polog 122.pdf

Ю
Юля Яловаяучитель um Криворожская общеобразовательная школа № 122

122

polog 122.pdf
І. Загальні положення
1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у
Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради (далі – Положення)
розроблено на підставі вимог статті 41 Закону України «Про освіту» та з
урахуванням вимог, передбачених Порядком проведення інституційного аудиту
закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від
09.01.2019 р. № 17 із змінами та методичними рекомендаціями з питань
формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної
середньої освіти затвердженим наказом МОН України від 30 листопада 2020 р. №
1480.
1.2. Складовими системи внутрішнього забезпечення якості освіти у
Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради є:
 стратегія та процедури забезпечення якості освіти;
 система та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної
діяльності педагогічних працівників;
 оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської
діяльності керівних працівників закладу освіти;
 забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління
закладом освіти;
 створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища,
універсального дизайну та розумного пристосування;
 інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або
документами закладу освіти.
1.3. Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти
в гімназії є:
 гарантування якості освіти;
 формування довіри суспільства до гімназії;
 постійне та послідовне підвищення якості освіти.
 допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти.
1.4. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти гімназії є:
 оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та
освітньої діяльності в гімназії;
 постійний моніторинг змісту освіти;
 спостереження за реалізацією освітнього процесу;
 моніторинг технологій навчання;
 моніторинг ресурсного потенціалу гімназії;
 моніторинг управління ресурсами та процесами;
 спостереження за станом соціально-психологічного середовища гімназії;
 контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення
інформації щодо її результатів;
 розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності
та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;
 здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти,
нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень
педради гімназії;
 експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних
працівників;
 вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і
негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій
основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення
негативних тенденцій;
 збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;
 аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по гімназії;
 надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі
контролю.
1.5. Реалізація мети та завдань внутрішньої системи забезпечення якості
освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради досягається завдяки
належному контролю:
 виконання Законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;
 використання методичного забезпечення в освітньому процесі;
 реалізації затверджених освітніх програм і навчальних планів, дотримання
затверджених навчальних графіків;
 реалізації права здобувачів освіти на одержання якісної освіти;
 ведення документації закладу (плани, класні журнали, щоденники та зошити
здобувачів освіти, журнали позаурочної діяльності в тому числі в
електронному вигляді тощо);
 рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, якості освіти;
 стану викладання навчальних предметів;
 стану підготовки та проведення олімпіад;
 стану проведення гурткових, факультативних занять тощо;
 заходів із превенції соціально негативним явищам та травматизму серед
здобувачів освіти;
 дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших
локальних актів гімназії;
 дотримання порядку проведення тематичної та підсумкової атестації
здобувачів освіти і поточного контролю їхньої успішності;
 роботи науково-методичної ради, динамічних творчих груп, бібліотеки;
 реалізації виховних програм та їх результативність;
 організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти;
 охорони життя та здоров'я учасників освітнього процесу;
 виконання прийнятих колективних рішень, нормативних актів;
 стану методичної роботи;
1.6. Об'єктами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 освітній процес (урочна і позаурочна діяльність);
 результати виховної діяльності (виховна робота, система позакласного і
позаурочного навчання і виховання тощо);
 методична робота;
 робота з батьками.
1.7. Суб'єктами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
 члени адміністрації: керівник гімназії і його заступники;
 особи, що мають відповідні повноваження згідно з посадовими інструкціями
і/або функціональними обов'язками.
1.8. Види внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за змістом):
 тематичний (глибоке вивчення певного конкретного питання у практиці
роботи колективу, підрозділу, групи, ГМК, одного вчителя або класного
керівника);
 фронтальний (усебічне вивчення роботи колективу, класу, групи або одного
вчителя).
1.9. Форми внутрішньої системи забезпечення якості освіти:
 персональний (має місце як при тематичному, так і при фронтальному виді
контролю);
 класно-узагальнюючий (фронтальний).
1.10. Організація перевірки стану кожного з питань змісту внутрішньої
системи забезпечення якості освіти складається з таких етапів:
 визначення мети контролю;
 об'єктів контролю;
 складання плану перевірки;
 інструктаж учасників;
 вибір форм і методів контролю;
 констатація фактичного стану справ;
 об'єктивна оцінка цього стану;
 висновки, що випливають з оцінки;
 рекомендації або пропозиції з удосконалення освітнього процесу або
усунення недоліків;
 визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль.
1.11. Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює
керівник закладу, заступники з навчально-виховної роботи або створена з цієї
метою комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні
компетентні організації й окремі фахівці.
II. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти
2.1. Стратегія забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122
Криворізької міської ради базується на наступних принципах цілісності;
відповідності Державним стандартам початкової освіти та базової середньої освіти;
розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу
відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища; відкритості
інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи
забезпечення якості освітньої діяльності.
2.2. Забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької
міської ради передбачає здійснення таких процедур та заходів:
 функціонування системи формування компетентностей здобувачів та
здобувачок освіти під час освітнього процесу;
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового
потенціалу закладу;
 забезпечення наявності необхідних ресурсів, необхідних для якісної
організації освітнього простору та упорядкування освітнього середовища;
 відповідності результатів навчання учнів державним стандартам освіти;
 партнерства у навчанні та професійній взаємодії;
 недискримінацїї, запобігання та протидії булінгу (цькуванню);
 академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження
наукової (творчої) діяльності;
 прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти;
 умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників;
 справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а
також професійної діяльності педагогічних працівників;
 умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (у разі потреби);
 академічної свободи педагогічних працівників.
2.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії №
122 Криворізької міської ради функціонує безперервно з порядку її введення у
новому викладі з 01 вересня 2022 року, є циклічною із тривалістю повного
проходження усіх передбачених процедур впродовж навчального року та включає
наступні компоненти та інструменти, передбачені для визначення рівнів якості
управлінського та освітнього процесів:
Компонент
системи
внутрішньої
системи
забезпечення
якості освіти
Індикатори, що розкривають зміст
компоненту
Період
здійснення
дослідження
Інструментарій, передбачений
для здійснення дослідження
освітнє
середовище
закладу освіти
забезпечення здорових, безпечних і
комфортних умов навчання та праці
серпень,грудень,
квітень
щорічно
форма спостереження за освітнім
середовищем,опитування,вивчення
документації
створення освітнього середовища,
вільного від будь-яких форм насильства
та дискримінації
впродовж
навчального
року,
форма спостереження за освітнім
середовищем,опитування, вивчення
документації
формування інклюзивного,
розвивального та мотивуючого до
навчання освітнього простору
лютий,
щорічно
форма спостереження за освітнім
середовищем,опитування, вивчення
документації
управлінські
процеси
закладу
освіти
наявність стратегії розвитку та системи
планування діяльності закладу,
моніторинг виконання поставлених
цілей і завдань
червень-липень,
щорічно
форма вивчення документації,
опитування
формування відносин довіри,
прозорості, дотримання етичних норм
березень,
щорічно
форма спостереження за освітнім
середовищем;
форма спостереження за
проведенням навчального
заняття,опитування
ефективність кадрової політики та
забезпечення можливостей для
професійного розвитку педагогічних
працівників
серпень,
січень,квітень
щорічно
форма вивчення
документації,опитування
організація освітнього процесу на
засадах людиноцентризму, прийняття
управлінських рішень на основі
конструктивної співпраці учасників
освітнього процесу, взаємодії закладу
освіти з місцевою громадою
лютий,
щорічно
опитування,
спостереження.інтерв’ю, анкета
для батьків
формування та забезпечення реалізації
політики академічної доброчесності
впродовж
навчального
року
форма спостереження за
проведенням навчального заняття,
вивчення документації,
опитування
педагогічна
діяльність
педагогічних
працівників
закладу
освіти
ефективність планування педагогічними
працівниками своєї діяльності,
використання сучасних освітніх підходів до
організації освітнього процесу з метою
формування ключових компетентностей
здобувачів освіти;
вересень,січень
щорічно
форма спостереження за
проведенням навчального
заняття,опитування, вивчення
документації
постійне підвищення рівня професійної
компетентності та майстерності
педагогічних працівників
впродовж
навчального
року,
щорічно
форма вивчення документації,
опитування
налагодження співпраці зі здобувачами
освіти, їхніми батьками чи іншими
законними представниками, працівниками
закладу освіти
впродовж
навчального
року,
анкета для учнів 1-9 класів;
