Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Пріоритетні напрямки
психологічної служби закладів
освіти Барської громади на
2023-2024 н. р.
Психолог
КУ «ЦПР ПП Барської МР»
Наталія Франчук
«Безпечне освітнє середовище та
ментальне здоров’я учасників
освітнього процесу – пріоритет
освіти майбутнього»
Усі практичні психологи та соціальні
педагоги у системі освіти мають бути
обізнаними щодо психологічного
впливу травматичних інцидентів та
вміти надавати практичну, соціальну та
емоційну підтримку учасникам
освітнього процесу
Підвищення професійної компетенції
щодо оволодіння сучасними
технологіями психологічної допомоги
Безкоштовні курси підвищення кваліфікації
на платформі
• «Перша психологічна допомога учасникам
• освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій»
• «Навчіться управляти стресом»
• «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
Освітні втрати
• втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання
академічного прогресу через погіршення умов навчання
Навчальні
• порушення особистого та соціального розвитку особистості, що
призводить до деформації особистісних цінностей та моделей
поведінки
Виховні
• негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан
здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху,
тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті
та неуважності
Психологічні
Відповідно до рішення Комітету з питань
освіти, науки та інновацій Верховної ради
України від 07.06.2023 №3
• З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних,
психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні
центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам
освітнього процесу та роботи з батьками.
Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23
«Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі
освіти у 2023/2024 н.р.»
Нормативно-правове забезпечення діяльності
психологічної служби у системі освіти України в умовах дії
воєнного стану у листі розміщені з активними
посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному
фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй
діяльності
Напрямки діяльності працівників психологічної
служби закладів освіти
 Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за
програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально-
педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз
на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.
 Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті
ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna-
robota/fakul-tatyvy/.
 Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на
вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh-
diy
Напрямки просвітницької роботи
• ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги
учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час
уроків;
• інформування з проблем торгівлі людьми;
• інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах
воєнного стану в Україні;
• формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
• інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин,
алкоголю та тютюнопаління;
• ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет
(шахрайство, спам, кібербулінг тощо);
• ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу
повітряної тривоги;
• популяризація ненасильницької моделі поведінки;
• формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в
особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
Рекомендовано закладам освіти забезпечити
надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових
ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:
 інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості
отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;
 оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх
засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період
війни в країні;
 сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних
педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої
психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які
пережилпсихотравмуючі події;
 сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм
формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної
допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;
 впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних
психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
Діагностична робота
 Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби
розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno-
pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta-
sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya-
psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/)
Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів
освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за
умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника
освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
При плануванні діагностичної роботи слід
дотримуватися наступних аспектів:
психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути
перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу
відомих фахівців, яку він пройшов;
 перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться
працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш
розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу;
діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими
аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;
 методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному
застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і
непотребувати багато часу для їх вивчення;
психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами
діяльності працівників психологічної служби.
Профілактична робота
 Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного
освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти
технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання
правопорушень, злочинності серед неповнолітніх
Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового
способу у здобувачів освіти
Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу
(цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного
діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у
миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя,
створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті
У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс
авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові
технології у новій школі»
Корекційна робота
Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти
опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми
стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та
легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо
програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену
рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол
№ 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт
(https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view).
Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is
EJDisfnM/edit).
Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні
рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з
особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»
(https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
Консультування
Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та
спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з
фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що
звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту.
Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи
із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми;
про групи самодопомоги та групи підтримки.
Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули
відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії.
Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-
дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу»
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Використовувати онлайн-консультування
Зв'язки з громадськістю
Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та
міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери
 Завдання працівника психологічної служби: створити умови для
рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до
освітнього процесу.
З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього
процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати
інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
Організаційно-методична робота
 У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)
 ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці
червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.
 Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі
освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-
sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).
 Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі
практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019
№ 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі
освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4-
KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)
 Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі
освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність,
обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення
заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
Професійна майстерність фахівців ПС
Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону
України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення
кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної
підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51,
якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього,
виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань,
вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки
учасників освітнього процесу.
На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна
безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам
освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться
управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері
освіти»
Професійна майстерність фахівців ПС
У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації
для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі
навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації
охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти
участь у спецкурсі можна за покликанням:
https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu
Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні
хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів,
який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна
хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому
процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від
01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH
4Rb.
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб,
зокрема тих, хто виїхав за кордон;
 продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет
психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;
 здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного
навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з
батьками;
 проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників
освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;
 у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано
чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;
 до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання
наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної
психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на
забезпеченні надання практичної допомоги;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.
 до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину
психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;
 важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та
соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;
 у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано
інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального
благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:
 ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам
освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;
 інформування з проблем торгівлі людьми;
 інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного
стану в Україні;
 формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р
 інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та
тютюнопаління;
 ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство,
спам, кібербулінг тощо);
 ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної
тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки,
активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті
своєї держави;
 ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами
сприятливого розвитку дитини тощо.
 рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного,
мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології
вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності
серед неповнолітніх;
 запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;
 обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та
рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час
уроків/занять
З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у
системі освіти України на період до 2030 року»
Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути:
1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей.
2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу.
3. Запровадження системи супервізії у Службі.
4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація).
5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу
та мешканцям ТГ.
6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників.
7. Покращення умов праці фахівців.
8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і
соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби.
9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та
повоєнний час.
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
Навчальний 2023-2024 н.р..pptx
1 von 26

