Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1

Theodoros Leftheroudis
Theodoros LeftheroudisTeacher - Educator um High School
ΕΝΟΤΗΤΑ 9.2.1
Υποδίκτυα (Subnets)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
n  9.2.1 Υποδίκτυα
n  Έλεγχος γνώσεων.
11/27/2012   ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  2
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Η τεχνική διαχωρισμού ενός δικτύου σε επιμέρους
     υποδίκτυα (subnets), γίνεται με τη χρήση της μάσκας
     δικτύου (network mask ή συχνά subnet mask) η οποία και
     καθορίζει :
    A.    Την IP διεύθυνση κάθε υποδικτύου.
    B.    Το εύρος IP διευθύνσεων κάθε υποδικτύου.
n    Κάθε δίκτυο, ακόμα και αν δε χωρίζεται σε υποδίκτυα, έχει
     μία μάσκα δικτύου που στην περίπτωση αυτή ονομάζεται
     φυσική μάσκα δικτύου.
n    Ανάλογα με την κλάση του δικτύου, οι φυσικές μάσκες
     είναι οι εξής :
n    Κλάση Α φυσική μάσκα : 255.0.0.0
n    Κλάση Β φυσική μάσκα : 255.255.0.0
n    Κλάση C φυσική μάσκα : 255.255.255.0
  11/27/2012          ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  3
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Εύρεση της διεύθυνσης του δικτύου, από την IP
     διεύθυνση μίας συσκευής και την μάσκα του δικτύου.
n    Η μάσκα του δικτύου έχει άσσους «1» στις θέσεις της IP
     διεύθυνσης που αντιστοιχούν στο τμήμα «αναγνωριστικό
     δικτύου».
n    Η IP διεύθυνση του δικτύου στο οποίο ανήκει μία συσκευή
     προκύπτει από το λογικό ΚΑΙ «AND» της IP διεύθυνσης
     της συσκευής και της μάσκας δικτύου.
n    Για παράδειγμα :
n    Έχουμε μια συσκευή που έχει μια διεύθυνση 193.1.1.10.
n    Και της έχει αποδοθεί από το διαχειριστή ή μάσκα δικτύου
     255.255.255.0.
n    Η διαδικασία που ακολουθείται για να βρεθεί η διεύθυνση
     του δικτύου είναι η εξής :
  11/27/2012      ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708     4
9.2.1 Υποδίκτυα

        Δεκαδικό                  Δυαδικό
Διεύθυνση
        193.1.1.10     11000001.00000001.00000001.00001010
Συσκευής

 Μάσκα
       255.255.255.0    11111111.11111111.11111111.00000000
 Δικτύου

 Λογικό
                 --------------------------------------------------------
 «ΚΑΙ»
  IP
Διεύθυνση    193.1.1.0     11000001.00000001.00000001.00000000
 Δικτύου
 11/27/2012         ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708                5
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Διάσπαση δικτύου σε υποδίκτυα με
     χρήση μάσκας δικτύου.
n    Με την χρήση της μάσκας δικτύου είναι
     δυνατή η εφαρμογή της τεχνικής του
     subnetting, που επιτρέπει τη δημιουργία
     υποδικτύων.
n    Τα υποδίκτυα αυτά δημιουργούνται με την
     επέκταση του πεδίου «αναγνωριστικού
     δικτύου» προς τα δεξιά και τη χρήση
     κάποιων από τα bits του πεδίου
     «αναγνωριστικό συσκευής».
  11/27/2012    ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  6
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Παράδειγμα 1.
n    Έστω, ότι ο διαχειριστής του τοπικού δικτύου έχει στην
     διάθεσή του ένα δίκτυο κλάσης C, με διεύθυνση 193.1.1.0.
n    Έστω επίσης ότι επιθυμεί τη δημιουργία όχι ενός δικτύου
     αλλά τεσσάρων διαφορετικών ισομεγεθών μεταξύ τους
     υποδικτύων.
n    Αυτό μπορεί να γίνει με διεύρυνση της φυσικής μάσκας
     δικτύου κατά δύο θέσεις δεξιά.
n    Έτσι, καταλαμβάνονται δύο από τις διαθέσιμες θέσεις για
     το αναγνωριστικό συσκευής και η μάσκα δικτύου που
     προκύπτει είναι :
n    11111111.11111111.11111111.11000000
n    255.255.255.192

  11/27/2012      ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708    7
9.2.1 Υποδίκτυα

