Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่าง                    ...
บทคัดย่อเป็นเวลากว่า 4 ปีทประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยือของการละเมิดสิทธิ          ่ี             ่ขันพืนฐา...
เมื่อพรรคที่สืบทอดจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 ก็กลับถูกศาลเฉพาะกิจ (ad hoc court) อันประกอบไปด้วยผู้...
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) การชุมนุมของคนเสื้อแดงดําเนินมาจนถึงวันที่ 66 ในวันที่ 19 พฤษภาคม เมื่อรถหุ้มเก...
เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและในการแสดงออกของพลเมือง รวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดง มีหลักฐานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร...
การสังหารหมู่อย่างเป็นธรรมและสมบูรณ์ การกดดันจากนานาชาติจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและเพื...
สารบัญบทนํา……………………………………………………………………………………7เส้นทางไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย   ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย   …………...
………………………………………………………………   ……..61   6.4 มาตรฐานสากลว่าด้วยการใช้กําลัง   …………………………………………………..66ฤดูกาลใหม่ของการป...
บทนําในปีพ.ศ. 2541 ผมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญฉบับท...
ทําการศึกษากรณีของการประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ 10เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2553 ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรี...
การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่าง                    ...
1. บทนํา   เป็นเวลากว่า 4 ปีทประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยือของการ             ่ี            ่ละเมิดสิท...
จะฟืนฟูอานาจนําของกลุมทุนเก่า นายทหารระดับสูง ข้าราชการ  ้   ํ       ่ระดับสูง และกลุมองคมนตรี ซึงจะขอรวมเรียกว่...
กลุมตัวละครหลักๆ ของกลุมอํานาจเก่าไว้ได้  ่          ่   เมือไม่สามารถจะขจัดหรือบันทอนรัฐบาลทีมาจากการเลือกตั...
กฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพอันเลื่องชื่อของไทย และภายใต้พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ที่โหดร้ายพอๆ กัน เมือเผชิญ  ่กับก...
พยานนับร้อยๆ คน และวิดโอคลิปพันๆ คลิป ได้บันทึกการใช้                 ีกระสุนจริงอย่างเป็นระบบโดยกองกําลัง...
พลเรือนกว่า 80 รายโดยพลการและตามอําเภอใจในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมด้วย ข้อเท็จจริงต่างๆ ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีการ...
อย่างร้ายแรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุเพียงพอให้ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศได้หากเป็นการดําเนินการ...
เงื่อนไขเดียวกันกับรัฐบาล และมีสิทธิในการเรียกพยานหลักฐานฝ่ายตนเพื่อแก้ต่างให้ตนเองได้    เพือเป็นการตอบสนองต่อข้อประท้...
ของคณะกรรมการก็ถูกขัดขวางโดยกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ถูกเหมือนจะยังคงมีผลในช่วงเวลาส่วนใหญ่...
2. เส้นทางไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย           ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ “ประชาธิปไ...
กฎหมายขึ้นมาใช้ วิธปฏิบตเช่นนีดาเนินเรือยมา ผ่านทางการ          ี  ั ิ  ้ ํ    ่รัฐประหารโดยทหารที่สําเร็จ...
ต้นทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา โดยหมายถึงรูปแบบรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่มีการกําหนดข้อจํากัดเข้มงวดเรื่องเสรีภาพของ...
ฉบับพ.ศ. 2540 นี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน”    รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 นํามาซึ่งยุคใหม่แห่งการเม...
ได้ จึงเป็นที่คาดกันว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารครั้งที่ 12 อย่างแน่นอน แต่ถึงกระนั้นวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ก็ไม่ได้นําไปสู่ว...
3. การขึ้นสู่อํานาจของพรรคไทยรักไทยทักษิณ ชินวัตร เกิดเมือปีพ.ศ. 2492 เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ จบการ           ่ศ...
ประเทศ ในฐานะสมาชิกพรรคพลังธรรมของพลตรีจําลองศรีเมืองจากนั้นเขาก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสั้นๆ ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาช...
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ
Nächste SlideShare
Wird geladen in …5
×

34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ

1.537 Aufrufe

Veröffentlicht am

 • Als Erste(r) kommentieren

34830816 การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ

 1. 1. การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่าง ประเทศ ที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนําตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม สมุดปกขาวโดยสํานักกฎหมาย Amsterdam & Peroff
 2. 2. บทคัดย่อเป็นเวลากว่า 4 ปีทประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยือของการละเมิดสิทธิ ่ี ่ขันพืนฐานอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ สิทธิดังกล่าวคือสิทธิในการ ้ ้ ่กําหนดทางเลือกของตนผ่านการเลือกตั้งอย่างแท้จริงที่ดํารงอยู่บนฐานของเจตจํานงของประชาชน การโจมตีระบอบประชาธิปไตยเริม ่ขึ้นด้วยการวางแผนและได้รับการลงมือโดยการทํารัฐประหารโดยทหารเมือปี 2549 เป็นความร่วมมือของสมาชิกของคณะองคมนตรี ผู้ ่บัญชาการทหารของไทยในการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร หัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งชนะการเลือกตั้งมาถึง 3 สมัยติดต่อกัน ทั้งในปี2544, 2548 และ 2549 การรัฐประหารในปี 2549 ถือเป็นการเริ่มต้นในการพยายามที่จะฟื้นฟูอํานาจในการชี้นําของกลุ่มทุนเก่า นายทหารระดับสูง ข้าราชการระดับสูง และกลุมองคมนตรี (“กลุมอํานาจ ่ ่เก่า”) โดยทําลายล้างพลังจากการเลือกตั้งซึ่งได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอํานาจของพวกเขาอย่างสําคัญและเป็นประวัตการณ์ ระบอบทีการ ิ ่รัฐประหารตั้งขึ้นได้เข้าควบคุมหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล ยุบพรรคไทยรักไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนําพรรคเป็นเวลา 5 ปี
