185

185

1
Тема: Конус та його елементи. Перерізи конуса.
«Гарні задачі- це цікаві і легкі»
І.М.Гельфанд
Мета:
Навчальна: ввести поняття конуса, ознайомити здобувачів освіти з
основними елементами конуса, розглянути перерізи конуса. Застосувати
отриманні знання до розв’язання задач.
Розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення здобувачів освіти та
розширенню кругозору; розвивати просторову уяву здобувачів освіти,
вміння застосовуватиформулипланіметрії при розв’язанні стереометричних
задач; розвиватиі удосконалювативміння застосовуватиотриманнізнання в
зміненій ситуації; розвивати грамотну математичну мову, навички
самоконтролю.
Виховна: виховувати охайність, активність, інтерес до предмету, навчити
здобувачів освіти цінити кожну хвилину і вміло організовувати свою роботу.
Форми організації учбовоїдіяльності: фронтальна, індивідуальна, діалог,
робота з матеріалом слайда, підручника; самостійна і дослідна робота.
Методи: наочний, словесний, умовно-символічний, дослідницький.
Додаток: слайдова презентація в програмі PowerPoint, тести в програмі
Plickers, Padlet (рефлексія), Learningapps(підсумки), Quizlett (групова робота)
Тип заняття: комбіноване
Організаційно вступна частина.
Взаємне вітання викладача зі здобувачами освіти.
Налаштування на продуктивнуспівпрацю проводимо за допомогою спільної
роботи здобувачів освіти за допомогою Padlet з гаджетами (здобувачі освіти
відповідають на питання: «Який настрій? Як ви налаштовані провести
заняття?»(на екрані демонструємо відповіді здобувачів освіти).
2
https://padlet.com/olyasvirin/hl2v2zfnxlj0fuq8
План
1. Поняття конуса.
2. Елементи конуса.
3.Перерізи конуса.
4.Розв’язання задач.
Актуалізація опорних знань.
Для швидкої перевірки залишкових знань здобувачів освіти використовуємо
сервіс Plickers. (Більш детальна інформація за посиланням
https://get.plickers.com/). Після проходження тесту, викладач і здобувачіосіти
одразубачать які завдання не були розв’язаніправильно. Після цього
викладачем дається додатковаінформація, яка допомагає студентам
виправити помилки.
Однією з поставлених цілей на занятті є вміння застосовуватиформули
планіметрії при розв’язання стереометричнихзадач.
Математичний диктант
1.Теорема Піфагора.
2. Формула знаходження довжини кола.
3. Формула знаходження довжини дуги, яка обмежує сектор.
4. Площа круга.
5. Що називається кутом між прямою і площиною.
6. Площа трикутника?
7. Яка з формул написана вірно?
а)
a
b


cos
б)
c
b


sin
a
b
a
c
a
h
3
в)
b
a
tg 

Повідомлення теми заняття.
Корисно здобувачам освіти давати виклик. Для цього перед оголошенням
теми заняття пропонуємо здобувачам освіти завдання. Ключове слово нашої
теми заняття зашифровано на цьому слайді.
Для того щоб його назвати, треба відповісти на питання: що спільного у цих
предметів? (форма конуса)
Таким чином здобувачі освіти навчаються бачити й застосовувати
математику в реальному житті.
Повідомлення теми. Тема: Конус та його елементи. Перерізи конуса.
Перевірка домашнього завдання:
Застосовано методику «перевернутий клас». У зв’язку з тим, що здобувачі
освіти знайомились з конусом в молодших класах, пропонуємо їм скласти
конспект на тему: «Конус та його елементи» за планом. В аудиторії викладач
корегує отриманні знання дома здобувачів освіти, доповнює їх і більшу увагу
на занятті приділяємо розв’язанню задач.
План за яким здобувачі освіти працювали дома:
1.Етімологічна довідка.(доповідь студента)
2.Історична довідка.(доповідь студента)
3.Математична довідка.(означення конуса)
4
4.Виконати розгортку конуса. (дане завдання розвиває навички
використання інженерного підходу для розв’язання реальних завдань,
дизайн).
Пояснення нового матеріалу
1 Конус та його елементи.
S Означення: Конусом називається тіло, утворене
Обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що
А О В містить його катет.
Зауваження: Якщо прямокутний трикутник SOA обертати навколо катета
SO, його гіпотенуза SA опише бічну поверхню, а катет АО – круг – основу
конуса.
Основою конуса є круг.
Вершиною конуса є точка S.
Означення: Твірною конуса називається відрізок, який з’єднує (сполучає)
вершину конуса з будь якою точкою кола його основи.
Зауваження: Всі твірні конуса рівні.
Означення: Висотою конуса називається відстань від його вершини до
площини основи конуса.
Зауваження: Якщо бічну поверхню конуса розрізати по будь якій твірній і
розгорнути на площині, дістанемо її розгортку.
Розгорткабічної поверхні конуса радіуса R із твірною L є сектором радіуса L,
довжина дуги дорівнює довжині кола основи, т.б. R

