Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Αξιοποίηση Ευκαιριών
Χρηματοδότησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και επίτευξη
Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• κατανοεί τα στάδια της διαδικασίας υποβολής χρηματοδότησης
• αναγνωρίζει βασικές πηγές χρηματοδότησης
• ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης
χρηματοδότησης
• ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης
• αναγνωρίζει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας
-2-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Περιεχόμενα
 Εισαγωγή
 Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης
 Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης
 Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
 Υποβολή Πρότασης
 Συμβουλές
 Μεταφορά Τεχνολογίας
 Σύνοψη.
-3-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Εισαγωγή
Υ
 Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να διερευνούν ευκαιρίες:
 χρηματοδότησης για την ωρίμανση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων, και
εκπαίδευσης της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα ενίσχυσης της
επιχειρηματικότητας.
-4-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
-5-
Εισαγωγή
Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης
Τι πρέπει να περιλαμβάνεται;
 Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης:
1. Σύνοψη
2. Στόχοι του έργου
3. Πρόβλημα / Ευκαιρία
4. Προτεινόμενη λύση
5. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου
6. Μεθοδολογία υλοποίησης
7. Ανάλυση κόστους
8. Περιορισμοί και κίνδυνοι
9. Οργάνωση του έργου (Πακέτα Εργασίας).
-6-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
-7-
Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης
Από την ιδέα στην υλοποίηση
Φάση #1
•Project idea
•Finding appropriate
call
•Consortium building
Φάση #2
•Proposal
Writing
Φάση #3
•Proposal
Submission
Φάση #4
• Evaluation by
External
Experts
Φάση #5
• Grant
agreement
preparation
& signature
Φάση #6
• Project Start
• Implementati
on
• Midterm
reporting to
EC
Φάση #7
• Project end
& final
reporting
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης
Τι πρέπει να προσεχθεί;
 Βασικά Σημεία:
1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας
2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου
3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου
4. Σχεδιασμός πόρων
5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς
6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου
προϋπολογισμού
7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης
8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου.
-8-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Βασικά ερωτήματα
 Ερωτήματα:
Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση)
Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά
τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα, επεκτασιμότητα, ανάπτυξη
προϊόντων/υπηρεσιών)
Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και
ευθύνες)
Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία)
Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο π/υ, ποσοστό
χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, Ε.Ε. ή τρίτους φορείς)
Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου;
-9-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Πηγές χρηματοδότησης(1/2)
 Πηγές:
Horizon Europe
Interreg
Black Sea Cross Border Cooperation
Life Programme
Erasmus +
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)
Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα
Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί.
-10-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Πηγές χρηματοδότησης(2/2)
-11-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (1/8)
 Διοικητικά έγγραφα (Part A)
A1: Γενικές πληροφορίες
Τίτλος έργου
Ακρωνύμιο
Λέξεις κλειδιά
Σύνοψη
A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων
Όνομα, διεύθυνση
Στοιχεία επικοινωνίας
Υπεύθυνος επικοινωνίας
-12-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (2/8)
 Administrative Data (Μέρος A)
A3: Budget
Budget per beneficiary
Budget per cost category
A4: Ethic Issues
-13-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (3/8)
 Προτεινόμενο έργο (Μέρος B)
1. Αριστεία (Excellence)
2. Επίπτωση (Impact)
3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης
4. Μέλη της κοινοπραξίας
5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
-14-
Για μια πρόταση 2 επιπέδων
(two-stage), απαιτούνται
ΜΟΝΟ τα Sections 1 και 2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (4/8)
 B1 | Αριστεία (Excellence)
Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής
προσέγγισης.
Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου
εφαρμογής.
Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από
την πρόσκληση, beyond the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της
μεθοδολογίας.
Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική
προσέγγιση, δυναμικό καινοτομίας.
-15-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (5/8)
 B2 | Επίπτωση (Impact)
Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση
νέων γνώσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των
οργανισμών.
Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και
επικοινωνίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου,
διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων IPR).
-16-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (6/8)
 B3 | Υλοποίηση (Implementation)
Σχέδιο εργασίας: Πακέτα εργασίας (Π.Ε.), σαφής περιγραφή των σχετικών
καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου.
Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης,
διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού
/ προσαρμογής του κινδύνου.
Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των
παραγωγικών εταίρων, ρόλος εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων.
Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική
κατανομή της προσπάθειας σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση.
-17-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (7/8)
 B4 | Μέλη της κοινοπραξίας
Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας,
καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα κύριου προσωπικού,
διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο
παρελθόν κλπ.
Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν).
-18-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Υποβολή Πρότασης
Δομή πρότασης (8/8)
 B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας
Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών
Έρευνα σε ζώα
Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων
Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες
πληροφορίες.
-19-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2)
 Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου
 Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων
 Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται
στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρόσκληση
 Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων
 Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (KPIs)
 Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης
 Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών.
-20-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Συμβουλές
Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2)
 Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή
 Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών
 Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής
 Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων
 Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση
 Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη.
-21-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(1/7)
1. Licensing
Ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας λαμβάνει αμοιβή από αυτόν στον οποίο δίνει
πρόσβαση.
Πολλές φορές η Τεχνολογία προστατεύεται από πατέντες.
Μερικές φορές ο ιδιοκτήτης έχει ενεργό ρόλο στην μεταφορά και προσαρμογή
στις ανάγκες του αγοραστή, άλλες έχει απλώς τον παθητικό ρόλο του πωλητή.
-22-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(2/7)
2. Science Parks και Technology Brokers
Δρουν ως ενδιάμεσοι μεταξύ του φέροντος και του έχοντος ανάγκη την
τεχνολογία.
Αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του καθενός και δρώντας ως μεσίτες
(ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ).
-23-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(3/7)
3. Directories
Μεγάλα ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Πάρκα και
εξειδικευμένοι τεχνομεσίτες (Derwent World Patents, Technology catalysts κλπ.)
εκδίδουν καταλόγους τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες για licensing και
μεταφορά.
-24-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(4/7)
4. Knowledge Transfer Partnership Model
Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και Μικρομεσαίων.
-25-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(5/7)
5. Πρόσληψη εξειδικευμένων τεχνολογικά στελεχών
Αξιοποίηση της γνώσης του ανθρώπινου παράγοντα που προέρχεται από μια
εταιρεία ή οργανισμό υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης.
-26-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(6/7)
6. Μονάδες Μεταφοράς Τεχνολογίας
Εξειδικευμένες συμβουλευτικές ομάδες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Πάρκων
εντός ή και ανεξάρτητες.
-27-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Μεταφορά Τεχνολογίας
Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(7/7)
7. Προγράμματα Μεταφοράς Τεχνολογίας
Από ένα κλάδο σε άλλο
Άμυνα → καθημερινή χρήση.
-28-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
QMSCERT
Σύνοψη
Δ
 Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με
καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος,
πόρους και αποτέλεσμα.
-29-
1 von 29

