Звіт 21-22директора.docx

Бондаренко Л.І.

ЗВІТ ДИРЕКТОРА
КУМЕЙКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
І-ІІ СТУПЕНІВ
МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ
ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ
ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Вступ
На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 №
55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про
порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та
громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від
23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою
подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи
управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у
закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації,
представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність та підсумки роботи педагогічного
колективу протягом 2021/2022 навчального року.
У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор керувалася
посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які
регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами
України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної
політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими
документами у галузі освіти.
Навчальний процес
На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості
освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема
формувальне оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання, дотримання
основних принципів НУШ –дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції
предметів.
За останні роки контингент учнів у нашому закладі перебуває в межах 60 учнів.
На 2022/2023 навчальний рік передбачається 7 першокласників.
У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та ВС цей навчальний рік
був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило
як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що всі навчальні
заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи
Google Meet. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів, з яких 82%
працювали онлайн.
№
з/п
Клас Загальна
кількість
учнів
Наявні умови
для
забезпечення
дистанційного
навчання
% Відсутні або обмежені умови для дистанційного
навчання
відсутній
доступ
до
Інтернету
% обмежений
доступ до
Інтернету
%
1 1 6 5 83 - 0 1 17
2 2 6 4 83 1 17 1 17
3 3 7 5 71 - 0 2 29
4 4 5 4 80 1 20 0 0
5 5 5 4 80 - 0 1 20
6 6 6 6 100 - 0 - 0
7 7 10 9 90 - 0 1 10
8 8 6 5 100 - 0 1 17
9 9 8 8 100 - 0 - 0
Всього 9 59 50 82 2 4 7 14
У 2022/2023 н.р. навчалося 59 учнів, з яких 51 учень переведено на наступний рік
навчання та 8 випускників.
Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень учнів на кінець
навчального року такий:
Другий ступінь нараховує 35 учнів, якість знань 60 %. На високому рівні
навчається 1 учень (3%), на достатньому – 20 учнів (57%), на середньому - 14учнів
(40%), на початковому - 0 учнів (0 %)
Відповідно до навчального плану роботи закладу за рахунок варіативної
складової було 156,5 годин. Особлива увага приділяється вивченню учнями
української мови як державної. Головним завданням є підготовка мовно-грамотної
людини з високим рівнем комунікативної компетентності. Тому за рахунок
варіативної складової збільшено кількість годин на вивчення української мови в 5-8
класах по 1 год. Учителі української мови використовують додатковий час для
підготовки учнів до участі у конкурсах.
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 у навчальному році
здійснювалась курсова перепідготовка при комунальному в навчальному закладі
ЧОІПОПП ЧОР у дистанційній формі. Курсова перепідготовка здійснювалася
відповідно до графіка, який складається на кожний рік та затверджується
педагогічною радою. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних
працівників курсову перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація
педпрацівників здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації
педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного
підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх
професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й
авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу.
У 2021/2022 н.р. атестувалося 3 учителів:
- Кожушко Світлана Олексіївна, вчитель англійської мови, на підтвердження раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії, спеціаліст першої категорії;
- Білик Алла Сергіївна, вчитель початкових класів, на встановлення кваліфікаційної
категорії, спеціаліст першої категорії ;
- Шуляк Марина Анатоліївна, вчитель початкових класів, на встановлення
кваліфікаційної категорії, спеціаліст другої категорії.
високий
3%
достатній
57%
середній
40%
початковий
0%
5-9 класи
високий достатній середній початковий
Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу
дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на
достатньому рівні.
На кінець 2021/2022 н.р. якісний склад педагогічного колективу становить:
спеціаліст вищої категорії – 3 учителі, що становить - 23%;
спеціаліст першої категорії - 8 учителі, що становить - 61 %;
спеціаліст другої категорії - 1 учитель, що становить- 8%;
спеціаліст - 1 (педагог- організатор) -8%
2 педагоги закладу мають звання «старший вчитель» :
Максименко Л.Г., вчитель української мова та літератури;
Шевчук С.Г., вчитель початкових класів.
Обдарована дитина
Педагогічний колектив закладу упродовж року проводив роботу, спрямовану
на розвиток в учнів інтересу до знань та формування творчої особистості через:
- використання інформаційних технологій, методу проектів, моделювання
педагогічних ситуацій;
-виховання компетентної особистості учня для життя в інформаційному
суспільстві;
- поєднання всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості;
- формування в учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих
знань;
- організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів;
- впровадження принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку
обдарованих дітей.
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на
виконання річного плану роботи закладу було затверджено план роботи з
обдарованими дітьми, за яким створювалися умови для пошуку, розвитку й
педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювалося творче
самовдосконалення учнів, самореалізація у сучасному суспільстві. Для реалізації в
закладі створена певна система роботи: щорічно оновлюється банк даних про
обдарованих дітей, з варіативної частини були виділені додаткові години для
підсилення української мови, на факультативи, гуртки.
Звичайно, пандемія та ситуація з вторгненням рф в Україну внесла свої
корективи, тому другий рік поспіль не проводився ІІ етап предметних олімпіад. У
жовтні відбувся шкільний етап олімпіад з базових дисциплін, в яких взяли участь
4 учнів, та 4 часники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу ім.П.Яцика.
Учасники ІІ етапу Всеукраїнської олімпіад 2021 /2022н.р.
23%
61%
8%
8%
ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД
вища категорія перша категорія друга категорія спеціаліст
№
п/п
ПІП Клас Предмет Вчитель Другий
предмет
Вчитель
1. Гребінюк
Анна
9 Українська
мова
Максименко
Л.Г.
2. Бондаренко
Вєроніка
7 Математика Мамедова Т.Ф.
3. Царук Дана 8 Математика Мамедова Т.Ф. Біологія Бойко О.В.
4. Курінна
Ірина
9 Географія Будник Б.Р. Англійська
мова
Кожушко С.О.
Учасники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу ім.П.Яцика
1 Бондаренко Єва Ігорівна 4 Білик А.С.
2 Бондаренко Вєроніка Ігорівна 7 Максименко Л.Г.
3 Танана Дарина Олександрівна 7 Максименко Л.Г.
4 Курінна Ірина Анатоліївна 9 Максименко Л.Г.
Вчитель фізичної культури Усик О.М. підготував команду учнів 5-9 класів, які
здобули перемогу в спортивному святі «Спорт – здоров'я,
спорт – це сила, що дають всім дітям крила!» Мошнівської СТГ, яке відбулося у
вересні 2021 року. Переможцями стали: Запорожець Віктор (ІІ місце біг на 30м,
І місце стрибки), Савченко Софія (ІІІ місце біг на 60 м, ІІ місце віджимання, І
місце стрибки), Шульгін Станіслав (І місце біг на 60 м), Кошова Каріна
(ІІ місце віджимання), Омельковець Євгеній (ІІ місце підтягування), Савченко Софія
(І місце стрибки).
Вчитель початкових класів Білик А.С. розробила серію презентацій до уроків
української мови на конкурс «Краший електронний ресурс» та підготувала ученицю 4
класу Бондаренко Єву, яка отримала ІІ місце у ІІ (територіальному) етапі
ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика
Вчитель української мови та літератури Максименко Л.Г. підготувала для
участі в предметній олімпіаді з української мови Гребінюк Анну, ученицю 9
класу Кумейківського ЗЗСО І-ІІ ст., яка отримала ІІ місце у ІІ
(територіальному) етапі та учасників ХХІІ Міжнародного конкурсу з української
мови ім.П.Яцика: Бондаренко Вєроніку, ученицю 7 класу, за І місце у ІІ
(територіальному) етапі; Танану Дарину, ученицу 7 класу, за ІІ місце у ІІ
(територіальному) етапі.
Вчитель математики Мамедова Т.М. підготувала учасників предметної
олімпіади з математики: Бондаренко Вєроніку, ученицю 7 класу, яка
отримала ІІІ місце у ІІ (територіальному) етапі; Царук Дану, ученицю 8 класу, яка
отримала ІІІ місце у ІІ (територіальному) етапі.
Протягом навчального року здобувачі освіти 6-9 класів були активними учасниками
інтернет-проєкту Черкаської обласної Ліги старшокласників «Ми – патріоти
Черкащини, а саме:
- Підпроєкт «Збережемо природу заради майбутнього» - Савченко С.,
7 клас;
- Підпроєкт «Пишаюся тобою, рідний краю» - Веретільник М., 8 клас;
- Підпроєкт «Патріоти на захисті Батьківщини» - Зайцева М., 6 клас;
- Підпроєкт «Покращуємо життя своєї громади» - Танана Д., 7 клас;
- Підпроєкт «Бути здоровим – це модно» - Васілєнкова Д., 7 клас.
Педагог-організатор, Жила В.І. була куратором участі учнів закладу освіти, які
отримали ІІ місце в районному етапі за підпроєкти обласної Ліги старшокласників:
«Збережемо природу заради майбутнього», «Пишаємось тобою, рідний краю»,
«Покращуємо життя своєї громади», «Патріоти на захисті Батьківщини», «Бути
здоровим – це модно».
В закладі освіти функціонує мережа шкільних гуртків: шкільний театр «Росава»
(кер. Жила В.І.); вокальний гурток «Домісолька» (кер. Курінна М.С.); туристсько-
краєзнавчий гурток «Краяни» (кер. Усик О.М.); краєзнавчо-народознавчий гурток
«Мандрівник» (кер. Максименко Л.Г.). вихованці цих гуртків були активними
учасниками різноманітних заходів, а саме:
- Вернісаж «Настрій на долоньках» (вересень);
- Олімпійський урок (вересень);
- Одноденний похід до місця козацької битви під Кумейками 1637 року
(жовтень);
- Святкова імпреза «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель» (жовтень);
- Книжкове дефіле «Українська книга на подіумі" (листопад);
- Челендж #День Гідності і Свободи# (листопад);
- Вернісаж «Різдвяні листівки» (грудень);
- Новорічне свято «Вже Дід Мороз іде до нас» (грудень);
- Аукціон «Рідна мова моя калинова» (лютий);
- День Єднання (лютий).
Здобувачі освіти 5-9 класів здобули командну перемогу в спортивному святі
«Спорт – здоров'я, спорт – це сила, що дають всім дітям крила!» Мошнівської СТГ, яке
відбулося у вересні 2021 року. Переможцями стали: Запорожець Віктор ( ІІ місце біг
