Red team

Aidin Naserifard
Aidin NaserifardCyber Security Consultant

Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming

Microsoft Enterprise Cloud
Red Teaming
:‫مترجم‬‫فرد‬ ‫ناصری‬ ‫آیدین‬
‫تابستان‬6913
Naserifard.aidin@gmail.com
Aidin-naserifard
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
2
‫چکیده‬
‫در‬‫این‬‫اجرای‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫استراتژی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬Red Teaming‫روی‬ ‫بر‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫زیرساخت‬‫شده‬ ‫مدیریت‬‫سروی‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬‫س‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شما‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ‫کاربردی‬‫های‬
‫واق‬ ‫دنیای‬ ‫مشابه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫که‬ ‫آموخت‬ ‫خواهید‬‫شبیه‬ ‫را‬ ‫عی‬‫می‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫کند‬
‫همچنین‬‫نظ‬‫ارت‬‫امنیتی‬ ‫مداوم‬ ‫های‬‫و‬‫اقدامات‬‫حوادث‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬‫امنیتی‬‫و‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫برای‬
‫امنیت‬ ‫بهبود‬‫محصوالت‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫انجام‬ ‫چگونه‬‫می‬‫گیرد‬.‫را‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬
‫رویکرد‬ ‫با‬‫امنی‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬‫ابر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬،‫باشند‬ ‫داشته‬‫آشنا‬
‫می‬‫کند‬.Red Teaming‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬‫رعایت‬‫اعتبارنامه‬‫ها‬1
‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬
‫آن‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬‫تضمین‬‫های‬‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫اضافی‬‫شامل‬‫نظارت‬،‫امنیتی‬
‫آزمون‬‫نفوذ‬‫و‬‫به‬‫روزرسانی‬‫ها‬‫با‬ ‫که‬‫تهدیداتی‬ ‫برای‬‫آن‬‫ها‬‫مواجه‬‫می‬‫شوند‬‫را‬‫به‬‫مداوم‬ ‫طور‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬.
‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬
‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سازمانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬‫دارد‬.‫راهنمای‬ ‫سند‬ ‫این‬
‫فر‬‫آ‬‫یند‬‫ی‬‫ارزیابی‬ ‫مسئول‬ ‫که‬‫افرادی‬ ‫برای‬‫محیط‬‫ها‬،‫سیستم‬‫ها‬،‫هستند‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدیدات‬ ‫برای‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬
‫می‬‫باشد‬.‫جزئیات‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬‫ارائه‬‫شده‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ ‫یک‬ ‫اینجا‬ ‫در‬
‫تیم‬‫های‬‫امنیتی‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫توسط‬Red Teaming‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫لحظه‬‫ای‬‫سیستم‬
‫و‬ ‫است‬‫دستورالعمل‬‫های‬‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫حمله‬ ‫چگونگی‬‫زیرساخت‬‫های‬،‫ابر‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫یا‬‫سرویس‬‫های‬
‫شامل‬ ‫را‬ ‫مایکروسافت‬‫نمی‬‫شود‬.‫ما‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫یکروسافت‬‫به‬‫طور‬‫منظم‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬‫را‬‫بهبود‬ ‫برای‬
‫و‬ ‫کنترل‬‫پردازش‬‫های‬‫انجام‬ ‫خود‬ ‫ابر‬ ‫امنیتی‬‫می‬‫دهد‬‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫متوجه‬ ‫ما‬ ،‫ارزیابی‬‫های‬‫امنیتی‬
‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬‫فعالیت‬‫های‬‫توسعه‬‫برنامه‬‫های‬‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سیاستی‬ ‫ما‬ ‫بنابراین‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مشتریان‬
‫نموده‬‫ایم‬‫که‬‫بتوانند‬ ‫مشتریان‬‫آزمون‬‫های‬‫در‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫نفوذ‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫خود‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬Microsoft Azure
‫می‬ ‫میزبانی‬‫شوند‬‫این‬ ‫که‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ،‫آزمون‬‫ها‬‫تشخیص‬ ‫قابل‬‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬‫نیستند‬‫باید‬ ،
‫مایکروسافت‬ ‫مشتریان‬ ‫پشتیبابی‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تأییدیه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬
‫و‬ ‫شرایط‬‫ضوابط‬.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫مایکروسافت‬ ‫تیم‬‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫زمینه‬‫می‬‫توان‬‫لینک‬ ‫به‬
:‫نمود‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬
http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/security/
1
Compliance Accreditations
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
3
‫فهرست‬
1.‫مقدمه‬..........................................................................................................4
1.1.Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming.................................................................4
1.2.‫پ‬ ‫از‬ ‫فراتر‬‫ی‬‫شگ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬.................................................................................................................5
2.‫سنت‬ ‫روشگان‬‫ی‬‫امن‬‫ی‬‫ت‬...........................................................................................5
2.1.‫تهد‬‫ی‬‫د‬‫جد‬ ‫ات‬‫ی‬‫د‬‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬..............................................................................................6
3.‫فرض‬ ‫شکاف‬ ‫روشگان‬‫ی‬.........................................................................................7
3.1.‫اجرا‬‫ی‬‫فرض‬ ‫شکاف‬‫ی‬..........................................................................................................10
3.2.Wargame....................................................................................................................11
3.3.Red Teaming...............................................................................................................13
3.3.1.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫قرمز‬...................................................................................................................13
3.3.2.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫آب‬‫ی‬.....................................................................................................................16
3.3.3.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫قرمز‬‫ی‬‫م‬‫آب‬‫ی‬............................................................................................18
3.3.4.‫واقع‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ۀ‬‫امن‬ ‫نقض‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫قرمز‬.................................................................................19
4.‫امن‬ ‫اصول‬‫ی‬‫ت‬...................................................................................................20
5.‫خالصه‬.........................................................................................................21
6.‫پ‬‫ی‬‫وست‬.........................................................................................................22
6.1.‫ت‬ ‫تفاوت‬‫ی‬‫م‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫قرمز‬...............................................................................................22
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
4
1.‫مقدمه‬
‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫شبیه‬‫سازی‬‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬‫ِعمال‬‫ا‬‫ت‬‫رفندها‬،‫تکنیک‬‫ها‬‫و‬‫روش‬‫ها‬‫که‬
ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬ ‫مهاجمان‬‫آن‬‫ها‬‫بهره‬‫می‬‫برند‬.‫سازند‬ ‫آماده‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫به‬‫جای‬‫سعی‬ ‫آنکه‬
‫ب‬ ،‫داشت‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬‫س‬‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫این‬ ‫که‬‫نمود‬ ‫تصور‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫یار‬
‫می‬‫توانند‬‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫رخ‬‫آینده‬.‫افتاد‬ ‫خواهند‬ ‫اتفاق‬ ‫نیز‬‫اطالعات‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫از‬Red Teaming‫و‬
‫تمرینات‬‫آزمون‬‫نفوذ‬‫آنالین‬‫روی‬ ‫بر‬‫سایت‬‫ها‬‫کمک‬ ،‫می‬‫کند‬‫تا‬‫به‬‫طور‬‫قابل‬‫توج‬‫هی‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫دفاع‬
‫ش‬ ‫تقویت‬ ‫حمالت‬‫ده‬،‫استراتژی‬‫های‬‫واکنش‬‫آموزش‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫به‬‫دفاعی‬‫یابد‬ ‫بهبود‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬
.‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تداوم‬ ‫امنیتی‬ ‫طرح‬ ‫کل‬‫کارایی‬‫و‬
‫سازمان‬‫ها‬‫نمی‬‫توانند‬‫به‬‫طور‬‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بین‬ ‫شکاف‬ ‫کامل‬‫واکنش‬‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬
‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫راهبردهای‬ ‫روی‬‫نقض‬،‫داده‬ ‫تشخیص‬.‫نمایند‬ ‫برطرف‬ ‫و‬‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬‫این‬ ‫درک‬
‫که‬‫مطلب‬‫نه‬‫تنها‬‫م‬‫ح‬‫اف‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بلکه‬ ،‫ظت‬‫نقض‬‫ها‬‫(نه‬‫به‬‫اندازه‬‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬‫انجام‬‫شده‬
)‫ابتدا‬ ‫در‬.‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫ب‬‫رنامه‬‫ریزی‬‫برای‬‫موقعیت‬‫های‬،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫خطرناک‬
‫طریق‬ ‫از‬2
wargame‫و‬ )‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬ ‫(تمرینات‬Red Teaming،)‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫(حمالت‬
‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬‫تالش‬‫های‬‫و‬ ‫نفوذ‬‫واکنش‬‫های‬.‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫امنیتی‬ ‫نقض‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬
1.1.Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
‫در‬‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬Red Teaming‫که‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬‫آنالین‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫زیرساخت‬‫های‬‫مدیریت‬‫ی‬،‫مایکروسافت‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫می‬‫باشد؛‬
‫می‬‫پردازیم‬‫نشان‬ ‫همچنین‬ .‫می‬‫دهیم‬‫مداوم‬ ‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬‫روی‬ ‫بر‬Microsoft
Azure‫و‬Office 365‫انجام‬‫می‬‫گیرد‬.‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬‫داشت‬‫که‬‫هیچ‬‫یک‬‫کاربری‬‫اطالعات‬ ‫از‬
‫توسط‬ ‫مشتریان‬Red Teaming‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫یا‬ ‫و‬‫به‬‫طور‬‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫عمدی‬‫نمی‬‫گیرد‬‫این‬ .
‫آزمون‬‫ها‬‫روی‬ ‫بر‬‫زیرساخت‬‫ها‬،‫سیستم‬‫عامل‬‫و‬‫پلتفرم‬‫های‬‫مورداستفاده‬‫مایکروسافت‬‫و‬ ‫است‬
‫برنامه‬‫ها‬‫یا‬‫داده‬‫های‬‫میزبانی‬‫شده‬‫توسط‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫نخواهند‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬
.‫گرفت‬
2
‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫رقبا‬ ‫که‬‫است‬ ‫ذهنی‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫چالش‬ ‫یک‬‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫پذیری‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬.‫کنند‬‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫دسترسی‬ ‫کامپیوتری‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫دفاع‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
5
1.2.‫فراتر‬‫پیشگیری‬ ‫از‬
‫استراتژی‬‫ها‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫پیشگیری‬‫نمی‬‫تواند‬.‫کند‬‫تضمین‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امنیت‬
‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬‫مورد‬‫حمله‬‫قرارگرفته‬‫هنوز‬ ‫ولی‬‫شناسایی‬‫نشده‬‫باشد‬.‫با‬
‫فرضیات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫استراتژی‬‫ها‬‫تشخیص‬‫شده‬ ‫داده‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫تغییر‬‫می‬‫یابد‬،‫به‬‫طوری‬‫که‬
‫محدودیت‬‫های‬‫زیرساخت‬‫ها‬‫و‬ ‫فرایندها‬ ،‫افراد‬ ،‫تکنولوژی‬‫های‬‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬
‫می‬‫دهد‬.
‫گزارش‬‫اساس‬ ‫بر‬‫بررسی‬‫نقض‬‫داده‬‫توسط‬Verizon‫سال‬ ‫در‬2014‫در‬ ،80%‫موارد‬‫سازمان‬‫هایی‬
‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫که‬‫قرارگرفته‬‫اند‬،‫خطرها‬‫شناسایی‬ ‫را‬‫نکرده‬‫اند‬‫عوض‬ ‫در‬ .‫آن‬‫ها‬‫منبع‬ ‫یک‬ ‫توسط‬
‫مانند‬ ‫خارجی‬‫مشتری‬‫ها‬‫یا‬ ‫و‬‫خدمات‬‫امنیتی‬‫شرکت‬‫های‬‫گاه‬‫آ‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ثالث‬‫شده‬‫اند‬‫در‬ .
‫مربوط‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫که‬‫کرد‬‫ذکر‬ ‫باید‬ ‫انتها‬‫ب‬‫که‬‫است‬ ‫مواردی‬ ‫ه‬‫شناسایی‬‫شده‬‫اند‬‫و‬ ‫حمالت‬ ‫و‬‫نفوذهایی‬
‫که‬‫تاکنون‬‫ردیابی‬‫نشده‬‫اند‬‫شامل‬ ‫را‬‫نمی‬‫شود‬.
‫مورد‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫استراتژی‬‫های‬‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫امنیتی‬‫سرویس‬‫های‬‫ابر‬
‫مانند‬ ‫مایکروسافت‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ،‫این‬
‫است‬‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫راتژی‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬3
‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫روش‬ ،‫پیش‬‫فرض‬‫های‬
‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫طراحی‬‫می‬‫باشد؛‬‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهاجمان‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬
‫بهره‬‫برداری‬‫می‬‫کنند‬،‫دسترسی‬‫ها‬‫افزایش‬ ‫را‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫فعال‬‫سرویس‬‫های‬‫تولید‬‫شده‬‫را‬
‫نظارت‬‫می‬‫کنند‬.
2.‫روش‬‫گان‬‫سنتی‬‫امنیت‬
‫روش‬‫امنیت‬ ‫سنتی‬ ‫های‬‫تمرکز‬ ‫پیشگیری‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬‫کرده‬‫اند‬‫که‬ ‫است‬ ‫دفاعی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫پیشگیری‬ .
‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫هدف‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬‫و‬‫درنتیجه‬‫امنیت‬ ‫نقض‬ ‫کاهش‬‫ی‬‫خدمات‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫قبل‬
‫(مانند‬ ‫مایکروسافت‬ ‫آنالین‬Microsoft Azure،Office 365،CRM‫بهبود‬ ‫شامل‬ ‫مورد‬ ‫این‬ )... ‫و‬ ‫آنالین‬
‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫در‬ ‫مستمر‬‫برنامه‬‫های‬‫چرخ‬‫ۀ‬‫امنیت‬ ‫توسعه‬4
‫و‬‫ضمانت‬‫عملیاتی‬ ‫امنیت‬5
.‫است‬
‫مدل‬‫سازی‬،‫تهدیدات‬‫تجزیه‬‫وتحلیل‬‫و‬ ‫استاتیک‬ ‫کدهای‬‫آزمون‬‫و‬ ‫کاهش‬ ،‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫امنیت‬
‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫حمالت‬ ‫سطح‬ ‫مدیریت‬‫آن‬‫ها‬‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫تمام‬‫نمی‬‫برند‬.
