طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان

عباس بني اسدي مقدم
عباس بني اسدي مقدمsoftware manager at meedc.ir um www.meedc.net , its.meedc.net , www.meedc.ir
‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬
‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
Cloud Computing
‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬
‫ماه‬ ‫تیر‬۹۳
‫تعاریف‬
●‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫محاسبات‬ ‫نواعی‬ ‫به‬‫شبکه‬ ‫تحت‬‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اطل ق‬
.‫شود‬‫می‬ ‫ارایه‬ ‫سرویس‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬
●‫چون‬ ‫مفاهیمی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گذشته‬ ‫در‬MainFrame‫یا‬ ‫و‬Client Server
. ‫میشد‬ ‫انجام‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫محاسبات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رایانش‬
. ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫اعدم‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬
‫طر ق‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫فقط‬Mian Frame‫بصورت‬ ‫یا‬Client Server.‫کرد‬ ‫اجرا‬
●‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫بعدتر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫با‬
.‫شد‬ ‫ابداع‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مفهوم‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫سیستم‬
‫در‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تنوع‬ ، ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫اعدم‬cloud.‫بال‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬ ،
‫تعاریف‬
‫خواست‬ ‫در‬
‫پاسخ‬
Main Frame , Client – Server
‫ابری‬ ‫رایانش‬
... ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بازی‬ - ‫اعکس‬ - ‫ترجمه‬ ‫خوان‬ ‫خبر‬ ‫توییت‬ ‫ایمیل‬ ‫ویدیو‬ ‫چت‬– – – – – –
‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
‫آینده‬ ‫های‬ ‫تکنولوژی‬
)‫خصوصیات‬ - ‫ابری‬ ‫رایانش‬Characteristics(
●‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تنها‬‫ارتباط‬.‫باشد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫اینترانتی‬ ‫یا‬ ‫اینترنتی‬ ‫مطمئن‬
●) ‫ابر‬ ‫از‬ ‫منظور‬cloud‫ساختار‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫اطلاعی‬ ‫گذرد‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ (
.‫ندارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫وی‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شبکه‬
●‫مفهوم‬‫سرویس‬) ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫)خدمت(بجای‬Application. (
●‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬‫سرویس‬ ‫خرید‬. ‫باشد‬‫می‬
●‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬Electricity Grid‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ، ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کرد‬ ‫تشبیه‬
.‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬
●‫سازی‬ ‫مجازی‬‫یا‬Virtulization.‫باشد‬‫می‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬
●) ‫بکارگیری‬ ‫نحوه‬Deployment Model. ‫هیبریدی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫ابر‬ ، ‫خصوصی‬ ‫(ابر‬
●Elasticity‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫امکانات‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬
)‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬service model(
●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫افزار‬‫نرم‬
(Software As A Service) SAAS
●‫سرویس‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬
(Platform As A Service) PAAS
●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬
(Infrastructure As A Service) IAAS
(‫)خراسان‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫رضوی‬ ‫خراسان‬ ‫استان‬
–‫خراسان‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫بر ق‬
–(‫نیشابور‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫و‬ ‫توس‬ ) ‫هها‬ ‫نیروگاه‬
–‫مشهد‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬
–‫استان‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬
‫موجود‬ ‫وضعیت‬
●‫مجزای‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬IT.‫هستند‬
●.‫است‬ ‫برقرار‬ ‫بخوبی‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬
●.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشابه‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬
●‫قبل‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ISMS ITIL–. ‫شود‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫همگی‬ ‫در‬ … ‫و‬
●‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫هنگفتی‬ ‫های‬‫هزینه‬
.‫شود‬‫می‬
●‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫صرف‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫باید‬ ( ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اعمدتا‬ ) ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬
.‫نمایند‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مختص‬ ‫افزار‬‫نرم‬
●.‫است‬ ‫میسر‬ ‫بسختی‬ ‫دیگر‬ ‫شرکتهای‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬
●‫شرکتها‬ ‫توسط‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬
‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬
‫طوس‬ ‫نیروگاه‬
‫نیشابور‬ ‫نیروگاه‬
‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫ساختار‬ ‫پیشنهاد‬
●. ‫خراسان‬ ‫بر ق‬ ‫صنعت‬ ‫مختص‬ ‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬
●‫واحد‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫ااعمال‬ ‫و‬ ‫فو ق‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫موجود‬ ‫ساختار‬ ‫انتقال‬
. ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بر‬
●‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬IT‫بسمت‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫پیمانی‬ ‫نیروهای‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬
) .‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬... ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ، ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫پرهزینه‬ ‫توسعه‬(
●‫یک‬ ‫با‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫تغییرات‬ ‫ااعمال‬
.‫نمود‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫همه‬ (‫متفاوت‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫های‬ ‫)بانک‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬
Multitenancy
●‫سرویس‬۱۵۲۱
●‫سرویس‬gis
●‫مشترکین‬ ‫سرویس‬
●‫سرویس‬ERP
●‫هوشمند‬ ‫های‬ ‫کنتور‬
‫مشتریان‬
‫طرح‬ ‫مزایای‬
●‫بخش‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬IT. ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ،
–‫بخش‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬IT. ‫شرکتها‬ ‫توسط‬
–.‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتهای‬ ‫بین‬ ( ‫مشترک‬ ‫موارد‬ ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫اغلب‬ ‫شدن‬ ‫سرشکن‬
–‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سرویس‬ ‫خرید‬
●. ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬
●‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬
.‫باشد‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫خدمت‬
‫سپاسگذارم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬
‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سؤالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬
@ .baniasadi meedc net
1 von 15