Recomendados

Сабол Д.М. Імідж сучасного психолога von
Сабол Д.М. Імідж сучасного психологаСабол Д.М. Імідж сучасного психолога
Сабол Д.М. Імідж сучасного психологаКиїв Київ
3K views18 Folien
Григорій Сковорода von
Григорій СковородаГригорій Сковорода
Григорій Сковорода270479
609 views18 Folien
диференціація логачевська с п von
диференціація логачевська с пдиференціація логачевська с п
диференціація логачевська с пЕлена Билюк
3.8K views17 Folien
індивідуальний план атестації вчителя von
індивідуальний план атестації вчителяіндивідуальний план атестації вчителя
індивідуальний план атестації вчителяpr1nc1k
5.2K views3 Folien
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx von
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptx
+++МІННА БЕЗПЕКА — копия.pptxssuser6fe3ff1
644 views17 Folien
Презентація з діловодства von
Презентація з діловодстваПрезентація з діловодства
Презентація з діловодстваДмитро Єрошенко
925 views15 Folien

Más contenido relacionado

Was ist angesagt?

протокол батьківських зборів von
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборівssusere7336a
19.3K views1 Folie
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx von
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxssuserac8ec11
298 views3 Folien
презентація до атестації von
презентація до атестаціїпрезентація до атестації
презентація до атестаціїlyudmila1970
16.1K views31 Folien
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку von
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуPsyholog Kiev
11.1K views22 Folien
Тіло речовина матеріал von
Тіло речовина матеріалТіло речовина матеріал
Тіло речовина матеріалЕлена Мешкова
6.4K views11 Folien

Was ist angesagt?(20)

