ครูผู้ช่วย

ศิริลักษณ์ ภิวัฒน์
ศิริลักษณ์ ภิวัฒน์Faculty of Education, Khon Kaen University
ครูผู้ช่วย
ครู บุญมี เป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ ละชั่วโมงครู จะ
ใช้ วธีการบรรยาย ส่ วนไหนทีสาคัญก็จะเน้ นยาให้ นักเรียนจด
   ิ            ่        ้
บันทึกและท่ องซ้า หลายครั้ง ทุกวันครู จะให้ นักเรียน ท่ อง
คาศัพท์ วนละ 5 คา พร้ อมทั้ง คัดลายมือมาส่ ง สื่ อทีครู ใช้ ประจา
     ั                     ่
คือ บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอนนอกจากนีเ้ มื่อเรียนจบแต่
ละบทครู บุญมีกจะทาการสอบเก็บคะแนน ถ้ านักเรียนสอบตกก็
          ็
จะให้ สอบใหม่ จนกว่ าจะผ่ านตามเกณฑ์
ครูบุญช่ วย เป็ นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ ละ ครั้งครูจะนาเข้ าสู่
บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนือหาทีเ่ รียนกับ ประสบการณ์ เดิมของผู้เรียน เช่ น การ
              ้
ใช้ คาถาม การยกตัวอย่ างเหตุการณ์ ในชีวตประจาวัน ข่ าวสารต่ าง ๆ เป็ นต้ น
                         ิ
หลักจากนั้นครูจะแบ่ งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรือ
ภารกิจการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนีครูยงเตรียมแหล่งการเรียนรู้
                            ้ ั
ต่ าง ๆ เช่ น หนังสื อ วีดิทศน์ เว็บไซต์ ทเี่ กียวข้ อง ฯลฯเพือให้ ผู้เรียนค้ นหา
               ั         ่       ่
คาตอบ และร่ วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลียน     ่
ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู
                   ่
เป็ นผู้ให้ คาแนะนา หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้ าคลาดเคลือน     ่
ครูกจะเข้ าไปอธิบายและกระตุ้นให้ คด หลังจากได้ คาตอบแล้ว
   ็                 ิ
ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และร่ วมกับสรุปบทเรียนเป็ น
ความเข้ าใจของตนเอง
ครูบุญชู สามารถสอนให้ นักเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ ลม ื
ซึ่งครูมีเทคนิคดังนี้ การแต่ งเป็ นบทเพลง การใช้ คาคล้องจอง
การใช้ แผนภูมรูปภาพประกอบเนือหาทีต้องการให้ ผู้เรียนเข้ าใจ
        ิ          ้  ่
ถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบ เช่ น แผนผังแสดงความสั มพันธ์
ของคนในครอบครัว และทีน่าสนใจคือ การให้ ผู้เรียนจาคาศัพท์
               ่
โดยใช้ การออกเสี ยงภาษาอังกฤษทีเ่ หมือนกับภาษาไทย เช่ น
pic กับ พริก และ bear กับ แบมือ พร้ อมมีรูปประกอบซึ่งเป็ นการ
เชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมทีผู้เรียนรู้จักมาช่ วยในการจดจาคาศัพท์
                ่
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เน้ นครู เป็ นจุดศูนย์ กลาง ทีให้
          ี่ ื                ่
นักเรียนรอรับอย่ างเดียว โดยวิธีการสอนที่ให้ นักเรียนมี
การจดบันทึก ใช้ วธีการท่ องจา และท่ องจาหลายๆครั้งซึ่ง
         ิ
มีพนฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทีม่ ุงทีเ่ น้ นศึกษา
   ื้                   ่
เกียวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง
  ่
ซึ่งให้ ความสนใจกับพฤติกรรมทีสามารถวัดและสั งเกต
                  ่
จากภายนอกได้ และเชื่อว่ าสิ่ งแวดล้ อมจะเป็ นตัวที่
กาหนดพฤติกรรม
กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เป็ นการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น
            ี่ ื
ศูนย์ กลาง โดยทีครู ให้ นักเรียนทางานเป็ นกลุ่มและลงมือ
           ่
ปฏิบัตด้วยตนเอง โดยครูไม่ ไปก้ าวก่ าย และมีรูปแบบการ
     ิ
สอนทีมการเชื่อมโยงความรู้ จากประสบการณ์ เดิมเข้ ากับ
     ่ ี
เนือกาใหม่ ๆ ซึ่งมีพนฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์
  ้          ื้               ิ
เชื่อว่ าความรู้ เกิดจากประสบการณ์ และกระบวนการใน
การสร้ างความรู้ โดยทีผ้ ูเรียนสร้ างเสริมความรู้ ผ่าน
              ่
กระบวนการทางจิตวิทยาด้ วยตนเอง ครู สามารถช่ วยให้
ผู้เรียนปรับขยายโครงสร้ างทางปัญญาได้
กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เป็ นการสอนที่ใช้ สิ่งต่ าง ๆ มา
            ี่ ื
ช่ วยเพือให้ นักเรียนจดจา แต่ เป็ นการจดจาในระยะยาว
     ่
ซึ่งมีพนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวพุทธิ
    ื้
ปัญญา คือ การเปลียนแปลง ความรู้ ของผู้เรียนทั้ง
             ่
ทางด้ านปริมาณและด้ านคุณภาพ สามารถจัดรวบรวม
เรียบเรียงสิ่ งทีเ่ รียนรู้ เหล่ านั้นให้ เป็ นระเบียบ และ
สามารถถ่ ายโยงความรู้ และทักษะเดิม ไปสู่ บริบทและ
ปัญหาใหม่
ข้ อดี               ข้ อเด่ น
ครูบญมี
  ุ    เน้ นการจดจา               ผู้เรี ยนจดจาได้ อย่างรวดเร็ ว
      ครูให้ ความรู้ได้ ตามต้ องการ
ครูบญช่วย
  ุ    ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง      เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
      ผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ อย่างแท้ จริ ง
      ผู้เรี ยนได้ ฝึกกระการคิด
      ผู้เรี ยนได้ ฝึกกระบวนการแก้ ปัญหา
      ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น
ครูบญชู
  ุ    เน้ นการจา                 ผู้เรี ยนจดจาได้ นานขึ ้น
      ผู้เรี ยนมีเทคนิคในการท่องจา
ครูผู้ช่วย
ตอบ สาหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ ทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
                  ี่
 การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มากทีสุด คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ ของ
                    ่
 ครู บุญช่ วยเพราะเป็ นการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นผู้เรียน เป็ น
 ศูนย์ กลางโดยมีการให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง ได้ ลงมือทดลอง
 แนวคิดของกลุ่ม นักเรียนได้ ลงมือแก้ปัญหา มีการเรียนรู้ จาก
 ประสบการณ์ ตรง ได้ ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ได้ ฝึกกระบวนการ
 คิด ได้ ฝึกกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งมีการนาเสนอ
 แลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มอืน โดยมีครู ผู้สอนคอยชี้แนะ
      ่           ่
 แนวทางและกระตุ้นความคิดของนักเรียน
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ตอบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ได้ดงนี้
                       ั