IP Address  : 193.1.1.0
Address Class : Class C
Network Address : 193.1.1.0

Subnet Address : 193.1.1.0
Subnet Mask   : 255.255.255.192
Subnet bit mask : 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.sshhhhhh
Subnet Bits  : 26
Host Bits  :6
Possible Number of Subnets : 4
Hosts per Subnet : 62
 11/27/2012       ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  8
9.2.1 Υποδίκτυα
Subnet     Subnet Size         Host Range    Broadcast

193.1.1.0    62        193.1.1.1 to 193.1.1.62   193.1.1.63

193.1.1.64   62        193.1.1.65 to 193.1.1.126  193.1.1.127

193.1.1.128   62        193.1.1.129 to 193.1.1.190  193.1.1.191

193.1.1.192   62        193.1.1.193 to 193.1.1.254  193.1.1.255
  11/27/2012         ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708       9
9.2.1 Υποδίκτυα
Subnet                    Binary

193.1.1.0    11000001.00000001.00000001.00000000

193.1.1.64   11000001.00000001.00000001.01000000

193.1.1.128   11000001.00000001.00000001.10000000

193.1.1.192   11000001.00000001.00000001.11000000
 11/27/2012   ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708    10
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Ένας εύκολος, γρήγορος και πρακτικός
     τρόπος εύρεσης των χαρακτηριστικών του
     κάθε υποδικτύου σε περίπτωση που το
     μέγιστο πλήθος IP διευθύνσεων ανά
     υποδίκτυο είναι μέχρι 256, χωρίς τη
     χρονοβόρα μετατροπή των IP διευθύνσεων
     από τη δεκαδική στην δυαδική τους μορφή,
     γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω
     βήματα.

  11/27/2012    ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  11
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Βήμα 1ο.
n    Υπολογίζουμε το πρώτο υποδίκτυο, που έχει IP
     διεύθυνση αυτή του συνολικού εύρους που μας
     δόθηκε να διαχειριστούμε.
n    Στο παράδειγμα 1 η διεύθυνση αυτή είναι η
     193.1.1.0
n    Βήμα 2ο.
n    Υπολογίζουμε τον αριθμό των συσκευών που θα
     πάρουν IP διεύθυνση για κάθε υποδίκτυο. (ο
     αριθμός αυτός πρέπει να είναι προφανώς δύναμη
     του δυο, δηλαδή 2,4,8,16,32,64,128,256).
n    Στο παράδειγμα 1 ο αριθμός αυτός είναι 64
     (256/4=64 όπου 4 το πλήθος των υποδικτύων).
  11/27/2012     ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  12
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Βήμα 3ο.
n    Αφαιρούμε τον αριθμό του 2ου βήματος από το 256 και ο
     αριθμός που προκύπτει είναι ο τελευταίος δεκαδικός της
     μάσκας δικτύου.
n    Στο παράδειγμα 1 η μάσκα δικτύου για κάθε υποδίκτυο
     είναι (256-64=192) άρα είναι 255.255.255.192.
n    Βήμα 4ο.
n    Υπολογίζουμε το επόμενο υποδίκτυο. Αυτό προκύπτει
     προσθέτοντας τον αριθμό των IP διευθύνσεων του
     προηγούμενου με τον τελευταίο δεκαδικό της διεύθυνσης
     του.
n    Στο παράδειγμα 1, η IP διεύθυνση του επόμενου
     υποδικτύου είναι 193.1.1.(0+64) δηλαδή 193.1.1.64

  11/27/2012      ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708    13
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Ακολουθούμε την ίδια μέθοδο για όλα τα
     επόμενα υποδίκτυα.
n    Για το παράδειγμα 1 είναι τα εξής :
n    193.1.1.0    +64
n    193.1.1.64   +64
n    193.1.1.128   +64
n    193.1.1.192
n    Με μάσκα δικτύου : 255.255.255.192

