Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf

Εγκύκλιος διακριθέντων αθλητών 2023

1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
-----
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
-----
Μαρούσι, 14 / 09 / 2023
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. 152/101768/Α5
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Δ. Φούγιας, Χ. Δημοπούλου,
Μ. Κολαϊτη, Καραστάθη
Τηλέφωνα : 210-3442705, 210-3442074,
210-3442661, 2103442100
ΠΡΟΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Με την παράκληση να προωθήσουν
ηλεκτρονικά την παρούσα στα ΓΕ.Λ., τα ΕΠΑ.Λ.
και τα ΚΕΔΑΣΥ της αρμοδιότητάς τους)
3. Πανεπιστήμια
4. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού
5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
α) Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
β). Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
(Με την παράκληση να προωθήσει ηλεκτρονικά
την παρούσα στις αθλητικές ομοσπονδίες)
7. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής.
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το
ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.
Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις
τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-
Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
1. Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (121 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ.
8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (29 Α’), το
άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (35
2
Α’), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9
του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013
(ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις
του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄48).
2. Της παρ. 12α
του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ2 του
άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α).
3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και
λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α).
5. Της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α).
6. Των άρ.13 και 30 του ν.4726/2020 (181 Α’) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των
αθλητικών φορέων διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής
Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του αρ. 53 του Ν.4809/21 (102 Α΄).
7. Τις διατάξεις του αρ. 410 του ν. 4957/2022 (141 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 22 του ν. 5025/23
(42 Α’)
8. Τις διατάξεις των άρ. 53 και 71 του ν. 4908/2022 (52 Α’).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4964/2022 (150 Α’).
10. Τις διατάξεις του ν.4777/2021 (Α’ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της
Ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις
11. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 4975/2022 (187 Α’)
12. Την αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (643 Β’) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαδικασίες και
όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γ.Ε.Λ από το 2020 και εφεξής.
13. Την αρ. Φ.153/79899/Α5/2019 (1904 Β’) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε
ποσοστά θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
14. Την αρ. 153/104159/Α5/2021 (4068 Β’) «Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του
Ν.2725/99 ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (είτε υποβάλλουν, είτε δεν
3
υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο), χωρίς ποσοτικό περιορισμό εφόσον έχουν πετύχει μια από τις
ακόλουθες διακρίσεις σε:
1. ΘΕΡΙΝΟΥΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α/Α
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η
– 6η
νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
2. 7η
-8η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
A/A
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η
– 6η
νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
2.
7η
-8η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
β. ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η
-3η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η
-3η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
4
3. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η
– 3η
νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
β. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4η
-8η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
1η
-3η
νίκη
ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
(Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Επίσης :
 Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών –
γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές
ομοσπονδίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα των
Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού
των εισακτέων.
 Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών –
νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄
υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
Β. 1. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει
για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε
αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020,
όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις
περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή
η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια
ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
5
2. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε
αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να
ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας,
ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.
3. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και
αθλήτριες που κατακτούν 1η
έως 8η
νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η
έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις
περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή
η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια
ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
4. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η
έως 8η
νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η
έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή
2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει
στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022 και εισάγονται
σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις:
1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
A/A ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η
–8η
νίκη(όλων των κατηγοριών)
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
-
6
2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,
ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η
– 6η
νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Γ. Αθλητές/τριες που διακρίθηκαν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ εισάγονται:
Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού
εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2023, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου
των μορίων τους:
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Προσαύξηση για
Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Προσαύξηση για τα
άλλα Τμήματα και τις
εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων
των Πανεπιστημίων και
των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και
Α.Σ.Τ.Ε.
4η - 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παίδων - κορασίδων
35% 15%
4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων -
νεανίδων
30% 20%
1η - 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
παίδων – κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση
ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων
40% 20%
4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
παίδων - κορασίδων
30% 15%
1η - 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες 30% 15%
7
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Προσαύξηση για τα
Τμήματα και τις
εισαγωγικές κατευθύνσεις
Τμημάτων των
Πανεπιστημίων και των
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α
εισάγονται
1η - 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παίδων - κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση
παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων − 25% 30%
25%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
ανδρών- γυναικών
30%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
νέων ανδρών- νέων γυναικών, Εφήβων -
νεανίδων
30%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
7η - 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες 30%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ανδρών -γυναικών 30%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
1η
-3η
νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας
25%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
1η
-3η
νίκη σε Παγκόσμιους σχολικούς
αγώνες 22%
Χωρίς ποσοτικό
περιορισμό (ΑΝΕΥ)
Δ. Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες, πρέπει να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2023, σύμφωνα
με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 152 του Ν.
4831/21-(170 Α’) και εισάγονται:
Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. σε
ποσοστό θέσεων τρία τοις εκατό (3%), και σε ποσοστό θέσεων είκοσι τοις εκατό (20%) για εισαγωγή στα
Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο,
έτους 2023, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις
ακόλουθες διακρίσεις σε:
8
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α
-Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Προσαύξηση για τα άλλα
Τμήματα και τις εισαγωγικές
κατευθύνσεις Τμημάτων των
Πανεπιστημίων και των
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών
20% 10%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών
20% 8%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών
20% 7%
Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας
επίδοσης σε αγώνισμα όλων των
κατηγοριών
20% 10%
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες
20% 8%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες
20% 6%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς
Αγώνες
20% 4%
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε
Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες
21% 11%*
*Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες όσο και 1η νίκη σε
Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα
Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επί του μεγαλύτερου
ποσοστού.
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι:
Για την περίπτωση Α΄
1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν.4115/2013(ΦΕΚ Α΄ 24). Αθλητές που είχαν πετύχει αγωνιστικές διακρίσεις, πριν από την
ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει είχαν δικαίωμα
χρήσης του προνομίου της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014-
2015, βάσει των διατάξεων της περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α).
2. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό
πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που
χορηγείται στον αθλητή/τριας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του
αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα.