протокол батьківських зборів von ssusere7336a
протокол батьківських зборівпротокол батьківських зборів
протокол батьківських зборів
ssusere7336a19.3K views
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx von ssuserac8ec11
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docxПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ_2023.docx
ssuserac8ec11298 views
презентація до атестації von lyudmila1970
презентація до атестаціїпрезентація до атестації
презентація до атестації
lyudmila197016.1K views
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку von Psyholog Kiev
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного вікуРозвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Розвиток пізнавальних процесів дітей дошкільного віку
Psyholog Kiev11.1K views
Документи з атестації педагогічних працівників von yakusheva
Документи з атестації педагогічних працівниківДокументи з атестації педагогічних працівників
Документи з атестації педагогічних працівників
yakusheva18.4K views
Педагогічне портфоліо. Частина 1 von Iryna Sokolianska
Педагогічне портфоліо. Частина 1Педагогічне портфоліо. Частина 1
Педагогічне портфоліо. Частина 1
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти von ssuser7541ef1
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освітиРозробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
Розробка стратегії розвитку закладу загальної середньої освіти
ssuser7541ef1790 views
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога» von Masha201
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»
Презентація «Синдром професійного вигорання педагога»
Masha20115.4K views
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdf von ssuserac8ec11
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdfРічний план роботи ліцею 2022-2023.pdf
Річний план роботи ліцею 2022-2023.pdf
ssuserac8ec11245 views
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку von Anhelina Mytsura
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного вікуГра як провідна діяльність дітей дошкільного віку
Гра як провідна діяльність дітей дошкільного віку
Anhelina Mytsura7.2K views
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?» von anisimovruslan
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»
Дидактична гра «ЩО МОЖНА КУПИТИ ЗА ГРОШІ?»
anisimovruslan425 views
презентация Iмiдж вчителя von Andy Levkovich
презентация Iмiдж вчителяпрезентация Iмiдж вчителя
презентация Iмiдж вчителя
Andy Levkovich407 views
Презентація до семінару дистанційне навчання (1) von Виктория Грига
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Презентація до семінару дистанційне навчання (1)
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx von ssuser34622d
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docxНаказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
Наказ та Інструкція Повітряна тривога школа.docx
ssuser34622d6.3K views
атестація.20142015 von michaelsokal
атестація.20142015атестація.20142015
атестація.20142015
michaelsokal23.9K views
Звіт директора 2021-2022.pptx von Pervushina1983
Звіт директора 2021-2022.pptxЗвіт директора 2021-2022.pptx
Звіт директора 2021-2022.pptx
Pervushina1983690 views
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство von ssuser214789
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавствопрезентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
презентацIя до атестацii патрiотичне виховання дошкільників через народознавство
ssuser2147891.4K views

Similar a Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

Робота психолога.pptx von
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptxssuserf458f8
44 views9 Folien
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf von
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdfssuserb89685
95 views40 Folien
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 von
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015olga_ruo
3.9K views27 Folien
Proforientation von
ProforientationProforientation
ProforientationСергій Якуба
484 views6 Folien
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. von
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.Tamara Emec
1.2K views29 Folien
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... von
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...punkoff34
1.5K views14 Folien

Similar a Навчальний 2023-2024 н.р..pptx(20)

Робота психолога.pptx von ssuserf458f8
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptx
ssuserf458f844 views
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf von ssuserb89685
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
62ea2a960bc53893879406 (1).pdf
ssuserb8968595 views
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015 von olga_ruo
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
пріоритетні завдання психологічної служби на 2014 2015
olga_ruo3.9K views
звіт про роботу за 2014 2015 н.р. von Tamara Emec
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
звіт про роботу за 2014 2015 н.р.
Tamara Emec1.2K views
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу... von punkoff34
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
особливості реалізації основних положень концепції розвитку психологічної слу...
punkoff341.5K views
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р. von Tamara Emec
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
наказ по підсумках за 1семестр 2016 17 н.р.
Tamara Emec1K views
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx von ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f847 views
методичні рекомендації сп von sansanych86
методичні рекомендації спметодичні рекомендації сп
методичні рекомендації сп
sansanych861.9K views
зміст діяльності пп і сп von vbif25
зміст діяльності пп і спзміст діяльності пп і сп
зміст діяльності пп і сп
vbif251K views
психологічна служба von rmk-resh
психологічна службапсихологічна служба
психологічна служба
rmk-resh91 views
положення про методичний кабінет von sansanych86
положення про методичний кабінетположення про методичний кабінет
положення про методичний кабінет
sansanych86532 views
Ogl von chexpro
OglOgl
Ogl
chexpro230 views
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і... von Юлия Лукьяненко
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і...
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf von ssuser7541ef1
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdfСерпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
Серпнева презентація педагогів ЗДО.pdf
ssuser7541ef153 views

Más de ssuser7541ef1

ЗУ.pdf von
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdfssuser7541ef1
6 views6 Folien
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx von
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxssuser7541ef1
10 views11 Folien
Фіз-ра.pdf von
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdfssuser7541ef1
22 views15 Folien
Психологічна готовність.pdf von
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdfssuser7541ef1
8 views1 Folie
Резильєнтність.pdf von
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdfssuser7541ef1
190 views23 Folien
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx von
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxssuser7541ef1
233 views22 Folien

Más de ssuser7541ef1(20)

Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx von ssuser7541ef1
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptxРобота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
Робота вчителя – логопеда в умовах інклюзивної освіти.pptx
ssuser7541ef110 views
Психологічна готовність.pdf von ssuser7541ef1
Психологічна готовність.pdfПсихологічна готовність.pdf
Психологічна готовність.pdf
ssuser7541ef18 views
Резильєнтність.pdf von ssuser7541ef1
Резильєнтність.pdfРезильєнтність.pdf
Резильєнтність.pdf
ssuser7541ef1190 views
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx von ssuser7541ef1
Афлатун для вихователів ЗДО.pptxАфлатун для вихователів ЗДО.pptx
Афлатун для вихователів ЗДО.pptx
ssuser7541ef1233 views
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО von ssuser7541ef1
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДОЩо потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
Що потрібно врахувати при створенні діючої Стратегії ЗДО
ssuser7541ef137 views
Класний керівник в НУШ .pptx von ssuser7541ef1
Класний керівник в НУШ .pptxКласний керівник в НУШ .pptx
Класний керівник в НУШ .pptx
ssuser7541ef1380 views
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf von ssuser7541ef1
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdfпрофесійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
професійний розвиток та самоосвіта педагогаЗДО.pdf
ssuser7541ef1314 views
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf von ssuser7541ef1
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdfFacebook-публікація 940x788 пікс.pdf
Facebook-публікація 940x788 пікс.pdf
ssuser7541ef116 views
ЗДО нарада 2023.pdf von ssuser7541ef1
ЗДО нарада 2023.pdfЗДО нарада 2023.pdf
ЗДО нарада 2023.pdf
ssuser7541ef1217 views
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx von ssuser7541ef1
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptxНапрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
Напрямки психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в ЗЗСО.pptx
ssuser7541ef156 views
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ... von ssuser7541ef1
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
1 Психологічна підтримка учасників освітнього процесу в ЗДО під час воєнного ...
ssuser7541ef1207 views
Онлайн-платформи для діагностики.pptx von ssuser7541ef1
Онлайн-платформи для діагностики.pptxОнлайн-платформи для діагностики.pptx
Онлайн-платформи для діагностики.pptx
ssuser7541ef1990 views
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx von ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ-2023.pptx
ssuser7541ef1635 views
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx von ssuser7541ef1
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptxСЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
СЕРТИФІКАЦІЯ_ САМОПРЕЗЕНТАЦІЯ.pptx
ssuser7541ef146 views
Сертифікація.pptx von ssuser7541ef1
Сертифікація.pptxСертифікація.pptx
Сертифікація.pptx
ssuser7541ef161 views
презентація для вихователя.pptx von ssuser7541ef1
презентація для вихователя.pptxпрезентація для вихователя.pptx
презентація для вихователя.pptx
ssuser7541ef1133 views
Дистанційна освіта в ЗДО von ssuser7541ef1
Дистанційна освіта в ЗДОДистанційна освіта в ЗДО
Дистанційна освіта в ЗДО
ssuser7541ef14.5K views
Якісна освіта здо von ssuser7541ef1
Якісна освіта здоЯкісна освіта здо
Якісна освіта здо
ssuser7541ef1129 views

Último

шляга о.а..pptx von
шляга о.а..pptxшляга о.а..pptx
шляга о.а..pptxssuser389ffd
11 views19 Folien
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxssuser15a891
218 views38 Folien
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниNataliya Persikova
8 views12 Folien
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» von
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини»
Віртуальний міський фотопортрет «Штутгарт – найкультурніше місто Німеччини» Vinnytsia Regional Universal Scientific Library named after Valentin Otamanovsky
23 views10 Folien
Семінар Пізнаємо природу.pptx von
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptxssuser389ffd
10 views14 Folien
Іде, іде святий Миколай.pptx von
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptxssuserf9277b
8 views12 Folien

Último(20)

Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx von ssuser15a891
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptxРеалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
Реалізація Стратегії розвитку читання. Читання як стратегія життя.pptx
ssuser15a891218 views
Вікторина на знання історії Збройних Сил України von Nataliya Persikova
Вікторина на знання історії Збройних Сил УкраїниВікторина на знання історії Збройних Сил України
Вікторина на знання історії Збройних Сил України
Семінар Пізнаємо природу.pptx von ssuser389ffd
Семінар Пізнаємо природу.pptxСемінар Пізнаємо природу.pptx
Семінар Пізнаємо природу.pptx
ssuser389ffd10 views
Іде, іде святий Миколай.pptx von ssuserf9277b
Іде, іде святий Миколай.pptxІде, іде святий Миколай.pptx
Іде, іде святий Миколай.pptx
ssuserf9277b8 views
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf von VchutelInf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdfІнформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
Інформатика_5 клас_Генеза_22.pdf
VchutelInf5 views
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів von ssuser15a891
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондівОрганізація і проведення перевірок бібліотечних фондів
Організація і проведення перевірок бібліотечних фондів
ssuser15a891217 views
ІКТ Захарчун.pdf von anazaharcun
ІКТ Захарчун.pdfІКТ Захарчун.pdf
ІКТ Захарчун.pdf
anazaharcun8 views
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf von ssuser46127c
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdfзображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
зображення_viber_2023-11-28_10-44-22-872.pdf
ssuser46127c5 views
Експресіонізм von CupCakeDoo
ЕкспресіонізмЕкспресіонізм
Експресіонізм
CupCakeDoo8 views
Літературні дати 2024 року von ssuser15a891
Літературні дати 2024 рокуЛітературні дати 2024 року
Літературні дати 2024 року
ssuser15a891169 views
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf von ssuser15a891
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdfБiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
Бiблiотека як центр емоційного відновлення в громаді.pdf
ssuser15a89122 views
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та... von ssuser15a891
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
Світ дитячої творчості - окрема сторінка бібліотечного життя. Підсумовуємо та...
ssuser15a891218 views
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf von ssuser46127c
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdfзвіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
звіт директора КГ №124 за 2022-2023 н.р..pdf
ssuser46127c6 views