  11/27/2012    ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  14
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Βήμα 5ο.
n    Υπολογίζουμε το εύρος των IP διευθύνσεων των
     συσκευών που υπάρχουν σε κάθε υποδίκτυο
     καθώς και τις broadcast διευθύνσεις.
n    Για το παράδειγμα 1.
n    Στο υποδίκτυο 193.1.1.0
n    Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(0+1) δηλαδή
     η 193.1.1.1
n    Η τελευταία είναι η 193.1.1.(0+64-2) δηλαδή
     193.1.1.62
n    Και η broadcast είναι η 193.1.1.(0+64-1) δηλαδή
     193.1.1.63
  11/27/2012     ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  15
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Για το παράδειγμα 1.
n    Στο υποδίκτυο 193.1.1.64
n    Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(64+1) δηλαδή η
     193.1.1.65
n    Η τελευταία είναι η 193.1.1.(64+64-2) δηλαδή 193.1.1.126
n    Και η broadcast είναι η 193.1.1.(64+64-1) δηλαδή
     193.1.1.127
n    Στο υποδίκτυο 193.1.1.128
n    Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(128+1) δηλαδή η
     193.1.1.129
n    Η τελευταία είναι η 193.1.1.(128+64-2) δηλαδή
     193.1.1.190
n    Και η broadcast είναι η 193.1.1.(128+64-1) δηλαδή
     193.1.1.191
n    Κ.Ο.Κ
  11/27/2012      ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708    16
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Υπάρχει όμως η δυνατότητα δημιουργίας
     μη ισομεγεθών μεταξύ τους δικτύων
     (τεχνική Variable Length Subnet Masking –
     VLSM).
n    Κάτι που προσδίδει ιδιαίτερη ευελιξία στη
     χρήση των διευθύνσεων, αφού αποδίδονται
     με το σωστό τρόπο εκεί που υπάρχει
     ανάγκη.
n    Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση διαφορετικών
     μασκών σε κάθε δίκτυο.
  11/27/2012    ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  17
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Παράδειγμα 2ο.
n    Σε περίπτωση που απαιτούνται τέσσερα
     υποδίκτυα με διαφορετικό πλήθος
     συσκευών το καθένα, η μάσκα δικτύου θα
     είναι διαφορετική για κάθε υποδίκτυο.
n    Έστω ότι τα ζητούμενα υποδίκτυα απαιτούν
     αντίστοιχα τμήματα των 128,32,32 και 64 IP
     διευθύνσεων.
n    Τα χαρακτηριστικά κάθε υποδικτύου
     προκύπτουν χρησιμοποιώντας την μέθοδο
     που περιγράφηκε προηγουμένως.
  11/27/2012    ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  18
9.2.1 Υποδίκτυα
n    Παράδειγμα 2ο.
n    Το πρώτο υποδίκτυο είναι το : 193.1.1.0 και αφού
     χρειάζεται 128 διευθύνσεις, έχει μάσκα 255.255.255.(256-
     128) δηλαδή 255.255.255.128.
n    Το δεύτερο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(0+128) δηλαδή το
     193.1.1.128 και επειδή έχει 32 συσκευές , η μάσκα του
     είναι 255.255.255.(256-32) δηλαδή 255.255.255.224.
n    Το τρίτο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(128+32) δηλαδή το
     193.1.1.160 και επειδή έχει 32 συσκευές , η μάσκα του
     είναι 255.255.255.(256-32) δηλαδή 255.255.255.224.
n    Το τέταρτο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(160+32) δηλαδή το
     193.1.1.192 και επειδή έχει 64 συσκευές , η μάσκα του
     είναι 255.255.255.(256-64) δηλαδή 255.255.255.192.

  11/27/2012      ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708    19
9.2.1 Υποδίκτυα
                 Εύρος IP Διευθύνσεων           Broadca
Υποδίκτυο    Μάσκα                      Πλήθος
                                       st
                   Από        Έως

        255.255.255.                        193.1.1.
 193.1.1.0            193.1.1.1     193.1.1.126  128
          128                           127

        255.255.255.                        193.1.1.
193.1.1.128           193.1.1.129    193.1.1.158   32
          224                           159

        255.255.255.                        193.1.1.
193.1.1.160           193.1.1.161    193.1.1.190   32
          224                           191

        255.255.255.                        193.1.1.
193.1.1.192           193.1.1.193    193.1.1.254   64
          192                           255

 11/27/2012         ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708          20
Έλεγχος γνώσεων
1) Εφαρμόστε το παράδειγμα 1 στην
  περίπτωση διάσπασης του δικτύου
  192.168.10.0 σε 8 ίδιου μεγέθους
  υποδίκτυα. και βρείτε τα χαρακτηριστικά
  τους
2) Εφαρμόστε το παράδειγμα 2 στην
  περίπτωση διάσπασης του δικτύου
  192.168.10.0 σε 5 διαδοχικά υποδίκτυα
  μεγέθους 32,32,64,64 και 64. και βρείτε τα
  χαρακτηριστικά τους
 11/27/2012   ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708  21
1 von 21

Recomendados

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 4 8 3 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 4 8 3Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 4 8 3
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 4 8 3Theodoros Leftheroudis
1.5K views31 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 5 9 3Theodoros Leftheroudis
1.1K views34 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 1 1 1 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 1 1 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 1 1 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 1 1 1Theodoros Leftheroudis
940 views30 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 7Theodoros Leftheroudis
2.2K views121 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 5 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 5Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 5
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 5Theodoros Leftheroudis
2.4K views140 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 2 8 1 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 2 8 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 2 8 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 2 8 1Theodoros Leftheroudis
664 views56 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4Theodoros Leftheroudis
2.1K views110 Folien
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ von
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥΤο 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥTheodoros Leftheroudis
2.2K views104 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Theodoros Leftheroudis
3.8K views77 Folien
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2 von
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2Theodoros Leftheroudis
1.4K views35 Folien
Επίπεδο δικτύου von
Επίπεδο δικτύουΕπίπεδο δικτύου
Επίπεδο δικτύουKaterina Drimili
2.1K views20 Folien
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ von
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣKaterina Drimili
2K views20 Folien