анкета для батьків,
спостереження
організація педагогічної діяльності та
навчання здобувачів освіти на засадах
академічної доброчесності
впродовж
навчального
року,
щорічно
форма спостереження за
проведенням навчального заняття,
опитування
система
оцінювання
результатів
навчання
здобувачів та
здобувачок
освіти
наявність системи оцінювання результатів
навчання учнів, яка забезпечує справедливе,
неупереджене, об’єктивне та доброчесне
оцінювання
жовтень,
щороку
форма спостереження за
проведенням навчального заняття,
опитування
застосування внутрішнього моніторингу, що
передбачає систематичне відстеження та
коригування результатів навчання кожного
здобувача освіти
вересень,
лютий,
травень,
щорічно
протоколи вхідного, проміжного,
вихідного моніторингових
досліджень якості знань,
самоаналізу педагогів щодо
динаміки якості знань здобувачів
освіти
спрямованість системи оцінювання на
формування у здобувачів освіти
відповідальності за результати свого
навчання, здатності до самооцінювання
квітень,
щороку
форма спостереження за
проведенням навчального заняття,
опитування
2.4. Інструментарієм, передбаченим для дослідження рівня організації
управлінського та освітнього процесу, є розроблені, апробовані на базі
Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської
ради Дніпропетровської області у рамках експериментального пілотування,
доповнені та адаптовані Державною службою якості освіти України форми
спостережень, форми вивчення документації, тексти інтерв’ю та анкет,
рекомендовані до використання при проведенні інституційного аудиту та
Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
закладі загальної середньої освіти викладені в оновленій Абетці для директора
(Державна служба якості освіти України Київ — 2021 Бобровський М.В., Горбачов
С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої
системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. — 2-ге
видання, перероб. і доп. — Київ, Державна служба якості освіти, 2021 — 350 с.).
До інструментарію, що передбачається для дослідження рівня організації
управлінського та освітнього процесу у рамках функціонування внутрішньої
системи забезпечення якості освіти, належать (додатки):
 Форма вивчення документації;
 Форма спостереження за освітнім середовищем;
 Форма спостереження за проведенням навчального заняття;
 Опитувальний аркуш для керівника закладу освіти;
 Інтерв’ю з керівником закладу освіти;
 Інтерв’ю з керівництвом закладу освіти (заступники керівника);
 Інтерв’ю із практичним психологом (соціальним педагогом);
 Інтерв’ю з представником учнівського самоврядування;
 Анкета для батьків;
 Анкета учня/учениці;
 Анкета для педагогічних працівників.
2.5. Індикатор «застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає
систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача
освіти» відслідковується завдяки проведенню вхідних (діагностичних), проміжних,
вихідних (підсумкових) моніторингових досліджень якості знань з навчальних
дисциплін, перелік яких узгоджується науково-методичною радою закладу
щорічно, схвалюється у відповідному розділі Освітньої програми Криворізькій
гімназії № 122 Криворізької міської ради на навчальний рік та затверджується
наказом по закладу щодо організації таких моніторингових досліджень.
Основними формами моніторингових досліджень якості знань учнів гімназії
є:
 письмова контрольна робота – для навчальних дисциплін мовно-
літературної, математичної, суспільствознавчої освітніх галузей;
 письмова контрольна робота з усним практикумом – для навчальних
дисциплін іншомовної освітньої галузі;
 письмова контрольна робота з лабораторним практикумом – для
навчальних дисциплін природничої освітньої галузі;
 контрольний практикум з використання офісних програм та програмного
забезпечення – для навчальних дисциплін інформатичної освітньої галузі;
 комплексна письмова контрольна робота у форматі ЗНО – винятково для
учнів 4х та 9х класів та з навчальних дисциплін, з яких випускники гімназії
мають можливість складати ДПА.
Завдання моніторингових досліджень якості освіти розробляються вчителем-
предметником, що викладає навчальну дисципліну, узгоджуються із заступником
директора з НВР /за розподілом обов’язків/.
Моніторингові дослідження якості знань проводяться відповідно до графіку,
затвердженого наказом по закладу комісією у складі заступника директора з НВР
(голови комісії), учителя-предметника.
Результати моніторингових досліджень якості знань оформлюються
протоколом встановленої у закладі форми (додаток) у 2 примірниках, які
затверджуються у 10-денний після проведення моніторингу керівником гімназії,
один із яких видається вчителю-предметнику, інший – зберігається у методичному
кабінеті.
Наприкінці навчального року вчитель-предметник готує аркуш самоаналізу
динаміки засвоєння учнями класу програмового матеріалу на підставі результатів
3 моніторингових досліджень якості знань, подає його до завершення навчального
року заступнику директора з НВР.
Результати моніторингових досліджень якості знань з навчальних дисциплін
аналізуються у відповідному наказі по закладу, разом із результатами ДПА та ЗНО
обговорюються на засіданнях науково-методичної ради та педагогічної ради
закладу.
ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності
3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу
під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою
забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.
3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками
передбачає:
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 надання достовірної інформації про методики і результати досліджень,
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-
педагогічну, творчу) діяльність;
 контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;
 об’єктивне оцінювання результатів навчання.
3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:
 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх
індивідуальних потреб і можливостей);
 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,
тверджень, відомостей;
 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;
 надання достовірної інформації про результати власної навчальної (
творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела
інформації.
3.4. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності у
Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради регулюється Положенням
про академічну доброчесність.
IV. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти
4.1. Система оцінювання здобувачів освіти здійснюється за наступними
напрямками:
 визначення наявності відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів
освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень,
 використання системи оцінювання, спрямованого на моніторинг
навчальних досягнень кожного здобувача освіти,
 спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти
відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки.
4.2. Результатами освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього
процесу є знання, уміння, навички та сформовані компетентності, як загальна
здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.
4.3. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з
урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено
ключові компетентності.
До ключових компетентностей належать:
1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і
письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати
факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для
ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати
українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях;
2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та
іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних
комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному
житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою,
спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного
спілкування;
3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих
математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та
ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення
ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини;
4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що
передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові
ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати
припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і
навколишній світ шляхом спостереження та дослідження;
5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін
у близькому середовищі (клас, заклад, громада тощо), формування знань, умінь,
ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу
здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе
частиною спільноти і брати участь у справах громади;
6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи
екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної
поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість
збереження природи для сталого розвитку суспільства;
7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування
основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та
етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у
навчанні та інших життєвих ситуаціях;
8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і
навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного
навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для
оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів
їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі;
9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії,
справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя,
усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими
особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і гімназії, повагу
до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними
проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та
ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного
здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу
життя;
10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів
мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом
розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості;
11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають
ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння
організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних
цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей,
прийняття власних рішень.
4.4. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:
 контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці),
готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві
відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;
 навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх
систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;
 діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в
учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному,
вносить корективи, спрямовані на їх усунення;
 стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;
 виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено
працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії
навчальної діяльності.
4.5. При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти враховуються:
 характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість,
цілісність;
 якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;
 сформованість предметних умінь і навичок;
 рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати,
синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати,
робити висновки тощо;
 досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх,
формулювати гіпотези);
 самостійність оцінних суджень.
4.6. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному,
формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (за рівневою
шкалою) оцінюванню.
Формувальне оцінювання учнів 1-4 класів проводиться відповідно до
Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів
(наказ МОН від 13.07.2021 №813) та Державного стандарту початкової освіти.
4.7. Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний розвиток
дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати
досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й
запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й
ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до
індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально
можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не
боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.
4.8. Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень
здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними
освітньою програмою. Здобувачі початкової освіти проходять наприкінці 4 класу
державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу
якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.
4.9. З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх
прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження
навчальних досягнень на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає
можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно
приймати необхідні педагогічні рішення.
4.10. Навчальні досягнення учнів 2(3)-4 класів оцінюються відповідно
підходів оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів в умовах особистісно
орієнтованого і компетентнісного навчання, затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 13.07.2021 року № 813 «Про затвердження методичних
рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів
загальної середньої освіти»
4.11. Педагогічні працівники Криворізької гімназії № 122 Криворізької
міської ради, ураховуючи загальні тенденції трансформації освітнього процесу,
можуть застосовувати також формувальне оцінювання для учнів 5-9 класів,
розробляти чіткі критерії оцінювання робіт, оцінювання яких має елементи
суб’єктивізму.
Обов’язковою вимогою до кожного педагогічного працівника закладу є
оголошення критеріїв, правил та процедур оцінювання здобувачів освіти щорічно
з предмету у цілому, для кожного типу робіт та кожної роботи зокрема.
Критерії оцінювання з кожної навчальної дисципліни, що вивчається учнями
класу, мають бути розміщенні на інформаційному стенді кожного навчального
кабінету, а також опубліковані у відповідній тематичній теці на офіційному сайті
закладу.
V. Критерії, правила і процедури
оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
5.1. Під час оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників
оцінюванню підлягають:
 ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками
своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм
організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних
досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних
умінь здобувачів освіти;
 постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності
педагогічних працівників;
 налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх
батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу
освіти;
 організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на
засадах академічної доброчесності;
 професійний розвиток, самооцінювання за аспектами професійного
стандарту вчителя.
5.2. Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника
включає в себе атестацію, сертифікацію та проведення внутрішнього моніторингу
в закладі освіти, визначення професійних компетентностей або окремих знань,
умінь педагогічного працівника, які потребують удосконалення та педагогічної
підтримки (за потреби). Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників
визначаються з урахуванням відповідних професійних стандартів.
5.3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на
всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних
працівників. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 із змінами.
5.4. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів
загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про
освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації
педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150
годин.
5.5. Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки
діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного
розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації,
порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від
попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз
освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який
атестується тощо.
5.6. Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання
професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки
та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій
навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та
вивчення практичного досвіду роботи.
Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних
засадах виключно за його ініціативою.
VI. Критерії, правила і процедури оцінювання
управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти
6.1. Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на
сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:
 забезпечення якості освіти та вимог чинного законодавства;
 створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до
громадсько-державного;
 раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням
їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;
 забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би
забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та
підготовку їх до життя в сучасних умовах;
 визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм
реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали
особливостям роботи закладу та діловим якостям адміністрації,
раціональне витрачення часу всіма працівниками закладу;
 правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної
бази та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;
 забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього
процесу;
 створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.
6.2. Критерії оцінювання управлінської діяльності:
 створення безпечних і комфортних умов навчання і праці,
 забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм
насильства і дискримінації,
 забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору,
 наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності гімназії,
моніторинг виконання поставлених цілей і завдань,
 створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм,
 організація освітнього процесу на засадах людино- та дитино центризму,
 ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та
можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників,
 прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці
учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою,
 формування та забезпечення політики академічної доброчесності.
6.3. Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного
складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних
працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
06.10.2010 року №930 із змінами; планування діяльності закладу освіти, визначення
режиму його роботи, прийняття на роботу та звільнення працівників, забезпечення
відкритого доступу до певної інформації, визначеної законодавством, реагування
на звернення, випадки булінгу (цькування) тощо.
VII. Інклюзивне освітнє середовища,
універсальний дизайн та розумне пристосування
7.1. Освіта у закладі надається шляхом створення належного фінансового,
кадрового, матеріально-технічного забезпечення та створення універсального
дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби
здобувачів освіти.
7.2. Інклюзивне освітнє середовище та універсальний дизайн закладу
передбачають, шо особам з особливими освітніми потребами освіта надається
нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового,
кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального
дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких
осіб, реалізацію прав усіх учнів на освіту, їхню мотивацію до навчання, фізичну,
психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови праці та навчання.
7.3. Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:
 рівність і доступність використання: надання однакових засобів для всіх
користувачів з метою уникнення відособлення окремих груп населення;
 гнучкість використання: дизайн повинен забезпечити наявність широкого
переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб
користувачів;
 просте та зручне використання: дизайн повинен забезпечувати простоту та
інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та
віку користувача;
 сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей
користувачів: дизайн повинен сприяти ефективному донесенню всієї
необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або
можливостей сприйняття користувача;
 припустимість помилок: дизайн повинен звести до мінімуму можливість
виникнення ризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій
користувачів;
 низький рівень фізичних зусиль: дизайн розраховано на затрату незначних
фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності;
 наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та
різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь
мобільності користувача.
7.4.Процедурами, що забезпечують інклюзивне середовище в закладі освіти
є : розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми
потребами, використання ресурсної кімнати, налагодження роботи команди
психолого-педагогічного супроводу, моніторинг потреб учасників освітнього
процесу для адаптації освітнього середовища тощо.
polog 122.pdf