Recomendados

Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf von
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 views27 Folien
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf von
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pdfKaterinaTzafilkou2
39 views29 Folien
Project Management.pdf von
Project Management.pdfProject Management.pdf
Project Management.pdfssuser9421c7
110 views50 Folien
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf von
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdfΔιαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdf
Διαχείριση Έργων για Διασφάλιση Ποιότητας.pdfssuser9421c7
28 views42 Folien
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf von
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 Folien
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdf von
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdfΤο Γραφείο Διασύνδεσης.pdf
Το Γραφείο Διασύνδεσης.pdfssuser9421c7
69 views17 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx

Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfssuser9421c7
16 views24 Folien
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfssuser9421c7
165 views30 Folien
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf von
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfssuser9421c7
180 views12 Folien
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfssuser9421c7
28 views29 Folien
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfssuser9421c7
12 views29 Folien
Καινοτομία.pdf von
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdfssuser9421c7
25 views23 Folien

Similar a Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx(20)

Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
ssuser9421c716 views
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
ssuser9421c7165 views
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf von ssuser9421c7
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdfΑποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
Αποστολή και Στρατηγική Πανεπιστημίου.pdf
ssuser9421c7180 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c715 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 views
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf von ssuser9421c7
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdfΣύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας.pdf
ssuser9421c778 views
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf von ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
ssuser9421c716 views
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
ssuser9421c718 views
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf von ssuser9421c7
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdfΣυλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
Συλλογή Μέτρηση Ανάλυση και Αξιοποίηση Δεδομένων.pdf
ssuser9421c711 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c714 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c742 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c722 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c730 views
Χρηματοδότηση.pdf von ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views

Más de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf von
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 views50 Folien
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 Folien
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 views24 Folien
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf von
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfssuser9421c7
13 views49 Folien
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf von
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfssuser9421c7
27 views37 Folien
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf von
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfssuser9421c7
18 views49 Folien