Was ist angesagt?(20)

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 4
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ von Theodoros Leftheroudis
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥΤο 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το 3ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 1
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2 von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2
Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Θεωρία κεφ. 2
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ von Katerina Drimili
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΔΙΚΤΥΑ ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
Katerina Drimili2K views
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής von Katerina Drimili
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας ΠεριοχήςΚεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Κεφάλαιο 5 - Δίκτυα Ευρείας Περιοχής
Katerina Drimili2.3K views
+ö+ö+ü+ñ+ñ+æ +ñ+á+ƒ+¢+ƒ+ô+ö+ú+ñ+¬+¥ 6 von guest3e5d3e
+ö+ö+ü+ñ+ñ+æ +ñ+á+ƒ+¢+ƒ+ô+ö+ú+ñ+¬+¥ 6+ö+ö+ü+ñ+ñ+æ +ñ+á+ƒ+¢+ƒ+ô+ö+ú+ñ+¬+¥ 6
+ö+ö+ü+ñ+ñ+æ +ñ+á+ƒ+¢+ƒ+ô+ö+ú+ñ+¬+¥ 6
guest3e5d3e322 views
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων von Katerina Drimili
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Μετάδοση ψηφιακών δεδομένων
Katerina Drimili1.8K views

Similar a Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1

MAC - IP διευθύνσεις von
MAC - IP διευθύνσειςMAC - IP διευθύνσεις
MAC - IP διευθύνσειςKaterina Drimili
2.8K views23 Folien
πτυχιακη von
πτυχιακηπτυχιακη
πτυχιακηMarianna Avrs
1.1K views143 Folien
δικτυα υπολογιστων 3 von
δικτυα υπολογιστων 3δικτυα υπολογιστων 3
δικτυα υπολογιστων 3mnikol
334 views12 Folien
Greenfilm presentation von
Greenfilm presentationGreenfilm presentation
Greenfilm presentationAgriculural Research Institute
435 views33 Folien
¨δορυφορικο Internet von
¨δορυφορικο Internet¨δορυφορικο Internet
¨δορυφορικο Internetaris131313
466 views18 Folien
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-gr von
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-grDevoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-gr
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-grJohn Kostaras
373 views54 Folien

Similar a Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1(20)

δικτυα υπολογιστων 3 von mnikol
δικτυα υπολογιστων 3δικτυα υπολογιστων 3
δικτυα υπολογιστων 3
mnikol334 views
¨δορυφορικο Internet von aris131313
¨δορυφορικο Internet¨δορυφορικο Internet
¨δορυφορικο Internet
aris131313466 views
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-gr von John Kostaras
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-grDevoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-gr
Devoxx4kidslegokidsworkshop 150503200607-conversion-gate02-gr
John Kostaras373 views
επαγγελματικα δικαιωματα τομεα ηλεκτρονικης δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης von Theodoros Leftheroudis
επαγγελματικα δικαιωματα τομεα ηλεκτρονικης δευτεροβαθμιας εκπαιδευσηςεπαγγελματικα δικαιωματα τομεα ηλεκτρονικης δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης
επαγγελματικα δικαιωματα τομεα ηλεκτρονικης δευτεροβαθμιας εκπαιδευσης
B5 1 Computer Networks von papettas
B5 1 Computer NetworksB5 1 Computer Networks
B5 1 Computer Networks
papettas202 views
Doryforiko Internet von aris131313
Doryforiko InternetDoryforiko Internet
Doryforiko Internet
aris1313131.1K views
Υποστηρικτικό Βιβλίο για τα Δίκτυα 2 von pppetros
Υποστηρικτικό Βιβλίο για τα Δίκτυα 2Υποστηρικτικό Βιβλίο για τα Δίκτυα 2
Υποστηρικτικό Βιβλίο για τα Δίκτυα 2
pppetros1.5K views
Kef 4 diktya von mnikol
Kef 4  diktyaKef 4  diktya
Kef 4 diktya
mnikol1K views
NFV enabled EPC von Elber18
NFV enabled EPCNFV enabled EPC
NFV enabled EPC
Elber18509 views
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς των 9 Νησίδων Τ... von Information Society SA
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς των 9 Νησίδων Τ...ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς των 9 Νησίδων Τ...
ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς των 9 Νησίδων Τ...
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ... von 2gymevosm
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...
2ο Γυμνάσιο Ευόσμου - "Εφαρμογή Απομακρυσμένης Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευώ...
2gymevosm170 views
Kef08 von mnikol
Kef08Kef08
Kef08
mnikol1.9K views
παρουσίαση10 von loizvla
παρουσίαση10παρουσίαση10
παρουσίαση10
loizvla246 views