3
Assume Breach
4
Security Development Lifecycle
5
Operational Security Assurance
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
6
‫از‬ ‫یکی‬‫مثال‬‫های‬‫چگونه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫استراتژی‬‫محدودیت‬‫های‬‫دسترسی‬
‫سرپرست‬/‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬‫کارکنانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫اپراتور‬‫دارند‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫اعمال‬ ،‫مثال‬‫های‬‫شامل‬ ‫دیگر‬
‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫کارمندان‬‫ایمیل‬ ‫محیط‬ ‫کردن‬‫مجزا‬‫ایستگاه‬‫های‬‫تخصصی‬ ‫کاری‬‫بسیار‬
.‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫حساس‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫امن‬
،‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬‫به‬‫فرایندهای‬ ،‫انسانی‬ ‫مستقیم‬ ‫مداخله‬ ‫جای‬‫بر‬ ‫مبتنی‬
‫و‬ ‫خودکار‬ ‫ابزارهای‬‫حساب‬‫شده‬‫جایگزین‬‫می‬‫گردند‬‫از‬ ‫بعضی‬ .‫نمونه‬‫های‬‫شامل‬ ‫عملکردها‬ ‫این‬ ‫معمول‬
،‫استقرار‬‫اشکال‬‫زدایی‬،‫جمع‬‫آوری‬‫داده‬‫های‬‫عیب‬‫شناسی‬‫مدیریت‬ ‫و‬‫سرویس‬.‫است‬
‫منظر‬ ‫از‬‫فناوری‬‫های‬،‫عملیاتی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫قرا‬ ‫خطا‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫احتمال‬ ،‫نواقص‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬
‫و‬ ‫گرفتن‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫کاهش‬ ‫را‬‫می‬‫دهد‬‫اما‬ ،‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫نمی‬‫تواند‬‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬‫آن‬‫ها‬
.‫گردد‬‫بنابراین‬‫درحالی‬‫که‬‫بلوغ‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫اتخاذ‬‫برنامه‬‫های‬‫و‬ ‫مایکروسافت‬‫فناوری‬‫ها‬‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬
‫که‬‫کنند‬‫قبول‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫نقایص‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫مهم‬‫نقض‬‫های‬،‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬
‫سرویس‬‫ها‬‫کاربران‬‫و‬‫تأثیر‬‫می‬‫گذارد‬.
1.2.‫تهد‬‫ید‬‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ات‬
‫بسیار‬ ‫تهدیدات‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫طی‬ ‫در‬‫مورد‬‫بحث‬‫قرارگرفته‬‫تهدید‬ .‫است‬
( ‫پیشرفته‬ ‫مداوم‬APT‫که‬‫بود‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ )‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫پایگاه‬‫های‬،‫نظامی‬
‫و‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬‫شبکه‬‫های‬‫دولتی‬‫باهدف‬‫حساس‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬‫اشاره‬‫می‬‫کرد‬‫امروزه‬ ‫اما‬ .APT
‫به‬‫طور‬‫گسترده‬‫ای‬‫هر‬ ‫برای‬‫حمله‬‫ای‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫خاص‬
‫اطالق‬ ،‫است‬‫می‬‫گردد‬.‫مشترک‬ ‫ویژگی‬APT‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬
•‫برنامه‬‫ریزی‬‫پ‬‫یشرفته‬
•‫و‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬‫دنباله‬‫دار‬
•‫شناسایی‬‫مؤثر‬
•‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫عملی‬
•‫اجتماعی‬ ‫مهندسی‬
‫منابع‬ ‫مهاجمان‬ ‫امروزه‬‫قابل‬‫توجهی‬‫در‬ ‫را‬‫دارند‬ ‫اختیار‬‫پ‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ .‫بودن‬ ‫یشرفته‬،‫مهاجمان‬
‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫روند‬2009‫تاکنون‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫و‬ ‫حادثه‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫که‬
‫اهداف‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خطرات‬‫مورد‬‫حمله‬‫تعداد‬ ‫با‬ ‫همراه‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
7
‫وقوع‬ ‫روزافزون‬‫آن‬‫ها‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫نقض‬‫های‬‫و‬ ‫کاربران‬‫همه‬ ‫بر‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫دیر‬ ‫امنیتی‬‫سازمان‬‫ها‬
‫تأثیر‬.‫گذاشت‬‫خواهد‬
‫در‬‫چشم‬‫انداز‬‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬ ،‫فعلی‬ ‫تهدیدات‬
‫امنیت‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫مهاجمان‬‫مانند‬ ‫رایج‬ ‫ی‬‫سیستم‬‫های‬‫و‬ ‫ضدویروس‬
‫تشخیص‬‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬‫گسترده‬‫کاهش‬،‫نفوذ‬‫حفره‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫ها‬‫دشوار‬.‫است‬‫کنترل‬‫های‬‫شبکه‬ ‫لبه‬
‫جلو‬ ‫که‬‫است‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫مهاجمان‬ ‫ورود‬‫تازه‬‫کار‬‫و‬ ‫بااستعداد‬ ‫مهاجمان‬ ‫ولی‬ ،‫بگیرد‬ ‫را‬‫باانگیزه‬‫همیشه‬
‫این‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ابزارهایی‬‫کنترل‬‫ها‬.‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫و‬‫درنتیجه‬ً‫ال‬‫معمو‬‫سازمان‬‫ها‬
‫برای‬‫مواجهه‬‫و‬‫پاسخ‬‫گویی‬،‫گسترده‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫نواقص‬ ‫این‬ ‫به‬‫درمانده‬‫می‬‫شوند‬.
‫دیگر‬ ،‫ابرها‬ ‫رواج‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تکامل‬ ‫با‬‫نمی‬‫توان‬‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫مرزهای‬
‫و‬‫به‬‫طور‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬‫فایروال‬‫ها‬‫کرد‬ ‫تعریف‬‫مانند‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ .‫داده‬‫های‬‫و‬ ‫حساس‬
‫برنامه‬‫های‬،‫کاربردی‬‫می‬‫توانند‬‫مراکز‬ ،‫سازمان‬ ‫محل‬ ‫در‬ :‫شوند‬ ‫یافت‬ ‫هرجایی‬ ‫در‬‫داده‬‫ای‬
‫با‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ،‫ابرها‬ ‫در‬ ،‫خصوصی‬‫شرکت‬‫های‬‫انواع‬ ‫و‬ ‫همکار‬‫دستگاه‬‫های‬‫همه‬ .‫کاربران‬‫این‬‫ها‬
‫ه‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫امنیتی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫در‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫مچنین‬‫استراتژی‬‫های‬‫استفاده‬ ‫مورد‬
‫در‬‫سازمان‬‫ها‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬
‫پاسخ‬‫های‬‫صادرشده‬‫به‬‫نقض‬‫ها‬‫همیشه‬‫چالش‬‫های‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬‫می‬‫شوند‬،‫ازجمله‬‫شناسایی‬
‫دامن‬‫ۀ‬،‫نقض‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫موقع‬‫شناسایی‬ ،‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬‫داده‬‫های‬‫ازدست‬‫داده‬‫و‬ ‫شده‬
‫بازیابی‬‫داده‬‫های‬.‫مهم‬ ‫و‬ ‫حساس‬‫واکنش‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مهاجمان‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬
‫به‬‫نقض‬‫ها‬،‫هیچ‬‫گاه‬‫به‬‫اندازه‬‫امروز‬‫چالش‬‫برانگیز‬‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫نبوده‬‫به‬‫جای‬‫بر‬ ‫سنتی‬ ‫تمرکز‬‫ای‬
‫از‬ ‫جلوگیری‬‫رخن‬‫امنیتی‬ ‫ۀ‬‫استراتژی‬ ‫یک‬ ،‫مؤثر‬‫فرض‬‫می‬‫کند‬‫هرگونه‬ ‫مهاجم‬ ‫که‬‫مکانیزم‬‫را‬ ‫دفاعی‬
‫نقض‬.‫است‬ ‫نموده‬
3.‫روش‬‫گان‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬6
‫چشم‬‫انداز‬‫مستلزم‬ ‫فعلی‬ ‫تهدید‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬‫توازنی‬‫برای‬ ‫را‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫روی‬ ‫بر‬
‫روش‬‫های‬‫طریق‬ ‫از‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫پیشگیرانه‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬،‫امنیتی‬ ‫روند‬ ‫دقیق‬
‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نمودن‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مایکروسافت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫فرایندهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬
‫و‬ ‫واکنشی‬ ‫امنیتی‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬
6
Assume Breach
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
8
‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ،‫تهدیدات‬‫در‬‫نتیج‬‫ۀ‬‫تغییر‬‫چشم‬‫انداز‬‫و‬ ‫تهدیدات‬‫تحلیل‬‫های‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫عمیق‬
‫آن‬‫ها‬‫استرات‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫ژی‬.‫است‬ ‫نموده‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬
‫نقض‬‫های‬‫نقض‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ،‫امنیتی‬‫در‬‫زمانی‬،‫است‬ ‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬‫باشد‬.
‫درواقع‬‫استراتژی‬ ‫این‬‫نه‬‫به‬‫عنوان‬‫وق‬ ‫زمان‬ ‫در‬ "‫"اگر‬‫و‬،‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫ع‬‫بلکه‬‫به‬‫عنوان‬"‫"وقتی‬‫اقدام‬
.‫نمود‬ ‫خواهد‬
‫درحالی‬‫که‬‫برای‬ ‫مایکروسافت‬‫مدت‬‫ها‬‫از‬ ‫که‬ ‫است‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫روش‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫بیشتر‬ ‫اما‬ ،
‫در‬ ‫که‬‫اقداماتی‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬‫پشت‬‫صحنه‬‫برای‬‫امن‬‫تر‬‫صورت‬ ‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬ ‫نمودن‬‫می‬‫گیرد‬‫بی‬‫اطالع‬
.‫هستند‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫که‬‫است‬ ‫ذهنیتی‬ ‫یک‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تصمیمات‬ ،‫امنیتی‬
‫عم‬ ‫امنیتی‬‫هدایت‬ ‫را‬ ‫لی‬‫می‬‫کند‬.‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫میزان‬‫برنامه‬‫های‬،‫کاربردی‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬
‫شبکه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫محدود‬ ،‫بودن‬ )‫خارجی‬ ‫و‬ ‫(داخلی‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫دلیل‬‫می‬‫کند‬‫استراتژی‬ ‫اگرچه‬ .‫شکاف‬
‫فرضی‬‫از‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬‫حفره‬‫های‬‫مای‬ ‫سرویس‬‫ک‬‫یا‬ ‫و‬ ‫روسافت‬‫سرویس‬‫های‬‫به‬ ‫ابری‬،‫است‬ ‫نیامده‬ ‫وجود‬
‫اما‬‫مشخص‬‫شده‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬‫است‬‫سازمان‬‫هایی‬‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫حضور‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬
‫نقض‬ ‫آن‬ ‫از‬‫شده‬‫اند‬.
‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫که‬‫درحالی‬‫شکاف‬‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬‫عملیات‬‫های‬‫این‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬‫شیوه‬‫ها‬‫باید‬‫به‬‫طور‬
‫مداوم‬‫آزمون‬‫تا‬ ‫گردند‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫شده‬‫به‬‫طور‬‫مؤثر‬‫به‬‫تهدیدات‬‫مانند‬APT.‫دهند‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬
‫اینکه‬ ‫برای‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬ ‫خود‬‫به‬‫طور‬‫برای‬ ‫مناسب‬‫نقض‬‫ها‬،‫کنند‬ ‫آماده‬‫باید‬‫روش‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫پاسخ‬
‫قوی‬‫و‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ،ً‫ال‬‫کام‬‫آزمون‬.‫کنند‬‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫شده‬
‫با‬‫وجود‬‫اینکه‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫امنیتی‬ ‫فرایند‬‫حفره‬‫ها‬‫مانند‬‫مدل‬‫سازی‬‫و‬ ‫کد‬ ‫بررسی‬ ،‫تهدید‬‫آزم‬‫ون‬‫های‬
‫رایج‬ ‫امن‬ ‫توسعه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬‫هستند‬‫اما‬ ،‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫و‬ ‫انجام‬ ‫مانند‬ ‫متعددی‬ ‫مزایای‬
‫اندازه‬‫گیری‬‫کمک‬‫آن‬ ‫کلی‬‫امنیت‬ ‫به‬ ‫که‬،‫واکنش‬ ‫قابلیت‬‫می‬‫کند‬‫مایکروسافت‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ،
‫تمرینات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬‫این‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬wargame‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫تشخیص‬ ‫قابلیت‬ ،‫امنیتی‬
.‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
9
‫شکل‬1:‫مدل‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫های‬
‫به‬‫وسیله‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫در‬ ‫شکاف‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫تمرکز‬‫موارد‬‫تغییر‬ ‫زیر‬‫می‬‫کند‬:
•‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫تشخیص‬
•‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬
•،‫اطالعات‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫بازیابی‬‫داده‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫دستکاری‬
•‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬
‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫ت‬‫أیید‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫مکانیزم‬‫ها‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫حفاظت‬ ‫ی‬‫به‬‫درستی‬‫اجرا‬‫می‬‫شوند‬‫و‬
‫همچنین‬‫می‬‫تواند‬‫بالقوه‬ ‫تهدیدات‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‫با‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫مهاجمان‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬‫دارایی‬‫های‬
‫مانند‬ ‫قانونی‬‫حساب‬‫ها‬‫و‬‫دستگاه‬‫های‬‫آسیب‬‫دیده‬.‫گردد‬)
‫و‬ ‫ابرها‬ ‫ماهیت‬‫مدل‬‫های‬‫محاسباتی‬‫ترکیبی‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬‫در‬‫محیط‬‫های‬
،‫امن‬ ‫عملیاتی‬‫ازجمله‬‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬‫نقض‬‫ها‬‫وارد‬ ،‫می‬‫کند‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫جنبه‬‫های‬‫ابر‬
‫مایکروسافت‬ ،‫نیست‬ ‫مشتریان‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫مایکروسافت‬‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫نه‬‫تنها‬،‫محافظت‬ ‫روی‬ ‫بر‬
،‫زیرساخت‬ ‫علیه‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بلکه‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫و‬‫سرویس‬‫ها‬‫کار‬‫می‬‫کند‬‫بنابراین‬ .