 3. 3. เมื่อพรรคที่สืบทอดจากพรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งในปลายปี พ.ศ. 2550 ก็กลับถูกศาลเฉพาะกิจ (ad hoc court) อันประกอบไปด้วยผู้พิพากษาที่แต่งตั้งโดยผู้ทําการรัฐประหารตัดสินให้ยุบพรรคนั้นอีก และเปิดทางให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นสู่ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากนั้น รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรการกดขี่เพื่อรักษาฐานอํานาจอันไม่ชอบธรรมและปราบการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยที่ก่อตัวขึ้นเพื่อตอบโต้การรัฐประหารโดยทหารเมื่อปี 2549 และการรัฐประหารโดยศาลในปี 2551 หนึ่งในวิธการกดขีกคอการทีรฐบาลได้บล็อกเวปไซท์ประมาณ 50,000 เวป ี ่ ็ ื ่ ัปิดสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล และกักขังคนจํานวนหนึ่งภายใต้กฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพอันเลื่องชื่อของไทย และภายใต้พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ที่โหดร้ายพอๆกัน เมือเผชิญกับการชุมนุมประท้วงโดยมวลชนทีทาทายอํานาจของ ่ ่ ้รัฐบาล รัฐบาลก็ได้เชื้อเชิญให้กองทัพเข้ามาจัดการ และได้ระงับเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยการนําพ.ร.บ.ความมันคงในราช ่อาณาจักร พร้อมทั้งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเข้มงวดยิ่งกว่ามาใช้ ตังแต่วนที่ 7 เมษายน ้ ั2553 เป็นต้นมา รัฐบาลทหารชุดใหม่ของประเทศในนามของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้เข้ามาปกครองประเทศโดยไม่มีมาตรการตรวจสอบความรับผิดใดๆ ภายใต้การประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่ถูกประกาศอย่างไม่เหมาะสม ถูกนํามาบังคับใช้อย่างไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์และใช้อย่างต่อเนืองไม่มกาหนดเพือปิดปากการคัดค้านใดๆ ทีมตอ ่ ี ํ ่ ่ ี ่รัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง นีเป็นอีกครังทีกลุมอํานาจเก่าไม่ ่ ้ ่ ่อาจปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อการปกครองตนเองของประชาชนชาวไทยได้โดยไม่ต้องหันไปหาระบอบเผด็จการทหาร ในเดือนมีนาคม 2553 เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยกลุ่มคนเสื้อแดง หรือที่เรียกว่า “แนวร่วม
 4. 4. ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) การชุมนุมของคนเสื้อแดงดําเนินมาจนถึงวันที่ 66 ในวันที่ 19 พฤษภาคม เมื่อรถหุ้มเกราะบดขยี้แนวกั้นที่ทําขึ้นชั่วคราวรอบสี่แยกราชประสงค์ในกรุงเทพฯ และทะลวงค่ายประท้วงของคนเสือแดง หลายสัปดาห์กอน ้ ่หน้านั้น เมือวันที่ 10 เมษายน กองกําลังทหารพยายามสลายการ ่ชุมนุมของกลุมเสือแดงทีสะพานผ่านฟ้าแต่ลมเหลว ยังผลให้มีผู้เสีย ่ ้ ่ ้ชีวต 27 ราย และในการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ระหว่าง ิวันที่ 13 -19 พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย นับถึงเวลาที่บริเวณที่ชุมนุมได้ถูกเคลียร์เรียบร้อย อาคารพาณิชย์สําคัญๆ สองสามแห่งยังคงมีควันกรุ่น มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 80 คน และผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแกนนําการชุมนุมมากกว่า 50 คนอาจเผชิญกับโทษประหารชีวตจากข้อหา “ก่อการร้าย” ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนยังคงถูก ิควบคุมตัวข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งรัฐไทยนํามาใช้เป็นเครืองมือในการทําให้การชุมนุมทางการเมืองทีชอบ ่ ่ธรรมเป็นเรื่องผิดกฎหมาย ประเทศไทยมีพันธกรณีตามกฎหมายระหว่างประเทศ และพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights -ICCPR) ในการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดง รวมถึงต้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าทีทหารและพลเรือนซึงอยูภายใต้สายการบังคับบัญชาสําหรับ ่ ่ ่อาชญากรรมอย่างการสังหารพลเรือนกว่า 80 รายโดยพลการและตามอําเภอใจในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553ด้วย ข้อเท็จจริงต่างๆ ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใช้กองกําลังทหารอย่างเกินความจําเป็น มีการกักขังโดยพลการต่อเนื่องเป็นเวลานาน และการทําให้หายสาบสูญ และยังมีระบบการประหัตประหารทางการเมืองที่ปฏิเสธ
 5. 5. เสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและในการแสดงออกของพลเมือง รวมถึงกลุ่มคนเสื้อแดง มีหลักฐานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อที่ผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายอาญาระหว่างประเทศจะถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ การใช้กองกําลังทหารในการปราบปรามกลุ่มคนเสือแดงในเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2553 ยังจัดเป็นการประทุษร้าย ้ประชาชนพลเรือนอย่างเป็นระบบและเป็นวงกว้าง ซึงอาจเข้าข่าย ่อาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศซึ่งกําหนดให้จัดตั้งศาลอาญาระหว่างประเทศในกรุงเฮกอีกด้วย แม้ว่าประเทศไทยจะไม่ได้ให้สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ แต่การโจมตีเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเหตุเพียงพอให้ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศได้หากเป็นการดําเนินการโดยรู้ถึงการกระทํานั้นภายใต้นโยบายที่ยอมให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตโดยไม่จําเป็น หรือเป็นนโยบายทีออกแบบมาเพือโจมตีกลุมทางการเมืองทีเฉพาะเจาะจง ่ ่ ่ ่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีหลักฐานมากมายทีชวาแผนต่อต้านคนเสือแดงที่ ่ ้ี ่ ้ดําเนินมาเป็นระยะเวลา 4 ปีนนกําลังดําเนินการอยูในปัจจุบนภายใต้ ้ั ่ ันโยบายที่รับรองโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ และการสังหารหมู่คนเสื้อแดงที่เพิ่งผ่านมาก็เป็นเพียงการปฏิบัติตามนโยบายนโยบายดังกล่าวครั้งล่าสุดเท่านัน ้ ท้ายที่สุด การสืบสวนเหตุการณ์สังหารหมู่คนเสื้อแดงในเดือนเมษายน- พฤษภาคมทีรฐบาลตังใจจะทํานันปรากฏแล้วว่าทังไม่เป็น ่ ั ้ ้ ้อิสระและไม่เป็นกลางตามที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศกําหนดไว้ในขณะที่ประเทศไทยอาจมีความผิดเพิ่มเติมกรณีการละเมิดกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการเมือง (ICCPR) และกฎหมายจารีตประเพณีระหว่างประเทศ จากที่ไม่ดูแลให้มีการสืบสวน
