Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Anzeige
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1
Nächste SlideShare
5917010459170104
Wird geladen in ... 3
1 von 59
Anzeige

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Anzeige

Último(20)

น.ส.ศิริวิภา กาญจนาวิล-59170116-sec-1

 1. รายงาน เรื่อง Computer Programing จัดทาโดย นางสาวศิริวิภา กาญจนาวิล 59170116 กลุ่ม 1 เสนอ อ.กฤษณะ อิ่มสวาสดิ์ รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วิชา หลักการเขียนโปรแกรม (87613159-59) มหาวิทยาลัยบูรพา
 2. Week 1
 3. Dev c++ พื้นฐาน 1.ขั้นตอนในการเปิดไฟล์ใหม่เริ่มแรก 2.ขั้นตอนในการเขียนโปรแกรม 1.เริ่มด้วยHeader file คือ #include <stdio.h> 2.บรรทัดต่อไปตามด้วย void main() 3.เปิดปิดปีกกา{}ดังรูป 4.printf คือ แสดงผลทางหน้าจอ n คือ ขึ้นบรรทัดใหม่ 5.บรรทัดสุดท้ายที่ห้ามลืมคือ getch(); เพราะมันจะrunไม่ได้
 4. 3.การsaveต้องเลือกนามสกุล C source file(*.c)
 5. Week 2
 6. Java 1.ขั้นตอนในการเปิดไฟล์ใหม่เริ่มแรก 2. รูปนี้แสดงให้เห็นถึงในการrunข้อมูล
 7. 3.แสดงผลที่เราrunข้อมูลออกมา
 8. Week 3
 9. การหาพื้นที่ ขั้นตอนการหาพื้นที่ 1 การประกาศ header file 2 void main ( ) { 1 float คือ การรับค่าที่มีทศนิยมหลายตาแหน่ง ตามด้วยตัวแปรในการคานวณ 2 ใช้คาสั่ง printf แสดงค่าข้อมูลผ่านทางหน้าจอ ซึ่งใช้แสดงค่าตัวแปร 3 ใช้คาสั่ง scanf รับค่าข้อมูลจากคีบอร์ด ( .....จนครบทุกตัวแปรที่ต้องการรับค่า........) 4สูตรการคานวณหาพื้นที่ 5ใช้คาสั่ง printf แสดงการคานวณหาพื้นที่ getch(); return 0; } 3 การ run เพื่อดูค่าการแสดงผลผ่านทางกล่องข้อความ
 10. การนับชื่อของ Java
 11. Week 4
 12. If & Else int คือ การรับค่าที่เป็นตัวเลขจานวนเต็ม char คือ การรับข้อมูลเป็นตัวอักษร a คือ เมื่อrunโปรแกรมแล้วจะมีเสียงดังขึ้น scanf คือ รับค่าทางkeyboard if คือ เงือนไขที่เราจะกาหนดในวงเล็บ ถ้าเกินไปจากเงื่อนไขที่เรากาหนดก็จะมีการแสดงข้อมูลที่กาหนด เพื่อมาดังรูป else คือ อยู่นอกเงื่อนไขที่เรากาหนดใน if มันก็จะแสดงข้อมูลอีกอันออกมา 1.1 1.2
 13. 1.3 ตัวอย่างโค้ดการใช้คาสั่ง if #include "stdio.h" header file void main() { . int age; . printf("How old are you:"); คาสั่งหรือชุดคาสั่ง scanf("%d",&age); . if(age >= 60) คาสั่ง if { printf("You aer Oldest!!!!naa"); คาสั่ง printf } printf("Good Bye"); getch(); return 0; }
 14. การบวกตัวอักษร 1. #include <stdio.h> กาหนดเป็น header file 2.คาสั่งหรือชุดคาสั่งภายใต้void main - กาหนด char เป็นดาต้าไทด์สาหรับการรับค่าเป็นข้อมูลตัวหนังสือ - กาหนดตัวแปร 2 ตัว คือ ‘g’ , ‘k’ และ sum - ใช้คาสั่ง printf แสดงค่าข้อมูลผ่านทางหน้าจอ - getch () - retrun 0 3. การ run ดูผลการคานวณ
 15. Week 5
 16. การบวกลบตัวอักษร