‫تمرینات‬ ‫مایکروسافت‬wargame‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬Red Teaming‫نیز‬‫به‬‫طور‬‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫منظم‬‫بهبود‬ ‫و‬
‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫نقض‬‫های‬‫عمل‬ ‫مایکروسافت‬ ‫احتمالی‬‫می‬‫کند‬‫با‬ .‫شبیه‬‫سازی‬‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬
،‫حمالت‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫همچنین‬
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫شکاف‬ ‫شناسایی‬‫آن‬‫ها‬‫تم‬ ‫با‬ ‫مایکروسافت‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫آزمون‬ ‫مورد‬ ‫را‬‫کردن‬‫رین‬
،‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ،‫امنیتی‬ ‫وقایع‬ ‫پاسخ‬‫جرم‬‫شناسی‬‫تالش‬ ،‫بازیابی‬ ‫و‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫توانایی‬‫های‬‫حیاتی‬
‫موردنیاز‬‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫خود‬‫نقض‬‫ها‬.‫دهد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
10
3.1.‫ا‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫جرای‬
‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫در‬‫سرویس‬‫های‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫مایکروسافت‬wargame‫نقض‬ ‫تمرینات‬ ‫سپس‬ ‫و‬
‫که‬‫واقعی‬‫نقض‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نامیده‬‫می‬‫شدند‬‫هدف‬ ‫و‬‫آن‬‫ها‬‫شبیه‬‫سازی‬،‫بود‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬
‫انجام‬‫می‬‫شد‬.‫آزمون‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مایکروسافت‬ ‫توانایی‬‫را‬‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬
‫مداوم‬‫با‬‫هدف‬‫کاهش‬‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫متوسط‬7
(MTTD‫و‬ )‫زمان‬ ‫متوسط‬‫بازیابی‬8
(MTTR)
‫می‬‫سنجد‬.
Wargame‫به‬‫عنوان‬‫تمرین‬ ‫یک‬‫آتش‬‫بازی‬‫تمرینات‬ .‫است‬ ‫واقعی‬ ‫آتش‬ ‫یک‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کوچک‬‫تیم‬
‫قرمز‬‫نیز‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫شبیه‬‫ساز‬‫نقض‬‫های‬‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬‫کسانی‬،‫واقعی‬‫نقض‬‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬
‫آماده‬‫می‬‫کند‬‫تمرینات‬ .Wargame‫و‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫فرصت‬‫هایی‬‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ‫را‬
‫فراهم‬‫می‬‫کنند‬‫مجهزتر‬ ‫باعث‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرینات‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬
‫ح‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬‫وادث‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫واقعی‬
‫شکل‬2:‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫اجرای‬ ‫چرخۀ‬
7
Mean-Time to Detect
8
Mean-Time to Recovery
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
11
3.2.Wargame
‫به‬ ‫منابع‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫در‬‫مایکروسافت‬‫نام‬ ‫به‬ ‫تمریناتی‬ ‫با‬ ‫فرایندها‬ ،Wargame‫شروع‬
‫می‬‫شوند‬‫تهدید‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ .SDL.‫است‬‫هرچند‬‫که‬‫فرایند‬ ‫برای‬‫پاسخ‬‫های‬‫امنیتی‬
‫و‬ ‫افراد‬ ‫و‬‫سرویس‬‫هایی‬‫قرار‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫مواجه‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬‫گیرند‬‫مجهز‬‫شده‬‫اند‬‫هدف‬ .Wargaming
‫پاسخ‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬‫دهی‬‫با‬ ‫که‬ ‫رویدادها‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬‫بخش‬‫های‬‫مایک‬ ‫مختلف‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫روسافت‬
‫می‬‫باشند‬‫که‬‫هرچه‬ .‫است‬ ،‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫تا‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ،Wargame‫در‬ ‫ها‬‫عمق‬‫های‬‫مختلف‬
‫مشخص‬ ،‫گردد‬‫آغاز‬‫می‬‫ش‬‫و‬‫کدام‬‫که‬‫د‬‫بخش‬‫ها‬‫و‬‫گروه‬‫ها‬‫ازدست‬‫رفته‬‫اند‬‫و‬‫کمک‬‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
.‫داشت‬ ‫خواهند‬
‫که‬‫گروهی‬‫یا‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ً‫ال‬‫احتما‬‫مورد‬‫نیاز‬‫بود‬‫ه‬‫دخ‬ ‫واقعی‬ ‫نقض‬ ‫در‬ ‫و‬،‫است‬ ‫یل‬‫به‬‫عنوان‬‫از‬ ‫یکی‬
‫وارد‬ ‫تمرینات‬ ‫در‬ ‫متولیان‬‫می‬‫ش‬‫و‬‫نمایندگان‬ ‫این‬ .‫د‬‫نه‬‫تنها‬‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫افراد‬ ‫که‬‫امنیت‬ ‫بخش‬
‫را‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫شود‬‫؛‬‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬‫گیرد‬‫بلکه‬‫تمام‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬‫بخش‬‫های‬،‫مالی‬ ‫مانند‬ ‫شرکت‬
‫نیز‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ،‫حقوقی‬‫می‬ ‫شامل‬‫شود‬‫مشار‬ .‫وسیعی‬ ‫مجموعه‬ ‫کت‬
‫گروه‬‫و‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫میان‬ ‫الزم‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫ها‬‫رشته‬‫ها‬‫و‬‫واحدهای‬‫تجاری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫ضمانت‬
‫توسعه‬‫طرح‬‫های‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬‫می‬‫کند‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ .
‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫ارائه‬‫نقض‬‫ها‬‫شرکت‬ ‫در‬‫می‬‫شود‬.
‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬Wargame‫اطمینان‬‫از‬ ‫کامل‬‫فرایندهای‬‫استاندارد‬ ‫عملیاتی‬9
(SOP‫و‬ )
:‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫فاز‬ ‫سه‬ .‫است‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫بهبود‬
•‫حمله‬ ‫سناریو‬ ‫شناسایی‬
•‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫مراحل‬
•‫واقعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مراحل‬
‫آغاز‬ ‫احتمالی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫سناریو‬ ‫شناسایی‬‫می‬‫شود‬‫سناریوهای‬ ‫این‬ .
‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حمله‬‫می‬‫گیرند‬‫در‬ ‫سناریوها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .
:‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬
•‫خدمت‬ ‫منع‬ ‫حمالت‬
•‫بدافزار‬ ‫گسترش‬
•‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کد‬‫اجرای‬
9
Standard Operating Procedures
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
12
•‫به‬‫دست‬‫مشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬
•‫داخلی‬ ‫مهاجمان‬
•‫سرویس‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫ها‬
‫سناریوها‬ً‫ال‬‫معمو‬‫موارد‬ ‫بین‬ ‫از‬‫شناخته‬‫شده‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫معمول‬‫بررسی‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫روی‬ ‫بر‬
‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫گذشته‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬‫اولویت‬‫بندی‬‫می‬‫شود‬‫هر‬ ‫از‬ ،‫حمله‬ ‫سناریوی‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .
( ‫نفر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ً‫ال‬‫معمو‬)‫امنیت‬ ‫گروه‬‫از‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬‫در‬‫اجرای‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مهاجمان‬ ‫نقش‬
‫آن‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫حمالت‬‫می‬‫کنند‬.‫است‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شروع‬ ‫این‬ .
‫اعضای‬ ‫دیگر‬‫شرکت‬‫کننده‬‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دفاعی‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬‫کنند‬‫چگونه‬ ‫که‬
‫می‬‫توان‬‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫سناریو‬‫پاسخ‬‫های‬‫مراحل‬ ‫از‬ ‫دفاعی‬
‫حمالت‬ ‫از‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫شناسایی‬‫انجام‬‫شده‬‫بر‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫حمالت‬ ‫باید‬ ‫مهاجمان‬ ،
‫اساس‬‫راه‬‫حل‬‫های‬‫گروه‬‫توسط‬ ‫گرفته‬‫صورت‬‫دفاعی‬ ‫های‬‫حمالت‬ ‫مجدد‬ ‫انجام‬ ‫برای‬‫دهند‬ ‫ترتیب‬
‫و‬‫راجع‬ ‫کردن‬‫فکر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫مدافعان‬‫بهروش‬‫های‬.‫کنند‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫دیگر‬
‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دفاع‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬IP‫مهاجمان‬ ،‫شود‬ ‫مسدود‬ ‫مهاجمان‬
‫می‬‫توانند‬‫آدرس‬ ‫تغییر‬ ‫با‬IP‫منبع‬‫بسته‬‫ها‬‫مانند‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫یا‬ ‫و‬‫بات‬‫نت‬‫با‬ ‫ها‬
‫آدرس‬IP‫حمالت‬ ‫انجام‬ ‫نسبت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫موردنظر‬‫این‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬‫تالش‬‫های‬‫در‬ ‫مداوم‬
‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫تمرینات‬‫قابل‬‫توجه‬SOP‫سرمایه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫شده‬‫گذاری‬‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫بخش‬‫های‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مفید‬ ‫مختلف‬‫اما‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫هرچند‬
Wargame‫محدودیت‬ ‫نیز‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫گیری‬‫بیرون‬ ‫از‬ ‫که‬‫حمالتی‬ ً‫ا‬‫(مخصوص‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫های‬
‫صورت‬‫می‬.)‫گیرند‬‫تالش‬ ‫مایکروسافت‬ ‫بنابراین‬‫پیچیده‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬.‫است‬ ‫کرده‬‫شروع‬ ‫ها‬‫به‬‫غیر‬‫از‬‫با‬ ‫برخورد‬‫حفره‬‫ها‬‫و‬‫نقض‬‫های‬‫امنیتی‬
،‫واقعی‬‫می‬‫توان‬‫که‬‫دیگری‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬Red Teaming‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫نیز‬‫به‬‫عنوان‬‫راه‬‫حلی‬‫فکر‬ ‫دیگر‬
.‫کرد‬Red Teaming‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬‫اشاره‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫حمله‬ ‫های‬
‫می‬‫کند‬.Red Teaming‫جنبه‬‫های‬‫تئوری‬Wargame‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫واقعی‬
‫انجام‬‫می‬‫دهد‬.
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
13
3.3.Red Teaming
‫استراتژی‬‫های‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬‫دو‬ ‫توسط‬‫گروه‬،‫گیرند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ )‫(مهاجمان‬
‫گروه‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫رویکرد‬ .)‫(مدافعان‬Red Teaming‫سیستم‬ ‫آزمون‬ ،‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office
365‫تکنیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عمل‬ ‫و‬،‫مشابه‬ ‫های‬‫روش‬‫رویه‬ ‫و‬ ‫ها‬( ‫ها‬TTP)‫به‬‫عنوان‬‫بر‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬
‫روی‬‫زیرساخت‬‫های‬‫دانش‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬‫ی‬‫زیر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬،‫ساخت‬‫پلتفرم‬‫های‬‫با‬ ‫مهندسی‬‫گروه‬‫های‬
‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عملیاتی‬‫آزمون‬‫های‬‫بررسی‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫قابلیت‬ ‫امنیتی‬‫م‬‫کرده‬
‫و‬‫آسیب‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫همچنین‬‫پذیری‬‫پیش‬ ،‫پیکربندی‬ ‫خطاهای‬ ،‫تولید‬ ‫های‬‫فرض‬‫یا‬ ‫و‬ ‫نامعتبر‬ ‫های‬
‫روش‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫سایر‬‫کنترل‬‫شده‬‫می‬ ‫کمک‬‫کن‬‫ن‬.‫د‬‫نقض‬ ‫هر‬‫شناسایی‬‫شده‬‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬
‫بین‬ ‫موجود‬ ‫شکاف‬ ‫افشای‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫آدرس‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫دهی‬‫ها‬
‫بهبود‬ ‫باعث‬‫قابل‬‫توجه‬‫نقض‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬
3.3.1.‫قرمز‬ ‫تیم‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬‫تمام‬‫وقت‬‫حفره‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مایکروسافت‬‫بر‬ ‫ها‬‫روی‬
‫پلتفرم‬ ،‫زیرساخت‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬‫های‬.‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫مایکروسافت‬ ‫کاربردی‬‫آن‬‫ها‬
‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مداومی‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫حمالت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ )‫قانونمند‬ ‫(هکرهای‬ ‫اختصاصی‬ ‫مهاجمان‬
‫سرویس‬‫سیستم‬ ،‫(زیرساخت‬ ‫آنالین‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫نه‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬
‫برنامه‬‫های‬‫و‬ ‫کاربردی‬‫داده‬)‫مشتریان‬ ‫های‬‫انجام‬‫می‬.‫دهند‬
‫راه‬ ‫نقشه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫برای‬‫حمل‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ۀ‬‫مهاجمان‬
‫شکل‬ ‫در‬3.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬
‫شکل‬3:‫شکاف‬ ‫مراحل‬
‫چشم‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫وقایع‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بنابراین‬‫تهدیدات‬ ‫انداز‬‫به‬‫منظور‬‫آخرین‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬‫فن‬‫ون‬
‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫حمله‬‫مورداستفاده‬‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ ‫مهاجمان‬ ‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬.‫است‬
‫سرویس‬‫مایکروسافت‬ ‫های‬‫به‬‫عنوان‬‫از‬ ‫یکی‬‫بخش‬‫هایی‬‫صورت‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حمالت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬
‫می‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ،‫گیرد‬‫می‬‫تواند‬.‫نماید‬ ‫تولید‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫راجع‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫از‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
14
‫دانش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬‫های‬‫به‬‫دست‬‫می‬ ‫آمده‬‫تواند‬‫نه‬‫تنها‬‫مدل‬ ‫برای‬‫تکنیک‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ،‫سازی‬‫های‬
.‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مدل‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫سازی‬‫حمالت‬‫شناخته‬ ‫مهاجمان‬‫تکنیک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ،‫شده‬‫های‬
‫جهت‬ ،‫خود‬ ‫برای‬ ‫جدید‬‫خطر‬ ‫به‬‫سیستم‬ ‫انداختن‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫آن‬ ‫از‬‫ها‬
‫می‬ ‫استفاده‬‫گروه‬.‫نماید‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ،‫متعهد‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫درست‬‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬
‫روش‬ ‫و‬ ‫ظهور‬‫راه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫ترکیبی‬ ‫های‬‫حل‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫نمایند‬
‫مهاجمان‬ ‫چون‬‫با‬‫استعداد‬‫و‬‫باانگیزه‬،‫هستند‬ ‫دفاعی‬ ‫اقدامات‬ ‫نقض‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫بنابراین‬‫گروه‬‫وجود‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬.‫است‬ ‫الزم‬ ‫نیز‬‫کنترل‬‫می‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫تازه‬ ‫مهاجمان‬ ‫ورود‬ ‫جلوی‬ ‫تواند‬‫ولی‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫کار‬
‫مهاجمان‬‫با‬‫استعداد‬‫می‬‫کنترل‬‫این‬ ‫از‬ ‫توانند‬،‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫کنند‬‫عبور‬ ‫ها‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫در‬‫افزایش‬ ‫صدد‬
‫دسترسی‬‫که‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫های‬‫عمیق‬ ‫حمالت‬ ‫در‬‫زیرساخت‬ ‫تر‬‫می‬ ‫ها‬‫تواند‬‫مورداستفاده‬.‫گیرد‬‫قرار‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫هم‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حمله‬ ‫خطوط‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫تواند‬‫از‬ ‫فرار‬ ‫برای‬ ‫ها‬
.‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫تشخیص‬
‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫ربات‬ ‫مانند‬ ‫مخرب‬ ‫ابزارهای‬‫ها‬‫کنترل‬،‫برای‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬
.‫کند‬‫نصب‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫حمالتی‬ ‫چنین‬ ‫مکانیزم‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬
‫می‬‫که‬‫دهد‬‫نه‬‫تنها‬.‫بیندازد‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بلکه‬ ،‫نماید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫حساس‬ ‫اطالعات‬
‫در‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ،‫کار‬‫این‬ ‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کار‬‫می‬‫کنند‬‫مطابق‬ ‫باید‬
‫باید‬ ‫حمله‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بنابراین‬ .‫نمایند‬ ‫فعالیت‬ ‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫باالترین‬
‫اعتبارسنجی‬،‫اضافی‬ ‫های‬‫غربالگری‬‫ها‬‫آ‬ ‫و‬‫موز‬‫ش‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫اگرچه‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬
‫توسط‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬‫آن‬ ،‫گیرد‬‫دسترسی‬ ‫الزامات‬ ‫ها‬‫اطالعات‬ ‫به‬
‫را‬ ‫مشتری‬‫به‬‫عنوان‬‫کارکنان‬‫سرویس‬ ‫عملیات‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365
‫برای‬‫استقرار‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫تنها‬
‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مدیریت‬ ‫زیرساخت‬‫آن‬ ‫عامل‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫ها‬‫به‬ .‫دهند‬‫حمله‬ ‫جای‬
‫به‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬‫داده‬‫های‬،‫مشتریان‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حمالت‬‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫موجود‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫مالکیت‬ ‫که‬‫ابر‬ ‫در‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ها‬.‫گیرد‬
‫این‬ ‫با‬‫وجود‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫دقیق‬ ‫دستورالعمل‬ ‫یک‬ ‫با‬‫پ‬ .‫نماید‬‫اولیه‬ ‫راهنمای‬ ‫اصل‬ ‫نج‬‫قرمز‬ ‫تیم‬
‫به‬‫صورت‬:‫است‬ ‫زیر‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
15
•‫به‬‫هیچ‬ ‫عمدی‬ ‫طور‬‫تأثیر‬‫توافق‬ ‫موارد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خرابی‬ ‫یا‬‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫نامه‬‫مشتریان‬(SLA)
‫نمی‬ ‫صورت‬.‫گیرد‬
•‫ب‬‫عمدی‬ ‫طور‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫هیچ‬‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬.‫گیرد‬
•‫به‬ ‫خرابکارانه‬ ‫اقدامات‬‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫عمدی‬ ‫طور‬.‫گیرد‬
•‫حفاظت‬‫های‬‫نمی‬ ‫تضعیف‬ ‫محلی‬ ‫امنیتی‬‫گر‬.‫دند‬
•‫آسیب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫پذیری‬‫بی‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫حساس‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ن‬‫اعضای‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬
.‫شود‬ ‫گذاشته‬‫اشتراک‬
‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ِ‫ز‬‫قرم‬ ‫تیم‬‫سیستم‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫باید‬ ،‫مجموعه‬‫ای‬‫قوانین‬ ‫از‬
‫تعهد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬10
‫که‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫اطمینان‬،‫است‬ ‫باال‬ ‫کدهای‬‫اجرای‬‫را‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫دنبال‬
‫رده‬ ‫مدیران‬‫گذاشته‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مایکروسافت‬ ‫باالی‬.‫اند‬
‫که‬‫حساس‬ ‫امنیتی‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نقض‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫باید‬،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬
‫به‬‫صورت‬:‫است‬ ‫زیر‬
•‫زمان‬ ‫متوسط‬‫خطر‬ ‫به‬‫افتادن‬11
(MTTC)
•‫زمان‬ ‫متوسط‬‫ارتقاء‬‫دسترسی‬12
(MTTP)
‫زمان‬ ‫متوسط‬‫خطر‬ ‫به‬،‫افتادن‬‫تالش‬ ‫تا‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫بین‬ ‫زمان‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫در‬ ‫برای‬‫ا‬‫ختیار‬
‫توسط‬ ‫منبع‬ ‫آن‬ ‫گرفتن‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اندازه‬ ‫را‬‫می‬ ‫گیری‬.‫کند‬‫زمان‬ ‫متوسط‬‫بین‬ ‫زمان‬ ‫دسترسی‬ ‫ارتقاء‬
‫منبع‬ ‫که‬‫است‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫تمرینات‬ ‫شروع‬‫موردنظر‬ً‫ال‬‫کام‬‫درخطر‬.‫بیافتد‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫در‬‫محیط‬‫های‬
‫بر‬ ‫مبتنی‬Active Directory‫که‬‫است‬ ‫زمانی‬ ‫برابر‬ ‫این‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫دامنه‬ ‫مدیر‬ ‫دسترسی‬‫دست‬ ‫به‬
‫می‬‫یا‬ ‫و‬ ‫آورد‬Domain Controller‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬.‫اندازد‬
‫می‬‫توان‬MTTP‫را‬‫به‬‫عنوان‬“Game Over”‫در‬‫بازی‬‫ها‬‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬ ،‫گرفت‬‫نظر‬ ‫در‬‫خود‬ ‫ها‬
‫آماده‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫برای‬ ‫را‬‫نکرده‬.‫اند‬‫بااین‬‫حال‬‫سناریوهای‬ ‫که‬‫کرد‬‫توجه‬ ‫باید‬
“Game Over”‫تنها‬‫سناریوی‬‫قابل‬‫استفاده‬‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اهداف‬ .‫نیست‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬
‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫منع‬ ‫حمالت‬ ،‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫شامل‬‫خطر‬ ‫به‬‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫انداختن‬
10
Rules of Engagement
11
Mean Time to Compromise
12
Mean Time to Privilege Escalation
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
16
‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫باشد‬‫می‬‫توان‬MTTP‫و‬MTTC‫را‬‫ازای‬ ‫به‬‫محاسبه‬ ‫قربانی‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تمرین‬ ‫هر‬
.‫نمود‬
‫نقش‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫حفره‬ ‫شناسایی‬ ‫مایکروسافت‬‫کنترل‬ ‫های‬‫محاسبه‬ .‫است‬ ‫اهداف‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬
MTTC‫و‬MTTP‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫مایکروسافت‬ ‫به‬‫سیستم‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫روند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬
.‫نماید‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬‫برجسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫نظارت‬ ‫کردن‬‫شکاف‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫بازیابی‬ ‫های‬
‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ابزارهای‬ ،‫امنیتی‬.‫بخشد‬‫درنتیجه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫شناسایی‬ ‫با‬
‫ریسک‬‫دفاعی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫موردنیاز‬،‫اولویت‬‫ها‬‫سرمایه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫گذاری‬
‫می‬.‫کند‬
3.3.2.‫آبی‬ ‫تیم‬
‫آبی‬ ‫تیم‬‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫اختصاصی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬‫دهند‬،‫واکنش‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫یا‬ ‫امنیتی‬ ‫گان‬
.‫هستند‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬‫صرف‬‫نظر‬‫آن‬ ،‫گروه‬‫این‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬‫به‬ ‫ها‬‫از‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫عمل‬
‫می‬.‫کنند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬‫ت‬‫أی‬‫ید‬‫ابزارها‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫و‬
‫تکنولوژی‬‫های‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نفوذها‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫روز‬‫مانند‬ ‫درست‬ .‫کند‬
‫اعضای‬ ،‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫متدها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫نیز‬‫مورد‬
‫استفاده‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫بنابراین‬ .‫نیستند‬ ‫آنگاه‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫به‬‫صورت‬24‫ساعت‬‫شبانه‬‫روز‬‫و‬365‫سال‬ ‫روز‬
‫ن‬ ‫واکنش‬ ‫آماده‬‫حمالت‬ ‫به‬ ‫سبت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ،‫می‬‫باشد‬‫که‬ ‫زمانی‬ .
‫مانند‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫حمله‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫به‬،‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬‫اسرع‬‫وقت‬
‫می‬ ‫انجام‬:‫دهد‬
•‫مهاجمان‬ ‫رفتار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬‫شواهدی‬‫به‬‫دست‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫آمده‬‫آوری‬‫می‬‫کند‬.
•‫نشان‬ ‫که‬‫شواهدی‬‫دهنده‬‫خطر‬ ‫به‬‫ا‬‫فتادن‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫سیستم‬.‫کند‬
•‫گروه‬‫به‬‫می‬ ‫داده‬ ‫الزم‬ ‫هشدارهای‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬.‫شود‬
•‫مجموعه‬‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫بیشتر‬ ‫های‬‫ا‬‫می‬ ‫عالن‬.‫کند‬
•‫جمع‬‫آوری‬‫که‬‫محیطی‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫موردحمله‬.‫است‬ ‫گرفته‬‫قرار‬
•‫نسبت‬ ‫پاالیشی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫اقدام‬ ‫مهاجمان‬ ‫کردن‬‫خارج‬ ‫به‬‫می‬‫شود‬.
•‫حفره‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫پاالیشی‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬.‫امنیتی‬ ‫های‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
17
‫شکل‬4‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مهاجمان‬ ‫کردن‬‫خارج‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫برای‬ ‫موازی‬ ‫مراحل‬
‫امنیتی‬‫را‬‫می‬ ‫نشان‬:‫دهد‬
‫شکل‬4:‫شکاف‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫مراحل‬
‫به‬‫خالصه‬ ‫طور‬‫می‬‫توان‬‫حفره‬ ‫که‬ ‫گفت‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫اجازه‬‫تا‬ ‫دهد‬
‫توانایی‬‫های‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫مهم‬ .‫گردد‬‫مشخص‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬
‫به‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫بهره‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫حفره‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫نقض‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مهاجمان‬ ‫توسط‬ ‫ها‬
‫حوادث‬ ‫برای‬ ‫تمرینی‬ ،‫واقعی‬‫به‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫واقعی‬‫نت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫ایج‬
‫نقض‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫گروه‬ ،‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫تواند‬
‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫مهاجمان‬ ‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫موجود‬‫ها‬
.‫بدهند‬
‫فر‬ ‫طول‬ ‫در‬‫آ‬،‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫یند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬‫کند‬
‫می‬ ‫که‬ِ‫د‬‫نمو‬ ‫توان‬.‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫داده‬‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شناسانه‬ ‫جرم‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬
‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫توسط‬ ،‫ت‬‫آبی‬ ‫یم‬‫می‬ ‫انجام‬.‫شود‬
‫شناسایی‬ ‫چگونگی‬ ‫مانند‬ ‫درست‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫شکاف‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬،‫امنیتی‬ ‫های‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫توجه‬ ‫با‬ ‫نیز‬
‫توانایی‬ ‫به‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هایش‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬.‫کند‬‫که‬‫زمانی‬ ‫از‬
‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬،‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫اساس‬ ‫بر‬‫توانایی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫های‬‫با‬ ‫تواند‬
‫مانند‬ .‫کند‬‫مناسب‬ ‫برخورد‬ ‫آن‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫معیارهای‬ ،‫قابل‬‫اندازه‬‫گیری‬‫توسط‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬
•‫مدت‬‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫تخمینی‬ ‫زمان‬13
(ETTD)
•‫مدت‬‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫تخمینی‬ ‫زمان‬14
(ETTR)
13
Estimated Time to Detection
14
Estimated Time to Recovery
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
18
‫برای‬ "‫تخمینی‬ ‫"زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬‫نقض‬‫های‬‫کشف‬‫شده‬‫توسط‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ،
‫حفر‬ ‫آیا‬‫ۀ‬،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫که‬‫است‬ ‫این‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫که‬‫کند‬‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫تواند‬
‫شده‬ ‫خارج‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مهاجمان‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫حمله‬‫نقض‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫اند؟‬
‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫رفع‬ ‫کامل‬‫طور‬
‫این‬‫پاسخ‬ ‫که‬‫هستند‬ ‫مواردی‬ ‫ها‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫کشیده‬‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫پازلی‬ ‫مانند‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬
‫نمی‬ ‫که‬‫که‬‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫توان‬‫نهایی‬ ‫تصویر‬‫به‬‫برای‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫چه‬
.‫باشند‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کردن‬‫کامل‬
‫چشم‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫افزایش‬ ‫با‬‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدگاه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کلی‬‫انداز‬
‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬ ‫فعالیت‬،‫کنند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫روش‬ ‫تواند‬‫رخدادهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬ ‫های‬
‫آن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫تقویت‬ ‫را‬ ‫واقعی‬.‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ها‬
3.3.3.‫آبی‬ ‫تیم‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬
،‫سنتی‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫برخالف‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫تالش‬‫می‬‫کند‬‫مانند‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫تا‬“Fog of
”15
rWa‫را‬‫شبیه‬‫سازی‬‫که‬‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫داند‬‫حمالت‬ ‫که‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫زمانی‬ ‫چه‬
‫و‬ ‫افتاد‬ ‫خواهد‬ ‫اتفاق‬‫بالعکس‬‫که‬ ‫زمانی‬ .‫قرمز‬ ‫تیم‬‫ی‬‫ک‬‫به‬ ‫خود‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارایی‬ ‫مجموعه‬
‫خطر‬‫می‬‫اندازد‬،‫که‬ ‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫اعالن‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫اخطارهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫از‬
‫آن‬‫اطالع‬ ‫ها‬.‫ندارند‬
‫قرمز‬ ‫تبم‬‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬ ً‫ا‬‫عمد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ت‬‫أی‬‫ید‬‫پیش‬‫فرض‬‫های‬‫یا‬ ‫نظارتی‬‫تکنیک‬‫های‬
‫که‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫انحرافی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مشاهده‬ ‫برای‬‫پاسخ‬‫های‬‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬
‫انداختن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ،‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫حمالت‬‫دارایی‬‫هایی‬‫که‬ً‫ال‬‫قب‬‫بودند‬ ‫افتاده‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫یا‬ ‫و‬
‫مسدودیت‬ ‫رفع‬ ‫آزمون‬‫این‬ ‫قبلی‬ ‫های‬‫اعالن‬‫ها‬‫را‬‫راه‬‫اندازی‬.‫نمایند‬
‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬‫نقض‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫اثرات‬‫آن‬‫ها‬.‫نماید‬ ‫آشکار‬ ‫را‬
‫معیارهای‬ ‫مقادیر‬‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫متوسط‬‫و‬‫متو‬‫س‬‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫ط‬‫افشا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تنها‬‫ی‬‫اقدامات‬
‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫آبی‬ ‫تیم‬ ‫و‬‫می‬‫تواند‬.‫شوند‬ ‫محاسبه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬
:‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫کامل‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬
15
،‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تجربه‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫درباره‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬
‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رقبا‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ‫توانایی‬.‫شود‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
19
•‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬TTP‫با‬ ‫مهاجمان‬ ‫توسط‬ ‫سازمان‬ ‫که‬‫هایی‬‫آن‬‫ها‬‫یا‬ ‫(و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬
‫را‬ )‫شد‬ ‫خواهد‬‫شبیه‬‫سازی‬.‫نماید‬
•‫به‬‫کارگیری‬TTP‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫محل‬‫های‬‫مختلف‬‫زن‬‫جیره‬‫که‬‫سازمان‬ ‫امنیتی‬‫می‬‫توانند‬
‫با‬‫آن‬‫ها‬.‫شوند‬ ‫مواجه‬
•‫به‬‫کارگیری‬‫پیچیدگی‬‫های‬‫و‬ ‫فنی‬‫پیچیدگی‬‫های‬‫عملیاتی‬
•‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تمرینات‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫تکرار‬‫ماندگاری‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫شرایط‬
‫آن‬‫ها‬.‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬
‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫اطمینان‬‫این‬‫که‬‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫تمرینات‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬،‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫طور‬
‫عمدی‬‫باعث‬‫و‬ ‫تشخیص‬‫پاسخ‬‫گویی‬.‫شود‬ ‫حمالت‬ ‫به‬‫این‬ً‫ال‬‫معمو‬‫اتفاق‬ ‫زمانی‬‫می‬‫افتد‬‫که‬‫تیم‬
‫قرمز‬‫حمالت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫دست‬‫یافته‬‫سمت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫است‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫مشاهده‬
.‫است‬ ‫نکرده‬
‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫اسکنر‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫عمد‬Anti-Malware‫روی‬ ‫بر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫را‬Domain
Controller‫مخرب‬ ‫فایل‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫اخطار‬ ‫اعالن‬ ‫برای‬‫به‬ ،‫آن‬ ‫در‬.‫بیندازد‬ ‫کار‬‫بر‬ ‫اخطار‬ ‫یک‬ ‫اعالن‬
‫مانند‬ ‫مهمی‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬Domain Controller‫پاسخگویی‬ ‫قسمت‬ ‫باید‬‫آبی‬ ‫تیم‬.‫نماید‬ ‫فعال‬ ‫را‬
‫که‬‫زمانی‬ ‫تا‬‫تیم‬‫آبی‬‫حال‬ ‫در‬‫بر‬ ‫کار‬‫صادر‬ ‫پاسخی‬ ‫هیچ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫رویداد‬ ‫روی‬
.‫نشود‬
‫حالت‬ ‫در‬‫اید‬‫ه‬‫آ‬‫ل‬،‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫تواند‬‫طرف‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫رویداد‬ ‫که‬‫دهد‬ ‫تشخیص‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ ‫است‬
‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫که‬‫زمان‬ ‫هر‬ .‫واقعی‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬ ‫یا‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫باید‬‫به‬‫عنوان‬‫حمله‬ ‫یک‬
.‫کند‬‫قلمداد‬ ‫واقعی‬
‫شبیه‬‫سازی‬.‫است‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬
3.3.4.‫واقعۀ‬ ‫از‬ ‫پس‬‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫امنیتی‬ ‫نقض‬
‫کار‬‫پایان‬ ‫در‬‫ام‬ ‫نقض‬ ‫هر‬‫ن‬‫توسط‬ ‫یتی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫گروه‬‫دو‬ ،‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫ارزیابی‬ ‫برای‬‫نقض‬‫ها‬
‫حفره‬ ‫و‬‫های‬‫بررسی‬‫شده‬‫هم‬ ‫گرد‬ ،‫می‬‫تکنیک‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آیند‬‫آموزش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬
‫به‬‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫دست‬.‫گذارند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫حفره‬ ،‫زمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جزئیات‬ ‫تمام‬،‫محیط‬ ‫های‬
‫دارایی‬‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫های‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫دست‬
‫می‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نیز‬‫جزئیاتی‬‫مورد‬ ‫در‬،‫حفره‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫نحوه‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
20
‫دارایی‬‫های‬‫پایداری‬ ‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اقدامات‬ ‫وهمچنین‬‫انجام‬‫شده‬‫برای‬
‫به‬ ‫پاسخ‬‫نقض‬‫های‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬‫می‬‫کند‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بخش‬‫های‬‫حساس‬‫تیم‬
‫قرمز‬‫که‬‫است‬‫می‬‫تواند‬‫حمالت‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫نقض‬ ‫جزئیات‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫(یا‬‫موفقیت‬ ‫غیر‬‫آمیز‬)
‫و‬ ‫نکات‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫توانایی‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫دفاعی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫را‬‫یادداشت‬‫های‬‫ثبت‬
‫شده‬.‫هستند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫تمرینات‬ ‫از‬
‫رخ‬ ‫جزئیات‬ ‫کامل‬‫افشای‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫می‬‫دهد‬.‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫می‬‫توا‬‫ن‬‫معیارهای‬
MTTD‫و‬MTTR‫بین‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫نمود‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬MTTC‫از‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ETTD‫از‬
‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫توان‬‫زمان‬‫دقیق‬MTTD‫را‬‫دست‬ ‫به‬.‫آورد‬‫در‬ ‫که‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫معیارهای‬ ‫این‬
‫طو‬‫ل‬‫محاسبه‬ ‫حادثه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬‫می‬‫شوند‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫خطرات‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ،‫شکاف‬‫ها‬‫که‬
‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مفید‬ ‫بوده‬ ‫تمرینات‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫بررسی‬‫ها‬‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫جهت‬
‫نیازهای‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫های‬‫از‬ ‫بعد‬ ،‫موجود‬‫زمان‬ ‫این‬‫گروه‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫و‬
‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬.
‫هر‬ ‫با‬‫رخنه‬‫ای‬‫توسط‬ ‫که‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مشخص‬‫می‬‫گردد‬‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ،‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫ا‬‫را‬ ‫منیتی‬
‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫نمودن‬ ‫محدود‬ ،‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫تشدید‬ ‫برای‬
‫کار‬‫به‬ ،‫حمالت‬ ‫به‬‫می‬‫گیرند‬‫زمان‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .MTTC‫کاهش‬‫و‬MTTD‫و‬MTTR.
‫این‬ .‫است‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫آخرین‬‫گزارش‬‫ها‬
‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫شامل‬‫نقض‬‫ها‬‫خالصه‬ ،‫تأثیرات‬‫کسب‬‫وکاری‬‫تمرین‬ ‫این‬‫ات‬‫فهرست‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ،
‫دقیق‬‫آسیب‬‫پذیری‬،‫یافته‬‫ها‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫موردنیاز‬‫تشخیص‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫نقض‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫به‬
‫آن‬.‫است‬
4.‫امنیت‬ ‫اصول‬
‫اصلی‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬Red Teaming‫مانند‬ .‫است‬ ‫اخالقی‬ ‫هک‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصین‬ ‫تقویت‬
‫سایر‬‫حرفه‬‫ها‬‫دارای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫کارکنان‬،‫مهارت‬‫های‬.‫نباشند‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬
‫کارکنان‬‫و‬ ‫مهندسین‬ ‫مایکروسافت‬ ‫در‬‫به‬‫خوبی‬‫با‬SDL/OSA‫مهندسی‬ ‫مشترک‬ ‫معیارهای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬16
‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫آشنا‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫وظیفه‬‫آزم‬‫ون‬‫های‬‫ب‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫محیط‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬‫ر‬‫عهده‬
‫با‬ ‫مقابله‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ .‫دارد‬‫آن‬‫ها‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬
16
Common Engineering Criteria
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
21
‫با‬ ‫مایکروسافت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫روی‬ ‫بر‬Red Teaming‫و‬ ‫ارتباطات‬ ،‫شناخت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬
‫تالش‬ ،‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫حمالت‬ ‫در‬ ‫تهدیدات‬ ‫آخرین‬‫می‬‫کند‬‫به‬‫طور‬‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مداوم‬‫قابلیت‬‫های‬
‫پاسخ‬‫گویی‬:‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫زیر‬ ‫کلیدی‬‫اصول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬
•‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬‫استراتژی‬‫های‬‫حمالت‬ ‫سناریو‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬‫ایستا‬‫مهاجمان‬ ‫که‬‫کنید‬‫فرض‬ ‫یا‬ ‫و‬
‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬‫موقعیت‬‫های‬‫وارد‬ ‫ثابت‬‫می‬‫شوند‬.
•‫به‬‫کارگیری‬‫الیه‬‫های‬‫مکمل‬ ‫امنیتی‬ ‫کنترل‬‫که‬‫باعث‬‫اثر‬‫بخشی‬‫دفاع‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫می‬‫شود‬.
•‫و‬ ‫تعداد‬‫توزیع‬‫های‬‫کنترل‬‫های‬‫امنیتی‬‫مهم‬‫تر‬‫کارایی‬‫از‬‫تک‬‫تک‬‫آن‬‫ها‬.‫است‬
•‫به‬‫جای‬‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حمله‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫تأخیر‬ ‫علت‬‫پاسخ‬‫گویی‬.‫بود‬
5.‫خالصه‬
‫شرکت‬‫های‬‫مواجه‬ ‫تلخی‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬‫شده‬‫اند‬‫ثابت‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬
‫فعالیت‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫و‬‫کنند‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ .‫شرکت‬‫ها‬‫متوجه‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬‫نشده‬‫اند‬‫در‬ ‫که‬
‫نیز‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫حتی‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬‫می‬‫کند‬.‫چشم‬‫انداز‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫امروز‬ ‫تهدیدات‬
،‫حمالت‬ ‫کاهش‬‫ازجمله‬‫تهدیدات‬‫داخلی‬‫دارد‬.‫متو‬ ‫کاهش‬‫برای‬‫نقض‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫سط‬
‫در‬‫سازمان‬‫ها‬.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬
‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫سازمان‬‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬‫به‬‫سرعت‬‫شکاف‬‫های‬.‫نمایند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬
‫امنیتی‬ ‫استراتژی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مایکروسافت‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬،‫به‬‫صورت‬‫به‬ ‫مداوم‬‫دنبال‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫گسترده‬
‫همه‬ .‫است‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫مشابه‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬
.‫کنند‬‫استفاده‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫حمالت‬
‫مایکروسافت‬‫توانایی‬‫های‬‫با‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫خود‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫های‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬
‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫خطرات‬‫شبیه‬‫سازی‬‫نفو‬ ‫و‬ ‫حمله‬‫با‬ ‫ذ‬Wargame‫و‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫توسعه‬ ‫فعال‬‫می‬‫دهد‬.‫قرمز‬ ‫تیم‬
‫کشف‬ ‫با‬‫حفره‬‫های‬‫و‬ ‫امنیتی‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫سناریوهای‬ ،‫مشخص‬ ‫شواهد‬ ‫ارائه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬
‫را‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬‫شبیه‬‫سازی‬‫می‬‫کند‬.
‫چالش‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫در‬ ‫گروه‬‫دو‬ ‫این‬ ‫تمرینات‬ ‫انجام‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫توانایی‬ ،
‫ارت‬،‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫باط‬‫سازمان‬‫های‬‫امنیتی‬‫می‬‫توانند‬‫ب‬‫ر‬‫روی‬‫روش‬‫های‬‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫تمرکز‬ ‫حمالت‬
‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫کامل‬‫تر‬.‫نمایند‬
Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming
22
‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬Red Teaming‫از‬ ‫یکی‬‫بخش‬‫های‬‫اساسی‬‫زیرساخت‬ ‫برای‬ ‫مایکروسافت‬‫پلتفرم‬ ،‫ها‬‫ها‬
‫سرویس‬ ‫و‬‫ها‬.‫است‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬ ‫مربوط‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫هستند‬ ‫متمایز‬ ‫مهاجمان‬ ‫از‬ ،
‫اجازه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫به‬ ‫و‬‫می‬‫دهند‬‫نمایند‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫دفاع‬ ،‫بخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫تا‬
‫کارایی‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬.‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ابر‬
‫طریق‬ ‫از‬‫حمالت‬‫فعال‬‫منظم‬‫و‬‫آزمون‬‫های‬ِ‫ذ‬‫نفو‬‫لحظه‬‫ای‬،‫حفره‬‫های‬‫شناسایی‬‫شده‬‫توسط‬‫تیم‬‫قرمز‬،
‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫آن‬‫ها‬‫همچنین‬ ‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬
‫تأثیرات‬‫آن‬‫ها‬‫است‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫در‬‫مشتریان‬ .‫می‬‫توانند‬‫مایکروسافت‬ ‫که‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬
‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫به‬ ‫نسبت‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫حفاظت‬ ‫بهبود‬،‫حمالت‬ ‫به‬‫ارائ‬ ‫برای‬‫ه‬‫سرویس‬‫های‬‫امن‬‫تر‬
‫ابر‬‫ی‬‫تالش‬‫می‬‫کند‬.
6.‫پیوست‬
6.1.‫تفاوت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬
‫در‬‫تکنیک‬‫های‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫استاندارد‬ً‫ال‬‫معمو‬‫برای‬ ‫رایج‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬
‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫اما‬ ،‫به‬‫ندرت‬‫توانایی‬‫های‬‫مهاجم‬ ‫یک‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ .ً‫ال‬‫معمو‬
‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬‫دغدغه‬‫ای‬‫به‬ ‫که‬‫پاسخی‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬‫آن‬‫ها‬‫داده‬
‫می‬‫شود‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ،‫فعالیت‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کار‬،‫حمله‬ ‫یک‬ ‫اتمام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫همیشه‬
‫پایان‬ ‫به‬‫نمی‬‫رسد‬.Red Teamingً‫ال‬‫معمو‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫مواردی‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫در‬‫روش‬‫ه‬‫ای‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬
‫می‬ ‫گرفته‬‫نادیده‬)‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫(خالصه‬ .‫شود‬
Red team

Recomendados

2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... von
 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ... 2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...
2017 - مقاله چالشهای امنیتی در مدلهای رایانش ابری - نویسندگان: ناصری فرد و ...Aidin NaseriFard
489 views9 Folien
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص... von
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری  نویسنده ناص...