Recomendados

پروژه پورتال جامع سازمانی von
پروژه پورتال جامع سازمانیپروژه پورتال جامع سازمانی
پروژه پورتال جامع سازمانیعباس بني اسدي مقدم
390 views24 Folien
فروش اینترنتی انشعاب von
فروش اینترنتی انشعابفروش اینترنتی انشعاب
فروش اینترنتی انشعابعباس بني اسدي مقدم
4K views42 Folien
Postgresql Server Programming von
Postgresql Server ProgrammingPostgresql Server Programming
Postgresql Server Programmingعباس بني اسدي مقدم
483 views29 Folien
Software architecture002 von
Software architecture002Software architecture002
Software architecture002عباس بني اسدي مقدم
862 views15 Folien
Cloud Computing and Cloud Services von
Cloud Computing and Cloud ServicesCloud Computing and Cloud Services
Cloud Computing and Cloud ServicesSaeid Bostandoust
83 views33 Folien
رایانش ابری von
رایانش ابریرایانش ابری
رایانش ابریShiraz LUG
133 views34 Folien

Más contenido relacionado

Similar a طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان

Chapter 01 - Introduction to Network+ von
Chapter 01 - Introduction to Network+Chapter 01 - Introduction to Network+
Chapter 01 - Introduction to Network+behrad eslamifar
445 views44 Folien
ابر باز و آینده رایانش ابری von
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابریNasser Ghanemzadeh
4.6K views18 Folien
Proxmox von
ProxmoxProxmox
ProxmoxYashar Esmaildokht
309 views91 Folien
It tools in crm von
It tools in crmIt tools in crm
It tools in crmmajid asgharizadeh
373 views23 Folien
مجازي سازي، مجازى سازى von
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازىmarketingfarkhad
1.8K views7 Folien
cloud services for libraries von
cloud services for librariescloud services for libraries
cloud services for librariesmahboubeh ghorbani
31 views144 Folien

Similar a طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان(20)

ابر باز و آینده رایانش ابری von Nasser Ghanemzadeh
ابر باز و آینده رایانش ابریابر باز و آینده رایانش ابری
ابر باز و آینده رایانش ابری
Nasser Ghanemzadeh4.6K views
مجازي سازي، مجازى سازى von marketingfarkhad
مجازي سازي، مجازى سازىمجازي سازي، مجازى سازى
مجازي سازي، مجازى سازى
marketingfarkhad1.8K views
پردازش ابری و امنیت سایبری von Amin Younesi
پردازش ابری و امنیت سایبریپردازش ابری و امنیت سایبری
پردازش ابری و امنیت سایبری
Amin Younesi256 views
Applying event driven architecture to mobile computing von Mehdi Rizvandi
Applying event driven architecture to mobile computingApplying event driven architecture to mobile computing
Applying event driven architecture to mobile computing
Mehdi Rizvandi373 views
مراکز داده von aria1248
مراکز دادهمراکز داده
مراکز داده
aria1248389 views
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) von Morteza Javan
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Morteza Javan1.7K views
cloud computing , رایانش ابری von vhd-abdarbashi
cloud computing , رایانش ابریcloud computing , رایانش ابری
cloud computing , رایانش ابری
vhd-abdarbashi1.2K views
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian von Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman TaherianCloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Cloud Computing Impact on SE by Arman Taherian
Arman Taherian339 views