2 .
L
R

2
R
5
Перевірка знань під час викладання нового матеріалу.
Задачі по готовим рисункам дають можливість економити час.
Пропонуємо здобувачам освіти десяток задач по готовим рисункам, з
дидактичними функціями, розраховані на безпосереднє застосування
вивченої теорії, на закріплення вивчених питань.
Виконати усно.
1. Радіус і висота конуса дорівнюють 3см і 4см. Знайти:
1.1 Твірну конуса. (SA=5, єгипетський трикутник)
1.2.Кут нахилу твірної до площини основи. (<SAO=arctg4/3)
1.3.Кут між висотою і твірною. (<SAO=arcctg4/3)
1.4.Площу основи конуса. (S= 
9 )
2.Висота конуса 4см, твірна 5см. Знайти кут сектора, який є розгорткою
бічної поверхні цього конуса.
4
3
О
А S
S
K O
4
5
S
5 5
K A
m
6
Розв’язання:
1) Довжина кола основи конуса дорівнює довжині дуги сектора KmA.
2) Знайдемо довжину кола основи конуса l= R

2 , l= OK


2 . SOK
 -
єгипетський, тому КО=3
l= 
6
3) довжину дуги сектора KmA знаходимо за формулою : 

180
n
r
L




L=l= 
6 ; r=SK=5.




216
5
6
180
180








 r
L
n
Відповідь: 216
2 Перерізи конуса.
І знову виклик здобувачам освіти.
Проблемне питання: Ліхтар встановлений на висоті 10м. Кут розсіювання
ліхтаря 120
. Визначити, площу освітлюваної поверхні.
Питання:
1) Поверхня, яку освітлює ліхтар має вигляд якої геометричної фігури?(круг)
2) Тобто необхідно знайти площу круга. Як знайти площу круга? ( 2
R
S 
 )
3) Виникає питання: як знайти радіус круга, знаючи тільки кут розсіювання і що
це за кут мовою математики?
І щоб відповісти на це питання ми переходимо до вивчення нової теми. Тому
переходимо до наступного пункту плану «перерізи конуса», в якому ми
розглянемо найпростіші перерізи конуса, проаналізуємо результати перерізів
конуса площинами. А вже після теоретичного матеріалу повернемось до
задачі.
7
а) б) в)
а) Переріз конуса площиною, яка проходить через його вершину (рис. б).
В результаті отримали рівнобедрений трикутник у якого бокові сторони є
твірними конуса, а основа трикутника є хордою основи конуса.
б) Осьовий переріз конуса (рис. а) – це переріз конуса площиною, яка
проходить через вісь конуса.
В результаті отримали рівнобедрений трикутник у якого бокові сторони є
твірними конуса, а основа трикутника є діаметром основи конуса.
в) Переріз конуса площиною паралельною основі конуса (рис. в).
Площина, паралельна основі конуса, перетинає конус по кругу, а бокову
поверхню – по колу з центром на осі конуса.
При цьому дістанемо два тіла обертання: менший конус і зрізаний конус.
Зрізаний конус можна розглядати і як тіло, утворене обертанням
прямокутної трапеції навколо меншої її бічної сторони.
Зрізаний конус обмежений двома кругами – його основами і бічною
поверхнею.
Висота – відстань між основами.
Твірна АВ – відрізок, який сполучає точки кіл основ.
Перевірка знань під час викладання нового матеріалу.
В
О
А
8
Фронтальне опитування:
1. Яку фігуру представляє собою переріз конуса площиною, яка проходить
через його вершину? (Рівнобедрений трикутник)
2. Чим є для конуса бокові сторони цього трикутника? (твірними)
3. Що називається осьовим перерізом конуса? (переріз, що проходить через
його вісь)
4. Чи є осьовий переріз конуса рівнобедреним трикутником? (да)
5. Чим є для конуса висота і основа рівнобедреного трикутника, який
представляє собою осьовий переріз конуса. (висота трикутника є висотою
конуса, основа трикутника є діаметром основи конуса).
6. Яка фігура утворюється при перерізі конуса площиною паралельною основі
конуса? (круг).
3 Закріплення вивченого на занятті.
Задачі по готовим рисункам. Виконати усно.
1.
9
А тепер повернемось до вирішення поставленого проблемного питання.
1. Ліхтар встановлений на висоті 10м. Кут розсіювання ліхтаря 120 
.
Визначити, площу освітлюваної поверхні.
Розв’язання:
Освітлювана поверхня є круг – основа конуса, лампа
ліхтаря – вершина конуса, промені, направлені на коло
-твірні конуса, кут 120
– це кут при вершині
осьового перерізу.
1) Розглянемо трикутник ASB (AS=SB), SO- висота,
бісектриса, медіана, < OSB= 60
.
2) Розглянемо трикутник SOB(<O=90
).
3
10
60
60 