مقاله بررسی مدل های ارزیابی ریسک امنیت اطلاعات برای رایانش ابری نویسنده ناص...Aidin NaseriFard
229 views9 Folien
معرفي فايروال پايگاه داده von
معرفي فايروال پايگاه دادهمعرفي فايروال پايگاه داده
معرفي فايروال پايگاه دادهHamid Torkashvand
411 views4 Folien
امنیت استفاده از نرم افزارهای متن باز در نیازهای کلان von
امنیت استفاده از نرم افزارهای متن باز در نیازهای کلانامنیت استفاده از نرم افزارهای متن باز در نیازهای کلان
امنیت استفاده از نرم افزارهای متن باز در نیازهای کلانAli Yazdani
341 views22 Folien
Regulation & innovation von
Regulation & innovation Regulation & innovation
Regulation & innovation Chakameh Mortezania
47 views25 Folien
نرم افزار مدیریت جامع تولید von
نرم افزار مدیریت جامع تولید نرم افزار مدیریت جامع تولید
نرم افزار مدیریت جامع تولید mehdi85
2.7K views45 Folien

Más contenido relacionado

Similar a Red team

Defeating software analysis using logical anti-debugging technique von
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique Defeating software analysis using logical anti-debugging technique
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique Nima Nikjoo
190 views10 Folien
DATA von
DATADATA
DATAsaman momtazkhah
108 views30 Folien
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا von
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراkamal Rajabpour
169 views28 Folien
mobile cloud Security and challenges von
mobile cloud Security and challengesmobile cloud Security and challenges
mobile cloud Security and challengesRoshanak Ramezani
326 views36 Folien
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices von
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate MicroservicesMojtaba Khandan
47 views71 Folien
مقدمه ای بر هوش تجاری von
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاریZahra Mansoori
62 views6 Folien

Similar a Red team(20)

Defeating software analysis using logical anti-debugging technique von Nima Nikjoo
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique Defeating software analysis using logical anti-debugging technique
Defeating software analysis using logical anti-debugging technique
Nima Nikjoo190 views
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا von kamal Rajabpour
کاتالوگ گروه شرکت های ساپراکاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
کاتالوگ گروه شرکت های ساپرا
kamal Rajabpour169 views
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices von Mojtaba Khandan
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservicesراهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
راهنماي راه اندازی سرویس Golden Gate Microservices
Mojtaba Khandan47 views
مقدمه ای بر هوش تجاری von Zahra Mansoori
مقدمه ای بر هوش تجاریمقدمه ای بر هوش تجاری
مقدمه ای بر هوش تجاری
Zahra Mansoori62 views
برنامه مدیریت امنیت اطلاعات von Yashar Esmaildokht
برنامه مدیریت امنیت اطلاعاتبرنامه مدیریت امنیت اطلاعات
برنامه مدیریت امنیت اطلاعات
Yashar Esmaildokht233 views
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات von Mahdi Sayyad
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعاتISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
ISO/IEC 15408-Common Criteria: ارزیابی امنیتی محصولات فناوری اطلاعات
Mahdi Sayyad3.7K views
Securing cloud based scada systems for iot applications von Niloufar KarimiAzar
Securing cloud based scada systems for iot applicationsSecuring cloud based scada systems for iot applications
Securing cloud based scada systems for iot applications
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1 von pdnsoftco
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
Pdn tech-cloud management-softwares-ver2.0.1
pdnsoftco486 views
Sapra Group Co Ver 14 von sona Torabi
Sapra Group Co Ver 14Sapra Group Co Ver 14
Sapra Group Co Ver 14
sona Torabi298 views
امنیت شبکه von arichoana
امنیت شبکهامنیت شبکه
امنیت شبکه
arichoana5.4K views
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM von Javad Pourhosaini
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRMبرنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM
برنامه مدیریت ارتباط با مشتری مایکروسافت CRM
Javad Pourhosaini386 views
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63) von Morteza Javan
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Javan Cloud Security 950526 (oCCc63)
Morteza Javan1.7K views
داده کاوی von Taha Mokfi
داده کاویداده کاوی
داده کاوی
Taha Mokfi4K views
Presentation4 von aareyan
Presentation4Presentation4
Presentation4
aareyan94 views
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت von Babak Sorkhpour
نقش فن آوری اطلاعات در صنعتنقش فن آوری اطلاعات در صنعت
نقش فن آوری اطلاعات در صنعت
Babak Sorkhpour329 views

Red team

 • 1. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming :‫مترجم‬‫فرد‬ ‫ناصری‬ ‫آیدین‬ ‫تابستان‬6913 Naserifard.aidin@gmail.com Aidin-naserifard
 • 2. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 2 ‫چکیده‬ ‫در‬‫این‬‫اجرای‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫استراتژی‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫مقاله‬Red Teaming‫روی‬ ‫بر‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫زیرساخت‬‫شده‬ ‫مدیریت‬‫سروی‬ ،‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬‫س‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫شما‬ .‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ‫کاربردی‬‫های‬ ‫واق‬ ‫دنیای‬ ‫مشابه‬ ‫نمونه‬ ‫یک‬ ‫چگونه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫که‬ ‫آموخت‬ ‫خواهید‬‫شبیه‬ ‫را‬ ‫عی‬‫می‬ ‫سازی‬‫و‬ ‫کند‬ ‫همچنین‬‫نظ‬‫ارت‬‫امنیتی‬ ‫مداوم‬ ‫های‬‫و‬‫اقدامات‬‫حوادث‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬‫امنیتی‬‫و‬ ‫اعتبارسنجی‬ ‫برای‬ ‫امنیت‬ ‫بهبود‬‫محصوالت‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫انجام‬ ‫چگونه‬‫می‬‫گیرد‬.‫را‬ ‫شما‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫رویکرد‬ ‫با‬‫امنی‬‫دارایی‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫هنگام‬ ‫در‬ ‫باید‬ ‫مشتریان‬ ‫که‬‫ابر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫های‬،‫باشند‬ ‫داشته‬‫آشنا‬ ‫می‬‫کند‬.Red Teaming‫از‬ ‫بیشتر‬ ‫چیزی‬‫رعایت‬‫اعتبارنامه‬‫ها‬1 ‫برای‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صنعت‬ ‫نیازهای‬ ‫سایر‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬‫تضمین‬‫های‬‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬ ‫خدمات‬ ‫اضافی‬‫شامل‬‫نظارت‬،‫امنیتی‬ ‫آزمون‬‫نفوذ‬‫و‬‫به‬‫روزرسانی‬‫ها‬‫با‬ ‫که‬‫تهدیداتی‬ ‫برای‬‫آن‬‫ها‬‫مواجه‬‫می‬‫شوند‬‫را‬‫به‬‫مداوم‬ ‫طور‬‫فراهم‬‫می‬‫کند‬. ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫چندین‬ ‫شدن‬ ‫درگیر‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫سازمانی‬ ‫مقیاس‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬‫دارد‬.‫راهنمای‬ ‫سند‬ ‫این‬ ‫فر‬‫آ‬‫یند‬‫ی‬‫ارزیابی‬ ‫مسئول‬ ‫که‬‫افرادی‬ ‫برای‬‫محیط‬‫ها‬،‫سیستم‬‫ها‬،‫هستند‬ ‫امنیتی‬ ‫تهدیدات‬ ‫برای‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬ ‫می‬‫باشد‬.‫جزئیات‬ ‫که‬ ‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬‫ارائه‬‫شده‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫چگونگی‬ ‫بر‬ ‫کلی‬ ‫مرور‬ ‫یک‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫تیم‬‫های‬‫امنیتی‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫توسط‬Red Teaming‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫لحظه‬‫ای‬‫سیستم‬ ‫و‬ ‫است‬‫دستورالعمل‬‫های‬‫به‬ ‫مشتریان‬ ‫حمله‬ ‫چگونگی‬‫زیرساخت‬‫های‬،‫ابر‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫یا‬‫سرویس‬‫های‬ ‫شامل‬ ‫را‬ ‫مایکروسافت‬‫نمی‬‫شود‬.‫ما‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬‫یکروسافت‬‫به‬‫طور‬‫منظم‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬‫را‬‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫و‬ ‫کنترل‬‫پردازش‬‫های‬‫انجام‬ ‫خود‬ ‫ابر‬ ‫امنیتی‬‫می‬‫دهد‬‫که‬ ‫شد‬ ‫خواهیم‬ ‫متوجه‬ ‫ما‬ ،‫ارزیابی‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬‫فعالیت‬‫های‬‫توسعه‬‫برنامه‬‫های‬‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫سیاستی‬ ‫ما‬ ‫بنابراین‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫مشتریان‬ ‫نموده‬‫ایم‬‫که‬‫بتوانند‬ ‫مشتریان‬‫آزمون‬‫های‬‫در‬ ‫را‬ ‫مجاز‬ ‫نفوذ‬‫برنامه‬‫ها‬‫ی‬‫خود‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫که‬Microsoft Azure ‫می‬ ‫میزبانی‬‫شوند‬‫این‬ ‫که‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫دهند‬ ‫انجام‬ ،‫آزمون‬‫ها‬‫تشخیص‬ ‫قابل‬‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬‫نیستند‬‫باید‬ ، ‫مایکروسافت‬ ‫مشتریان‬ ‫پشتیبابی‬ ‫تیم‬ ‫از‬ ‫تأییدیه‬ ‫اخذ‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫تنها‬.‫پذیرد‬ ‫صورت‬‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫شرایط‬‫ضوابط‬.‫شود‬ ‫انجام‬ ‫مایکروسافت‬ ‫تیم‬‫این‬ ‫در‬ ‫بیشتر‬ ‫اطالعات‬ ‫برای‬‫زمینه‬‫می‬‫توان‬‫لینک‬ ‫به‬ :‫نمود‬ ‫مراجعه‬ ‫زیر‬ http://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/security/ 1 Compliance Accreditations
 • 3. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 3 ‫فهرست‬ 1.‫مقدمه‬..........................................................................................................4 1.1.Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming.................................................................4 1.2.‫پ‬ ‫از‬ ‫فراتر‬‫ی‬‫شگ‬‫ی‬‫ر‬‫ی‬.................................................................................................................5 2.‫سنت‬ ‫روشگان‬‫ی‬‫امن‬‫ی‬‫ت‬...........................................................................................5 2.1.‫تهد‬‫ی‬‫د‬‫جد‬ ‫ات‬‫ی‬‫د‬‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬..............................................................................................6 3.‫فرض‬ ‫شکاف‬ ‫روشگان‬‫ی‬.........................................................................................7 3.1.‫اجرا‬‫ی‬‫فرض‬ ‫شکاف‬‫ی‬..........................................................................................................10 3.2.Wargame....................................................................................................................11 3.3.Red Teaming...............................................................................................................13 3.3.1.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫قرمز‬...................................................................................................................13 3.3.2.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫آب‬‫ی‬.....................................................................................................................16 3.3.3.‫ت‬‫ی‬‫م‬‫ت‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫قرمز‬‫ی‬‫م‬‫آب‬‫ی‬............................................................................................18 3.3.4.‫واقع‬ ‫از‬ ‫پس‬‫ۀ‬‫امن‬ ‫نقض‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫ت‬‫ی‬‫م‬‫قرمز‬.................................................................................19 4.‫امن‬ ‫اصول‬‫ی‬‫ت‬...................................................................................................20 5.‫خالصه‬.........................................................................................................21 6.‫پ‬‫ی‬‫وست‬.........................................................................................................22 6.1.‫ت‬ ‫تفاوت‬‫ی‬‫م‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫قرمز‬...............................................................................................22