Recomendados

Pologen vnutr kontrol von
Pologen vnutr kontrolPologen vnutr kontrol
Pologen vnutr kontrolЮля Яловая
686 views14 Folien
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osviti von
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osvitiPolozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osviti
Polozhennia pro vnutrishniu_sistemu_zabezpechennia_iakosti_osvitissuser962a39
50 views43 Folien
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc von
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docRebbit2015
21 views17 Folien
Положення про внутрішню систему якості освіти von
Положення про внутрішню систему якості освітиПоложення про внутрішню систему якості освіти
Положення про внутрішню систему якості освітиAndrey Podgayko
85 views19 Folien
vsao 2022-2023.docx von
vsao 2022-2023.docxvsao 2022-2023.docx
vsao 2022-2023.docxOstap Vuschna
20 views38 Folien
Vsao 2020 2021 von
Vsao 2020 2021Vsao 2020 2021
Vsao 2020 2021Ostap Vuschna
112 views38 Folien

Más contenido relacionado

Similar a polog 122.pdf

положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx von
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxssuser7b850e1
41 views43 Folien
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П... von
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...home
509 views11 Folien
Provisions on the internal quality assurance system von
Provisions on the internal quality assurance systemProvisions on the internal quality assurance system
Provisions on the internal quality assurance systemNikolay Shaygorodskiy
11 views14 Folien
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152 von
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152
Provisionsontheinternalqualityassurancesystem 200122122152Nikolay Shaygorodskiy
62 views14 Folien
Vsao str kut 2020 2021 von
Vsao str kut 2020 2021Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021andrijbug
88 views38 Folien
Vnutrisnya systema von
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systemaandrijbug
17 views15 Folien

Similar a polog 122.pdf(20)

положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx von ssuser7b850e1
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
ssuser7b850e141 views
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П... von home
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
home509 views
Vsao str kut 2020 2021 von andrijbug
Vsao str kut 2020 2021Vsao str kut 2020 2021
Vsao str kut 2020 2021
andrijbug88 views
Vnutrisnya systema von andrijbug
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systema
andrijbug17 views
положення про моніторинг якості освіти (2) von ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)
ssuser58a979111 views
положення про моніторинг якості освіти von ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти
ssuser58a979128 views
Vnutrisnyasystema 200707202945 von andrijbug
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945
andrijbug79 views
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР von Оксана Козачек
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМРПоложення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти КЗО НВК № 111 ДМР
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу von ssusera53477
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладуположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
ssusera5347768 views
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_ВНУТР_СИСТЕМУ_ЗАБЕЗП.pdf von ssuserac8ec11
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_ВНУТР_СИСТЕМУ_ЗАБЕЗП.pdfПОЛОЖЕННЯ_ПРО_ВНУТР_СИСТЕМУ_ЗАБЕЗП.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_ВНУТР_СИСТЕМУ_ЗАБЕЗП.pdf
ssuserac8ec1111 views
Положення якість освіти von ssuser03ccfd
Положення якість освітиПоложення якість освіти
Положення якість освіти
ssuser03ccfd60 views