Навчальний 2023-2024 н.р..pptx

 • 1. Пріоритетні напрямки психологічної служби закладів освіти Барської громади на 2023-2024 н. р. Психолог КУ «ЦПР ПП Барської МР» Наталія Франчук
 • 2. «Безпечне освітнє середовище та ментальне здоров’я учасників освітнього процесу – пріоритет освіти майбутнього»
 • 3. Усі практичні психологи та соціальні педагоги у системі освіти мають бути обізнаними щодо психологічного впливу травматичних інцидентів та вміти надавати практичну, соціальну та емоційну підтримку учасникам освітнього процесу
 • 4. Підвищення професійної компетенції щодо оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги Безкоштовні курси підвищення кваліфікації на платформі • «Перша психологічна допомога учасникам • освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій» • «Навчіться управляти стресом» • «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 5. Освітні втрати • втрата знань, умінь, навичок або уповільнення/переривання академічного прогресу через погіршення умов навчання Навчальні • порушення особистого та соціального розвитку особистості, що призводить до деформації особистісних цінностей та моделей поведінки Виховні • негативний вплив на загальний психолого-емоційний стан здобувачів освіти, що проявляються у депресії, зростанні страху, тривожності, втраті мотивації до навчання, апатії, розгубленочсті та неуважності Психологічні
 • 6. Відповідно до рішення Комітету з питань освіти, науки та інновацій Верховної ради України від 07.06.2023 №3 • З метою подолання «освітніх втрат» (навчальних, виховіних, психологічних) рекомендовано створити на базі закладів освіти ресурсні центри/хаби для надання психосоціальної підтримки учасникам освітнього процесу та роботи з батьками.
 • 7. Лист МОН України від 21.08.2023 №1/12492-23 «Про пріоритетні напрямки роботи психологічної служби у системі освіти у 2023/2024 н.р.» Нормативно-правове забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України в умовах дії воєнного стану у листі розміщені з активними посиланнями, з якими необхідно ознайомитися кожному фахівцю психологічної служби і опиратися у своїй діяльності
 • 8. Напрямки діяльності працівників психологічної служби закладів освіти  Навчальна діяьність – реалізовується через викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків психологічного та соціально- педагогічного спрямування та «години психолога/соціального педагога (не менше ніж 1 раз на місяць для кожного класу/групи в частині позакласної роботи.  Програми факультативів, спецкурсів і курсів за вибором розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta-sotsialnopedahohichna- robota/fakul-tatyvy/.  Навчально-методичні матеріали щодо роботи в умовах війни розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО»: https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialnopedahohichna-robota/materialy-dlia-vykorystannia-v-roboti-pid-chas-voiennykh- diy
 • 9. Напрямки просвітницької роботи • ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічної допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічної хвилинки» під час уроків; • інформування з проблем торгівлі людьми; • інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні; • формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей; • інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних, психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління; • ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які може нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо); • ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у разі увімкнення сигналу повітряної тривоги; • популяризація ненасильницької моделі поведінки; • формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;
 • 10. Рекомендовано закладам освіти забезпечити надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу вкризових ситуаціях та дітям, що пережили психотравмуючі події, а саме:  інформувати учасників освітнього процесу щодо можливості отриманняпсихологічних послуг у закладі освіти;  оприлюднити на вебсайтах (у разі їх відсутності – на вебсайтах своїх засновників) контакти безкоштовної кризової психологічної допомоги у період війни в країні;  сприяти підвищенню компетентності практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників з питань надання першої психологічної допомоги, психологічної допомоги дітям, які пережилпсихотравмуючі події;  сприяти впровадженню в закладах освіти у роботу з дітьми програм формування стійкості до стресу, розвитку резилієнс у дітей, психосоціальної допомоги дітям, які пережили психотравмуючі події;  впроваджувати програми профілактики емоційного вигорання практичних психологів, соціальних педагогів та інших педагогічних працівників.
 • 11. Діагностична робота  Діагностичний інструментарій для фахівців психологічної служби розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovidta-sotsialno- pedahohichna-robota/informatsijna-baza-psyholohiv-ta- sotsialnyh14pedahohi/navchalno-metodychni-materialy-dlya- psyholohiv/psyhodiahnostychnarobota/) Постравматичний стресовий розлад (ПТСР ) - фахівці ПС закладів освіти не мають відповідної кваліфікації роботи з ПТСР, тому за умови виявлення/припущення його – переспрямувати учасника освітнього процесу до фахівц з відповідною кваліфікацією.