3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους
επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση,
4. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση
τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. -
Τ.Ε.Φ.Α.Α.,στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς και τα δικαιολογητικά,
που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους.
5. Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο Τμήμα, ή την εισαγωγική
κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό
περιορισμό και ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.
6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.
8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το
δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που
υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με
νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
10
Για την περίπτωση Β΄
1. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό
πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που
χορηγείται στον αθλητή/τριας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του
αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα.
2α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999
ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η
έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών,
εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των
μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω
διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε
αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής
διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν
στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
2β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η
νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων
– νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020,
χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας
αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του
2γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για
αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων
πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις
εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής
ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί
εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω
της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία
κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
11
2δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η
έως 8η
νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η
έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή
2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει
στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους
επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση,
4. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση
τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. -
Τ.Ε.Φ.Α.Α.,στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς και τα δικαιολογητικά,
που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους.
5. Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο Τμήμα, ή την εισαγωγική
κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό
περιορισμό και ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.
6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό
αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως
επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής
βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική
διοργάνωση.
Για την περίπτωση Γ΄
1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης
ισχύος του ν.4115/2013(ΦΕΚ Α΄ 24)
2. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της
παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα
πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που χορηγείται στον
12
αθλητή/τρια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για
εγγραφή στον εν λόγω πίνακα.
3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους
επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση,
4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022
ή 2023.
Ειδικότερα:
α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψηφίοι για εισαγωγή με τη γενική
σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και
β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε.
όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς
και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
5. Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2023) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση
Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-
Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο,
6. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την
περίπτωσή τους.
7. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να
ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό
που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα
επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
Για την περίπτωση Δ΄
1. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε
Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η
εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα ή
Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
13
2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους
επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,
3. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022
ή 2023.
Ειδικότερα:
α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη
γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και
β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με
βάση την Ε.Β.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις
πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
4. Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2023) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική
κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε.,
συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό
δελτίο.
5. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για
την περίπτωσή τους.
6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε
με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να
ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό
που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται
με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι διακρίσεις να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες
κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (1-9-2019 έως 31-8-2023) πριν από το ακαδημαϊκό
έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ
1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α και Β
Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Α και Β διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς
ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση
14
Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α –
Τ.Ε.Φ.Α.Α.
2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ και Δ
Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ και Δ, που πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις
κρίνονται για εισαγωγή σε :
α) ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α.
β) ποσοστό θέσεων 3% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για τα Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις
Tμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και Α.Σ.Τ.Ε.
Στους ανωτέρω υποψηφίους διακριθέντες αθλητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σε Σ.Ε.Φ.Α.Α.-
Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με τη σειρά
προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον αφενός, έχουν
επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη α) της Ελάχιστης Βάσης
Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση
(Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, και β) της
Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή
εισαγωγικής κατεύθυνσης), κατά τις διατάξεις του ν.4777/2021 και αφετέρου, συγκεντρώνουν αριθμό
μορίων τουλάχιστον ίσο με το 100% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενική σειρά
στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2023), κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 2 του
ν.2525/1997 όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων, για την κάθε περίπτωση
χωριστά και μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής
κατεύθυνσης τμήματος.
Οι αθλητές/τριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023 και υπέβαλαν
Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα κριθούν για τις θέσεις του 3% και
20%, κατά περίπτωση, που προκύπτουν με αναλογική εφαρμογή των γενικότερων διατάξεων (άρθρο 13 του
Ν.4186/2013 (193 Α’) όπως ισχύει) για την πρόσβαση των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή: «α)
σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω κατηγορίας, σε Σχολές, Τμήματα και
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς
από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών
Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το
ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αριθμού εισακτέων
της εν λόγω κατηγορίας σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών
Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής,
15
Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους
αποφοιτούν, και β) σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω κατηγορίας
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς
από τους οποίους αποφοιτούν.»
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ μόνον εάν έχουν
συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ή ΕΠΑΛ, κρίνονται για εισαγωγή στα
αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων.
Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά
προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
1. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών
Αγώνων.
2. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
3. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με
απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
4. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
Οι αθλητές/τριες που εισάγονται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούνται να ακολουθήσουν την
ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την
ειδικότητα αυτή.
Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η
διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον
τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται
εκπαιδευτικό ίδρυμα (Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α.), το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του
αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του
αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου.
Επίσης αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή
Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες είτε σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα των
κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε
Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να
μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα,
κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου, ώστε να
μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα.
16
Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι
ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα
νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από
την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5
του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στο
ανωτέρω κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν.
2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’)
Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και στους συνοδούς-αθλητές, οι
οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους
σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές
αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.
Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.- Τ.Ε.Φ.Α.Α, η
παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia),
αλπικό σκι και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους
αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης, στους αθλητές - συνοδούς των
ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια (boccia) και στους αθλητές – συνοδούς των αθλητών
του αλπικού σκι με προβλήματα όρασης.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ.
Οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ΄ & Δ’ του Κεφαλαίου II και
επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-
Τ.Ε.Φ.Α.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
Για την περίπτωση Α΄
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο
αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη
χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως
αθλητής/τρια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
17
2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνουν στην αίτησή
τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των
Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν,
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο
αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν
λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριών θα πρέπει να φέρουν σειρά
προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις
στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ.
5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
Για την περίπτωση Β΄
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο
αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη
χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως
αθλητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των
Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνουν στην αίτησή
τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των
Πανεπιστημίων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν,
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο
αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του/της στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι
εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριών θα πρέπει να φέρουν σειρά
προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις
στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).
18
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ.
