛексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језикаИвана Цекић
1.9K views19 Folien
књижевна норма von
књижевна нормакњижевна норма
књижевна нормаdragadavid
3.1K views10 Folien

Similar a Дијалекти српског језика(20)

Глаголски облици систематизација von Nataša Stojanović
Глаголски облици систематизацијаГлаголски облици систематизација
Глаголски облици систематизација
Nataša Stojanović10.2K views
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном von Srpska škola u inostranstvu
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајномМетодички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Методички приступ усвајању африката на три нивоа у српском језику као завичајном
Глаголски облици von Silvana Jović
Глаголски облициГлаголски облици
Глаголски облици
Silvana Jović28.4K views
Лексика српског књижевног језика von Ивана Цекић
Лексика српског књижевног језикаЛексика српског књижевног језика
Лексика српског књижевног језика
књижевна норма von dragadavid
књижевна нормакњижевна норма
књижевна норма
dragadavid3.1K views
футур I von ksudjic
футур Iфутур I
футур I
ksudjic403 views
Основна употреба и значења личних глаголских облика von danijelaboka
Основна употреба и значења личних глаголских облика Основна употреба и значења личних глаголских облика
Основна употреба и значења личних глаголских облика
danijelaboka2.1K views
радни глаголски придев von ksudjic
радни глаголски придеврадни глаголски придев
радни глаголски придев
ksudjic7.2K views
радни глаголски придев von ksudjic
радни глаголски придеврадни глаголски придев
радни глаголски придев
ksudjic571 views
радни глаголски придев von ksudjic
радни глаголски придеврадни глаголски придев
радни глаголски придев
ksudjic1.3K views

Más de Ивана Цекић

Падежи von
ПадежиПадежи
ПадежиИвана Цекић
16.1K views1 Folie
Алманах ''Рукописи не горе'' 2 von
Алманах ''Рукописи не горе'' 2Алманах ''Рукописи не горе'' 2
Алманах ''Рукописи не горе'' 2Ивана Цекић
1.2K views18 Folien
Глаголски облици von
Глаголски облициГлаголски облици
Глаголски облициИвана Цекић
3K views1 Folie
Плава звезда- Презентација Николине и Катарине von
Плава звезда- Презентација Николине и КатаринеПлава звезда- Презентација Николине и Катарине
Плава звезда- Презентација Николине и КатаринеИвана Цекић
2K views19 Folien
Плава звезда- анализа von
Плава звезда- анализаПлава звезда- анализа
Плава звезда- анализаИвана Цекић
3.7K views12 Folien
Речи по начину постанка von
Речи по начину постанкаРечи по начину постанка
Речи по начину постанкаИвана Цекић
2.3K views1 Folie

Más de Ивана Цекић(20)

Плава звезда- Презентација Николине и Катарине von Ивана Цекић
Плава звезда- Презентација Николине и КатаринеПлава звезда- Презентација Николине и Катарине
Плава звезда- Презентација Николине и Катарине

Último

ICK7-L2.pptx von
ICK7-L2.pptxICK7-L2.pptx
ICK7-L2.pptxAleksandarSpasic5
8 views12 Folien
ICK7-L1.pptx von
ICK7-L1.pptxICK7-L1.pptx
ICK7-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 views14 Folien
IT9-L3.pptx von
IT9-L3.pptxIT9-L3.pptx
IT9-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 views13 Folien
Modeli razvoja IS.pdf von
Modeli razvoja IS.pdfModeli razvoja IS.pdf
Modeli razvoja IS.pdfVlada Nedic
8 views47 Folien
ICK7-L3.pptx von
ICK7-L3.pptxICK7-L3.pptx
ICK7-L3.pptxAleksandarSpasic5
5 views3 Folien
IT9-L4.pptx von
IT9-L4.pptxIT9-L4.pptx
IT9-L4.pptxAleksandarSpasic5
5 views6 Folien

