про академічну доброчесність .pdf

Ю
Юля Яловаяучитель um Криворожская общеобразовательная школа № 122

akadem

Схвалено педагогiчною
закладу (протокол №
Оlвересня 2022 року)
радою
1 вiд
Затверджено наказом по КГ
№ . 01.09.2022)
•
ПОЛОЖЕНИЯ
ПРО АКАДЕМIЧНУ ДОБРОЧЕСШСТЬ
УЧАСНИКIВ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ
КРИВОРIЗЬКОI ГIМНАЗII № 122
КРИВОРIЗЬКОI МIСЬКОI РАДИ
м. Кривий Pir - 2022р.
у
ТВЕ
1. Загальнi положения ю1
1.1. Положения про академiчну доброчеснiсть Криворiзькоi· гiмназii" № 122
Криворiзькоi" мiсъкоi" ради (далi - Положения) складено на пiдставi Типового
положения про академiчну доброчеснiстъ та е внутрiшнiм нормативно-правовим
актом, який спр_ямований на забезпечения якiсних освiтнiх послуг наданих
здобувачам освiти, додержання моралъних, правових, етичних норм поведiнки
всiма учасниками освiтнъого процесу.
1.2. Положения розроблено на основi Конвенцii" ООН «Про права дитиню>
(1989), Конституцii" Украi"ни, законiв Украi"ни «Про освiту», «Про запобiгания
корупцii"», «Про авторсъкi та сумiжнi права», Статуту закладу, Правил
внутрiшнъого розпорядку.
П. Принципи, норми етики та академiчноi
доброчесностi
2.1. Академiчна доброчеснiстъ - це _сукупнiстъ етичних принципiв та
визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освiтнъого
процесу пiд час навчання, викладания та проваджения науковоi" (творчоi")
дiяльностi з метою забезпечения довiри до резулътатiв навчания, попередження
порушенъ освiтнъого процесу.
2.2. Порушеннями академiчноi" доброчесностi згiдно ст.42 п. 4 Закону
Украi"ни «Про освiту» вважаетъся:
Академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наукових
(творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як ,резулътатiв вл:асного
дослiдження -(творчостi) та/або вiдтворення опублiкованих текстiв (оприлюднених
творiв мистецтва}iнших авторiв без •з1!i3начення авторстца. ,·.· , ..
Самоплагiат r. оприлюднення . (час-tкево , або · повнiст.ю) власних ранiше
опублiкованих наукових результатiв як нових.
Фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються в
освiтнъому процесi або наукових дослiдженнях. ·
Фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, що
стосуютъся освiтнъого процесу чи наукових дослiдженъ.
Списування - виконания письмових робiт iз залученням зовнiшнiх джерел
iнформацii" (шпаргалки, мiкронавушники, телефони, планшети, тощо), крiм
дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання резулътатiв навчання, а
також повторне використання ранiше виконаноi" iншою особою письмовоi" роботи
(лабораторноi", контролъноi", самостiйноi", iндивiдуальноi", тощо).
Обман - надання завiдомо неправдивоi" iнформацii" щодо власноi" освiтньоi'
(науковоi", творчоi) дiяльностi чи органiзацii' освiтнього процесу; формами обману
11
с, зокрема, академiчний
списування.
плапат, самоплапат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та
Хабарництво
надання (отримання) учасником освiтнього проuесу чи
~ропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будь-яких
шших благ матерiального чи нематерiального характеру з метою отримання
неправомiрноУ переваги в освiтньому процесi.
Зловжuвання впливом - пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрноi"
вигоди особi, яка пропонуе чи обiцяе (поrоджуеться) за таку вигоду або за
надання такоУ виrоди третiй особi вплинути на прийняття рiшення особою,
уповноваженою на виконання функцiй держави.
Необ 'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або занижения оцiнки
результатiв навчання здобувачiв освiти.
2.3. Етика та академiчна доброчеснiсть забезпечуються:
2.3.1. учасниками освiтнього процесу шляхом:
• дотриманщ~: Конвенцii" ООН «Про права дитини», Конституцii·, закоюв
Украi"ни;
• утвердження позитивного iмiджу закладу освiти, примноження йоrо традицiй;
• дотримання етичних норм спiлкування на засадах партнерства, взаемоповаги,
. .
толерантност1 стосунюв;
• запобirання корупцi1, хабарництву;
• збереження, полiпшення та рацiональноrо використання навчально-
матерiальноi· бази закладу;
• дотримання спецiальних законiв за порушення академiчноi· доброчесностi та
даного · Положення, зокрема, посилання на джерела ·iнформацii" у разi
використання iдей, тверджень, вiдомостей;
• дотримання норм про авторськi права;
• надання правдивоi" iнформацii" про результати власноi" навчальноi· (науковоi·,
творчо1) дiяльностi;
