Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf

QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Έννοια και Μέσα Επίτευξης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2
«children must be taught how to think, not what to think»
Margaret Mead (1928, p. 246) -anthropologist
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3
Μαθησιακοί Στόχοι
Με την ολοκλήρωση του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να:
• Γνωρίζει την έννοια και τις αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας
• Κατανοεί τις παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στην εποικοδομιστική μαθησιακή
θεωρία
• Ξεχωρίζει τις μαθησιακές μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της
φοιτητοκεντρικής μάθησης
• Κατανοεί τα οφέλη της εφαρμογής της φοιτητοκεντρικής μάθησης
• Γνωρίζει τους τρόπους που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν προσεγγίσεις
φοιτητοκεντρικής μάθησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4
Εισαγωγή
Φοιτητoκεντρική μάθηση σημαίνει ότι στο κέντρο είναι ο φοιτητής και τριγύρω το υπόλοιπο περιβάλλον
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η Παραδοσιακή Μάθηση
Στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική προσέγγιση (Teacher
centered), οι εκπαιδευτές συνήθως αναλαμβάνουν τον πλήρη
έλεγχο της τάξης. Υπάρχει μονομερής ροή πληροφοριών και
διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτής ειναι ο ‘ειδικός’ του γνωστικού
πεδίου, και μεταφέρει τις γνώσεις σους μαθητές του, οι οποίοι
είναι συνήθως παθητικοί δέκτες.
Οι μαθητές συνήθως μαθαίνουν μέσα απο διαλέξεις και υλικό
μελέτης.
Με την παραδοσιακή όμως μάθηση και διδασκαλίας οι μαθητές
τείνουν να χάνουν τη συγκέντρωσή τους και το ενργό
ενδιαφέρον τους. Αυτό συνεπάγεται πολλές φορές και τη μείωση
μαθησιακής απόδοσης.
5
Πηγή: OECD
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η Πυραμίδα της Μάθησης
Όπως φαινεται στην πυραμίδα της μάθησης, οι
παραδοσιακές διαλέξεις (Lecturing) και η Aνάγνωση της
ύλης (Reading) πετυχαίνουν τα χαμηλότερα ποσοστά
ουσιαστικής μάθησης.
6
Έρευνες ,οι οποίες έγιναν στο αμερικανικό ινστιτούτο
εκμάθησης στο Μειν των H.Π.Α., έδειξαν ότι ο άνθρωπος
μπορεί να μάθει και να κατανοήσει με εφτά διαφορετικές
μεθόδους. Έτσι ανέπτυξαν την “πυραμίδα μάθησης”,με βάση
την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου εκμάθησης
Η πρακτική-βιωματική άσκηση, είναι μια από τις πιό
αποτελεσματικές μεθόδους εκμάθησης.
Τα άτομα που είναι ικανά να διδάξουν σε άλλους, είναι σε
θέση να διατηρήσουν το 90% των πληροφοριών.
Πηγή: ESU (The European Students’ Union)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7
Βιωματική Μάθηση
μία μαθητοκεντρική τεχνική
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8
Η βιωματική μάθηση είναι μια φιλοσοφία και
μεθοδολογία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί
εμπλέκονται σκόπιμα με τους μαθητές σε
άμεσες εμπειρίες και εστιασμένο
προβληματισμό προκειμένου να αυξήσουν τις
γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να
αποσαφηνίσουν αξίες.
Πηγή: Association for Experiential Education
Η βιωματική μάθηση αναφέρεται επίσης ως
μάθηση μέσω της δράσης, μάθηση μέσω της
πράξης, μάθηση μέσω της εμπειρίας και
μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της
εξερεύνησης.
Βιωματική Μάθηση
Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε
άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (project), την
παρατήρηση (observation) αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές
εξειδικευμένες δραστηριότητες
μία μαθητοκεντρική τεχνική
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η Ανάγκη για Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Οι σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για για πιο ενεργητικούς, δημιουργικούς και με
κριτική σκέψη πολίτες, καθώς και διακήρυξη της Μπολόνια (1999), η οποία τόνιζε την ανάγκη
αναδιαρθρώσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οδήγησαν σταδιακά στην υιοθέτηση της
φοιτητοκεντρικής προσέγγισης από τα Πανεπιστήμια.
9
Πηγή: OECD
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στο δρόμο για τη Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης
της Προοδευτικής Εκπαίδευσης και των επιρροών των ψυχολόγων της εποχής, οδήγησαν
μερικούς εκπαιδευτικούς να αναθεωρήσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης και
διδασκαλίας.
Στοχαστές όπως ο John Theororidou Syrma, Dewey, o Jean Piaget, Carl Rogers και ο Lev
Vygotsky μελέτησαν τον τρόπο μάθησης των παιδιών, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη
μαθητοκεντρική μάθηση.
Η έννοια της μάθησης αυτής προέκυψε και από τις μελέτες του Γερμανού παιδαγωγού
Friedrich Fröbel, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη
διαδικασία ωρίμανσης των μαθητών αλλά να τους καθοδηγούν σε αυτήν.
10
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Στο δρόμο για τη Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Η ουσία λοιπόν της μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής είναι ότι οι εκπαιδευτές δεν είναι πάροχοι
γνώσεων, αλλά διευκολυντές της μάθησης.
Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη
δημιουργία και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος.
Οι εκπαιδευτές μαθαίνουν και υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές από ένα ευρύ φάσμα
δραστηριοτήτων που είναι ιδανικές για την εκπλήρωση των αναγκών και των προσδοκιών των
μαθητών.
11
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Η βασική αρχή της φοιτητοκεντρικής μάθησης είναι να δίνεται στους
εκπαιδευόμενους ο έλεγχος τόσο του περιεχομένου του μαθήματος όσο και της
μεθόδου μάθησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του
ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς (δασκαλοκεντρική μάθηση) στους
μαθητές.
12
Ενεργή εμπλοκή των φοιτητών στην
εκπαιδευτική διαδικασία
Διαλογική σχέση των φοιτητών με
τους εκπαιδευτικούς.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Φοιτητοκεντρική Μάθηση
Η φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση
των κινήτρων των φοιτητών, στην αυτοαξιολόγηση και στην ενεργή συμμετοχή
τους στη μαθησιακή διαδικασία.
Αυτή συνεπάγεται τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων
σπουδών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους.
13
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Βασικές Αρχές της Φοιτητοκεντρικής Μάθησης
Η εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας μεταξύ άλλων:
• σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και φροντίζει τις ποικίλες ανάγκες τους, υιοθετώντας ευέλικτες
μαθησιακές κατευθύνσεις
• μελετά και χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους παράδοσης, ανάλογα με την περίπτωση
• χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο
• αξιολογεί τακτικά τους τρόπους παράδοσης και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων και επεμβαίνει
ρυθμιστικά για τη βελτίωσή τους
• αξιολογεί τακτικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από
την αξιολόγησή του από τους φοιτητές
• ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει την επαρκή καθοδήγηση και την
υποστήριξή του από τον καθηγητή
• προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό στη σχέση φοιτητή – καθηγητή
• εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων
14
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Οι Ρίζες της Φοιτητοκεντρικής Μάθησης
Η φοιτητοκεντρική μάθηση βασίζεται στον εποικοδομισμό (constructivism), ως
μια θεωρία μάθησης, o οποίoς υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι οικοδομούν
και επανοικοδομούν τη γνώση προκειμένου να μάθουν αποτελεσματικά, με τη
γνώση να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά όταν αποτελεί μέρος μιας
δραστηριότητας.
15
Δηλαδή, οι εκπαιδευόμενοι μέσω των εμπειριών
τους οικοδομούν σταδιακά τη γνώση.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Ο όρος εποικοδομισμός (constructivism) προέρχεται από την
αγγλική λέξη construction, δηλαδή κατασκεύασμα, κατασκευή,
οικοδόμημα. Σύμφωνα με τους εποικοδομιστές, η γνώση, ως
προσωπικό κατασκεύασμα, δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά
ατομικά και κοινωνικά προσδιορισμένη.
Οι εποικοδομιστές βλέπουν την μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην
οποία οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση
δεδομένου ότι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο που τους
περιβάλλει.
16
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
17
Ο εποικοδομισμός είναι μια θεωρία μάθησης που υποστηρίζει ότι
κάθε μαθητής κατασκευάζει τη δική του γνώση και διαδικασία
μάθησης
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Ο εποικοδομισμός είναι μια ιδιαίτερα σημαντική θεωρία μάθησης, με ευρύτατες
επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού.
Οι προτάσεις των εποικοδομιστών για ενεργό μάθηση μέσω διάδρασης και
επίλυσης «αυθεντικών» προβλημάτων έδωσε το έναυσμα για την κατανόηση του
εκπαιδευτικού λογισμικού ως γνωστικού εργαλείου με τη μορφή κυρίως
περιβαλλόντων προσομοίωσης, μικρόκοσμων και μοντελοποίησης.
Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν παιδαγωγικές ιδέες για τη μάθηση μέσω
ανακάλυψης και διερεύνησης.
18
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Η ουσία της εποικοδομιστικής θεωρίας είναι η ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει
να ανακαλύψουν από μόνοι τους και να μετασχηματίσουν τη σύνθετη
πληροφορία, αν θέλουν να την κάνουν δική τους.
Βασικό στοιχείο του εποικοδομισμού, είναι το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη και
αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις ή ιδέες των εκπαιδευομένων.