 6. 6. การสังหารหมู่อย่างเป็นธรรมและสมบูรณ์ การกดดันจากนานาชาติจึงเป็นสิ่งจําเป็นเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศและเพื่อป้องกันความพยายามในการฟอกตัวเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่กําลังดําเนินอยู่ของรัฐบาล ความจริงที่ไม่มีใครโต้แย้งได้ก็คือประเทศไทยควรจะก้าวให้พ้นความรุนแรง และจะต้องดําเนินการเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ แต่ทว่าความสมานฉันท์นั้นจําเป็นต้องเริ่มด้วยการคืนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกครองตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นการที่จะทําให้มีการสมานฉันท์ จะต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ที่สั่งการให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงที่กระทําไปเพื่อยับยั้งสิทธิในการปกครองตนเองนั้นต้องรับผิด กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดไว้ว่าไม่อาจยอมรับสิ่งที่น้อยไปกว่านี้ได้
 7. 7. สารบัญบทนํา……………………………………………………………………………………7เส้นทางไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ……………………………………………………16การขึ้นสู่อํานาจของพรรคไทยรักไทย……………………………………………….20ถนนสู่การปฏิวัติ 2549…………………………………………………………..........27การฟื้นฟูระบอบอํามาตยาธิปไตยอย่างผิดกฎหมาย............................................33 5.1 การยึดอํานาจโดยทหาร ……………………………………………………………..34 5.2 ระเบียบรัฐธรรมนูญใหม่ ……………………………………………………………..37 5.3 การยุบพรรคไทยรักไทย ……………………………………………………………… 40 5.4 การรัฐประหารทางศาลและเหตุการณ์ความวุ่นวายที่ถูกจัด ตั้งขึ้น …………………..42ฤดูร้อนสีดําของประเทศไทย: การสังหารหมู่คนเสื้อแดง………………………………52 6.1 คนเสื้อแดงต้องการอะไร ……………………………………………………………...52 6.2 มาตรการอันผิดกฎหมายของการรณรงค์ประหัตประหาร และความรุนแรง ………….56 6.3 บดขยีคนเสือแดง ้ ้
 8. 8. ……………………………………………………………… ……..61 6.4 มาตรฐานสากลว่าด้วยการใช้กําลัง …………………………………………………..66ฤดูกาลใหม่ของการปกครองโดยทหาร………………………………………………..70 7.1 พระราชบัญญัติความมั่นคงภายใน …………………………………………………..71 7.2 การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ……………………………………………………...73 7.3 การควบคุมข้อมูลข่าวสาร …………………………………………………………….75 7.4 เสื้อแดงนะหรือคือผู้ก่อการร้าย ……………………………………………………….76ข้อเรียกร้องหาความยุติธรรม……………………………………………………………84 8.1 หน้าที่ในการสืบสวนและหาผู้กระทําความผิดของ ประเทศไทย ………………………84 8.2 การสังหารโดยพลการและตามอําเภอใจ: การละเมิดสิทธิ มนุษยชนที่ร้ายแรงอื่นๆ …..87 8.3 การประหัตประหารทางการเมือง ……………………………………………………...90 8.4 อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ ……………………………………………………………94 8.5 หลักฐานเรื่องการพยายามปกปิด ……………………………………………………..99 8.6 ความเป็นธรรมสําหรับผู้ถูกกล่าวหา …………………………………………………..104บทสรุป : หนทางเดียวสู่ความปรองดอง………………………………………………….106
 9. 9. บทนําในปีพ.ศ. 2541 ผมก่อตั้งพรรคไทยรักไทยภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง รัฐธรรมนูญฉบับที่เรียกกันว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้มอบการเป็นตัวแทนอย่างแท้จริงในกระบวนการเลือกตั้งแก่พี่น้องชาวไทยเป็นครั้งแรกในฐานะนายกรัฐมนตรี ผมพยายามดําเนินนโยบายสาธารณะต่างๆที่ได้เสนอไว้ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง และผมเชือว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็ ่เห็นด้วยกับข้อเท็จจริงทีวา เสียงของพวกเขาได้รับการสดับรับฟัง นี่ ่ ่เป็นเหตุผลที่ทําให้พรรคไทยรักไทยได้รับความนิยมและแข็งแกร่ง ในปี 2549 การรัฐประหารได้ช่วงชิงสิทธิในการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนไป ซึงทําให้คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศไม่พอใจ และ ่ทําให้พนองประชาชนจํานวนมากลุกขึนมาต่อต้าน แต่แทนทีจะ ่ี ้ ้ ่ยอมรับฟังข้อเรียกร้องของพวกเขา กลุมอํานาจเก่าทีนยมระบอบ ่ ่ ิเผด็จการกลับพยายามที่จะกําจัดพี่น้องประชาชนคนไทย ความทะยานอยากของคนกลุ่มนี้เป็นอันตรายยิ่ง อีกทั้งยังรุกล้ําจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์ ผมได้ขอให้สํานักกฎหมาย อัมสเตอร์ดัม แอนด์ เปรอฟ เข้ามา
 10. 10. ทําการศึกษากรณีของการประท้วงของกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ 10เมษายน และ 19 พฤษภาคม 2553 ว่าเป็นการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยตามมาตรฐานกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ ผมยังได้ขอให้สํานักกฎหมายดังกล่าวศึกษากระบวนการทําลายระบอบประชาธิปไตยทีมงเป้ามาทีกลุมคนเสือแดง และศึกษานัยยะ ่ ุ่ ่ ่ ้ของเหตุการณ์เหล่านั้นภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ โลกควรจะได้เข้าใจว่าในประเทศไทยประชาธิปไตยที่แท้จริงกําลังถูกทําร้าย ผมเชือว่าการเลือกตังจะเกิดขึนในไม่ชา อย่างไรก็ตามหากการ ่ ้ ้ ้เลือกตั้งหมายถึงการก้าวไปสู่ความสมานฉันท์ การเลือกตั้งเช่นนั้นจะต้องตอบข้อกังวลพื้นฐานที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอํานาจประชาชนและการฟื้นฟูประเทศไทยให้เป็นรัฐประชาธิปไตยแบบที่ไม่กีดกันคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและในขณะเดียวกัน เราต้องปฏิเสธการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายทางการเมืองสันติสุขที่แท้จริงจะมีได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายสามารถมีส่วนร่วมในทางการเมืองได้อย่างแท้จริง ดร. ทักษิณ ชินวัตร