• невiдворотностi вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку, визначених
вiдповiдно Законами Украi"ни «Про освiту», «Про повну заrальну середню
освiту» та iншими спецiальними законами.
2.3.2.здобувачами освiти шляхом:
• самоспиноrо виконання навчальних завдань поточного та пiдсумкового
контролю без використання зовнiшнiх джерел iнформацii", крiм дозволених для
використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання (самостiйнi,
контрольнi, ДПА);
• особистою присутнiстю на всiх заняттях, окрiм випадкiв, викликаних
поважними причинами.
та
адн
,ада.
11ду
,нна)
'4~
2.3.3. педагогiчними працiвниками шляхом:
• надання якiсних освiтнiх послуг з використанням в практичнiй професiйнiй
дiялъностi iнновацiйних здобуткiв в галузi освiти;
• обов'язково'i присутностi, активно'i участi на засiданнях педагогiчноi· ради та
колегiалъно'i вiдповiдальностi за прийнятi управлiнськi рiшення;
• незалежностi професiйно'i дiяльностi вiд полiтичних партiй, громадських
релiгiйних органiзацiй;
• пiдвищення професiйного р1вня шляхом саморозвитку 1- самовдосконалення,
проходження вчасно курсово'i пiдготовки;
• дотримання правил внутршrnього розпорядку, трудовоi дисципшни,
корпоративно'iетики;
• об'€ктивного i неупередженого оцiнювання результатiв навчання здобувачiв
осв~ти;
• здiйснення контроmо за дотриманням академiчноi доброчесностi здобувачами
осв1ти;
• iнформування здобувачiв освiти про типов~ порушення академiчно·i
доброчесностi та види вiдповiдальностi за i"i порушення.
Ш. Заходи з оопередження, виявлення та встановлення фактiв
порушенвя етики та академiчноi доброчесностi
3.1. При прийомi на роботу працiвник знайо~ться iз даним Положениям
пiд розписку пiсля ознайомлення iз Правилами внутр1шнього розпорядку 3
~~аду·
3.2. Положения доводиться до батькiвсько1 гром~и. на конференцн або в
. ~ ~ пос1·б а також оприmоднюсrься на саит1 закладу.
1ншии визначении с , .. .
ектора з навчально-виховно1 роботи. .
3.3. Заступник дир ушень академiчно"i доброчесност1
3.3.1. Забезпечус попере~~е~Ш:~олективних та iндивiдуалъних форм
шляхом практикумiв, консультац~ та ~н щодо створення оформления ними
·чними прац1вниками ' .
навчання з педагоп . б . цiй на конкурси рiзного р1вня;
методичних розробок (робп) для пу .шка '. (рецензування робiт на конкурси
своiй д1яльност1
3.3.2. Використовус У . ) та рекомендус вчителям
ня педагог~чного звания
. • ня на присвоен .
р1зноrо р1в , .. . обiт на антиплапат.
сервiси безкоштовн~1 ~ерев1р~ :ики в процесi свосi освiтньо"i дiяльностi,
3.4. Педагог1чн1 прац1в . -~ б очесностi умов даноrо Положения,
академ1чно1 до Р ' етично·i
дотримуються етики та iз здобувачами освiти щодо норм. .
проводять роз'яснювальну роб~ту ушення академiчно"i доброчеснос:1 (плапа~-•
. неприпустимост1 пор на джерела шформацн,
поведшки та цитування посилання
формлен.ня '
порушення правил о
списування).
-практичний посiбник; Jнтерне-ту без посилань,
-навчалы1ий наочний фальсифiкацiя наукових
посiбник; дослiджень, неправдива
-збiрка; iнформацiя про власну
-методична збiрка освiтню дiяльнiсть
-методичний вiсник; с пiдставою для вiдмови в
-стаття ; присвоеннi або позбавленi
-методична розробка ранiше присвоеного
педагогiчного звання,
квалiфiкацiйноi· категорii"
Б) в разi встановлення в
атестацiйний перiод
фактiв списування
здобувачами niд час
контрольних зрiзiв знань,
фальсифiкацii" результатiв
власноi· педаrоriчноi"
дiяльностi
позбавлення педагогiчного
працiвника I,U
квалiфiкацiйно"i категорii"
V. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi
та етики педагогiчних працiвникiв
5.1. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних
працiвникiв - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних iз порушенням
Положення та монiторинrу щодо взаемного дотримання усiма учасниками
освiтнього процесу морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього
Положення.
5.2. До складу Koмicii" входять представники педагогiчного колективу та
батькiвськоi" rромади.
Персональний склад Koмicii" затверджуеться рiшенням педагогiчноi" ради.
Термiн повноважень Koмicii" - 2 роки.
5.3. Комiсiя розглядае питания порушення морально-етичних норм
поведiнки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою
учасникiв освiтнього процесу.
5.4. Комiсiя звiтуе про свою роботу один раз на рiк.
VI. Прикiнцевi положения
6.1. Положення ухвалюеться педагогiчною радою закладу бiльшiстю голосiв
i набирае чинностi з моменту схвалення.