19
(Leinhardt, 1992)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Οι εποικοδομιστές έχουν τις ακόλουθες απόψεις:
1. Ο νους είναι η εσωτερική αντιπροσώπευση της εξωτερικής πραγματικότητας
2. Η γνώση εγκαθίσταται στο νου, σαν αποτέλεσμα μάθησης από την
προσωπική ερμηνεία του κόσμου
3. Η σκέψη στηρίζεται στην αντίληψη και τη σωματική εμπειρία(άσκηση)
4. Η έννοια κατασκευάζεται εσωτερικά και αναπτύσσεται με βάση την εμπειρία
5. Η κατανόηση της έννοιας απαιτεί την κατανόηση του όλου και του μέρους της
6. Η μάθηση είναι η αναζήτηση του νοήματος των εννοιών
20
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Συνοπτικά:
Κατά τους εποικοδομιστές η μάθηση είναι μια ενεργός (active) διαδικασία προσωπικής
οικοδόμησης νοήματος (construction of meaning) μέσω εμπειριών. Κάθε μαθητής οικοδομεί τη
δική του κατανόηση και γνώση για τον κόσμο, και αυτή η κατανόηση οδηγεί και σε καινοτόμες
θεωρήσεις για τον ρόλο του δασκάλου.
Ο δάσκαλος δεν είναι πλέον ο πάροχος της μίας και μοναδικής αληθινής γνώσης αλλά κυρίως
ένας «διευκολυντής» (facilitator) με βασικό καθήκον τη δημιουργία συνθηκών μάθησης που
ευνοούν την ενεργό εμπλοκή και παραγωγική αλληλεπίδραση των μαθητών.
Έτσι, η πρόταση για ενεργό μάθηση καθοδηγεί τη σχεδίαση δραστηριοτήτων μάθησης όπως:
συνεργατική επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη έργων, παιχνίδια μάθησης, δραστηριότητες
ανακάλυψης/διερεύνησης γνώσης κ.λπ., όπου πάντοτε ο γενικός στόχος είναι η ενεργός
εμπλοκή των μαθητών στην οικοδόμηση γνώσης.
21
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Επίλυση αυθεντικών/ρεαλιστικών προβλημάτων (authentic/realistic problems):
Ο εποικοδομισμός προτείνει πως ο μαθητής οικοδομεί χρήσιμα και σημαντικά νοήματα
(γνώσεις) όταν έχει την ευκαιρία να διαδράσει με το περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό),
προσπαθώντας να βρει λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα.
Ο όρος «αυθεντικά» (ή ρεαλιστικά) προβλήματα αρχικά παραπέμπει στο είδος των σύνθετων
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πραγματικά οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους και όχι
σε τεχνητά προβλήματα που κατασκευάστηκαν για να ασκήσουν απλώς τον μαθητή.
Ουσιαστικά, όμως, αυθεντικό είναι ένα πρόβλημα για τον μαθητή όταν έχει νόημα για τον ίδιο,
καταλαβαίνει τη γενικότερη αξία επίλυσης του προβλήματος, και αναπτύσσει έτσι ισχυρό
κίνητρο για να προχωρήσει προς τη λύση του.
22
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Μαθησιακή διάδραση (Learning interaction):
Κατά τον εποικοδομισμό, ο μαθητής μαθαίνει (οικοδομεί νέα γνώση) καθώς διαδρά (interact)
με το περιβάλλον.
Μαθησιακή διάδραση ονομάζουμε κάθε ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ του μαθητή και του
φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντός του, η οποία ενεργοποιεί γνωστικές διεργασίες που
υποστηρίζουν την οικοδόμηση γνώσης.
Σε πολλές περιπτώσεις, η διάδραση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο συνηθισμένο φυσικό
περιβάλλον, π.χ. μαθητές που μαθαίνουν αναπτύσσοντας ένα έργο στο πεδίο της βιολογίας ή
οικολογίας κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο ή ακόμα και επικίνδυνο, π.χ. όταν η
εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτέλεση επικίνδυνων πειραμάτων
23
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Συνεργασία (Collaboration):
Η κλασική εκδοχή του δομικού (structural) ή γνωσιακού (cognitive) ή κλασικού εποικοδομισμού
(δηλ. κυρίως οι απόψεις με ρίζες στο έργο του Piaget) εστιάζει ισχυρά στους ψυχολογικούς
μηχανισμούς σχετικά με τη νοητική ωρίμανση του ατόμου και την οικοδόμηση γνώσης, ενώ δεν
περιλαμβάνει στο πλαίσιο ανάλυσης τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social interactions).
Σήμερα, η πρόταση για συνεργασία κατά τη μάθηση υλοποιείται στην πράξη με τη μέθοδο της
ομαδο-συνεργατικής μάθησης και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξή της.
24
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εποικοδομισμός
Συνεργασία (Collaboration):
Η κλασική εκδοχή του δομικού (structural) ή γνωσιακού (cognitive) ή κλασικού εποικοδομισμού
(δηλ. κυρίως οι απόψεις με ρίζες στο έργο του Piaget) εστιάζει ισχυρά στους ψυχολογικούς
μηχανισμούς σχετικά με τη νοητική ωρίμανση του ατόμου και την οικοδόμηση γνώσης, ενώ δεν
περιλαμβάνει στο πλαίσιο ανάλυσης τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social interactions).
Σήμερα, η πρόταση για συνεργασία κατά τη μάθηση υλοποιείται στην πράξη με τη μέθοδο της
ομαδο-συνεργατικής μάθησης και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξή της.
25
Πηγή: Kallipos
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εφαρμόζοντας Φοιτητοκεντρικές Προσεγγίσεις
Η μαθητο/φοιτητοκεντρική μάθηση έχει αλλάξει τους ρόλους, τις σχέσεις και τα επίπεδα
συμμετοχής τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτών.
Οι διδάσκοντες παίζουν το ρόλο του διευκολυντή ενός ευρέος φάσματος μαθησιακών
εμπειριών, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα μαθησιακά
τους αποτελέσματα.
Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των θεμάτων, στην
απόκτηση γνώσης σχετικά με την απόδοση μέσω βρόχων ανατροφοδότησης και στην
προώθηση μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας που είναι συνεργατική και υποστηρικτική.
26
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εφαρμόζοντας Φοιτητοκεντρικές Προσεγγίσεις
Η υιοθέτηση της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης είναι αναγκαία, προκειμένου τα ιδρύματα και
το ακαδημαϊκά μέλη να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη διαφορετικότητα των φοιτητών και να
διευκολύνουν την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης (ESU,
2010).
Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι
μαθητές ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν κινδύνους για μάθηση και ανάπτυξη.
Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης και η
συμμετοχή θα πρέπει να είναι εθελοντική.
27
Πηγή: Kallipos
Οι φοιτητοκεντρικές πρακτικές περιλαμβάνουν τους φοιτητές στη διαδικασία
σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης. Επιπλέον, οι διδάσκοντες ‘επιτρέπουν’ και
παροτρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μέθοδοι Φοιτητοκεντρικής Μάθησης
✓ Ενεργητική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές λύνουν προβλήματα, απαντούν σε
ερωτήσεις, διατυπώνουν δικές τους ερωτήσεις, συζητούν, εξηγούν, αντιπαρατίθενται ή
κάνουν καταιγισμό ιδεών κατά τη διάρκεια της τάξης.
✓ Συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες σε προβλήματα και
έργα υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τόσο τη θετική αλληλεξάρτηση όσο και την ατομική
υπευθυνότητα
✓ Επαγωγική διδασκαλία και μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν πρώτα
προκλήσεις. Οι επαγωγικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη μάθηση με βάση τη διερεύνηση
(inquiry-based learning), τη διδασκαλία με βάση την περίπτωση (case-based instruction), τη
μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem-based learning), τη μάθηση με βάση το έργο
(project-based learning), και τη μάθηση με βάση την ανακάλυψη (discovery learning).
28
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η Σημασία του Εκπαιδευτή στην Φοιτητοκεντρική
Μάθηση
Παρόλο που η έννοια της φοιτητοκεντρικής μάθησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση των
μαθητών στο επίκεντρο, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το ρόλο και τη σημασία των
εκπαιδευτικών.
Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων διδασκαλίας, της υποστήριξης
των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς η ποιοτική διδασκαλία είναι
απαραίτητη για μια ποιοτική μαθησιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές.
Η βελτίωση της διδασκαλίας θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών, οι οποίες
αξιολογούνται καλύτερα μέσω της αξιολόγησης των καθηγητών και των μαθημάτων.
Η ανατροφοδότηση των φοιτητών πρέπει να χρησιμοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη των
προγραμμάτων σπουδών, των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης.
29
Πηγή: ESU (European Students’ Union)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Η Σημασία του Εκπαιδευτή στην Φοιτητοκεντρική
Μάθηση
Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των φοιτητών στη διακυβέρνηση, η θεώρηση
των φοιτητών ως ισότιμων εταίρων, ως μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας και
συμπαραγωγών της γνώσης, είναι απαραίτητη για την ανάθεση στους φοιτητές
της κυριότητας και της ευθύνης για τη μάθησή τους.
30
Πηγή: ESU (European Students’ Union)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τα Οφέλη για τους Φοιτητές
• Οι φοιτητές είνα αναπόσπαστο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας
• Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κίνητρο και αφοσίωση στο μάθημα
Όταν ο φοιτητής τίθεται στο επίκεντρο του μαθήματος, η στάση του απέναντι στη μάθηση βελτιώνεται
σημαντικά, καθώς η μαθησιακή διαδικασία διαμορφώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. Επίσης, η
συνεργασία και το αίσθημα ότι οι απόψεις κάποιου εκτιμώνται, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την
αλληλεπίδραση και την αφοσίωση των φοιτητών.
• Απόκτηση/ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων
Για παράδειγα δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, ευθύνης, ηγεσίας, αυτόνομης
εργασίας, κλπ.
• Δέουσα συνεκτίμηση των αναγκών των φοιτητών
Αναπόφευκτα οι φοιτητές έχουν διαφορετικές ανάγκες. Μέσω της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης τους