 11. 11. การสังหารหมู่ที่กรุงเทพฯ :ข้อเรียกร้องต่อการแสดงความรับผิดชอบภายใต้พันธกรณีระหว่าง ประเทศ ที่ประเทศไทยมีภาระหน้าที่ในการนําตัวฆาตกรเข้าสู่กระบวนการ ยุติธรรม สมุดปกขาวโดยสํานักกฎหมาย Amsterdam & Peroff
 12. 12. 1. บทนํา เป็นเวลากว่า 4 ปีทประชาชนชาวไทยตกเป็นเหยือของการ ่ี ่ละเมิดสิทธิขนพืนฐานอย่างต่อเนืองและเป็นระบบ สิทธิดังกล่าวคือ ้ั ้ ่สิทธิในการกําหนดทางเลือกของตนโดยผ่านการเลือกตั้งอย่างแท้จริงทีดารงอยูบนฐานของเจตจํานงของประชาชน การโจมตี ่ ํ ่ระบอบประชาธิปไตยเริ่มขึ้นด้วยการวางแผนและลงมือกระทําการรัฐประหารโดยทหารเมื่อปี 2549 ด้วยความร่วมมือกับสมาชิกองคมนตรี ผู้บัญชาการทหาร ของไทยล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตรหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งชนะการเลือกตั้งมาถึง 3 สมัยติดต่อกันทั้งในปี 2544, 2548 และ 2549 ระบอบที่การรัฐประหารตั้งขึ้นได้เข้าควบคุมหน่วยงานต่างๆของรัฐบาล ยุบพรรคไทยรักไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของแกนนําพรรคเป็นเวลา 5 ปี การที่อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ด้วยเหตุผลเดียวนั่นก็คือเพราะพรรคการเมืองต่างๆ ทีชนะการเลือกตังตามระบอบประชาธิปไตย ่ ้ตลอดการเลือกตั้งสี่ครั้งที่ผ่านมาถูกยุบไป การรัฐประหารในปี 2549 ถือเป็นการเริ่มต้นในการพยายามที่
 13. 13. จะฟืนฟูอานาจนําของกลุมทุนเก่า นายทหารระดับสูง ข้าราชการ ้ ํ ่ระดับสูง และกลุมองคมนตรี ซึงจะขอรวมเรียกว่าเป็น “กลุมอํานาจ ่ ่ ่เก่า” ซึ่งการฟื้นฟูระบอบที่กลุ่มอํานาจเก่าต้องการนั้นจะสําเร็จได้ก็ต้องทําลายพรรคไทยรักไทยเป็นอันดับแรก เพราะพรรคไทยรักไทยเป็นพลังทางการเลือกตั้งที่ได้กลายเป็นสิ่งท้าทายอํานาจของกลุ่มอํานาจเก่าอย่างสําคัญและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และหลังจากนั้นกลุ่มอํานาจเก่าก็ไม่อาจหยุดยั้งการกวาดล้างขบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยทีเกิดขึนตามมา ่ ้ พรรคไทยรักไทยเป็นพรรคการเมืองแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ได้รับความนิยมสูงสุดให้มาปกครองประเทศ อันเป็นการไปขัดขวางธรรมเนียมปฏิบตอนยาวนานทีรฐบาลผสมทีออนแอจะได้เข้ามารับใช้ ั ิ ั ่ ั ่ ่ตามอําเภอใจของกลุมอํานาจเก่า ด้วยการเสริมอํานาจของฐานเสียง ่ทีถกเบียดขับไปอยูชายขอบของชีวตทางการเมืองของประเทศมา ่ ู ่ ิยาวนาน พรรคไทยรักไทยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ทําให้พรรคฯ รูสกว่าไม่จาเป็นต้องสยบยอมมอบ ้ ึ ํอํานาจใดๆ ที่รัฐธรรมนูญได้มีให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งแก่พวกกลุ่มอํานาจเก่า การบริหารจัดการของพรรคฯ จึงเป็นไปเพื่อยืนยันการควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบาย การให้ทหารอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือน และการทําลายเครือข่ายระบบอุปถัมภ์ทสมาชิก ่ีอันทรงอํานาจของคณะองคมนตรีได้ใช้อทธิพลของตนเหนือ ิข้าราชการ ระบบตุลาการ และกองกําลังทหาร ทั้งสองด้านของนโยบายเศรษฐกิจแบบคูขนาน (dual track) ที่รัฐบาลไทยรักไทยได้ ่ดําเนินการอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีเสียงข้างมากในสภานั้น ยิ่งทําให้บรรดานักธุรกิจชั้นนําในกรุงเทพฯ ถอนการสนับสนุนทักษิณ ในขณะที่นโยบายเปิดตลาดเสรีของพรรคไทยรักไทยได้ทําให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ที่อิงกลุ่มอํานาจเก่าต้องมีการแข่งขันมากขึ้น ความนิยมที่มีต่อโครงการต่างๆ ทีตอบสนองต่อความจําเป็นของเกษตรกรในต่าง ่จังหวัดและคนจนเมืองก็ทาให้รฐบาลยืนหยัดต่อแรงกดดันทีมาจาก ํ ั ่
 14. 14. กลุมตัวละครหลักๆ ของกลุมอํานาจเก่าไว้ได้ ่ ่ เมือไม่สามารถจะขจัดหรือบันทอนรัฐบาลทีมาจากการเลือกตัง ่ ่ ่ ้ได้ด้วยวิธีใดๆ ทหารจึงใช้ยุทธวิธีในการยกขบวนรถถังและกองกําลังพิเศษเข้ามาทวงประเทศคืนจากตัวแทนของประชาชน หลังจากการรัฐประหารเป็นต้นมา พวกกลุ่มอํานาจเก่าก็ได้พยายามที่จะรวบรวมอํานาจทางการเมืองของตน ในขณะเดียวกันก็ถอยไปซ่อนตัวอยูหลังฉากทีสร้างภาพว่าเป็นประชาธิปไตยแบบมี ่ ่รัฐธรรมนูญ กลุ่มอํานาจเก่าได้ใช้การรณรงค์อย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อกําจัดพรรคไทยรักไทยออกจากพื้นที่ทางการเมืองไทย เพือให้มนใจ ่ ่ัได้วาจะกลับไปสูการมีรฐบาลอ่อนแอทียอมรับใช้ผลประโยชน์ของ ่ ่ ั ่กลุมอํานาจเก่า เมื่อแผนนี้ไม่สําเร็จ กลุ่มอํานาจเก่าจึงต้องหันไปพึ่ง ่ฝ่ายตุลาการที่ถูกทําให้เข้ามามีส่วนพัวพันทางการเมืองอย่างมากและได้รบอํานาจตามรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ. 2550 ให้สามารถล้มผล ัการเลือกตั้งที่ดําเนินอย่างเสรีได้ เพียงเพื่อทําให้การกําจัดรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นดูเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ด้วยการครอบงําศาล และด้วยความสําเร็จบางส่วนในการทําให้ฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐบาลผสมของทักษิณอ่อนแอลง และด้วยความวุ่นวายที่ก่อโดยกลุ่มการเมืองนอกรัฐสภาอย่างพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย (พธม.) กลุ่มอํานาจเก่าก็สามารถทําให้ ่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้ ทว่าหลังจากนัน ้รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็ถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรการกดขี่เพื่อรักษาฐานอํานาจอันไม่ชอบธรรมและปราบปรามการเคลือนไหวเพือ ่ ่ประชาธิปไตยที่ก่อตัวขึ้นเพื่อตอบโต้การรัฐประหารโดยทหารเมื่อปี2549 และการรัฐประหารโดยศาลในปี 2551 หนึ่งในวิธีการกดขี่ก็คือการทีรฐบาลได้บล็อกเวปไซท์ประมาณ 50,000 เวป ปิดสถานีโทรทัศน์ ่ ัดาวเทียมของฝ่ายต่อต้านรัฐบาล และกักขังคนจํานวนหนึ่งภายใต้