 • 4. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 4 1.‫مقدمه‬ ‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫شبیه‬‫سازی‬‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬‫ِعمال‬‫ا‬‫ت‬‫رفندها‬،‫تکنیک‬‫ها‬‫و‬‫روش‬‫ها‬‫که‬ ً‫ال‬‫معمو‬‫از‬ ‫مهاجمان‬‫آن‬‫ها‬‫بهره‬‫می‬‫برند‬.‫سازند‬ ‫آماده‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫خود‬ ،‫به‬‫جای‬‫سعی‬ ‫آنکه‬ ‫ب‬ ،‫داشت‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫در‬‫س‬‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫این‬ ‫که‬‫نمود‬ ‫تصور‬ ‫که‬‫است‬ ‫مهم‬ ‫یار‬ ‫می‬‫توانند‬‫در‬ ‫و‬ ‫دهند‬ ‫رخ‬‫آینده‬.‫افتاد‬ ‫خواهند‬ ‫اتفاق‬ ‫نیز‬‫اطالعات‬‫به‬‫دست‬‫آمده‬‫از‬Red Teaming‫و‬ ‫تمرینات‬‫آزمون‬‫نفوذ‬‫آنالین‬‫روی‬ ‫بر‬‫سایت‬‫ها‬‫کمک‬ ،‫می‬‫کند‬‫تا‬‫به‬‫طور‬‫قابل‬‫توج‬‫هی‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫دفاع‬ ‫ش‬ ‫تقویت‬ ‫حمالت‬‫ده‬،‫استراتژی‬‫های‬‫واکنش‬‫آموزش‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫به‬‫دفاعی‬‫یابد‬ ‫بهبود‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ .‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تداوم‬ ‫امنیتی‬ ‫طرح‬ ‫کل‬‫کارایی‬‫و‬ ‫سازمان‬‫ها‬‫نمی‬‫توانند‬‫به‬‫طور‬‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بین‬ ‫شکاف‬ ‫کامل‬‫واکنش‬‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬ ‫تنها‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫امنیتی‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫راهبردهای‬ ‫روی‬‫نقض‬،‫داده‬ ‫تشخیص‬.‫نمایند‬ ‫برطرف‬ ‫و‬‫داشت‬ ‫توجه‬ ‫باید‬‫این‬ ‫درک‬ ‫که‬‫مطلب‬‫نه‬‫تنها‬‫م‬‫ح‬‫اف‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بلکه‬ ،‫ظت‬‫نقض‬‫ها‬‫(نه‬‫به‬‫اندازه‬‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬‫انجام‬‫شده‬ )‫ابتدا‬ ‫در‬.‫است‬ ‫مهم‬ ‫بسیار‬‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫با‬‫ب‬‫رنامه‬‫ریزی‬‫برای‬‫موقعیت‬‫های‬،‫رو‬ ‫پیش‬ ‫خطرناک‬ ‫طریق‬ ‫از‬2 wargame‫و‬ )‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫تدریجی‬ ‫(تمرینات‬Red Teaming،)‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫(حمالت‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫الزم‬ ‫توانایی‬‫تالش‬‫های‬‫و‬ ‫نفوذ‬‫واکنش‬‫های‬.‫ببخشند‬ ‫بهبود‬ ‫امنیتی‬ ‫نقض‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ 1.1.Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming ‫در‬‫از‬ ‫مایکروسافت‬ ‫استفاده‬ ‫نحوه‬ ‫بررسی‬ ‫به‬ ‫مقاله‬ ‫این‬Red Teaming‫که‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫برای‬‫آنالین‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫سایت‬‫زیرساخت‬‫های‬‫مدیریت‬‫ی‬،‫مایکروسافت‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫کاربردی‬‫می‬‫باشد؛‬ ‫می‬‫پردازیم‬‫نشان‬ ‫همچنین‬ .‫می‬‫دهیم‬‫مداوم‬ ‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫چگونه‬ ‫که‬‫روی‬ ‫بر‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫انجام‬‫می‬‫گیرد‬.‫توجه‬ ‫نکته‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫باید‬‫داشت‬‫که‬‫هیچ‬‫یک‬‫کاربری‬‫اطالعات‬ ‫از‬ ‫توسط‬ ‫مشتریان‬Red Teaming‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫یا‬ ‫و‬‫به‬‫طور‬‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫عمدی‬‫نمی‬‫گیرد‬‫این‬ . ‫آزمون‬‫ها‬‫روی‬ ‫بر‬‫زیرساخت‬‫ها‬،‫سیستم‬‫عامل‬‫و‬‫پلتفرم‬‫های‬‫مورداستفاده‬‫مایکروسافت‬‫و‬ ‫است‬ ‫برنامه‬‫ها‬‫یا‬‫داده‬‫های‬‫میزبانی‬‫شده‬‫توسط‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫نخواهند‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ .‫گرفت‬ 2 ‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫رقبا‬ ‫که‬‫است‬ ‫ذهنی‬ ‫ورزش‬ ‫و‬ ‫سایبری‬ ‫امنیت‬ ‫چالش‬ ‫یک‬‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫برنامه‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سیستم‬ ‫در‬ ‫پذیری‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫آن‬ ‫برابر‬ ‫در‬.‫کنند‬‫جلوگیری‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫از‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫گرفته‬‫دسترسی‬ ‫کامپیوتری‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫دفاع‬
 • 5. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 5 1.2.‫فراتر‬‫پیشگیری‬ ‫از‬ ‫استراتژی‬‫ها‬‫و‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫پیشگیری‬‫نمی‬‫تواند‬.‫کند‬‫تضمین‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫احتمال‬ ‫این‬‫مورد‬‫حمله‬‫قرارگرفته‬‫هنوز‬ ‫ولی‬‫شناسایی‬‫نشده‬‫باشد‬.‫با‬ ‫فرضیات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫استراتژی‬‫ها‬‫تشخیص‬‫شده‬ ‫داده‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫تغییر‬‫می‬‫یابد‬،‫به‬‫طوری‬‫که‬ ‫محدودیت‬‫های‬‫زیرساخت‬‫ها‬‫و‬ ‫فرایندها‬ ،‫افراد‬ ،‫تکنولوژی‬‫های‬‫قرار‬ ‫فشار‬ ‫تحت‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬ ‫می‬‫دهد‬. ‫گزارش‬‫اساس‬ ‫بر‬‫بررسی‬‫نقض‬‫داده‬‫توسط‬Verizon‫سال‬ ‫در‬2014‫در‬ ،80%‫موارد‬‫سازمان‬‫هایی‬ ‫حمله‬ ‫مورد‬ ‫که‬‫قرارگرفته‬‫اند‬،‫خطرها‬‫شناسایی‬ ‫را‬‫نکرده‬‫اند‬‫عوض‬ ‫در‬ .‫آن‬‫ها‬‫منبع‬ ‫یک‬ ‫توسط‬ ‫مانند‬ ‫خارجی‬‫مشتری‬‫ها‬‫یا‬ ‫و‬‫خدمات‬‫امنیتی‬‫شرکت‬‫های‬‫گاه‬‫آ‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫ثالث‬‫شده‬‫اند‬‫در‬ . ‫مربوط‬ ‫آمار‬ ‫این‬ ‫که‬‫کرد‬‫ذکر‬ ‫باید‬ ‫انتها‬‫ب‬‫که‬‫است‬ ‫مواردی‬ ‫ه‬‫شناسایی‬‫شده‬‫اند‬‫و‬ ‫حمالت‬ ‫و‬‫نفوذهایی‬ ‫که‬‫تاکنون‬‫ردیابی‬‫نشده‬‫اند‬‫شامل‬ ‫را‬‫نمی‬‫شود‬. ‫مورد‬ ‫در‬ ‫بخش‬ ‫این‬ ‫ادامه‬ ‫در‬‫استراتژی‬‫های‬‫تمام‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫جدیدی‬ ‫امنیتی‬‫سرویس‬‫های‬‫ابر‬ ‫مانند‬ ‫مایکروسافت‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫استفاده‬‫می‬‫شوند‬.‫شد‬ ‫خواهد‬ ‫بحث‬ ،‫این‬ ‫است‬‫که‬ ‫امنیتی‬ ‫راتژی‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬3 ‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫تغییر‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫روش‬ ،‫پیش‬‫فرض‬‫های‬ ‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ،‫طراحی‬‫می‬‫باشد؛‬‫از‬ ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫مهاجمان‬ ‫اینکه‬ ‫فرض‬ ‫با‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬ ‫بهره‬‫برداری‬‫می‬‫کنند‬،‫دسترسی‬‫ها‬‫افزایش‬ ‫را‬‫می‬‫دهند‬‫و‬‫به‬‫طور‬‫فعال‬‫سرویس‬‫های‬‫تولید‬‫شده‬‫را‬ ‫نظارت‬‫می‬‫کنند‬. 2.‫روش‬‫گان‬‫سنتی‬‫امنیت‬ ‫روش‬‫امنیت‬ ‫سنتی‬ ‫های‬‫تمرکز‬ ‫پیشگیری‬ ‫بر‬ ‫بیشتر‬‫کرده‬‫اند‬‫که‬ ‫است‬ ‫دفاعی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫پیشگیری‬ . ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫هدف‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬‫و‬‫درنتیجه‬‫امنیت‬ ‫نقض‬ ‫کاهش‬‫ی‬‫خدمات‬ ‫در‬ .‫است‬ ‫آن‬ ‫وقوع‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫(مانند‬ ‫مایکروسافت‬ ‫آنالین‬Microsoft Azure،Office 365،CRM‫بهبود‬ ‫شامل‬ ‫مورد‬ ‫این‬ )... ‫و‬ ‫آنالین‬ ‫با‬ ‫امنیتی‬ ‫فرایندهای‬ ‫در‬ ‫مستمر‬‫برنامه‬‫های‬‫چرخ‬‫ۀ‬‫امنیت‬ ‫توسعه‬4 ‫و‬‫ضمانت‬‫عملیاتی‬ ‫امنیت‬5 .‫است‬ ‫مدل‬‫سازی‬،‫تهدیدات‬‫تجزیه‬‫وتحلیل‬‫و‬ ‫استاتیک‬ ‫کدهای‬‫آزمون‬‫و‬ ‫کاهش‬ ،‫شناسایی‬ ‫جهت‬ ‫امنیت‬ ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫حمالت‬ ‫سطح‬ ‫مدیریت‬‫آن‬‫ها‬‫بین‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫خطرات‬ ‫تمام‬‫نمی‬‫برند‬. 3 Assume Breach 4 Security Development Lifecycle 5 Operational Security Assurance
 • 6. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 6 ‫از‬ ‫یکی‬‫مثال‬‫های‬‫چگونه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫استراتژی‬‫محدودیت‬‫های‬‫دسترسی‬ ‫سرپرست‬/‫دسترسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬‫کارکنانی‬‫به‬ ‫را‬ ‫اپراتور‬‫دارند‬.‫است‬ ‫نموده‬ ‫اعمال‬ ،‫مثال‬‫های‬‫شامل‬ ‫دیگر‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫تولید‬ ‫محیط‬ ‫از‬ ‫کارمندان‬‫ایمیل‬ ‫محیط‬ ‫کردن‬‫مجزا‬‫ایستگاه‬‫های‬‫تخصصی‬ ‫کاری‬‫بسیار‬ .‫است‬ ‫سازمانی‬ ‫حساس‬ ‫عملیات‬ ‫برای‬ ‫امن‬ ،‫مختلف‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫دارد‬ ‫امکان‬ ‫که‬ ‫جایی‬ ‫تا‬‫به‬‫فرایندهای‬ ،‫انسانی‬ ‫مستقیم‬ ‫مداخله‬ ‫جای‬‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫و‬ ‫خودکار‬ ‫ابزارهای‬‫حساب‬‫شده‬‫جایگزین‬‫می‬‫گردند‬‫از‬ ‫بعضی‬ .‫نمونه‬‫های‬‫شامل‬ ‫عملکردها‬ ‫این‬ ‫معمول‬ ،‫استقرار‬‫اشکال‬‫زدایی‬،‫جمع‬‫آوری‬‫داده‬‫های‬‫عیب‬‫شناسی‬‫مدیریت‬ ‫و‬‫سرویس‬.‫است‬ ‫منظر‬ ‫از‬‫فناوری‬‫های‬،‫عملیاتی‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫قرا‬ ‫خطا‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫احتمال‬ ،‫نواقص‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫و‬ ‫گرفتن‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫کاهش‬ ‫را‬‫می‬‫دهد‬‫اما‬ ،‫به‬‫طور‬‫کامل‬‫نمی‬‫تواند‬‫رفتن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫باعث‬‫آن‬‫ها‬ .‫گردد‬‫بنابراین‬‫درحالی‬‫که‬‫بلوغ‬ ‫ادامه‬ ‫و‬ ‫اتخاذ‬‫برنامه‬‫های‬‫و‬ ‫مایکروسافت‬‫فناوری‬‫ها‬‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫همچنان‬ ‫که‬‫کنند‬‫قبول‬ ‫باید‬ ‫افراد‬ ‫ولی‬ ،‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫نقایص‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫مهم‬‫نقض‬‫های‬،‫سازمان‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬ ‫سرویس‬‫ها‬‫کاربران‬‫و‬‫تأثیر‬‫می‬‫گذارد‬. 1.2.‫تهد‬‫ید‬‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫ات‬ ‫بسیار‬ ‫تهدیدات‬ ‫از‬ ‫خاص‬ ‫نوع‬ ‫یک‬ ‫گذشته‬ ‫سال‬ ‫پنج‬ ‫طی‬ ‫در‬‫مورد‬‫بحث‬‫قرارگرفته‬‫تهدید‬ .‫است‬ ( ‫پیشرفته‬ ‫مداوم‬APT‫که‬‫بود‬ ‫اصطالح‬ ‫یک‬ )‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫حمایت‬ ‫برای‬ ‫تالش‬‫پایگاه‬‫های‬،‫نظامی‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬‫شبکه‬‫های‬‫دولتی‬‫باهدف‬‫حساس‬ ‫اطالعات‬ ‫تهیه‬‫اشاره‬‫می‬‫کرد‬‫امروزه‬ ‫اما‬ .APT ‫به‬‫طور‬‫گسترده‬‫ای‬‫هر‬ ‫برای‬‫حمله‬‫ای‬‫که‬‫به‬‫طور‬‫داده‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬ ‫مورد‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫تنها‬ ‫خاص‬ ‫اطالق‬ ،‫است‬‫می‬‫گردد‬.‫مشترک‬ ‫ویژگی‬APT‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬ •‫برنامه‬‫ریزی‬‫پ‬‫یشرفته‬ •‫و‬ ‫خاص‬ ‫هدف‬‫دنباله‬‫دار‬ •‫شناسایی‬‫مؤثر‬ •‫ابزارهای‬ ‫از‬ ‫استفاده‬‫عملی‬ •‫اجتماعی‬ ‫مهندسی‬ ‫منابع‬ ‫مهاجمان‬ ‫امروزه‬‫قابل‬‫توجهی‬‫در‬ ‫را‬‫دارند‬ ‫اختیار‬‫پ‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ .‫بودن‬ ‫یشرفته‬،‫مهاجمان‬ ‫سال‬ ‫اواخر‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫روند‬2009‫تاکنون‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫و‬ ‫حادثه‬ ‫یک‬ ‫وقوع‬ ‫احتمال‬ ‫که‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫پیچیدگی‬ ‫افزایش‬ .‫است‬ ‫افزایش‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫خطرات‬‫مورد‬‫حمله‬‫تعداد‬ ‫با‬ ‫همراه‬