Recomendados

Academichna dobrochesnist pologennay von
Academichna dobrochesnist pologennayAcademichna dobrochesnist pologennay
Academichna dobrochesnist pologennayЮля Яловая
28 views6 Folien
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdf von
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdfПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdf
ПОЛОЖЕННЯ_ПРО_АКАД_ДОБРОЧ.pdfssuserac8ec11
7 views10 Folien
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdf von
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdfПолож. Академічна Доброчесність - 13.pdf
Полож. Академічна Доброчесність - 13.pdfssuser34622d
19 views5 Folien
положення доброчесність.pdf von
положення доброчесність.pdfположення доброчесність.pdf
положення доброчесність.pdfOstap Vuschna
1 view8 Folien
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.doc von
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.docДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.doc
ДОБРОЧЕСНІСТЬ_положення.docssuserb89685
13 views8 Folien
положення про академічну доброчесність von
положення про академічну доброчесністьположення про академічну доброчесність
положення про академічну доброчесністьssusera53477
43 views8 Folien

Más contenido relacionado

Similar a про академічну доброчесність .pdf

положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39 von
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39kzsh039
114 views19 Folien
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П... von
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...home
509 views11 Folien
Pologen vnutr kontrol von
Pologen vnutr kontrolPologen vnutr kontrol
Pologen vnutr kontrolЮля Яловая
686 views14 Folien
положення про моніторинг якості освіти von
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти ssuser58a979
128 views9 Folien
положення про моніторинг якості освіти (2) von
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)ssuser58a979
111 views9 Folien
Необхідні документи для вчителя von
Необхідні документи для вчителя Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя Adriana Himinets
155K views6 Folien

Similar a про академічну доброчесність .pdf(20)

положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39 von kzsh039
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
положення про внутрIшню_систему_забезпечення_якостi_освiти. кг №39
kzsh039114 views
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П... von home
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ЦЕНТРУ П...
home509 views
положення про моніторинг якості освіти von ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти положення про моніторинг якості освіти
положення про моніторинг якості освіти
ssuser58a979128 views
положення про моніторинг якості освіти (2) von ssuser58a979
положення про моніторинг якості освіти (2)положення про моніторинг якості освіти (2)
положення про моніторинг якості освіти (2)
ssuser58a979111 views
Необхідні документи для вчителя von Adriana Himinets
Необхідні документи для вчителя Необхідні документи для вчителя
Необхідні документи для вчителя
Adriana Himinets155K views
Положення Про академічну доброчесність von VsimPPT
Положення Про академічну доброчесністьПоложення Про академічну доброчесність
Положення Про академічну доброчесність
VsimPPT85 views
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada von ssuser5dcf46
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedradaPosadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
Posadova zastupnyka z_navch__vyhov2019_pedrada
ssuser5dcf4655 views
Vnutrisnya systema von andrijbug
Vnutrisnya systemaVnutrisnya systema
Vnutrisnya systema
andrijbug17 views
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності von russoua
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
russoua303 views
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності von russoua
Формування та забезпечення політики академічної доброчесностіФормування та забезпечення політики академічної доброчесності
Формування та забезпечення політики академічної доброчесності
russoua370 views
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process von Nikolay Shaygorodskiy
Regulations on the academic integrity of participants in the educational processRegulations on the academic integrity of participants in the educational process
Regulations on the academic integrity of participants in the educational process
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу von ssusera53477
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладуположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти закладу
ssusera5347768 views
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д... von NTB VNTU
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
Академічна доброчесність: мотивація, законодавча база, проекти (на допомогу д...
NTB VNTU410 views
Vnutrisnyasystema 200707202945 von andrijbug
Vnutrisnyasystema 200707202945Vnutrisnyasystema 200707202945
Vnutrisnyasystema 200707202945
andrijbug79 views
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx von ssuser7b850e1
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docxположення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.docx
ssuser7b850e141 views
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc von Rebbit2015
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.docПоложення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Положення_КГ_21_якість освіти_2022.doc
Rebbit201521 views
8. Положення про доброчесність.pdf von gorobchenko
8. Положення про доброчесність.pdf8. Положення про доброчесність.pdf
8. Положення про доброчесність.pdf
gorobchenko110 views