Más de عباس بني اسدي مقدم

چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری von
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریچارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاری
چارچوب متن باز جهت توسعه سیستم های نرم افزاریعباس بني اسدي مقدم
439 views23 Folien
An Introduction to Postgresql von
An Introduction to PostgresqlAn Introduction to Postgresql
An Introduction to Postgresqlعباس بني اسدي مقدم
479 views32 Folien
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی von
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی عباس بني اسدي مقدم
511 views13 Folien
Open Source Datawarehouse von
Open Source DatawarehouseOpen Source Datawarehouse
Open Source Datawarehouseعباس بني اسدي مقدم
877 views18 Folien
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار von
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار
طرح چارچوب متن باز تولید نرم افزار عباس بني اسدي مقدم
383 views23 Folien

Más de عباس بني اسدي مقدم(18)

طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی von عباس بني اسدي مقدم
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی
طراحی سیستم های اطلاعاتی بر مبنای قابلیت های Nosql بانک های اطلاعاتی

طرح رایانش ابری در صنعت برق خراسان

 • 1. ‫الرحیم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ Cloud Computing ‫ارتباطات‬ ‫و‬ ‫اطلاعات‬ ‫آوری‬ ‫فن‬ ‫دفتر‬ ‫ماه‬ ‫تیر‬۹۳
 • 2. ‫تعاریف‬ ●‫رایانش‬ ‫یا‬ ‫محاسبات‬ ‫نواعی‬ ‫به‬‫شبکه‬ ‫تحت‬‫سیستم‬ ‫یا‬ ‫برنامه‬ ‫که‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اطل ق‬ .‫شود‬‫می‬ ‫ارایه‬ ‫سرویس‬ ‫کاربر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شود‬‫می‬ ‫اجرا‬ ‫سرور‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ●‫چون‬ ‫مفاهیمی‬ ‫قالب‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گذشته‬ ‫در‬MainFrame‫یا‬ ‫و‬Client Server . ‫میشد‬ ‫انجام‬ ‫سرور‬ ‫سمت‬ ‫محاسبات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫رایانش‬ . ‫نقطه‬ ‫هر‬ ‫از‬ ‫دسترسی‬ ‫امکان‬ ‫اعدم‬ ‫و‬ ‫خاص‬ ‫های‬ ‫پلتفرم‬ ‫یا‬ ‫ها‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫طر ق‬ ‫از‬ ‫توان‬‫می‬ ‫را‬ ‫خاص‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫برخی‬ ‫فقط‬Mian Frame‫بصورت‬ ‫یا‬Client Server.‫کرد‬ ‫اجرا‬ ●‫و‬ ‫دستگاهها‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ ‫بعدتر‬ ‫و‬ ‫اینترنت‬ ‫شدن‬ ‫گیر‬ ‫همه‬ ‫و‬ ‫وب‬ ‫تکنولوژی‬ ‫آمدن‬ ‫با‬ .‫شد‬ ‫ابداع‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫مفهوم‬ ‫همراه‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫و‬ ‫خدمات‬ ‫تنوع‬ ، ‫خاص‬ ‫پلتفرم‬ ‫به‬ ‫وابستگی‬ ‫اعدم‬cloud.‫بال‬ ‫مشخصات‬ ‫با‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬ ،
