Anzeige

1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx

26. Mar 2023
Anzeige

Más contenido relacionado

Anzeige

1_Batayang_Kaalaman_sa_Mapanuring_Pagbasa.pptx

 1. Layunin ng Talakayan • Matukoy ang kahalagahan at kahulugan ng pagbasa • Makilala ang pagkakaiba ng intensibo at ekstensibong Pagbasa • Malaman ang kahulugan at gamit ng scanning at skimming sa pagbasa • Matukoy ang antas ng pagbasa
 2. Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa “Huwag kang magbasa, gaya ng mga bata, upang libangin ang sarili, o gaya ng mga matatayog ang pangarap, upang matuto. Magbasa ka upang mabuhay.” Gustave Flaubert
 3. Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa • Ayon kina Anderson et al. (1985), sa aklat na Becoming a Nation of Readers, ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan mula sa mga nakasulat na teksto. • Ito ay isang kompleks na kasanayan na nangangailangan ng koordinasyon ng iba’t iba at magkakaugnay na pinagmumulan ng impormasyon
 4. Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa Ayon kina Wixson et al. (1987) sa artikulong “New Directions in Statewide Reading Assessment” ang pagbasa ay isang proseso ng pagbuo ng kahulugan sa pamamagitan ng interaksiyon ng: 1) imbak o umiiral nang kaalaman ng mambabasa; 2) impormasyong ibinibigay ng tekstong binabasa; at 3) konteksto ng kalagayan o sitwasyon sa pagbabasa.
 5. Kahulugan at Kahalagahan ng Pagbasa • Ang pagbasa ay isang kompleks na kognitibong proseso ng pagtuklas sa kahulugan ng bawat simbolo upang makakuha at makabuo ng kahulugan.
 6. Intensibo at Ekstensibong Pagbasa Intensibo • Kinapapalooban ng malalimang pagsusuri sa pagkakaugnay- ugnay, estruktura, at uri ng diskurso sa loob ng teksto, pagtukoy sa mahahalagang bokabularyong ginamit ng manunulat, at paulit-ulit at maingat na paghahanap ng kahulugan. Ekstensibo • Ayon kina Long at Richards (1987), nagaganap ang ekstensibong pagbabasa kapag ang isang mambabasa ay nagbabasa ng maramihang babasahin na ayon sa kaniyang interes, mga babasahing kadalasang hindi kahingian sa loob ng klase o itinatakda sa anomang asignatura.
 7. Intensibo at Ekstensibong Pagbasa Intensibo • Sa ganitong uri ng pagbasa, nakatutulong ang pagbabalangkas o paggawa ng larawang konseptuwal upang lubos na maunawaan ng mag- aaral ang isang teksto. Ekstensibo • Kadalasan, ang layunin ng mambabasa sa ganitong uri ng pagbasa ay upang makuha lamang ang “gist” o pinaka-esensya at kahulugan ng binasa na hindi pinagtutuunan ng pansin ang mga salitang malabo o hindi alam ang kahulugan.
 8. Scanning at Skimming sa Pagbasa Scanning • Mabilisang pagbasa ng isang teksto na ang pokus ay hanapin ang ispesipikong impormasyon na itinatakda bago bumasa. Kinapapalooban ito ng bilis at talas ng mata sa paghahanap hanggang sa makita ng mambabasa ang tiyak na kinakailangang impormasyon. Skimming • Mabilisang pagbasa na ang layunin ay alamin ang kahulugan ng kabuuang teksto, kung paano inorganisa ang mga ideya o kabuuang diskurso ng teksto at kung ano ang pananaw at layunin ng manunulat.
 9. Scanning at Skimming sa Pagbasa Scanning • Kung ang kahingian ay alalahanin ang pangalan, petsa, simbolo, larawan, o tiyak na sipi na makatutulong sa iyo, scanning ang angkop na paraan ng pagbasa na dapat gamitin. Ibig sabihin, may paunang pag-alam o pagkaunawa na sa hinahanap na impormasyon at ang layunin ay matiyak ang katumpakan nito na makikita sa mga libro o iba pang sanggunian. Skimming • Mas kompleks ang skimming kaysa scanning dahil nangangailangan ito ng mabilisang paraan ng organisasyon at pag-alaala sa panig ng mambabasa upang maunawaan ang kabuuang teksto at hindi lamang upang matagpuan ang isang tiyak na impormasyon sa loob nito.
 10. Antas ng Pagbasa Primarya Mapagsiyasat Analitikal Sintopikal • pinakamababang antas ng pagbasa • pantulong upang makamit ang literasi sa pagbasa. • petsa, setting, lugar, o mga tauhan sa isang teksto. • mahirap para sa bagong mambabasa upang makabuo ng kabuuang hinuha at pag-unawa sa teksto. • sa literal na antas at hindi nakabubuo ng interpretasyon mula sa pagkakaugnay-ugnay ng mga nito
 11. Antas ng Pagbasa Primarya Mapagsiyasat Analitikal Sintopikal • nakapagbibigay ng mga hinuha o impresyon tungkol dito. • nakapagbibigay ng mabilisan ngunit makabuluhang paunang rebyu sa isang teksto ang mambabasa • Paimbabaw ang katangian ng pagbasang ito • Hindi ito pinag-iisipan nang malalim para magbigay ng interpretasyon o pinag-uukulan ng pansin ang ilang bahaging hindi maunawaan sa teksto.
 12. Antas ng Pagbasa Primarya Mapagsiyasat Analitikal Sintopikal • ginagamit ang mapanuri o kritikal na pag-iisip upang malalimang maunawan ang kahulugan ng teksto at ang layunin o pananaw ng manunulat. • pagtatasa sa katumpakan, kaangkupan, at kung katotohanan o opinyon ang nilalaman ng teksto. • Malalim at mapanuri na ang antas na ito, ngunit hindi rito nagtatapos ang layunin ng pagbasa.
 13. Antas ng Pagbasa Primarya Mapagsiyasat Analitikal Sintopikal • nakabubuo ng sariling perspektiba o pananaw sa isang tiyak na larangan mula sa paghahambing ng mga akdang inunawa. • eksperto sa isang larangan o disiplina, kundi ang pagbuo ng sariling sistema ng kaalaman at pag-unawa mula sa pagbasa sa mga ekspertong ito. • Sa pamamagitan ng sistematikong paraan, pinaghahalo ang mga impormasyon mula sa aklat at ang mga sariling karanasan at kaalaman upang makabuo ng ugnayan at bagong mga pananaw at kaalaman. • itinuturing mo na rin ang sarili bilang isa sa mga eksperto ng iyong binasa.
Anzeige