 • 12. При плануванні діагностичної роботи слід дотримуватися наступних аспектів: психодіагностичний інструментарій, що застосовується у роботі, має бути перевірений на практиці, бути валідним і мати відомості про експертизу відомих фахівців, яку він пройшов;  перелік методик має складати деякий мінімум, який знадобиться працівникам психологічної служби у вирішенні типових і найбільш розповсюджених у практиці роботи проблем учасників освітнього процесу; діагностичний міатеріал має бути структурований за основними цільовими аудиторіями і рівнями освіти: початкова, основна і старша школа;  методики, що застосовуються, мають бути простими у практичному застосуванні, найбільш поширеними серед професійного співтовариства і непотребувати багато часу для їх вивчення; психодіагностичні методики мають узгоджуватися з типовими циклограмами діяльності працівників психологічної служби.
 • 13. Профілактична робота  Посилення профілактичної роботи побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх Профілактика шкідливих звичок та формування культури здорового способу у здобувачів освіти Формування у здобувачів освіти здатності протистояти булінгу (цькуванню),навичок ненасильницької поведінки, побудови конструктивного діалогу, розуміння поняття «мир», усвідомлення власної значущості у миробудуванні, усвідомлення конфлікту як невід’ємної частини життя, створення особистої мирної стратегії поведінки в конфлікті У 2023/2024 навчальному році триватиме Всеукраїнський конкурс авторських програм практичних психологів і соціальних педагогів «Нові технології у новій школі»
 • 14. Корекційна робота Працівники психологічної служби покликані допомогти здобувачам освіти опрацювати неефективні реакції на стрес, напрацювати механізми стресостійкості, навчити технікам, які допоможуть стабілізуватися та легшевпоратися зі спогадами про пережите. Для роботи рекомендуємо програму «ДІТИТА ВІЙНА НАВЧАННЯ ТЕХНІК ЗЦІЛЕННЯ», схвалену рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 29.06.2016) і розміщену на сайт (https://drive.google.com/file/d/16yCTn6CmrDEF9kf6Iwd2oTod3wuvAJpp/view). Корекційні програми, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» https://docs.google.com/document/d/1jjQzAxFTFXdzVBaYu5OxcpqMz9gxhmtz_Is EJDisfnM/edit). Корекційно-розвиткові програми, типових освітніх програм, методичні рекомендації, навчально-методичні посібники для роботи здітьми з особливими освітніми потребами розміщено на вебсайті ДНУ «ІМЗО» (https://imzo.gov.ua/osvita/zagalno-serednya-osvita/korektsiyni-programi/).
 • 15. Консультування Метою консультування фахівців психологічної служби є інформування та спонукання до знаходження відповідей на питання, що відбувається з фізичним і психоемоційним станом військового, як реагувати і на що звертати увагу тим, хто чекає і зустрічає близького з фронту. Забезпечити, якщо це доцільно, достатню поінформованість родичів особи із ПТСР про поширені реакціїна травмуючі події, зокрема й про симптоми; про групи самодопомоги та групи підтримки. Терапевтичні втручання мають надавати компетентні особи, які здобули відповідну підготовку. Ці люди мають отримувати належні супервізії. Для педагогічних працівників ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно- дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Використовувати онлайн-консультування
 • 16. Зв'язки з громадськістю Розширення та зміцнення зв’язків з представниками громадських та міжнародних організацій які дотичні до світянської сфери  Завдання працівника психологічної служби: створити умови для рівного розвитку всіх дітей, без винятку, залучити всіх батьків до освітнього процесу. З метою підвищення психологічної культури суб’єктів освітнього процесу в закладах освіти та у сім’ї рекомендуємо отримувати інформацію через Інтернет із застосуванням інтерактивних форм.
 • 17. Організаційно-методична робота  У 2022-2023 н.р. започаткована єдина електронна система звітності (ЄСЕЗ)  ЄЕСЗ виконує визначену процедуру в кінці навчального року (як правило, в кінці червня), з розрахунку здобувачів освіти станом на 1 вересня.  Перелік нормативно-правового забезпечення фахівців психологічної служби у системі освіти України, що постійно оновлюється та доповнюється, розміщено на вебсайті ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»(https://imzo.gov.ua/psyholohichnyj-suprovid-ta- sotsialno-pedahohichnarobota/normatyvno-pravova-baza /).  Поточну роботу працівники психологічної служби закладу освіти фіксують у журналі практичного психолога/соціального педагога відповідно до листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України» (https://docs.google.com/document/d/1UY_xe_kXCqYFOKgjZjd5xA4- KbSBzIefqWQoEWugPs/ edit)  Працівники психологічної служби закладу освіти виконують свою роботу як у закладі освіти (психологічна просвіта, діагностична, консультативна, освітня діяльність, обробка результатів досліджень тощо), так і за його межами (підготовка до проведення заходів, оформлення робочої документації, планування тощо)
 • 18. Професійна майстерність фахівців ПС Відповідно до Закону України «Про внесення змін до статті 51 Закону України «Про повну загальну середню освіту» щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у питанні надання психологічної підтримки учасникам освітнього процесу» прийнято зміни до статті 51, якими в обов’язковому щорічному підвищенні кваліфікації педагогічних працівників шляхом перерозподілу кількості годин,передбачених для цього, виділено не менше 10 % загальної кількості годин на вдосконалення знань, вмінь і практичних навичок у питанні надання психологічної підтримки учасників освітнього процесу. На платформі «Екосистема психологічної допомоги у сфері освіти» можна безкошьовно пройти наступні курси: «Перша психологічна допомога учасникам освітнього процесу під час та після завершення воєнних дій», «Навчіться управляти стресом», «Психічне здоров’я та психосоціальна підтримка у сфері освіти»