 15. 15. กฎหมายหมิ่นพระบรมราชานุภาพอันเลื่องชื่อของไทย และภายใต้พ.ร.บ.การกระทําผิดทางคอมพิวเตอร์ที่โหดร้ายพอๆ กัน เมือเผชิญ ่กับการชุมนุมประท้วงโดยมวลชนทีทาทายอํานาจของรัฐบาล รัฐบาล ่ ้ก็ได้เชือเชิญให้กองทัพเข้ามาจัดการ และได้ระงับเสรีภาพตาม ้รัฐธรรมนูญโดยการนําพ.ร.บ.ความมันคงในราชอาณาจักร พร้อมทั้ง ่พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งเข้มงวดยิ่งกว่ามาใช้ ตังแต่วนที่ 7 เมษายน 2553 เป็นต้นมา รัฐบาลทหารชุด ้ ัใหม่ของประเทศในนามของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ได้เข้ามาปกครองประเทศโดยไม่มีมาตรการตรวจสอบความรับผิดใดๆ ภายใต้การประกาศ “สถานการณ์ฉุกเฉิน” ที่ถูกประกาศอย่างไม่เหมาะสม ถูกนํามาบังคับใช้อย่างไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของสถานการณ์ และใช้อย่างต่อเนืองอย่างไม่มกาหนดเพือที่ ่ ี ํ ่จะปิดปากการคัดค้านใดๆ ที่มีต่อรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนี่เป็นอีกครั้งที่กลุ่มอํานาจเก่าไม่อาจปฏิเสธข้อเรียกร้องเพื่อการปกครองตนเองของประชาชนชาวไทยได้โดยไม่ตองหันไปหาระบอบ้เผด็จการทหาร ในเดือนมีนาคม 2553 เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลครั้งใหญ่ในกรุงเทพฯ โดยกลุ่มคนเสื้อแดง หรือที่เรียกว่า “แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ” (นปช.) การชุมนุมของคนเสื้อแดงดําเนินมาจนถึงวันที่ 66 ในวันที่ 19 พฤษภาคม เมื่อรถหุ้มเกราะบดขยี้แนวกั้นที่ทําขึ้นชั่วคราวรอบสี่แยกราชประสงค์ในกรุงเทพฯ และทะลวงค่ายประท้วงของคนเสือแดง หลายสัปดาห์กอน ้ ่หน้านั้น เมือวันที่ 10 เมษายน กองกําลังทหารพยายามสลายการ ่ชุมนุมของกลุมเสือแดงทีสะพานผ่านฟ้าแต่ลมเหลว ยังผลให้มีผู้เสีย ่ ้ ่ ้ชีวต 27 ราย และในการสลายการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ระหว่าง ิวันที่ 13 -19 พฤษภาคม มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 55 ราย เมือต้อง ่เผชิญกับความพ่ายแพ้ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แกนนํานปช. ได้ประกาศยุติการชุมนุมและยอมมอบตัวกับตํารวจ
 16. 16. พยานนับร้อยๆ คน และวิดโอคลิปพันๆ คลิป ได้บันทึกการใช้ ีกระสุนจริงอย่างเป็นระบบโดยกองกําลังฝ่ายความมั่นคงของไทยต่อพลเรือนที่ไร้อาวุธ รวมถึงนักข่าวและเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉินในเดือนเมษายนและพฤษภาคม นับถึงเวลาทีบริเวณทีชมนุมได้ถก ่ ่ ุ ูเคลียร์เรียบร้อย อาคารพาณิชย์สําคัญๆ สองสามแห่งยังคงมีควันกรุ่น มีผู้เสียชีวิตไปมากกว่า 80 คน และผูทถกกล่าวหาว่าเป็นแกนนํา ้ ่ี ูการชุมนุมมากกว่า 50 คนอาจเผชิญกับโทษประหารชีวตจากข้อหา ิ“ก่อการร้าย” ผู้ชุมนุมหลายร้อยคนยังคงถูกควบคุมตัวข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและพ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึงรัฐบาลไทยนํามาใช้เป็น ่เครื่องมือในการทําให้การชุมนุมทางการเมืองที่ชอบธรรมกลับกลายเป็นเรื่องผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีการออกหมายจับจํานวนสูงถึงแปดร้อยหมาย และทางการยังได้สั่งแช่แข็งบัญชีธนาคารของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าร่วมขบวนการและอาจเป็นผู้สนับสนุนทางการเงินแก่นปช.อีกอย่างน้อย 83 ราย ทีนาสลดใจก็คอ แกนนําคนเสื้อแดงในท้อง ่ ่ ืถิ่นต่างๆ ได้ถูกลอบสังหารในชลบุรี นครราชสีมา และปทุมธานี ท่ามกลางเหตุการณ์ที่น่าสลดอันเป็นจุดสูงสุดของโครงการสี่ปีในการโค่นเจตนารมย์ของประชาชนเพือให้เป็นไปตามความต้องการ ่ของกลุมอํานาจเก่า สมุดปกขาวเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ่ วัตถุประสงค์ข้อแรก คือ เพื่อเน้นถึงพันธกรณีของประไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศ และพันธกรณีตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant onCivil and Political Rights - ICCPR) ในการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงทั้งหลายที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของคนเสื้อแดง รวมถึงต้องดําเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารและพลเรือนซึ่งอยู่ภายใต้สายการบังคับบัญชาสําหรับอาชญากรรมอย่างการสังหาร
 17. 17. พลเรือนกว่า 80 รายโดยพลการและตามอําเภอใจในกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมด้วย ข้อเท็จจริงต่างๆ ปรากฏอย่างชัดเจนว่ามีการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยการใช้กองกําลังทหารอย่างเกินความจําเป็น การกักขังโดยพลการต่อเนื่องเป็นเวลานาน และการทําให้ประชาชนบางส่วนหายสาบสูญ และยังมีระบบการประหัตประหารทางการเมืองที่ปฏิเสธเสรีภาพในการมีส่วนร่วมทางการเมืองและในการแสดงออกของพลเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดงมีหลักฐานว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงเพียงพอที่จะดําเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง เพื่อที่ผู้ที่กระทําความผิดกฎหมายอาญาระหว่างประเทศจะถูกนําตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม จากประวัตศาสตร์ความเป็นปรปักษ์ตอการ ิ ่เคลือนไหวของกลุมคนเสือแดง ทําให้เป็นการสมเหตุสมผลที่จะ ่ ่ ้ยืนยันให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างเหมาะสม ด้วยหน่วยงานที่เป็นกลางและเป็นอิสระ เพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบต้องการละเมิดกฎหมายและสิทธิมนุษยชนดังกล่าวจะต้องรับผิดตามที่กําหนดโดยกฎหมายระหว่างประเทศ เป้าหมายประการที่สอง เกี่ยวข้องกับพันธกรณีของประเทศไทยในการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นในด้านสิทธิทางการเมือง หลังจากการรัฐประหารในปี 2549 และในระหว่างที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ดํารงแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐบาลที่มีทหารหนุนหลังพยายามที่จะรวบรวมอํานาจของตนโดยการกดขี่ปราบปรามการคัดค้านทางการเมืองของกลุ่มคนเสื้อแดง มาตรการประการหนึ่งก็คือ การปราบปรามขบวนการเคลื่อนไหวนั้นโดยมีการประทุษร้ายประชาชนพลเรือนทีไร้อาวุธอย่างเป็นระบบและอย่างเป็น ่วงกว้าง ซึงอาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษยชาติตามธรรมนูญกรุง ่โรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศซึงกําหนดให้จดตังศาลอาญา ่ ั ้ระหว่างประเทศในกรุงเฮกอีกด้วย แม้วาประเทศไทยจะไม่ได้ให้ ่สัตยาบันต่อธรรมนูญกรุงโรมฯ แต่การกระทําผิดต่อกลุ่มคนเสื้อแดง
