Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Αποτελεσματικότητα και
Αποδοτικότητα Διοικητικών
Υπηρεσιών
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση και Επίτευξη
Στο πέρας το μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να:
• κατανοεί τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών,
• κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες,
• αναλύει υπηρεσίες,
• κατανοεί βασικές αρχές σχεδιασμού οργανισμών παροχής υπηρεσιών,
• υπολογίζει την αποδοτικότητα υπηρεσιών,
• διερευνά παρεμβάσεις βελτίωσης της απόδοσης υπηρεσιών.
-2-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Περιεχόμενα
• Εισαγωγή
• Φύση Υπηρεσιών
• Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών
• Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών
• Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών
• Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών
• Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
• Ανάλυση Διαδικασιών
• Ουρές Αναμονής
• Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών
• Σύνοψη.
-3-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εισαγωγή
Σημασία
• Στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, οι
υπηρεσίες συχνά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο
μέρος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Gross
Domestic Product, GDP). Για παράδειγμα, στο
Ηνωμένο Βασίλειο ο τομέας των υπηρεσιών έχει
αυξηθεί σχεδόν στο 70-80% της συνολικής
οικονομίας.
• Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο της, ο τομέας
των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει πάνω από το 70%
της οικονομικής δραστηριότητας.
Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (2021). Διαθέσιμο σε:
https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?end=2020&start=1990&view=
map&year=2020
-4-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Εισαγωγή
Ανάγκη για διαφοροποίηση
• Ο ανταγωνισμός των οργανισμών με βάση τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων
δεν είναι πλέον δυνατός ή/και αποτελεσματικός. Επιπλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί
ανταγωνίζονται/αξιολογούνται με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη.
• Διαφοροποίηση με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως παράγοντας ανάπτυξης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος.
• Η υπηρεσία σχετίζεται με τη διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες μέσω της παροχής
προστιθέμενης αξίας. Αυτή η προστιθέμενη αξία σχετίζεται με την απόδοση των διαδικασιών της
αλυσίδας αξίας και μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διανομής
(delivery services), υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση (after-sales services), οικονομικά
πακέτα στήριξης (financial packages), τεχνική υποστήριξη (technical support), και ούτω καθεξής.
-5-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Φύση Υπηρεσιών
Τρίγωνο υπηρεσιών
• Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών τοποθετούν
(ή πρέπει να τοποθετούν) τον πελάτη στο
κέντρο όλων των αποφάσεων και ενεργειών.
• Ο πελάτης είναι στο κέντρο, ενώ η στρατηγική
υπηρεσιών, τα συστήματα και οι εργαζόμενοι
απλά τον υπηρετούν.
• Οι διαδικασίες είναι υπεύθυνες για τα
συστήματα υπηρεσιών και για τη διαχείριση
της εργασίας του εργατικού δυναμικού στις
υπηρεσίες.
Στρατηγική
Υπηρεσιών
Πελάτης
Συστήματα
Υποστήριξης
Εργαζόμενοι
-6-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Φύση Υπηρεσιών
Πακέτο υπηρεσιών
• Κάθε υπηρεσία περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών (service package) που αφορά ως το σύνολο
αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρεται:
1. Εγκαταστάσεις υποστήριξης
2. Ευχέρεια προσφοράς αγαθών
3. Πληροφορίες
4. Φανερές υπηρεσίες
5. Κρυφές υπηρεσίες.
-7-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών
Κύρια χαρακτηριστικά
• Κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι:
➢ Θεωρούνται άυλες υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν φυσικά αντικείμενα όπως τα προϊόντα
(π.χ., λιανικής).
➢ Παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα (συγχρονισμός).
➢ Είναι «αναλώσιμες»/«φθαρτές» υπό την έννοια ότι, σε αντίθεση με τα φυσικά προϊόντα, πρέπει
να καταναλωθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή της δημιουργίας τους και δεν μπορούν να
κατασκευαστούν και να αποθηκευτούν εκ των προτέρων.
➢ Δεν επιστρέφονται στον πάροχο (π.χ., οργανισμό, προμηθευτή, πωλητή) (αδιαιρετότητα).
➢ Τείνουν να είναι ετερογενείς (ανομοιογένεια ή μεταβλητότητα) επειδή γενικά περιλαμβάνουν
ανθρώπινη αλληλεπίδραση και έτσι κάθε παράδοση της υπηρεσίας μπορεί να είναι
διαφορετική.
➢ Η άμεση μέτρηση της ποιότητας είναι δύσκολη.
-8-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών
Διαφορές προϊόντων και υπηρεσιών
Χαρακτηριστικά Προϊόντων Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών
▪ Χειροπιαστά προϊόντα ▪ Μη χειροπιαστά προϊόντα
▪ Διακριτή η παραγωγή από την κατανάλωση ▪ Παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα
▪ Εμφανείς δραστηριότητες παραγωγής ▪ Μη εμφανείς δραστηριότητες παραγωγής
▪ Μπορούν να αποθηκευτούν ▪ Δεν μπορούν να αποθηκευτούν
▪ Διακίνηση υλικών & (ημι-)έτοιμων προϊόντων ▪ Διακίνηση πληροφορίας & αρχείων
▪ Συσσωρευμένες υποδομές (συχνά μοναδικές) ▪ Εγκατεσπαρμένες υποδομές
▪ Η θέση των εγκαταστάσεων παίζει ρόλο στο κόστος ▪ Η θέση των εγκαταστάσεων παίζει ρόλο στην επαφή με τον πελάτη
▪ Μεγάλος αριθμός προμηθευτών ▪ Μικρός αριθμός προμηθευτών
▪ Μικρή αλληλεπίδραση με τον πελάτη ▪ Υψηλή αλληλεπίδραση με τον πελάτη
▪ Βασίζονται στην τεχνολογία ▪ Βασίζονται στη γνώση
▪ Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί ▪ Η ποιότητα μετριέται πολύ δύσκολα
-9-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών
Βαθμός επαφής με πελάτη (1/3)
• Η βασική κατηγοριοποίηση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών γίνεται, σε γενικές γραμμές,
σύμφωνα με:
i. Ποιος είναι ο πελάτης (π.χ., άτομο ή άλλοι οργανισμοί).
ii. Είδος υπηρεσίας που παρέχεται (π.χ., οικονομικές, υγείας, μεταφορικές).
• Ωστόσο, αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της Διοίκησης Διαδικασιών
καθώς αποκαλύπτουν λίγες πληροφορίες αναφορικά με την ουσία της διαδικασίας:
➢ Στους οργανισμούς παρασκευής προϊόντων οι αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις
αποκαλύπτουν άμεσα την ουσία της διαδικασίας.
-10-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών
Βαθμός επαφής με πελάτη (2/3)
• Ο πελάτης εμπλέκεται στο σύστημα παραγωγής υπηρεσιών και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψιν και ο βαθμός επαφής του πελάτη στη δημιουργία της υπηρεσίας.
• Η επαφή με τον πελάτη (customer contact) αναφέρεται στη φυσική παρουσία του πελάτη στο
σύστημα.
• Η δημιουργία της υπηρεσίας (creation of service) αναφέρεται στην εργασιακή διαδικασία που
ενυπάρχει στην παροχή της ίδιας της υπηρεσίας.
• Ο βαθμός επαφής (extent of contact) ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου που ο πελάτης πρέπει να
βρίσκεται στο σύστημα, σε συνάρτηση με το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της
υπηρεσίας.
-11-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών
Βαθμός επαφής με πελάτη (3/3)
• Τα συστήματα υπηρεσιών που έχουν υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (high degree of
customer contact) είναι δύσκολο να να ελεγχθούν και να εξορθολογικοποιηθούν σε σχέση με τα
συστήματα υπηρεσιών που έχουν χαμηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (low degree of customer
contact):
➢ Π.χ., Γραφείο υποκαταστήματος (Σύστημα Υψηλής Επαφής)
➢ Π.χ., Κέντρο ελέγχου διαδικασία (Σύστημα Χαμηλής Επαφής).
• Στα συστήματα υπηρεσιών που έχουν υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (high degree of
customer contact), ο πελάτης μπορεί να επηρεάσει το χρόνο της ζήτησης, την ακριβή φύση της
υπηρεσίας, και την ποιότητα της υπηρεσίας καθώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία.
-12-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών
Αποφάσεις σχεδιασμού
Απόφαση Σχεδιασμού Σύστημα Υψηλής Επαφής Σύστημα Χαμηλής Επαφής
• Τοποθεσία
Εγκαταστάσεων
Οι διαδικασίες πρέπει να είναι κοντά στον πελάτη. Οι διαδικασίες πρέπει να τοποθετούνται κοντά στον
εξοπλισμό, στη μεταφορά, ή στην εργασία.
• Χωροταξική
Διάταξη
Εγκαταστάσεων
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις
φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες και προσδοκίες του
πελάτη.
Οι εγκαταστάσεις πρέπει να εστιάζουν στην
αποτελεσματικότητα της παραγωγής.
• Σχεδιασμός
Προϊόντων
Το περιβάλλον, καθώς και το φυσικό προϊόν,
καθορίζουν τη φύση της υπηρεσίας.
Ο πελάτης δεν βρίσκεται στο περιβάλλον των
υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το προϊόν να καθορίζεται
από λιγότερες ιδιότητες.
• Σχεδιασμός
Διαδικασίας
Τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής έχουν έναν
άμεσο, απευθείας αντίκτυπο στον πελάτη.
Ο πελάτης δεν εμπλέκεται στην πλειονότητα των
βημάτων της διαδικασίας.
• Προγραμματισμός Ο πελάτης παραβρίσκεται στον προγραμματισμό της
παραγωγής και πρέπει να φιλοξενηθεί.
Ο πελάτης ασχολείται κυρίως με τις ημερομηνίες
ολοκλήρωσης.
• Χρονικά Κριτήρια Ο χρόνος των υπηρεσιών εξαρτάται από τις ανάγκες
του πελάτη, με αποτέλεσμα τα χρονικά κριτήρια να
είναι εγγενώς χαλαρά.
Η εργασία επιτελείται με βάση υποκατάστατα του
πελάτη, με αποτέλεσμα τα χρονικά κριτήρια να είναι
αυστηρά.
-13-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών
Γενικά στοιχεία (1/2)
• Ένα βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι ότι:
Δεν μπορεί να προκύψει απόθεμα υπηρεσιών.
• Οι υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στη ζήτηση καθώς αυτή αυξάνεται:
➢ Π.χ., Γεύμα σε ένα εστιατόριο.
➢ Π.χ., Επίσκεψη στον κινηματογράφο το Σάββατο βράδυ.
• Σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό υπηρεσιών:
«Σε τι δυναμικότητα στοχεύουμε;»
-14-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών
Γενικά στοιχεία (2/2)
• Σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό υπηρεσιών:
«Σε τι δυναμικότητα στοχεύουμε;»
• Υψηλή δυναμικότητα, μεγαλύτερη του αναγκαίου, οδηγεί σε υπέρμετρο κόστος.