δύνονται δυνατότητες να σπουδάσουν με ευέλικτο τρόπο, μέσω της χρήσης της μερικής φοίτησης, της εξ
αποστάσεως μάθησης και ηλεκτρονικής μάθησης.
31
Πηγή: ESU (European Students’ Union)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Τα Οφέλη για τους Εκπαιδευτές
• Πιο ενδιαφέρον ο ρόλος του εκπαιδευτικού (ως καθοδηγητή/διευκολυντή)
• Λύσεις για την αντιμετώπιση της μαζικοποίησης και της ποικιλομορφίας
• Θετικός αντίκτυπος στις συνθήκες εργασίας
• Συνεχής αυτοβελτίωση
• Αύξηση των κινήτρων και της αφοσίωσης των φοιτητών στο μάθημα
• Επαγγελματική ανάπτυξη για την ακαδημαϊκή κοινότητα
32
Πηγή: ESU (European Students’ Union)
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Εφαρμογή της Φοιτητοκεντρικής Προσέγγισης στην
Ανώτατη Εκπαίδευση
Checklist
33
Πηγή: ESU-Student-Centred Learning Toolkit for students, staff and higher education institutions
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 34
Checklist
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διαβούλευση με τους Φοιτητές
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαφανείς διαδικασίες που επιτρέπουν στους φοιτητές/τριεςνα εκφράζουν τη
γνώμη τους για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας;
• Το Τμήμα συμβουλεύεται τους φοιτητές/ τριεςγια το περιεχόμενο του ΠΣ;
• Το Τμήμα συμβουλεύεται τους φοιτητές/ τριεςγια τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης (εξέτασης) των
μαθημάτων;
• Συμμετέχουν οι φοιτητές/τριεςστις περιοδικές αναμορφώσεις του ΠΣ;
• 5. Συμμετέχουν ισότιμα οι φοιτητές/τριεςσε επιτροπές όπου συζητάταιη εμπειρία των φοιτητών/τριών;
• Υπάρχουν θεσμοθετημένες ξεκάθαρες διαδικασίες που να επιτρέπουν στους φοιτητές/τριεςνα προσφύγουν
εναντίον αποφάσεων που αφορούν την ακαδημαϊκή τους πορεία και πρόοδο;
35
1
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
ECTS & Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Ζητείται η άποψη των φοιτητών/τριών κατά τον σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων;
• Λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές ανάγκες και οι παράγοντες διαφορετικότητας των φοιτητών/τριών κατά τον σχεδιασμό
των μαθησιακών αποτελεσμάτων;
• Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριεςγια τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος;
• Τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών/τριωνείναι σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ;
• Οι μονάδες ECTS συνδέονται με τα προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα;
• Μπορούν οι μονάδες ECTS να μεταφερθούν από μάθημα σε μάθημα και από ίδρυμα σε ίδρυμα;
• Πιστώνονται με μονάδες ECTS οι φοιτητές/τριεςπου εμπλέκονται σε δραστηριότητες που βοηθούν την επίτευξη των
αναμενομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, εάν οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εκτός του ιδρύματος;
• Ο υπολογισμός των μονάδων ECTS γίνεται βάσει του φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών, ανεξάρτητα από τις ώρες
διδασκαλίας;
36
2
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Διασφάλιση Ποιότητας
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Ζητείται η γνώμη τόσο του (διδακτικού) προσωπικού όσο και των φοιτητών/τριών κατά τη διαδικασία της διασφάλισης της
ποιότητας του ιδρύματος;
• Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι διδασκόντων και φοιτητών/τριών ως πλήρη και ισότιμα μέλη στις αρμόδιες επιτροπές που
αναθεωρούν τη διασφάλιση της ποιότητας του ιδρύματος;
• Οι αναμορφώσεις του εγχειριδίου ποιότητας και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας του
Ιδρύματος λαμβάνουν υπόψη τα συνολικά στοιχεία που αφορούν στη διδασκαλία και τη μάθηση;
• Οι αναμορφώσεις των ΠΣ λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων;
• Οι αναμορφώσεις των ΠΣ λαμβάνουν υπόψη τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπαιδευτική
διαδικασία;
• Οι εξωτερικές αξιολογήσεις διασφάλισης ποιότητας λαμβάνουν υπόψη τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης;
Σημείωση: Οι απαντήσεις διαμορφώνονται στο υλικό της ΜΟΔΙΠ, όπως η Έκθεση Πιστοποίησης, και το Εγχειρίδιο
Ποιότητας, επίσης στα απεριγράμματα των Μαθημάτων, στις προτάσεις πιστοποίησης, κ.ά.
37
3
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Κινητικότητα και Αναγνώριση Πρότερης
Μάθησης
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Αναγνωρίζονται από τοΤμήμα σας οι περίοδοι σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο
πλαίσιο ποικίλων σχημάτων κινητικότητας;
• Επωφελούνται οι εισερχόμενοι στοΤμήμα σας φοιτητές στο πλαίσιο της κινητικότητας από μορφές στήριξης, προκειμένου να
αντεπεξέλθουν στο νέο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον;
• Συζητιούνται και διαχέονται στοΤμήμα σας παραδείγματα καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης με τα οποία έρχεται
σε επαφή το προσωπικό του πανεπιστημίου στο πλαίσιο της κινητικότητας;
• Αναγνωρίζεται από τοΤμήμα σας η προηγούμενη μάθηση (σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης), με στόχο την πρόσβαση σε
εκπαιδευτικά προγράμματα;
• Θεωρείτε ότι η διαδικασία της αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης είναι εύκολη;
• Μπορεί η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντικά κόστη ή γραφειοκρατία;
38
4
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Κοινωνική Διάσταση
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Υπάρχουν στοΊδρυμα θεσμοθετημένα μέτρα για την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που προέρχονται από ασθενέστερα
οικονομικά στρώματα;
• Υπάρχουν ευέλικτες μαθησιακές διαδικασίες που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας-οικογενειακής ζωής και σπουδών;
39
5
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Το Τμήμα εφαρμόζει την ετερο-αξιολόγηση (peerassessment) και την αλληλοδιδακτική μάθηση (peerlearning);
• Το Τμήμα σας παρέχει προγράμματα που χρησιμοποιούν τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων (activity-basedlearning);
• Αξιοποιείται η ομαδική εργασία ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας στο Τμήμα σας;
• Υπάρχουν δραστηριότητες εκτός Τμήματος που αναγνωρίζονται ως βασικό συστατικό της μαθησιακής διαδικασίας;
• Η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών είναι ένας από τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας στο
Τμήμα σας;
Σημείωση: Θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές αναφορές στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος/Προγράμματος
40
6
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Έχουν οι φοιτητές/τριεςπρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές έρευνας και μελέτης εντός και εκτός του πανεπιστημιακού
campus;
• Χρησιμοποιούνται κατά τη μαθησιακή διαδικασία τεχνολογίες των πληροφοριών;
• Συνεργάζονται οι βιβλιοθηκονόμοι με τους διδάσκοντες, προκειμένου να ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία των
φοιτητών/τριών;
• Συμβάλλει το Τμήμα σας στην προώθηση μιας εθνικής/τοπικής κουλτούρας ΦοιτητοκεντρικήςΜάθησης;
41
7
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Μαθησιακό Περιβάλλον
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Έχει το Ίδρυμά σας οδηγίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση;
• Παρέχει το Ίδρυμά σας επιμορφωτικά προγράμματα για το διδακτικό προσωπικό;
• Εάν ναι, τα προγράμματα περιλαμβάνουν εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας;
• Τα προγράμματα εφαρμόζουν φοιτητοκεντρικέςμεθόδους κατά την επιμόρφωση στη χρήση καινοτόμων διδακτικών
μεθόδων και σχεδιασμού φοιτητοκεντρικώνΠΣ;
42
8
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Επαγγελματική Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη
Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν
• Οι στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας ορίζονται από κοινού μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών;
• Χρησιμοποιούνται η ετερο-αξιολόγηση και η αυτο-αξιολόγηση ως μέθοδοι της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών;
• Χρησιμοποιείται η εκπόνηση μικρών εργασιών (projects) για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών;
• Χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις στόχων και πραγματικών καταστάσεων κατά την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών;
Σημείωση: Είναι αναρτημένα τα περιγράμματα μαθήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος; Υπάρχει σχετική αναφορά στον
Οδηγό Σπουδών του Τμήματος;
43
9
QMSCERT
Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας
Επίλογος - Συμπεράσματα
• Η φοιτητοκεντρική μάθηση βασίζεται σε γενικές γραμμές στον εποικοδομισμό/κονστρουκτιβισμό ως θεωρία
της μάθησης.
• Ο εποικοδομισμός βασίζεται στην ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατασκευάσουν και να
ανακατασκευάσουν τη γνώση προκειμένου να μάθουν αποτελεσματικά, με τη μάθηση να είναι πιο
αποτελεσματική όταν, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος βιώνει την εμπειρία της
κατασκευής ενός προϊόντος που έχει νόημα.
• Η φοιτητοκεντρική μάθηση συγγενεύει επίσης με τη μετασχηματιστική μάθηση, η οποία εξετάζει μια
διαδικασία ποιοτικής αλλαγής του μαθητή ως μια συνεχής διαδικασία μετασχηματισμού που επικεντρώνεται
στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του μαθητή,στην ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας.
• Η φοιτητοκεντρική έχει πολλά οφέλη για τους φοιτητές αλλά και για τους εκπαιδευτές, των οποίων ο ρόλος
διαμορφώνεται σε αυτό του καθηγητή/διευκολυντή.
• Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμόσουν ολιστικά τις αρχές της
φοιτητοκεντρικής μάθησης, μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών και στόχων.
44
1 von 44