5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες στην οποία αναφέρεται ότι :
α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για
αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε
πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε
αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020,
όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις
περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή
η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια
ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε
Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε
αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν
οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19,
όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του
πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του
γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και
αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό
πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή
αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του
κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως
αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις
περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή
η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια
ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η
έως 8η
νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η
έως 6η
νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων
νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή
2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει
στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν
κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
19
Για την περίπτωση Γ΄
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο
αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη
χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως
αθλητής/τρια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών
εξετάσεων και έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2 .
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο
αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν λόγω
βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας
διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό
πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από
το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ.
5. Η βεβαίωση συμμετοχής και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δεν υποβάλλονται από τους
υποψήφιους καθώς θα διαπιστωθούν υπηρεσιακά.
Για την περίπτωση Δ΄
1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για
συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση
του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο
αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη
χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως
αθλητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών
εξετάσεων και έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2.
20
3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο
αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του/της στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι
εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά
προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις
στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την
τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24).
4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ.
5. Η βεβαίωση συμμετοχής και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δεν υποβάλλονται από τους
υποψήφιους καθώς θα διαπιστωθούν υπηρεσιακά.
Οι αθλητές/τριες με 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και 1η
νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες
όλων των κατηγοριών υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δυο
διακρίσεις, δύο τέτοια φωτοαντίγραφα, ένα για κάθε διάκριση.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο,
προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (στην
ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω) ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας
τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά
περίπτωση.
Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023 ταχυδρομικώς, με συστημένη
επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15η
Σεπτεμβρίου έως την 25η
Σεπτεμβρίου 2023*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του
Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα
υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού
Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι
Γραφείο 0090
«Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023»
*Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.
Μη υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη του υποψηφίου
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην
εγκύκλιο τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα που
21
τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μπορούν να απευθύνονται στο 213-1316000
(τηλεφωνικό κέντρο Γ.Γ.Α.). Οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα
επιτυχόντων - αποτυχόντων, μέσω διαδικτύου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr .
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Συνημμένο:
Έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μιχαηλίδου
3. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων
4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων
6. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
22
ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2023)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 - Τ.Κ.: 15122 – ΜΑΡΟΥΣΙ
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………………………
ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………………..
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ):
Α.Δ.Τ
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός,πόλη):………………………………
ΝΟΜΟΣ: ………………………………….. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ………………… EMAIL:…………………………..
Κινητό:………….…….……………………. Σταθερό:…………….….………………
Αιτούμαι τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διακριθέντων αθλητών έτους 2023
για την εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει της αριθμ……………………… Εγκυκλίου
του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με ατομική μου ευθύνη δηλώνω
ότι:
23
1. α.
Φέτος, είναι η ……………….. (π.χ πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της
κατωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των
αθλητών.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κ.λ.π.):
…………………………………………………………….......
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών) ………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΘΛΗΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):…………………………………………………..
Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (a) για την εισαγωγή σας
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.
Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (α) για την εισαγωγή μου στην
Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος …………….
1. β.
Εάν είστε υποψήφιος με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες(2),
συμπληρώστε τα στοιχεία των δύο διακρίσεων παρακάτω.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ:
…………………………………………………………………………………
ΑΘΛΗΜΑ:
……………………………………………………………………………….
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:
…………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):
…………………………………………………………………………………
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Πανελλήνιο Πρωτάθλημα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. εφήβων - νεανίδων):
………………………………………………………………………………………………
ΑΘΛΗΜΑ:
………………………………………………………………………………………………
ΑΓΩΝΙΣΜΑ:
………………………………………………………………………………………………
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):
………………………………………………………………………………………………
Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω συνδυασμού
διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών.
Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω συνδυασμού διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή
σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.
Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια
εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος …………….
24
2.
Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή σας στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε διάκριση χωριστά.
Στο παρελθόν, έχω υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή μου στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, ως εξής:
ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): …………………………………………………………………………………………………………..
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών): …………..…………………………………………………………………………………………………….
ΑΘΛΗΜΑ:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΓΩΝΙΣΜΑ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):…………………………………………………………………………………………………………………………
Βάσει των ανωτέρω ανήκω στην:
Α. Περίπτωση 1. Συμπληρώνεται μόνο από τους ΑΝΕΥ ανεξάρτητα αν υπέβαλαν Μ.Δ.
Και επιθυμώ την εισαγωγή μου:
Στο Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ………………………………………………………………………………………….……………..
ΚΩΔΙΚΟΣ Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης …………………………………………………………………………………………….
Β. Περίπτωση 2.
ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΩ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ.
Τελευταία φορά που συμμετείχα στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ ήταν το έτος ………….…..
Εάν δεν υποβάλατε την υπουργική απόφαση ή την βεβαίωση εγγραφής της διάκρισής σας στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α συμπληρώστε τον αριθμό
πρωτοκόλλου της αίτησης στο παρακάτω κενό.
Έχω υποβάλλει την αριθμ. Πρωτ……………………………………αίτηση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α.
Ο - Η Αιτ……….
(από Δημόσια Υπηρεσία ή open gov)
(1)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος
βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(2) Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους
Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121).
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Recomendados

ΕΠΑΛ - ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ 2020 von
ΕΠΑΛ - ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ 2020ΕΠΑΛ - ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ 2020
ΕΠΑΛ - ΣΧΟΛΕΣ ΑΕΙ 2020d tampouris
144 views32 Folien
163466659 130827-egkuklios-eae Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισ... von
163466659 130827-egkuklios-eae Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισ...163466659 130827-egkuklios-eae Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισ...
163466659 130827-egkuklios-eae Δελτίο Τύπου Εγκύκλιος αναπληρωτών και ωρομισ...dakekavalas
801 views69 Folien
περιληψη προκηρυξης για εργασιακο μπασκετ 2013 von
περιληψη προκηρυξης για εργασιακο μπασκετ   2013περιληψη προκηρυξης για εργασιακο μπασκετ   2013
περιληψη προκηρυξης για εργασιακο μπασκετ 2013Kritiko basket
119 views2 Folien
Aποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π... von
Aποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...Aποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...
Aποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...KONSTANTINAKOSMIDOU2
47 views134 Folien
Αποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π... von
Αποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...Αποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...
Αποτελέσματα για το υπομέτρο 3.1 «στήριξη για νέες συμμετοχές σε συστήματα π...KONSTANTINAKOSMIDOU2
55 views134 Folien
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων von
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτωνπίνακας προσωρινών αποτελεσμάτων
πίνακας προσωρινών αποτελεσμάτωνAgrosimvoulos
820 views134 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf

7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes von
7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes
7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafesTINA MANTIKOU
61 views2 Folien
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου von
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. ΚαρύστουΓενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. ΚαρύστουNotios evoikos
76 views8 Folien
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf von
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfssuserc25882
19 views10 Folien
Smeae von
SmeaeSmeae
Smeaeevagel
254 views11 Folien
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών von
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτώνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτώνVasilis Sotiroudas
2.5K views8 Folien
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf von
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfpeloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfssuserc25882
29 views60 Folien

Similar a Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf(20)

7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes von TINA MANTIKOU
7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes
7 5-2020 eggrafo dieukriniseis gia eggrafes
TINA MANTIKOU61 views
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου von Notios evoikos
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. ΚαρύστουΓενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου
Γενικό Νοσοκομείο Κ.Υ. Καρύστου
Notios evoikos76 views
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf von ssuserc25882
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
ionia_nisia_1i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
ssuserc2588219 views
Smeae von evagel
SmeaeSmeae
Smeae
evagel254 views
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών von Vasilis Sotiroudas
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτώνΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία ανοιχτού μητρώου εκπαιδευτών
Vasilis Sotiroudas2.5K views
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf von ssuserc25882
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdfpeloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
peloponnisos_2i_tropopoiisi_apofasis_entaxis_praxeon_sto_ypometro_6.1.pdf
ssuserc2588229 views
03_Αποτελέσματα Δυτικής Μακεδονίας.pdf von ssuser502f60
03_Αποτελέσματα Δυτικής Μακεδονίας.pdf03_Αποτελέσματα Δυτικής Μακεδονίας.pdf
03_Αποτελέσματα Δυτικής Μακεδονίας.pdf
ssuser502f60201 views
προκηρυξη εισαγωγης σπουδαστων σπουδαστριων στις αεν ετους 2013 14 von dakekavalas
προκηρυξη εισαγωγης σπουδαστων σπουδαστριων στις αεν ετους 2013 14προκηρυξη εισαγωγης σπουδαστων σπουδαστριων στις αεν ετους 2013 14
προκηρυξη εισαγωγης σπουδαστων σπουδαστριων στις αεν ετους 2013 14
dakekavalas2K views
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Ύλη πανελληνίων 2020 von D Laz
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Ύλη πανελληνίων 2020Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Ύλη πανελληνίων 2020
Κοινωνιολογία Γ Λυκείου - Ύλη πανελληνίων 2020
D Laz519 views
Fek 2020 adeia fyteusis von Agrosimvoulos
Fek 2020 adeia fyteusisFek 2020 adeia fyteusis
Fek 2020 adeia fyteusis
Agrosimvoulos2.5K views
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (AEN), έτους 2020-21 von d tampouris
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (AEN), έτους 2020-21Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (AEN), έτους 2020-21
Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (AEN), έτους 2020-21
d tampouris145 views
Απόφαση ένταξης | Μέτρο 6.3 | ΑΜΘ von Agrosimvoulos
Απόφαση ένταξης | Μέτρο 6.3 | ΑΜΘΑπόφαση ένταξης | Μέτρο 6.3 | ΑΜΘ
Απόφαση ένταξης | Μέτρο 6.3 | ΑΜΘ
Agrosimvoulos1.2K views
6ΗΔΦ4653ΠΓ_7ΔΚ.pdf von ssuser502f60
6ΗΔΦ4653ΠΓ_7ΔΚ.pdf6ΗΔΦ4653ΠΓ_7ΔΚ.pdf
6ΗΔΦ4653ΠΓ_7ΔΚ.pdf
ssuser502f60110 views
Prosklhsh5660 031120 metro3.1 von Agrosimvoulos
Prosklhsh5660 031120 metro3.1Prosklhsh5660 031120 metro3.1
Prosklhsh5660 031120 metro3.1
Agrosimvoulos1.7K views

Más de ssuser9e6212

boyli_forologiko.pdf von
boyli_forologiko.pdfboyli_forologiko.pdf
boyli_forologiko.pdfssuser9e6212
122 views20 Folien
metron-november2023.pdf von
metron-november2023.pdfmetron-november2023.pdf
metron-november2023.pdfssuser9e6212
1.6K views32 Folien
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf von
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfssuser9e6212
906 views25 Folien
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ von
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑssuser9e6212
172 views18 Folien
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdfssuser9e6212
422 views15 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
517 views7 Folien

Más de ssuser9e6212(20)

metron-november2023.pdf von ssuser9e6212
metron-november2023.pdfmetron-november2023.pdf
metron-november2023.pdf
ssuser9e62121.6K views
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf von ssuser9e6212
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdfekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ekthesi-epitirisis-anapneustikon-ion-2023-47.pdf
ssuser9e6212906 views
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ von ssuser9e6212
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑ
ssuser9e6212172 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212517 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212557 views
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf von ssuser9e6212
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdfΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ 231123.pdf
ssuser9e6212480 views
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf von ssuser9e6212
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdfυποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
υποτροφίες απο κληροδοτήματα.pdf
ssuser9e62121.9K views
report_wnv_20231024_gr.pdf von ssuser9e6212
report_wnv_20231024_gr.pdfreport_wnv_20231024_gr.pdf
report_wnv_20231024_gr.pdf
ssuser9e6212125 views
report_wnv_20231010_gr.pdf von ssuser9e6212
report_wnv_20231010_gr.pdfreport_wnv_20231010_gr.pdf
report_wnv_20231010_gr.pdf
ssuser9e6212156 views
egiklios-agapidaki.pdf von ssuser9e6212
egiklios-agapidaki.pdfegiklios-agapidaki.pdf
egiklios-agapidaki.pdf
ssuser9e621232.2K views
report_wnv_20230926_gr.pdf von ssuser9e6212
report_wnv_20230926_gr.pdfreport_wnv_20230926_gr.pdf
report_wnv_20230926_gr.pdf
ssuser9e62121K views
candida-auris_2023.pdf von ssuser9e6212