Más de Theodoros Leftheroudis

Apantiseis thematon ilektronikes epikoinonies 2016 von
Apantiseis thematon ilektronikes epikoinonies 2016Apantiseis thematon ilektronikes epikoinonies 2016
Apantiseis thematon ilektronikes epikoinonies 2016Theodoros Leftheroudis
1.2K views3 Folien
Themata hlektronikes epikoinwnies-2016 von
Themata hlektronikes epikoinwnies-2016Themata hlektronikes epikoinwnies-2016
Themata hlektronikes epikoinwnies-2016Theodoros Leftheroudis
335 views4 Folien
Themata tde 2016 von
Themata tde 2016Themata tde 2016
Themata tde 2016Theodoros Leftheroudis
281 views4 Folien
Apantiseis thematon tde 2016 von
Apantiseis thematon tde 2016Apantiseis thematon tde 2016
Apantiseis thematon tde 2016Theodoros Leftheroudis
241 views2 Folien
Apantiseis thematon psifiakon ilektronikon 2016 von
Apantiseis thematon psifiakon ilektronikon 2016Apantiseis thematon psifiakon ilektronikon 2016
Apantiseis thematon psifiakon ilektronikon 2016Theodoros Leftheroudis
289 views3 Folien
Themata psifiakon systimaton 2016 von
Themata psifiakon systimaton 2016Themata psifiakon systimaton 2016
Themata psifiakon systimaton 2016Theodoros Leftheroudis
247 views5 Folien

Más de Theodoros Leftheroudis(20)

Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών von Theodoros Leftheroudis
Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακώνΤεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών
Τεστ προσομοίωσης πανελλαδικών 2016 συστημάτων ψηφιακών
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών von Theodoros Leftheroudis
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα ΨηφιακώνΑπαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες von Theodoros Leftheroudis
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΑπαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Απαντήσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών von Theodoros Leftheroudis
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα ΨηφιακώνΘέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Συστήματα Ψηφιακών
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες von Theodoros Leftheroudis
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΘέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2014 στο μάθημα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μαθήμα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες von Theodoros Leftheroudis
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μαθήμα Ηλεκτρονικές ΕπικοινωνίεςΤεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μαθήμα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για το μαθήμα Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Συστήματα Ψηφιακών του Τομέα ... von Theodoros Leftheroudis
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Συστήματα Ψηφιακών του Τομέα ...Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Συστήματα Ψηφιακών του Τομέα ...
Τεστ προσομοίωσης Πανελλαδικών Εξετάσεων για τα Συστήματα Ψηφιακών του Τομέα ...
Ψηφιακή τηλεόραση, DVB-T – 4G – LTE η μετάβαση και τα προβλήματα της, η ελλην... von Theodoros Leftheroudis
Ψηφιακή τηλεόραση, DVB-T – 4G – LTE η μετάβαση και τα προβλήματα της, η ελλην...Ψηφιακή τηλεόραση, DVB-T – 4G – LTE η μετάβαση και τα προβλήματα της, η ελλην...
Ψηφιακή τηλεόραση, DVB-T – 4G – LTE η μετάβαση και τα προβλήματα της, η ελλην...
Το 5ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ von Theodoros Leftheroudis
Το 5ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/ΥΤο 5ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Το 5ο κεφάλαιο στο μάθημα Επικοινωνίες Δίκτυα & Τεχνολογία Η/Υ
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών von Theodoros Leftheroudis
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών ΥπολογιστώνΤεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Τεχνολογία Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Último

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ssuser43d27b
24 views18 Folien
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf von
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf56ο Γυμνάσιο Αθήνας
9 views2 Folien
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf2lykkomo
559 views15 Folien
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxssuser86b52c
7 views37 Folien
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfTheresa Giakoumatou
35 views65 Folien
Γ.2.1.pptx von
Γ.2.1.pptxΓ.2.1.pptx
Γ.2.1.pptxsidiropo
5 views46 Folien