Más de Юля Яловая

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf von
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfЮля Яловая
190 views20 Folien
меморандум.pdf von
меморандум.pdfмеморандум.pdf
меморандум.pdfЮля Яловая
5 views39 Folien
про академічну доброчесність .pdf von
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdfЮля Яловая
13 views5 Folien
вакансії.pdf von
вакансії.pdfвакансії.pdf
вакансії.pdfЮля Яловая
14 views1 Folie
Відомості про навчальн-методи.docx von
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxЮля Яловая
12 views1 Folie
Якісний склад.docx von
Якісний склад.docxЯкісний склад.docx
Якісний склад.docxЮля Яловая
22 views1 Folie

Más de Юля Яловая(20)

про академічну доброчесність .pdf von Юля Яловая
про академічну доброчесність .pdfпро академічну доброчесність .pdf
про академічну доброчесність .pdf
Відомості про навчальн-методи.docx von Юля Яловая
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docx
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf von Юля Яловая
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf von Юля Яловая
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx von Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx

Último

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
10 views14 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 views15 Folien
Академічна доброчесність von
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесністьtetiana1958
72 views15 Folien
Експресіонізм von
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
ЕкспресіонізмCupCakeDoo
5 views14 Folien
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 views73 Folien
ІКТ .pptx von
ІКТ .pptxІКТ .pptx
ІКТ .pptxanazaharcun
6 views6 Folien

Último(19)

Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp10 views
Академічна доброчесність von tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195872 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" von Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
«Жив і працював для Університету» von ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 views