candida-auris_2023.pdfcandida-auris_2023.pdf
candida-auris_2023.pdf
ssuser9e62121.1K views
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά von ssuser9e6212
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα ΨηλάΣυνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
Συνοπτική παρουσίαση προγράμματος Αθήνα Ψηλά
ssuser9e621293 views
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc von ssuser9e6212
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.docΑίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
Αίτηση_-_Υπεύθυνη_Δήλωση_διακριθέντων_αθλητών_2023.doc
ssuser9e6212341 views
NASA-EKTHESI-UFO.pdf von ssuser9e6212
NASA-EKTHESI-UFO.pdfNASA-EKTHESI-UFO.pdf
NASA-EKTHESI-UFO.pdf
ssuser9e62121.3K views

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023gymkeram
73 views80 Folien
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfssuser369a35
18 views2 Folien
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf von
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
59 views6 Folien
Βρίσκοντας τα μνημεία von
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
13 views8 Folien
Veroia in Autumn.pdf von
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdfdpavlidou
11 views35 Folien
ATT00004.pdf von
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf2dimkoryd
110 views3 Folien

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram73 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3518 views
Veroia in Autumn.pdf von dpavlidou
Veroia in Autumn.pdfVeroia in Autumn.pdf
Veroia in Autumn.pdf
dpavlidou11 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd110 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ von Dimitra Mylonaki
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚΜνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς ΛΑΠΜΠΟΥΚ
Dimitra Mylonaki17 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" von gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo699 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 von gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views

Εγκύκλιος_διακριθέντων_αθλητών_2023.sign.pdf

 • 1. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός Προτεραιότητας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β΄ ----- Μαρούσι, 14 / 09 / 2023 Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. 152/101768/Α5 Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 15180 - Μαρούσι Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr Πληροφορίες: Δ. Φούγιας, Χ. Δημοπούλου, Μ. Κολαϊτη, Καραστάθη Τηλέφωνα : 210-3442705, 210-3442074, 210-3442661, 2103442100 ΠΡΟΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Με την παράκληση να προωθήσουν ηλεκτρονικά την παρούσα στα ΓΕ.Λ., τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΚΕΔΑΣΥ της αρμοδιότητάς τους) 3. Πανεπιστήμια 4. Γραφείο Αναπλ. Υπουργού Αθλητισμού 5. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού 6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού α) Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού β). Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού (Με την παράκληση να προωθήσει ηλεκτρονικά την παρούσα στις αθλητικές ομοσπονδίες) 7. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής. ΘΕΜΑ: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α, για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 εφαρμόζονται οι διατάξεις: 1. Του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (121 Α’), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (29 Α’), το άρθρο 45 του ν. 3773/2009 (120 Α’) και το άρθρο 53 του ν. 4049/2012 (35
 • 2. 2 Α’), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄13) και τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4603/2019 (ΦΕΚ Α΄48). 2. Της παρ. 12α του άρθρου 18 του ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210 Α) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ2 του άρθρου 45 του ν. 3773/2009 (ΦΕΚ 120 Α), όπως τροποποιήθηκε με την περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α). 3. Τις διατάξεις του ν. 4186/2013 (Α ́ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 4. Του άρθρου 32 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α). 5. Της παρ. 6 του άρθρου 75 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α). 6. Των άρ.13 και 30 του ν.4726/2020 (181 Α’) «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του αρ. 53 του Ν.4809/21 (102 Α΄). 7. Τις διατάξεις του αρ. 410 του ν. 4957/2022 (141 Α’), όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 22 του ν. 5025/23 (42 Α’) 8. Τις διατάξεις των άρ. 53 και 71 του ν. 4908/2022 (52 Α’). 9. Τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4964/2022 (150 Α’). 10. Τις διατάξεις του ν.4777/2021 (Α’ 25) «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, προστασία της Ακαδημαϊκής ελευθερίας, αναβάθμιση του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις 11. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 77 του ν. 4975/2022 (187 Α’) 12. Την αρ. Φ.251/25089/Α5/2020 (643 Β’) «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γ.Ε.Λ από το 2020 και εφεξής. 13. Την αρ. Φ.153/79899/Α5/2019 (1904 Β’) «Πρόσβαση αποφοίτων Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ) σε ποσοστά θέσεων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 14. Την αρ. 153/104159/Α5/2021 (4068 Β’) «Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ Α. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99 ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ανεξάρτητα με την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (είτε υποβάλλουν, είτε δεν
 • 3. 3 υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο), χωρίς ποσοτικό περιορισμό εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε: 1. ΘΕΡΙΝΟΥΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ Α/Α ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1. 1η – 6η νίκη ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 2. 7η -8η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ A/A ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1. 1η – 6η νίκη ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 2. 7η -8η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.) β. ΠΑΙΔΩΝ - ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1η -3η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1η -3η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
 • 4. 4 3. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1η – 3η νίκη ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) β. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ 4η -8η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) 4. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 1η -3η νίκη ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Επίσης :  Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών, σε άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος που καλλιεργείται από αναγνωρισμένες αθλητικές ομοσπονδίες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις εισάγονται σε οποιαδήποτε Σχολή ή Τμήμα των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.  Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων. Β. 1. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021.