              ไม่ทราบจุดประสงค์ของเนื้อหาสาระว่าสามารถนาความรู ้
              เรื่ องนั้นไปใช้ในชีวิตในประจาวันได้อย่างไร
ครู ผสอน
   ู้      สาเหตุ
              ไม่ช้ ีแจงผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนรับทราบ ซึ่ งในนั้น
              จะกาหนดแนวทางและประโยชน์ที่จะได้อย่างชัดเจน              ไม่ทราบว่าในการเรี ยนเรื่ องต่างๆนั้น สามารถนาเรื่ องที่
              เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร
 ผูเ้ รี ยน    สาเหตุ
              ไม่ทราบผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทาให้ไม่รู้จกแนวทางและ
                                     ั
              ประโยชน์ที่จะได้รับที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
2.วิเคราะห์ หาทฤษฎีการเรียนรู้และการออกแบบการ
สอนที่สามารถแก้ ปัญหาได้
ตอบ สาหรับทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน ที่
 สามารถแก้ ปัญหาได้ คือ การออกแบบการสอนบนพืนฐาน    ้
 ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวสต์ เพราะเป็ นการสร้ างความรู้
               ิ
 ความเข้ าใจโดยการจาลองสถานการณ์ ปัญหา โดยผู้เรียนเป็ น
 ผู้ลงมือปฏิบตผ่านกระบวนการคิด การแลกเปลียนแนวคิด
       ั ิ                  ่
 ระหว่ างกัน ซึ่งทาให้ ผู้เรียนเห็นความสั มพันธ์ ว่าการเรียนรู้
 สามารถนาไปใช้ ได้ จริงได้ อย่ างไร
Ex คาถาม ให้ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน จงหาว่าการเดินทางจากบ้ านไปโรงเรียนมีกวธีและวิธี
                                       ี่ ิ
                ใดทีดีทสุด เพราะเหตุใด
                  ่ ี่