polog 122.pdf

 • 2. І. Загальні положення 1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради (далі – Положення) розроблено на підставі вимог статті 41 Закону України «Про освіту» та з урахуванням вимог, передбачених Порядком проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН України від 09.01.2019 р. № 17 із змінами та методичними рекомендаціями з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти затвердженим наказом МОН України від 30 листопада 2020 р. № 1480. 1.2. Складовими системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради є:  стратегія та процедури забезпечення якості освіти;  система та механізми забезпечення академічної доброчесності;  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;  оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;  забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;  забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;  створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;  інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти. 1.3. Метою функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в гімназії є:  гарантування якості освіти;  формування довіри суспільства до гімназії;  постійне та послідовне підвищення якості освіти.  допомога суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти. 1.4. Завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти гімназії є:  оновлення нормативно-методичної бази забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в гімназії;  постійний моніторинг змісту освіти;  спостереження за реалізацією освітнього процесу;  моніторинг технологій навчання;  моніторинг ресурсного потенціалу гімназії;  моніторинг управління ресурсами та процесами;  спостереження за станом соціально-психологічного середовища гімназії;  контроль стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення інформації щодо її результатів;
 • 3.  розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та якості освіти, участь у стратегічному плануванні тощо;  здійснення контролю виконання чинного законодавства в галузі освіти, нормативних документів управління освіти, наказів відділу освіти та рішень педради гімназії;  експертна оцінка ефективності результатів діяльності педагогічних працівників;  вивчення результатів педагогічної діяльності, виявлення позитивних і негативних тенденцій в організації освітнього процесу та розробка на цій основі пропозицій з поширення передового педагогічного досвіду й усунення негативних тенденцій;  збір інформації, її обробка й накопичення для підготовки проектів рішень;  аналіз результатів реалізації наказів і розпоряджень по гімназії;  надання методичної допомоги педагогічним працівникам у процесі контролю. 1.5. Реалізація мети та завдань внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради досягається завдяки належному контролю:  виконання Законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;  використання методичного забезпечення в освітньому процесі;  реалізації затверджених освітніх програм і навчальних планів, дотримання затверджених навчальних графіків;  реалізації права здобувачів освіти на одержання якісної освіти;  ведення документації закладу (плани, класні журнали, щоденники та зошити здобувачів освіти, журнали позаурочної діяльності в тому числі в електронному вигляді тощо);  рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, якості освіти;  стану викладання навчальних предметів;  стану підготовки та проведення олімпіад;  стану проведення гурткових, факультативних занять тощо;  заходів із превенції соціально негативним явищам та травматизму серед здобувачів освіти;  дотримання статуту, правил внутрішнього трудового розпорядку й інших локальних актів гімназії;  дотримання порядку проведення тематичної та підсумкової атестації здобувачів освіти і поточного контролю їхньої успішності;  роботи науково-методичної ради, динамічних творчих груп, бібліотеки;  реалізації виховних програм та їх результативність;  організації харчування та медичного обслуговування здобувачів освіти;  охорони життя та здоров'я учасників освітнього процесу;  виконання прийнятих колективних рішень, нормативних актів;  стану методичної роботи; 1.6. Об'єктами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:  освітній процес (урочна і позаурочна діяльність);
 • 4.  результати виховної діяльності (виховна робота, система позакласного і позаурочного навчання і виховання тощо);  методична робота;  робота з батьками. 1.7. Суб'єктами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:  члени адміністрації: керівник гімназії і його заступники;  особи, що мають відповідні повноваження згідно з посадовими інструкціями і/або функціональними обов'язками. 1.8. Види внутрішньої системи забезпечення якості освіти (за змістом):  тематичний (глибоке вивчення певного конкретного питання у практиці роботи колективу, підрозділу, групи, ГМК, одного вчителя або класного керівника);  фронтальний (усебічне вивчення роботи колективу, класу, групи або одного вчителя). 1.9. Форми внутрішньої системи забезпечення якості освіти:  персональний (має місце як при тематичному, так і при фронтальному виді контролю);  класно-узагальнюючий (фронтальний). 1.10. Організація перевірки стану кожного з питань змісту внутрішньої системи забезпечення якості освіти складається з таких етапів:  визначення мети контролю;  об'єктів контролю;  складання плану перевірки;  інструктаж учасників;  вибір форм і методів контролю;  констатація фактичного стану справ;  об'єктивна оцінка цього стану;  висновки, що випливають з оцінки;  рекомендації або пропозиції з удосконалення освітнього процесу або усунення недоліків;  визначення строків для ліквідації недоліків або повторний контроль. 1.11. Контроль внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснює керівник закладу, заступники з навчально-виховної роботи або створена з цієї метою комісія. Як експерти до участі в контролі можуть залучатися сторонні компетентні організації й окремі фахівці. II. Стратегія та процедури забезпечення якості освіти 2.1. Стратегія забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради базується на наступних принципах цілісності; відповідності Державним стандартам початкової освіти та базової середньої освіти; розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища; відкритості
 • 5. інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності. 2.2. Забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради передбачає здійснення таких процедур та заходів:  функціонування системи формування компетентностей здобувачів та здобувачок освіти під час освітнього процесу;  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу закладу;  забезпечення наявності необхідних ресурсів, необхідних для якісної організації освітнього простору та упорядкування освітнього середовища;  відповідності результатів навчання учнів державним стандартам освіти;  партнерства у навчанні та професійній взаємодії;  недискримінацїї, запобігання та протидії булінгу (цькуванню);  академічної доброчесності під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності;  прозорості та інформаційної відкритості діяльності закладу освіти;  умов для безперервного професійного зростання педагогічних працівників;  справедливого та об'єктивного оцінювання результатів навчання учнів, а також професійної діяльності педагогічних працівників;  умов для реалізації індивідуальних освітніх траєкторій учнів (у разі потреби);  академічної свободи педагогічних працівників. 2.3. Внутрішня система забезпечення якості освіти у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради функціонує безперервно з порядку її введення у новому викладі з 01 вересня 2022 року, є циклічною із тривалістю повного проходження усіх передбачених процедур впродовж навчального року та включає наступні компоненти та інструменти, передбачені для визначення рівнів якості управлінського та освітнього процесів: Компонент системи внутрішньої системи забезпечення якості освіти Індикатори, що розкривають зміст компоненту Період здійснення дослідження Інструментарій, передбачений для здійснення дослідження освітнє середовище закладу освіти забезпечення здорових, безпечних і комфортних умов навчання та праці серпень,грудень, квітень щорічно форма спостереження за освітнім середовищем,опитування,вивчення документації створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації впродовж навчального року, форма спостереження за освітнім середовищем,опитування, вивчення документації формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору лютий, щорічно форма спостереження за освітнім середовищем,опитування, вивчення документації управлінські процеси закладу освіти наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань червень-липень, щорічно форма вивчення документації, опитування формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм березень, щорічно форма спостереження за освітнім середовищем; форма спостереження за проведенням навчального заняття,опитування