• Χαμηλή δυναμικότητα, χαμηλότερη του αναγκαίου, οδηγεί σε χαμένες πωλήσεις και απώλεια
πελατών.
-15-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών
Παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών (1/2)
• Ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάπτυξη καινούριων υπηρεσιών ή στην τροποποίηση υφισταμένων
είναι αυτό της προσαρμογής.
• Τρεις γενικοί παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών:
1. Καταλληλότητα υπηρεσίας
2. Λειτουργική ανταπόκριση
3. Οικονομικός αντίκτυπο.
-16-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών
Παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών (2/2)
• Καταλληλότητα Υπηρεσίας – Η καινούρια υπηρεσία θα πρέπει να ταιριάζει με την παρούσα
καταλληλότητα υπηρεσιών στον πελάτη.
• Λειτουργική Ανταπόκριση – Ακόμα και οι καλύτερες ιδέες περί υπηρεσιών απαιτούν λειτουργική
ανταπόκριση για να υλοποιηθούν.
• Οικονομικός Αντίκτυπος – Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας καινούριας υπηρεσίας είναι δαπανηρή
και πρέπει να τεκμηριωθεί οικονομικά.
-17-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών
Παράγοντες (1/4)
• Η δυναμικότητα παροχής υπηρεσιών, σε αντίθεση με συστήματα παραγωγής, εξαρτάται πιο πολύ
από τους παράγοντες:
– του χρόνου,
– της τοποθεσίας, και
– υπόκειται σε ακανόνιστες διακυμάνσεις της ζήτησης.
• Επιπλέον, η χρησιμότητα της υπηρεσίας επιδρά άμεσα στην ποιότητά της.
-18-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών
Παράγοντες – Χρόνος (2/4)
• Χρόνος
• Αντίθετα με τα υπόλοιπα προϊόντα, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν για να
χρησιμοποιηθούν αργότερα. Γι’ αυτό, λοιπόν, η διοίκηση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών
πρέπει να αντιμετωπίζει το χρόνο ως μια από τις προμήθειές του. Η δυναμικότητα πρέπει να είναι
τέτοια, ώστε μια υπηρεσία να παρέχεται όποτε υπάρχει ανάγκη.
• Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να δοθεί σε έναν πελάτη μια κενή θέση της προηγούμενης πτήσης
αν αυτή η πτήση είναι γεμάτη. Ούτε είναι δυνατόν κάποιος πελάτης να αγοράσει μια θέση για μια
πτήση μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και να την πάρει σπίτι του για να την χρησιμοποιήσει
κάποια άλλη φορά.
-19-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών
Παράγοντες – Τοποθεσία (3/4)
• Τοποθεσία
• Στην παροχή υπηρεσιών με άμεση επαφή, το σημείο παροχής της υπηρεσίας πρέπει να βρίσκεται
πάντα κοντά στον πελάτη. Στο βιομηχανικό κλάδο, πρώτα γίνεται η παραγωγή του προϊόντος και
μετά αυτό διανέμεται στους πελάτες. Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών μάλλον το αντίθετο
συμβαίνει. Η ικανότητα παροχής της υπηρεσίας πρέπει πρώτα να προσφερθεί τον πελάτη (είτε με
τη φυσική παρουσία είτε μέσω κάποιου μέσου, όπως το τηλέφωνο) και έπειτα να παραχθεί η
υπηρεσία.
• Για παράδειγμα, ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή αυτοκίνητο που βρίσκεται σε άλλη πόλη δεν έχει
χρησιμότητα για τον πελάτη – η υπηρεσία πρέπει πάντα να παρέχεται όταν και όπου τη χρειάζεται ο
πελάτης.
-20-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών
Παράγοντες – Ζήτηση (4/4)
• Μεταβλητότητα της Ζήτησης
• Η μεταβλητότητα της ζήτησης στην παροχή μιας υπηρεσίας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι αυτή
ενός συστήματος παραγωγής προϊόντων και αυτό συμβαίνει διότι:
1. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν. → Τα αποθέματα δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για να εξισορροπήσουν τη ζήτηση.
2. Οι πελάτες έρχονται σε απευθείας επαφή με το σύστημα παραγωγής, και μπορεί να έχουν
διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης με το σύστημα και να απαιτούν
διαφορετικό αριθμό συναλλαγών.
3. Ο παράγοντας που αυξάνει τη μεταβλητότητα στη ζήτηση των υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι η
ζήτηση επηρεάζεται άμεσα από την καταναλωτική συμπεριφορά.
-21-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών
• Η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών σε υπηρεσίες δεν είναι μια απλή έννοια:
1. Είναι πολύπλευρη υπό την οπτική ότι ένας μόνο δείκτης μέτρησης απόδοσης (key performance
indicator, KPI) δεν μπορεί ποτέ να επικοινωνήσει πλήρως την «επιτυχία» ή «αποτυχία» των
πολύπλοκων επιχειρησιακών λειτουργιών σε μία αλυσίδα αξίας υπηρεσιών. Πολλαπλοί δείκτες
απόδοσης απαιτούνται για να αποδώσουν μία ρεαλιστική επισκόπηση των διαφόρων πτυχών
των εκάστοτε επιχειρησιακών λειτουργιών.
2. Η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών μπορεί να αξιολογηθεί σε τρία επίπεδα:
i. Σε ευρύ, μακροπρόθεσμο, κοινωνικό επίπεδο (societal level) χρησιμοποιώντας την ιδέα του
«τριπλού αποτελέσματος» (triple bottom line).
ii. Σε στρατηγικό επίπεδο (strategic level) αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να
επιτευχθεί η στρατηγική ενός οργανισμού.
iii. Σε επιχειρησιακό επίπεδο (operational level), χρησιμοποιώντας τους πέντε «στόχους
απόδοσης» επιχειρησιακών λειτουργιών.
-22-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Απόδοση βιωσιμότητας
• Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχειρησιακής λειτουργίας και ο
τρόπος με τον οποίο καθορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητές, επηρεάζει ένα εύρος
ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Σε διοικητικές υπηρεσίες ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι ο
πολίτης.
• Η ιδέα της απόδοσης σε κοινωνικό επίπεδο δεν αφορά απλώς τη σύνδεση μεταξύ των οργανισμών
και της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν. Αφορά ότι οι οργανισμοί πρέπει να αποδεχτούν ότι
φέρουν κάποια ευθύνη για τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και επομένως πρέπει να
εξισορροπούν τις εξωτερικές «κοινωνικές» συνέπειες των δραστηριοτήτων τους με τις
«εσωτερικές» συνέπειες (π.χ., κέρδος).
• Απόδοση στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας:
➢ Οικονομική
➢ Περιβαλλοντική
➢ Κοινωνική.
-23-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Κοινωνικό επίπεδο
• Κοινωνική Επίπεδο
• Η απόδοση σε κοινωνικό επίπεδο αφορά:
➢ Ασφάλεια των πελατών από προϊόντα και υπηρεσίες.
➢ Επίπτωση στην απασχόληση από την εγκατάσταση/τοποθεσία ενός οργανισμού (π.χ.,
διοικητικού) και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λειτουργιών.
➢ Επιπτώσεις της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) στην απασχόληση.
➢ Επαναλαμβανόμενη ή αλλοτριωτική εργασία.
➢ Ασφάλεια του προσωπικού και άγχος στο χώρο εργασίας.
➢ Μη εκμετάλλευση προμηθευτών αναπτυσσόμενων χωρών.
-24-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Στρατηγικό επίπεδο
• Αν αξιολογείται η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών αναφορικά με υπηρεσίες, είναι λογικό
να εξετάζεται το πώς αυτή επηρεάζει την οικονομική στρατηγική του εκάστοτε
οργανισμού/επιχείρησης.
• Σε στρατηγικό επίπεδο, υπάρχουν πέντε πτυχές της οικονομικές απόδοσης που σχετίζονται με τις
επιχειρησιακές λειτουργίες:
1. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει το κόστος.
2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει τα έσοδα.
3. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει το απαιτούμενο επίπεδο επένδυσης.
4. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει τον κίνδυνο λειτουργικής αποτυχίας.
5. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει την ικανότητα κατασκευής και τις
δυνατότητες στις οποίες βασίζεται η μελλοντική καινοτομία.
-25-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (1/5)
• Πέντε στόχοι απόδοσης λειτουργιών υπηρεσιών σε επιχειρησιακό επίπεδο:
1. Ποιότητα (quality)
2. Ταχύτητα (speed)
3. Αξιοπιστία (dependability)
4. Ευελιξία (flexibility)
5. Κόστος (cost).
-26-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (2/5)
• Ποιότητα
➢ Ως «ποιότητα» ορίζεται η συνεπής συμμόρφωση με τις προσδοκίες των πολιτών, με άλλα λόγια
«κάνω τα πράγματα σωστά», αλλά τα «πράγματα» που πρέπει να κάνει σωστά μία
επιχειρησιακή λειτουργία διαφέρουν ανάλογα με το είδος της λειτουργίας.
➢ Η «ποιότητα» είναι το πιο ορατό μέρος αυτού που παράγει μία επιχειρησιακή λειτουργία.
Αποτελεί την άμεση διεπαφή των διοικητικών υπηρεσιών με τον πολίτη.
➢ Η «ποιότητα» είναι άμεσα κατανοητή από τον πελάτη/πολίτη την οποία αξιολογεί.
➢ Η «ποιότητα» έχει σημαντική επιρροή στην ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Εάν
στην αντίληψη των πολιτών μία υπηρεσία είναι υψηλής ποιότητας, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη
πιθανότητα ο πολίτης να χρησιμοποιήσει πάλι τις υπηρεσίες με ευχαρίστηση.
-27-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (3/5)
• Ταχύτητα
➢ Ως «ταχύτητα» ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ζήτησης υπηρεσιών
από τους πολίτες και τη στιγμή παραλαβής τους.
➢ Όσο πιο γρήγορα μπορούν οι πολίτες να έχουν στη διάθεση τους μία υπηρεσία, τόσο πιο πιθανό
είναι να το εντάξουν στο γνωστικό επίπεδο προτίμησης τους, χωρίς αρνητικές προκαταλήψεις.
-28-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (4/5)
• Αξιοπιστία
➢ Ως «αξιοπιστία» ορίζεται το γεγονός της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων εγκαίρως ώστε οι
πολίτες να λαμβάνουν υπηρεσίες ακριβώς όταν τις χρειάζονται, ή τουλάχιστον όταν δόθηκε η
αντίστοιχη δέσμευση παράδοσης.
➢ Οι πελάτες/πολίτες μπορούν να κρίνουν μόνο την «αξιοπιστία» μιας λειτουργίας μετά την
παράδοση της υπηρεσίας.
➢ Αρχικά, η «αξιοπιστία» μπορεί να μην επηρεάζει την πιθανότητα οι πολίτες να επιλέξουν την
υπηρεσία – την έχουν ήδη «καταναλώσει». Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η «αξιοπιστία»
μπορεί να υπερισχύσει όλων των υπόλοιπων κριτηρίων απόδοσης.