 • 19. Професійна майстерність фахівців ПС У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розроблено спецкурс підвищення кваліфікації для слухачів (освітян) очно-дистанційної форми навчання «Важливі навички у періоди стресу» на основі методики Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), якийсхвалено рішенням Вченої ради ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (протокол № 2 від 01.03.2023). Взяти участь у спецкурсі можна за покликанням: https://hromada.academy/courses/praktichni-navichki-podolannya-stresu Рекомендовано педагогічним працівникам впроваджувати «психологічні хвилинки» (на власний розсуд). Спецкурсу складається із 108 відеороликів, який можна знайти у навчально- методичному посібнику «Психологічна хвилинка», який отримав гриф «Схвалено для використання в освітньому процесі» (рішення експертної комісії з психології та педагогіки від 01.03.2023 протокол № 1) та розміщено за покликанням: https://www.youtube.com/playlist?list=PL4lmqF0LvYNEJk3uHhO9f7M8O6k7xH 4Rb.
 • 20. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  здійснювати психологічну підтримку здобувачів освіти з числа внутрішньо переміщених осіб, зокрема тих, хто виїхав за кордон;  продовжити роботу щодо запровадження на сайтах закладів освіти сторінки «Кабінет психолога/соціального педагога» та онлайн-консультування;  здійснювати психологічне і соціально-педагогічне забезпечення та супровід інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами, консультативну і просвітницьку роботу з батьками;  проводити просвітницько-профілактичні заходи щодо підвищення рівня знань учасників освітнього процесу з питань сексуальності людини,статевого виховання, ВІЛ/СНІДУ тощо;  у плані роботи практичного психолога та соціального педагога закладу освіти рекомендовано чітко прописати ролі та обов’язки, узгоджені заздалегідь;  до плану роботи фахівця психологічної служби рекомендовано внести питання подолання наслідків травматичних інцидентів та заходи щодо забезпечення координованої системної психологічної підтримки та надання психолого-соціальної допомоги, яка ґрунтується на забезпеченні надання практичної допомоги;
 • 21. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р.  до плану роботи закладу освіти в частину позакласної роботи рекомендовано додати годину психолога (1 раз на місяць) для кожн(ої/ого) групи/класу;  важливим є питання підвищення професійної компетентності практичних психологів та соціальних педагогів у напрямі оволодіння сучасними технологіями психологічної допомоги;  у межах соціально-педагогічної і психологічної просвітницької діяльності рекомендовано інформування усіх учасників освітнього процесу з питань збереження їхнього соціального благополуччя і психічного здоров’я за напрямами:  ознайомлення педагогів з технологіями надання першої психологічно допомоги учасникам освітнього процесу та запровадження «Психологічноїхвилинки» під час уроків;  інформування з проблем торгівлі людьми;  інформування з питань запобігання та протидії домашньому насильстві в умовах воєнного стану в Україні;  формування у здобувачів освіти національних та європейських цінностей;
 • 22. Основні завдання фахівців ПС закладів освіти на 2023-2024 н.р  інформування про вплив та наслідки вживання наркотичних психоактивних речовин, алкоголю та тютюнопаління;  ознайомлення учасників освітнього процесу із загрозами, які мож нести інтернет (шахрайство, спам, кібербулінг тощо);  ознайомлення учасників освітнього процесу із алгоритмом дій у раз увімкнення сигналу повітряної тривоги; популяризація ненасильницької моделі поведінки; формування моральної поведінки, активної життєвої позиції, єдності слова і діла в особистості, готовності брати активну участь у житті своєї держави;  ознайомлення педагогів та батьків здобувачів освіти з основними закономірностями та умовами сприятливого розвитку дитини тощо.  рекомендовано вжити заходів щодо посилення профілактичної роботи з побудови безпечного, мирного освітнього середовища, яке передбачає впровадження у систему освіти технології вирішення конфліктів шляхом співробітництва з питань подолання правопорушень, злочинності серед неповнолітніх;  запланувати роботу із сім’ями, до яких незабаром повернуться захисники і захисниці;  обов’язково заповнити (ЄЕСЗ) до дати звільнення з роботи; надавати методичну підтримку та рекомендувати педагогічни працівникам у застосуванні «Психологічних хвилинок» під час уроків/занять
 • 23. З психології та педагогіки (https://bit.ly/3mtWtu9)
 • 24. Проєкт «КОНЦЕПЦІЯ реформування психологічної служби у системі освіти України на період до 2030 року» Пріоритетними напрямами реформування Служби мають бути: 1. Зміцнення організаційної структури і посилення спроможностей. 2. Удосконалення науково-методичного супроводу і моніторингу. 3. Запровадження системи супервізії у Службі. 4. Розроблення і упровадження алгоритмів перенаправлення (маршрутизація). 5. Запровадження дворівневої структури надання психологічних послуг учасникам освітнього процесу та мешканцям ТГ. 6. Підвищення кваліфікації та атестація працівників. 7. Покращення умов праці фахівців. 8. Підсилення можливостей Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України щодо методичного супроводу діяльності Служби. 9. Побудова гнучкої багаторівневої системи супроводу учасників освітнього процесу у воєнний та повоєнний час.