 • 6. ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників серпень, січень,квітень щорічно форма вивчення документації,опитування організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою лютий, щорічно опитування, спостереження.інтерв’ю, анкета для батьків формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності впродовж навчального року форма спостереження за проведенням навчального заняття, вивчення документації, опитування педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу освіти ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти; вересень,січень щорічно форма спостереження за проведенням навчального заняття,опитування, вивчення документації постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників впродовж навчального року, щорічно форма вивчення документації, опитування налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їхніми батьками чи іншими законними представниками, працівниками закладу освіти впродовж навчального року, анкета для учнів 1-9 класів; анкета для батьків, спостереження організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності впродовж навчального року, щорічно форма спостереження за проведенням навчального заняття, опитування система оцінювання результатів навчання здобувачів та здобувачок освіти наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне та доброчесне оцінювання жовтень, щороку форма спостереження за проведенням навчального заняття, опитування застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти вересень, лютий, травень, щорічно протоколи вхідного, проміжного, вихідного моніторингових досліджень якості знань, самоаналізу педагогів щодо динаміки якості знань здобувачів освіти спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання квітень, щороку форма спостереження за проведенням навчального заняття, опитування 2.4. Інструментарієм, передбаченим для дослідження рівня організації управлінського та освітнього процесу, є розроблені, апробовані на базі Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 122 Криворізької міської ради Дніпропетровської області у рамках експериментального пілотування, доповнені та адаптовані Державною службою якості освіти України форми спостережень, форми вивчення документації, тексти інтерв’ю та анкет, рекомендовані до використання при проведенні інституційного аудиту та Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти викладені в оновленій Абетці для директора (Державна служба якості освіти України Київ — 2021 Бобровський М.В., Горбачов С.І., Заплотинська О.О., Ліннік О. О. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти. — 2-ге видання, перероб. і доп. — Київ, Державна служба якості освіти, 2021 — 350 с.).
 • 7. До інструментарію, що передбачається для дослідження рівня організації управлінського та освітнього процесу у рамках функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти, належать (додатки):  Форма вивчення документації;  Форма спостереження за освітнім середовищем;  Форма спостереження за проведенням навчального заняття;  Опитувальний аркуш для керівника закладу освіти;  Інтерв’ю з керівником закладу освіти;  Інтерв’ю з керівництвом закладу освіти (заступники керівника);  Інтерв’ю із практичним психологом (соціальним педагогом);  Інтерв’ю з представником учнівського самоврядування;  Анкета для батьків;  Анкета учня/учениці;  Анкета для педагогічних працівників. 2.5. Індикатор «застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти» відслідковується завдяки проведенню вхідних (діагностичних), проміжних, вихідних (підсумкових) моніторингових досліджень якості знань з навчальних дисциплін, перелік яких узгоджується науково-методичною радою закладу щорічно, схвалюється у відповідному розділі Освітньої програми Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради на навчальний рік та затверджується наказом по закладу щодо організації таких моніторингових досліджень. Основними формами моніторингових досліджень якості знань учнів гімназії є:  письмова контрольна робота – для навчальних дисциплін мовно- літературної, математичної, суспільствознавчої освітніх галузей;  письмова контрольна робота з усним практикумом – для навчальних дисциплін іншомовної освітньої галузі;  письмова контрольна робота з лабораторним практикумом – для навчальних дисциплін природничої освітньої галузі;  контрольний практикум з використання офісних програм та програмного забезпечення – для навчальних дисциплін інформатичної освітньої галузі;  комплексна письмова контрольна робота у форматі ЗНО – винятково для учнів 4х та 9х класів та з навчальних дисциплін, з яких випускники гімназії мають можливість складати ДПА. Завдання моніторингових досліджень якості освіти розробляються вчителем- предметником, що викладає навчальну дисципліну, узгоджуються із заступником директора з НВР /за розподілом обов’язків/. Моніторингові дослідження якості знань проводяться відповідно до графіку, затвердженого наказом по закладу комісією у складі заступника директора з НВР (голови комісії), учителя-предметника. Результати моніторингових досліджень якості знань оформлюються протоколом встановленої у закладі форми (додаток) у 2 примірниках, які затверджуються у 10-денний після проведення моніторингу керівником гімназії,
 • 8. один із яких видається вчителю-предметнику, інший – зберігається у методичному кабінеті. Наприкінці навчального року вчитель-предметник готує аркуш самоаналізу динаміки засвоєння учнями класу програмового матеріалу на підставі результатів 3 моніторингових досліджень якості знань, подає його до завершення навчального року заступнику директора з НВР. Результати моніторингових досліджень якості знань з навчальних дисциплін аналізуються у відповідному наказі по закладу, разом із результатами ДПА та ЗНО обговорюються на засіданнях науково-методичної ради та педагогічної ради закладу. ІІІ. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності 3.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. 3.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками передбачає:  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково- педагогічну, творчу) діяльність;  контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;  об’єктивне оцінювання результатів навчання. 3.3. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:  самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей);  посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;  дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;  надання достовірної інформації про результати власної навчальної ( творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 3.4. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності у Криворізькій гімназії № 122 Криворізької міської ради регулюється Положенням про академічну доброчесність. IV. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти 4.1. Система оцінювання здобувачів освіти здійснюється за наступними напрямками:
 • 9.  визначення наявності відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень,  використання системи оцінювання, спрямованого на моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти,  спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінки. 4.2. Результатами освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу є знання, уміння, навички та сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості. 4.3. Вимоги до обов’язкових результатів навчання визначаються з урахуванням компетентнісного підходу до навчання, в основу якого покладено ключові компетентності. До ключових компетентностей належать: 1) вільне володіння державною мовою, що передбачає уміння усно і письмово висловлювати свої думки, почуття, чітко та аргументовано пояснювати факти, а також любов до читання, відчуття краси слова, усвідомлення ролі мови для ефективного спілкування та культурного самовираження, готовність вживати українську мову як рідну в різних життєвих ситуаціях; 2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами, що передбачає активне використання рідної мови в різних комунікативних ситуаціях, зокрема в побуті, освітньому процесі, культурному житті громади, можливість розуміти прості висловлювання іноземною мовою, спілкуватися нею у відповідних ситуаціях, оволодіння навичками міжкультурного спілкування; 3) математична компетентність, що передбачає виявлення простих математичних залежностей в навколишньому світі, моделювання процесів та ситуацій із застосуванням математичних відношень та вимірювань, усвідомлення ролі математичних знань та вмінь в особистому і суспільному житті людини; 4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, що передбачають формування допитливості, прагнення шукати і пропонувати нові ідеї, самостійно чи в групі спостерігати та досліджувати, формулювати припущення і робити висновки на основі проведених дослідів, пізнавати себе і навколишній світ шляхом спостереження та дослідження; 5) інноваційність, що передбачає відкритість до нових ідей, ініціювання змін у близькому середовищі (клас, заклад, громада тощо), формування знань, умінь, ставлень, що є основою компетентнісного підходу, забезпечують подальшу здатність успішно навчатися, провадити професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах громади; 6) екологічна компетентність, що передбачає усвідомлення основи екологічного природокористування, дотримання правил природоохоронної поведінки, ощадного використання природних ресурсів, розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку суспільства; 7) інформаційно-комунікаційна компетентність, що передбачає опанування основою цифрової грамотності для розвитку і спілкування, здатність безпечного та