на 30 м, І місце стрибки), Савченко Софія (ІІІ місце біг на 60 м, ІІ місце віджимання, І
місце стрибки), Шульгін Станіслав (І місце біг на 60 м), Кошова Каріна (ІІ місце
віджимання), Омельковець Євгеній (ІІ місце підтягування), Савченко Софія (І місце
стрибки).
Виховна робота
Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи,
педагогічний колектив закладу освіти протягом 2021/2022 н.р. орієнтувався на
нормативно-правову базу з питань виховної роботи.
В зв’язку з пандемією, що спричинена поширенням коронавірусної хвороби
COVID-19 та впровадженням карантинних обмежувальних заходів, а також,
введенням ВС з 24.02.2022 р., освітній процес закладу був організований у
дистанційній формі. Усі заходи протягом року проведені з дотриманням усіх правил
соціального дистанціювання.
Уся система виховання в закладі мала на меті допомогти здобувачам освіти стати
самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки
цьому система виховної роботи в закладі освіти сприяла мотивації до саморозвитку,
самореалізації всіх учасників освітнього процесу. Реалізація всіх напрямків
виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом
роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі
загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з
батьківською громадськістю.
Серед основних завдань виховної роботи закладу були наступні:
– забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей закладу, сприяти
збереженню мережі та контингенту учнів закладу освіти;
– підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під
час освітнього процесу так і поза межами закладу;
– посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді
любові до Батьківщини, громадянських якостей;
– популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного
краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну
єдність поколінь;
– сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками
освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур
і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до
культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис
української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти,
чесності, відповідального ставлення до природи;
– активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної
освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури,
спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до
негативних впливів соціального оточення;
Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-9 класів проведено
у серпні 2021 року засідання МО класних керівників з питань планування виховної
роботи та був складений план взаємодії та співпраці закладу освіти, батьківського
комітету та учнівського самоврядування.
Особливу увагу приділено превентивному вихованню як головному чиннику у
формуванні безпечної поведінки , рівня вихованості здобувачів освіти
1-9 класів. В закладі навчається 59 дітей : всі відвідують заняття регулярно,
бездоглядних дітей немає, дітей схильних до правопорушень немає, неблагополучних
сімей немає, кожної третьої середи місяця проводиться єдиний день профілактики
правопорушень на теми: «Захист моїх прав», «Принципи академічної доброчесності»,
«Ми – учасники дорожнього руху», «Обов'язки школярів».
З метою розповсюдження та пропаганди правових знань серед неповнолітніх,
виховання правової культури та свідомості, законослухняності, утворення в закладі
освіти атмосфери неприпустимості будь-яких проявів антигромадської, протиправної
поведінки створена рада профілактики правопорушень ( наказ № 50 від 01.09.2021).
Класними керівниками, педагогом-організатором були проведені такі заходи: класні
години «Дотримання правил здобувача освітим – обов'язок кожного», «Школа
самовиховання», міні-дослідження «Режим дня – запорука успіху».
У вересні-жовтні 2021 року проведено громадський огляд умов проживання,
навчання та виховання дітей з категорійних сімей. За підсумками в 2021-2022
навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує:
- сім’ї трудових мігрантів - 1;
- багатодітних сімей – 9, в них дітей – 23 ;
- дітей із неповних сімей – 16 ;
- дітей - напівсиріт – 2 ;
- малозабезпечених сімей – 1; в них дітей – 5,
- дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 30
Розроблено і впроваджено заходи щодо проведення:
Інформаційно-профілактичного заходу «День з поліцейським та рятівником»:
- демонстрація відеороликів «Я можу захистити себе» (14.09, Жила В.І.);
- тестування з правил дорожнього руху (16.09, класні керівники);
- єдиний урок «Безпека руху – запорука життя і здоров'я» (16.09);
- зустріч з представниками органів ДПС (23.09, Жила В.І.).
Тижня безпеки дорожнього руху:
- тематична виставка «Життя – це наш безцінний скарб» (15.11);
- відгадуємо кросворди «Безпека дорожнього руху» (16.11, Жила В.І.);
- Дорожня вікторина (18.11, Жила В.І.);
- перегляд відеороликів «Безпека пішоходів – у руках самих пішоходів» (19.11,
Будник Б.Р.).
Дня української писемності та мови:
- мовознавча афіша (08.11, Жила В.І.);
- радіодиктант національної єдності (09.11, Максименко Л.Г.)
- книжкове дефіле «Українська книга на подіумі» (09.11, Жила В.І.).
Дня гідності та свободи:
- онлайн-челендж «Герої Майдану» (22.11, Жила В.І.);
- година громадянскості «Заради щастя і свободи» (21.11, кл. керівники).
Дня пам'яті жертв голодоморів:
- тематичний колаж «Пам'ять серця» (26.11, Жила В.І.);
- хвилина мовчання ( 26.11, Жила В.І.);
- акція «Запали свічку пам'яті» (27.11, класні керівники).
Тижня доброчесності:
- магічний урок доброчесності (29.11, класні керівники);
- година спілкування «Що таке корупція?» (02.12, класні керівники);
- тренінгове заняття «Добро. Чесність» (03.12, класні керівники).
Тижня права «Я і закони моєї держави»:
- тематична виставка «Права і обов'язки людини і громадянина» (06.12)
- єдиний день інформування про чинне законодавство (07.12, Будник Б.Р.);
- вікторина «Юні правознавці» ( 09.12, Будник Б.Р.).
Дня єднання:
- тематична виставка «Ми – єдина Україна» (16.02, Жила В.І.);
- урочисте зібрання «Єднаймося, брати мої» (16.02, Жила В.І.).
Особлива увага в закладі освіти приділяється національно-патріотичному
вихованню. Створені куточки: історичний «Ми йшли до Перемоги», краєзнавчий
«Святе, як хліб – моє село», тематичні панорами: «Небесна сотня», «Подвигу лежить
дорога у вічність» ( події в АТО). Учні школи взяли участь у відзначенні
Міжнародного дня миру, Дня туризму, Дня захисника України та Дня українського
козацтва, Дня української писемності, Дня гідності та свободи, Дня пам'яті жертв
Голодомору 1932-1933 років, Дня Святого Миколая, Дня пам’яті жертв Голокосту,
День битви під Крутами, Дня звільнення Черкаського району в роки Другої світової
війни, Дня пам’яті Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня безпечного
Інтернету, Дня Чорнобильської трагедії, Дня пам'яті та примирення, зокрема, були
проведені такі заходи:
- акція «Настрій на долоньках» ( 21.09, Жила В.І.);
- майстер-клас «Стиль життя: подорожі рідним краєм» (27.09. Усик О.М.);
- експрес-вітання ліквідаторам Чорнобильської аварії (14.12, Жила В.І.);
- акція «Лист Святому Миколаю» (17.12, Жила В.І.);
- акція «Ланцюг єднання» (21.01, класні керівники);
- хвилина мовчання «Вони воювали за Україну» (04.02, класні керівники);
- експрес-вітання учасників бойових дій на території інших держав (15.02,
Жила В.І.);
- мовознавчий аукціон «Мова моя калинова» (21.02, Жила В.І.).
Із метою пропаганди здорового способу життя в закладі освіти організовано
чітку та цілеспрямовану роботу з означеного питання:
- олімпійський урок (16.09., Усик О.М.);
- весела перерва «Ми розважаємося» (19.10, Жила В.І.);
- всесвітній день миття рук (15.10, кафедра праці);
- міні-дослідження «Режим дня – запорука успіху» (18.11, кл. керівники);
- шаховий турнір (січень, Усик О.М.);
Взаємодія колективу з родинами має різноманітні форми та здійснюється в
різних напрямах – організаційно-адміністративному, функціональному,
матеріальному, культурно-освітньому. Протягом навчального року школа тісно
працювала з батьківською громадою: групові консультації «Режим дня – запорука
успішного навчання», анкетування батьків 5 класу, батьківські збори «Адаптація
учнів до шкільного середовища».
Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування
адміністрацією закладу про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання
відвідування учнями школи заслухано на засіданнях педагогічної ради та на нарадах
при директору (наказ № 81-г від 28.12.2021).
Постійно в закладі освіти проводяться заходи із питань правової освіти та
виховання, а саме:
- класна година «Дотримання правил здобувача освіти (06.09, класні.
керівники);
- день ввічливості «Посмішка і гарний настрій» (16.11, кл. керівники);
- виставка малюнків «Ми і наші права» (24.11, Жила В.І.);
- година правової грамотності (10.12, Будник Б.Р.);
- день безпечного Інтернету (10.02, класні керівники).
Під час проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» учні
школи стали учасниками таких заходів:
- акція «Біла стрічка» (25.11, Жила В.І.);
- виховна година «Майбутнє без насильства» (29.11, класні керівники);
- тренінгове заняття «Життя людини – найвища цінність» (Шуляк М.А.);
Протягом навчального року класними керівниками 1-9 класів проводилися
тематичні класні години : «Школа самовиховання» (щомісяця), «Фінансова
грамотність» (01.11), відверта розмова «На порозі зимових канікул» (20.12),
профорієнтаційна година «Діагностика моїх можливостей» (24.01).
У закладі освіти діє волонтерський загін, який налічує 10 осіб (7 клас),
(керівник Жила В.І.). Робота загону спрямована на виконання Національної програми
«Основні орієнтири виховання» та пов’язана з реалізацією виховних завдань закладу.
Волонтери систематично допомагають підшефним вчителям-пенсіонерам, ветеранам
праці, які потребують допомоги, а також тісно співпрацюють із громадськими
організаціями: сільською радою, дитячим садочком «Гайок». Вони постійно слідкують
за порядком біля пам’ятника воїнам, загиблим в роки Другої світової війни ,
пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років та могилами парашутистів.
Протягом 2020-2021 навчального року загін волонтерів зробив багато цікавих справ:
- операція «Пам’ятники» (22.09);
- фотовиставка до Дня захисту тварин (04.10);
- Всесвітній день дитини (19.11);
- екологічний десант «Нагодуй птахів» (02.12);
- день спонтанного прояву доброти (17.02).
Особливу увагу приділено екологічному та трудовому вихованню здобувачів
освіти. Вони стали активними учасниками квіткового вернісажу, трудової години
«Клумба на подвір'ї», Всесвітнього дня прибирання, рейду бережливості.
Здобувачі освіти 6-9 класів взяли участь у інтернет-проекті Обласної Ліги
старшокласників «Ми – патріоти Черкащини»:
- підпроєкт «Збережемо природу заради майбутнього» - Савченко С., 7 кл.;
- підпроєкт «Пишаємось тобою, рідний краю» - Веретільник М., 8 кл.;
- підпроєкт «Покращуємо життя своєї громади» - Танана Д., 7 кл.;
- підпроєкт « Патріоти на захисті Батьківщини» - Зайцева М., 6 кл.;
- підпроєкт «Бути здоровим – це модно» - Васілєнкова Д., 7 кл.
В закладі освіти функціонує орган учнівського самоврядування «Учнівська
