Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

แบบร่างเค้าโครงงาน

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

แบบร่างเค้าโครงงาน

 1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา การสร้างและออกแบบเว็บไซต์ (ง 30242) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง ความหมายของ เทคโนโลยี٣G2. ประเภทของโครงงาน (เลือก 1 โครงงาน) โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา โครงงานพัฒนาเครื่องมือ โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน โครงงานพัฒนาเกม3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน นางสาวบัณฑิตา อ่อนพุทธา ชั้น ม.5/1 เลขที่ 344. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสมร ตาระพันธ์ ตำาแหน่ง ครูชำานาญการพิเศษ5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม (ถ้ามี) -6. แนวคิด ที่มา และความสำาคัญ ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทต่อการดำาเนินชีวิตของเรามากขึ้น ซึ่งเราอาจไม่รู้สึกตัวว่าอินเทอร์เน็ตกลายเป็นปัจจัยที่สำาคัญต่อการดำารงชีวิตในยุคข้อมูลข่าวสารมีความสำาคัญ คนหันมาบริ
 2. 2. โภคข้อมูลข่าวสารกันมากขึ้น นอกจากเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนถนนสำาหรับการเข้าไปถึงข้อมูลที่ต้องการ เรายังต้องการเครื่องมือที่จะสามารถสร้างเนื้อหาและข้อมูลต่างๆ ไว้รองรับการเข้าถึง นั่นก็คือเทคโนโลยีเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวกลางคอยให้ข้อมูลต่างๆ แก่ผใช้โดยการพัฒนาของ ู้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ได้ถูกเปลียนแปลงจากเดิมไปมาก ่ ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต กำา ลังเป็นที่นิยมและมีผลกระทบในทุ กๆด้ า นในปั จ จุ บั น ทำา ให้ ทุ ก คน ทุ ก สั ง คมต้ อ งมี ก ารปรั บ ตั วและพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในโลกของการสื่อสาร และการพัฒนาของโลกเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web; WWW) จากยุคแรก คือWeb 1.0 ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น Static Web คื อ มี ก ารนำา เสนอข้ อ มู ล ทางเดี ย ว(one-way communication) ด้วยการแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่รอบตัวเราให้ อ ยู่ ใ นรู ป ของดิ จิ ต อล (Digital) เช่ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ นิ ต ยสาร หรื อ การโฆษณาตามหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้สามารถอ่านได้แต่ไม่สามารถเข้าร่วมในการสร้างข้อมูลได้ แต่เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่ 2 ของเทคโนโลยีคือ WWW หรือWeb 2.0 เป็นยุคที่ทำาให้อินเทอร์เน็ตมีศักยภาพในการใช้งานมากขึ้้น เน้นใ ห้ ผู้ ใ ช้ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จุ ด กำา เนิ ด ของ Web 2.0 และการพั ฒ นาก้ า วผ่ า นเข้ า สู่ ยุ ค Web 3.0ความนิยมขอ Social Media มีการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งและมีแนวโน้มของผู้ใช้บริการทั่วโลก ปัจจุบัน Social Network Website ต่าง ๆ ก็มีการพัฒนาและเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้ ประโยชน์เ ชิง สัง คมกันมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ การสร้างเว็บ Blog เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆเทคโนโลยี 3G ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกวันนี้มีใครต่อใครหลายคนกล่าวถึง 3Gมากขึ้ นทุ กขณะ และรู้ สึ กตื่ น เต้ น อยากให้ 3G มาถึ ง เร็ว ๆ โดยเฉพาะเมื่ อ มี
 3. 3. โทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ ออกมา ก็มักจะต้องถามกันเสมอว่าโทรศัพท์รุ่นนั้นรุ่นนีรับรอง 3G หรือเปล่า ทังๆ ทียังไม่รู้วา 3G คืออะไร ้ ้ ่ ่3G หรือ Third Generation เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคที่ 3โดยอุปกรณ์การสื่อสารยุคที่ 3 นั้นจะเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานระหว่าง การนำาเสนอข้อมูล และ เทคโนโลยีในปัจจุบันเข้าด้วยกัน เช่น PDA โทรศัพท์มือถือ Walkman, กล้องถ่ายรูป และ อินเทอร์เน็ตเช่น จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่า รุ่นกระติกนำ้า ซึ่งมีขนาดใหญ่ เ ทอะทะ ราคาหลั ก แสนต่ อ เครื่ อ งแล้ ว ยุ ค ที่ 2 คื อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี ม าสู่ ยุ ค ดิ จิ ต อล ซึ่ ง การสื่ อ สารไร้ ส ายยุ ค นี้ มี คุ ณ ภาพ สั ญ ญาณชั ด เจนมี ก ารพั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว มี ลู