 17. ตัวอย่างโค้ดการบวกลบตัวอักษร 1 #include "stdio.h" header file void main() { คาสั่งหรือชุดคาสั่งที่เราต้องการนามาบวกกัน char ch1 ='g'; การกาหนด char เป็นดาต้าไทด์สาหรับรับค่าทางตัวอักษร char ch2 ='k'; และกาหนดตัวแปร printf("ch1:%d + ch2:%d= %d",ch1,ch2,ch1+ch2); การใช้คาสั่ง printf ในการแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอ if(ch2 > ch1) การใช้คาสั่ง if ในการกาหนดเงื่อนไขการทางาน { printf("nch2 more then ch1"); การใช้คาสั่ง printf ในการแสดงข้อมูลผ่านทางหน้าจอ } printf("nGoodbye"); getch(); return 0; } การบวกลบตัวอักษร 2
 18. เว้นวรรคหน้า ที่ scanf (“ %c”)
 19. Switch…..case ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { - char ตัวสาหรับรับค่าเป็นตัวอักษร ใช้ %d - printf การแสดงค่าข้อมูลผ่านทางหน้าจอ - scanf การรับค่าข้อมูลจากคีบอร์ด - switch ใช้ได้ดีกับการตรวจของค่าตัวแปร switch (ค่าตัวแปร) { case ค่าที่ 1 : สิ่งที่ต้องการให้ทา case ค่าที่ 2 : สิ่งที่ต้องการให้ทา case ค่าที่ 3 : สิ่งที่ต้องการให้ทา … default : สิ่งที่ต้องการให้ทา ถ้าอยู่นอกเหนือจากข้างบน } } 3. การ run เพื่อตรวจสอบการทางานของโปรแกรม
 20. ชุดคาสั่งที่มีการเพิ่มเติมคาสั่ง for
 21. Week 6
 22. If & Else If เรื่องเกรด ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { - int ตัวสาหรับรับค่าเป็นตัวอักษร ใช้ %d - printf การแสดงค่าข้อมูลผ่านทางหน้าจอ - scanf การรับค่าข้อมูลจากคีบอร์ด - If เป็นคาสั่งที่ใช้ในการตรวจจับผลเปรียบเทียบที่เป็นจริง - else if ในการตรวจสอบ }
 23. Week 7
 24. คาสั่ง For การสร้างสูตรคูณ ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { int เป็นดาต้าไทด์ในการเก็บข้อมูลแบบจานวนเต็ม %d พร้อมทั้งตัวชื่อตัวแปร for ใช้ในกรณีเราต้องการทาซ้าโดยทราบจานวนครั้งที่แน่นอน for (กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับ;เปรียบเทียบตัวนับครบจานวนครั้งที่ต้องการหรือยัง; เพิ่มค่า / ลดค่าตัวนับ) { คาสั่งหรือกลุ่มคาสั่งที่ต้องการให้ทาซ้า } printf คาสั่งการแสดงข้อมูลผ่านทางจอภาพ getch (); retrun 0; 3. Run เพื่อดูผลการทางานของโปรแกรม
 25. การทาซ้าด้วยคาสั่ง for แบบระบุจานวน
 26. คาสั่ง While สูตรคูณ ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { int เป็นดาต้าไทด์ในการเก็บข้อมูลแบบจานวนเต็ม %d พร้อมทั้งตัวชื่อตัวแปร while มีการตรวจสอบเงื่อนไขก่อน หากเงื่อนไขเป็นจริง โปรแกรมจะเริ่มทาตาม Statement ที่ กาหนดไว้ while (condition) { statement1; statement2; ... statementN; } printf คาสั่งการแสดงข้อมูลผ่านทางจอภาพ getch (); retrun 0; } 3. Run เพื่อดูผลการทางานของโปรแกรม
 27. ตัวอย่างการสร้างสูตรคูณ จากคาสั่ง while
 28. Do while การสร้างสูตรคูณ ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { int เป็นดาต้าไทด์ในการเก็บข้อมูลแบบจานวนเต็ม %d พร้อมทั้งตัวชื่อตัวแปร do while คาสั่งเช็คเงื่อนไข หากเงื่อนไขเป็นจริง จะทาการทาซ้า แต่หากเงื่อนไขเป็นเท็จจะจบ การทางานแล้วออกจาก Loop do { statement1; statement2; ... statementN; } while (condition); printf คาสั่งการแสดงข้อมูลผ่านทางจอภาพ getch (); retrun 0; } 3. Run เพื่อดูผลการทางานของโปรแกรม