Más de Юля Яловая

ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf von
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdf
ОСВІТНЯ-ПРОГРАМА-2023-24.pdfЮля Яловая
190 views20 Folien
меморандум.pdf von
меморандум.pdfмеморандум.pdf
меморандум.pdfЮля Яловая
5 views39 Folien
вакансії.pdf von
вакансії.pdfвакансії.pdf
вакансії.pdfЮля Яловая
14 views1 Folie
Відомості про навчальн-методи.docx von
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docxЮля Яловая
12 views1 Folie
Якісний склад.docx von
Якісний склад.docxЯкісний склад.docx
Якісний склад.docxЮля Яловая
22 views1 Folie
Інформаційна довідка.docx von
Інформаційна довідка.docxІнформаційна довідка.docx
Інформаційна довідка.docxЮля Яловая
29 views1 Folie

Más de Юля Яловая(20)

Відомості про навчальн-методи.docx von Юля Яловая
Відомості про навчальн-методи.docxВідомості про навчальн-методи.docx
Відомості про навчальн-методи.docx
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdfпротокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників 5-6 клас2578.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf von Юля Яловая
протокол вибору підручників2576.pdfпротокол вибору підручників2576.pdf
протокол вибору підручників2576.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf von Юля Яловая
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdfІнформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Інформація_КГ_№122_про_участь_україно_швейцарському_проєкті_Діємо.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf von Юля Яловая
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdfПлакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Плакат_Тарілка_здорового_харчування.pdf
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx von Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx von Юля Яловая
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docxЗвіт директора за 2021-2022 н. р. .docx
Звіт директора за 2021-2022 н. р. .docx

Último

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...tetiana1958
69 views15 Folien
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfVchutelInf
5 views244 Folien
М. Гоголь.pptx von
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
23 views15 Folien
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиtetiana1958
45 views10 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
22 views10 Folien

Último(20)

Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... von tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195869 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти von tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195845 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891136 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891140 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo5 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun7 views
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891137 views