Último(20)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. von ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b24 views
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf von 2lykkomo
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdfΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
ΕΞΕ - 136798 - 2023 - Αίτηση Δήλωση ΓΕΛ 2024 - Έκδοση 1.pdf
2lykkomo559 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx von ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c7 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf von Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf von ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212407 views
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf von ssuser369a35
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdfΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ-3-4 (1).pdf
ssuser369a3516 views
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx von ssuser86b52c
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptxΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ.pptx
ssuser86b52c7 views
Η δική μου Παναγιά von hrisgiou
Η δική μου ΠαναγιάΗ δική μου Παναγιά
Η δική μου Παναγιά
hrisgiou 37 views
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx von Δήμητρα Τζίνου
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptxΗ σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Η σύνθεση Χριστιανισμού και Ελληνισμού αποτυπώνεται στην τέχνη.pptx
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες von Dimitra Mylonaki
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειεςΟλική καταστροφή στις καλλιέργειες
Ολική καταστροφή στις καλλιέργειες
Dimitra Mylonaki19 views
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο von Dimitra Mylonaki
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείοΤριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Τριάντα εννιά καφενεία και ένα κουρείο
Dimitra Mylonaki11 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx von 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist37 views

Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών Εργαστήριο Ενότητα 7 9 2-1