академія» на чолі якої стоїть президент. Президентом у 2021/ 2022 н.р. було обрано
Кошову Каріну , ученицю 9 класу. Склад Учнівської академії:
- кафедра навчання та дисципліни (голова, Царук Д., 8 клас):
- кафедра дозвілля та розваг (голова Савченко С., 7 клас.);
- кафедра праці (голова Бойчук А.., 9 клас);
- кафедра волонтерів (голова Зайцев М., 9 клас);
- кафедра вожатих (голова Курінна І., 9 клас);
Кожна кафедра проводила роботу відповідно до плану. Члени учнівського
самоврядування контролювали чергування учнів 8-9 класів по школі, відповідали за
чистоту і порядок в навчальних кабінетах та на території школи, організовували
проведення загальношкільних творчих справ та заходів, а саме: вікторина «Хочу все
знати», акція «Бережи шкільний підручник», година-пік з директором закладу освіти,
рейд «Учнівський щоденник», вернісаж «Моя мрія», містечко майстрів «Цікаві речі
від малечі», вечорниці на святого Андрія, вернісаж «Різдвяні листівки», скринька ідей
«Як підвищити настрій», КІС «Бережи здоров'я змолоду».
Виховна робота в період військового стану проводилася в онлайн-режимі, а
саме: операція «Поділися насінням квітів» ( 02.03); онлайн-вітання «Вітає Березень
крилатий жінок із весняним святом» (08.03); вернісаж «Все буде Україна» (21.03);
відеосалон до Всесвітнього дня здоров'я, картинна галерея «Жертви шкідливих
звичок» (07.04); тематична виставка «День космонавтики, презентація та відеоролик
«Людина і космос» (12.04); вікторина «Первоцвіти» ( 13.04); ЄДПП: правила
поведінки на природі (20.04); презентація «День Землі» ( 22.04); тематична виставка
«Чорнобильські дзвони», експрес-інформація «Пам'ятаймо чорнобильський квітень»
(26.04); вікторина «Толерантність в шкільному колективі» (29.04); покладання
гірлянди Слави, історична довідка та відеоролик «День пам'яті та примирення»
(08.05); фото-квест «День Європи» (09.05); онлайн-вітання «День сім'ї» (15.05);
відеоролик «Україна моя вишивана» (19.05); відеоролик «Заповіт Кобзаря»,
відеозапис читання творів Шевченка учнями нашого закладу: Громової П.,
Кошової К.
Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в закладі освіти працює 9
класних керівників, практичний психолог, шкільний бібліотекар та педагог-
організатор.
Колектив закладу керувався головним завданням – виховати морально здорову,
духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю,
культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме
закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде
готовий працювати заради процвітання своєї країни.
Важливим є те, що більшість подій та заходів, що проходять в закладі,
висвітлюються на сторінках сайту закладу та в групі закладу освіти у Фейсбук. Це дає
можливість систематично інформувати батьків та громадськість про проведену
роботу.
Класними керівниками систематично проводяться бесіди з БЖД.
Педагогічний, технічний та учнівський колективи постійно дбають про чистоту
та комфорт в приміщенні закладу та біля нього. У жовтні проведено загальношкільну
акцію по благоустрою території закладу. У травні силами педагогічного колективу
впорядкована уся територія школи та сільський парк.
Забезпечення організації харчування
Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування,
організації якого у роботі закладу освіти надається великого значення.
Харчуванням було охоплено 58 дітей, що становить 99 %, з них:
- учнів пільгових категорiй, якi мають право на безкоштовне харчування вiдповiдно
до чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень виконавчого комітету
Мошнівської сільської ради (вартість харчодня 18.00 грн.);
- для учнів 1-4 класів проводилося харчування за рахунок бюджетних коштів, за
ціною 15.00 грн.
- для учнів, які відвідують ГПД, здійснювалося гаряче харчування на суму 15.00
грн., - за кошти батьків;
- для учнів 5-9 класів 18.00 грн. – за кошти батьків.
Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог
щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в
належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами,
проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання
відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням
дозволених миючих засобів.
Господарська діяльність
Заклад освіти під’єднано до високошвидкісного інтернету (100 мбіт/с), а цього року
ще 5 кабінетів покрито WiFi-інтернетом.
Протягом 2021/2022 н.р. наш заклад освіти отримав за рахунок бюджетних коштів:
Отримано з Софіївського ЗЗСО І-ІІ ступенів (червень 2021 року)
1 Генератор бензиновий 10190001 шт. 1 16000
2 Телевізор 10190002 шт. 1 8393
3 Ноутбук 10180010 шт. 1 15492
3 Багат.пристр.(прінт+скан+лам) 10180011 шт. 1 11166
4 Комплект ПК вчителя 10180003 шт. 1 12643
5
Мультимедщійний проектор
Epson EB-XS92 10180001 шт. 1 3293
6 Шкаф 10130110 шт. 1 205
7 Коркова дошка 11140002 шт. 1 943,03
8 Мікроскоп SIGETA 11140003 шт. 1 3500
9 Стіл 11140512 шт. 2 100
10 Стіл 11140526 шт. 1 78
11 Дошка коркова 11160005 шт. 1 584
12 Дошка фліпчарт 11160006 шт. 1 761
13 Дошка шк.магнітно крейдова 11160007 шт. 1 1678
14 Комплект (стіл і стілець) 11160008 шт. 8 7776
15 Комплект (стіл і стілець) 11160009 шт. 7 6929,58
16 Відкрита шафа 11160010 шт. 2 1848
17 Відкрита шафа 11160011 шт. 2 2940
18 Відкрита шафа 11160012 шт. 1 1185,6
19 Стілець 11161257 шт. 3 36
20 Стіл 11140529 шт. 1 40
21 Стіл 11140523 шт. 1 59
22 Телефон 11170142 шт. 1 67
23 Жалюзі 11164394 шт. 2 100
24 Стіл 11165078 шт. 1 50
25 Шафа (комплект) 11164734 шт. 1 30
26 Термометр інфрач. безконт. шт. 1 2089.50
Всього 95897.21
Наочно-дидактичний матеріал для 1 класу на загальну суму 16293.92
Отримано від виконавчого комітету Мошнівської сільської ради
1 Табличка інфомаційна 11164840 шт. 1 687,18
2 Дошка крейдова 11160047 шт. 1 3915
3 Ламінатор р2Е 11130007 шт. 1 1135
4
Багато функціональний
пристрій 11130008 шт. 1 8000
5 Ламінатор 11130009 шт. 1 2800
6
Телевізор Glofiish iX 40
Smart 11130010 шт. 1 13100
7
Телевізор тип 2 Kivi
43U710KB 11130011 шт. 3 54000
8
Багато функціональний
пристрій Epson L3150 11130012 шт. 1 8800
9
Дошка аудиторна
1500*1000 11130013 шт. 1 2255
10
Дошка аудиторна
2000*1000 11130014 шт. 1 2547
11
Шкільна дошка крейдово-
магнітно-маркерна
300*100 11130015 шт. 1 4820
12 Стілець офісний 11130016 шт. 1 850
13
Стіл письмовий з
шухлядами 11130017 шт. 1 2400
14 Крісло-мішок Груша 11130018 шт. 2 2800
15 Шафа книжкова відкрита 11130019 шт. 1 2050
16
Контейнери для
роздаткового матеріалу 11130020 шт. 3 780
17
Портативний
комп'ютер(ноутбук) 10146001 шт. 1 21037,5
Всього 131976.68
Поновлення обладнання для харчоблоку
1 Стіл виробничий 10148002 шт. 1 20000
2 Електромясорубка 10148003 шт. 1 20000
3 Холодильник 10148004 шт. 1 20000
1 Стелаж виробничий 11130021 шт. 1 5480
2 Ваги 11130022 шт. 1 5500
Всього 70980.00
Наочно-дидактичний матеріал для 1 класу на загальну суму 13826 грн.
Канц.товари на загальну суму 3084.96+550.00 (чорнило Саnon)+190.00 (прапор)
Медикаменти – 868.29
Миючі засоби – 5190.00
Пожежний інвентар - 7305.40 (вогнегасники - 5 шт. на суму 3072.00, респіратори - 35
шт. на суму 3150.00, лом- 1 шт. 204.00, сокира -1 шт. 308.40, лопата – 1шт. 169.00,
кошма – 1 шт. 402.00)
Фарба для поточного ремонту закладу – 3500.00
Поточний ремонт системи теплопостачання – 3185.00
Спонсорська допомога
ЯСП ТОВ «Пономар»
- Принтер 2 шт на суму 7494 грн
- Канцтовари на суму 2503 грн
Всього на суму 10000 грн.
Цибуля - 10 сіток
Морква – 10 сіток
Буряк столовий -10 сіток
Надання транспортних послуг для викачки вигрібної ями та обкошування стадіону і
частково території закладу.
Подарунки учням до дня святого Миколая
Степанець І. (кандидат в депутати)
Щиток (екран) захисний для педагогів – 15 шт.
Антисептик для рук (0,5 л.) – 16 шт.
«Євровудекс»
Поїздка колективу до Дня працівника освіти в м. Умань:
- Парк Софіївка
- Артоб’єкт «Серце України».
Подарунки учням на новорічні свята.
Лісництво Новорічна ялинка з доставкою в навчальний заклад, спортивний інвентар.
Розхідні матеріали та запчастини для мотокоси (бензин, масло – травень 2022 р.)
Обладнано класну кімнату першого класу відповідно до вимог НУШ ( парт,
комп’ютер, багатофункціональний пристрій, телевізор, корково-магнітна дошка,
ламінатор, роздатковий матеріал – серпень 2021р.).
Учителі продовжили роботу по оновленню стендів у кабінетах та коридорах.
Кожен рік виконуються поточні та косметичні ремонти, є висновки
державної санітарно –епідеміологічної служби про відповідність приміщень
вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів
опори ізоляції електромережі.
Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду
закладу освіти. Коридор поступово поповнюються новими сучасними стендами.
Подвір'я завжди прибране, доглянуте. Силами всіх учасників колективу приміщення
та територія закладу підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні,
відрізняється чистотою та охайністю. Проводиться скошування трави на газонах
і періодичне вивезення сміття з території закладу освіти.
У діяльності закладу освіти забезпечується прозорість, відкритість,
демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності є чітке,
конкретне планування освітнього процесу. Воно забезпечує цілеспрямованість у
роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та
учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення
реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний
ритм роботи закладу протягом року.
Головні завдання закладу освіти на наступний навчальний рік:
- подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти;
- створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації
змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості
освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й
оптимального використання матеріально-технічної бази;
- забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними
технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту
базової та повної загальної середньої освіти;
- формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу;
- створення „ситуації успіху” для кожного учня;
- створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження
здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно-
гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів впливу з метою
формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для
запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності;
- виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів,
залучення їх до світових освітніх стандартів;
- формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти в умовах
глобалізації освітнього простору;
- формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення;
-виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості;
- зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти.
Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу
освіти. Переконана, що спільними зусиллями наш заклад буде набувати нових барв.
Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої
роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що
набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну
реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Бажаю усім вам
міцного здоров’я, щастя, благополуччя та творчих здобутків.