 • 10. етичного використання засобів інформаційно-комунікаційної компетентності у навчанні та інших життєвих ситуаціях; 8) навчання впродовж життя, що передбачає опанування уміннями і навичками, необхідними для подальшого навчання, організацію власного навчального середовища, отримання нової інформації з метою застосування її для оцінювання навчальних потреб, визначення власних навчальних цілей та способів їх досягнення, навчання працювати самостійно і в групі; 9) громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, усвідомленням рівних прав і можливостей, що передбачають співпрацю з іншими особами для досягнення спільної мети, активність в житті класу і гімназії, повагу до прав інших осіб, уміння діяти в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з різними проявами дискримінації, цінувати культурне розмаїття різних народів та ідентифікацію себе як громадянина України, дбайливе ставлення до власного здоров’я і збереження здоров’я інших людей, дотримання здорового способу життя; 10) культурна компетентність, що передбачає залучення до різних видів мистецької творчості (образотворче, музичне та інші види мистецтв) шляхом розкриття і розвитку природних здібностей, творчого вираження особистості; 11) підприємливість та фінансова грамотність, що передбачають ініціативність, готовність брати відповідальність за власні рішення, вміння організовувати свою діяльність для досягнення цілей, усвідомлення етичних цінностей ефективної співпраці, готовність до втілення в життя ініційованих ідей, прийняття власних рішень. 4.4. Основними функціями оцінювання навчальних досягнень учнів є:  контролююча - визначає рівень досягнень кожного учня (учениці), готовність до засвоєння нового матеріалу, що дає змогу вчителеві відповідно планувати й викладати навчальний матеріал;  навчальна - сприяє повторенню, уточненню й поглибленню знань, їх систематизації, вдосконаленню умінь та навичок;  діагностико-коригувальна - з'ясовує причини труднощів, які виникають в учня (учениці) в процесі навчання; виявляє прогалини у засвоєному, вносить корективи, спрямовані на їх усунення;  стимулювально-мотиваційна - формує позитивні мотиви навчання;  виховна - сприяє формуванню умінь відповідально й зосереджено працювати, застосовувати прийоми контролю й самоконтролю, рефлексії навчальної діяльності. 4.5. При оцінюванні навчальних досягнень здобувачів освіти враховуються:  характеристики відповіді учня: правильність, логічність, обґрунтованість, цілісність;  якість знань: повнота, глибина, гнучкість, системність, міцність;  сформованість предметних умінь і навичок;  рівень володіння розумовими операціями: вміння аналізувати, синтезувати, порівнювати, абстрагувати, класифікувати, узагальнювати, робити висновки тощо;
 • 11.  досвід творчої діяльності (вміння виявляти проблеми та розв'язувати їх, формулювати гіпотези);  самостійність оцінних суджень. 4.6. Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (за рівневою шкалою) оцінюванню. Формувальне оцінювання учнів 1-4 класів проводиться відповідно до Методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів (наказ МОН від 13.07.2021 №813) та Державного стандарту початкової освіти. 4.7. Формувальне оцінювання має на меті підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях. 4.8. Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою. Здобувачі початкової освіти проходять наприкінці 4 класу державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти. 4.9. З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення. 4.10. Навчальні досягнення учнів 2(3)-4 класів оцінюються відповідно підходів оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів в умовах особистісно орієнтованого і компетентнісного навчання, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2021 року № 813 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти» 4.11. Педагогічні працівники Криворізької гімназії № 122 Криворізької міської ради, ураховуючи загальні тенденції трансформації освітнього процесу, можуть застосовувати також формувальне оцінювання для учнів 5-9 класів, розробляти чіткі критерії оцінювання робіт, оцінювання яких має елементи суб’єктивізму. Обов’язковою вимогою до кожного педагогічного працівника закладу є оголошення критеріїв, правил та процедур оцінювання здобувачів освіти щорічно з предмету у цілому, для кожного типу робіт та кожної роботи зокрема. Критерії оцінювання з кожної навчальної дисципліни, що вивчається учнями класу, мають бути розміщенні на інформаційному стенді кожного навчального кабінету, а також опубліковані у відповідній тематичній теці на офіційному сайті закладу.
 • 12. V. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників 5.1. Під час оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників оцінюванню підлягають:  ефективне планування та прогнозування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх технологій, форм організації освітнього процесу та підходів до оцінювання навчальних досягнень із метою формування ключових компетентностей і наскрізних умінь здобувачів освіти;  постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;  налагодження партнерських взаємовідносин із здобувачами освіти, їх батьками та іншими законними представниками, працівниками закладу освіти;  організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності;  професійний розвиток, самооцінювання за аспектами професійного стандарту вчителя. 5.2. Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію, сертифікацію та проведення внутрішнього моніторингу в закладі освіти, визначення професійних компетентностей або окремих знань, умінь педагогічного працівника, які потребують удосконалення та педагогічної підтримки (за потреби). Критерії оцінювання діяльності педагогічних працівників визначаються з урахуванням відповідних професійних стандартів. 5.3. Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року № 930 із змінами. 5.4. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 150 годин. 5.5. Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо. 5.6. Сертифікація педагогічних працівників – це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій
 • 13. навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. VI. Критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти 6.1. Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:  забезпечення якості освіти та вимог чинного законодавства;  створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до громадсько-державного;  раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх кваліфікації, досвіду та ділових якостей;  забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до життя в сучасних умовах;  визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками закладу;  правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;  забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників освітнього процесу;  створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі. 6.2. Критерії оцінювання управлінської діяльності:  створення безпечних і комфортних умов навчання і праці,  забезпечення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства і дискримінації,  забезпечення мотивуючого до навчання освітнього простору,  наявність ефективної стратегії та системи планування діяльності гімназії, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань,  створення атмосфери довіри, прозорості, дотримання етичних норм,  організація освітнього процесу на засадах людино- та дитино центризму,  ефективна кадрова політика, забезпечення належних умов праці та можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників,  прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з громадою,  формування та забезпечення політики академічної доброчесності. 6.3. Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 року №930 із змінами; планування діяльності закладу освіти, визначення режиму його роботи, прийняття на роботу та звільнення працівників, забезпечення
 • 14. відкритого доступу до певної інформації, визначеної законодавством, реагування на звернення, випадки булінгу (цькування) тощо. VII. Інклюзивне освітнє середовища, універсальний дизайн та розумне пристосування 7.1. Освіта у закладі надається шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та створення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби здобувачів освіти. 7.2. Інклюзивне освітнє середовище та універсальний дизайн закладу передбачають, шо особам з особливими освітніми потребами освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, реалізацію прав усіх учнів на освіту, їхню мотивацію до навчання, фізичну, психологічну та соціальну безпеку, комфортні умови праці та навчання. 7.3. Універсальний дизайн закладу створюється на таких принципах:  рівність і доступність використання: надання однакових засобів для всіх користувачів з метою уникнення відособлення окремих груп населення;  гнучкість використання: дизайн повинен забезпечити наявність широкого переліку індивідуальних налаштувань і можливостей з урахуванням потреб користувачів;  просте та зручне використання: дизайн повинен забезпечувати простоту та інтуїтивність використання незалежно від досвіду, освіти, мовного рівня та віку користувача;  сприйняття інформації з урахуванням різних сенсорних можливостей користувачів: дизайн повинен сприяти ефективному донесенню всієї необхідної інформації до користувача незалежно від зовнішніх умов або можливостей сприйняття користувача;  припустимість помилок: дизайн повинен звести до мінімуму можливість виникнення ризиків і шкідливих наслідків випадкових або ненавмисних дій користувачів;  низький рівень фізичних зусиль: дизайн розраховано на затрату незначних фізичних ресурсів користувачів, на мінімальний рівень стомлюваності;  наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних діях, незважаючи на фізичні параметри, стан і ступінь мобільності користувача. 7.4.Процедурами, що забезпечують інклюзивне середовище в закладі освіти є : розроблення індивідуальних програм розвитку для осіб з особливими освітніми потребами, використання ресурсної кімнати, налагодження роботи команди психолого-педагогічного супроводу, моніторинг потреб учасників освітнього процесу для адаптації освітнього середовища тощо.