Más de ssuser9421c7(15)

Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 views
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf von ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 views
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf von ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c727 views
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf von ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf von ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 views
Πλαίσια Προσόντων.pdf von ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf von ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf von ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 views
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf von ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c752 views

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023gymkeram
27 views61 Folien
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxpsipsa
14 views4 Folien
Triti_Hlikia_2023.pptx von
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx36dimperist
80 views3 Folien
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf von
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
54 views6 Folien
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
1.1K views15 Folien
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxssuser86b52c
10 views20 Folien

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram27 views
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx von psipsa
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptxίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
ίδρυμα Λασκαρίδη 22-11-23.pptx
psipsa14 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist80 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo1.1K views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c10 views
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo944 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist85 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu32 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b35 views
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ von ssuser43d27b
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ-ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ssuser43d27b36 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd109 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf von Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou37 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής: Διδακτική επίσκεψη στο Ίδρυμα Ορμύλια 28.11.2023
gymkeram63 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c16 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist37 views
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ... von gymkeram
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
Σύμπραξη Γυμνάσιο Κεραμωτής - 7ο Γυμνάσιο Καβάλας - Realschule Calberlah Γερμ...
gymkeram14 views

Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και επίτευξη Στο πέρας του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • κατανοεί τα στάδια της διαδικασίας υποβολής χρηματοδότησης • αναγνωρίζει βασικές πηγές χρηματοδότησης • ακολουθεί συμβουλές για την ορθή προετοιμασία μιας πρότασης χρηματοδότησης • ακολουθεί συμβουλές για την ορθή υποβολή μιας πρότασης χρηματοδότησης • αναγνωρίζει μηχανισμούς μεταφοράς τεχνολογίας -2-
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Περιεχόμενα  Εισαγωγή  Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης  Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης  Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης  Υποβολή Πρότασης  Συμβουλές  Μεταφορά Τεχνολογίας  Σύνοψη. -3-
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Εισαγωγή Υ  Είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να διερευνούν ευκαιρίες:  χρηματοδότησης για την ωρίμανση και εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, και εκπαίδευσης της ερευνητικής κοινότητας σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας. -4-
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT -5- Εισαγωγή Χρονοδιάγραμμα ερευνητικών προγραμμάτων
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης Τι πρέπει να περιλαμβάνεται;  Περιεχόμενα Πρότασης Χρηματοδότησης: 1. Σύνοψη 2. Στόχοι του έργου 3. Πρόβλημα / Ευκαιρία 4. Προτεινόμενη λύση 5. Περιγραφή φυσικού αντικειμένου 6. Μεθοδολογία υλοποίησης 7. Ανάλυση κόστους 8. Περιορισμοί και κίνδυνοι 9. Οργάνωση του έργου (Πακέτα Εργασίας). -6-