Recomendados

Звіт 22-23директора.docx von
Звіт 22-23директора.docxЗвіт 22-23директора.docx
Звіт 22-23директора.docxssuserf01cb3
6 views13 Folien
ЗВІТ 2022.pptx von
ЗВІТ 2022.pptxЗВІТ 2022.pptx
ЗВІТ 2022.pptxallamak
374 views55 Folien
zvit_durektors_2022.pdf von
zvit_durektors_2022.pdfzvit_durektors_2022.pdf
zvit_durektors_2022.pdfOstap Vuschna
42 views65 Folien
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн... von
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...
Методичні рекомендації про викладання у початковій школі у 2022-2023 навчальн...Ulyana_M
1.4K views50 Folien
Lyst mon-sh hodo-metodrekomendatsij-pro-vykladannya-predmetiv-u-zakladah-zaga... von
Lyst mon-sh hodo-metodrekomendatsij-pro-vykladannya-predmetiv-u-zakladah-zaga...Lyst mon-sh hodo-metodrekomendatsij-pro-vykladannya-predmetiv-u-zakladah-zaga...
Lyst mon-sh hodo-metodrekomendatsij-pro-vykladannya-predmetiv-u-zakladah-zaga...ЗШ №10 м.Світловодська
87 views147 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Звіт 21-22директора.docx

Protokol zboriv–2021 von
Protokol zboriv–2021Protokol zboriv–2021
Protokol zboriv–2021Ostap Vuschna
83 views12 Folien
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк... von
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...VsimPPT
5K views22 Folien
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо... von
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...VsimPPT
577 views31 Folien
Zvit 19 20 von
Zvit 19 20Zvit 19 20
Zvit 19 20andrijbug
81 views36 Folien
Zvit 2019 2020 von
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020andrijbug
96 views34 Folien
osvprogramm.pdf von
osvprogramm.pdfosvprogramm.pdf
osvprogramm.pdfOstap Vuschna
11 views78 Folien

Similar a Звіт 21-22директора.docx(20)

Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк... von VsimPPT
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році початк...
VsimPPT5K views
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо... von VsimPPT
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...
Методичні рекомендації під час викладання в 2019-2020 навчальному році з інфо...
VsimPPT577 views
Zvit 2019 2020 von andrijbug
Zvit 2019 2020Zvit 2019 2020
Zvit 2019 2020
andrijbug96 views
Дергачівський ліцей №4_1.pptx von russoua
Дергачівський ліцей №4_1.pptxДергачівський ліцей №4_1.pptx
Дергачівський ліцей №4_1.pptx
russoua7 views
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx von Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx von Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Plan roboty shkoly 2021 2022 von ssuserc2ff23
Plan roboty shkoly 2021 2022Plan roboty shkoly 2021 2022
Plan roboty shkoly 2021 2022
ssuserc2ff23146 views
план роботи школи на 2021 2022 н.р von sofija01112012
план роботи школи на 2021 2022 н.рплан роботи школи на 2021 2022 н.р
план роботи школи на 2021 2022 н.р
sofija01112012129 views
Zvit 2017 2018 von andrijbug
Zvit 2017 2018Zvit 2017 2018
Zvit 2017 2018
andrijbug146 views
Освітня програма школи 2021-2022 von ssuser962a39
Освітня програма школи 2021-2022Освітня програма школи 2021-2022
Освітня програма школи 2021-2022
ssuser962a39176 views

Más de ssuserabf80b

Заходи жовтень.pdf von
Заходи жовтень.pdfЗаходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdfssuserabf80b
3 views3 Folien
Наказ на сайт.docx von
Наказ на сайт.docxНаказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docxssuserabf80b
13 views2 Folien
Бути здоровим.pptx von
Бути здоровим.pptxБути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptxssuserabf80b
10 views10 Folien
Міжнародний день пожежників.docx von
Міжнародний день пожежників.docxМіжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docxssuserabf80b
41 views1 Folie
Випуск газети самі про себе.docx von
Випуск газети самі про себе.docxВипуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docxssuserabf80b
10 views1 Folie
Вернісаж космос.docx von
Вернісаж космос.docxВернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docxssuserabf80b
11 views2 Folien

Más de ssuserabf80b(20)