 18. 18. อย่างร้ายแรงนี้ก็อาจจะเป็นเหตุเพียงพอให้ได้รับการพิจารณาให้เข้าสู่การพิจารณาของศาลอาญาระหว่างประเทศได้หากเป็นการดําเนินการโดยรู้ถึงการกระทํานั้นภายใต้นโยบายที่ยอมให้เกิดหรือสนับสนุนให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตโดยไม่จําเป็น หรือเป็นนโยบายที่มีเป้าหมายเพื่อโจมตีกลุ่มทางการเมืองกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจง มีหลักฐานมากมายทีชวาแผนต่อต้านคนเสือแดงทีดาเนินมา ่ ้ี ่ ้ ่ ํเป็นระยะเวลา 4 ปีและทีกาลังดําเนินการอยูในปัจจุบนภายใต้ ่ ํ ่ ันโยบายที่รับรองโดยรัฐบาลอภิสิทธิ์ และการสังหารหมู่คนเสื้อแดงที่เพิ่งผ่านมาก็เป็นเพียงการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวครั้งล่าสุดเท่านั้น สมุดปกขาวเล่มนี้ศึกษาการเกิดขึ้นของความรุนแรงในประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติการทางทหารในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคม 2553 รวมทังการปราบปรามในเดือนเมษายนปี ้2552 ทีมประชาชนเสียชีวตอย่างน้อย 2 คน จากแง่มมของหลัก ่ ี ิ ุประกันตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง หลักฐานต่างๆ นั้นเพียงพอต่อการสืบสวนโดยหน่วยงานที่เป็นอิสระและเป็นกลางถึงนัยยะทางอาญาของการประหัตประหารทางการเมืองเช่นนี้ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ วัตถุประสงค์ประการที่สามของสมุดปกขาวเล่มนี้คือเพื่อยืนยันถึงสิทธิตามกฎหมายระหว่างประเทศของสมาชิกนปช.หลายร้อยคนทีกาลังเผชิญข้อกล่าวหาทางอาญาจากการเข้าร่วมการชุมนุมของ ่ ํกลุ่มคนเสื้อแดง กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองรับรองสิทธิในการต่อสู้ดคีอย่างยุติธรรม รวมถึงสิทธิที่จะเลือกทนายของตนเอง เพื่อเตรียมการต่อสู้คดีโดยมีเวลาและสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ และสิทธิในการสามารถเข้าถึงหลักฐานได้อย่างเท่าเทียม ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิในการตรวจสอบหลักฐานอย่างอิสระผ่านทางผู้เชี่ยวชาญหรือทนายของตนเอง ภายใต้
 19. 19. เงื่อนไขเดียวกันกับรัฐบาล และมีสิทธิในการเรียกพยานหลักฐานฝ่ายตนเพื่อแก้ต่างให้ตนเองได้ เพือเป็นการตอบสนองต่อข้อประท้วงของนานาชาติเกียวกับ ่ ่ความรุนแรงในเดือนเมษายนและพฤษภาคม นายอภิสิทธิ์ได้ประกาศโร้ดแมปเพื่อการปรองดองและได้ตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นมาอย่างเป็นทางการ สิ่งที่หายไปจากโร้ดแมปของอภิสิทธิ์ก็คือความเป็นอิสระและความเป็นกลางอย่างแท้จริงในกระบวนการตรวจสอบตัวเอง นายคณิต ณ นคร อดีตอัยการสูงสุด ที่ได้รบแต่งตั้งให้นําคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ได้บอกกับสือมวลชนในเกือบจะใน ่ทันทีทันใดว่าเขาสนใจในการ “ส่งเสริมการให้อภัย” มากกว่าการเรียนรู้ข้อเท็จจริง การละเลยเช่นนีอาจจะสอดคล้องกับแนวความคิด ้เรื่องการปรองดองแบบเดิมๆ ของไทย ที่ให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่สังหารผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยในปี 2516, 2519 และ 2535หลายร้อยคน แต่ไม่ทําอะไรกับการสืบหาข้อเท็จจริงหรือส่งเสริมการสมานฉันท์ที่แท้จริงเลย ปัจจัยหลายอย่างได้ชให้เห็นว่าจําเป็นทีจะต้องมีการเข้ามา ้ี ่เกี่ยวข้องจากประชาคมโลก เพื่อรักษาการสืบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทุกกรณีอย่างเป็นอิสระและเป็นกลาง ประการแรกรัฐบาลไม่มีทีท่าจะยอมอ่อนข้อในการยึดอํานาจทางการเมือง โดยการให้ผู้นําทหารและพลเรือนถูกดําเนินคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ ประการที่สอง การกักขังที่ยาวนานและการไม่สนใจที่จะดําเนินคดีอย่างเป็นธรรมต่อคนเสื้อแดงหลายร้อยคนที่ถูกรัฐบาลตัดสินไปล่วงหน้าแล้วว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย” นั้นทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงความเป็นธรรมของการสอบข้อเท็จจริงในกรณีนี้ ประการที่สาม คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงของอภิสิทธิ์ทํางานรับใช้ความต้องการของนายกรัฐมนตรี และไม่มหน้าทีทชดเจนในการสืบสวน ี ่ ่ี ัหรือดําเนินคดีกบรัฐบาล ส่วนความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริง ั
 20. 20. ของคณะกรรมการก็ถูกขัดขวางโดยกฎระเบียบต่างๆ ที่ออกภายใต้การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ถูกเหมือนจะยังคงมีผลในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของการดําเนินการของคณะกรรมการ ประการสุดท้ายการวิเคราะห์หลักฐานของรัฐบาลไทยนั้นมีแนวโน้มจะโอนเอียงและเชื่อถือไม่ได้เช่นที่มักจะเป็นในทุกครั้งที่รัฐบาลต้องทําการตรวจสอบการกระทําผิดของตัวเอง การที่รัฐบาลยึดมั่นกับผู้สืบสวนที่เลือกมาจากฐานของการถือข้างมากกว่าจากฐานของความเชี่ยวชาญทําให้กระบวนการไต่สวนทั้งหมดมีมลทิน การสืบสวนข้อเท็จจริงทีมอคติ ่ ีไม่เป็นกลาง และตอบสนองผลประโยชน์ของรัฐบาลทหารนั้นก็เท่ากับไม่มีการสืบสวนเลย ทุกคนย่อมยอมรับความจริงทีวาประเทศไทยควรจะก้าวให้พน ่ ่ ้ความรุนแรง และดําเนินการให้เกิดความปรองดอง ทว่าความปรองดองนั้นจําเป็นต้องเริ่มด้วยการฟื้นคืนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการปกครองตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นความปรองดองนี้ยังต้องการความรับผิดอย่างเต็มที่ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงที่กระทําไปเพื่อยับยั้งสิทธิในการปกครองตนเองนั้น กฎหมายระหว่างประเทศกําหนดไว้ว่าไม่อาจยอมรับสิ่งที่น้อยไปกว่านี้ได้