                     6
  บ้ าน                                  วัด
    [[บ
                                    1
           2
                               ร.พ.
                       3                4
  3
                ตลาด

         2                      2
                                         โรงเรียน
                       6
  สนามเด็กเล่น
ครูผู้ช่วย
ตอบ เน้ นการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง
 โดยดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด
 จาลองปัญหาจากสถานการณ์ ทคล้ ายกับปัญหาในชีวตจริง
                  ี่           ิ
 แล้ วให้ ผ้ ูเรียนลงมือแก้ ปัญหา ผู้เรียนจะได้ มีการศึกษา
 ค้ นคว้ า มีการแสดงความคิดเห็นและลงมือทดลองทาให้ เกิด
 ความตืนตัวเพือหาคาตอบทีแท้ จริง ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิด
      ่     ่     ่
 กระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองและยังสามารถนาความรู้ ที่
 ได้ ไปใช้ ในชีวตประจาวันของตนเองอีกด้ วย
          ิ
Exคาถาม ให้ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ5 คน จงหาว่าการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมีกวธีและ วิธี
                                     ี่ ิ
                 ใดทีดีทสุด เพราะเหตุใด
                   ่ ี่

                  6
                                     วัด
   บ้าน[
   [บ

          2                         1
                              ร.พ.
                      3                  4
 3
              ตลาด

        2                         2
                                        โรงเรี ยน


สนามเด็กเล่น            6
1. นางสาวกุสุมาลย์ กวยทอง 543050007-6
2. นางสาวศิริลักษณ์ ภิวัฒน์ 543050317-1
3. นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง 543050371-5
1 von 24

Recomendados

ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยNetchanOk Maneechai
119 views22 Folien
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น von
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้น
หลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ปรับปรุง ม.ต้นAon Narinchoti
14.2K views99 Folien
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก... von
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...
แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสาระทฤษฎีความรู้ (Tok) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ นายก...Kobwit Piriyawat
17.1K views27 Folien
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น von
Best practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นBest practice  บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่น
Best practice บทเรียนการ์ตูนและเกมส์ช่วยสอน โรงเรียนบ้านซับสนุ่นatunya2530
9.8K views22 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยนภสร ยั่งยืน
121 views25 Folien
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
แผนผังวิเคราะห์การจัดการเรียนรู้ ว21101 วิทยาศาสตร์1 ครูกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
4.6K views1 Folie

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

แผนพอเพียง 01-ประพจน์ von
แผนพอเพียง 01-ประพจน์แผนพอเพียง 01-ประพจน์
แผนพอเพียง 01-ประพจน์คุณครูพี่อั๋น
6.6K views20 Folien
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์Kobwit Piriyawat
63.4K views39 Folien
บทความวิชาการ von
บทความวิชาการบทความวิชาการ
บทความวิชาการคุณน้อง แสนเทพ
72.4K views14 Folien
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science von
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceKobwit Piriyawat
4.9K views30 Folien
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน von
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วนWareerut Hunter
11.3K views28 Folien
การสอนสุขศึกษา von
การสอนสุขศึกษาการสอนสุขศึกษา
การสอนสุขศึกษาan1030
16.8K views22 Folien