➢ Παραδείγματος χάρις, ανεξάρτητα από το πόσο φθηνή ή γρήγορη είναι μια υπηρεσία ασικών
συγκοινωνιών (π.χ., το λεωφορείο), εάν η υπηρεσία είναι πάντα αργή ή τα λεωφορεία είναι
πάντα πλήρεις, τότε οι δυνητικοί επιβάτες πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες από
άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ., ταξί).
-29-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (5/5)
• Ευελιξία
➢ Ως «ευελιξία» ορίζεται η ικανότητα αλλαγής της επιχειρησιακής λειτουργίας με κάποιο τρόπο
(ως προς τι κάνει, πως το κάνει, πότε την κάνει).
➢ Οι πολίτες χρειάζονται οι λειτουργίες να μεταβάλλονται, ώστε να ικανοποιούνται τέσσερις
τύποι απαιτήσεων:
1. ευελιξία υπηρεσίας – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να εισάγει νέες ή
τροποποιημένες υπηρεσίες,
2. ευελιξία μείξης – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να παράγει ένα ευρύ φάσμα
ή μείγμα υπηρεσιών,
3. ευελιξία όγκου – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να αλλάζει το επίπεδο
δραστηριοτήτων για την παραγωγή διαφορετικών όγκων υπηρεσιών με το χρόνο,
4. ευελιξία παράδοσης – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να μεταβάλλει το χρόνο
παράδοσης των υπηρεσιών.
-30-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο, Κόστος (1/2)
• Η «παραγωγικότητα» είναι η αναλογία της εκροής (εξόδου) μίας επιχειρησιακής λειτουργίας προς
τις απαιτήσεις για την παραγωγή του (την είσοδο του):
𝚷𝛂𝛒𝛂𝛄𝛚𝛄𝛊𝛋𝛐𝛕𝛈𝛕𝛂 =
𝚬𝛋𝛒𝛐𝛈 𝚬𝛑𝛊𝛘𝛆𝛊𝛒𝛈𝛔𝛊𝛂𝛋𝛚𝛎 𝚲𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛚𝛎
𝚬𝛊𝛔𝛒𝛐𝛈 𝚬𝛑𝛊𝛘𝛆𝛊𝛒𝛈𝛔𝛊𝛂𝛋𝛚𝛎 𝚲𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛚𝛎
-31-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο, Κόστος (2/2)
• Μια διοικητική μονάδα παροχής υπηρεσιών διαθέτει πέντε εργαζομένους και εξυπηρετεί 200
πολίτες την εβδομάδα. Κάθε εργαζόμενος εργάζεται 35 ώρες την εβδομάδα. Τα συνολικά έξοδα της
διοικητικής μονάδας για μισθοδοσία είναι €3.900 και τα συνολικά γενικά έξοδα της είναι €2.000 την
εβδομάδα. Ποια είναι η παραγωγικότητα της διοικητικής μονάδας από άποψη εργαζομένων;
• Η παραγωγικότητα της διοικητικής μονάδας από άποψη εργαζομένων υπολογίζεται ως:
Παραγωγικοτητα Εργαζομενων =
200
5
= 40 πολιτες/εργαζομενο/εβδομαδα
-32-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών
Ποσοτικοποίηση απόδοσης
• Έχοντας ορίσει τα τρία επίπεδα απόδοσης επιχειρησιακών λειτουργιών, κάθε
οργανισμός/επιχείρηση καλείται να μετρήσει πόσο αποδίδει. Αυτή η διαδικασία αφορά την
ποσοτικοποίηση της απόδοσης επιχειρησιακών λειτουργιών.
• Απαιτούνται κάποιοι δείκτες μέτρησης απόδοσης (key performance indicators, KPIs). Χωρίς
ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης, δεν είναι δυνατό να ασκηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος ώστε εν
συνεχεία να προκύψουν βελτιώσεις.
• Η μέτρηση της απόδοσης αφορά τρία γενικά ζητήματα:
➢ Ποιοι παράγοντες πρέπει να συμπεριληφθούν ως μέτρα απόδοσης;
➢ Ποια είναι τα πιο σημαντικά μέτρα απόδοσης;
➢ Ποια λεπτομερή μέτρα να χρησιμοποιούνται;
-33-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Νόμος του Little (1/3)
• Τα απλά συστήματα παροχής υπηρεσιών μπορούν να αναλυθούν γρήγορα, χρησιμοποιώντας έναν
κανόνα, γνωστό ως Νόμο του Little (Little’s Law).
• Γενικά, ο Νόμος του Little πληροφορεί ότι υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ αποθέματος,
ρυθμού παραγωγής προϊόντων και μέσου χρόνου ροής ενός συστήματος παραγωγής σε σταθερή
κατάσταση:
➢ «Σταθερή κατάσταση» σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου η
ποσότητα που παράγεται στο εργοστάσιο ισούται με την ποσότητα που αποστέλλεται
στους πελάτες.
• Η μαθηματική σχέση:
Απόθεμα = Ρυθμός Παραγωγής Προϊόντων × Χρόνος Ροής
• ονομάζεται Νόμος του Little (Little’s Law).
-34-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Νόμος του Little (2/3)
• Ο Νόμος του Little είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο γενικός από έναν απλό τρόπο μετατροπής
μονάδων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε απλούς σταθμούς εργασίας, σε γραμμές παραγωγής με
πολλαπλά βήματα, εργοστάσια ή ακόμα και ολόκληρες εφοδιαστικές αλυσίδες.
• Επιπλέον, ο Νόμος του Little έχει εφαρμογή σε διεργασίες με ποικιλομορφία ως προς το ρυθμό
άφιξης (ή ρυθμό ζήτησης) και το χρόνο διεκπεραίωσης.
• Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ή πολλαπλά συστήματα παραγωγής. Έχει εφαρμογή ακόμα και σε μη
παραγωγικά συστήματα, όπου το απόθεμα αντιπροσωπεύει ανθρώπους, οικονομικές παραγγελίες
ή άλλα πράγματα.
-35-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Νόμος του Little (3/3)
• Αναφορικά με υπηρεσίες, η μαθηματική σχέση:
Απόθεμα = Ρυθμός Εξυπηρέτησης × Χρόνος Ροής
• ονομάζεται Νόμος του Little (Little’s Law).
➢ Ο ρυθμός εξυπηρέτησης είναι ο μακροχρόνιος μέσος ρυθμός που κινούνται οι μονάδες (οι
εξυπηρετούμενοι πολίτες) μέσω της διεργασίας.
➢ Ο χρόνος ροής είναι ο χρόνος που χρειάζεται μία μονάδα για να κινηθεί από την έναρξη
μέχρι το τέλος της διεργασίας.
-36-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Παράδειγμα εφαρμογής – Εκφώνηση
• Έστω σε μια δημόσια υπηρεσία οι πολίτες προσέρχονται να εξυπηρετηθούν
την ίδια ώρα. Η διοίκηση έχει συλλέξει δεδομένα, και αναμένει την
ακόλουθη κατανομή για τους πολίτες που καταφθάνουν. Οι ώρες
εξυπηρέτησης του κοινού είναι από τις 11:30 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ. Οι
πολίτες κάθονται μόνο μέχρι τις 13:00 μ.μ.
• Ποια είναι η μέγιστη δυναμικότητα της υπηρεσίας;
Ώρα
Αφίξεις
Πολιτών
11:30 – 11:45 15
11:45 – 12:00 35
12:00 – 12:15 30
12:15 – 12:30 15
12:30 – 12:45 10
12:45 – 13:00 5
-37-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (1/3)
• Επειδή η υπηρεσία λειτουργεί για δύο ώρες για το κοινό, και η δυναμικότητα είναι ογδόντα πολίτες
ανά ώρα, δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, στην πράξη, η άνιση ροή πολιτών στην
υπηρεσία συνιστά πρόβλημα.
• Ένας απλός τρόπος ανάλυσης της κατάστασης είναι να υπολογιστεί το πώς αναμένεται να
λειτουργεί το σύστημα, ως προς τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετούνται και τον αριθμό
αναμονής στο τέλος κάθε δεκαπεντάλεπτου διαστήματος. Επειδή υπάρχουν μόνο σαράντα θέσεις
εξυπηρέτησης, όταν η αθροιστική διαφορά ενός δεκαπεντάλεπτου διαστήματος είναι μεγαλύτερη
του σαράντα, σχηματίζεται ουρά.
• Όταν και οι σαράντα θέσεις εξυπηρέτησης είναι κατειλημμένες, το σύστημα λειτουργεί στο όριο της
δυναμικότητας του. Ο χρόνος κύκλου για την υπηρεσία είναι σαράντα πέντε δευτερόλεπτα ανά
πολίτη τη φορά.
-38-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (2/3)
Χρονική
Περίοδος
Πολίτες που
έρχονται σε κάθε
περίοδο
(αθροιστική)
[Α]
Πολίτες που
αποχωρούν σε
κάθε περίοδο
(αθροιστική)
[Β]
Πολίτες που
κάθονται ή
περιμένουν να
εξυπηρετηθούν
(στο τέλος της
χρονικής
περιόδου)
[Γ]
Γραφεία σε
χρήση (στο
τέλος της
χρονικής
περιόδου)
[Δ]
Πολίτεςσε
αναμονή (στο
τέλος της
χρονικής
περιόδου)
[Ε]
Αναμενόμενος
χρόνος
αναμονής (στο
τέλος της
χρονικής
περιόδου)
[Ζ]
11:30 – 11:45 15 0 15 15
11:45 – 12:00 35 (50) 0 50 40 10 7,5 λεπτά
12:00 – 12:15 30 (80) 15 65 40 25 18,75 λεπτά
12:15 – 12:30 15 (95) 20 (35) 60 40 20 15 λεπτά
12:30 – 12:45 10 (105) 20 (55) 50 40 10 7,5 λεπτά
12:45 – 13:00 5 (110) 20 (75) 35 35
13:00 – 13:30 0 (110) 35 (110)
[Ζ] = 0,75 x [Ε]
[Ε] = [Γ] – [Δ]
[Δ] =
max{40, [Γ]}
[Γ] =
[Α]αθρ. – [Β]αθρ.
-39-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ανάλυση Διαδικασιών
Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (3/3)
• Η ανάλυση δείχνει ότι στις δώδεκα το μεσημέρι, δέκα πολίτες περιμένουν στην ουρά.
• Αυτή η ουρά αυξάνει στους εικοσιπέντε πολίτες στις δώδεκα και τέταρτο.
• Η ουρά μειώνεται στους δέκα πολίτες στις δώδεκα και σαράντα πέντε.
0
10
20
30
40
50
60
70
11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:30 12:30 – 12:45 12:45 – 13:00 13:00 – 13:30
Πολίτες
Χρόνος
Πολίτες που περιμένουν
θέση εξυπηρέτησης
Τραπέζια διαθέσιμα
στο εστιατόριο
-40-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ουρές Αναμονής
Εισαγωγή
• Η κατανόηση των γραμμών ή ουρών (queues) αναμονής και ο τρόπος διαχείρισης τους είναι ο πιο
σημαντικός τομέας στη διαχείριση λειτουργιών ενός οργανισμού, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών.