Recomendados

Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf von
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfssuser9421c7
8 views44 Folien
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf von
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfΦοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf
Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdfKaterinaTzafilkou2
133 views44 Folien
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf von
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfΔιαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdf
Διαδικτυακή Διδασκαλία και Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση.pdfssuser9421c7
27 views37 Folien
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf von
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfΣυνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdf
Συνεργατική Μάθηση και Αλληλοδιδακτική.pdfssuser9421c7
43 views43 Folien
εξ αποστασεως εκπαιδευση von
εξ αποστασεως εκπαιδευσηεξ αποστασεως εκπαιδευση
εξ αποστασεως εκπαιδευσηGeorgia Klostraki
2.2K views44 Folien
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση von
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηΠρος μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
Προς μια σύγχρονη προσέγγιση Μάθησης και Διδασκαλίας στην Ανώτατη ΕκπαίδευσηKrassadaki Lia (Evangelia)
2.1K views40 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας... von
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Nikolaos Bakopoulos
1.1K views7 Folien
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017 von
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Vasiliki Papaioannou
493 views120 Folien
File0 von
File0File0
File0Mariana Heropoulou
242 views99 Folien
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης von
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςΣυστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςNikolaos Bakopoulos
2K views66 Folien
Ποιότητα και δια βίου Μάθηση von
Ποιότητα και δια βίου ΜάθησηΠοιότητα και δια βίου Μάθηση
Ποιότητα και δια βίου ΜάθησηDespina Kamilali
2.3K views33 Folien
Erasmus + ΚΑ1 von
Erasmus + ΚΑ1Erasmus + ΚΑ1
Erasmus + ΚΑ1Erasmus plus entrepreneurship
2K views18 Folien

Similar a Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf(20)

Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας... von Nikolaos Bakopoulos
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Οι απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας του Νομού Αχαΐας...
Nikolaos Bakopoulos1.1K views
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017 von Vasiliki Papaioannou
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις δημιουργικές εργασίες ΓΕΛ 7.9.2017
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης von Nikolaos Bakopoulos
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησηςΣυστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Συστήματα μαθησης μεσω ανακαλυψης - διερευνησης & οικοδομησης
Ποιότητα και δια βίου Μάθηση von Despina Kamilali
Ποιότητα και δια βίου ΜάθησηΠοιότητα και δια βίου Μάθηση
Ποιότητα και δια βίου Μάθηση
Despina Kamilali2.3K views
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο von Konstantinos Dragogiannis
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείοΠρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο
Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών: Αξιολόγηση του μαθητή στο σύγχρονο σχολείο
Erasmus + KA1 von eldpappa
Erasmus + KA1Erasmus + KA1
Erasmus + KA1
eldpappa113 views
μητσης γε2 eke50_αθη3 von STEFANOS MITSIS
μητσης γε2 eke50_αθη3μητσης γε2 eke50_αθη3
μητσης γε2 eke50_αθη3
STEFANOS MITSIS2.4K views
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί... von Georgia Kazakou
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού - ΠΜΣ Πληροφορική στην Εκπαί...
Georgia Kazakou1.3K views
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής von Nikos Papastamatiou
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της ΔιδακτικήςΣύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Σύγχρονες Προσεγγίσεις της Διδακτικής
Nikos Papastamatiou19.2K views
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία von Theresa Giakoumatou
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασίαΧριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία
Χριστίνα Κανάκη Αναζήτηση πηγών και ερευνητική εργασία
Theresa Giakoumatou1.2K views
Lionarakis methodos von Vasso Servou
Lionarakis methodosLionarakis methodos
Lionarakis methodos
Vasso Servou16.6K views
τελική μορφή εργασίας στην παιδαγωγική von Sofia Patse
τελική μορφή εργασίας στην παιδαγωγικήτελική μορφή εργασίας στην παιδαγωγική
τελική μορφή εργασίας στην παιδαγωγική
Sofia Patse480 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c728 views
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf von ssuser9421c7
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdfΣτρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
Στρατηγική & Στοχοθεσία Ιδρύματος.pdf
ssuser9421c712 views
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf von ssuser9421c7
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdfΜαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
Μαθησιακά-Αποτελέσματα-Κατανόηση-και-Επίτευξη.pdf
ssuser9421c718 views
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WIKISPACES ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ... von Georgios Dimakopoulos
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WIKISPACES ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WIKISPACES ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ WIKISPACES ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ...

Más de ssuser9421c7

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf von
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfssuser9421c7
15 views40 Folien
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf von
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfssuser9421c7
11 views50 Folien
Χρηματοδότηση.pdf von
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdfssuser9421c7
17 views26 Folien
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf von
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfssuser9421c7
13 views27 Folien
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 Folien
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf von
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfssuser9421c7
20 views39 Folien

Más de ssuser9421c7(20)

Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdfΕπιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
Επιχειρησιακός-Προγραμματισμός-Ανάλυση-SWOT-για-περιπτώσεις-Ακ.-Μονάδων.pdf
ssuser9421c715 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός - Έννοια και Σημασία.pdf
ssuser9421c711 views
Χρηματοδότηση.pdf von ssuser9421c7
Χρηματοδότηση.pdfΧρηματοδότηση.pdf
Χρηματοδότηση.pdf
ssuser9421c717 views
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf von ssuser9421c7
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdfΑξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
Αξιοποίηση-Ευκαιριών-Χρηματοδότησης.pdf
ssuser9421c713 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf von ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf von ssuser9421c7
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdfΑνάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
Ανάπτυξη_Ερευνητικής_Πρότασης.pdf
ssuser9421c720 views
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf von ssuser9421c7
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdfΕταιρική Υπευθυνότητα.pdf
Εταιρική Υπευθυνότητα.pdf
ssuser9421c716 views
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx von ssuser9421c7
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptxΑξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
Αξιοποίηση Ευκαιριών Χρηματοδότησης.pptx
ssuser9421c713 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c725 views
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf von ssuser9421c7
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdfΕφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
Εφαρμογή κι Έλεγχος Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας.pdf
ssuser9421c718 views
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf von ssuser9421c7
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdfΑποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
Αποτελεσματικότητα και Αποδοτικότητα Διοικητικών Υπηρεσιών.pdf
ssuser9421c713 views
Πλαίσια Προσόντων.pdf von ssuser9421c7
Πλαίσια Προσόντων.pdfΠλαίσια Προσόντων.pdf
Πλαίσια Προσόντων.pdf
ssuser9421c715 views
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf von ssuser9421c7
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdfΕργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
Εργαλεία Συνεργατικής Μάθησης.pdf
ssuser9421c726 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c733 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός_swot.pdf
ssuser9421c740 views
Καινοτομία.pdf von ssuser9421c7
Καινοτομία.pdfΚαινοτομία.pdf
Καινοτομία.pdf
ssuser9421c721 views
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf von ssuser9421c7
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdfΠιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
Πιστοποίηση ΠΜΣ.pdf
ssuser9421c788 views
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf von ssuser9421c7
Διοίκηση και Στρατηγική.pdfΔιοίκηση και Στρατηγική.pdf
Διοίκηση και Στρατηγική.pdf
ssuser9421c712 views
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf von ssuser9421c7
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdfΕσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
Εσωτερική_Αξιολόγηση.pdf
ssuser9421c725 views
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf von ssuser9421c7
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdfΕπιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
Επιχειρησιακός Προγραμματισμός.pdf
ssuser9421c79 views