 29. ตัวอย่างการสร้างสูตรคูณ จากคาสั่ง do while
 30. Week 8
 31. คาสั่ง array array1d ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { int a[n]; การประกาศตัวแปรอาร์เรย์1 มิติ ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร[ขนาดของอาร์เรย์]; age[0] = ?; age[1] = ?; age[2] = ?; age[3] = ?; age[n] = n; getch (); retrun 0; } 3. Run เพื่อดูผลการทางานของโปรแกรม
 32. array_reverse Run
 33. array2d_cosstab ขั้นตอนการเขียน 1.กาหนด header file 2. Void main กาหนดคาสั่งหรือชุดคาสั่งที่ต้องการ { - ชนิดข้อมูล ชื่อตัวแปร [row][column]; - for (กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับ;เปรียบเทียบตัวนับครบจานวนครั้งที่ต้องการหรือยัง; เพิ่มค่า / ลดค่าตัวนับ) { คาสั่งหรือกลุ่มคาสั่งที่ต้องการให้ทาซ้า (แถว) { คาสั่งในการคานวณ } } - ใช้คาสั่ง printf ในการสร้างตาราง - for (กาหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวนับ;เปรียบเทียบตัวนับครบจานวนครั้งที่ต้องการหรือยัง; เพิ่มค่า / ลดค่าตัวนับ) { คาสั่งหรือกลุ่มคาสั่งที่ต้องการให้ทาซ้า (หลัก) } getch (); retrun 0; }
 34. 3. Run เพื่อดูผลการทางานของโปรแกรม
 35. Appiventor
 36. Apprication camera - เข้าสู่หน้าapp - เลือก Image  ดึงข้อมูลมาแสดงหน้าจอ - Button  ปุ่ม (เปลี่ยนชื่อ)  Properties  text
 37. -Media  เลือก camera - Storage (Tiny DB 1) * กล้องจะปรากฏ - Blocks
 38. เบ้า 1 ปุ้มเลือกกล้อง -Button  when Button 1 click do  call Camera 1 Take Picture เบ้าที่ 2 เก็บภาพ - เลือก Camera  when Camera 1 After Picture image do call Tiny DB 1 Tiny DB 1  StoreValue Text  พิมพ์“Pic” Variables  image
 39. เบ้า 3 แสดงภาพบนหน้าจอ - เลือก Image  set Image 1 Picture to - Tiny DB 1  call Tiny DB 1 Getvalue - Tag Pic - value If tag  Pic -บาร์โค้ตสาหรับเชื่อมกับโทรศัพท์
 40. Apprication GPS - Designer เลือก Labal -เลือก  Location Sensor1
 41. Blocks -บาร์โค้ตสาหรับเชื่อมกับโทรศัพท์
 42. Topo Toolbox
 43. Kidchakood 1.Browse for floder  ไดว์ฟที่เก็บข้อมูล DEM Floder DEM 2.พิมพ์ DEM = GRIDobj (‘Kidchakood.tif) * เลือกไฟล์ tif Dem = (Enter)
 44. MATLAB - -
 45. Matlab - แสดง a เป็นแนวนอนโดยใช้เว้นวรรค ( ) หรือคอมม่า (,) เป็นแนวตั้งใช้เซมิโคลอน (;) - นับ 0-100 ใช้โคลอน (:)
 46. Image Pracessing เรียนภาพที่ 1 กด figure,imshow(a)
 47. กด Enter แล้วภาพจะโชว์ขึ้น หลังกดค่าที่อาจารย์กาหนดแล้วจะได้ค่าที่ขึ้นตามภาพ
 48. figure,imshow(g) เปลี่ยนจาก a เป็น g จะได้ภาพสีเทา กด imhist (g) แล้วจะได้กราฟ
 49. กด figure,imshow(g)จะขึ้นภาพสีเทา จะได้ภาพขาวดา
 50. ภาพขาวดากับภาพที่เทาต่างกัน กดclcหน้าจอจะขาวสะอาด
 51. เปิดกล้อง สิ่งที่ได้เกิดภาพ vid = videoinput('winvideo', 1, 'MJPG_1280x720'); โค้ดที่ใช้ในการเรียกกล้อง
 52. Guide for Matlab - กดที่ Push Button มาลากวางให้สวยงาม
Anzeige