 • 2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ n 9.2.1 Υποδίκτυα n Έλεγχος γνώσεων. 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 2
 • 3. 9.2.1 Υποδίκτυα n Η τεχνική διαχωρισμού ενός δικτύου σε επιμέρους υποδίκτυα (subnets), γίνεται με τη χρήση της μάσκας δικτύου (network mask ή συχνά subnet mask) η οποία και καθορίζει : A. Την IP διεύθυνση κάθε υποδικτύου. B. Το εύρος IP διευθύνσεων κάθε υποδικτύου. n Κάθε δίκτυο, ακόμα και αν δε χωρίζεται σε υποδίκτυα, έχει μία μάσκα δικτύου που στην περίπτωση αυτή ονομάζεται φυσική μάσκα δικτύου. n Ανάλογα με την κλάση του δικτύου, οι φυσικές μάσκες είναι οι εξής : n Κλάση Α φυσική μάσκα : 255.0.0.0 n Κλάση Β φυσική μάσκα : 255.255.0.0 n Κλάση C φυσική μάσκα : 255.255.255.0 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 3
 • 4. 9.2.1 Υποδίκτυα n Εύρεση της διεύθυνσης του δικτύου, από την IP διεύθυνση μίας συσκευής και την μάσκα του δικτύου. n Η μάσκα του δικτύου έχει άσσους «1» στις θέσεις της IP διεύθυνσης που αντιστοιχούν στο τμήμα «αναγνωριστικό δικτύου». n Η IP διεύθυνση του δικτύου στο οποίο ανήκει μία συσκευή προκύπτει από το λογικό ΚΑΙ «AND» της IP διεύθυνσης της συσκευής και της μάσκας δικτύου. n Για παράδειγμα : n Έχουμε μια συσκευή που έχει μια διεύθυνση 193.1.1.10. n Και της έχει αποδοθεί από το διαχειριστή ή μάσκα δικτύου 255.255.255.0. n Η διαδικασία που ακολουθείται για να βρεθεί η διεύθυνση του δικτύου είναι η εξής : 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 4
 • 5. 9.2.1 Υποδίκτυα Δεκαδικό Δυαδικό Διεύθυνση 193.1.1.10 11000001.00000001.00000001.00001010 Συσκευής Μάσκα 255.255.255.0 11111111.11111111.11111111.00000000 Δικτύου Λογικό -------------------------------------------------------- «ΚΑΙ» IP Διεύθυνση 193.1.1.0 11000001.00000001.00000001.00000000 Δικτύου 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 5
 • 6. 9.2.1 Υποδίκτυα n Διάσπαση δικτύου σε υποδίκτυα με χρήση μάσκας δικτύου. n Με την χρήση της μάσκας δικτύου είναι δυνατή η εφαρμογή της τεχνικής του subnetting, που επιτρέπει τη δημιουργία υποδικτύων. n Τα υποδίκτυα αυτά δημιουργούνται με την επέκταση του πεδίου «αναγνωριστικού δικτύου» προς τα δεξιά και τη χρήση κάποιων από τα bits του πεδίου «αναγνωριστικό συσκευής». 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 6
 • 7. 9.2.1 Υποδίκτυα n Παράδειγμα 1. n Έστω, ότι ο διαχειριστής του τοπικού δικτύου έχει στην διάθεσή του ένα δίκτυο κλάσης C, με διεύθυνση 193.1.1.0. n Έστω επίσης ότι επιθυμεί τη δημιουργία όχι ενός δικτύου αλλά τεσσάρων διαφορετικών ισομεγεθών μεταξύ τους υποδικτύων. n Αυτό μπορεί να γίνει με διεύρυνση της φυσικής μάσκας δικτύου κατά δύο θέσεις δεξιά. n Έτσι, καταλαμβάνονται δύο από τις διαθέσιμες θέσεις για το αναγνωριστικό συσκευής και η μάσκα δικτύου που προκύπτει είναι : n 11111111.11111111.11111111.11000000 n 255.255.255.192 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 7
 • 8. 9.2.1 Υποδίκτυα IP Address : 193.1.1.0 Address Class : Class C Network Address : 193.1.1.0 Subnet Address : 193.1.1.0 Subnet Mask : 255.255.255.192 Subnet bit mask : 110nnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.sshhhhhh Subnet Bits : 26 Host Bits :6 Possible Number of Subnets : 4 Hosts per Subnet : 62 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 8
 • 9. 9.2.1 Υποδίκτυα Subnet Subnet Size Host Range Broadcast 193.1.1.0 62 193.1.1.1 to 193.1.1.62 193.1.1.63 193.1.1.64 62 193.1.1.65 to 193.1.1.126 193.1.1.127 193.1.1.128 62 193.1.1.129 to 193.1.1.190 193.1.1.191 193.1.1.192 62 193.1.1.193 to 193.1.1.254 193.1.1.255 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 9
 • 10. 9.2.1 Υποδίκτυα Subnet Binary 193.1.1.0 11000001.00000001.00000001.00000000 193.1.1.64 11000001.00000001.00000001.01000000 193.1.1.128 11000001.00000001.00000001.10000000 193.1.1.192 11000001.00000001.00000001.11000000 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 10
 • 11. 9.2.1 Υποδίκτυα n Ένας εύκολος, γρήγορος και πρακτικός τρόπος εύρεσης των χαρακτηριστικών του κάθε υποδικτύου σε περίπτωση που το μέγιστο πλήθος IP διευθύνσεων ανά υποδίκτυο είναι μέχρι 256, χωρίς τη χρονοβόρα μετατροπή των IP διευθύνσεων από τη δεκαδική στην δυαδική τους μορφή, γίνεται ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα. 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 11
 • 12. 9.2.1 Υποδίκτυα n Βήμα 1ο. n Υπολογίζουμε το πρώτο υποδίκτυο, που έχει IP διεύθυνση αυτή του συνολικού εύρους που μας δόθηκε να διαχειριστούμε. n Στο παράδειγμα 1 η διεύθυνση αυτή είναι η 193.1.1.0 n Βήμα 2ο. n Υπολογίζουμε τον αριθμό των συσκευών που θα πάρουν IP διεύθυνση για κάθε υποδίκτυο. (ο αριθμός αυτός πρέπει να είναι προφανώς δύναμη του δυο, δηλαδή 2,4,8,16,32,64,128,256). n Στο παράδειγμα 1 ο αριθμός αυτός είναι 64 (256/4=64 όπου 4 το πλήθος των υποδικτύων). 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 12