Último

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023gymkeram
14 views93 Folien
Βρίσκοντας τα μνημεία von
Βρίσκοντας τα μνημείαΒρίσκοντας τα μνημεία
Βρίσκοντας τα μνημείαDimitra Mylonaki
17 views8 Folien
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
70 views4 Folien
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.ssuser43d27b
31 views14 Folien
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf von
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdf
ΔΡΑΣΗ ΟΜΑΔΑ 4Η (1) (2).pdfChrisa Kokorikou
59 views5 Folien
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...ssuser9e6212
518 views7 Folien

Último(20)

Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Διδακτική επίσκεψη στο Ρούπελ 31.10.2023
gymkeram14 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου von Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. von ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ... von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
2023_11_29_Φ_251_136784_Α5_ΥΠΟΒΟΛΗ_ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ_ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΜΕ_ΕΙΔΙΚΕΣ_ΕΚΠΑΙ...
ssuser9e6212518 views
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx von 7gymnasiokavalas
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptxΠαγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία.pptx
7gymnasiokavalas31 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2 (1).pptx
ssuser86b52c13 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b41 views
Triti_Hlikia_2023.pptx von 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist94 views
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024 von EmployEdu
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
Σχολές, Σπουδές & Πανελλαδικές 2024
EmployEdu99 views
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ... von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
ΕΞΕ - 136784 - 2023 - Υποβολή δικαιολογητικών για προφορική ή γραπτή εξέταση ...
2lykkomo850 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx von ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Γιορτή 28ης Οκτωβρίου και Παράδοση Σημαίας 27.11.2023
gymkeram28 views
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39 von ssuser43d27b
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, ΚΕΦ 39
ssuser43d27b17 views
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_152_136804_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ_ΕΠΑΛ_2024.pdf
ssuser9e6212558 views
Palaiodologiko_2023.pptx von 36dimperist
Palaiodologiko_2023.pptxPalaiodologiko_2023.pptx
Palaiodologiko_2023.pptx
36dimperist35 views
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023 von gymkeram
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
Γυμνάσιο Κεραμωτής - Κινητικότητα Erasmus+ / 12-18.11.2023
gymkeram24 views