 21. 21. 2. เส้นทางไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทยประเทศไทยปกครองด้วยระบอบ “ประชาธิปไตย” มาตั้งแต่การเปลียนแปลงระบอบการปกครองจากสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น ่ระบอบภายใต้รัฐธรรมนูญเมื่อปีพ.ศ. 2475 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยูหว ในความจริง นอกจากช่วงเวลาทีเป็น ่ ั ่เผด็จการทหารอย่างรุนแรงในระหว่างปี พ.ศ. 2501- 2512 แล้วประเทศไทยมีการเลือกตั้งฝ่ายนิติบัญญัติเป็นประจํามาตั้งแต่เปลียนแปลงการปกครอง ทว่า อํานาจมักจะถูกเปลียนมือด้วยการ ่ ่รัฐประหารโดยทหารมากกว่าด้วยกระบวนการตามรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยการเปลียนแปลงรัฐบาล และจะมีการนํารัฐธรรมนูญฉบับที่ ่สนับสนุนโดยทหารและรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยทหารเข้ามาบังคับใช้แทนที่รัฐธรรมนูญและรัฐบาลของช่วงเวลานั้น รัฐธรรมนูญในช่วงหลังมักจะถูกร่างขึ้นเพื่อรักษาการควบคุมของกลุ่มที่ก่อการรัฐประหาร ไม่ว่าผู้ก่อการจะตั้งใจใช้อํานาจโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางการให้ตวแทนหรือการเข้าควบคุมจัดการรัฐบาลพลเรือนที่ ัอ่อนแอ การจัดการเช่นนีจะยังคงมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าจะมีกลุม ้ ่ทหารกลุ่มอื่นทํารัฐประหารครั้งใหม่ และนํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ออกแบบมาเพือทําให้สมดุลย์อานาจใหม่ได้รบการรับรองใน ่ ํ ั
 22. 22. กฎหมายขึ้นมาใช้ วิธปฏิบตเช่นนีดาเนินเรือยมา ผ่านทางการ ี ั ิ ้ ํ ่รัฐประหารโดยทหารที่สําเร็จ 11 ครั้ง รัฐธรรมนูญ 14 ฉบับ และแผนการและปฏิบัติการล้มล้างรัฐบาลที่ไม่สําเร็จอีกหลายครั้ง ตังแต่ ้เดือนมิถุนายน 2475 มาจนถึงเดือนพฤษภาคม 2535 ตลอดช่วงเวลาเหล่านี้ ประเทศไทยมีชวง “ประชาธิปไตย” สั้นๆ ่เพียงสามครั้งที่หยั่งรากอยู่ในเสรีภาพในการแสดงความเห็นและการแข่งขันในการเลือกตั้งอย่างแท้จริง โดยครั้งแรกคือหลังจากการใช้รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2507 และครั้งที่สองคือหลังจากการประท้วงใหญ่ในปี 2516 ครั้งที่สามคือหลังการเลือกตั้งที่ได้พลเอกชาติชายชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี เมือปี 2531 ในทั้งสามครั้งนี้รัฐบาลที่มา ่จากการเลือกตั้งถูกล้มล้างด้วยกระบอกปืนของกองกําลังทหาร และถูกแทนทีดวยระบอบทีเหมาะสมกับการคุมครองอํานาจของกลุม ่ ้ ่ ้ ่อํานาจเก่าและผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของพวกเขามากกว่า นอกจากช่วงเวลาสั้นๆ เหล่านันแล้ว ประเทศไทยตังแต่ปี 2547 ้ ้เป็นต้นมาถูกปกครองโดยระบอบที่มีส่วนผสมของประชาธิปไตยและเผด็จการแตกต่างกันไป สิ่งที่ทุกระบอบมีเหมือนกันก็คือ เครือข่ายของเจ้าหน้าที่รัฐในราชการพลเรือนและทหาร หรือที่เรียกว่ากลุ่มอํามาตย์ ทีทาหน้าทีเป็นศูนย์กลางของอํานาจทางการเมืองทีแท้จริง ่ ํ ่ ่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนขึ้นมา ผูแทนของประชาชน ้มีอิสรภาพระดับหนึ่ง และมีมากขึ้นในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา แต่ภายใต้ระบบอํามาตยาธิปไตย (คําที่ใช้เรียกระบบรัฐบาลที่ถูกควบคุมโดยกลุมอํามาตย์ มักจะใช้ในทางตรงข้ามกับ ่“ประชาธิปไตย”) รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่เคยได้รับสิทธิในการกําหนดให้ทหารอยู่ภายใต้การควบคุมของพลเรือน และเข้าควบคุมกระบวนการกําหนดนโยบายทางทหารได้ ทีจริงแล้ว แนวคิด ่เรื่อง “ประชาธิปไตยแบบไทยๆ” ได้ถูกจัดขึ้นโดยรัฐไทยตั้งแต่ช่วง
 23. 23. ต้นทศวรรษที่ 2500 เป็นต้นมา โดยหมายถึงรูปแบบรัฐบาลที่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น แต่มีการกําหนดข้อจํากัดเข้มงวดเรื่องเสรีภาพของพลเมือง และเรืองขอบเขตอํานาจทีเจ้าหน้าทีทมาจากการเลือกตัง ่ ่ ่ ่ี ้สามารถใช้ได้ ระบบรัฐบาลแบบนี้ที่อยู่บนฐานของการยินยอมอย่างไม่ใยดีของประชากรไทยส่วนใหญ่ ได้รกษาอํานาจของทหาร ัข้าราชการ นายทุนขนาดใหญ่ และกลุมองคมนตรี (หรือเรียกรวมๆว่า ่“กลุมอํานาจเก่า”) ในการกําหนดนโยบายระดับชาติส่วนใหญ่เอาไว้ ่ เหตุการณ์ต่างๆ หลังจากการยึดอํานาจจากนายกรัฐมนตรีพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ โดยกองทัพที่นําโดยพลเอกสุจินดา คราประยูร เมือปีพ.ศ. 2533 ถือเป็นจุดเปลียนสําคัญในเรืองอํานาจนําของ ่ ่ ่กลุ่มอํานาจเก่าที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเหนือระบบการเมืองไทยการประท้วงโดยประชาชนจํานวนมากที่ต่อต้านการขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของพลเอกสุจินดา หลังจากที่มีการเลือกตั้งที่มีเปลือกนอกว่าเป็น “ประชาธิปไตย” ในเดือนมีนาคม 2535 ได้นําไปสู่การปะทะรุนแรงเป็นประวัติการณ์ระหว่างพลเรือนกับทหารในช่วงวันที่ 17-20พฤษภาคม ผู้ประท้วงหลายสิบคนที่เรียกร้องให้พลเอกสุจินดาลาออกและนําประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยถูกสังหารโดยโหดร้ายโดยทหารในช่วงระหว่างเหตุการณ์ "พฤษภาทมิฬ” ปี 2535 ในท้ายที่สุด พลเอกสุจินดา ได้ลาออกหลังจากทีพระบาทสมเด็จ ่พระเจ้าอยู่หัวได้ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะ และนําไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่ในเดือนกันยายน 2535 โศกนาฏกรรมพฤษภาทมิฬทําให้ประเทศเดินเข้าสู่หนทางการเป็น “ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” อย่างแท้จริง และมีกระบวนการปฏิรปเป็นเวลานานห้าปี อันสิ้นสุดลงด้วย ูการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2540 ด้วยการมีส่วนร่วมอย่างสูงในกระบวนการที่นําไปสู่การออกรัฐธรรมนูญรวมถึงการที่มีเนื้อหาเป็นประชาธิปไตยอย่างไม่กํากวม รัฐธรรมนูญ
 24. 24. ฉบับพ.ศ. 2540 นี้จึงเป็นที่รู้จักกันในนาม “รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน” รัฐธรรมนูญฉบับพ.ศ. 2540 นํามาซึ่งยุคใหม่แห่งการเมืองที่ไม่มีการกีดกันในไทย เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่ผู้แทนของประชาชนเป็นผู้ร่างและรับรองรัฐธรรมนูญ ไม่ใช่เป็นการกําหนดมาจากกลุมอํานาจเก่าอย่างแต่เดิม นําไปสูยคแห่งประชาธิปไตยทีแท้ ่ ่ ุ ่จริง ความโปร่งใส และการรับผิดตรวจสอบได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้รับรองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพของพลเมือง ซึงฉบับก่อนหน้านีไม่ ่ ้ได้รองรับ และยังกําหนดกลไกอีกบางประการ รวมถึงเรื่องการเลือกตั้งสภาทั้งสอง ระบบการเลือกตังแบบปาร์ตลสต์เพือมาใช้พร้อมกับ ้ ้ี ิ ่ระบบแบ่งเขตแบบเดิม และตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ออกแบบมาเพือรับประกันว่าจะมีรฐบาลตัวแทนอย่างเต็มที่ และเพื่อสร้าง ่ ัสนามเลือกตั้งที่เท่าเทียมกันสําหรับผู้สมัครรับเลือกตั้ง ในขณะที่ยังรักษาความเป็นธรรมและความซือสัตย์เอาไว้ให้ได้ ทีสาคัญก็คอ รัฐ ่ ่ ํ ืธรรมนูญพ.