Was ist angesagt?(20)

นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ von Kobwit Piriyawat
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
นำเสนองานวิจัยประชุมวิชาการ มศว นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์
Kobwit Piriyawat63.4K views
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science von Kobwit Piriyawat
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring scienceปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนด้วย Inspiring science
Kobwit Piriyawat4.9K views
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน von Wareerut Hunter
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน
4.แผนเรื่องโครงงานทองม้วน
Wareerut Hunter11.3K views
การสอนสุขศึกษา von an1030
การสอนสุขศึกษาการสอนสุขศึกษา
การสอนสุขศึกษา
an103016.8K views
แผน 8 นวัตกรรม บูรณาการอาเซียนศึกษา von Jirathorn Buenglee
แผน 8 นวัตกรรม บูรณาการอาเซียนศึกษาแผน 8 นวัตกรรม บูรณาการอาเซียนศึกษา
แผน 8 นวัตกรรม บูรณาการอาเซียนศึกษา
Jirathorn Buenglee12.8K views
วันออกพรรษา von suchinmam
วันออกพรรษาวันออกพรรษา
วันออกพรรษา
suchinmam8.4K views
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 von suchinmam
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
suchinmam160.3K views
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ von Kobwit Piriyawat
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพโทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
โทรทัศน์ครูเพื่อครูมืออาชีพ
Kobwit Piriyawat11.1K views
งานเดี่ยวโครงร่างคณิต von krunum11
งานเดี่ยวโครงร่างคณิตงานเดี่ยวโครงร่างคณิต
งานเดี่ยวโครงร่างคณิต
krunum111.8K views
ระดับครูผู้ช่วย von Vachii Ra
ระดับครูผู้ช่วยระดับครูผู้ช่วย
ระดับครูผู้ช่วย
Vachii Ra206 views
การคิดและการให้เหตุผลอย่างคณิตศาสตร์ von krophut
การคิดและการให้เหตุผลอย่างคณิตศาสตร์การคิดและการให้เหตุผลอย่างคณิตศาสตร์
การคิดและการให้เหตุผลอย่างคณิตศาสตร์
krophut4.4K views
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน von nang_phy29
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียนเค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน
nang_phy2938.7K views
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2 von thkitiya
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2
แผนการจัดการเรียนเรียนรู้การงานอาชีพ ป.6 2
thkitiya7.3K views
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1) von Aon Narinchoti
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ(1)
Aon Narinchoti5.5K views

Similar a ครูผู้ช่วย

ครูผู้ช่วย ภารกิจ von
ครูผู้ช่วย ภารกิจครูผู้ช่วย ภารกิจ
ครูผู้ช่วย ภารกิจShe's Kukkik Kanokporn
134 views22 Folien
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยPamkritsaya3147
156 views21 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
153 views34 Folien
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยPiyatida Prayoonprom
198 views34 Folien
ครูผู้ช่วย von
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วยNoppasorn Boonsena
171 views25 Folien

Similar a ครูผู้ช่วย(20)

ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย von Pamkritsaya3147
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วยภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจการเรียนรู้ระดับครูผู้ช่วย
Pamkritsaya3147156 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Piyatida Prayoonprom
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn141 views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Vs'veity Sirvcn
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Vs'veity Sirvcn114 views
ภารกิจครูผู้ช่วย von Arm Watcharin
ภารกิจครูผู้ช่วยภารกิจครูผู้ช่วย
ภารกิจครูผู้ช่วย
Arm Watcharin124 views
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย von MuBenny Nuamin
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วยการออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
การออกแบบการสอนระดับครูผู้ช่วย
MuBenny Nuamin251 views
ครูผู้ช่วย von Korakob Noi
ครูผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
Korakob Noi186 views
เทคนิคการสอน von kittitach06709
เทคนิคการสอนเทคนิคการสอน
เทคนิคการสอน
kittitach067097.6K views
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... von Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
Kobwit Piriyawat126.7K views
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย von Rsmay Saengkaew
ภารกิจระดับครูผู้ช่วยภารกิจระดับครูผู้ช่วย
ภารกิจระดับครูผู้ช่วย
Rsmay Saengkaew131 views
ระดับครผู้ช่วย von tyehh
ระดับครผู้ช่วยระดับครผู้ช่วย
ระดับครผู้ช่วย
tyehh173 views