Φοιτητοκεντρική Μάθηση.pdf

 • 1. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Φοιτητοκεντρική Μάθηση Έννοια και Μέσα Επίτευξης
 • 2. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 2 «children must be taught how to think, not what to think» Margaret Mead (1928, p. 246) -anthropologist
 • 3. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 3 Μαθησιακοί Στόχοι Με την ολοκλήρωση του Μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση να: • Γνωρίζει την έννοια και τις αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας • Κατανοεί τις παιδαγωγικές μεθόδους που βασίζονται στην εποικοδομιστική μαθησιακή θεωρία • Ξεχωρίζει τις μαθησιακές μεθόδους που μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της φοιτητοκεντρικής μάθησης • Κατανοεί τα οφέλη της εφαρμογής της φοιτητοκεντρικής μάθησης • Γνωρίζει τους τρόπους που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν προσεγγίσεις φοιτητοκεντρικής μάθησης
 • 4. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 4 Εισαγωγή Φοιτητoκεντρική μάθηση σημαίνει ότι στο κέντρο είναι ο φοιτητής και τριγύρω το υπόλοιπο περιβάλλον
 • 5. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η Παραδοσιακή Μάθηση Στην παραδοσιακή δασκαλοκεντρική προσέγγιση (Teacher centered), οι εκπαιδευτές συνήθως αναλαμβάνουν τον πλήρη έλεγχο της τάξης. Υπάρχει μονομερής ροή πληροφοριών και διδασκαλίας. Ο εκπαιδευτής ειναι ο ‘ειδικός’ του γνωστικού πεδίου, και μεταφέρει τις γνώσεις σους μαθητές του, οι οποίοι είναι συνήθως παθητικοί δέκτες. Οι μαθητές συνήθως μαθαίνουν μέσα απο διαλέξεις και υλικό μελέτης. Με την παραδοσιακή όμως μάθηση και διδασκαλίας οι μαθητές τείνουν να χάνουν τη συγκέντρωσή τους και το ενργό ενδιαφέρον τους. Αυτό συνεπάγεται πολλές φορές και τη μείωση μαθησιακής απόδοσης. 5 Πηγή: OECD
 • 6. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η Πυραμίδα της Μάθησης Όπως φαινεται στην πυραμίδα της μάθησης, οι παραδοσιακές διαλέξεις (Lecturing) και η Aνάγνωση της ύλης (Reading) πετυχαίνουν τα χαμηλότερα ποσοστά ουσιαστικής μάθησης. 6 Έρευνες ,οι οποίες έγιναν στο αμερικανικό ινστιτούτο εκμάθησης στο Μειν των H.Π.Α., έδειξαν ότι ο άνθρωπος μπορεί να μάθει και να κατανοήσει με εφτά διαφορετικές μεθόδους. Έτσι ανέπτυξαν την “πυραμίδα μάθησης”,με βάση την αποτελεσματικότητα της κάθε μεθόδου εκμάθησης Η πρακτική-βιωματική άσκηση, είναι μια από τις πιό αποτελεσματικές μεθόδους εκμάθησης. Τα άτομα που είναι ικανά να διδάξουν σε άλλους, είναι σε θέση να διατηρήσουν το 90% των πληροφοριών. Πηγή: ESU (The European Students’ Union)
 • 7. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 7 Βιωματική Μάθηση μία μαθητοκεντρική τεχνική
 • 8. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 8 Η βιωματική μάθηση είναι μια φιλοσοφία και μεθοδολογία κατά την οποία οι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται σκόπιμα με τους μαθητές σε άμεσες εμπειρίες και εστιασμένο προβληματισμό προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποσαφηνίσουν αξίες. Πηγή: Association for Experiential Education Η βιωματική μάθηση αναφέρεται επίσης ως μάθηση μέσω της δράσης, μάθηση μέσω της πράξης, μάθηση μέσω της εμπειρίας και μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της εξερεύνησης. Βιωματική Μάθηση Η βιωματική μέθοδος και εκπαίδευση έχει ως στόχο να φέρει τον μαθητή σε άμεση επαφή με το αντικείμενο μάθησης, μέσα από την έρευνα (project), την παρατήρηση (observation) αλλά και μέσα από πολλές διασκεδαστικές εξειδικευμένες δραστηριότητες μία μαθητοκεντρική τεχνική
 • 9. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η Ανάγκη για Φοιτητοκεντρική Μάθηση Οι σύγχρονες απαιτήσεις της κοινωνίας για για πιο ενεργητικούς, δημιουργικούς και με κριτική σκέψη πολίτες, καθώς και διακήρυξη της Μπολόνια (1999), η οποία τόνιζε την ανάγκη αναδιαρθρώσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, οδήγησαν σταδιακά στην υιοθέτηση της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης από τα Πανεπιστήμια. 9 Πηγή: OECD
 • 10. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στο δρόμο για τη Φοιτητοκεντρική Μάθηση Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, συμπεριλαμβανομένης της Προοδευτικής Εκπαίδευσης και των επιρροών των ψυχολόγων της εποχής, οδήγησαν μερικούς εκπαιδευτικούς να αναθεωρήσουν τις παραδοσιακές προσεγγίσεις μάθησης και διδασκαλίας. Στοχαστές όπως ο John Theororidou Syrma, Dewey, o Jean Piaget, Carl Rogers και ο Lev Vygotsky μελέτησαν τον τρόπο μάθησης των παιδιών, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για τη μαθητοκεντρική μάθηση. Η έννοια της μάθησης αυτής προέκυψε και από τις μελέτες του Γερμανού παιδαγωγού Friedrich Fröbel, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί δεν πρέπει να παρεμβαίνουν στη διαδικασία ωρίμανσης των μαθητών αλλά να τους καθοδηγούν σε αυτήν. 10
 • 11. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Στο δρόμο για τη Φοιτητοκεντρική Μάθηση Η ουσία λοιπόν της μαθητοκεντρικής παιδαγωγικής είναι ότι οι εκπαιδευτές δεν είναι πάροχοι γνώσεων, αλλά διευκολυντές της μάθησης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας, η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός αποτελεσματικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Οι εκπαιδευτές μαθαίνουν και υιοθετούν τις βέλτιστες πρακτικές από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που είναι ιδανικές για την εκπλήρωση των αναγκών και των προσδοκιών των μαθητών. 11 Πηγή: Kallipos
 • 12. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Φοιτητοκεντρική Μάθηση Η βασική αρχή της φοιτητοκεντρικής μάθησης είναι να δίνεται στους εκπαιδευόμενους ο έλεγχος τόσο του περιεχομένου του μαθήματος όσο και της μεθόδου μάθησης, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευτικούς (δασκαλοκεντρική μάθηση) στους μαθητές. 12 Ενεργή εμπλοκή των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία Διαλογική σχέση των φοιτητών με τους εκπαιδευτικούς.
 • 13. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Φοιτητοκεντρική Μάθηση Η φοιτητοκεντρική μάθηση και διδασκαλία παίζει σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κινήτρων των φοιτητών, στην αυτοαξιολόγηση και στην ενεργή συμμετοχή τους στη μαθησιακή διαδικασία. Αυτή συνεπάγεται τη συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων τους. 13
 • 14. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Βασικές Αρχές της Φοιτητοκεντρικής Μάθησης Η εφαρμογή της φοιτητοκεντρικής μάθησης και διδασκαλίας μεταξύ άλλων: • σέβεται τη διαφορετικότητα των φοιτητών και φροντίζει τις ποικίλες ανάγκες τους, υιοθετώντας ευέλικτες μαθησιακές κατευθύνσεις • μελετά και χρησιμοποιεί διαφορετικούς τρόπους παράδοσης, ανάλογα με την περίπτωση • χρησιμοποιεί ποικιλία παιδαγωγικών μεθόδων με ευέλικτο τρόπο • αξιολογεί τακτικά τους τρόπους παράδοσης και εφαρμογής παιδαγωγικών μεθόδων και επεμβαίνει ρυθμιστικά για τη βελτίωσή τους • αξιολογεί τακτικά την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διδακτικού έργου, όπως τεκμηριώνεται ιδίως από την αξιολόγησή του από τους φοιτητές • ενισχύει την αίσθηση αυτονομίας του φοιτητή, ενώ, παράλληλα, εξασφαλίζει την επαρκή καθοδήγηση και την υποστήριξή του από τον καθηγητή • προωθεί τον αμοιβαίο σεβασμό στη σχέση φοιτητή – καθηγητή • εφαρμόζει διαδικασίες για τη διαχείριση των φοιτητικών παραπόνων 14
 • 15. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Οι Ρίζες της Φοιτητοκεντρικής Μάθησης Η φοιτητοκεντρική μάθηση βασίζεται στον εποικοδομισμό (constructivism), ως μια θεωρία μάθησης, o οποίoς υποστηρίζει ότι οι εκπαιδευόμενοι οικοδομούν και επανοικοδομούν τη γνώση προκειμένου να μάθουν αποτελεσματικά, με τη γνώση να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματικά όταν αποτελεί μέρος μιας δραστηριότητας. 15 Δηλαδή, οι εκπαιδευόμενοι μέσω των εμπειριών τους οικοδομούν σταδιακά τη γνώση.
 • 16. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Ο όρος εποικοδομισμός (constructivism) προέρχεται από την αγγλική λέξη construction, δηλαδή κατασκεύασμα, κατασκευή, οικοδόμημα. Σύμφωνα με τους εποικοδομιστές, η γνώση, ως προσωπικό κατασκεύασμα, δεν μπορεί να είναι αντικειμενική, αλλά ατομικά και κοινωνικά προσδιορισμένη. Οι εποικοδομιστές βλέπουν την μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην οποία οι μαθητές/τριες κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση δεδομένου ότι προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. 16
 • 17. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός 17 Ο εποικοδομισμός είναι μια θεωρία μάθησης που υποστηρίζει ότι κάθε μαθητής κατασκευάζει τη δική του γνώση και διαδικασία μάθησης
 • 18. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Ο εποικοδομισμός είναι μια ιδιαίτερα σημαντική θεωρία μάθησης, με ευρύτατες επιπτώσεις στην εκπαίδευση και στη σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι προτάσεις των εποικοδομιστών για ενεργό μάθηση μέσω διάδρασης και επίλυσης «αυθεντικών» προβλημάτων έδωσε το έναυσμα για την κατανόηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ως γνωστικού εργαλείου με τη μορφή κυρίως περιβαλλόντων προσομοίωσης, μικρόκοσμων και μοντελοποίησης. Ταυτόχρονα αναπτύχθηκαν παιδαγωγικές ιδέες για τη μάθηση μέσω ανακάλυψης και διερεύνησης. 18 Πηγή: Kallipos
 • 19. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Η ουσία της εποικοδομιστικής θεωρίας είναι η ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ανακαλύψουν από μόνοι τους και να μετασχηματίσουν τη σύνθετη πληροφορία, αν θέλουν να την κάνουν δική τους. Βασικό στοιχείο του εποικοδομισμού, είναι το γεγονός ότι λαμβάνει υπόψη και αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις ή ιδέες των εκπαιδευομένων. 19 (Leinhardt, 1992)