 • 4. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ... ‫و‬ ‫فایل‬ ‫ذخیره‬ ‫بازی‬ - ‫اعکس‬ - ‫ترجمه‬ ‫خوان‬ ‫خبر‬ ‫توییت‬ ‫ایمیل‬ ‫ویدیو‬ ‫چت‬– – – – – –
 • 7. )‫خصوصیات‬ - ‫ابری‬ ‫رایانش‬Characteristics( ●‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫تنها‬‫ارتباط‬.‫باشد‬‫می‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫یا‬ ‫اینترانتی‬ ‫یا‬ ‫اینترنتی‬ ‫مطمئن‬ ●) ‫ابر‬ ‫از‬ ‫منظور‬cloud‫ساختار‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫اطلاعی‬ ‫گذرد‬‫می‬ ‫شبکه‬ ‫در‬ ‫آنچه‬ ‫از‬ ‫کاربر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معنی‬ ‫بدین‬ ( .‫ندارد‬ ‫اهمیتی‬ ‫وی‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫شبکه‬ ●‫مفهوم‬‫سرویس‬) ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫سیستم‬ ‫)خدمت(بجای‬Application. ( ●‫به‬ ‫نیاز‬ ‫شبکه‬ ‫تجهیزات‬ ‫یا‬ ‫سرور‬ ‫یا‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬‫سرویس‬ ‫خرید‬. ‫باشد‬‫می‬ ●‫به‬ ‫میتوان‬ ‫را‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬Electricity Grid‫و‬ ‫منابع‬ ‫اشتراک‬ ، ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫چرا‬ ‫کرد‬ ‫تشبیه‬ .‫شود‬‫می‬ ‫حاصل‬ ‫اقتصادی‬ ‫صرفه‬ ●‫سازی‬ ‫مجازی‬‫یا‬Virtulization.‫باشد‬‫می‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫کلیدی‬ ‫مفهوم‬ ‫یک‬ ●) ‫بکارگیری‬ ‫نحوه‬Deployment Model. ‫هیبریدی‬ ‫ابر‬ ‫و‬ ‫اعمومی‬ ‫ابر‬ ، ‫خصوصی‬ ‫(ابر‬ ●Elasticity‫خودکار‬ ‫بطور‬ ‫امکانات‬ ‫کاهش‬ ‫یا‬ ‫افزایش‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬
 • 8. )‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫در‬ ‫سرویس‬ ‫انواع‬service model( ●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫افزار‬‫نرم‬ (Software As A Service) SAAS ●‫سرویس‬ ‫اعنوان‬ ‫به‬ ‫پلتفرم‬ (Platform As A Service) PAAS ●‫سرویس‬ ‫بعنوان‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ (Infrastructure As A Service) IAAS
 • 9. (‫)خراسان‬ ‫برق‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫رضوی‬ ‫خراسان‬ ‫استان‬ –‫خراسان‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫بر ق‬ –(‫نیشابور‬ ‫و‬ ‫مشهد‬ ‫و‬ ‫توس‬ ) ‫هها‬ ‫نیروگاه‬ –‫مشهد‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬ –‫استان‬ ‫بر ق‬ ‫توزیع‬
 • 10. ‫موجود‬ ‫وضعیت‬ ●‫مجزای‬ ‫ساخت‬ ‫زیر‬ ‫دارای‬ ‫همگی‬IT.‫هستند‬ ●.‫است‬ ‫برقرار‬ ‫بخوبی‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫بین‬ ‫ای‬ ‫شبکه‬ ‫ارتباط‬ ●.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫مشابه‬ ‫کنندگان‬ ‫تأمین‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●‫قبل‬ ‫از‬ ‫مشابه‬ ‫های‬ ‫پروژه‬ISMS ITIL–. ‫شود‬‫می‬ ‫تعریف‬ ‫مجزا‬ ‫بصورت‬ ‫همگی‬ ‫در‬ … ‫و‬ ●‫افزارها‬ ‫نرم‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫ارتقاء‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫تجهیز‬ ‫و‬ ‫خرید‬ ‫صرف‬ ‫ساله‬ ‫همه‬ ‫هنگفتی‬ ‫های‬‫هزینه‬ .