Заходи жовтень.pdf von ssuserabf80b
Заходи жовтень.pdfЗаходи жовтень.pdf
Заходи жовтень.pdf
ssuserabf80b3 views
Наказ на сайт.docx von ssuserabf80b
Наказ на сайт.docxНаказ на сайт.docx
Наказ на сайт.docx
ssuserabf80b13 views
Бути здоровим.pptx von ssuserabf80b
Бути здоровим.pptxБути здоровим.pptx
Бути здоровим.pptx
ssuserabf80b10 views
Міжнародний день пожежників.docx von ssuserabf80b
Міжнародний день пожежників.docxМіжнародний день пожежників.docx
Міжнародний день пожежників.docx
ssuserabf80b41 views
Випуск газети самі про себе.docx von ssuserabf80b
Випуск газети самі про себе.docxВипуск газети самі про себе.docx
Випуск газети самі про себе.docx
ssuserabf80b10 views
Вернісаж космос.docx von ssuserabf80b
Вернісаж космос.docxВернісаж космос.docx
Вернісаж космос.docx
ssuserabf80b11 views
підручники 6 клас.docx von ssuserabf80b
підручники 6 клас.docxпідручники 6 клас.docx
підручники 6 клас.docx
ssuserabf80b5 views
школа в коробці.docx von ssuserabf80b
школа в коробці.docxшкола в коробці.docx
школа в коробці.docx
ssuserabf80b7 views
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf von ssuserabf80b
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
2rozyasnennya-do-poryadku-zarakhuvannya.pdf
ssuserabf80b46 views
625aaced75d6a442823662.pdf von ssuserabf80b
625aaced75d6a442823662.pdf625aaced75d6a442823662.pdf
625aaced75d6a442823662.pdf
ssuserabf80b44 views
Учнівське самоврядування (флаєр).pdf von ssuserabf80b
Учнівське самоврядування (флаєр).pdfУчнівське самоврядування (флаєр).pdf
Учнівське самоврядування (флаєр).pdf
ssuserabf80b32 views
День Мистецтва та креативу.docx von ssuserabf80b
День Мистецтва та креативу.docxДень Мистецтва та креативу.docx
День Мистецтва та креативу.docx
ssuserabf80b10 views
протокол вибір підручників.docx von ssuserabf80b
протокол вибір підручників.docxпротокол вибір підручників.docx
протокол вибір підручників.docx
ssuserabf80b42 views

Último

11 компетентностей НУШ.pdf von
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdfolha1koval
32 views3 Folien
vidatki 01-10.2023.pdf von
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 views3 Folien
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
9 views14 Folien
ЗУ.pdf von
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 views6 Folien
структура МР 23-24.pptx von
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxhome
5 views9 Folien

Último(19)

11 компетентностей НУШ.pdf von olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval32 views
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 views
структура МР 23-24.pptx von home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 views
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf von olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval11 views
Методичний річний 23-24.doc von home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195849 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195836 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195851 views
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf von olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp5 views
9 ціннісних орієнтирів.pdf von olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 views