 

tg
SO
OB
SO
OB
tg (м).
3) Знаходимо площу освітлюваної поверхні, тобто
площу круга   

 300
3
10
2
2


 R
S (м2
)
Відповідь: 
300
2. Осьовий переріз конуса – рівнобедрений прямокутний трикутник.
Радіус основи конуса 7см. Знайти
1. Висоту конуса.
2. Твірну конуса.
120
S
В
А
О
2.
10
Групова робота.
Quizlet гра live https://quizlet.com/_9yhlnm?x=1qqt&i=2gcelo. За цим
посиланням можна отримати завдання.
Здобувачам освіти пропонується смартофоном відсканувати QRкод для
приєднання до гри. Система поділить групу на команди. Команді
пропонується загальне питання, а відповіді розкидані на різних смартфонах
учасників даної команди і треба знайти правильний і натиснути відповідь на
одному із смартфонів. Виграє та команда яка першою прийшла до фінішу.
Після закінчення гри сервіс показує завдання, в яких було допущено більше
помилок, що дає можливість викладачу на наступне заняття спланувати
систему завдань для подолання цих помилок.
4. Підсумки.
Гра «Вірю-не вірю» https://learningapps.org/display?v=pvj0n1xij21
1.Чи може осьовий переріз конуса бути прямокутним трикутником?(да)
2.Чи може осьовий переріз конуса бути трикутником з кутами 20
, 75
,85
?
(ні)
3.Чи завжди твірна конуса більша за його висоту? (Да)
4.Чи може осьовий переріз конуса бути трикутником зі сторонами 2см, 9см,
10см?(ні)
5.Чи може переріз конуса, який проходить через його вершину бути
трикутником з кутами 20
, 20
, 140
? (да)
Домашнє завдання.
1. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень,
проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та
ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с.
С.163-169
11
2.Наближаються новорічні свята і приємні традиції. И ми не залишаємось в
стороні і розв’яжемо таку задачу.
Гірлянди закріплені на верхівці ялинки і розподілені по боковій поверхні
конуса через 30
, висота ялинки 12м, а довжина ялинкової гілки при основі
дорівнює 5м. Обчислитискільки метрів гірлянди необхідно для прикрашання
ялинки?
(Розв’язання: за форму ялинки візьмемо конус, висотою 12м і радіусом
основи 5м.Гірлянди закріплені на верхівці ялинки і розподілені по боковій
поверхні конуса через 30
.
1.Кількість гірлянд на ялинці: 360:30=12 (ниток).
2.Довжина гірлянди співпадає з довжиною твірної. З прямокутного
трикутника за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу.
12 2
+5 2
=169. Значить довжина гірлянди 13.
3.Кількість гірлянд множимо на довжину гірлянди 12*13=156(м)
3.Для кмітливих: чи можна в результаті перерізу конуса площиною
отримати параболу, гіперболу, еліпс? Якщо да, підібрати картинки.
Рефлексія.
Спільна робота студентів та викладача за допомогою Padlet. Робота з
гаджетами. (студенти відповідають на питання: «Що ви дізнались нового на
занятті? На скільки відсотків ви були активними?» (на екрані демонструємо
відповіді студентів)
12
5. Перелік джерел посилання
1. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень,
проф. рівень/ Г.П. Бевз , В.Г. Бевз , Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров.-К:
Генеза,2011.-336с.: іл.-Бібліогр: с.310.
2. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень,
проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та
ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с.
3. Погорелов О.В. Геометрія:Стереометрія: Підр для 10-11кл. серед. шк.-6-те
вид.-К.:Освіта, 2001.-128с.
4. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень,
проф. рівень/ Г.П. Бевз , В.Г. Бевз , Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров.-К:
Генеза,2011.-336с.: іл.-Бібліогр: с.310.
5. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень,
проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та
ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с.
6. Сенин В.Г., Сенина Г.Н., МБОУ «СОШ № 4», г. Корсаков
7. http://uchitelya.com/geometriya/75502-otkrytyy-urok-konus-reshenie-zadachi-
11-klass.html
8. «Сучасна підготовка до ЗНО з математики»/ Ю.О. Захарійченко .-
Кам’янець-Подільський:Аксіома,2020.-232с.
9. Мотивація у навчанні. Вебінар для вчителів.
https://www.youtube.com/watch?v=GxJZSLPKe2s
10. 2020-2021 навчальний рік - Рік математичної освіти в Україні.
https://pol-otg.gov.ua/news/1593684639/