• Ο προϊστάμενος πρέπει να υπολογίσει το επιπλέον κόστος από την προσφορά ταχύτερων
υπηρεσιών (περισσότερα γραφεία εξυπηρέτησης) σε σχέση με το γενικότερο κόστος αναμονής.
-41-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ουρές Αναμονής
Έξοδος ουρών αναμονής
• Μόλις εξυπηρετηθεί ένας πολίτης από ένα γραφείο/σταθμό εξυπηρέτησης, υπάρχουν μόνο δύο
πιθανές επιλογές:
1. Ο πολίτης επιστρέφει στον πληθυσμό και αμέσως ξαναγίνεται πιθανός υποψήφιος για
παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, το επαναλαμβανόμενο κρυολόγημα.
2. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για την επανάληψη της παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα,
μια μηχανή που έχει τροποποιηθεί, έχει επισκευαστεί και υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα για
επισκευή στο άμεσο μέλλον.
-42-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ουρές Αναμονής
Παράδειγμα εφαρμογής – Εκφώνηση
• Μια δημόσια υπηρεσία σκέφτεται να δημιουργήσει ένα νέο γραφείο εξυπηρέτησης ώστε οι πολίτες
να εξυπηρετούνται άμεσα. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πολίτες θα φτάνουν με ρυθμό 15 την ώρα. Ο
ταμίας που θα στελεχώσει τη θέση μπορεί να εξυπηρετήσει έναν πελάτη ανά 3 λεπτά. Αν υποτεθεί
ότι οι αφίξεις ακολουθούν την κατανομή Poisson και η εξυπηρέτηση την εκθετική κατανομή, να
βρεθούν:
1. Το ποσοστό χρήσης του ταμία.
2. Ο μέσος αριθμός πολιτών σε αναμονή.
3. Ο μέσος αριθμός πολιτών στο σύστημα.
4. Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά.
5. Ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εξυπηρέτησης.
-43-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ουρές Αναμονής
Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (1/2)
1. Το μέσο ποσοστό χρήσης του ταμία είναι:
𝛒 =
𝛌
𝛍
=
𝛒𝛖𝛉𝛍𝛐𝛓 𝛂𝛗𝛊𝛏𝛆𝛚𝛎
𝛒𝛖𝛉𝛍𝛐𝛓 𝛆𝛏𝛖𝛑𝛈𝛒𝛆𝛕𝛈𝛔𝛈𝛓
=
𝟏𝟓
𝟐𝟎
= 𝟕𝟓%
2. Ο μέσος αριθμός πολιτών σε αναμονή είναι:
𝐋𝐪 =
𝛌𝟐
𝛍 × (𝛍 − 𝛌)
=
𝟏𝟓𝟐
𝟐𝟎 × (𝟐𝟎 − 𝟏𝟓)
= 𝟐, 𝟐𝟓 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛆𝛓
-44-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Ουρές Αναμονής
Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (2/2)
3. Ο μέσος αριθμός πολιτών στο σύστημα είναι:
𝐋𝐬 =
𝛌
𝛍 − 𝛌
=
𝟏𝟓
𝟐𝟎 − 𝟏𝟓
= 𝟑 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛆𝛓
4. Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά είναι:
𝐖𝐪 =
𝐋𝐪
𝛌
=
𝟐, 𝟐𝟓
𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟏𝟓 𝛚𝛒𝛆𝛓
5. Ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα είναι:
𝐖𝐬 =
𝐋𝐬
𝛌
=
𝟑
𝟏𝟓
= 𝟎, 𝟐 𝛚𝛒𝛆𝛓
-45-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών
Εισαγωγή
• Κρίσιμες διεργασίες υπόκεινται στον πασίγνωστο κανόνα ότι «ο χρόνος είναι χρήμα». Για
παράδειγμα, όσο περισσότερο περιμένει ένας πολίτης τόσο περισσότερο πιθανό είναι ο πολίτης να
καταφύγει σε άλλο γραφείο εξυπηρέτησης και να διαμαρτυρηθεί. Υπάρχουν εξαιρέσεις στην παροχή
υπηρεσιών, όπου ο περισσότερος χρόνος στη διεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος.
• Κρίσιμες διεργασίες εξαρτώνται συχνά από συγκεκριμένους και περιορισμένους πόρους, με
αποτέλεσμα την πρόκληση στενώσεων (bottlenecks).
• Μερικές φορές, ο χρόνος ροής μπορεί να μειωθεί δίχως την επένδυση σε επιπρόσθετο εξοπλισμό.
-46-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών
Προτάσεις βελτίωσης
• Εκτελέστε Δραστηριότητες Παράλληλα
• Τα περισσότερα από τα βήματα σε μία διεργασία λειτουργίας εκτελούνται διαδοχικά. Μία σειριακή
προσέγγιση οδηγεί στο ότι ο χρόνος ροής όλης της διεργασίας είναι το άθροισμα των ξεχωριστών
βημάτων συν τον χρόνο μεταφοράς και το χρόνο αναμονής μεταξύ των βημάτων. Χρησιμοποιώντας
μία παράλληλη προσέγγιση μπορεί να μειωθεί ο χρόνος ροής κατά 80%.
• Αλλάξτε τη Σειρά των Ενεργειών
• Τα έγγραφα και τα προϊόντα συχνά μεταφέρονται μπρος-πίσω μεταξύ μηχανημάτων, γραφείων,
κτιρίων και ούτω καθ’ εξής. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο ενδέχεται να μεταφερθεί μεταξύ δύο
γραφείων αρκετές φορές για να θεωρηθεί ή να υπογραφεί. Αν διαφοροποιηθεί η σειρά μερικών
από αυτές τις ενέργειες, ίσως καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της διεργασίας, όταν
το έγγραφο φτάσει στο κτίριο για πρώτη φορά.
• Μειώστε τις Παύσεις
• Πολλές διεργασίες εκτελούνται με σχετικά μεγάλα διαλείμματα στο ενδιάμεσο.
-47-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Σύνοψη
• Σήμερα παρατηρείται μετάβαση των οργανισμών από «προϊόντο-κεντρικοί» σε «υπηρεσιο-
κεντρικοί».
• Καθώς η οικονομία των υπηρεσιών (service economy) συνεχίζει να αυξάνεται σε σχέση με τη
«φυσική» οικονομία, το ίδιο αυξάνεται και η ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση στη
διοίκηση και διαχείριση της αλυσίδας αξίας υπηρεσιών.
• Ενώ το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αλλάξει αναφορικά με την περίπτωση της παροχής
υπηρεσιών (σε σχέση με την περίπτωση των προϊόντων), οι θεμελιώδεις αρχές διοίκησης και
διαχείρισης της αλυσίδας αξίας εξακολουθούν να ισχύουν.
• Προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών, απαιτείται αξιολόγηση της απόδοσης.
• Η απόδοση αξιολογείται σε πολλαπλά επίπεδα, ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόδοση
σε όλες τις συνιστώσες της βιωσιμότητας κρίνεται αναγκαία.
• Απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός των διεργασιών για την παροχή υπηρεσιών, με σωστή
απόδοση.
-48-
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής
QMSCERT
Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία
• Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th Eds.). Harlow: Pearson Education
Limited.
• Jacobs, F.R., Chase, R.B. (2012). Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Nicosia, Cyprus:
Broken Hill Publisher Ltd.
• Rosing, M. von, White, S., Cummins, F. and Man, H. de, (2015). Business Process Model and
Notation—BPMN, Ιn: Rosing, M. von, Scheel, H. von and Scheer, A.-W. (Eds.), The Complete Business
Process Handbook, Morgan Kaufmann, Amsterdam, pp. 433-457.
• Slack, N., Brandon-Jones, A., Johnston, R. (2016). Operations Management (8th Eds.). Harlow: Pearson
Education Limited.
-49-
1 von 49

Recomendados

Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf von
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfssuser9421c7
13 views49 Folien
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf von
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfssuser9421c7
100 views49 Folien
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf von
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfssuser9421c7
34 views56 Folien
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf von
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfΑνάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdf
Ανάλυση και Μοντελοποίηση Επιχειρηματικών Διαδικασιών.pdfssuser9421c7
47 views55 Folien
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfssuser9421c7
118 views43 Folien
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfssuser9421c7
7 views43 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf

Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf von
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfssuser9421c7
18 views41 Folien
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfssuser9421c7
17 views46 Folien
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek) von
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)George Koulogiannis
603 views110 Folien
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf von
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfΔιοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfssuser9421c7
169 views41 Folien
Νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων von
 Νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων Νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων
Νέο σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλωνMinistry of Administrative Reconstruction
2.3K views18 Folien
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfssuser9421c7
165 views30 Folien

Similar a Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf(20)

Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdfΔιοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
Διοίκηση Ποιότητας_Αρχές και Πρότυπα .pdf
ssuser9421c718 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c717 views
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek) von George Koulogiannis
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)
IT management principles - Prince 2 and ITIL Frameworks (Greek)
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdfΔιοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
Διοίκηση Ποιότητας Αρχές και πρότυπα εφαρμογής.pdf
ssuser9421c7169 views
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf von ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων.pdf
ssuser9421c7165 views
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf von ssuser9421c7
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdfΔιάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
Διάθεση και διαχείριση πόρων.pdf
ssuser9421c716 views
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης von Katerina Tsakmakidou
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Project Management.pdf von ssuser9421c7
Project Management.pdfProject Management.pdf
Project Management.pdf
ssuser9421c7109 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c714 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c742 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c722 views