‫شود‬‫می‬ ●‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫خدمات‬ ‫صرف‬ ‫بیشتری‬ ‫وقت‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫باید‬ ( ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫اعمدتا‬ ) ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬ .‫نمایند‬ ‫سازمانها‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫مختص‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ●.‫است‬ ‫میسر‬ ‫بسختی‬ ‫دیگر‬ ‫شرکتهای‬ ‫برای‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫امکان‬ ●‫شرکتها‬ ‫توسط‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬
 • 11. ‫مشهد‬ ‫برق‬ ‫توزیع‬ ‫ای‬ ‫منطقه‬ ‫برق‬ ‫طوس‬ ‫نیروگاه‬ ‫نیشابور‬ ‫نیروگاه‬
 • 12. ‫ابری‬ ‫رایانش‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫جدید‬ ‫ساختار‬ ‫پیشنهاد‬ ●. ‫خراسان‬ ‫بر ق‬ ‫صنعت‬ ‫مختص‬ ‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ●‫واحد‬ ‫مدیریت‬ ‫یک‬ ‫ااعمال‬ ‫و‬ ‫فو ق‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬ ‫به‬ ‫شرکتها‬ ‫از‬ ‫یک‬ ‫هر‬ ‫موجود‬ ‫ساختار‬ ‫انتقال‬ . ‫خصوصی‬ ‫بخش‬ ‫توسط‬ ‫آن‬ ‫بر‬ ●‫بخش‬ ‫توسعه‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬IT‫بسمت‬ ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫و‬ ‫پیمانی‬ ‫نیروهای‬ ‫هدایت‬ ‫و‬ ‫شرکتها‬ ) .‫مشترک‬ ‫داده‬ ‫مرکز‬... ‫و‬ ‫پشتیبان‬ ‫نسخه‬ ‫تهیه‬ ، ‫تجهیزات‬ ‫خرید‬ ، ‫داده‬ ‫مراکز‬ ‫پرهزینه‬ ‫توسعه‬( ●‫یک‬ ‫با‬ ‫بتوان‬ ‫که‬ ‫ای‬ ‫بگونه‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫های‬‫سیستم‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫ساختاری‬ ‫تغییرات‬ ‫ااعمال‬ .‫نمود‬ ‫پشتیبانی‬ ‫را‬ ‫مشتریان‬ ‫همه‬ (‫متفاوت‬ ‫اطلاعاتی‬ ‫های‬ ‫)بانک‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫از‬ ‫نسخه‬ Multitenancy
 • 14. ‫طرح‬ ‫مزایای‬ ●‫بخش‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫در‬ ‫بال‬ ‫بسیار‬ ‫جویی‬ ‫صرفه‬IT. ‫مقاومتی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مسیر‬ ‫در‬ ‫حرکت‬ ، –‫بخش‬ ‫در‬ ‫شبکه‬ ‫و‬ ‫افزار‬‫سخت‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫نیرو‬ ‫جذب‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫اعدم‬IT. ‫شرکتها‬ ‫توسط‬ –.‫کننده‬ ‫استفاده‬ ‫شرکتهای‬ ‫بین‬ ( ‫مشترک‬ ‫موارد‬ ) ‫ها‬‫هزینه‬ ‫اغلب‬ ‫شدن‬ ‫سرشکن‬ –‫افزار‬‫نرم‬ ‫خرید‬ ‫بجای‬ ‫افزار‬‫نرم‬ ‫سرویس‬ ‫خرید‬ ●. ‫ها‬ ‫شرکت‬ ‫سایر‬ ‫توسط‬ ‫شرکت‬ ‫یک‬ ‫برتر‬ ‫تجارب‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ●‫ارایه‬ ‫آن‬ ‫نتیجه‬ ‫که‬ ‫خدمات‬ ‫کنندگان‬ ‫اعرضه‬ ‫برای‬ ‫توسعه‬ ‫و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫های‬‫هزینه‬ ‫کاهش‬ .‫باشد‬‫می‬ ‫بهتر‬ ‫کیفیت‬ ‫و‬ ‫سراعت‬ ‫با‬ ‫خدمت‬
 • 15. ‫سپاسگذارم‬ ‫شما‬ ‫توجه‬ ‫از‬ ‫ابهامات‬ ‫و‬ ‫سؤالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫مقدم‬ ‫اسدی‬ ‫بنی‬ ‫عباس‬ @ .baniasadi meedc net