 • 20. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Οι εποικοδομιστές έχουν τις ακόλουθες απόψεις: 1. Ο νους είναι η εσωτερική αντιπροσώπευση της εξωτερικής πραγματικότητας 2. Η γνώση εγκαθίσταται στο νου, σαν αποτέλεσμα μάθησης από την προσωπική ερμηνεία του κόσμου 3. Η σκέψη στηρίζεται στην αντίληψη και τη σωματική εμπειρία(άσκηση) 4. Η έννοια κατασκευάζεται εσωτερικά και αναπτύσσεται με βάση την εμπειρία 5. Η κατανόηση της έννοιας απαιτεί την κατανόηση του όλου και του μέρους της 6. Η μάθηση είναι η αναζήτηση του νοήματος των εννοιών 20
 • 21. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Συνοπτικά: Κατά τους εποικοδομιστές η μάθηση είναι μια ενεργός (active) διαδικασία προσωπικής οικοδόμησης νοήματος (construction of meaning) μέσω εμπειριών. Κάθε μαθητής οικοδομεί τη δική του κατανόηση και γνώση για τον κόσμο, και αυτή η κατανόηση οδηγεί και σε καινοτόμες θεωρήσεις για τον ρόλο του δασκάλου. Ο δάσκαλος δεν είναι πλέον ο πάροχος της μίας και μοναδικής αληθινής γνώσης αλλά κυρίως ένας «διευκολυντής» (facilitator) με βασικό καθήκον τη δημιουργία συνθηκών μάθησης που ευνοούν την ενεργό εμπλοκή και παραγωγική αλληλεπίδραση των μαθητών. Έτσι, η πρόταση για ενεργό μάθηση καθοδηγεί τη σχεδίαση δραστηριοτήτων μάθησης όπως: συνεργατική επίλυση προβλημάτων, ανάπτυξη έργων, παιχνίδια μάθησης, δραστηριότητες ανακάλυψης/διερεύνησης γνώσης κ.λπ., όπου πάντοτε ο γενικός στόχος είναι η ενεργός εμπλοκή των μαθητών στην οικοδόμηση γνώσης. 21 Πηγή: Kallipos
 • 22. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Επίλυση αυθεντικών/ρεαλιστικών προβλημάτων (authentic/realistic problems): Ο εποικοδομισμός προτείνει πως ο μαθητής οικοδομεί χρήσιμα και σημαντικά νοήματα (γνώσεις) όταν έχει την ευκαιρία να διαδράσει με το περιβάλλον (φυσικό και κοινωνικό), προσπαθώντας να βρει λύσεις σε αυθεντικά προβλήματα. Ο όρος «αυθεντικά» (ή ρεαλιστικά) προβλήματα αρχικά παραπέμπει στο είδος των σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν πραγματικά οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους και όχι σε τεχνητά προβλήματα που κατασκευάστηκαν για να ασκήσουν απλώς τον μαθητή. Ουσιαστικά, όμως, αυθεντικό είναι ένα πρόβλημα για τον μαθητή όταν έχει νόημα για τον ίδιο, καταλαβαίνει τη γενικότερη αξία επίλυσης του προβλήματος, και αναπτύσσει έτσι ισχυρό κίνητρο για να προχωρήσει προς τη λύση του. 22 Πηγή: Kallipos
 • 23. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Μαθησιακή διάδραση (Learning interaction): Κατά τον εποικοδομισμό, ο μαθητής μαθαίνει (οικοδομεί νέα γνώση) καθώς διαδρά (interact) με το περιβάλλον. Μαθησιακή διάδραση ονομάζουμε κάθε ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ του μαθητή και του φυσικού ή κοινωνικού περιβάλλοντός του, η οποία ενεργοποιεί γνωστικές διεργασίες που υποστηρίζουν την οικοδόμηση γνώσης. Σε πολλές περιπτώσεις, η διάδραση αυτή μπορεί να υλοποιηθεί μέσα στο συνηθισμένο φυσικό περιβάλλον, π.χ. μαθητές που μαθαίνουν αναπτύσσοντας ένα έργο στο πεδίο της βιολογίας ή οικολογίας κ.λπ. Σε άλλες περιπτώσεις αυτό είναι δύσκολο ή ακόμα και επικίνδυνο, π.χ. όταν η εκπαίδευση θα πρέπει να περιλαμβάνει εκτέλεση επικίνδυνων πειραμάτων 23 Πηγή: Kallipos
 • 24. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Συνεργασία (Collaboration): Η κλασική εκδοχή του δομικού (structural) ή γνωσιακού (cognitive) ή κλασικού εποικοδομισμού (δηλ. κυρίως οι απόψεις με ρίζες στο έργο του Piaget) εστιάζει ισχυρά στους ψυχολογικούς μηχανισμούς σχετικά με τη νοητική ωρίμανση του ατόμου και την οικοδόμηση γνώσης, ενώ δεν περιλαμβάνει στο πλαίσιο ανάλυσης τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social interactions). Σήμερα, η πρόταση για συνεργασία κατά τη μάθηση υλοποιείται στην πράξη με τη μέθοδο της ομαδο-συνεργατικής μάθησης και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξή της. 24 Πηγή: Kallipos
 • 25. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εποικοδομισμός Συνεργασία (Collaboration): Η κλασική εκδοχή του δομικού (structural) ή γνωσιακού (cognitive) ή κλασικού εποικοδομισμού (δηλ. κυρίως οι απόψεις με ρίζες στο έργο του Piaget) εστιάζει ισχυρά στους ψυχολογικούς μηχανισμούς σχετικά με τη νοητική ωρίμανση του ατόμου και την οικοδόμηση γνώσης, ενώ δεν περιλαμβάνει στο πλαίσιο ανάλυσης τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (social interactions). Σήμερα, η πρόταση για συνεργασία κατά τη μάθηση υλοποιείται στην πράξη με τη μέθοδο της ομαδο-συνεργατικής μάθησης και τη χρήση τεχνολογικών εργαλείων για την υποστήριξή της. 25 Πηγή: Kallipos
 • 26. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εφαρμόζοντας Φοιτητοκεντρικές Προσεγγίσεις Η μαθητο/φοιτητοκεντρική μάθηση έχει αλλάξει τους ρόλους, τις σχέσεις και τα επίπεδα συμμετοχής τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτών. Οι διδάσκοντες παίζουν το ρόλο του διευκολυντή ενός ευρέος φάσματος μαθησιακών εμπειριών, ενώ οι εκπαιδευόμενοι αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης κατανόησης των θεμάτων, στην απόκτηση γνώσης σχετικά με την απόδοση μέσω βρόχων ανατροφοδότησης και στην προώθηση μιας ακαδημαϊκής κουλτούρας που είναι συνεργατική και υποστηρικτική. 26
 • 27. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εφαρμόζοντας Φοιτητοκεντρικές Προσεγγίσεις Η υιοθέτηση της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης είναι αναγκαία, προκειμένου τα ιδρύματα και το ακαδημαϊκά μέλη να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τη διαφορετικότητα των φοιτητών και να διευκολύνουν την προσβασιμότητα και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης (ESU, 2010). Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα έχουν την ευθύνη να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναλαμβάνουν κινδύνους για μάθηση και ανάπτυξη. Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν τη διαδικασία της μάθησης και η συμμετοχή θα πρέπει να είναι εθελοντική. 27 Πηγή: Kallipos Οι φοιτητοκεντρικές πρακτικές περιλαμβάνουν τους φοιτητές στη διαδικασία σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης. Επιπλέον, οι διδάσκοντες ‘επιτρέπουν’ και παροτρύνουν τους μαθητές να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
 • 28. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μέθοδοι Φοιτητοκεντρικής Μάθησης ✓ Ενεργητική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές λύνουν προβλήματα, απαντούν σε ερωτήσεις, διατυπώνουν δικές τους ερωτήσεις, συζητούν, εξηγούν, αντιπαρατίθενται ή κάνουν καταιγισμό ιδεών κατά τη διάρκεια της τάξης. ✓ Συνεργατική μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες σε προβλήματα και έργα υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν τόσο τη θετική αλληλεξάρτηση όσο και την ατομική υπευθυνότητα ✓ Επαγωγική διδασκαλία και μάθηση, κατά την οποία οι μαθητές αντιμετωπίζουν πρώτα προκλήσεις. Οι επαγωγικές μέθοδοι περιλαμβάνουν τη μάθηση με βάση τη διερεύνηση (inquiry-based learning), τη διδασκαλία με βάση την περίπτωση (case-based instruction), τη μάθηση με βάση το πρόβλημα (problem-based learning), τη μάθηση με βάση το έργο (project-based learning), και τη μάθηση με βάση την ανακάλυψη (discovery learning). 28
 • 29. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η Σημασία του Εκπαιδευτή στην Φοιτητοκεντρική Μάθηση Παρόλο που η έννοια της φοιτητοκεντρικής μάθησης περιλαμβάνει την τοποθέτηση των μαθητών στο επίκεντρο, αυτό δεν μειώνει σε καμία περίπτωση το ρόλο και τη σημασία των εκπαιδευτικών. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη για περαιτέρω ανάπτυξη των μεθόδων διδασκαλίας, της υποστήριξης των εκπαιδευτικών και της επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς η ποιοτική διδασκαλία είναι απαραίτητη για μια ποιοτική μαθησιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές. Η βελτίωση της διδασκαλίας θα πρέπει να βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών, οι οποίες αξιολογούνται καλύτερα μέσω της αξιολόγησης των καθηγητών και των μαθημάτων. Η ανατροφοδότηση των φοιτητών πρέπει να χρησιμοποιείται ενεργά στην ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των διαδικασιών αξιολόγησης. 29 Πηγή: ESU (European Students’ Union)
 • 30. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Η Σημασία του Εκπαιδευτή στην Φοιτητοκεντρική Μάθηση Η συμμετοχή και η εκπροσώπηση των φοιτητών στη διακυβέρνηση, η θεώρηση των φοιτητών ως ισότιμων εταίρων, ως μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας και συμπαραγωγών της γνώσης, είναι απαραίτητη για την ανάθεση στους φοιτητές της κυριότητας και της ευθύνης για τη μάθησή τους. 30 Πηγή: ESU (European Students’ Union)
 • 31. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Τα Οφέλη για τους Φοιτητές • Οι φοιτητές είνα αναπόσπαστο μέρος της ακαδημαϊκής κοινότητας • Μεγαλύτερο ενδιαφέρον, κίνητρο και αφοσίωση στο μάθημα Όταν ο φοιτητής τίθεται στο επίκεντρο του μαθήματος, η στάση του απέναντι στη μάθηση βελτιώνεται σημαντικά, καθώς η μαθησιακή διαδικασία διαμορφώνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου από τον ίδιο. Επίσης, η συνεργασία και το αίσθημα ότι οι απόψεις κάποιου εκτιμώνται, μπορεί να αυξήσει περαιτέρω την αλληλεπίδραση και την αφοσίωση των φοιτητών. • Απόκτηση/ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων Για παράδειγα δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, κριτικής σκέψης, ευθύνης, ηγεσίας, αυτόνομης εργασίας, κλπ. • Δέουσα συνεκτίμηση των αναγκών των φοιτητών Αναπόφευκτα οι φοιτητές έχουν διαφορετικές ανάγκες. Μέσω της φοιτητοκεντρικής προσέγγισης τους δύνονται δυνατότητες να σπουδάσουν με ευέλικτο τρόπο, μέσω της χρήσης της μερικής φοίτησης, της εξ αποστάσεως μάθησης και ηλεκτρονικής μάθησης. 31 Πηγή: ESU (European Students’ Union)