ก เล่ น มี คุ ณ สมบั ติ ก ารใช้ ง านที่ ห ลากหลายมากขึ้น จากที่เคยใช้พูดได้อย่างเดียวตอนนี้ จ ะส่ ง หรื อ รั บ ข้ อ ความเป็ น ตั ว อั ก ษร เป็ น ภาพ เป็ น ภาพกราฟฟิ ก ก็ ไ ด้แถมยังถ่ายภาพบั นทึกวี ดีโ อได้ด้วย โดยที่ตัวเครื่ อ งก็ มี ข นาดเล็ ก ลง ราคาย่ อ มเยามากขึ้ น จนแทบทุ ก คนมี ไ ว้ ใ ช้ เ องได้ ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง สำา คั ญ ที่ ทำา ให้ ก ารสื่ อ สารไร้ ส ารได้ รั บ ความนิ ย มมากขึ้ น อย่ า งมหาศาล จนในปั จ จุ บั น มี ผู้ ใ ช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทวโลกอยู่กว่า 1,500 ล้านคนที่เดียว ั่มาถึงวันนี้ เราใกล้จะถึงวิวัฒนาการขั้นที่ 3 หรือ 3G ซึ่งการสื่อสารไร้สารจะไร้ขีดจำากัดจริงๆ สามารถรองรับการสื่อสารได้แทบทุกรูปแบบ ทั้งเสียง และที่ไม่ใช่เสียงได้พร้อมกันอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงัก และสามารถส่ง –รับข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็วในเรื่องของเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีทใช้ในการสื่อสาร ี่ (เรื่องที่นั กเรียนนำา มาทำา บทเรี ยน หรื อเนื้อ หาในเว็ บบล็อ ก) นั้น เป็ นความสนใจส่วนตัวที่อยากจะศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ โทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีเนื้อหา ในตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคแรกที่เราเรียกกันเล่นๆ ว่า รุ่นกระติกนำ้า ซึ่งมีขนาดใหญ่เทอะทะ ราคาหลักแสนต่อเครื่องแล้ว ยุคที2 คือการพัฒนาเทคโนโลยีมาสู่ยุคดิจิตอล ซึ่งการสื่อสารไร้สายยุค ่นี้มีคุณภาพ สัญญาณชัดเจนมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว มีลูกเล่น มีคุณสมบัติการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น จากที่เคยใช้พูดได้อย่างเดียวตอนนี้จะส่งหรือ รับข้ อความเป็ นตั วอั กษร เป็นภาพ เป็ น ภาพกราฟฟิ ก ก็ ไ ด้ แถมยั งถ่ ายภาพบันทึกวีดีโอได้ด้วย โดยที่ตัวเครื่องก็มีขนาดเล็กลง ราคาย่อมเยามากขึ้นในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ทวโลกอยู่กว่า 1,500 ล้านคนที่เดียว ั่มาถึงวันนี้ เราใกล้จะถึงวิวัฒนาการขั้นที่ 3 หรือ 3G ซึ่งการสื่อสารไร้สารจะไร้ขีดจำากัดจริงๆ สามารถรองรับการสื่อสารได้แทบทุกรูปแบบ ทั้งเสียง และ
 4. 4. ที่ไม่ใช่เสียงได้พร้อมกันอย่างราบรื่นไม่สะดุดหยุดชะงัก และสามารถส่ง –รับข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายได้อย่างรวดเร็ว (ก็เขียนไปว่านักเรียนนำาเรื่องอะไรมาศึ กษา เขี ยนเป็ นเนื้อ หาย่ อๆๆ เกี่ ยวกั บเรื่อ งที่นำา มาทำา เป็นบทเรียน) ดังนั้น ผู้จัดทำาจึงได้มีความคิดที่จะนำาเอารูปแบบของ WebBlog ด้วยเว็บไซต์ Wordpress มาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องเทคโนโลยี ٣G เพื่อศึกษา เผยแพร่ความรู้ดังกล่าวสู่ผู้สนใจต่อไป7. วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Wordpressเรื่อง เทคโนโลยี 3G 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจากWordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป ่8. หลักการและทฤษฎี1. ความหมายของเว็บบล็อก (WebBlog)Weblog (อ่านว่า เวบ-บล็อก )หรือ เรียกสั้นๆว่า Blog (อ่านว่า บล็อก) คือWebsite หนึ่งทีบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารในเรื่องราว ่ต่างๆที่ต้องการ โดยสามารถนำาเสนอได้ทั้งในรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพภาพเคลื่อนไหว และเสียง และสามารถ update และเพิ่มเติมเนื้อหาเดิมได้ตลอด หรือจะเขียนเป็นลักษณะไดอะรี่ส่วนตัวก็ยังได้นะคะ ซึ่ง Blog มีความแตกต่างจาก Webboard คือ Blog มีความเป็นเนื้อหาที่กว้างขวาง มีเนื้อหาที่นาสนใจ หลากหลาย และส่วนหนึ่งเป็นเนื้อหาที่มีความน่าเชื่อถือ ให้ความ ่รู้ได้ต่อเนื่อง และเราสามารถเป็นผู้เขียนและเป็นเจ้าของเรื่องราวที่จะนำาเสนอเองได้ โดยบาง website เปิดโอกาสให้เราได้สมัครสมาชิกเป็นเจ้าของ Blogของเราเอง2. ประเภทของเว็บบล็อก