про академічну доброчесність .pdf

 • 1. Схвалено педагогiчною закладу (протокол № Оlвересня 2022 року) радою 1 вiд Затверджено наказом по КГ № . 01.09.2022) • ПОЛОЖЕНИЯ ПРО АКАДЕМIЧНУ ДОБРОЧЕСШСТЬ УЧАСНИКIВ ОСВIТНЬОГО ПРОЦЕСУ КРИВОРIЗЬКОI ГIМНАЗII № 122 КРИВОРIЗЬКОI МIСЬКОI РАДИ м. Кривий Pir - 2022р. у
 • 2. ТВЕ 1. Загальнi положения ю1 1.1. Положения про академiчну доброчеснiсть Криворiзькоi· гiмназii" № 122 Криворiзькоi" мiсъкоi" ради (далi - Положения) складено на пiдставi Типового положения про академiчну доброчеснiстъ та е внутрiшнiм нормативно-правовим актом, який спр_ямований на забезпечения якiсних освiтнiх послуг наданих здобувачам освiти, додержання моралъних, правових, етичних норм поведiнки всiма учасниками освiтнъого процесу. 1.2. Положения розроблено на основi Конвенцii" ООН «Про права дитиню> (1989), Конституцii" Украi"ни, законiв Украi"ни «Про освiту», «Про запобiгания корупцii"», «Про авторсъкi та сумiжнi права», Статуту закладу, Правил внутрiшнъого розпорядку. П. Принципи, норми етики та академiчноi доброчесностi 2.1. Академiчна доброчеснiстъ - це _сукупнiстъ етичних принципiв та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освiтнъого процесу пiд час навчання, викладания та проваджения науковоi" (творчоi") дiяльностi з метою забезпечения довiри до резулътатiв навчания, попередження порушенъ освiтнъого процесу. 2.2. Порушеннями академiчноi" доброчесностi згiдно ст.42 п. 4 Закону Украi"ни «Про освiту» вважаетъся: Академiчний плагiат - оприлюднення (частково або повнiстю) наукових (творчих) результатiв, отриманих iншими особами, як ,резулътатiв вл:асного дослiдження -(творчостi) та/або вiдтворення опублiкованих текстiв (оприлюднених творiв мистецтва}iнших авторiв без •з1!i3начення авторстца. ,·.· , .. Самоплагiат r. оприлюднення . (час-tкево , або · повнiст.ю) власних ранiше опублiкованих наукових результатiв як нових. Фабрикацiя - вигадування даних чи фактiв, що використовуються в освiтнъому процесi або наукових дослiдженнях. · Фальсифiкацiя - свiдома змiна чи модифiкацiя вже наявних даних, що стосуютъся освiтнъого процесу чи наукових дослiдженъ. Списування - виконания письмових робiт iз залученням зовнiшнiх джерел iнформацii" (шпаргалки, мiкронавушники, телефони, планшети, тощо), крiм дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання резулътатiв навчання, а також повторне використання ранiше виконаноi" iншою особою письмовоi" роботи (лабораторноi", контролъноi", самостiйноi", iндивiдуальноi", тощо). Обман - надання завiдомо неправдивоi" iнформацii" щодо власноi" освiтньоi' (науковоi", творчоi) дiяльностi чи органiзацii' освiтнього процесу; формами обману 11
 • 3. с, зокрема, академiчний списування. плапат, самоплапат, фабрикацiя, фальсифiкацiя та Хабарництво надання (отримання) учасником освiтнього проuесу чи ~ропозицiя щодо надання (отримання) коштiв, майна, послуг, пiльг чи будь-яких шших благ матерiального чи нематерiального характеру з метою отримання неправомiрноУ переваги в освiтньому процесi. Зловжuвання впливом - пропозицiя, обiцянка або надання неправомiрноi" вигоди особi, яка пропонуе чи обiцяе (поrоджуеться) за таку вигоду або за надання такоУ виrоди третiй особi вплинути на прийняття рiшення особою, уповноваженою на виконання функцiй держави. Необ 'сктивне оцiнювання - свiдоме завищення або занижения оцiнки результатiв навчання здобувачiв освiти. 2.3. Етика та академiчна доброчеснiсть забезпечуються: 2.3.1. учасниками освiтнього процесу шляхом: • дотриманщ~: Конвенцii" ООН «Про права дитини», Конституцii·, закоюв Украi"ни; • утвердження позитивного iмiджу закладу освiти, примноження йоrо традицiй; • дотримання етичних норм спiлкування на засадах партнерства, взаемоповаги, . . толерантност1 стосунюв; • запобirання корупцi1, хабарництву; • збереження, полiпшення та рацiональноrо використання навчально- матерiальноi· бази закладу; • дотримання спецiальних законiв за порушення академiчноi· доброчесностi та даного · Положення, зокрема, посилання на джерела ·iнформацii" у разi використання iдей, тверджень, вiдомостей; • дотримання норм про авторськi права; • надання правдивоi" iнформацii" про результати власноi" навчальноi· (науковоi·, творчо1) дiяльностi; • невiдворотностi вiдповiдальностi з пiдстав та в порядку, визначених вiдповiдно Законами Украi"ни «Про освiту», «Про повну заrальну середню освiту» та iншими спецiальними законами. 2.3.2.здобувачами освiти шляхом: • самоспиноrо виконання навчальних завдань поточного та пiдсумкового контролю без використання зовнiшнiх джерел iнформацii", крiм дозволених для використання, зокрема пiд час оцiнювання результатiв навчання (самостiйнi, контрольнi, ДПА); • особистою присутнiстю на всiх заняттях, окрiм випадкiв, викликаних поважними причинами. та адн ,ада. 11ду ,нна)