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT -7- Φάσεις Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης Από την ιδέα στην υλοποίηση Φάση #1 •Project idea •Finding appropriate call •Consortium building Φάση #2 •Proposal Writing Φάση #3 •Proposal Submission Φάση #4 • Evaluation by External Experts Φάση #5 • Grant agreement preparation & signature Φάση #6 • Project Start • Implementati on • Midterm reporting to EC Φάση #7 • Project end & final reporting
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Βασικά Σημεία Υποβολής Πρότασης Τι πρέπει να προσεχθεί;  Βασικά Σημεία: 1. Ανάπτυξη ιδέας (concept έργου) με υψηλό δυναμικό καινοτομίας 2. Επιλογή πρόσκλησης που ταιριάζει με την ιδέα του έργου 3. Δημιουργία ισχυρής κοινοπραξίας εταίρων ή ομάδας έργου 4. Σχεδιασμός πόρων 5. Οργάνωση προκαταρκτικής συνάντησης έργου με τους εμπλεκόμενους φορείς 6. Προετοιμασία λεπτομερούς περιγράμματος του έργου και του σχεδίου προϋπολογισμού 7. Προσεχτική παρακολούθηση των επικαιροποιημένων αρχείων της πρόσκλησης 8. Ενημέρωση σχετικά με πρόσφατες εξελίξεις στη θεματική περιοχή του έργου. -8-
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Βασικά ερωτήματα  Ερωτήματα: Τι είδους έργο θα υλοποιήσω; (φυσικό αντικείμενο, όρια, στόχοι, επίπτωση) Τι θα κάνω με τα αποτελέσματα; (αξιοποίηση, διάχυση, μεταφορά τεχνογνωσίας, επαναληψιμότητα, επεκτασιμότητα, ανάπτυξη προϊόντων/υπηρεσιών) Με ποιον θα υλοποιήσω το έργο; Ποιος κάνει τι; (κοινοπραξία, ρόλοι και ευθύνες) Πώς θα το υλοποιήσω με επιτυχία; (πόροι, διοίκηση, εργασίες, μεθοδολογία) Πόσο θα κοστίσει; Τι χρηματοδότηση περιμένω; (πλάνο π/υ, ποσοστό χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους, Ε.Ε. ή τρίτους φορείς) Είμαι έτοιμος να συντονίσω την υλοποίηση του έργου; -9-
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Πηγές χρηματοδότησης(1/2)  Πηγές: Horizon Europe Interreg Black Sea Cross Border Cooperation Life Programme Erasmus + Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Προσκλήσεις για επιχειρήσεις, φυσικά πρόσωπα, Επιχειρησιακά Προγράμματα Άλλοι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί. -10-
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Πηγές χρηματοδότησης(2/2) -11-
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (1/8)  Διοικητικά έγγραφα (Part A) A1: Γενικές πληροφορίες Τίτλος έργου Ακρωνύμιο Λέξεις κλειδιά Σύνοψη A2: Πληροφορίες εμπλεκόμενων φορέων Όνομα, διεύθυνση Στοιχεία επικοινωνίας Υπεύθυνος επικοινωνίας -12-
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (2/8)  Administrative Data (Μέρος A) A3: Budget Budget per beneficiary Budget per cost category A4: Ethic Issues -13-
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (3/8)  Προτεινόμενο έργο (Μέρος B) 1. Αριστεία (Excellence) 2. Επίπτωση (Impact) 3. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα της υλοποίησης 4. Μέλη της κοινοπραξίας 5. Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας -14- Για μια πρόταση 2 επιπέδων (two-stage), απαιτούνται ΜΟΝΟ τα Sections 1 και 2
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (4/8)  B1 | Αριστεία (Excellence) Στόχοι: Σαφείς και μετρήσιμοι στόχοι, αξιοπιστία της επιστημονικής προσέγγισης. Σχέση με το Πρόγραμμα: Αντιμετώπιση της πρόκλησης και του πεδίου εφαρμογής. Concept και Μεθοδολογία: Νέες προσεγγίσεις, αντιμετώπιση προκλήσεων από την πρόσκληση, beyond the state-of-the-art, σχηματική περιγραφή της μεθοδολογίας. Φιλοδοξία (Ambition): Πρωτοποριακή φύση των στόχων, διεπιστημονική προσέγγιση, δυναμικό καινοτομίας. -15-
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (5/8)  B2 | Επίπτωση (Impact) Αναμενόμενος αντίκτυπος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας, ενσωμάτωση νέων γνώσεων, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης των οργανισμών. Οικονομικές – κοινωνικές – περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Μέτρα μεγιστοποίησης της επίπτωσης: Δραστηριότητες διάδοσης και επικοινωνίας, αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, βιωσιμότητα του έργου, διαχείριση της γνώσης (συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων IPR). -16-