Μodel of maturity and capacity integration von George Kara
Μodel of maturity and capacity integrationΜodel of maturity and capacity integration
Μodel of maturity and capacity integration
George Kara59 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c730 views
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου von OTS SA
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
«Ηλεκτρονική Διαχείριση Διαδικασιών», Αναστασία Παπαδοπούλου
OTS SA107 views
Διαχείριση Διαδικασιών - BPM von Marina Gavrilaki
Διαχείριση Διαδικασιών - BPMΔιαχείριση Διαδικασιών - BPM
Διαχείριση Διαδικασιών - BPM
Marina Gavrilaki91 views

Más de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf von
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
14 views40 Folien
Χρηματοδότηση.pdf von
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 views26 Folien
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf von
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 views27 Folien
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 Folien
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf von
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 Folien
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfssuser9421c7
16 views24 Folien

Más de ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c714 views
Χρηματοδότηση.pdf von ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf von ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf von ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 views
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx von ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf von ssuser9421c7
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
ssuser9421c724 views
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf von ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 views
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf von ssuser9421c7
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
ssuser9421c719 views
Πλαίσια Προσόντων.pdf von ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf von ssuser9421c7
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
ssuser9421c743 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf von ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf von ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c787 views
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 views
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf von ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 views

Último

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf2lykkomo
183 views1 Folie
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf von
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
26 views6 Folien
Politexneio_2023.pptx von
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
12 views6 Folien
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxssuser86b52c
5 views71 Folien
Αιολική Γη von
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική ΓηDimitra Mylonaki
31 views25 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
25 views5 Folien

Último(20)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf von 2lykkomo
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdfΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΤΕΛΙΚΟ_01.12.2023.pdf
2lykkomo183 views
Politexneio_2023.pptx von 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist12 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c5 views
Έγκυρη ενημέρωση von ssuser43d27b
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b18 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist33 views
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. von ssuser43d27b
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ssuser43d27b7 views
ATT00004.pdf von 2dimkoryd
ATT00004.pdfATT00004.pdf
ATT00004.pdf
2dimkoryd104 views
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki16 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c5 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c5 views
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf von Chrisa Kokorikou
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdfΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
ΟΜΑΔΑ 1η- ΠΕΝΤΕΛΗ(ΠΑΛΑΙΑ).pdf
Chrisa Kokorikou27 views
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx von 7gymnasiokavalas
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptxΕκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Ναυτικό Μουσείο Καβάλας.pptx
7gymnasiokavalas17 views

Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Μαθησιακά Αποτελέσματα Κατανόηση και Επίτευξη Στο πέρας το μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος αναμένεται να: • κατανοεί τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών, • κατηγοριοποιεί τις υπηρεσίες, • αναλύει υπηρεσίες, • κατανοεί βασικές αρχές σχεδιασμού οργανισμών παροχής υπηρεσιών, • υπολογίζει την αποδοτικότητα υπηρεσιών, • διερευνά παρεμβάσεις βελτίωσης της απόδοσης υπηρεσιών. -2-
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Περιεχόμενα • Εισαγωγή • Φύση Υπηρεσιών • Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών • Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών • Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών • Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών • Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών • Ανάλυση Διαδικασιών • Ουρές Αναμονής • Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών • Σύνοψη. -3-
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εισαγωγή Σημασία • Στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες, οι υπηρεσίες συχνά αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Gross Domestic Product, GDP). Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο ο τομέας των υπηρεσιών έχει αυξηθεί σχεδόν στο 70-80% της συνολικής οικονομίας. • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολο της, ο τομέας των υπηρεσιών αντιπροσωπεύει πάνω από το 70% της οικονομικής δραστηριότητας. Πηγή: Παγκόσμια Τράπεζα (2021). Διαθέσιμο σε: https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?end=2020&start=1990&view= map&year=2020 -4-
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Εισαγωγή Ανάγκη για διαφοροποίηση • Ο ανταγωνισμός των οργανισμών με βάση τη διαφοροποίηση των προσφερόμενων προϊόντων δεν είναι πλέον δυνατός ή/και αποτελεσματικός. Επιπλέον, οι δημόσιοι οργανισμοί ανταγωνίζονται/αξιολογούνται με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον πολίτη. • Διαφοροποίηση με βάση τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ως παράγοντας ανάπτυξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. • Η υπηρεσία σχετίζεται με τη διαδικασία ανάπτυξης σχέσεων με τους πελάτες μέσω της παροχής προστιθέμενης αξίας. Αυτή η προστιθέμενη αξία σχετίζεται με την απόδοση των διαδικασιών της αλυσίδας αξίας και μπορεί να λάβει πολλές μορφές, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών διανομής (delivery services), υπηρεσίες υποστήριξης μετά την πώληση (after-sales services), οικονομικά πακέτα στήριξης (financial packages), τεχνική υποστήριξη (technical support), και ούτω καθεξής. -5-
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Φύση Υπηρεσιών Τρίγωνο υπηρεσιών • Οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών τοποθετούν (ή πρέπει να τοποθετούν) τον πελάτη στο κέντρο όλων των αποφάσεων και ενεργειών. • Ο πελάτης είναι στο κέντρο, ενώ η στρατηγική υπηρεσιών, τα συστήματα και οι εργαζόμενοι απλά τον υπηρετούν. • Οι διαδικασίες είναι υπεύθυνες για τα συστήματα υπηρεσιών και για τη διαχείριση της εργασίας του εργατικού δυναμικού στις υπηρεσίες. Στρατηγική Υπηρεσιών Πελάτης Συστήματα Υποστήριξης Εργαζόμενοι -6-
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Φύση Υπηρεσιών Πακέτο υπηρεσιών • Κάθε υπηρεσία περιλαμβάνει ένα πακέτο υπηρεσιών (service package) που αφορά ως το σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρεται: 1. Εγκαταστάσεις υποστήριξης 2. Ευχέρεια προσφοράς αγαθών 3. Πληροφορίες 4. Φανερές υπηρεσίες 5. Κρυφές υπηρεσίες. -7-
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών Κύρια χαρακτηριστικά • Κύρια χαρακτηριστικά των υπηρεσιών είναι: ➢ Θεωρούνται άυλες υπό την έννοια ότι δεν αποτελούν φυσικά αντικείμενα όπως τα προϊόντα (π.χ., λιανικής). ➢ Παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα (συγχρονισμός). ➢ Είναι «αναλώσιμες»/«φθαρτές» υπό την έννοια ότι, σε αντίθεση με τα φυσικά προϊόντα, πρέπει να καταναλωθούν τη δεδομένη χρονική στιγμή της δημιουργίας τους και δεν μπορούν να κατασκευαστούν και να αποθηκευτούν εκ των προτέρων. ➢ Δεν επιστρέφονται στον πάροχο (π.χ., οργανισμό, προμηθευτή, πωλητή) (αδιαιρετότητα). ➢ Τείνουν να είναι ετερογενείς (ανομοιογένεια ή μεταβλητότητα) επειδή γενικά περιλαμβάνουν ανθρώπινη αλληλεπίδραση και έτσι κάθε παράδοση της υπηρεσίας μπορεί να είναι διαφορετική. ➢ Η άμεση μέτρηση της ποιότητας είναι δύσκολη. -8-