 • 5. 5 2. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. 3. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. 4. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022 και εισάγονται σύμφωνα με τις παρακάτω διακρίσεις: 1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ A/A ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1. 1η –8η νίκη(όλων των κατηγοριών) ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α.) -
 • 6. 6 2. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ. 1η – 6η νίκη ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α.) Γ. Αθλητές/τριες που διακρίθηκαν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ εισάγονται: Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α - Τ.Ε.Φ.Α.Α, σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2023, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους: ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Προσαύξηση για Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α. Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. 4η - 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων 35% 15% 4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών - νέων γυναικών, εφήβων - νεανίδων 30% 20% 1η - 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων - κορασίδων 40% 20% 4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων 30% 15% 1η - 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες 30% 15%
 • 7. 7 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Προσαύξηση για τα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. Σ.Ε.Φ.Α.Α. – Τ.Ε.Φ.Α.Α εισάγονται 1η - 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων - κορασίδων ή επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας επίδοσης παίδων - κορασίδων − 25% 30% 25% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών- γυναικών 30% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 7η -8η σε νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα νέων ανδρών- νέων γυναικών, Εφήβων - νεανίδων 30% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 7η - 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 30% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 4η - 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών -γυναικών 30% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 1η -3η νίκη σε Ολυμπιακούς αγώνες νεότητας 25% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) 1η -3η νίκη σε Παγκόσμιους σχολικούς αγώνες 22% Χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) Δ. Αθλητές που συμμετείχαν σε Πανελλήνιους αγώνες όλων των κατηγοριών και Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, πρέπει να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις από 1-9-2019 μέχρι και 31-8-2023, σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρ. 152 του Ν. 4831/21-(170 Α’) και εισάγονται: Σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. σε ποσοστό θέσεων τρία τοις εκατό (3%), και σε ποσοστό θέσεων είκοσι τοις εκατό (20%) για εισαγωγή στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α., καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2023, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:
 • 8. 8 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ Προσαύξηση για τα Σ.Ε.Φ.Α.Α -Τ.Ε.Φ.Α.Α. Προσαύξηση για τα άλλα Τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 10% 2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 8% 3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών 20% 7% Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών 20% 10% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 20% 8% 2η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 20% 6% 3η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 20% 4% ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες 21% 11%* *Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες όσο και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επί του μεγαλύτερου ποσοστού.
 • 9. 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι: Για την περίπτωση Α΄ 1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4115/2013(ΦΕΚ Α΄ 24). Αθλητές που είχαν πετύχει αγωνιστικές διακρίσεις, πριν από την ανωτέρω ημερομηνία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ.34 του Ν.2725/1999 όπως ισχύει είχαν δικαίωμα χρήσης του προνομίου της εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014- 2015, βάσει των διατάξεων της περ. 5 της παρ.3 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 Α). 2. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που χορηγείται στον αθλητή/τριας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα. 3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 4. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.,στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους. 5. Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο. 6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
 • 10. 10 Για την περίπτωση Β΄ 1. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που χορηγείται στον αθλητή/τριας από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα. 2α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. 2β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του 2γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022.
 • 11. 11 2δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. 3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 4. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α.,στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους, καθώς και τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους. 5. Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α. - Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο. 6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Για την περίπτωση Γ΄ 1. Οι αθλητές/τριες να έχουν σημειώσει αγωνιστικές διακρίσεις, μετά τις 30-1-2013, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4115/2013(ΦΕΚ Α΄ 24) 2. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν, που χορηγείται στον
 • 12. 12 αθλητή/τρια από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή/τριας για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα. 3. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 4. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022 ή 2023. Ειδικότερα: α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψηφίοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 5. Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2023) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο, 6. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους. 7. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Για την περίπτωση Δ΄ 1. Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
 • 13. 13 2. Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, 3. Οι υποψήφιοι αθλητές/τριες θα πρέπει να έχουν συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021 ή 2022 ή 2023. Ειδικότερα: α) Να έχουν υποβάλλει Μηχανογραφικό Δελτίο προτιμήσεων ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το τρέχον έτος (2023) και β) Να μετέχουν για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση , με την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, με βάση την Ε.Β.Ε. όπως διαμορφώθηκε κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 4. Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος (2023) με τη γενική σειρά σε Τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α. της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο. 5. Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙV για την περίπτωσή τους. 6. Επισημαίνεται ότι οι αθλητές/τριες που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους με την ίδια διάκριση και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση. Οι διακρίσεις να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές/τριες κατά τη διάρκεια των τεσσάρων (4) τελευταίων ετών (1-9-2019 έως 31-8-2023) πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής/τρια υποβάλλει αίτηση εισαγωγής. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Α και Β Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Α και Β διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, χωρίς ποσοτικό περιορισμό (ΑΝΕΥ) καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση
 • 14. 14 Τμήματος των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α – Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Γ και Δ Οι αθλητές/τριες των περιπτώσεων Γ και Δ, που πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις κρίνονται για εισαγωγή σε : α) ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. β) ποσοστό θέσεων 3% επιπλέον του αριθμού εισακτέων, για τα Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Tμημάτων των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ. και Α.Σ.Τ.Ε. Στους ανωτέρω υποψηφίους διακριθέντες αθλητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής σε Σ.Ε.Φ.Α.Α.- Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον αφενός, έχουν επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογική επίδοση ίση ή μεγαλύτερη α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών), όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, και β) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης), κατά τις διατάξεις του ν.4777/2021 και αφετέρου, συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 100% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενική σειρά στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος (2023), κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρ. 2 του ν.2525/1997 όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων, για την κάθε περίπτωση χωριστά και μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος. Οι αθλητές/τριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2023 και υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα κριθούν για τις θέσεις του 3% και 20%, κατά περίπτωση, που προκύπτουν με αναλογική εφαρμογή των γενικότερων διατάξεων (άρθρο 13 του Ν.4186/2013 (193 Α’) όπως ισχύει) για την πρόσβαση των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή: «α) σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω κατηγορίας, σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, καθώς και σε κοινή ομάδα Σχολών, Τμημάτων και Εισαγωγικών Κατευθύνσεων των Πανεπιστημίων, στην οποία εισάγονται απόφοιτοι όλων των τομέων. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω κατηγορίας σε Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, σε Τμήματα Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής και των Τμημάτων Φυσικής,