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (6/8)  B3 | Υλοποίηση (Implementation) Σχέδιο εργασίας: Πακέτα εργασίας (Π.Ε.), σαφής περιγραφή των σχετικών καθηκόντων, κατάλογος παραδοτέων και ορόσημα, γενική δομή του σχεδίου. Διοικητική διάρθρωση: Διαχειριστικές διαδικασίες, όργανα διαχείρισης, διαδικασία λήψης αποφάσεων, διαχείριση κινδύνου και στρατηγική μετριασμού / προσαρμογής του κινδύνου. Η κοινοπραξία ως σύνολο: Περιγραφή της κοινοπραξίας, συμμετοχή των παραγωγικών εταίρων, ρόλος εταίρων, συμπληρωματικότητα εταίρων. Απαιτούμενοι πόροι: Ισορροπημένος π/υ (μεταξύ εταίρων και Π.Ε.), ρεαλιστική κατανομή της προσπάθειας σε καθήκοντα (Α.Μ./Π.Ε.), bottom-up προσέγγιση. -17-
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (7/8)  B4 | Μέλη της κοινοπραξίας Συμμετέχοντες: Σύντομη περιγραφή των συμμετεχόντων, εμπειρίας, καθηκόντων, σύντομα βιογραφικά σημειώματα κύριου προσωπικού, διαθέσιμες υποδομές ή/και εξοπλισμός, εμπειρία σε σχετικά έργα στο παρελθόν κλπ. Συμμετοχή Υπεργολάβων (εάν υπάρχουν). -18-
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Υποβολή Πρότασης Δομή πρότασης (8/8)  B5 | Θέματα δεοντολογίας και ασφάλειας Συμμετοχή παιδιών, ασθενών, ευάλωτων πληθυσμών Έρευνα σε ζώα Χρήση ανθρώπινων εμβρυϊκών βλαστοκυττάρων Θέματα ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων - διαβαθμισμένες πληροφορίες. -19-
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(1/2)  Αντιμετώπιση του κάθε τμήματος της πρότασης ως σημαντικότερου  Προσεχτική επιλογή του συντονιστή εταίρου και των συμμετεχόντων  Επιβεβαίωση ότι οι προτεινόμενοι στόχοι και το σχέδιο εργασίας ανταποκρίνονται στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρόσκληση  Σύντομη και ακριβής περιγραφή – Αποφυγή γενικών δηλώσεων  Ποσοτικοποιημένοι δείκτες απόδοσης (KPIs)  Παρουσίαση / εικόνα της πρότασης  Χρήση διαγραμμάτων και εικόνων για την επεξήγηση σύνθετων εννοιών. -20-
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Συμβουλές Τι να προσέξω για επιτυχή υποβολή;(2/2)  Αποφυγή υποβολής την τελευταία στιγμή  Αυστηρή τήρηση των προτύπων και των σχετικών περιορισμών  Δόμηση κειμένων σύμφωνα με τον οδηγό υποβολής  Έλεγχος πληρότητας και ποιότητας των εντύπων και των αρχείων  Προσεχτική ανάγνωση των εγγράφων που παρέχονται από την Πρόσκληση  Τελικό διάβασμα και έλεγχος για προφανή ορθογραφικά / συντακτικά λάθη. -21-
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(1/7) 1. Licensing Ο ιδιοκτήτης της τεχνολογίας λαμβάνει αμοιβή από αυτόν στον οποίο δίνει πρόσβαση. Πολλές φορές η Τεχνολογία προστατεύεται από πατέντες. Μερικές φορές ο ιδιοκτήτης έχει ενεργό ρόλο στην μεταφορά και προσαρμογή στις ανάγκες του αγοραστή, άλλες έχει απλώς τον παθητικό ρόλο του πωλητή. -22-
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(2/7) 2. Science Parks και Technology Brokers Δρουν ως ενδιάμεσοι μεταξύ του φέροντος και του έχοντος ανάγκη την τεχνολογία. Αναγνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του καθενός και δρώντας ως μεσίτες (ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ). -23-
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(3/7) 3. Directories Μεγάλα ερευνητικά κέντρα, Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Πάρκα και εξειδικευμένοι τεχνομεσίτες (Derwent World Patents, Technology catalysts κλπ.) εκδίδουν καταλόγους τεχνολογιών που είναι διαθέσιμες για licensing και μεταφορά. -24-
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(4/7) 4. Knowledge Transfer Partnership Model Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων και Μικρομεσαίων. -25-
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(5/7) 5. Πρόσληψη εξειδικευμένων τεχνολογικά στελεχών Αξιοποίηση της γνώσης του ανθρώπινου παράγοντα που προέρχεται από μια εταιρεία ή οργανισμό υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης. -26-
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(6/7) 6. Μονάδες Μεταφοράς Τεχνολογίας Εξειδικευμένες συμβουλευτικές ομάδες Πανεπιστημίων, Τεχνολογικών Πάρκων εντός ή και ανεξάρτητες. -27-
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Μεταφορά Τεχνολογίας Μοντέλα Μεταφοράς Τεχνολογίας(7/7) 7. Προγράμματα Μεταφοράς Τεχνολογίας Από ένα κλάδο σε άλλο Άμυνα → καθημερινή χρήση. -28-
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας QMSCERT Σύνοψη Δ  Χρηματοδοτούμενο έργο νοείται η σχεδιασμένη επιστημονική δραστηριότητα με καθορισμένο αντικείμενο, στόχους, χρονοδιάγραμμα, μεθοδολογία, κόστος, πόρους και αποτέλεσμα. -29-