Звіт 21-22директора.docx

 • 1. ЗВІТ ДИРЕКТОРА КУМЕЙКІВСЬКОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ МОШНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПЕРЕД ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ ЗА 2021/2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
 • 2. Вступ На виконання п. 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», керуючись Примірним положенням про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 №178, у відповідності до функціональних обов’язків та з метою подальшого утвердження відкритої, демократичної, державно-громадської системи управління освітою, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у закладі освіти, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації, представляю Вашій увазі звіт про свою діяльність та підсумки роботи педагогічного колективу протягом 2021/2022 навчального року. У своїй діяльності протягом звітного періоду я як директор керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про основні засади мовної політики в Україні», Статутом школи та чинними нормативно-правовими документами у галузі освіти. Навчальний процес На сучасному етапі головним завданням нашого закладу є підвищення якості освіти через упровадження інновацій, сучасних підходів до оцінювання, зокрема формувальне оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання, дотримання основних принципів НУШ –дитиноцентризму, педагогіки партнерства, інтеграції предметів. За останні роки контингент учнів у нашому закладі перебуває в межах 60 учнів. На 2022/2023 навчальний рік передбачається 7 першокласників. У зв’язку із запровадженням карантинних обмежень та ВС цей навчальний рік був особливим і в організації і проведенні освітнього процесу. Навчання проходило як очно так і з використанням дистанційних форм. Варто зазначити, що всі навчальні заняття проходили за розкладом в синхронному режимі з використанням платформи Google Meet. Дистанційним навчанням було охоплено 100 % учнів, з яких 82% працювали онлайн. № з/п Клас Загальна кількість учнів Наявні умови для забезпечення дистанційного навчання % Відсутні або обмежені умови для дистанційного навчання відсутній доступ до Інтернету % обмежений доступ до Інтернету % 1 1 6 5 83 - 0 1 17 2 2 6 4 83 1 17 1 17 3 3 7 5 71 - 0 2 29 4 4 5 4 80 1 20 0 0 5 5 5 4 80 - 0 1 20 6 6 6 6 100 - 0 - 0 7 7 10 9 90 - 0 1 10 8 8 6 5 100 - 0 1 17 9 9 8 8 100 - 0 - 0 Всього 9 59 50 82 2 4 7 14
 • 3. У 2022/2023 н.р. навчалося 59 учнів, з яких 51 учень переведено на наступний рік навчання та 8 випускників. Середній кількісний показник рівня навчальних досягнень учнів на кінець навчального року такий: Другий ступінь нараховує 35 учнів, якість знань 60 %. На високому рівні навчається 1 учень (3%), на достатньому – 20 учнів (57%), на середньому - 14учнів (40%), на початковому - 0 учнів (0 %) Відповідно до навчального плану роботи закладу за рахунок варіативної складової було 156,5 годин. Особлива увага приділяється вивченню учнями української мови як державної. Головним завданням є підготовка мовно-грамотної людини з високим рівнем комунікативної компетентності. Тому за рахунок варіативної складової збільшено кількість годин на вивчення української мови в 5-8 класах по 1 год. Учителі української мови використовують додатковий час для підготовки учнів до участі у конкурсах. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Типового положення про атестацію педагогічних працівників», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 у навчальному році здійснювалась курсова перепідготовка при комунальному в навчальному закладі ЧОІПОПП ЧОР у дистанційній формі. Курсова перепідготовка здійснювалася відповідно до графіка, який складається на кожний рік та затверджується педагогічною радою. Згідно з Порядком підвищення кваліфікації педагогічних працівників курсову перепідготовку потрібно проходити щороку. Атестація педпрацівників здійснювалася відповідно до перспективного плану атестації педагогічних кадрів з метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу. У 2021/2022 н.р. атестувалося 3 учителів: - Кожушко Світлана Олексіївна, вчитель англійської мови, на підтвердження раніше присвоєній кваліфікаційній категорії, спеціаліст першої категорії; - Білик Алла Сергіївна, вчитель початкових класів, на встановлення кваліфікаційної категорії, спеціаліст першої категорії ; - Шуляк Марина Анатоліївна, вчитель початкових класів, на встановлення кваліфікаційної категорії, спеціаліст другої категорії. високий 3% достатній 57% середній 40% початковий 0% 5-9 класи високий достатній середній початковий
 • 4. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників закладу дозволяють зробити висновок про можливість проведення освітнього процесу на достатньому рівні. На кінець 2021/2022 н.р. якісний склад педагогічного колективу становить: спеціаліст вищої категорії – 3 учителі, що становить - 23%; спеціаліст першої категорії - 8 учителі, що становить - 61 %; спеціаліст другої категорії - 1 учитель, що становить- 8%; спеціаліст - 1 (педагог- організатор) -8% 2 педагоги закладу мають звання «старший вчитель» : Максименко Л.Г., вчитель української мова та літератури; Шевчук С.Г., вчитель початкових класів. Обдарована дитина Педагогічний колектив закладу упродовж року проводив роботу, спрямовану на розвиток в учнів інтересу до знань та формування творчої особистості через: - використання інформаційних технологій, методу проектів, моделювання педагогічних ситуацій; -виховання компетентної особистості учня для життя в інформаційному суспільстві; - поєднання всіх видів діяльності учнів та вчителів для розвитку спільної творчості; - формування в учнів стійких мотиваційних установок і застосування набутих знань; - організації самоосвітньої діяльності, науково-дослідницької роботи вчителів; - впровадження принципу органічного взаємозв’язку навчання та розвитку обдарованих дітей. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», на виконання річного плану роботи закладу було затверджено план роботи з обдарованими дітьми, за яким створювалися умови для пошуку, розвитку й педагогічної підтримки талановитих дітей та підлітків, стимулювалося творче самовдосконалення учнів, самореалізація у сучасному суспільстві. Для реалізації в закладі створена певна система роботи: щорічно оновлюється банк даних про обдарованих дітей, з варіативної частини були виділені додаткові години для підсилення української мови, на факультативи, гуртки. Звичайно, пандемія та ситуація з вторгненням рф в Україну внесла свої корективи, тому другий рік поспіль не проводився ІІ етап предметних олімпіад. У жовтні відбувся шкільний етап олімпіад з базових дисциплін, в яких взяли участь 4 учнів, та 4 часники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу ім.П.Яцика. Учасники ІІ етапу Всеукраїнської олімпіад 2021 /2022н.р. 23% 61% 8% 8% ПЕДАГОГІЧНИЙ СКЛАД вища категорія перша категорія друга категорія спеціаліст
 • 5. № п/п ПІП Клас Предмет Вчитель Другий предмет Вчитель 1. Гребінюк Анна 9 Українська мова Максименко Л.Г. 2. Бондаренко Вєроніка 7 Математика Мамедова Т.Ф. 3. Царук Дана 8 Математика Мамедова Т.Ф. Біологія Бойко О.В. 4. Курінна Ірина 9 Географія Будник Б.Р. Англійська мова Кожушко С.О. Учасники ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу ім.П.Яцика 1 Бондаренко Єва Ігорівна 4 Білик А.С. 2 Бондаренко Вєроніка Ігорівна 7 Максименко Л.Г. 3 Танана Дарина Олександрівна 7 Максименко Л.Г. 4 Курінна Ірина Анатоліївна 9 Максименко Л.Г. Вчитель фізичної культури Усик О.М. підготував команду учнів 5-9 класів, які здобули перемогу в спортивному святі «Спорт – здоров'я, спорт – це сила, що дають всім дітям крила!» Мошнівської СТГ, яке відбулося у вересні 2021 року. Переможцями стали: Запорожець Віктор (ІІ місце біг на 30м, І місце стрибки), Савченко Софія (ІІІ місце біг на 60 м, ІІ місце віджимання, І місце стрибки), Шульгін Станіслав (І місце біг на 60 м), Кошова Каріна (ІІ місце віджимання), Омельковець Євгеній (ІІ місце підтягування), Савченко Софія (І місце стрибки). Вчитель початкових класів Білик А.С. розробила серію презентацій до уроків української мови на конкурс «Краший електронний ресурс» та підготувала ученицю 4 класу Бондаренко Єву, яка отримала ІІ місце у ІІ (територіальному) етапі ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика Вчитель української мови та літератури Максименко Л.Г. підготувала для участі в предметній олімпіаді з української мови Гребінюк Анну, ученицю 9 класу Кумейківського ЗЗСО І-ІІ ст., яка отримала ІІ місце у ІІ (територіальному) етапі та учасників ХХІІ Міжнародного конкурсу з української мови ім.П.Яцика: Бондаренко Вєроніку, ученицю 7 класу, за І місце у ІІ (територіальному) етапі; Танану Дарину, ученицу 7 класу, за ІІ місце у ІІ (територіальному) етапі. Вчитель математики Мамедова Т.М. підготувала учасників предметної олімпіади з математики: Бондаренко Вєроніку, ученицю 7 класу, яка отримала ІІІ місце у ІІ (територіальному) етапі; Царук Дану, ученицю 8 класу, яка отримала ІІІ місце у ІІ (територіальному) етапі. Протягом навчального року здобувачі освіти 6-9 класів були активними учасниками інтернет-проєкту Черкаської обласної Ліги старшокласників «Ми – патріоти Черкащини, а саме:
 • 6. - Підпроєкт «Збережемо природу заради майбутнього» - Савченко С., 7 клас; - Підпроєкт «Пишаюся тобою, рідний краю» - Веретільник М., 8 клас; - Підпроєкт «Патріоти на захисті Батьківщини» - Зайцева М., 6 клас; - Підпроєкт «Покращуємо життя своєї громади» - Танана Д., 7 клас; - Підпроєкт «Бути здоровим – це модно» - Васілєнкова Д., 7 клас. Педагог-організатор, Жила В.І. була куратором участі учнів закладу освіти, які отримали ІІ місце в районному етапі за підпроєкти обласної Ліги старшокласників: «Збережемо природу заради майбутнього», «Пишаємось тобою, рідний краю», «Покращуємо життя своєї громади», «Патріоти на захисті Батьківщини», «Бути здоровим – це модно». В закладі освіти функціонує мережа шкільних гуртків: шкільний театр «Росава» (кер. Жила В.І.); вокальний гурток «Домісолька» (кер. Курінна М.С.); туристсько- краєзнавчий гурток «Краяни» (кер. Усик О.М.); краєзнавчо-народознавчий гурток «Мандрівник» (кер. Максименко Л.Г.). вихованці цих гуртків були активними учасниками різноманітних заходів, а саме: - Вернісаж «Настрій на долоньках» (вересень); - Олімпійський урок (вересень); - Одноденний похід до місця козацької битви під Кумейками 1637 року (жовтень); - Святкова імпреза «Зоря любові і добра, дитячих душ хранитель» (жовтень); - Книжкове дефіле «Українська книга на подіумі" (листопад); - Челендж #День Гідності і Свободи# (листопад); - Вернісаж «Різдвяні листівки» (грудень); - Новорічне свято «Вже Дід Мороз іде до нас» (грудень); - Аукціон «Рідна мова моя калинова» (лютий); - День Єднання (лютий). Здобувачі освіти 5-9 класів здобули командну перемогу в спортивному святі «Спорт – здоров'я, спорт – це сила, що дають всім дітям крила!» Мошнівської СТГ, яке відбулося у вересні 2021 року. Переможцями стали: Запорожець Віктор ( ІІ місце біг на 30 м, І місце стрибки), Савченко Софія (ІІІ місце біг на 60 м, ІІ місце віджимання, І місце стрибки), Шульгін Станіслав (І місце біг на 60 м), Кошова Каріна (ІІ місце віджимання), Омельковець Євгеній (ІІ місце підтягування), Савченко Софія (І місце стрибки). Виховна робота Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив закладу освіти протягом 2021/2022 н.р. орієнтувався на нормативно-правову базу з питань виховної роботи. В зв’язку з пандемією, що спричинена поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 та впровадженням карантинних обмежувальних заходів, а також, введенням ВС з 24.02.2022 р., освітній процес закладу був організований у дистанційній формі. Усі заходи протягом року проведені з дотриманням усіх правил соціального дистанціювання. Уся система виховання в закладі мала на меті допомогти здобувачам освіти стати самодостатньою, всебічно розвиненою, соціально активною особистістю. Завдяки