 • 15. 15 Βιολογίας και Γεωλογίας, εάν καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, και β) σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του αριθμού εισακτέων της εν λόγω κατηγορίας στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.), σε Τμήματα που καθορίζονται ως αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν.» Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου ή ΕΠΑΛ μόνον εάν έχουν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου Γενικού Λυκείου, ή ΕΠΑΛ, κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων. Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε: 1. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων. 2. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος. 3. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού. 4. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του. Οι αθλητές/τριες που εισάγονται σε Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούνται να ακολουθήσουν την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσαν τη διάκριση, εφόσον το τμήμα εισαγωγής τους χορηγεί την ειδικότητα αυτή. Αν το Τμήμα εισαγωγής τους δεν χορηγεί την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημειώθηκε η διάκριση, ο αθλητής μπορεί να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο της έδρας του ειδικώς αναγνωρισμένου αθλητικού σωματείου, στο οποίο ανήκει και προπονείται εκπαιδευτικό ίδρυμα (Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α.), το οποίο χορηγεί την ειδικότητα αυτή, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου. Επίσης αθλητής ή αθλήτρια που έχει κατακτήσει εξαιρετική αγωνιστική διάκριση είτε σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες είτε σε Παγκόσμια πρωταθλήματα ή Πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα των κατηγοριών ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, και έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι., που απέχει γεωγραφικά από τον τόπο όπου κυρίως προετοιμάζεται, δύναται να μετεγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς του, στο αντίστοιχο πλησιέστερο προς τον τόπο αυτό εκπαιδευτικό ίδρυμα, κατά περίπτωση, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού έπειτα από εισήγηση του αρμόδιου οργάνου σε θέματα Αθλητισμού του Υπουργείου, ώστε να μπορεί απρόσκοπτα να συνεχίσει την αθλητική του δραστηριότητα.
 • 16. 16 Απαραίτητη προϋπόθεση για να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό είναι ο αθλητής ή η αθλήτρια να είναι ενεργοί αθλητές, χωρίς διακοπή της αθλητικής τους δραστηριότητας, έως την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ιδιότητα που πιστοποιείται με βεβαίωση της οικείας, αναγνωρισμένης, κατά τον παρόντα νόμο, Ομοσπονδίας, που καλλιεργεί το σχετικό άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος, η οποία επικυρώνεται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τα άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, εισάγονται στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Α’) Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 εφαρμόζονται ανάλογα και στους συνοδούς-αθλητές, οι οποίοι αγωνίζονται μαζί με αθλητές με αναπηρία, όπως και όπου απαιτείται από το αγώνισμά τους σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς του οικείου αθλήματος και σημειώνουν τις εξαιρετικές αγωνιστικές διακρίσεις της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999. Με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων διατάξεων σχετικά με την εισαγωγή τους στα Σ.Ε.Φ.Α.Α.- Τ.Ε.Φ.Α.Α, η παρούσα αφορά αποκλειστικά και μόνον στα εξής αθλήματα ΑμεΑ: στίβο, ποδηλασία, μπότσια (boccia), αλπικό σκι και ειδικότερα στους πιλότους που αγωνίζονται σε αγώνες ποδηλασίας τάντεμ (tandem), στους αθλητές - συνοδούς των αθλητών του στίβου με προβλήματα όρασης, στους αθλητές - συνοδούς των ατόμων με αναπηρία που αγωνίζονται στο μπότσια (boccia) και στους αθλητές – συνοδούς των αθλητών του αλπικού σκι με προβλήματα όρασης. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ - ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ. Οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α, Β, Γ΄ & Δ’ του Κεφαλαίου II και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α- Τ.Ε.Φ.Α.Α. το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 πρέπει να υποβάλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά: Για την περίπτωση Α΄ 1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση, (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής/τρια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • 17. 17 2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνουν στην αίτησή τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των Πανεπιστημίων και των Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριών θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24). 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ. 5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. Για την περίπτωση Β΄ 1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων των Σ.Ε.Φ.Α.Α-Τ.Ε.Φ.Α.Α., ανεξάρτητα αν συμμετείχαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις, δηλώνουν στην αίτησή τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το Τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση Τμήματος, των Πανεπιστημίων, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Α.Σ.Τ.Ε. ή Σ.Ε.Φ.Α.Α.-Τ.Ε.Φ.Α.Α, στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του/της στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριών θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν.2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α’ 24).
 • 18. 18 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ. 5. Βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας για αθλητές και αθλήτριες στην οποία αναφέρεται ότι : α. Ειδικά για τα έτη 2019 και 2021, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2020, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2020 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά τα έτη 2019 ή 2021. β. Για αθλητές/τριες που κατέκτησαν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε Πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος, τα οποία διεξήχθησαν εντός του έτους 2020, χωρίς να ολοκληρωθούν οι παραπάνω διοργανώσεις, λόγω εφαρμογής μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας, ισχύουν οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 34 του γ. Ειδικά για το έτος 2022, το πρώτο εδαφίου της παρ. 8 του αρ.34 του Ν.2725/99, ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός του έτους 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός του έτους 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. δ. Ειδικά για το έτος αγωνιστικών διακρίσεων 2022, το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/99 ισχύει για αθλητές και αθλήτριες που κατακτούν 1η έως 8η νίκη σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, ή 1η έως 6η νίκη σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών, νέων ανδρών νέων γυναικών, εφήβων νεανίδων, σε αθλήματα ή αγωνίσματα αθλήματος για τα οποία λόγω της εφαρμογής των μέτρων πρόληψης της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 δεν διεξήχθησαν οι παραπάνω διοργανώσεις εντός των ετών 2020 ή 2021, όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση της οικείας αθλητικής ομοσπονδίας. Η παρούσα ισχύει στις περιπτώσεις, που ο αθλητής ή η αθλήτρια θα είχε αγωνιστεί εντός των ετών 2020 ή 2021 και δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση της αγωνιστικής διαδικασίας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 στην ίδια ηλικιακή κατηγορία με αυτήν στην οποία κατέκτησε νίκη κατά το έτος 2022. 6. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • 19. 19 Για την περίπτωση Γ΄ 1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής/τρια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2 . 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24). 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ. 5. Η βεβαίωση συμμετοχής και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δεν υποβάλλονται από τους υποψήφιους καθώς θα διαπιστωθούν υπηρεσιακά. Για την περίπτωση Δ΄ 1. Αίτηση/υπεύθυνη δήλωση (συνημμένο υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην Tριτοβάθμια Eκπαίδευση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα, open gov), στην οποία ο αθλητής/τρια θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 2. Οι αθλητές/τριες που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω Πανελλαδικών εξετάσεων και έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2.