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών Διαφορές προϊόντων και υπηρεσιών Χαρακτηριστικά Προϊόντων Χαρακτηριστικά Υπηρεσιών ▪ Χειροπιαστά προϊόντα ▪ Μη χειροπιαστά προϊόντα ▪ Διακριτή η παραγωγή από την κατανάλωση ▪ Παράγονται και καταναλώνονται ταυτόχρονα ▪ Εμφανείς δραστηριότητες παραγωγής ▪ Μη εμφανείς δραστηριότητες παραγωγής ▪ Μπορούν να αποθηκευτούν ▪ Δεν μπορούν να αποθηκευτούν ▪ Διακίνηση υλικών & (ημι-)έτοιμων προϊόντων ▪ Διακίνηση πληροφορίας & αρχείων ▪ Συσσωρευμένες υποδομές (συχνά μοναδικές) ▪ Εγκατεσπαρμένες υποδομές ▪ Η θέση των εγκαταστάσεων παίζει ρόλο στο κόστος ▪ Η θέση των εγκαταστάσεων παίζει ρόλο στην επαφή με τον πελάτη ▪ Μεγάλος αριθμός προμηθευτών ▪ Μικρός αριθμός προμηθευτών ▪ Μικρή αλληλεπίδραση με τον πελάτη ▪ Υψηλή αλληλεπίδραση με τον πελάτη ▪ Βασίζονται στην τεχνολογία ▪ Βασίζονται στη γνώση ▪ Η ποιότητα μπορεί να μετρηθεί ▪ Η ποιότητα μετριέται πολύ δύσκολα -9-
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών Βαθμός επαφής με πελάτη (1/3) • Η βασική κατηγοριοποίηση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών γίνεται, σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με: i. Ποιος είναι ο πελάτης (π.χ., άτομο ή άλλοι οργανισμοί). ii. Είδος υπηρεσίας που παρέχεται (π.χ., οικονομικές, υγείας, μεταφορικές). • Ωστόσο, αυτή η κατηγοριοποίηση δεν είναι χρήσιμη για τους σκοπούς της Διοίκησης Διαδικασιών καθώς αποκαλύπτουν λίγες πληροφορίες αναφορικά με την ουσία της διαδικασίας: ➢ Στους οργανισμούς παρασκευής προϊόντων οι αντίστοιχες κατηγοριοποιήσεις αποκαλύπτουν άμεσα την ουσία της διαδικασίας. -10-
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών Βαθμός επαφής με πελάτη (2/3) • Ο πελάτης εμπλέκεται στο σύστημα παραγωγής υπηρεσιών και συνεπώς θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν και ο βαθμός επαφής του πελάτη στη δημιουργία της υπηρεσίας. • Η επαφή με τον πελάτη (customer contact) αναφέρεται στη φυσική παρουσία του πελάτη στο σύστημα. • Η δημιουργία της υπηρεσίας (creation of service) αναφέρεται στην εργασιακή διαδικασία που ενυπάρχει στην παροχή της ίδιας της υπηρεσίας. • Ο βαθμός επαφής (extent of contact) ορίζεται ως το ποσοστό του χρόνου που ο πελάτης πρέπει να βρίσκεται στο σύστημα, σε συνάρτηση με το συνολικό χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας. -11-
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών Βαθμός επαφής με πελάτη (3/3) • Τα συστήματα υπηρεσιών που έχουν υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (high degree of customer contact) είναι δύσκολο να να ελεγχθούν και να εξορθολογικοποιηθούν σε σχέση με τα συστήματα υπηρεσιών που έχουν χαμηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (low degree of customer contact): ➢ Π.χ., Γραφείο υποκαταστήματος (Σύστημα Υψηλής Επαφής) ➢ Π.χ., Κέντρο ελέγχου διαδικασία (Σύστημα Χαμηλής Επαφής). • Στα συστήματα υπηρεσιών που έχουν υψηλό βαθμό επαφής με τον πελάτη (high degree of customer contact), ο πελάτης μπορεί να επηρεάσει το χρόνο της ζήτησης, την ακριβή φύση της υπηρεσίας, και την ποιότητα της υπηρεσίας καθώς εμπλέκεται στην όλη διαδικασία. -12-
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Λειτουργική Κατηγοριοποίηση Υπηρεσιών Αποφάσεις σχεδιασμού Απόφαση Σχεδιασμού Σύστημα Υψηλής Επαφής Σύστημα Χαμηλής Επαφής • Τοποθεσία Εγκαταστάσεων Οι διαδικασίες πρέπει να είναι κοντά στον πελάτη. Οι διαδικασίες πρέπει να τοποθετούνται κοντά στον εξοπλισμό, στη μεταφορά, ή στην εργασία. • Χωροταξική Διάταξη Εγκαταστάσεων Οι εγκαταστάσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις φυσικές και ψυχολογικές ανάγκες και προσδοκίες του πελάτη. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα της παραγωγής. • Σχεδιασμός Προϊόντων Το περιβάλλον, καθώς και το φυσικό προϊόν, καθορίζουν τη φύση της υπηρεσίας. Ο πελάτης δεν βρίσκεται στο περιβάλλον των υπηρεσιών, με αποτέλεσμα το προϊόν να καθορίζεται από λιγότερες ιδιότητες. • Σχεδιασμός Διαδικασίας Τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής έχουν έναν άμεσο, απευθείας αντίκτυπο στον πελάτη. Ο πελάτης δεν εμπλέκεται στην πλειονότητα των βημάτων της διαδικασίας. • Προγραμματισμός Ο πελάτης παραβρίσκεται στον προγραμματισμό της παραγωγής και πρέπει να φιλοξενηθεί. Ο πελάτης ασχολείται κυρίως με τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης. • Χρονικά Κριτήρια Ο χρόνος των υπηρεσιών εξαρτάται από τις ανάγκες του πελάτη, με αποτέλεσμα τα χρονικά κριτήρια να είναι εγγενώς χαλαρά. Η εργασία επιτελείται με βάση υποκατάστατα του πελάτη, με αποτέλεσμα τα χρονικά κριτήρια να είναι αυστηρά. -13-
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Γενικά στοιχεία (1/2) • Ένα βασικό χαρακτηριστικό των υπηρεσιών είναι ότι: Δεν μπορεί να προκύψει απόθεμα υπηρεσιών. • Οι υπηρεσίες πρέπει να ανταποκρίνονται στη ζήτηση καθώς αυτή αυξάνεται: ➢ Π.χ., Γεύμα σε ένα εστιατόριο. ➢ Π.χ., Επίσκεψη στον κινηματογράφο το Σάββατο βράδυ. • Σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό υπηρεσιών: «Σε τι δυναμικότητα στοχεύουμε;» -14-
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Γενικά στοιχεία (2/2) • Σημαντική παράμετρος κατά το σχεδιασμό υπηρεσιών: «Σε τι δυναμικότητα στοχεύουμε;» • Υψηλή δυναμικότητα, μεγαλύτερη του αναγκαίου, οδηγεί σε υπέρμετρο κόστος. • Χαμηλή δυναμικότητα, χαμηλότερη του αναγκαίου, οδηγεί σε χαμένες πωλήσεις και απώλεια πελατών. -15-
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών (1/2) • Ένα σημαντικό ζήτημα στην ανάπτυξη καινούριων υπηρεσιών ή στην τροποποίηση υφισταμένων είναι αυτό της προσαρμογής. • Τρεις γενικοί παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών: 1. Καταλληλότητα υπηρεσίας 2. Λειτουργική ανταπόκριση 3. Οικονομικός αντίκτυπο. -16-
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Παράγοντες σχεδιασμού υπηρεσιών (2/2) • Καταλληλότητα Υπηρεσίας – Η καινούρια υπηρεσία θα πρέπει να ταιριάζει με την παρούσα καταλληλότητα υπηρεσιών στον πελάτη. • Λειτουργική Ανταπόκριση – Ακόμα και οι καλύτερες ιδέες περί υπηρεσιών απαιτούν λειτουργική ανταπόκριση για να υλοποιηθούν. • Οικονομικός Αντίκτυπος – Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση μιας καινούριας υπηρεσίας είναι δαπανηρή και πρέπει να τεκμηριωθεί οικονομικά. -17-
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών Παράγοντες (1/4) • Η δυναμικότητα παροχής υπηρεσιών, σε αντίθεση με συστήματα παραγωγής, εξαρτάται πιο πολύ από τους παράγοντες: – του χρόνου, – της τοποθεσίας, και – υπόκειται σε ακανόνιστες διακυμάνσεις της ζήτησης. • Επιπλέον, η χρησιμότητα της υπηρεσίας επιδρά άμεσα στην ποιότητά της. -18-
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών Παράγοντες – Χρόνος (2/4) • Χρόνος • Αντίθετα με τα υπόλοιπα προϊόντα, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν για να χρησιμοποιηθούν αργότερα. Γι’ αυτό, λοιπόν, η διοίκηση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών πρέπει να αντιμετωπίζει το χρόνο ως μια από τις προμήθειές του. Η δυναμικότητα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε μια υπηρεσία να παρέχεται όποτε υπάρχει ανάγκη. • Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατό να δοθεί σε έναν πελάτη μια κενή θέση της προηγούμενης πτήσης αν αυτή η πτήση είναι γεμάτη. Ούτε είναι δυνατόν κάποιος πελάτης να αγοράσει μια θέση για μια πτήση μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας και να την πάρει σπίτι του για να την χρησιμοποιήσει κάποια άλλη φορά. -19-
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών Παράγοντες – Τοποθεσία (3/4) • Τοποθεσία • Στην παροχή υπηρεσιών με άμεση επαφή, το σημείο παροχής της υπηρεσίας πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στον πελάτη. Στο βιομηχανικό κλάδο, πρώτα γίνεται η παραγωγή του προϊόντος και μετά αυτό διανέμεται στους πελάτες. Στον κλάδο παροχής υπηρεσιών μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Η ικανότητα παροχής της υπηρεσίας πρέπει πρώτα να προσφερθεί τον πελάτη (είτε με τη φυσική παρουσία είτε μέσω κάποιου μέσου, όπως το τηλέφωνο) και έπειτα να παραχθεί η υπηρεσία. • Για παράδειγμα, ένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο ή αυτοκίνητο που βρίσκεται σε άλλη πόλη δεν έχει χρησιμότητα για τον πελάτη – η υπηρεσία πρέπει πάντα να παρέχεται όταν και όπου τη χρειάζεται ο πελάτης. -20-
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σχεδιασμός Δυναμικότητας Υπηρεσιών Παράγοντες – Ζήτηση (4/4) • Μεταβλητότητα της Ζήτησης • Η μεταβλητότητα της ζήτησης στην παροχή μιας υπηρεσίας είναι πολύ μεγαλύτερη απ’ ότι αυτή ενός συστήματος παραγωγής προϊόντων και αυτό συμβαίνει διότι: 1. Οι υπηρεσίες δεν μπορούν να αποθηκευτούν. → Τα αποθέματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εξισορροπήσουν τη ζήτηση. 2. Οι πελάτες έρχονται σε απευθείας επαφή με το σύστημα παραγωγής, και μπορεί να έχουν διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικά επίπεδα εξοικείωσης με το σύστημα και να απαιτούν διαφορετικό αριθμό συναλλαγών. 3. Ο παράγοντας που αυξάνει τη μεταβλητότητα στη ζήτηση των υπηρεσιών είναι το γεγονός ότι η ζήτηση επηρεάζεται άμεσα από την καταναλωτική συμπεριφορά. -21-
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών • Η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών σε υπηρεσίες δεν είναι μια απλή έννοια: 1. Είναι πολύπλευρη υπό την οπτική ότι ένας μόνο δείκτης μέτρησης απόδοσης (key performance indicator, KPI) δεν μπορεί ποτέ να επικοινωνήσει πλήρως την «επιτυχία» ή «αποτυχία» των πολύπλοκων επιχειρησιακών λειτουργιών σε μία αλυσίδα αξίας υπηρεσιών. Πολλαπλοί δείκτες απόδοσης απαιτούνται για να αποδώσουν μία ρεαλιστική επισκόπηση των διαφόρων πτυχών των εκάστοτε επιχειρησιακών λειτουργιών. 2. Η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών μπορεί να αξιολογηθεί σε τρία επίπεδα: i. Σε ευρύ, μακροπρόθεσμο, κοινωνικό επίπεδο (societal level) χρησιμοποιώντας την ιδέα του «τριπλού αποτελέσματος» (triple bottom line). ii. Σε στρατηγικό επίπεδο (strategic level) αξιολογώντας τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να επιτευχθεί η στρατηγική ενός οργανισμού. iii. Σε επιχειρησιακό επίπεδο (operational level), χρησιμοποιώντας τους πέντε «στόχους απόδοσης» επιχειρησιακών λειτουργιών. -22-