 • 7. цьому система виховної роботи в закладі освіти сприяла мотивації до саморозвитку, самореалізації всіх учасників освітнього процесу. Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з батьківською громадськістю. Серед основних завдань виховної роботи закладу були наступні: – забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей закладу, сприяти збереженню мережі та контингенту учнів закладу освіти; – підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами закладу; – посилити спрямованість виховної роботи на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей; – популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління, забезпечити духовну єдність поколінь; – сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності: працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи; – активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формування здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення; Із метою вирішення цих завдань із класними керівниками 1-9 класів проведено у серпні 2021 року засідання МО класних керівників з питань планування виховної роботи та був складений план взаємодії та співпраці закладу освіти, батьківського комітету та учнівського самоврядування. Особливу увагу приділено превентивному вихованню як головному чиннику у формуванні безпечної поведінки , рівня вихованості здобувачів освіти 1-9 класів. В закладі навчається 59 дітей : всі відвідують заняття регулярно, бездоглядних дітей немає, дітей схильних до правопорушень немає, неблагополучних сімей немає, кожної третьої середи місяця проводиться єдиний день профілактики правопорушень на теми: «Захист моїх прав», «Принципи академічної доброчесності», «Ми – учасники дорожнього руху», «Обов'язки школярів». З метою розповсюдження та пропаганди правових знань серед неповнолітніх, виховання правової культури та свідомості, законослухняності, утворення в закладі освіти атмосфери неприпустимості будь-яких проявів антигромадської, протиправної поведінки створена рада профілактики правопорушень ( наказ № 50 від 01.09.2021). Класними керівниками, педагогом-організатором були проведені такі заходи: класні години «Дотримання правил здобувача освітим – обов'язок кожного», «Школа самовиховання», міні-дослідження «Режим дня – запорука успіху». У вересні-жовтні 2021 року проведено громадський огляд умов проживання, навчання та виховання дітей з категорійних сімей. За підсумками в 2021-2022 навчальному році складено соціальний паспорт школи, який нараховує: - сім’ї трудових мігрантів - 1;
 • 8. - багатодітних сімей – 9, в них дітей – 23 ; - дітей із неповних сімей – 16 ; - дітей - напівсиріт – 2 ; - малозабезпечених сімей – 1; в них дітей – 5, - дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 30 Розроблено і впроваджено заходи щодо проведення: Інформаційно-профілактичного заходу «День з поліцейським та рятівником»: - демонстрація відеороликів «Я можу захистити себе» (14.09, Жила В.І.); - тестування з правил дорожнього руху (16.09, класні керівники); - єдиний урок «Безпека руху – запорука життя і здоров'я» (16.09); - зустріч з представниками органів ДПС (23.09, Жила В.І.). Тижня безпеки дорожнього руху: - тематична виставка «Життя – це наш безцінний скарб» (15.11); - відгадуємо кросворди «Безпека дорожнього руху» (16.11, Жила В.І.); - Дорожня вікторина (18.11, Жила В.І.); - перегляд відеороликів «Безпека пішоходів – у руках самих пішоходів» (19.11, Будник Б.Р.). Дня української писемності та мови: - мовознавча афіша (08.11, Жила В.І.); - радіодиктант національної єдності (09.11, Максименко Л.Г.) - книжкове дефіле «Українська книга на подіумі» (09.11, Жила В.І.). Дня гідності та свободи: - онлайн-челендж «Герої Майдану» (22.11, Жила В.І.); - година громадянскості «Заради щастя і свободи» (21.11, кл. керівники). Дня пам'яті жертв голодоморів: - тематичний колаж «Пам'ять серця» (26.11, Жила В.І.); - хвилина мовчання ( 26.11, Жила В.І.); - акція «Запали свічку пам'яті» (27.11, класні керівники). Тижня доброчесності: - магічний урок доброчесності (29.11, класні керівники); - година спілкування «Що таке корупція?» (02.12, класні керівники); - тренінгове заняття «Добро. Чесність» (03.12, класні керівники). Тижня права «Я і закони моєї держави»: - тематична виставка «Права і обов'язки людини і громадянина» (06.12) - єдиний день інформування про чинне законодавство (07.12, Будник Б.Р.); - вікторина «Юні правознавці» ( 09.12, Будник Б.Р.). Дня єднання: - тематична виставка «Ми – єдина Україна» (16.02, Жила В.І.); - урочисте зібрання «Єднаймося, брати мої» (16.02, Жила В.І.). Особлива увага в закладі освіти приділяється національно-патріотичному вихованню. Створені куточки: історичний «Ми йшли до Перемоги», краєзнавчий «Святе, як хліб – моє село», тематичні панорами: «Небесна сотня», «Подвигу лежить дорога у вічність» ( події в АТО). Учні школи взяли участь у відзначенні Міжнародного дня миру, Дня туризму, Дня захисника України та Дня українського козацтва, Дня української писемності, Дня гідності та свободи, Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років, Дня Святого Миколая, Дня пам’яті жертв Голокосту, День битви під Крутами, Дня звільнення Черкаського району в роки Другої світової війни, Дня пам’яті Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня безпечного
 • 9. Інтернету, Дня Чорнобильської трагедії, Дня пам'яті та примирення, зокрема, були проведені такі заходи: - акція «Настрій на долоньках» ( 21.09, Жила В.І.); - майстер-клас «Стиль життя: подорожі рідним краєм» (27.09. Усик О.М.); - експрес-вітання ліквідаторам Чорнобильської аварії (14.12, Жила В.І.); - акція «Лист Святому Миколаю» (17.12, Жила В.І.); - акція «Ланцюг єднання» (21.01, класні керівники); - хвилина мовчання «Вони воювали за Україну» (04.02, класні керівники); - експрес-вітання учасників бойових дій на території інших держав (15.02, Жила В.І.); - мовознавчий аукціон «Мова моя калинова» (21.02, Жила В.І.). Із метою пропаганди здорового способу життя в закладі освіти організовано чітку та цілеспрямовану роботу з означеного питання: - олімпійський урок (16.09., Усик О.М.); - весела перерва «Ми розважаємося» (19.10, Жила В.І.); - всесвітній день миття рук (15.10, кафедра праці); - міні-дослідження «Режим дня – запорука успіху» (18.11, кл. керівники); - шаховий турнір (січень, Усик О.М.); Взаємодія колективу з родинами має різноманітні форми та здійснюється в різних напрямах – організаційно-адміністративному, функціональному, матеріальному, культурно-освітньому. Протягом навчального року школа тісно працювала з батьківською громадою: групові консультації «Режим дня – запорука успішного навчання», анкетування батьків 5 класу, батьківські збори «Адаптація учнів до шкільного середовища». Налагоджено роботу з батьками щодо своєчасного інформування адміністрацією закладу про причини відсутності школярів. Двічі на рік питання відвідування учнями школи заслухано на засіданнях педагогічної ради та на нарадах при директору (наказ № 81-г від 28.12.2021). Постійно в закладі освіти проводяться заходи із питань правової освіти та виховання, а саме: - класна година «Дотримання правил здобувача освіти (06.09, класні. керівники); - день ввічливості «Посмішка і гарний настрій» (16.11, кл. керівники); - виставка малюнків «Ми і наші права» (24.11, Жила В.І.); - година правової грамотності (10.12, Будник Б.Р.); - день безпечного Інтернету (10.02, класні керівники). Під час проведення Міжнародної акції «16 днів проти насильства» учні школи стали учасниками таких заходів: - акція «Біла стрічка» (25.11, Жила В.І.); - виховна година «Майбутнє без насильства» (29.11, класні керівники); - тренінгове заняття «Життя людини – найвища цінність» (Шуляк М.А.); Протягом навчального року класними керівниками 1-9 класів проводилися тематичні класні години : «Школа самовиховання» (щомісяця), «Фінансова грамотність» (01.11), відверта розмова «На порозі зимових канікул» (20.12), профорієнтаційна година «Діагностика моїх можливостей» (24.01). У закладі освіти діє волонтерський загін, який налічує 10 осіб (7 клас), (керівник Жила В.І.). Робота загону спрямована на виконання Національної програми «Основні орієнтири виховання» та пов’язана з реалізацією виховних завдань закладу.
 • 10. Волонтери систематично допомагають підшефним вчителям-пенсіонерам, ветеранам праці, які потребують допомоги, а також тісно співпрацюють із громадськими організаціями: сільською радою, дитячим садочком «Гайок». Вони постійно слідкують за порядком біля пам’ятника воїнам, загиблим в роки Другої світової війни , пам’ятного знаку жертвам Голодомору 1932-1933 років та могилами парашутистів. Протягом 2020-2021 навчального року загін волонтерів зробив багато цікавих справ: - операція «Пам’ятники» (22.09); - фотовиставка до Дня захисту тварин (04.10); - Всесвітній день дитини (19.11); - екологічний десант «Нагодуй птахів» (02.12); - день спонтанного прояву доброти (17.02). Особливу увагу приділено екологічному та трудовому вихованню здобувачів освіти. Вони стали активними учасниками квіткового вернісажу, трудової години «Клумба на подвір'ї», Всесвітнього дня прибирання, рейду бережливості. Здобувачі освіти 6-9 класів взяли участь у інтернет-проекті Обласної Ліги старшокласників «Ми – патріоти Черкащини»: - підпроєкт «Збережемо природу заради майбутнього» - Савченко С., 7 кл.; - підпроєкт «Пишаємось тобою, рідний краю» - Веретільник М., 8 кл.; - підпроєкт «Покращуємо життя своєї громади» - Танана Д., 7 кл.; - підпроєкт « Патріоти на захисті Батьківщини» - Зайцева М., 6 кл.; - підпроєкт «Бути здоровим – це модно» - Васілєнкова Д., 7 кл. В закладі освіти функціонує орган учнівського самоврядування «Учнівська академія» на чолі якої стоїть президент. Президентом у 2021/ 2022 н.р. було обрано Кошову Каріну , ученицю 9 класу. Склад Учнівської академії: - кафедра навчання та дисципліни (голова, Царук Д., 8 клас): - кафедра дозвілля та розваг (голова Савченко С., 7 клас.); - кафедра праці (голова Бойчук А.., 9 клас); - кафедра волонтерів (голова Зайцев М., 9 клас); - кафедра вожатих (голова Курінна І., 9 клас); Кожна кафедра проводила роботу відповідно до плану. Члени учнівського самоврядування контролювали чергування учнів 8-9 класів по школі, відповідали за чистоту і порядок в навчальних кабінетах та на території школи, організовували проведення загальношкільних творчих справ та заходів, а саме: вікторина «Хочу все знати», акція «Бережи шкільний підручник», година-пік з директором закладу освіти, рейд «Учнівський щоденник», вернісаж «Моя мрія», містечко майстрів «Цікаві речі від малечі», вечорниці на святого Андрія, вернісаж «Різдвяні листівки», скринька ідей «Як підвищити настрій», КІС «Бережи здоров'я змолоду». Виховна робота в період військового стану проводилася в онлайн-режимі, а саме: операція «Поділися насінням квітів» ( 02.03); онлайн-вітання «Вітає Березень крилатий жінок із весняним святом» (08.03); вернісаж «Все буде Україна» (21.03); відеосалон до Всесвітнього дня здоров'я, картинна галерея «Жертви шкідливих звичок» (07.04); тематична виставка «День космонавтики, презентація та відеоролик «Людина і космос» (12.04); вікторина «Первоцвіти» ( 13.04); ЄДПП: правила поведінки на природі (20.04); презентація «День Землі» ( 22.04); тематична виставка «Чорнобильські дзвони», експрес-інформація «Пам'ятаймо чорнобильський квітень» (26.04); вікторина «Толерантність в шкільному колективі» (29.04); покладання гірлянди Слави, історична довідка та відеоролик «День пам'яті та примирення» (08.05); фото-квест «День Європи» (09.05); онлайн-вітання «День сім'ї» (15.05);