 • 20. 20 3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) ή Υπουργική Απόφαση εγγραφής, από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής/τρια είναι εγγεγραμμένος/η με τη διάκρισή του/της στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α. Οι εν λόγω βεβαιώσεις ή Υπουργικές Αποφάσεις των αθλητών/τριων θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης, σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει, μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24). 4. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ. 5. Η βεβαίωση συμμετοχής και το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας δεν υποβάλλονται από τους υποψήφιους καθώς θα διαπιστωθούν υπηρεσιακά. Οι αθλητές/τριες με 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δυο διακρίσεις, δύο τέτοια φωτοαντίγραφα, ένα για κάθε διάκριση. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω) ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους, περιλαμβάνοντας την αίτηση τους, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2023 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή ή courier (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 15η Σεπτεμβρίου έως την 25η Σεπτεμβρίου 2023*, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων Αθλητισμού, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15122 - Μαρούσι Γραφείο 0090 «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών έτους 2023» *Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία. Μη υποβολή αίτησης συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη του υποψηφίου Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα που
 • 21. 21 τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μπορούν να απευθύνονται στο 213-1316000 (τηλεφωνικό κέντρο Γ.Γ.Α.). Οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα επιτυχόντων - αποτυχόντων, μέσω διαδικτύου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr . Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ Συνημμένο: Έντυπο αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης Εσωτερική διανομή: 1. Γραφείο Υπουργού 2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Δ. Μιχαηλίδου 3. Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων 4. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 5. Διεύθυνση Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων 6. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων.
 • 22. 22 ΑΙΤΗΣΗ / ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ 2023) ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 - Τ.Κ.: 15122 – ΜΑΡΟΥΣΙ ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………… ΟΝΟΜΑ: …………………………………………………… ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: ………………………………………….. ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ……………………………………….. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ): Α.Δ.Τ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………… ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (οδός, αριθμός,πόλη):……………………………… ΝΟΜΟΣ: ………………………………….. ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ………………… EMAIL:………………………….. Κινητό:………….…….……………………. Σταθερό:…………….….……………… Αιτούμαι τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής διακριθέντων αθλητών έτους 2023 για την εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση βάσει της αριθμ……………………… Εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με ατομική μου ευθύνη δηλώνω ότι:
 • 23. 23 1. α. Φέτος, είναι η ……………….. (π.χ πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της κατωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα – Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κ.λ.π.): ……………………………………………………………....... ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών) …………………………………………………………………………………………………………………. ΑΘΛΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ΑΓΩΝΙΣΜΑ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. … ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):………………………………………………….. Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (a) για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό. Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης (α) για την εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος ……………. 1. β. Εάν είστε υποψήφιος με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες(2), συμπληρώστε τα στοιχεία των δύο διακρίσεων παρακάτω. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ: ………………………………………………………………………………… ΑΘΛΗΜΑ: ………………………………………………………………………………. ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ………………………………………………………………………………… ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ………………………………………………………………………………… ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. εφήβων - νεανίδων): ……………………………………………………………………………………………… ΑΘΛΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………… ΑΓΩΝΙΣΜΑ: ……………………………………………………………………………………………… ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ……………………………………………………………………………………………… Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω συνδυασμού διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών. Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω συνδυασμού διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό. Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση του ανωτέρω διακρίσεων (1.β) για την εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος …………….
 • 24. 24 2. Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε διάκριση χωριστά. Στο παρελθόν, έχω υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, ως εξής: ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): ………………………………………………………………………………………………………….. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών - γυναικών): …………..……………………………………………………………………………………………………. ΑΘΛΗΜΑ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ΑΓΩΝΙΣΜΑ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ):………………………………………………………………………………………………………………………… Βάσει των ανωτέρω ανήκω στην: Α. Περίπτωση 1. Συμπληρώνεται μόνο από τους ΑΝΕΥ ανεξάρτητα αν υπέβαλαν Μ.Δ. Και επιθυμώ την εισαγωγή μου: Στο Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ………………………………………………………………………………………….…………….. ΚΩΔΙΚΟΣ Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης ……………………………………………………………………………………………. Β. Περίπτωση 2. ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2023 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΩ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ. Τελευταία φορά που συμμετείχα στις Πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ – ΕΠΑΛ ήταν το έτος ………….….. Εάν δεν υποβάλατε την υπουργική απόφαση ή την βεβαίωση εγγραφής της διάκρισής σας στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης στο παρακάτω κενό. Έχω υποβάλλει την αριθμ. Πρωτ……………………………………αίτηση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα της Γ.Γ.Α. Ο - Η Αιτ………. (από Δημόσια Υπηρεσία ή open gov) (1)«Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.» (2) Σε περίπτωση που μαθητής - αθλητής κατακτήσει 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς - Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή τους στα Τ.Ε.Φ.Α.Α.. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121). (Υπογραφή) ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