ครูผู้ช่วย

 • 2. ครู บุญมี เป็ นครู สอนวิชาภาษาไทย ในการสอนแต่ ละชั่วโมงครู จะ ใช้ วธีการบรรยาย ส่ วนไหนทีสาคัญก็จะเน้ นยาให้ นักเรียนจด ิ ่ ้ บันทึกและท่ องซ้า หลายครั้ง ทุกวันครู จะให้ นักเรียน ท่ อง คาศัพท์ วนละ 5 คา พร้ อมทั้ง คัดลายมือมาส่ ง สื่ อทีครู ใช้ ประจา ั ่ คือ บทเรียนโปรแกรมและชุดการสอนนอกจากนีเ้ มื่อเรียนจบแต่ ละบทครู บุญมีกจะทาการสอบเก็บคะแนน ถ้ านักเรียนสอบตกก็ ็ จะให้ สอบใหม่ จนกว่ าจะผ่ านตามเกณฑ์
 • 3. ครูบุญช่ วย เป็ นครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ในการสอนแต่ ละ ครั้งครูจะนาเข้ าสู่ บทเรียนโดยเชื่อมโยงเนือหาทีเ่ รียนกับ ประสบการณ์ เดิมของผู้เรียน เช่ น การ ้ ใช้ คาถาม การยกตัวอย่ างเหตุการณ์ ในชีวตประจาวัน ข่ าวสารต่ าง ๆ เป็ นต้ น ิ หลักจากนั้นครูจะแบ่ งนักเรียนออกเป็ นกลุ่มแล้วมอบสถานการณ์ ปัญหาหรือ ภารกิจการเรียนรู้ให้ ผู้เรียนทุก ๆ กลุ่ม นอกจากนีครูยงเตรียมแหล่งการเรียนรู้ ้ ั ต่ าง ๆ เช่ น หนังสื อ วีดิทศน์ เว็บไซต์ ทเี่ กียวข้ อง ฯลฯเพือให้ ผู้เรียนค้ นหา ั ่ ่ คาตอบ และร่ วมมือกันเรียนรู้มีการแลกเปลียน ่ ประสบการณ์ การลงมือทดลองเพือทดสอบแนวคิดของกลุ่ม โดยมีครู ่ เป็ นผู้ให้ คาแนะนา หากพบว่ามีผู้เรียนคนใดหรือกลุ่มใดเข้ าคลาดเคลือน ่ ครูกจะเข้ าไปอธิบายและกระตุ้นให้ คด หลังจากได้ คาตอบแล้ว ็ ิ ทุกกลุ่มก็จะนาเสนอแนวคิดความ และร่ วมกับสรุปบทเรียนเป็ น ความเข้ าใจของตนเอง
 • 4. ครูบุญชู สามารถสอนให้ นักเรียนจาคาศัพท์ ภาษาอังกฤษได้ โดยไม่ ลม ื ซึ่งครูมีเทคนิคดังนี้ การแต่ งเป็ นบทเพลง การใช้ คาคล้องจอง การใช้ แผนภูมรูปภาพประกอบเนือหาทีต้องการให้ ผู้เรียนเข้ าใจ ิ ้ ่ ถึงความสั มพันธ์ ระหว่ างองค์ ประกอบ เช่ น แผนผังแสดงความสั มพันธ์ ของคนในครอบครัว และทีน่าสนใจคือ การให้ ผู้เรียนจาคาศัพท์ ่ โดยใช้ การออกเสี ยงภาษาอังกฤษทีเ่ หมือนกับภาษาไทย เช่ น pic กับ พริก และ bear กับ แบมือ พร้ อมมีรูปประกอบซึ่งเป็ นการ เชื่อมโยงประสบการณ์ เดิมทีผู้เรียนรู้จักมาช่ วยในการจดจาคาศัพท์ ่
 • 7. กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เน้ นครู เป็ นจุดศูนย์ กลาง ทีให้ ี่ ื ่ นักเรียนรอรับอย่ างเดียว โดยวิธีการสอนที่ให้ นักเรียนมี การจดบันทึก ใช้ วธีการท่ องจา และท่ องจาหลายๆครั้งซึ่ง ิ มีพนฐานมาจากทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ทีม่ ุงทีเ่ น้ นศึกษา ื้ ่ เกียวกับความสัมพันธ์ ระหว่ างสิ่ งเร้ ากับการตอบสนอง ่ ซึ่งให้ ความสนใจกับพฤติกรรมทีสามารถวัดและสั งเกต ่ จากภายนอกได้ และเชื่อว่ าสิ่ งแวดล้ อมจะเป็ นตัวที่ กาหนดพฤติกรรม