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Απόδοση βιωσιμότητας • Οι αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο οποιασδήποτε επιχειρησιακής λειτουργίας και ο τρόπος με τον οποίο καθορίζουν τις καθημερινές δραστηριότητές, επηρεάζει ένα εύρος ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders). Σε διοικητικές υπηρεσίες ο άμεσα ενδιαφερόμενος είναι ο πολίτης. • Η ιδέα της απόδοσης σε κοινωνικό επίπεδο δεν αφορά απλώς τη σύνδεση μεταξύ των οργανισμών και της κοινωνίας στην οποία λειτουργούν. Αφορά ότι οι οργανισμοί πρέπει να αποδεχτούν ότι φέρουν κάποια ευθύνη για τον αντίκτυπο που έχουν στην κοινωνία και επομένως πρέπει να εξισορροπούν τις εξωτερικές «κοινωνικές» συνέπειες των δραστηριοτήτων τους με τις «εσωτερικές» συνέπειες (π.χ., κέρδος). • Απόδοση στις τρεις διαστάσεις της βιωσιμότητας: ➢ Οικονομική ➢ Περιβαλλοντική ➢ Κοινωνική. -23-
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Κοινωνικό επίπεδο • Κοινωνική Επίπεδο • Η απόδοση σε κοινωνικό επίπεδο αφορά: ➢ Ασφάλεια των πελατών από προϊόντα και υπηρεσίες. ➢ Επίπτωση στην απασχόληση από την εγκατάσταση/τοποθεσία ενός οργανισμού (π.χ., διοικητικού) και την ανάπτυξη επιχειρησιακών λειτουργιών. ➢ Επιπτώσεις της εξωτερικής ανάθεσης (outsourcing) στην απασχόληση. ➢ Επαναλαμβανόμενη ή αλλοτριωτική εργασία. ➢ Ασφάλεια του προσωπικού και άγχος στο χώρο εργασίας. ➢ Μη εκμετάλλευση προμηθευτών αναπτυσσόμενων χωρών. -24-
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Στρατηγικό επίπεδο • Αν αξιολογείται η απόδοση των επιχειρησιακών λειτουργιών αναφορικά με υπηρεσίες, είναι λογικό να εξετάζεται το πώς αυτή επηρεάζει την οικονομική στρατηγική του εκάστοτε οργανισμού/επιχείρησης. • Σε στρατηγικό επίπεδο, υπάρχουν πέντε πτυχές της οικονομικές απόδοσης που σχετίζονται με τις επιχειρησιακές λειτουργίες: 1. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει το κόστος. 2. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει τα έσοδα. 3. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει το απαιτούμενο επίπεδο επένδυσης. 4. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει τον κίνδυνο λειτουργικής αποτυχίας. 5. Η διαχείριση των επιχειρησιακών λειτουργιών επηρεάζει την ικανότητα κατασκευής και τις δυνατότητες στις οποίες βασίζεται η μελλοντική καινοτομία. -25-
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (1/5) • Πέντε στόχοι απόδοσης λειτουργιών υπηρεσιών σε επιχειρησιακό επίπεδο: 1. Ποιότητα (quality) 2. Ταχύτητα (speed) 3. Αξιοπιστία (dependability) 4. Ευελιξία (flexibility) 5. Κόστος (cost). -26-
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (2/5) • Ποιότητα ➢ Ως «ποιότητα» ορίζεται η συνεπής συμμόρφωση με τις προσδοκίες των πολιτών, με άλλα λόγια «κάνω τα πράγματα σωστά», αλλά τα «πράγματα» που πρέπει να κάνει σωστά μία επιχειρησιακή λειτουργία διαφέρουν ανάλογα με το είδος της λειτουργίας. ➢ Η «ποιότητα» είναι το πιο ορατό μέρος αυτού που παράγει μία επιχειρησιακή λειτουργία. Αποτελεί την άμεση διεπαφή των διοικητικών υπηρεσιών με τον πολίτη. ➢ Η «ποιότητα» είναι άμεσα κατανοητή από τον πελάτη/πολίτη την οποία αξιολογεί. ➢ Η «ποιότητα» έχει σημαντική επιρροή στην ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκεια των πολιτών. Εάν στην αντίληψη των πολιτών μία υπηρεσία είναι υψηλής ποιότητας, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ο πολίτης να χρησιμοποιήσει πάλι τις υπηρεσίες με ευχαρίστηση. -27-
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (3/5) • Ταχύτητα ➢ Ως «ταχύτητα» ορίζεται το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ της ζήτησης υπηρεσιών από τους πολίτες και τη στιγμή παραλαβής τους. ➢ Όσο πιο γρήγορα μπορούν οι πολίτες να έχουν στη διάθεση τους μία υπηρεσία, τόσο πιο πιθανό είναι να το εντάξουν στο γνωστικό επίπεδο προτίμησης τους, χωρίς αρνητικές προκαταλήψεις. -28-
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (4/5) • Αξιοπιστία ➢ Ως «αξιοπιστία» ορίζεται το γεγονός της ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων εγκαίρως ώστε οι πολίτες να λαμβάνουν υπηρεσίες ακριβώς όταν τις χρειάζονται, ή τουλάχιστον όταν δόθηκε η αντίστοιχη δέσμευση παράδοσης. ➢ Οι πελάτες/πολίτες μπορούν να κρίνουν μόνο την «αξιοπιστία» μιας λειτουργίας μετά την παράδοση της υπηρεσίας. ➢ Αρχικά, η «αξιοπιστία» μπορεί να μην επηρεάζει την πιθανότητα οι πολίτες να επιλέξουν την υπηρεσία – την έχουν ήδη «καταναλώσει». Με την πάροδο του χρόνου, ωστόσο, η «αξιοπιστία» μπορεί να υπερισχύσει όλων των υπόλοιπων κριτηρίων απόδοσης. ➢ Παραδείγματος χάρις, ανεξάρτητα από το πόσο φθηνή ή γρήγορη είναι μια υπηρεσία ασικών συγκοινωνιών (π.χ., το λεωφορείο), εάν η υπηρεσία είναι πάντα αργή ή τα λεωφορεία είναι πάντα πλήρεις, τότε οι δυνητικοί επιβάτες πιθανότατα θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες από άλλα μέσα μεταφοράς (π.χ., ταξί). -29-
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο (5/5) • Ευελιξία ➢ Ως «ευελιξία» ορίζεται η ικανότητα αλλαγής της επιχειρησιακής λειτουργίας με κάποιο τρόπο (ως προς τι κάνει, πως το κάνει, πότε την κάνει). ➢ Οι πολίτες χρειάζονται οι λειτουργίες να μεταβάλλονται, ώστε να ικανοποιούνται τέσσερις τύποι απαιτήσεων: 1. ευελιξία υπηρεσίας – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να εισάγει νέες ή τροποποιημένες υπηρεσίες, 2. ευελιξία μείξης – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να παράγει ένα ευρύ φάσμα ή μείγμα υπηρεσιών, 3. ευελιξία όγκου – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να αλλάζει το επίπεδο δραστηριοτήτων για την παραγωγή διαφορετικών όγκων υπηρεσιών με το χρόνο, 4. ευελιξία παράδοσης – η ικανότητα της επιχειρησιακής λειτουργίας να μεταβάλλει το χρόνο παράδοσης των υπηρεσιών. -30-
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο, Κόστος (1/2) • Η «παραγωγικότητα» είναι η αναλογία της εκροής (εξόδου) μίας επιχειρησιακής λειτουργίας προς τις απαιτήσεις για την παραγωγή του (την είσοδο του): 𝚷𝛂𝛒𝛂𝛄𝛚𝛄𝛊𝛋𝛐𝛕𝛈𝛕𝛂 = 𝚬𝛋𝛒𝛐𝛈 𝚬𝛑𝛊𝛘𝛆𝛊𝛒𝛈𝛔𝛊𝛂𝛋𝛚𝛎 𝚲𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛚𝛎 𝚬𝛊𝛔𝛒𝛐𝛈 𝚬𝛑𝛊𝛘𝛆𝛊𝛒𝛈𝛔𝛊𝛂𝛋𝛚𝛎 𝚲𝛆𝛊𝛕𝛐𝛖𝛒𝛄𝛊𝛚𝛎 -31-
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Αλυσίδες αξίας υπηρεσιών – Επιχειρησιακό επίπεδο, Κόστος (2/2) • Μια διοικητική μονάδα παροχής υπηρεσιών διαθέτει πέντε εργαζομένους και εξυπηρετεί 200 πολίτες την εβδομάδα. Κάθε εργαζόμενος εργάζεται 35 ώρες την εβδομάδα. Τα συνολικά έξοδα της διοικητικής μονάδας για μισθοδοσία είναι €3.900 και τα συνολικά γενικά έξοδα της είναι €2.000 την εβδομάδα. Ποια είναι η παραγωγικότητα της διοικητικής μονάδας από άποψη εργαζομένων; • Η παραγωγικότητα της διοικητικής μονάδας από άποψη εργαζομένων υπολογίζεται ως: Παραγωγικοτητα Εργαζομενων = 200 5 = 40 πολιτες/εργαζομενο/εβδομαδα -32-
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Απόδοση Επιχειρησιακών Λειτουργιών Ποσοτικοποίηση απόδοσης • Έχοντας ορίσει τα τρία επίπεδα απόδοσης επιχειρησιακών λειτουργιών, κάθε οργανισμός/επιχείρηση καλείται να μετρήσει πόσο αποδίδει. Αυτή η διαδικασία αφορά την ποσοτικοποίηση της απόδοσης επιχειρησιακών λειτουργιών. • Απαιτούνται κάποιοι δείκτες μέτρησης απόδοσης (key performance indicators, KPIs). Χωρίς ποσοτική αξιολόγηση της απόδοσης, δεν είναι δυνατό να ασκηθεί οποιοσδήποτε έλεγχος ώστε εν συνεχεία να προκύψουν βελτιώσεις. • Η μέτρηση της απόδοσης αφορά τρία γενικά ζητήματα: ➢ Ποιοι παράγοντες πρέπει να συμπεριληφθούν ως μέτρα απόδοσης; ➢ Ποια είναι τα πιο σημαντικά μέτρα απόδοσης; ➢ Ποια λεπτομερή μέτρα να χρησιμοποιούνται; -33-
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Νόμος του Little (1/3) • Τα απλά συστήματα παροχής υπηρεσιών μπορούν να αναλυθούν γρήγορα, χρησιμοποιώντας έναν κανόνα, γνωστό ως Νόμο του Little (Little’s Law). • Γενικά, ο Νόμος του Little πληροφορεί ότι υπάρχει μία μακροχρόνια σχέση μεταξύ αποθέματος, ρυθμού παραγωγής προϊόντων και μέσου χρόνου ροής ενός συστήματος παραγωγής σε σταθερή κατάσταση: ➢ «Σταθερή κατάσταση» σημαίνει ότι κατά τη διάρκεια μιας μακράς χρονικής περιόδου η ποσότητα που παράγεται στο εργοστάσιο ισούται με την ποσότητα που αποστέλλεται στους πελάτες. • Η μαθηματική σχέση: Απόθεμα = Ρυθμός Παραγωγής Προϊόντων × Χρόνος Ροής • ονομάζεται Νόμος του Little (Little’s Law). -34-
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Νόμος του Little (2/3) • Ο Νόμος του Little είναι στην πραγματικότητα πολύ πιο γενικός από έναν απλό τρόπο μετατροπής μονάδων. Μπορεί να εφαρμοστεί σε απλούς σταθμούς εργασίας, σε γραμμές παραγωγής με πολλαπλά βήματα, εργοστάσια ή ακόμα και ολόκληρες εφοδιαστικές αλυσίδες. • Επιπλέον, ο Νόμος του Little έχει εφαρμογή σε διεργασίες με ποικιλομορφία ως προς το ρυθμό άφιξης (ή ρυθμό ζήτησης) και το χρόνο διεκπεραίωσης. • Μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ή πολλαπλά συστήματα παραγωγής. Έχει εφαρμογή ακόμα και σε μη παραγωγικά συστήματα, όπου το απόθεμα αντιπροσωπεύει ανθρώπους, οικονομικές παραγγελίες ή άλλα πράγματα. -35-