 • 32. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Τα Οφέλη για τους Εκπαιδευτές • Πιο ενδιαφέρον ο ρόλος του εκπαιδευτικού (ως καθοδηγητή/διευκολυντή) • Λύσεις για την αντιμετώπιση της μαζικοποίησης και της ποικιλομορφίας • Θετικός αντίκτυπος στις συνθήκες εργασίας • Συνεχής αυτοβελτίωση • Αύξηση των κινήτρων και της αφοσίωσης των φοιτητών στο μάθημα • Επαγγελματική ανάπτυξη για την ακαδημαϊκή κοινότητα 32 Πηγή: ESU (European Students’ Union)
 • 33. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Εφαρμογή της Φοιτητοκεντρικής Προσέγγισης στην Ανώτατη Εκπαίδευση Checklist 33 Πηγή: ESU-Student-Centred Learning Toolkit for students, staff and higher education institutions
 • 34. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας 34 Checklist
 • 35. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διαβούλευση με τους Φοιτητές Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Υπάρχουν θεσμοθετημένες διαφανείς διαδικασίες που επιτρέπουν στους φοιτητές/τριεςνα εκφράζουν τη γνώμη τους για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας; • Το Τμήμα συμβουλεύεται τους φοιτητές/ τριεςγια το περιεχόμενο του ΠΣ; • Το Τμήμα συμβουλεύεται τους φοιτητές/ τριεςγια τις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης (εξέτασης) των μαθημάτων; • Συμμετέχουν οι φοιτητές/τριεςστις περιοδικές αναμορφώσεις του ΠΣ; • 5. Συμμετέχουν ισότιμα οι φοιτητές/τριεςσε επιτροπές όπου συζητάταιη εμπειρία των φοιτητών/τριών; • Υπάρχουν θεσμοθετημένες ξεκάθαρες διαδικασίες που να επιτρέπουν στους φοιτητές/τριεςνα προσφύγουν εναντίον αποφάσεων που αφορούν την ακαδημαϊκή τους πορεία και πρόοδο; 35 1
 • 36. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας ECTS & Μαθησιακά Αποτελέσματα Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Ζητείται η άποψη των φοιτητών/τριών κατά τον σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων; • Λαμβάνονται υπόψη οι μαθησιακές ανάγκες και οι παράγοντες διαφορετικότητας των φοιτητών/τριών κατά τον σχεδιασμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων; • Ενημερώνονται οι φοιτητές/τριεςγια τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα πριν την έναρξη του κάθε μαθήματος; • Τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών/τριωνείναι σύμφωνα με τα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΠΣ; • Οι μονάδες ECTS συνδέονται με τα προκαθορισμένα μαθησιακά αποτελέσματα; • Μπορούν οι μονάδες ECTS να μεταφερθούν από μάθημα σε μάθημα και από ίδρυμα σε ίδρυμα; • Πιστώνονται με μονάδες ECTS οι φοιτητές/τριεςπου εμπλέκονται σε δραστηριότητες που βοηθούν την επίτευξη των αναμενομένων μαθησιακών αποτελεσμάτων, εάν οι δραστηριότητες λαμβάνουν χώρα εκτός του ιδρύματος; • Ο υπολογισμός των μονάδων ECTS γίνεται βάσει του φόρτου εργασίας των φοιτητών/τριών, ανεξάρτητα από τις ώρες διδασκαλίας; 36 2
 • 37. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Διασφάλιση Ποιότητας Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Ζητείται η γνώμη τόσο του (διδακτικού) προσωπικού όσο και των φοιτητών/τριών κατά τη διαδικασία της διασφάλισης της ποιότητας του ιδρύματος; • Συμμετέχουν οι εκπρόσωποι διδασκόντων και φοιτητών/τριών ως πλήρη και ισότιμα μέλη στις αρμόδιες επιτροπές που αναθεωρούν τη διασφάλιση της ποιότητας του ιδρύματος; • Οι αναμορφώσεις του εγχειριδίου ποιότητας και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας του Ιδρύματος λαμβάνουν υπόψη τα συνολικά στοιχεία που αφορούν στη διδασκαλία και τη μάθηση; • Οι αναμορφώσεις των ΠΣ λαμβάνουν υπόψη την εφαρμογή των μαθησιακών αποτελεσμάτων; • Οι αναμορφώσεις των ΠΣ λαμβάνουν υπόψη τις μεθόδους αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν κατά την εκπαιδευτική διαδικασία; • Οι εξωτερικές αξιολογήσεις διασφάλισης ποιότητας λαμβάνουν υπόψη τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης; Σημείωση: Οι απαντήσεις διαμορφώνονται στο υλικό της ΜΟΔΙΠ, όπως η Έκθεση Πιστοποίησης, και το Εγχειρίδιο Ποιότητας, επίσης στα απεριγράμματα των Μαθημάτων, στις προτάσεις πιστοποίησης, κ.ά. 37 3
 • 38. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Κινητικότητα και Αναγνώριση Πρότερης Μάθησης Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Αναγνωρίζονται από τοΤμήμα σας οι περίοδοι σπουδών που έχουν πραγματοποιηθεί σε άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα στο πλαίσιο ποικίλων σχημάτων κινητικότητας; • Επωφελούνται οι εισερχόμενοι στοΤμήμα σας φοιτητές στο πλαίσιο της κινητικότητας από μορφές στήριξης, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο νέο γλωσσικό και πολιτισμικό περιβάλλον; • Συζητιούνται και διαχέονται στοΤμήμα σας παραδείγματα καλών πρακτικών διδασκαλίας και μάθησης με τα οποία έρχεται σε επαφή το προσωπικό του πανεπιστημίου στο πλαίσιο της κινητικότητας; • Αναγνωρίζεται από τοΤμήμα σας η προηγούμενη μάθηση (σε περιβάλλοντα μη τυπικής μάθησης), με στόχο την πρόσβαση σε εκπαιδευτικά προγράμματα; • Θεωρείτε ότι η διαδικασία της αναγνώρισης της προηγούμενης μάθησης είναι εύκολη; • Μπορεί η αναγνώριση της προηγούμενης μάθησης να πραγματοποιηθεί χωρίς σημαντικά κόστη ή γραφειοκρατία; 38 4
 • 39. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Κοινωνική Διάσταση Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Υπάρχουν στοΊδρυμα θεσμοθετημένα μέτρα για την ενίσχυση των φοιτητών/τριών που προέρχονται από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα; • Υπάρχουν ευέλικτες μαθησιακές διαδικασίες που να επιτρέπουν τον συνδυασμό εργασίας-οικογενειακής ζωής και σπουδών; 39 5
 • 40. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Το Τμήμα εφαρμόζει την ετερο-αξιολόγηση (peerassessment) και την αλληλοδιδακτική μάθηση (peerlearning); • Το Τμήμα σας παρέχει προγράμματα που χρησιμοποιούν τη μάθηση μέσω δραστηριοτήτων (activity-basedlearning); • Αξιοποιείται η ομαδική εργασία ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας στο Τμήμα σας; • Υπάρχουν δραστηριότητες εκτός Τμήματος που αναγνωρίζονται ως βασικό συστατικό της μαθησιακής διαδικασίας; • Η ανάπτυξη εγκάρσιων δεξιοτήτων των φοιτητών/τριών είναι ένας από τους στόχους της μαθησιακής διαδικασίας στο Τμήμα σας; Σημείωση: Θα πρέπει να υπάρχουν σχετικές αναφορές στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος/Προγράμματος 40 6
 • 41. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Έχουν οι φοιτητές/τριεςπρόσβαση σε κατάλληλες υποδομές έρευνας και μελέτης εντός και εκτός του πανεπιστημιακού campus; • Χρησιμοποιούνται κατά τη μαθησιακή διαδικασία τεχνολογίες των πληροφοριών; • Συνεργάζονται οι βιβλιοθηκονόμοι με τους διδάσκοντες, προκειμένου να ενισχύσουν τη μαθησιακή εμπειρία των φοιτητών/τριών; • Συμβάλλει το Τμήμα σας στην προώθηση μιας εθνικής/τοπικής κουλτούρας ΦοιτητοκεντρικήςΜάθησης; 41 7
 • 42. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Μαθησιακό Περιβάλλον Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Έχει το Ίδρυμά σας οδηγίες για τη διδασκαλία και τη μάθηση; • Παρέχει το Ίδρυμά σας επιμορφωτικά προγράμματα για το διδακτικό προσωπικό; • Εάν ναι, τα προγράμματα περιλαμβάνουν εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την εφαρμογή μεθόδων διδασκαλίας; • Τα προγράμματα εφαρμόζουν φοιτητοκεντρικέςμεθόδους κατά την επιμόρφωση στη χρήση καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και σχεδιασμού φοιτητοκεντρικώνΠΣ; 42 8
 • 43. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Επαγγελματική Ακαδημαϊκή Ανάπτυξη Ερωτήματα που πρέπει να τεθούν • Οι στόχοι της μαθησιακής διαδικασίας ορίζονται από κοινού μεταξύ διδασκόντων και φοιτητών/τριών; • Χρησιμοποιούνται η ετερο-αξιολόγηση και η αυτο-αξιολόγηση ως μέθοδοι της αξιολόγησης των φοιτητών/τριών; • Χρησιμοποιείται η εκπόνηση μικρών εργασιών (projects) για την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών; • Χρησιμοποιούνται προσομοιώσεις στόχων και πραγματικών καταστάσεων κατά την αξιολόγηση των φοιτητών/τριών; Σημείωση: Είναι αναρτημένα τα περιγράμματα μαθήματος στην ιστοσελίδα του Τμήματος; Υπάρχει σχετική αναφορά στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος; 43 9
 • 44. QMSCERT Εκπαίδευση ομάδων ανθρώπινου δυναμικού του Παν. Μακεδονίας σε Ακαδημαϊκά Ζητήματα για τη Διασφάλιση Ποιότητας Επίλογος - Συμπεράσματα • Η φοιτητοκεντρική μάθηση βασίζεται σε γενικές γραμμές στον εποικοδομισμό/κονστρουκτιβισμό ως θεωρία της μάθησης. • Ο εποικοδομισμός βασίζεται στην ιδέα ότι οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατασκευάσουν και να ανακατασκευάσουν τη γνώση προκειμένου να μάθουν αποτελεσματικά, με τη μάθηση να είναι πιο αποτελεσματική όταν, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, ο εκπαιδευόμενος βιώνει την εμπειρία της κατασκευής ενός προϊόντος που έχει νόημα. • Η φοιτητοκεντρική μάθηση συγγενεύει επίσης με τη μετασχηματιστική μάθηση, η οποία εξετάζει μια διαδικασία ποιοτικής αλλαγής του μαθητή ως μια συνεχής διαδικασία μετασχηματισμού που επικεντρώνεται στην ενίσχυση και ενδυνάμωση του μαθητή,στην ανάπτυξη της κριτικής του ικανότητας. • Η φοιτητοκεντρική έχει πολλά οφέλη για τους φοιτητές αλλά και για τους εκπαιδευτές, των οποίων ο ρόλος διαμορφώνεται σε αυτό του καθηγητή/διευκολυντή. • Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμόσουν ολιστικά τις αρχές της φοιτητοκεντρικής μάθησης, μέσα από ένα σύνολο στρατηγικών και στόχων. 44