 • 8. กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เป็ นการสอนทีเ่ น้ นผู้เรียนเป็ น ี่ ื ศูนย์ กลาง โดยทีครู ให้ นักเรียนทางานเป็ นกลุ่มและลงมือ ่ ปฏิบัตด้วยตนเอง โดยครูไม่ ไปก้ าวก่ าย และมีรูปแบบการ ิ สอนทีมการเชื่อมโยงความรู้ จากประสบการณ์ เดิมเข้ ากับ ่ ี เนือกาใหม่ ๆ ซึ่งมีพนฐานมาจากทฤษฎีคอนสตรัคติวสต์ ้ ื้ ิ เชื่อว่ าความรู้ เกิดจากประสบการณ์ และกระบวนการใน การสร้ างความรู้ โดยทีผ้ ูเรียนสร้ างเสริมความรู้ ผ่าน ่ กระบวนการทางจิตวิทยาด้ วยตนเอง ครู สามารถช่ วยให้ ผู้เรียนปรับขยายโครงสร้ างทางปัญญาได้
 • 9. กระบวนทัศน์ ทใช้ คอ เป็ นการสอนที่ใช้ สิ่งต่ าง ๆ มา ี่ ื ช่ วยเพือให้ นักเรียนจดจา แต่ เป็ นการจดจาในระยะยาว ่ ซึ่งมีพนฐานมาจากทฤษฎีการเรียนรู้ ตามแนวพุทธิ ื้ ปัญญา คือ การเปลียนแปลง ความรู้ ของผู้เรียนทั้ง ่ ทางด้ านปริมาณและด้ านคุณภาพ สามารถจัดรวบรวม เรียบเรียงสิ่ งทีเ่ รียนรู้ เหล่ านั้นให้ เป็ นระเบียบ และ สามารถถ่ ายโยงความรู้ และทักษะเดิม ไปสู่ บริบทและ ปัญหาใหม่
 • 10. ข้ อดี ข้ อเด่ น ครูบญมี ุ เน้ นการจดจา ผู้เรี ยนจดจาได้ อย่างรวดเร็ ว ครูให้ ความรู้ได้ ตามต้ องการ ครูบญช่วย ุ ผู้เรี ยนได้ เรี ยนรู้ด้วยตนเอง เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง ผู้เรี ยนเข้ าใจเนื ้อหาได้ อย่างแท้ จริ ง ผู้เรี ยนได้ ฝึกกระการคิด ผู้เรี ยนได้ ฝึกกระบวนการแก้ ปัญหา ผู้เรี ยนได้ แสดงความคิดเห็น ครูบญชู ุ เน้ นการจา ผู้เรี ยนจดจาได้ นานขึ ้น ผู้เรี ยนมีเทคนิคในการท่องจา
 • 12. ตอบ สาหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ ทสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ี่ การศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 มากทีสุด คือ วิธีการจัดการเรียนรู้ ของ ่ ครู บุญช่ วยเพราะเป็ นการจัดการเรียนรู้ โดยเน้ นผู้เรียน เป็ น ศูนย์ กลางโดยมีการให้ นักเรียนได้ เรียนรู้ ด้วยตนเอง ได้ ลงมือทดลอง แนวคิดของกลุ่ม นักเรียนได้ ลงมือแก้ปัญหา มีการเรียนรู้ จาก ประสบการณ์ ตรง ได้ ฝึกกระบวนการแก้ปัญหา ได้ ฝึกกระบวนการ คิด ได้ ฝึกกระบวนการทางานเป็ นกลุ่ม รวมทั้งมีการนาเสนอ แลกเปลียนเรียนรู้ ร่วมกับกลุ่มอืน โดยมีครู ผู้สอนคอยชี้แนะ ่ ่ แนวทางและกระตุ้นความคิดของนักเรียน