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Νόμος του Little (3/3) • Αναφορικά με υπηρεσίες, η μαθηματική σχέση: Απόθεμα = Ρυθμός Εξυπηρέτησης × Χρόνος Ροής • ονομάζεται Νόμος του Little (Little’s Law). ➢ Ο ρυθμός εξυπηρέτησης είναι ο μακροχρόνιος μέσος ρυθμός που κινούνται οι μονάδες (οι εξυπηρετούμενοι πολίτες) μέσω της διεργασίας. ➢ Ο χρόνος ροής είναι ο χρόνος που χρειάζεται μία μονάδα για να κινηθεί από την έναρξη μέχρι το τέλος της διεργασίας. -36-
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Παράδειγμα εφαρμογής – Εκφώνηση • Έστω σε μια δημόσια υπηρεσία οι πολίτες προσέρχονται να εξυπηρετηθούν την ίδια ώρα. Η διοίκηση έχει συλλέξει δεδομένα, και αναμένει την ακόλουθη κατανομή για τους πολίτες που καταφθάνουν. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού είναι από τις 11:30 π.μ. μέχρι τις 13:30 μ.μ. Οι πολίτες κάθονται μόνο μέχρι τις 13:00 μ.μ. • Ποια είναι η μέγιστη δυναμικότητα της υπηρεσίας; Ώρα Αφίξεις Πολιτών 11:30 – 11:45 15 11:45 – 12:00 35 12:00 – 12:15 30 12:15 – 12:30 15 12:30 – 12:45 10 12:45 – 13:00 5 -37-
 • 38. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (1/3) • Επειδή η υπηρεσία λειτουργεί για δύο ώρες για το κοινό, και η δυναμικότητα είναι ογδόντα πολίτες ανά ώρα, δε φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα. Ωστόσο, στην πράξη, η άνιση ροή πολιτών στην υπηρεσία συνιστά πρόβλημα. • Ένας απλός τρόπος ανάλυσης της κατάστασης είναι να υπολογιστεί το πώς αναμένεται να λειτουργεί το σύστημα, ως προς τον αριθμό των πολιτών που εξυπηρετούνται και τον αριθμό αναμονής στο τέλος κάθε δεκαπεντάλεπτου διαστήματος. Επειδή υπάρχουν μόνο σαράντα θέσεις εξυπηρέτησης, όταν η αθροιστική διαφορά ενός δεκαπεντάλεπτου διαστήματος είναι μεγαλύτερη του σαράντα, σχηματίζεται ουρά. • Όταν και οι σαράντα θέσεις εξυπηρέτησης είναι κατειλημμένες, το σύστημα λειτουργεί στο όριο της δυναμικότητας του. Ο χρόνος κύκλου για την υπηρεσία είναι σαράντα πέντε δευτερόλεπτα ανά πολίτη τη φορά. -38-
 • 39. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (2/3) Χρονική Περίοδος Πολίτες που έρχονται σε κάθε περίοδο (αθροιστική) [Α] Πολίτες που αποχωρούν σε κάθε περίοδο (αθροιστική) [Β] Πολίτες που κάθονται ή περιμένουν να εξυπηρετηθούν (στο τέλος της χρονικής περιόδου) [Γ] Γραφεία σε χρήση (στο τέλος της χρονικής περιόδου) [Δ] Πολίτεςσε αναμονή (στο τέλος της χρονικής περιόδου) [Ε] Αναμενόμενος χρόνος αναμονής (στο τέλος της χρονικής περιόδου) [Ζ] 11:30 – 11:45 15 0 15 15 11:45 – 12:00 35 (50) 0 50 40 10 7,5 λεπτά 12:00 – 12:15 30 (80) 15 65 40 25 18,75 λεπτά 12:15 – 12:30 15 (95) 20 (35) 60 40 20 15 λεπτά 12:30 – 12:45 10 (105) 20 (55) 50 40 10 7,5 λεπτά 12:45 – 13:00 5 (110) 20 (75) 35 35 13:00 – 13:30 0 (110) 35 (110) [Ζ] = 0,75 x [Ε] [Ε] = [Γ] – [Δ] [Δ] = max{40, [Γ]} [Γ] = [Α]αθρ. – [Β]αθρ. -39-
 • 40. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ανάλυση Διαδικασιών Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (3/3) • Η ανάλυση δείχνει ότι στις δώδεκα το μεσημέρι, δέκα πολίτες περιμένουν στην ουρά. • Αυτή η ουρά αυξάνει στους εικοσιπέντε πολίτες στις δώδεκα και τέταρτο. • Η ουρά μειώνεται στους δέκα πολίτες στις δώδεκα και σαράντα πέντε. 0 10 20 30 40 50 60 70 11:30 – 11:45 11:45 – 12:00 12:00 – 12:15 12:15 – 12:30 12:30 – 12:45 12:45 – 13:00 13:00 – 13:30 Πολίτες Χρόνος Πολίτες που περιμένουν θέση εξυπηρέτησης Τραπέζια διαθέσιμα στο εστιατόριο -40-
 • 41. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ουρές Αναμονής Εισαγωγή • Η κατανόηση των γραμμών ή ουρών (queues) αναμονής και ο τρόπος διαχείρισης τους είναι ο πιο σημαντικός τομέας στη διαχείριση λειτουργιών ενός οργανισμού, κυρίως στην παροχή υπηρεσιών. • Ο προϊστάμενος πρέπει να υπολογίσει το επιπλέον κόστος από την προσφορά ταχύτερων υπηρεσιών (περισσότερα γραφεία εξυπηρέτησης) σε σχέση με το γενικότερο κόστος αναμονής. -41-
 • 42. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ουρές Αναμονής Έξοδος ουρών αναμονής • Μόλις εξυπηρετηθεί ένας πολίτης από ένα γραφείο/σταθμό εξυπηρέτησης, υπάρχουν μόνο δύο πιθανές επιλογές: 1. Ο πολίτης επιστρέφει στον πληθυσμό και αμέσως ξαναγίνεται πιθανός υποψήφιος για παροχή υπηρεσίας. Για παράδειγμα, το επαναλαμβανόμενο κρυολόγημα. 2. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για την επανάληψη της παροχής της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, μια μηχανή που έχει τροποποιηθεί, έχει επισκευαστεί και υπάρχει πολύ μικρή πιθανότητα για επισκευή στο άμεσο μέλλον. -42-
 • 43. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ουρές Αναμονής Παράδειγμα εφαρμογής – Εκφώνηση • Μια δημόσια υπηρεσία σκέφτεται να δημιουργήσει ένα νέο γραφείο εξυπηρέτησης ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται άμεσα. Η διοίκηση εκτιμά ότι οι πολίτες θα φτάνουν με ρυθμό 15 την ώρα. Ο ταμίας που θα στελεχώσει τη θέση μπορεί να εξυπηρετήσει έναν πελάτη ανά 3 λεπτά. Αν υποτεθεί ότι οι αφίξεις ακολουθούν την κατανομή Poisson και η εξυπηρέτηση την εκθετική κατανομή, να βρεθούν: 1. Το ποσοστό χρήσης του ταμία. 2. Ο μέσος αριθμός πολιτών σε αναμονή. 3. Ο μέσος αριθμός πολιτών στο σύστημα. 4. Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά. 5. Ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου εξυπηρέτησης. -43-
 • 44. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ουρές Αναμονής Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (1/2) 1. Το μέσο ποσοστό χρήσης του ταμία είναι: 𝛒 = 𝛌 𝛍 = 𝛒𝛖𝛉𝛍𝛐𝛓 𝛂𝛗𝛊𝛏𝛆𝛚𝛎 𝛒𝛖𝛉𝛍𝛐𝛓 𝛆𝛏𝛖𝛑𝛈𝛒𝛆𝛕𝛈𝛔𝛈𝛓 = 𝟏𝟓 𝟐𝟎 = 𝟕𝟓% 2. Ο μέσος αριθμός πολιτών σε αναμονή είναι: 𝐋𝐪 = 𝛌𝟐 𝛍 × (𝛍 − 𝛌) = 𝟏𝟓𝟐 𝟐𝟎 × (𝟐𝟎 − 𝟏𝟓) = 𝟐, 𝟐𝟓 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛆𝛓 -44-
 • 45. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Ουρές Αναμονής Παράδειγμα εφαρμογής – Επίλυση (2/2) 3. Ο μέσος αριθμός πολιτών στο σύστημα είναι: 𝐋𝐬 = 𝛌 𝛍 − 𝛌 = 𝟏𝟓 𝟐𝟎 − 𝟏𝟓 = 𝟑 𝛑𝛐𝛌𝛊𝛕𝛆𝛓 4. Ο μέσος χρόνος αναμονής στην ουρά είναι: 𝐖𝐪 = 𝐋𝐪 𝛌 = 𝟐, 𝟐𝟓 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟏𝟓 𝛚𝛒𝛆𝛓 5. Ο μέσος χρόνος αναμονής στο σύστημα είναι: 𝐖𝐬 = 𝐋𝐬 𝛌 = 𝟑 𝟏𝟓 = 𝟎, 𝟐 𝛚𝛒𝛆𝛓 -45-
 • 46. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών Εισαγωγή • Κρίσιμες διεργασίες υπόκεινται στον πασίγνωστο κανόνα ότι «ο χρόνος είναι χρήμα». Για παράδειγμα, όσο περισσότερο περιμένει ένας πολίτης τόσο περισσότερο πιθανό είναι ο πολίτης να καταφύγει σε άλλο γραφείο εξυπηρέτησης και να διαμαρτυρηθεί. Υπάρχουν εξαιρέσεις στην παροχή υπηρεσιών, όπου ο περισσότερος χρόνος στη διεργασία μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερο κέρδος. • Κρίσιμες διεργασίες εξαρτώνται συχνά από συγκεκριμένους και περιορισμένους πόρους, με αποτέλεσμα την πρόκληση στενώσεων (bottlenecks). • Μερικές φορές, ο χρόνος ροής μπορεί να μειωθεί δίχως την επένδυση σε επιπρόσθετο εξοπλισμό. -46-
 • 47. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Μείωση Χρόνου Ροής Διεργασιών Προτάσεις βελτίωσης • Εκτελέστε Δραστηριότητες Παράλληλα • Τα περισσότερα από τα βήματα σε μία διεργασία λειτουργίας εκτελούνται διαδοχικά. Μία σειριακή προσέγγιση οδηγεί στο ότι ο χρόνος ροής όλης της διεργασίας είναι το άθροισμα των ξεχωριστών βημάτων συν τον χρόνο μεταφοράς και το χρόνο αναμονής μεταξύ των βημάτων. Χρησιμοποιώντας μία παράλληλη προσέγγιση μπορεί να μειωθεί ο χρόνος ροής κατά 80%. • Αλλάξτε τη Σειρά των Ενεργειών • Τα έγγραφα και τα προϊόντα συχνά μεταφέρονται μπρος-πίσω μεταξύ μηχανημάτων, γραφείων, κτιρίων και ούτω καθ’ εξής. Για παράδειγμα, ένα έγγραφο ενδέχεται να μεταφερθεί μεταξύ δύο γραφείων αρκετές φορές για να θεωρηθεί ή να υπογραφεί. Αν διαφοροποιηθεί η σειρά μερικών από αυτές τις ενέργειες, ίσως καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθεί μεγάλο μέρος της διεργασίας, όταν το έγγραφο φτάσει στο κτίριο για πρώτη φορά. • Μειώστε τις Παύσεις • Πολλές διεργασίες εκτελούνται με σχετικά μεγάλα διαλείμματα στο ενδιάμεσο. -47-
 • 48. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Σύνοψη • Σήμερα παρατηρείται μετάβαση των οργανισμών από «προϊόντο-κεντρικοί» σε «υπηρεσιο- κεντρικοί». • Καθώς η οικονομία των υπηρεσιών (service economy) συνεχίζει να αυξάνεται σε σχέση με τη «φυσική» οικονομία, το ίδιο αυξάνεται και η ανάγκη για μια πιο συστηματική προσέγγιση στη διοίκηση και διαχείριση της αλυσίδας αξίας υπηρεσιών. • Ενώ το επιχειρηματικό μοντέλο μπορεί να αλλάξει αναφορικά με την περίπτωση της παροχής υπηρεσιών (σε σχέση με την περίπτωση των προϊόντων), οι θεμελιώδεις αρχές διοίκησης και διαχείρισης της αλυσίδας αξίας εξακολουθούν να ισχύουν. • Προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών, απαιτείται αξιολόγηση της απόδοσης. • Η απόδοση αξιολογείται σε πολλαπλά επίπεδα, ανάλογα με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η απόδοση σε όλες τις συνιστώσες της βιωσιμότητας κρίνεται αναγκαία. • Απαιτείται κατάλληλος σχεδιασμός των διεργασιών για την παροχή υπηρεσιών, με σωστή απόδοση. -48-
 • 49. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε θέματα Διοίκησης και Στρατηγικής QMSCERT Χρησιμοποιούμενη Βιβλιογραφία • Christopher, M. (2016). Logistics & Supply Chain Management (5th Eds.). Harlow: Pearson Education Limited. • Jacobs, F.R., Chase, R.B. (2012). Διοίκηση Λειτουργιών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Nicosia, Cyprus: Broken Hill Publisher Ltd. • Rosing, M. von, White, S., Cummins, F. and Man, H. de, (2015). Business Process Model and Notation—BPMN, Ιn: Rosing, M. von, Scheel, H. von and Scheer, A.-W. (Eds.), The Complete Business Process Handbook, Morgan Kaufmann, Amsterdam, pp. 433-457. • Slack, N., Brandon-Jones, A., Johnston, R. (2016). Operations Management (8th Eds.). Harlow: Pearson Education Limited. -49-