 • 13. 9.2.1 Υποδίκτυα n Βήμα 3ο. n Αφαιρούμε τον αριθμό του 2ου βήματος από το 256 και ο αριθμός που προκύπτει είναι ο τελευταίος δεκαδικός της μάσκας δικτύου. n Στο παράδειγμα 1 η μάσκα δικτύου για κάθε υποδίκτυο είναι (256-64=192) άρα είναι 255.255.255.192. n Βήμα 4ο. n Υπολογίζουμε το επόμενο υποδίκτυο. Αυτό προκύπτει προσθέτοντας τον αριθμό των IP διευθύνσεων του προηγούμενου με τον τελευταίο δεκαδικό της διεύθυνσης του. n Στο παράδειγμα 1, η IP διεύθυνση του επόμενου υποδικτύου είναι 193.1.1.(0+64) δηλαδή 193.1.1.64 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 13
 • 14. 9.2.1 Υποδίκτυα n Ακολουθούμε την ίδια μέθοδο για όλα τα επόμενα υποδίκτυα. n Για το παράδειγμα 1 είναι τα εξής : n 193.1.1.0 +64 n 193.1.1.64 +64 n 193.1.1.128 +64 n 193.1.1.192 n Με μάσκα δικτύου : 255.255.255.192 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 14
 • 15. 9.2.1 Υποδίκτυα n Βήμα 5ο. n Υπολογίζουμε το εύρος των IP διευθύνσεων των συσκευών που υπάρχουν σε κάθε υποδίκτυο καθώς και τις broadcast διευθύνσεις. n Για το παράδειγμα 1. n Στο υποδίκτυο 193.1.1.0 n Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(0+1) δηλαδή η 193.1.1.1 n Η τελευταία είναι η 193.1.1.(0+64-2) δηλαδή 193.1.1.62 n Και η broadcast είναι η 193.1.1.(0+64-1) δηλαδή 193.1.1.63 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 15
 • 16. 9.2.1 Υποδίκτυα n Για το παράδειγμα 1. n Στο υποδίκτυο 193.1.1.64 n Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(64+1) δηλαδή η 193.1.1.65 n Η τελευταία είναι η 193.1.1.(64+64-2) δηλαδή 193.1.1.126 n Και η broadcast είναι η 193.1.1.(64+64-1) δηλαδή 193.1.1.127 n Στο υποδίκτυο 193.1.1.128 n Η πρώτη διεύθυνση είναι η 193.1.1.(128+1) δηλαδή η 193.1.1.129 n Η τελευταία είναι η 193.1.1.(128+64-2) δηλαδή 193.1.1.190 n Και η broadcast είναι η 193.1.1.(128+64-1) δηλαδή 193.1.1.191 n Κ.Ο.Κ 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 16
 • 17. 9.2.1 Υποδίκτυα n Υπάρχει όμως η δυνατότητα δημιουργίας μη ισομεγεθών μεταξύ τους δικτύων (τεχνική Variable Length Subnet Masking – VLSM). n Κάτι που προσδίδει ιδιαίτερη ευελιξία στη χρήση των διευθύνσεων, αφού αποδίδονται με το σωστό τρόπο εκεί που υπάρχει ανάγκη. n Αυτό επιτυγχάνεται με χρήση διαφορετικών μασκών σε κάθε δίκτυο. 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 17
 • 18. 9.2.1 Υποδίκτυα n Παράδειγμα 2ο. n Σε περίπτωση που απαιτούνται τέσσερα υποδίκτυα με διαφορετικό πλήθος συσκευών το καθένα, η μάσκα δικτύου θα είναι διαφορετική για κάθε υποδίκτυο. n Έστω ότι τα ζητούμενα υποδίκτυα απαιτούν αντίστοιχα τμήματα των 128,32,32 και 64 IP διευθύνσεων. n Τα χαρακτηριστικά κάθε υποδικτύου προκύπτουν χρησιμοποιώντας την μέθοδο που περιγράφηκε προηγουμένως. 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 18
 • 19. 9.2.1 Υποδίκτυα n Παράδειγμα 2ο. n Το πρώτο υποδίκτυο είναι το : 193.1.1.0 και αφού χρειάζεται 128 διευθύνσεις, έχει μάσκα 255.255.255.(256- 128) δηλαδή 255.255.255.128. n Το δεύτερο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(0+128) δηλαδή το 193.1.1.128 και επειδή έχει 32 συσκευές , η μάσκα του είναι 255.255.255.(256-32) δηλαδή 255.255.255.224. n Το τρίτο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(128+32) δηλαδή το 193.1.1.160 και επειδή έχει 32 συσκευές , η μάσκα του είναι 255.255.255.(256-32) δηλαδή 255.255.255.224. n Το τέταρτο υποδίκτυο είναι το 193.1.1.(160+32) δηλαδή το 193.1.1.192 και επειδή έχει 64 συσκευές , η μάσκα του είναι 255.255.255.(256-64) δηλαδή 255.255.255.192. 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 19
 • 20. 9.2.1 Υποδίκτυα Εύρος IP Διευθύνσεων Broadca Υποδίκτυο Μάσκα Πλήθος st Από Έως 255.255.255. 193.1.1. 193.1.1.0 193.1.1.1 193.1.1.126 128 128 127 255.255.255. 193.1.1. 193.1.1.128 193.1.1.129 193.1.1.158 32 224 159 255.255.255. 193.1.1. 193.1.1.160 193.1.1.161 193.1.1.190 32 224 191 255.255.255. 193.1.1. 193.1.1.192 193.1.1.193 193.1.1.254 64 192 255 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 20
 • 21. Έλεγχος γνώσεων 1) Εφαρμόστε το παράδειγμα 1 στην περίπτωση διάσπασης του δικτύου 192.168.10.0 σε 8 ίδιου μεγέθους υποδίκτυα. και βρείτε τα χαρακτηριστικά τους 2) Εφαρμόστε το παράδειγμα 2 στην περίπτωση διάσπασης του δικτύου 192.168.10.0 σε 5 διαδοχικά υποδίκτυα μεγέθους 32,32,64,64 και 64. και βρείτε τα χαρακτηριστικά τους 11/27/2012 ΛΕΥΘΕΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΕ 1708 21