Recomendados

185 von
185185
185ssusera012b0
219 views21 Folien
267 von
267267
267ssusera012b0
66 views17 Folien
Коло і трикутник von
 Коло і трикутник Коло і трикутник
Коло і трикутникsveta7940
480 views4 Folien
презентація до уроку 7 клас von
презентація до уроку 7 класпрезентація до уроку 7 клас
презентація до уроку 7 класЮра Столяр
3.6K views21 Folien
урок на конкурс2016 von
урок на конкурс2016урок на конкурс2016
урок на конкурс2016наталия иванова
914 views20 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

2016 трикутник. види трикутників. von
2016 трикутник. види трикутників.2016 трикутник. види трикутників.
2016 трикутник. види трикутників.urvlan
2.2K views6 Folien
розв'язування задач von
розв'язування задачрозв'язування задач
розв'язування задачlelipusik
481 views4 Folien
1 von
11
1pidruchnyk111
918 views62 Folien
"Площа бічної поверхні циліндра" von
 "Площа бічної поверхні циліндра" "Площа бічної поверхні циліндра"
"Площа бічної поверхні циліндра"Светлана Олейник
18.7K views2 Folien
Методичний посібник «Правильні многокутники» von
Методичний посібник «Правильні многокутники»Методичний посібник «Правильні многокутники»
Методичний посібник «Правильні многокутники»Valyu66
5.4K views58 Folien
5 клас Трикутники (математика) von
5 клас Трикутники (математика)5 клас Трикутники (математика)
5 клас Трикутники (математика)Andy Levkovich
4K views7 Folien

Was ist angesagt?(20)

2016 трикутник. види трикутників. von urvlan
2016 трикутник. види трикутників.2016 трикутник. види трикутників.
2016 трикутник. види трикутників.
urvlan2.2K views
розв'язування задач von lelipusik
розв'язування задачрозв'язування задач
розв'язування задач
lelipusik481 views
Методичний посібник «Правильні многокутники» von Valyu66
Методичний посібник «Правильні многокутники»Методичний посібник «Правильні многокутники»
Методичний посібник «Правильні многокутники»
Valyu665.4K views
5 клас Трикутники (математика) von Andy Levkovich
5 клас Трикутники (математика)5 клас Трикутники (математика)
5 клас Трикутники (математика)
Andy Levkovich4K views
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-prof von kreidaros1
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-profGeometrija 11-klas-merzljak-2019-prof
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-prof
kreidaros113.4K views
Трикутники в житті людини von Kate Storochenko
Трикутники в житті людиниТрикутники в житті людини
Трикутники в житті людини
Kate Storochenko18.7K views
8295 довжина кола та довжина дуги кола von urvlan
8295 довжина кола та довжина дуги кола8295 довжина кола та довжина дуги кола
8295 довжина кола та довжина дуги кола
urvlan3.1K views
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-pogl von kreidaros1
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-poglGeometrija 11-klas-merzljak-2019-pogl
Geometrija 11-klas-merzljak-2019-pogl
kreidaros122.5K views
8295 довжина кола та довжина дуги кола von urvlan
8295 довжина кола та довжина дуги кола8295 довжина кола та довжина дуги кола
8295 довжина кола та довжина дуги кола
urvlan3.3K views
Розв"язування прямокутних трикутників( урок подорож) von sveta7940
Розв"язування прямокутних трикутників( урок подорож)Розв"язування прямокутних трикутників( урок подорож)
Розв"язування прямокутних трикутників( урок подорож)
sveta7940794 views
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутників von sveta7940
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутниківПрезентація:Розв"язування прямокутних трикутників
Презентація:Розв"язування прямокутних трикутників
sveta7940547 views
осьові перерізи циліндра і конуса. перерізи циліндра і конуса площиною, парал... von yahnoluida
осьові перерізи циліндра і конуса. перерізи циліндра і конуса площиною, парал...осьові перерізи циліндра і конуса. перерізи циліндра і конуса площиною, парал...
осьові перерізи циліндра і конуса. перерізи циліндра і конуса площиною, парал...
yahnoluida1.6K views
Geometrija 11-klas-nelin-2019 von kreidaros1
Geometrija 11-klas-nelin-2019Geometrija 11-klas-nelin-2019
Geometrija 11-klas-nelin-2019
kreidaros17.3K views
тема von amatu16
тематема
тема
amatu16194 views