 5. 5. ประเภทของ Blogบล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่1.1. Linklog บล็อกแบบนี้นาจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆ เป็นบล็อกทีรวมลิ๊งก์ที่ ่ ่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจำาผู้ให้กำาเนิดคำาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์นบาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของlinklog นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านัน แต่ก็ไม่เรียง ้เหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1 – 2 ลิงก์ ๊ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทำาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการทำาบล็อกได้เป็นอย่างดี1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนำาเสนอ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้วาภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ ่1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlogเป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่นยมทำากันมากในอนาคต เพราะการเจริญ ิเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ทีทำาให้การ ่ถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว movie […]2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นำาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจำาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกทีนำาเสนอข่าวเป็นหลัก ่2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุม เช่น ่blognone.com2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น
 6. 6. 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกทีนำาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้ง ่ทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นำาเสนอวิธีการต่าง3. เว็บไซต์ทให้บริการเว็บบล็อก ี่www.blogger.comwww.exteen.comwww.mapandy.comwww.buddythai.comwww.imigg.comwww.5iam.comwww.blogprathai.comwww.ndesignsblog.comhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/(เนื้อหาสั้นๆ ตรงนีให้ไปค้นคว้าในเว็บไซต์ค่ะ อย่าลืมบอกแหล่งที่มาในส่วน ้อ้างอิงของแบบเสนอโครงร่างด้วยนะคะ)9. ขอบเขตของโครงงาน (ให้ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ ระบุวัสดุอุปกรณ์ที่จำาเป็นต้องใช้มีอะไรบ้างวัสดุอุปกรณ์เหล่านั้นอยู่ทใด และมีชิ้นใดบ้างที่ต้องจัดซื้อหรือหยิบยกมาจาก ี่ที่ต่าง ๆ - กำาหนดคุณลักษณะของผลงาน และเทคนิคที่ใช้ในการพัฒนา -แนวทางการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา อธิบายถึงกระบวนการแก้ปัญหาที่ออกแบบไว้ และการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การพัฒนา การทดสอบ และการนำาเสนอผลงาน – งบประมาณที่ใช้)
 7. 7. 1. จัดทำาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วยWordpressเรื่อง ………(ใส่ชื่อบทเรียนที่นักเรียนได้ศึกษาหรือค้นคว้า) 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมหรือทีใช้ในการพัฒนา ได้แก่ ่ 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ทให้บริการเว็บบล็อก คือ www.wordpress.com ี่ 2.3 เว็บไซต์ทใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com ี่www.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe PhotoshopCS4 และ PhotoScape2.010. ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ระยะเวลาดำาเนินงาน เดือนสิงหาคม เดือนกันยายน ที่ ขันตอนการดำาเนินงาน ้ สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  จัดทำาโครงร่างเพื่อนำา 3  เสนอ 4 ปฏิบัติการจัดทำาโครงงาน  นำาเสนอรายงานความ 5 ก้าวหน้า  ของโครงงานครั้งที่ 1
 8. 8. นำาเสนอรายงานความ  6 ก้าวหน้า ของโครงงานครั้งที่ 2 7 ปรับปรุง ทดสอบ  จัดทำาเอกสารรายงาน  6 โครงงาน 8 ประเมินผลงาน  นำาเสนอโครงงานผ่าน  9 เว็บ blog10. สถานที่ดำาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อำาเภอเมืองจังหวัดเลย11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้) 11.1 ได้รบความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย ัWordpress เรื่อง เทคโนโลยี ٣ G 11.2 ได้รบความรู้เกี่ยวกับเรื่องทีนำามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บ ั ่บล็อกคือ เรื่อง เทคโนโลยีที่ใช้ในการสื่อสาร 11.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Wordpress ได้ด้วยตนเองและนำามาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 11.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทัวไป ่เพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 11.5 ได้นำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์12. เอกสารอ้างอิงhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.htmlhttp://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense/
 9. 9. ลงชื่อ บัณฑิตา (นางสาวบัณฑิตา อ่อนพุทธา) ผู้เสนอโครงงานลงชื่อ............................................. (นางสมร ตาระพันธ์) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×