 • 4. '4~ 2.3.3. педагогiчними працiвниками шляхом: • надання якiсних освiтнiх послуг з використанням в практичнiй професiйнiй дiялъностi iнновацiйних здобуткiв в галузi освiти; • обов'язково'i присутностi, активно'i участi на засiданнях педагогiчноi· ради та колегiалъно'i вiдповiдальностi за прийнятi управлiнськi рiшення; • незалежностi професiйно'i дiяльностi вiд полiтичних партiй, громадських релiгiйних органiзацiй; • пiдвищення професiйного р1вня шляхом саморозвитку 1- самовдосконалення, проходження вчасно курсово'i пiдготовки; • дотримання правил внутршrnього розпорядку, трудовоi дисципшни, корпоративно'iетики; • об'€ктивного i неупередженого оцiнювання результатiв навчання здобувачiв осв~ти; • здiйснення контроmо за дотриманням академiчноi доброчесностi здобувачами осв1ти; • iнформування здобувачiв освiти про типов~ порушення академiчно·i доброчесностi та види вiдповiдальностi за i"i порушення. Ш. Заходи з оопередження, виявлення та встановлення фактiв порушенвя етики та академiчноi доброчесностi 3.1. При прийомi на роботу працiвник знайо~ться iз даним Положениям пiд розписку пiсля ознайомлення iз Правилами внутр1шнього розпорядку 3 ~~аду· 3.2. Положения доводиться до батькiвсько1 гром~и. на конференцн або в . ~ ~ пос1·б а також оприmоднюсrься на саит1 закладу. 1ншии визначении с , .. . ектора з навчально-виховно1 роботи. . 3.3. Заступник дир ушень академiчно"i доброчесност1 3.3.1. Забезпечус попере~~е~Ш:~олективних та iндивiдуалъних форм шляхом практикумiв, консультац~ та ~н щодо створення оформления ними ·чними прац1вниками ' . навчання з педагоп . б . цiй на конкурси рiзного р1вня; методичних розробок (робп) для пу .шка '. (рецензування робiт на конкурси своiй д1яльност1 3.3.2. Використовус У . ) та рекомендус вчителям ня педагог~чного звания . • ня на присвоен . р1зноrо р1в , .. . обiт на антиплапат. сервiси безкоштовн~1 ~ерев1р~ :ики в процесi свосi освiтньо"i дiяльностi, 3.4. Педагог1чн1 прац1в . -~ б очесностi умов даноrо Положения, академ1чно1 до Р ' етично·i дотримуються етики та iз здобувачами освiти щодо норм. . проводять роз'яснювальну роб~ту ушення академiчно"i доброчеснос:1 (плапа~-• . неприпустимост1 пор на джерела шформацн, поведшки та цитування посилання формлен.ня ' порушення правил о списування).
 • 5. -практичний посiбник; Jнтерне-ту без посилань, -навчалы1ий наочний фальсифiкацiя наукових посiбник; дослiджень, неправдива -збiрка; iнформацiя про власну -методична збiрка освiтню дiяльнiсть -методичний вiсник; с пiдставою для вiдмови в -стаття ; присвоеннi або позбавленi -методична розробка ранiше присвоеного педагогiчного звання, квалiфiкацiйноi· категорii" Б) в разi встановлення в атестацiйний перiод фактiв списування здобувачами niд час контрольних зрiзiв знань, фальсифiкацii" результатiв власноi· педаrоriчноi" дiяльностi позбавлення педагогiчного працiвника I,U квалiфiкацiйно"i категорii" V. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних працiвникiв 5.1. Комiсiя з питань академiчноi" доброчесностi та етики педагогiчних працiвникiв - незалежний орган для розгляду питань, пов'язаних iз порушенням Положення та монiторинrу щодо взаемного дотримання усiма учасниками освiтнього процесу морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього Положення. 5.2. До складу Koмicii" входять представники педагогiчного колективу та батькiвськоi" rромади. Персональний склад Koмicii" затверджуеться рiшенням педагогiчноi" ради. Термiн повноважень Koмicii" - 2 роки. 5.3. Комiсiя розглядае питания порушення морально-етичних норм поведiнки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасникiв освiтнього процесу. 5.4. Комiсiя звiтуе про свою роботу один раз на рiк. VI. Прикiнцевi положения 6.1. Положення ухвалюеться педагогiчною радою закладу бiльшiстю голосiв i набирае чинностi з моменту схвалення.