Similar a 185

Ламана імногокутник von
Ламана імногокутникЛамана імногокутник
Ламана імногокутникsveta7940
156 views7 Folien
Тема. Вписані та центральні кути von
Тема. Вписані та центральні кутиТема. Вписані та центральні кути
Тема. Вписані та центральні кутиYury Fedorchenko
1.6K views7 Folien
383 8 -_15-___. von
383 8 -_15-___.383 8 -_15-___.
383 8 -_15-___.Yury Fedorchenko
219 views7 Folien
тіла обертання von
тіла обертаннятіла обертання
тіла обертанняНаталія Миклуш
569 views7 Folien

Similar a 185(20)

Ламана імногокутник von sveta7940
Ламана імногокутникЛамана імногокутник
Ламана імногокутник
sveta7940156 views
Тема. Вписані та центральні кути von Yury Fedorchenko
Тема. Вписані та центральні кутиТема. Вписані та центральні кути
Тема. Вписані та центральні кути
Yury Fedorchenko1.6K views
4495 конспект уроку von jasperwtf
4495 конспект уроку4495 конспект уроку
4495 конспект уроку
jasperwtf2.5K views
88 КЛ д.н.геометрія 8 von school8zv
88 КЛ д.н.геометрія 888 КЛ д.н.геометрія 8
88 КЛ д.н.геометрія 8
school8zv3.4K views
Розв"язування задач на знаходження площі трикутника von sveta7940
Розв"язування задач на знаходження площі трикутникаРозв"язування задач на знаходження площі трикутника
Розв"язування задач на знаходження площі трикутника
sveta79406.6K views
Коло і круг. Побудова кола за поданим радіусом. Розв’язування вправ і задач ... von Ковпитська ЗОШ
Коло і круг. Побудова кола за поданим радіусом. Розв’язування вправ і задач ...Коло і круг. Побудова кола за поданим радіусом. Розв’язування вправ і задач ...
Коло і круг. Побудова кола за поданим радіусом. Розв’язування вправ і задач ...

Más de ssusera012b0

276 von
276276
276ssusera012b0
572 views7 Folien
275 von
275275
275ssusera012b0
58 views3 Folien
274 von
274274
274ssusera012b0
40 views16 Folien
273 von
273273
273ssusera012b0
21 views11 Folien
273 von
273273
273ssusera012b0
17 views21 Folien
272 von
272272
272ssusera012b0
34 views6 Folien

Último

шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
12 views19 Folien
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfssuser46127c
6 views24 Folien
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptznzposnan
6 views19 Folien
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівssuser15a891
227 views14 Folien
Правила прийому 2024.pdf von
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdfhome
27 views9 Folien

Último(20)

звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt von znzposnan
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.pptPrezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
Prezentatsiia_Novoyi_Ukrayinskoyi_shkoli.ppt
znzposnan6 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891227 views
Правила прийому 2024.pdf von home
Правила прийому 2024.pdfПравила прийому 2024.pdf
Правила прийому 2024.pdf
home27 views
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891228 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891228 views
Презентація Наукової школи Войтова В.А. von tetiana1958
Презентація Наукової школи Войтова В.А.Презентація Наукової школи Войтова В.А.
Презентація Наукової школи Войтова В.А.
tetiana195834 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891188 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89132 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України