 • 17. ตอบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ได้ดงนี้ ั ไม่ทราบจุดประสงค์ของเนื้อหาสาระว่าสามารถนาความรู ้ เรื่ องนั้นไปใช้ในชีวิตในประจาวันได้อย่างไร ครู ผสอน ู้ สาเหตุ ไม่ช้ ีแจงผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวังให้ผเู ้ รี ยนรับทราบ ซึ่ งในนั้น จะกาหนดแนวทางและประโยชน์ที่จะได้อย่างชัดเจน ไม่ทราบว่าในการเรี ยนเรื่ องต่างๆนั้น สามารถนาเรื่ องที่ เรี ยนรู ้ไปใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างไร ผูเ้ รี ยน สาเหตุ ไม่ทราบผลการเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง ทาให้ไม่รู้จกแนวทางและ ั ประโยชน์ที่จะได้รับที่สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
 • 19. ตอบ สาหรับทฤษฎีการเรียนรู้ และการออกแบบการสอน ที่ สามารถแก้ ปัญหาได้ คือ การออกแบบการสอนบนพืนฐาน ้ ทฤษฎีกลุ่มคอนสตรัคติวสต์ เพราะเป็ นการสร้ างความรู้ ิ ความเข้ าใจโดยการจาลองสถานการณ์ ปัญหา โดยผู้เรียนเป็ น ผู้ลงมือปฏิบตผ่านกระบวนการคิด การแลกเปลียนแนวคิด ั ิ ่ ระหว่ างกัน ซึ่งทาให้ ผู้เรียนเห็นความสั มพันธ์ ว่าการเรียนรู้ สามารถนาไปใช้ ได้ จริงได้ อย่ างไร
 • 20. Ex คาถาม ให้ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 5 คน จงหาว่าการเดินทางจากบ้ านไปโรงเรียนมีกวธีและวิธี ี่ ิ ใดทีดีทสุด เพราะเหตุใด ่ ี่ 6 บ้ าน วัด [[บ 1 2 ร.พ. 3 4 3 ตลาด 2 2 โรงเรียน 6 สนามเด็กเล่น
 • 22. ตอบ เน้ นการจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นศูนย์ กลาง โดยดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ คาถามปลายเปิ ด จาลองปัญหาจากสถานการณ์ ทคล้ ายกับปัญหาในชีวตจริง ี่ ิ แล้ วให้ ผ้ ูเรียนลงมือแก้ ปัญหา ผู้เรียนจะได้ มีการศึกษา ค้ นคว้ า มีการแสดงความคิดเห็นและลงมือทดลองทาให้ เกิด ความตืนตัวเพือหาคาตอบทีแท้ จริง ซึ่งจะทาให้ ผู้เรียนเกิด ่ ่ ่ กระบวนการเรียนรู้ ด้วยตนเองและยังสามารถนาความรู้ ที่ ได้ ไปใช้ ในชีวตประจาวันของตนเองอีกด้ วย ิ
 • 23. Exคาถาม ให้ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ5 คน จงหาว่าการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมีกวธีและ วิธี ี่ ิ ใดทีดีทสุด เพราะเหตุใด ่ ี่ 6 วัด บ้าน[ [บ 2 1 ร.พ. 3 4 3 ตลาด 2 2 โรงเรี ยน สนามเด็กเล่น 6
 • 24. 1. นางสาวกุสุมาลย์ กวยทอง 543050007-6 2. นางสาวศิริลักษณ์ ภิวัฒน์ 543050317-1 3. นางสาวสุรีย์นิภา บุตรไธสง 543050371-5