Дијалекти српског језика

 • 2. ДДАА ССЕЕ ППООДДССЕЕТТИИММОО Како се нормира језик? Шта улази у норму српског књижевног језика? Која наречја постоје у српском језику? Које изговоре разликујемо у штокавском наречју? На који начин су створени ти изговори? Који дијалекти улазе у норму српског књижевног језика? Шта чини новоштокавску акцентуацију? Захваљујући коме народни говори улазе у књижевни језик? Зашто?
 • 4. Дијалекти српског језика ЕКАВСКИ (И)ЈЕКАВСКИ СТАРИЈИ: СТАРИЈИ: *призренско-тимочки * зетско-јужносанџачки * косовско-ресавски МЛАЂИ: МЛАЂИ: * шумадијско-војвођански * ииссттооччннооххееррццееггооввааччккии
 • 6. НАРОДНИ ГОВОРИ УУЗЗЕЕТТИИ ССУУ ЗЗАА ООССННООВВУУ ККЊЊИИЖЖЕЕВВННООГГ ЈЈЕЕЗЗИИККАА.. ММЕЕЂЂУУ ЊЊИИММАА ППООССТТООЈЈИИ РРААЗЗЛЛИИККАА УУ ААККЦЦЕЕННТТУУ,, ППААДДЕЕЖЖИИММАА,, ГГЛЛААГГООЛЛССККИИММ ООББЛЛИИЦЦИИММАА.. ННАА РРААЗЗЛЛИИЧЧИИТТИИММ ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈААММАА УУ УУППООТТРРЕЕББИИ ССУУ РРААЗЗЛЛИИЧЧИИТТИИ ННААРРООДДННИИ ГГООВВООРРИИ.. ППОО ТТЕЕРРИИТТООРРИИЈЈААММАА ННАА ККООЈЈИИММССЕЕ ККООРРИИССТТЕЕ,, ДДООББИИЛЛИИ ССУУ ННААЗЗИИВВ..
 • 7. ШШУУММААДДИИЈЈССККОО--ВВООЈЈВВООЂЂААННССККИИ • Заступљен у северозападној Србији и Војводини • Особине: - Четвороакценатски систем, - 7 падежа, - Јат је замењен гласом Е, - -у неким облицима изостаје глас Х (ладовина, оћу) - Група АО сажима се у О (мого, реко)
 • 8. ИСТОЧНОХЕРЦЕГОВАЧКИ • Заступљен у источној херцеговини, северозападној Црној Гори, делу БиХ, западном делу Санџака и западној Србији. • Особине: - -Четвороакценатски систем, - 7 падежа, - Јат је замењен гласом (И)ЈЕ, - Јавља се јекавско јотовање (ђед, шћети), - Углавном нема гласа Х (љеб, рана,...) - Група АО се сажима у О (пјево, дошо) - Инфинитив се завршава на –Т(И), -Ћ(И) (казат, рећ)
 • 9. ПРИЗРЕНСКО-ТИМОЧКИ ПОДДИЈАЛЕКТИ: ппррииззррееннссккоо--јјуужжннооммооррааввссккии,, сврљишко-заплањски тимочко-лужнички •Заступљен је на југоистоку Србије и на границама према Бугарској и Македонији.
 • 10. • Особине: -Постоји један нагласак, налик краткосилазном, који може бити на било ком слогу у речи; Падежни систем је аналитички - у синтетичком облику постоји номинатив, акузатив и вокатив, где је акузатив, уз предлог, преузео улогу коју у стандардном језику има већина других падежа (дошъл са снају - дошао са снахом, разговара о дете - разговара о детету); Чува се стари полугласник, који је у свим другим дијалектима промењен у -а (дън - дан, тънък - танак). Самогласно л (упореди стандардни језик - самогласно р) је у неким деловима дијалекта задржано (плн - пун, длг - дуг, слнце - сунце, слза - суза), док је у другим деловима прешло у -лу (плун, длуг, слунце, слуза). Сугласници ћ и ђ у овом дијалекту често прелазе у ч и џ: свеча, меџа.
 • 11. -Постоје сви глаголски облици као у стандардном језику, али се разликују у творби и положају нагласка: * Футур се гради помоћу ћу/ће + презент Ћу дођем вечерас. - Доћи ћу вечерас. Ће дођеш сутра. - Сутра ћеш доћи. Ће га видимо вечерас. - Видећемо га вечерас. Ће гу видимо вечерас. - Видећемо је вечерас. Ће ги видимо вечерас. - Видећемо их вечерас. На крају мушког родарадног глаголског придева задржано је првобитно л (казал, работил), али је у неким деловима замењено са -ја (казаја). Аорист се много чешће користи него имперфекат.
 • 12. Сугласника х нема (страота - страхота, греота - грехота). Примери употребе прилога: "cи“, и прилога „ги“ „га" и „гу“. А што си идеш там? - Зашто идеш тамо? Немој од то да ги причаш. - Немој о томе да им причаш. Пример употребе (присвојне заменице?) „си“. (себи) Ћу си идем кући. - Отићи ћу својој кући. (у неким крајевима - Ћу си идем дома). Гледај си посо. - Гледај своја посла. У неким крајевима се уместо упитне речце шта користи речица какво или кво Какво/Кво работиш? - Шта радиш? Какво/Кво си работил? - Шта си радио? (у неким крајевима је „работио“ уместо „работил").
 • 13. КОСОВСКО-РЕСАВСКИ • Заступљен у централном делу Србије (територија Метохије, преко Косова и Копаоника, североисточна Србија, Крагујевац, Крушевац, Смедерево, североисточни део Баната... • Особине: -Чува стару акцентуацију (три акцента), - Јат је замењен гласом Е, - често изостаје глас Х (ладовина, оћу), - Компаратив се гради додавањем наставка –ШИ (новши, црнши) - Футур први се гради по моделу Ће да учи/ће учи
 • 14. ЗЕТСКО-ЈУЖНОСАНЏАЧКИ *Почиње од Пераста и Улциња на југу и југозападу, те се простире све до границе са Албанијом. Обухвата највећи део Црне Горе, као и делове Србије око Санџака. Особине: Постоје само дугоузлазни и краткосилазни акценти. Они се могу јавити на сваком слогу у речи, па чак и на последњем што стандардни књижевни језик не дозвољава. -Јат је замењен гласом (И)ЈЕ, -Јавља се јекавско јотовање ( ( ђеца, ђевојка и пљесма), -Инфинитив се завршава на –Т(И), -Ћ(И) (казат, рећ) -Не разликују се локатив уз глаголе мировања и акузатив уз глаголе кретања; нпр. Селим се у кућу и Живим у кућу. глаголски облици имперфекат и аорист се још увек користе у овом дијалекту (нпр. Он иђаше код мене).
 • 15. ШТА СМО НАУЧИЛИ Шта су дијалекти? Ко је заслужан што су народни говори ушли у основу српског књижевног језика? Који су дијалекти у иснови српског књижевног језика? Које су њихове особине? Којим дијалектом му говоримо? Који је поддијалекат којим ми говоримо? Од чега одступа наш говор у односу на књижевни?