 • 11. відеоролик «Україна моя вишивана» (19.05); відеоролик «Заповіт Кобзаря», відеозапис читання творів Шевченка учнями нашого закладу: Громової П., Кошової К. Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в закладі освіти працює 9 класних керівників, практичний психолог, шкільний бібліотекар та педагог- організатор. Колектив закладу керувався головним завданням – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї країни. Важливим є те, що більшість подій та заходів, що проходять в закладі, висвітлюються на сторінках сайту закладу та в групі закладу освіти у Фейсбук. Це дає можливість систематично інформувати батьків та громадськість про проведену роботу. Класними керівниками систематично проводяться бесіди з БЖД. Педагогічний, технічний та учнівський колективи постійно дбають про чистоту та комфорт в приміщенні закладу та біля нього. У жовтні проведено загальношкільну акцію по благоустрою території закладу. У травні силами педагогічного колективу впорядкована уся територія школи та сільський парк. Забезпечення організації харчування Важливою складовою збереження здоров’я дітей є збалансоване харчування, організації якого у роботі закладу освіти надається великого значення. Харчуванням було охоплено 58 дітей, що становить 99 %, з них: - учнів пільгових категорiй, якi мають право на безкоштовне харчування вiдповiдно до чинного законодавства України та вiдповiдних рiшень виконавчого комітету Мошнівської сільської ради (вартість харчодня 18.00 грн.); - для учнів 1-4 класів проводилося харчування за рахунок бюджетних коштів, за ціною 15.00 грн. - для учнів, які відвідують ГПД, здійснювалося гаряче харчування на суму 15.00 грн., - за кошти батьків; - для учнів 5-9 класів 18.00 грн. – за кошти батьків. Налагоджено контроль за дотриманням на харчоблоці санітарних вимог щодо обладнання, прибирання, миття посуду, видачі готової їжі. Їдальня в належній кількості забезпечена миючими та дезінфікуючими засобами, проводиться щоденне прибирання з дезінфекцією та генеральне прибирання відповідно до санітарних правил та вимог, посуд миється із застосуванням дозволених миючих засобів.
 • 12. Господарська діяльність Заклад освіти під’єднано до високошвидкісного інтернету (100 мбіт/с), а цього року ще 5 кабінетів покрито WiFi-інтернетом. Протягом 2021/2022 н.р. наш заклад освіти отримав за рахунок бюджетних коштів: Отримано з Софіївського ЗЗСО І-ІІ ступенів (червень 2021 року) 1 Генератор бензиновий 10190001 шт. 1 16000 2 Телевізор 10190002 шт. 1 8393 3 Ноутбук 10180010 шт. 1 15492 3 Багат.пристр.(прінт+скан+лам) 10180011 шт. 1 11166 4 Комплект ПК вчителя 10180003 шт. 1 12643 5 Мультимедщійний проектор Epson EB-XS92 10180001 шт. 1 3293 6 Шкаф 10130110 шт. 1 205 7 Коркова дошка 11140002 шт. 1 943,03 8 Мікроскоп SIGETA 11140003 шт. 1 3500 9 Стіл 11140512 шт. 2 100 10 Стіл 11140526 шт. 1 78 11 Дошка коркова 11160005 шт. 1 584 12 Дошка фліпчарт 11160006 шт. 1 761 13 Дошка шк.магнітно крейдова 11160007 шт. 1 1678 14 Комплект (стіл і стілець) 11160008 шт. 8 7776 15 Комплект (стіл і стілець) 11160009 шт. 7 6929,58 16 Відкрита шафа 11160010 шт. 2 1848 17 Відкрита шафа 11160011 шт. 2 2940 18 Відкрита шафа 11160012 шт. 1 1185,6 19 Стілець 11161257 шт. 3 36 20 Стіл 11140529 шт. 1 40 21 Стіл 11140523 шт. 1 59 22 Телефон 11170142 шт. 1 67 23 Жалюзі 11164394 шт. 2 100 24 Стіл 11165078 шт. 1 50
 • 13. 25 Шафа (комплект) 11164734 шт. 1 30 26 Термометр інфрач. безконт. шт. 1 2089.50 Всього 95897.21 Наочно-дидактичний матеріал для 1 класу на загальну суму 16293.92 Отримано від виконавчого комітету Мошнівської сільської ради 1 Табличка інфомаційна 11164840 шт. 1 687,18 2 Дошка крейдова 11160047 шт. 1 3915 3 Ламінатор р2Е 11130007 шт. 1 1135 4 Багато функціональний пристрій 11130008 шт. 1 8000 5 Ламінатор 11130009 шт. 1 2800 6 Телевізор Glofiish iX 40 Smart 11130010 шт. 1 13100 7 Телевізор тип 2 Kivi 43U710KB 11130011 шт. 3 54000 8 Багато функціональний пристрій Epson L3150 11130012 шт. 1 8800 9 Дошка аудиторна 1500*1000 11130013 шт. 1 2255 10 Дошка аудиторна 2000*1000 11130014 шт. 1 2547 11 Шкільна дошка крейдово- магнітно-маркерна 300*100 11130015 шт. 1 4820 12 Стілець офісний 11130016 шт. 1 850 13 Стіл письмовий з шухлядами 11130017 шт. 1 2400 14 Крісло-мішок Груша 11130018 шт. 2 2800 15 Шафа книжкова відкрита 11130019 шт. 1 2050 16 Контейнери для роздаткового матеріалу 11130020 шт. 3 780 17 Портативний комп'ютер(ноутбук) 10146001 шт. 1 21037,5 Всього 131976.68 Поновлення обладнання для харчоблоку 1 Стіл виробничий 10148002 шт. 1 20000 2 Електромясорубка 10148003 шт. 1 20000 3 Холодильник 10148004 шт. 1 20000
 • 14. 1 Стелаж виробничий 11130021 шт. 1 5480 2 Ваги 11130022 шт. 1 5500 Всього 70980.00 Наочно-дидактичний матеріал для 1 класу на загальну суму 13826 грн. Канц.товари на загальну суму 3084.96+550.00 (чорнило Саnon)+190.00 (прапор) Медикаменти – 868.29 Миючі засоби – 5190.00 Пожежний інвентар - 7305.40 (вогнегасники - 5 шт. на суму 3072.00, респіратори - 35 шт. на суму 3150.00, лом- 1 шт. 204.00, сокира -1 шт. 308.40, лопата – 1шт. 169.00, кошма – 1 шт. 402.00) Фарба для поточного ремонту закладу – 3500.00 Поточний ремонт системи теплопостачання – 3185.00 Спонсорська допомога ЯСП ТОВ «Пономар» - Принтер 2 шт на суму 7494 грн - Канцтовари на суму 2503 грн Всього на суму 10000 грн. Цибуля - 10 сіток Морква – 10 сіток Буряк столовий -10 сіток Надання транспортних послуг для викачки вигрібної ями та обкошування стадіону і частково території закладу. Подарунки учням до дня святого Миколая Степанець І. (кандидат в депутати) Щиток (екран) захисний для педагогів – 15 шт. Антисептик для рук (0,5 л.) – 16 шт. «Євровудекс» Поїздка колективу до Дня працівника освіти в м. Умань: - Парк Софіївка - Артоб’єкт «Серце України». Подарунки учням на новорічні свята. Лісництво Новорічна ялинка з доставкою в навчальний заклад, спортивний інвентар. Розхідні матеріали та запчастини для мотокоси (бензин, масло – травень 2022 р.) Обладнано класну кімнату першого класу відповідно до вимог НУШ ( парт, комп’ютер, багатофункціональний пристрій, телевізор, корково-магнітна дошка, ламінатор, роздатковий матеріал – серпень 2021р.). Учителі продовжили роботу по оновленню стендів у кабінетах та коридорах. Кожен рік виконуються поточні та косметичні ремонти, є висновки державної санітарно –епідеміологічної служби про відповідність приміщень вимогам санітарних норм і правил, дозвіл пожежної частини, протоколи замірів опори ізоляції електромережі.
 • 15. Адміністрацією закладу приділяється достатньо уваги естетичному вигляду закладу освіти. Коридор поступово поповнюються новими сучасними стендами. Подвір'я завжди прибране, доглянуте. Силами всіх учасників колективу приміщення та територія закладу підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Проводиться скошування трави на газонах і періодичне вивезення сміття з території закладу освіти. У діяльності закладу освіти забезпечується прозорість, відкритість, демократичність управління. Важливою умовою успішної діяльності є чітке, конкретне планування освітнього процесу. Воно забезпечує цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для організації роботи педагогічного та учнівського колективів, раціонального використання часу. Плануємо проведення реальних і оптимальних заходів, які можна провести і які забезпечують рівномірний ритм роботи закладу протягом року. Головні завдання закладу освіти на наступний навчальний рік: - подальша реалізація Державних стандартів загальної освіти; - створення умов для поліпшення якості освітніх послуг, особистісної реалізації змісту освіти, індивідуалізації навчання, забезпечення практичної спрямованості освіти шляхом залучення найкращого педагогічного досвіду, розвитку й оптимального використання матеріально-технічної бази; - забезпечення стовідсоткового оволодіння інформаційно-комунікаційними технологіями всіма педагогами відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти; - формування освітнього простору та позитивного іміджу закладу; - створення „ситуації успіху” для кожного учня; - створення здоров’язбережувального середовища шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій навчання й виховання, дотримання санітарно- гігієнічного режиму, упровадження ефективних методів впливу з метою формування в учнів та їхніх батьків цінності здоров’я, створення умов для запобігання шкідливим звичкам, дитячій бездоглядності, підлітковій злочинності; - виявлення обдарованих учнів, створення умов для розвитку здібностей школярів, залучення їх до світових освітніх стандартів; - формування конкурентоспроможного випускника закладу освіти в умовах глобалізації освітнього простору; - формування у кожного учня потреби до саморозвитку та самовдосконалення; -виховання почуття глибокого патріотизму, взаємоповаги, добра та справедливості; - зміцнення матеріально-технічної бази закладу освіти. Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку закладу освіти. Переконана, що спільними зусиллями наш заклад буде набувати нових барв. Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості сьогоднішньої роботи. Висловлюю всім вдячність за творчу і сумлінну співпрацю. Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем забезпечить успішну практичну реалізацію завдань і викликів, які стоять перед нашою школою. Бажаю усім вам міцного здоров’я, щастя, благополуччя та творчих здобутків.