ศ. 2540 นี้ยังห้ามการใช้สิทธิหรือเสรีภาพในการล้มล้างการปกครองแบบประชาธิปไตย และยังห้ามความพยายามใดๆ ในการ “ให้ได้มาซึ่งอํานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้” และยังห้ามทําการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญยกเว้นแต่เป็นไปตามหลักการและวิธีการที่บัญญัติไว้ รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ยังได้สร้างเสถียรภาพทางการเมืองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้รับการรับรองในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจและทางการเงินอย่างหนักในประเทศ การส่งออกลดลงและความกังวลเรื่องสถานการณ์ของภาคการเงินทําให้เกิดการไหลออกของทุนขนาดใหญ่อย่างทันที จนเกิดวิกฤตอัตราแลกเปลียนในช่วงปลายปีพ.ศ. 2540 ในสถานการณ์ที่ ่ประชาชนต่างไม่พอใจรัฐบาลที่ไม่สามารกู้วิกฤติเศรษฐกิจของปะเทศ
 25. 25. ได้ จึงเป็นที่คาดกันว่าอาจจะเกิดการรัฐประหารครั้งที่ 12 อย่างแน่นอน แต่ถึงกระนั้นวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ก็ไม่ได้นําไปสู่วิกฤตทางการเมือง ข้อผูกพันมุ่งมั่นของประเทศที่จะเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงดูเหมือนจะยังคงถูกรักษาไว้ได้ในที่สุด รัฐธรรมนูญ 2540 ยังกําหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองแบบใหม่ก่อนหน้านี้พรรคการเมืองที่อ่อนแอและแตกแยกต้องขึ้นอยู่กับผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นและเครือข่ายเส้นสายของระบบอุปถัมภ์ ในการระดมพลังสนับสนุนในพื้นที่การเลือกตั้งส่วนใหญ่ของประเทศเนื่องจากพรรคเหล่านั้นมีเนื้อหาเชิงโครงการน้อยมาก และมีภาพลักษณ์ของพรรคไม่ชดเจน ด้วยระบบตรวจสอบและถ่วงดุลย์ การ ัป้องกันการคอร์รัปชั่น และด้วยบทบัญญัตใหม่ๆ ทีเสริมอํานาจของ ิ ่ฝ่ายบริหารโดยการทําให้นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งมีความเปราะบางต่อการแปรพรรคน้อยลง รัฐธรรมนูญพ.ศ. 2540 ได้เปิดช่องทางให้เกิดการเติบโตของผู้นําทางการเมืองใหม่ๆ ทีพยายามจะ ่สร้างพรรคการเมืองระดับชาติที่เข้มแข็งที่อยู่บนฐานของวาระนโยบายเชิงโครงการที่ชัดเจน ทีอาจจะเป็นทีสนใจของผูมสทธิเลือก ่ ่ ้ ี ิตังทัวประเทศ นีเป็นบริบททีทาให้ทกษิณ ชินวัตร ตั้งพรรค ้ ่ ่ ่ ํ ัไทยรักไทยและนําพรรคไปสู่ประสบความสําเร็จในการเลือกตั้งในปี2544 และ 2548 อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ทําให้จนตนารของคน ินับล้านๆเป็นจริง และได้มอบปากเสียงให้แก่พลังทางการเมืองที่ปัจจุบนนีคดค้านการบริหารปกครองของอภิสทธิ์ เวชชาชีวะ อย่าง ั ้ ั ิมั่นคง
 26. 26. 3. การขึ้นสู่อํานาจของพรรคไทยรักไทยทักษิณ ชินวัตร เกิดเมือปีพ.ศ. 2492 เป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ จบการ ่ศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจในปีพ.ศ. 2516 และรับราชการเป็นเวลา 14 ปี จนมียศพันตํารวจโท ซึ่งในระหว่างนั้นเขาได้ลาไปศึกษาต่อขันปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาอาชญาวิทยาที่ ้มหาวิทยาลัย Eastern Kentucky และมหาวิทยาลัย Sam Houston ในเท็กซัส ในปีพ.ศ. 2526 ขณะรับราชการตํารวจอยู่นั้น ทักษิณก่อตั้งบริษทชินวัตร คอมพิวเตอร์แอนด์คอมมิวนิเคชันส์กรุป กับภรรยาและ ั ่ ๊พี่ชายภรรยา หลังจากออกจากราชการตํารวจในปี 2530 และทุมเท ่ความสนใจทั้งหมดให้กับธุรกิจ บริษทของเขาก็เติบโตเป็นบริษทชิน ั ัคอร์ป ในช่วงทศวรรษ 1990s (2533-2542) บริษทนีเป็นผูบกเบิก ั ้ ้ ุธุรกิจโทรคมนาคมโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่กําลังเริ่มต้นในประเทศไทย ในปี 2537 อันเป็นปีที่เขาเข้าสู่วงการการเมือง นิตยสาร Forbes ประเมินว่าเขามีทรัพย์สินประมาณ 1.6 พันล้านเหรียญ ทักษิณเข้าสู่การเมืองโดยเข้าร่วมในรัฐบาลชวน หลีกภัย ในปี2537 เมื่อเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
 27. 27. ประเทศ ในฐานะสมาชิกพรรคพลังธรรมของพลตรีจําลองศรีเมืองจากนั้นเขาก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาสั้นๆ ในรัฐบาลบรรหาร ศิลปอาชา (2538-2539) และรัฐบาลชวลิต ยงใจยุทธ (2540)ในวันที่ 14 กรกฏคม 2541 เขาก่อตั้งพรรคไทยรักไทยอย่างเป็นทางการร่วมกับสมาชิกพรรครุ่นก่อตั้ง 22 คน ภายใต้การนําของทักษิณ ไม่นานพรรคก็ประสบความสําเร็จอย่างที่ไม่เคยมีพรรคการเมืองใดทําได้มาก่อนเลยในประเทศไทย ในความพยายามที่จะแก้ปัญหาวิกฤตการเงินในปี 2540 รัฐบาลไทยได้ขอความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF)เงินกู้จํานวน 1.7 หมื่นล้านเหรียญนั้นต้องแลกมาด้วยกับการยอมรับเงื่อนไขของ IMF ที่จะต้องมีการปฏิรูประบบการเงิน การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ และมาตรการอื่นๆ เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติ(foreign direct investment) ในช่วงแรก การปฏิรูปเหล่านี้ก่อให้เกิดภาวะถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ค่าจ้างตกต่าลง อัตราว่าง ํงานเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสภาพความเป็นอยู่ของเกษตรกรและแรงงาน บรรดานักธุรกิจชั้นนําในกรุงเทพฯ ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงได้เข้าร่วมขบวนการชาตินิยมที่กําลังขยายตัวต่อต้าน IMF และพรรคประชาธิปตย์ทเป็นรัฐบาลขณะนัน นายกฯ ั ่ี ้ชวน หลีกภัยถูกโจมตีจากหลายด้าน ทั้งภาคธุรกิจขนาดใหญ่ นักวิชาการ องค์กรประชาสังคมก่นประนามเขาว่าทําลายเศรษฐกิจ รับนโยบายจากต่างประเทศ ปล่อยให้ตางชาติเข้ามาฮุบทรัพย์สนของ ่ ิไทยในราคาถูก ในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งในเดือนมกราคม 2544 พรรคไทยรักไทยของทักษิณปราศรัยถึงประเด็นเหล่านี้อย่างดุเดือด พรรคมีนโยบายให้ความสําคัญกับเศรษฐกิจ สาธารณสุข การศึกษา และพลังงาน ในขณะเดียวกันนโยบายสวัสดิการสังคมของไทยรักไทยและการพัฒนาชนบทก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากชนชั้นแรงงาน

×