185

 • 1. 1 Тема: Конус та його елементи. Перерізи конуса. «Гарні задачі- це цікаві і легкі» І.М.Гельфанд Мета: Навчальна: ввести поняття конуса, ознайомити здобувачів освіти з основними елементами конуса, розглянути перерізи конуса. Застосувати отриманні знання до розв’язання задач. Розвивальна: сприяти розвитку логічного мислення здобувачів освіти та розширенню кругозору; розвивати просторову уяву здобувачів освіти, вміння застосовуватиформулипланіметрії при розв’язанні стереометричних задач; розвиватиі удосконалювативміння застосовуватиотриманнізнання в зміненій ситуації; розвивати грамотну математичну мову, навички самоконтролю. Виховна: виховувати охайність, активність, інтерес до предмету, навчити здобувачів освіти цінити кожну хвилину і вміло організовувати свою роботу. Форми організації учбовоїдіяльності: фронтальна, індивідуальна, діалог, робота з матеріалом слайда, підручника; самостійна і дослідна робота. Методи: наочний, словесний, умовно-символічний, дослідницький. Додаток: слайдова презентація в програмі PowerPoint, тести в програмі Plickers, Padlet (рефлексія), Learningapps(підсумки), Quizlett (групова робота) Тип заняття: комбіноване Організаційно вступна частина. Взаємне вітання викладача зі здобувачами освіти. Налаштування на продуктивнуспівпрацю проводимо за допомогою спільної роботи здобувачів освіти за допомогою Padlet з гаджетами (здобувачі освіти відповідають на питання: «Який настрій? Як ви налаштовані провести заняття?»(на екрані демонструємо відповіді здобувачів освіти).
 • 2. 2 https://padlet.com/olyasvirin/hl2v2zfnxlj0fuq8 План 1. Поняття конуса. 2. Елементи конуса. 3.Перерізи конуса. 4.Розв’язання задач. Актуалізація опорних знань. Для швидкої перевірки залишкових знань здобувачів освіти використовуємо сервіс Plickers. (Більш детальна інформація за посиланням https://get.plickers.com/). Після проходження тесту, викладач і здобувачіосіти одразубачать які завдання не були розв’язаніправильно. Після цього викладачем дається додатковаінформація, яка допомагає студентам виправити помилки. Однією з поставлених цілей на занятті є вміння застосовуватиформули планіметрії при розв’язання стереометричнихзадач. Математичний диктант 1.Теорема Піфагора. 2. Формула знаходження довжини кола. 3. Формула знаходження довжини дуги, яка обмежує сектор. 4. Площа круга. 5. Що називається кутом між прямою і площиною. 6. Площа трикутника? 7. Яка з формул написана вірно? а) a b   cos б) c b   sin a b a c a h
 • 3. 3 в) b a tg   Повідомлення теми заняття. Корисно здобувачам освіти давати виклик. Для цього перед оголошенням теми заняття пропонуємо здобувачам освіти завдання. Ключове слово нашої теми заняття зашифровано на цьому слайді. Для того щоб його назвати, треба відповісти на питання: що спільного у цих предметів? (форма конуса) Таким чином здобувачі освіти навчаються бачити й застосовувати математику в реальному житті. Повідомлення теми. Тема: Конус та його елементи. Перерізи конуса. Перевірка домашнього завдання: Застосовано методику «перевернутий клас». У зв’язку з тим, що здобувачі освіти знайомились з конусом в молодших класах, пропонуємо їм скласти конспект на тему: «Конус та його елементи» за планом. В аудиторії викладач корегує отриманні знання дома здобувачів освіти, доповнює їх і більшу увагу на занятті приділяємо розв’язанню задач. План за яким здобувачі освіти працювали дома: 1.Етімологічна довідка.(доповідь студента) 2.Історична довідка.(доповідь студента) 3.Математична довідка.(означення конуса)
 • 4. 4 4.Виконати розгортку конуса. (дане завдання розвиває навички використання інженерного підходу для розв’язання реальних завдань, дизайн). Пояснення нового матеріалу 1 Конус та його елементи. S Означення: Конусом називається тіло, утворене Обертанням прямокутного трикутника навколо осі, що А О В містить його катет. Зауваження: Якщо прямокутний трикутник SOA обертати навколо катета SO, його гіпотенуза SA опише бічну поверхню, а катет АО – круг – основу конуса. Основою конуса є круг. Вершиною конуса є точка S. Означення: Твірною конуса називається відрізок, який з’єднує (сполучає) вершину конуса з будь якою точкою кола його основи. Зауваження: Всі твірні конуса рівні. Означення: Висотою конуса називається відстань від його вершини до площини основи конуса. Зауваження: Якщо бічну поверхню конуса розрізати по будь якій твірній і розгорнути на площині, дістанемо її розгортку. Розгорткабічної поверхні конуса радіуса R із твірною L є сектором радіуса L, довжина дуги дорівнює довжині кола основи, т.б. R  2 . L R  2 R
 • 5. 5 Перевірка знань під час викладання нового матеріалу. Задачі по готовим рисункам дають можливість економити час. Пропонуємо здобувачам освіти десяток задач по готовим рисункам, з дидактичними функціями, розраховані на безпосереднє застосування вивченої теорії, на закріплення вивчених питань. Виконати усно. 1. Радіус і висота конуса дорівнюють 3см і 4см. Знайти: 1.1 Твірну конуса. (SA=5, єгипетський трикутник) 1.2.Кут нахилу твірної до площини основи. (<SAO=arctg4/3) 1.3.Кут між висотою і твірною. (<SAO=arcctg4/3) 1.4.Площу основи конуса. (S=  9 ) 2.Висота конуса 4см, твірна 5см. Знайти кут сектора, який є розгорткою бічної поверхні цього конуса. 4 3 О А S S K O 4 5 S 5 5 K A m
 • 6. 6 Розв’язання: 1) Довжина кола основи конуса дорівнює довжині дуги сектора KmA. 2) Знайдемо довжину кола основи конуса l= R  2 , l= OK   2 . SOK  - єгипетський, тому КО=3 l=  6 3) довжину дуги сектора KmA знаходимо за формулою :   180 n r L     L=l=  6 ; r=SK=5.     216 5 6 180 180          r L n Відповідь: 216 2 Перерізи конуса. І знову виклик здобувачам освіти. Проблемне питання: Ліхтар встановлений на висоті 10м. Кут розсіювання ліхтаря 120 . Визначити, площу освітлюваної поверхні. Питання: 1) Поверхня, яку освітлює ліхтар має вигляд якої геометричної фігури?(круг) 2) Тобто необхідно знайти площу круга. Як знайти площу круга? ( 2 R S   ) 3) Виникає питання: як знайти радіус круга, знаючи тільки кут розсіювання і що це за кут мовою математики? І щоб відповісти на це питання ми переходимо до вивчення нової теми. Тому переходимо до наступного пункту плану «перерізи конуса», в якому ми розглянемо найпростіші перерізи конуса, проаналізуємо результати перерізів конуса площинами. А вже після теоретичного матеріалу повернемось до задачі.
 • 7. 7 а) б) в) а) Переріз конуса площиною, яка проходить через його вершину (рис. б). В результаті отримали рівнобедрений трикутник у якого бокові сторони є твірними конуса, а основа трикутника є хордою основи конуса. б) Осьовий переріз конуса (рис. а) – це переріз конуса площиною, яка проходить через вісь конуса. В результаті отримали рівнобедрений трикутник у якого бокові сторони є твірними конуса, а основа трикутника є діаметром основи конуса. в) Переріз конуса площиною паралельною основі конуса (рис. в). Площина, паралельна основі конуса, перетинає конус по кругу, а бокову поверхню – по колу з центром на осі конуса. При цьому дістанемо два тіла обертання: менший конус і зрізаний конус. Зрізаний конус можна розглядати і як тіло, утворене обертанням прямокутної трапеції навколо меншої її бічної сторони. Зрізаний конус обмежений двома кругами – його основами і бічною поверхнею. Висота – відстань між основами. Твірна АВ – відрізок, який сполучає точки кіл основ. Перевірка знань під час викладання нового матеріалу. В О А
 • 8. 8 Фронтальне опитування: 1. Яку фігуру представляє собою переріз конуса площиною, яка проходить через його вершину? (Рівнобедрений трикутник) 2. Чим є для конуса бокові сторони цього трикутника? (твірними) 3. Що називається осьовим перерізом конуса? (переріз, що проходить через його вісь) 4. Чи є осьовий переріз конуса рівнобедреним трикутником? (да) 5. Чим є для конуса висота і основа рівнобедреного трикутника, який представляє собою осьовий переріз конуса. (висота трикутника є висотою конуса, основа трикутника є діаметром основи конуса). 6. Яка фігура утворюється при перерізі конуса площиною паралельною основі конуса? (круг). 3 Закріплення вивченого на занятті. Задачі по готовим рисункам. Виконати усно. 1.
 • 9. 9 А тепер повернемось до вирішення поставленого проблемного питання. 1. Ліхтар встановлений на висоті 10м. Кут розсіювання ліхтаря 120  . Визначити, площу освітлюваної поверхні. Розв’язання: Освітлювана поверхня є круг – основа конуса, лампа ліхтаря – вершина конуса, промені, направлені на коло -твірні конуса, кут 120 – це кут при вершині осьового перерізу. 1) Розглянемо трикутник ASB (AS=SB), SO- висота, бісектриса, медіана, < OSB= 60 . 2) Розглянемо трикутник SOB(<O=90 ). 3 10 60 60        tg SO OB SO OB tg (м). 3) Знаходимо площу освітлюваної поверхні, тобто площу круга      300 3 10 2 2    R S (м2 ) Відповідь:  300 2. Осьовий переріз конуса – рівнобедрений прямокутний трикутник. Радіус основи конуса 7см. Знайти 1. Висоту конуса. 2. Твірну конуса. 120 S В А О 2.
 • 10. 10 Групова робота. Quizlet гра live https://quizlet.com/_9yhlnm?x=1qqt&i=2gcelo. За цим посиланням можна отримати завдання. Здобувачам освіти пропонується смартофоном відсканувати QRкод для приєднання до гри. Система поділить групу на команди. Команді пропонується загальне питання, а відповіді розкидані на різних смартфонах учасників даної команди і треба знайти правильний і натиснути відповідь на одному із смартфонів. Виграє та команда яка першою прийшла до фінішу. Після закінчення гри сервіс показує завдання, в яких було допущено більше помилок, що дає можливість викладачу на наступне заняття спланувати систему завдань для подолання цих помилок. 4. Підсумки. Гра «Вірю-не вірю» https://learningapps.org/display?v=pvj0n1xij21 1.Чи може осьовий переріз конуса бути прямокутним трикутником?(да) 2.Чи може осьовий переріз конуса бути трикутником з кутами 20 , 75 ,85 ? (ні) 3.Чи завжди твірна конуса більша за його висоту? (Да) 4.Чи може осьовий переріз конуса бути трикутником зі сторонами 2см, 9см, 10см?(ні) 5.Чи може переріз конуса, який проходить через його вершину бути трикутником з кутами 20 , 20 , 140 ? (да) Домашнє завдання. 1. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень, проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с. С.163-169
 • 11. 11 2.Наближаються новорічні свята і приємні традиції. И ми не залишаємось в стороні і розв’яжемо таку задачу. Гірлянди закріплені на верхівці ялинки і розподілені по боковій поверхні конуса через 30 , висота ялинки 12м, а довжина ялинкової гілки при основі дорівнює 5м. Обчислитискільки метрів гірлянди необхідно для прикрашання ялинки? (Розв’язання: за форму ялинки візьмемо конус, висотою 12м і радіусом основи 5м.Гірлянди закріплені на верхівці ялинки і розподілені по боковій поверхні конуса через 30 . 1.Кількість гірлянд на ялинці: 360:30=12 (ниток). 2.Довжина гірлянди співпадає з довжиною твірної. З прямокутного трикутника за теоремою Піфагора знаходимо гіпотенузу. 12 2 +5 2 =169. Значить довжина гірлянди 13. 3.Кількість гірлянд множимо на довжину гірлянди 12*13=156(м) 3.Для кмітливих: чи можна в результаті перерізу конуса площиною отримати параболу, гіперболу, еліпс? Якщо да, підібрати картинки. Рефлексія. Спільна робота студентів та викладача за допомогою Padlet. Робота з гаджетами. (студенти відповідають на питання: «Що ви дізнались нового на занятті? На скільки відсотків ви були активними?» (на екрані демонструємо відповіді студентів)
 • 12. 12 5. Перелік джерел посилання 1. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень, проф. рівень/ Г.П. Бевз , В.Г. Бевз , Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров.-К: Генеза,2011.-336с.: іл.-Бібліогр: с.310. 2. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень, проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с. 3. Погорелов О.В. Геометрія:Стереометрія: Підр для 10-11кл. серед. шк.-6-те вид.-К.:Освіта, 2001.-128с. 4. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень, проф. рівень/ Г.П. Бевз , В.Г. Бевз , Н.Г. Владімірова, В.М. Владіміров.-К: Генеза,2011.-336с.: іл.-Бібліогр: с.310. 5. «Геометрія» :11кл.:підруч. для загальноосвіт. навч. закл.: академ.рівень, проф. рівень/ Г.В. Апостолова, упорядкув. завдань: Ліпчевського Л.В.(та ін..).-К.: Генеза, 2011.-304с. 6. Сенин В.Г., Сенина Г.Н., МБОУ «СОШ № 4», г. Корсаков 7. http://uchitelya.com/geometriya/75502-otkrytyy-urok-konus-reshenie-zadachi- 11-klass.html 8. «Сучасна підготовка до ЗНО з математики»/ Ю.О. Захарійченко .- Кам’янець-Подільський:Аксіома,2020.-232с. 9. Мотивація у навчанні. Вебінар для вчителів. https://www.youtube.com/watch?v=GxJZSLPKe2s 10. 2020-2021 навчальний рік - Рік математичної освіти в Україні. https://pol-otg.gov.ua/news/1593684639/