 • 7. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 7 ‫وقوع‬ ‫روزافزون‬‫آن‬‫ها‬‫نشان‬‫می‬‫دهد‬‫که‬‫نقض‬‫های‬‫و‬ ‫کاربران‬‫همه‬ ‫بر‬ ‫زود‬ ‫یا‬ ‫دیر‬ ‫امنیتی‬‫سازمان‬‫ها‬ ‫تأثیر‬.‫گذاشت‬‫خواهد‬ ‫در‬‫چشم‬‫انداز‬‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫تنها‬ ،‫فعلی‬ ‫تهدیدات‬ ‫امنیت‬ ‫ابزارهای‬ ‫با‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫نیست‬ ‫کافی‬ ‫مهاجمان‬‫مانند‬ ‫رایج‬ ‫ی‬‫سیستم‬‫های‬‫و‬ ‫ضدویروس‬ ‫تشخیص‬‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫و‬‫گسترده‬‫کاهش‬،‫نفوذ‬‫حفره‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫ها‬‫دشوار‬.‫است‬‫کنترل‬‫های‬‫شبکه‬ ‫لبه‬ ‫جلو‬ ‫که‬‫است‬ ‫ممکن‬‫ی‬‫مهاجمان‬ ‫ورود‬‫تازه‬‫کار‬‫و‬ ‫بااستعداد‬ ‫مهاجمان‬ ‫ولی‬ ،‫بگیرد‬ ‫را‬‫باانگیزه‬‫همیشه‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫عبور‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫ابزارهایی‬‫کنترل‬‫ها‬.‫یافت‬ ‫خواهند‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫ورود‬ ‫و‬‫درنتیجه‬ً‫ال‬‫معمو‬‫سازمان‬‫ها‬ ‫برای‬‫مواجهه‬‫و‬‫پاسخ‬‫گویی‬،‫گسترده‬‫و‬ ‫عمیق‬ ‫نواقص‬ ‫این‬ ‫به‬‫درمانده‬‫می‬‫شوند‬. ‫دیگر‬ ،‫ابرها‬ ‫رواج‬ ‫و‬ ‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تکامل‬ ‫با‬‫نمی‬‫توان‬‫شبکه‬ ‫محیط‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫سازمان‬ ‫مرزهای‬ ‫و‬‫به‬‫طور‬‫توسط‬ ‫و‬ ‫فیزیکی‬‫فایروال‬‫ها‬‫کرد‬ ‫تعریف‬‫مانند‬ ‫سازمان‬ ‫اطالعات‬ .‫داده‬‫های‬‫و‬ ‫حساس‬ ‫برنامه‬‫های‬،‫کاربردی‬‫می‬‫توانند‬‫مراکز‬ ،‫سازمان‬ ‫محل‬ ‫در‬ :‫شوند‬ ‫یافت‬ ‫هرجایی‬ ‫در‬‫داده‬‫ای‬ ‫با‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ،‫ابرها‬ ‫در‬ ،‫خصوصی‬‫شرکت‬‫های‬‫انواع‬ ‫و‬ ‫همکار‬‫دستگاه‬‫های‬‫همه‬ .‫کاربران‬‫این‬‫ها‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫متفاوت‬ ً‫ا‬‫اساس‬ ‫امنیتی‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ‫به‬ ‫نیاز‬‫در‬ ‫تغییر‬ ‫یک‬ ‫مچنین‬‫استراتژی‬‫های‬‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫در‬‫سازمان‬‫ها‬.‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫پاسخ‬‫های‬‫صادرشده‬‫به‬‫نقض‬‫ها‬‫همیشه‬‫چالش‬‫های‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫بسیاری‬‫می‬‫شوند‬،‫ازجمله‬‫شناسایی‬ ‫دامن‬‫ۀ‬،‫نقض‬‫اطالع‬‫رسانی‬‫به‬‫موقع‬‫شناسایی‬ ،‫مشتریان‬ ‫و‬ ‫ذینفعان‬ ‫به‬‫داده‬‫های‬‫ازدست‬‫داده‬‫و‬ ‫شده‬ ‫بازیابی‬‫داده‬‫های‬.‫مهم‬ ‫و‬ ‫حساس‬‫واکنش‬ ،‫اطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫تکامل‬ ‫و‬ ‫جدید‬ ‫مهاجمان‬ ‫ترکیب‬ ‫با‬ ‫به‬‫نقض‬‫ها‬،‫هیچ‬‫گاه‬‫به‬‫اندازه‬‫امروز‬‫چالش‬‫برانگیز‬‫بنابراین‬ .‫است‬ ‫نبوده‬‫به‬‫جای‬‫بر‬ ‫سنتی‬ ‫تمرکز‬‫ای‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫رخن‬‫امنیتی‬ ‫ۀ‬‫استراتژی‬ ‫یک‬ ،‫مؤثر‬‫فرض‬‫می‬‫کند‬‫هرگونه‬ ‫مهاجم‬ ‫که‬‫مکانیزم‬‫را‬ ‫دفاعی‬ ‫نقض‬.‫است‬ ‫نموده‬ 3.‫روش‬‫گان‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬6 ‫چشم‬‫انداز‬‫مستلزم‬ ‫فعلی‬ ‫تهدید‬‫استراتژی‬‫هایی‬‫یک‬ ‫که‬ ‫است‬‫توازنی‬‫برای‬ ‫را‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫روش‬‫های‬‫طریق‬ ‫از‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫پیشگیرانه‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬،‫امنیتی‬ ‫روند‬ ‫دقیق‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫نمودن‬ ‫برجسته‬ ‫و‬ ‫حمایت‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مایکروسافت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫فرایندهای‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫واکنشی‬ ‫امنیتی‬‫تکنولوژی‬‫های‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ً‫ا‬‫صرف‬ ‫نه‬ ‫و‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ 6 Assume Breach
 • 8. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 8 ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫است‬ ‫نموده‬ ،‫تهدیدات‬‫در‬‫نتیج‬‫ۀ‬‫تغییر‬‫چشم‬‫انداز‬‫و‬ ‫تهدیدات‬‫تحلیل‬‫های‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫عمیق‬ ‫آن‬‫ها‬‫استرات‬ ‫اصالح‬ ‫به‬ ‫تصمیم‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫خود‬ ‫امنیتی‬ ‫ژی‬.‫است‬ ‫نموده‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫یعنی‬ ‫نقض‬‫های‬‫نقض‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫استراتژی‬ ‫یک‬ ،‫امنیتی‬‫در‬‫زمانی‬،‫است‬ ‫دادن‬ ‫رخ‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬‫باشد‬. ‫درواقع‬‫استراتژی‬ ‫این‬‫نه‬‫به‬‫عنوان‬‫وق‬ ‫زمان‬ ‫در‬ "‫"اگر‬‫و‬،‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫ع‬‫بلکه‬‫به‬‫عنوان‬"‫"وقتی‬‫اقدام‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫درحالی‬‫که‬‫برای‬ ‫مایکروسافت‬‫مدت‬‫ها‬‫از‬ ‫که‬ ‫است‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫روش‬‫استفاده‬‫می‬‫کند‬‫بیشتر‬ ‫اما‬ ، ‫در‬ ‫که‬‫اقداماتی‬ ‫از‬ ‫مشتریان‬‫پشت‬‫صحنه‬‫برای‬‫امن‬‫تر‬‫صورت‬ ‫مایکروسافت‬ ‫ابر‬ ‫نمودن‬‫می‬‫گیرد‬‫بی‬‫اطالع‬ .‫هستند‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫که‬‫است‬ ‫ذهنیتی‬ ‫یک‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫طراحی‬ ‫تصمیمات‬ ،‫امنیتی‬ ‫عم‬ ‫امنیتی‬‫هدایت‬ ‫را‬ ‫لی‬‫می‬‫کند‬.‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫میزان‬‫برنامه‬‫های‬،‫کاربردی‬‫سرویس‬‫ها‬‫و‬ ‫شبکه‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫محدود‬ ،‫بودن‬ )‫خارجی‬ ‫و‬ ‫(داخلی‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫دلیل‬‫می‬‫کند‬‫استراتژی‬ ‫اگرچه‬ .‫شکاف‬ ‫فرضی‬‫از‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬‫حفره‬‫های‬‫مای‬ ‫سرویس‬‫ک‬‫یا‬ ‫و‬ ‫روسافت‬‫سرویس‬‫های‬‫به‬ ‫ابری‬،‫است‬ ‫نیامده‬ ‫وجود‬ ‫اما‬‫مشخص‬‫شده‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬‫است‬‫سازمان‬‫هایی‬‫جلوگیری‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫با‬ ،‫دارند‬ ‫حضور‬ ‫صنعت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نقض‬ ‫آن‬ ‫از‬‫شده‬‫اند‬. ‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫که‬‫درحالی‬‫شکاف‬‫در‬ ‫مهمی‬ ‫نقش‬‫عملیات‬‫های‬‫این‬ ،‫است‬ ‫سازمان‬ ‫هر‬‫شیوه‬‫ها‬‫باید‬‫به‬‫طور‬ ‫مداوم‬‫آزمون‬‫تا‬ ‫گردند‬ ‫تقویت‬ ‫و‬ ‫شده‬‫به‬‫طور‬‫مؤثر‬‫به‬‫تهدیدات‬‫مانند‬APT.‫دهند‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫ها‬ ‫اینکه‬ ‫برای‬‫سازمان‬‫ها‬‫را‬ ‫خود‬‫به‬‫طور‬‫برای‬ ‫مناسب‬‫نقض‬‫ها‬،‫کنند‬ ‫آماده‬‫باید‬‫روش‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫پاسخ‬ ‫قوی‬‫و‬ ‫تکرار‬ ‫قابل‬ ،ً‫ال‬‫کام‬‫آزمون‬.‫کنند‬‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫با‬‫وجود‬‫اینکه‬‫از‬ ‫جلوگیری‬ ‫امنیتی‬ ‫فرایند‬‫حفره‬‫ها‬‫مانند‬‫مدل‬‫سازی‬‫و‬ ‫کد‬ ‫بررسی‬ ،‫تهدید‬‫آزم‬‫ون‬‫های‬ ‫رایج‬ ‫امن‬ ‫توسعه‬ ‫عمر‬ ‫چرخه‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬‫هستند‬‫اما‬ ،‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫و‬ ‫انجام‬ ‫مانند‬ ‫متعددی‬ ‫مزایای‬ ‫اندازه‬‫گیری‬‫کمک‬‫آن‬ ‫کلی‬‫امنیت‬ ‫به‬ ‫که‬،‫واکنش‬ ‫قابلیت‬‫می‬‫کند‬‫مایکروسافت‬ .‫نمود‬ ‫خواهد‬ ‫فراهم‬ ‫را‬ ، ‫تمرینات‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫کار‬‫این‬ ‫تا‬ ‫دارد‬ ‫قصد‬wargame‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬‫برنامه‬‫های‬‫تشخیص‬ ‫قابلیت‬ ،‫امنیتی‬ .‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬
 • 9. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 9 ‫شکل‬1:‫مدل‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫و‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫ممانعت‬ ‫های‬ ‫به‬‫وسیله‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫در‬ ‫شکاف‬ ‫رفع‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫تمرکز‬‫موارد‬‫تغییر‬ ‫زیر‬‫می‬‫کند‬: •‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫تشخیص‬ •‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ •،‫اطالعات‬ ‫نشت‬ ‫از‬ ‫بازیابی‬‫داده‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫داده‬ ‫دستکاری‬ •‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫پیشگیری‬ ‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫ت‬‫أیید‬‫می‬‫کند‬‫که‬‫مکانیزم‬‫ها‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫حفاظت‬ ‫ی‬‫به‬‫درستی‬‫اجرا‬‫می‬‫شوند‬‫و‬ ‫همچنین‬‫می‬‫تواند‬‫بالقوه‬ ‫تهدیدات‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‫با‬‫از‬ ‫استفاده‬ ‫(با‬ ‫مهاجمان‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬‫دارایی‬‫های‬ ‫مانند‬ ‫قانونی‬‫حساب‬‫ها‬‫و‬‫دستگاه‬‫های‬‫آسیب‬‫دیده‬.‫گردد‬) ‫و‬ ‫ابرها‬ ‫ماهیت‬‫مدل‬‫های‬‫محاسباتی‬‫ترکیبی‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫قوانین‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫بیشتری‬ ‫اهمیت‬‫در‬‫محیط‬‫های‬ ،‫امن‬ ‫عملیاتی‬‫ازجمله‬‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫آمادگی‬‫نقض‬‫ها‬‫وارد‬ ،‫می‬‫کند‬‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫که‬‫آنجا‬ ‫از‬ .‫جنبه‬‫های‬‫ابر‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫نیست‬ ‫مشتریان‬ ‫کنترل‬ ‫تحت‬ ‫مایکروسافت‬‫به‬‫طور‬‫مستقیم‬‫نه‬‫تنها‬،‫محافظت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ،‫زیرساخت‬ ‫علیه‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫بلکه‬‫پلتفرم‬‫ها‬‫و‬‫سرویس‬‫ها‬‫کار‬‫می‬‫کند‬‫بنابراین‬ . ‫تمرینات‬ ‫مایکروسافت‬wargame‫و‬ ‫داده‬ ‫انجام‬ ‫را‬Red Teaming‫نیز‬‫به‬‫طور‬‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ‫منظم‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬‫نقض‬‫های‬‫عمل‬ ‫مایکروسافت‬ ‫احتمالی‬‫می‬‫کند‬‫با‬ .‫شبیه‬‫سازی‬‫و‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ،‫حمالت‬ ‫به‬ ‫رسیدگی‬ ‫و‬ ‫مدیریت‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫است‬ ‫قادر‬ ‫مایکروسافت‬ ،‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫همچنین‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫شکاف‬ ‫شناسایی‬‫آن‬‫ها‬‫تم‬ ‫با‬ ‫مایکروسافت‬ .‫دهد‬ ‫قرار‬ ‫آزمون‬ ‫مورد‬ ‫را‬‫کردن‬‫رین‬ ،‫مستمر‬ ‫نظارت‬ ،‫امنیتی‬ ‫وقایع‬ ‫پاسخ‬‫جرم‬‫شناسی‬‫تالش‬ ،‫بازیابی‬ ‫و‬‫می‬‫کند‬‫تا‬‫توانایی‬‫های‬‫حیاتی‬ ‫موردنیاز‬‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫خود‬‫نقض‬‫ها‬.‫دهد‬ ‫توسعه‬ ‫را‬
 • 10. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 10 3.1.‫ا‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫جرای‬ ‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫در‬‫سرویس‬‫های‬‫طریق‬ ‫از‬ ‫ابتدا‬ ‫مایکروسافت‬wargame‫نقض‬ ‫تمرینات‬ ‫سپس‬ ‫و‬ ‫که‬‫واقعی‬‫نقض‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نامیده‬‫می‬‫شدند‬‫هدف‬ ‫و‬‫آن‬‫ها‬‫شبیه‬‫سازی‬،‫بود‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫انجام‬‫می‬‫شد‬.‫آزمون‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مایکروسافت‬ ‫توانایی‬‫را‬‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫مداوم‬‫با‬‫هدف‬‫کاهش‬‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫متوسط‬7 (MTTD‫و‬ )‫زمان‬ ‫متوسط‬‫بازیابی‬8 (MTTR) ‫می‬‫سنجد‬. Wargame‫به‬‫عنوان‬‫تمرین‬ ‫یک‬‫آتش‬‫بازی‬‫تمرینات‬ .‫است‬ ‫واقعی‬ ‫آتش‬ ‫یک‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫کوچک‬‫تیم‬ ‫قرمز‬‫نیز‬‫به‬‫عنوان‬‫یک‬‫شبیه‬‫ساز‬‫نقض‬‫های‬‫آن‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫که‬‫کسانی‬،‫واقعی‬‫نقض‬‫را‬ ‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫آماده‬‫می‬‫کند‬‫تمرینات‬ .Wargame‫و‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫فرصت‬‫هایی‬‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫فراهم‬‫می‬‫کنند‬‫مجهزتر‬ ‫باعث‬ ‫بیشتر‬ ‫تمرینات‬ .‫شوند‬ ‫گرفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫واقعی‬ ‫رویداد‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫پیش‬ ‫تا‬ ‫ح‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫شدن‬‫وادث‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫واقعی‬ ‫شکل‬2:‫فرضی‬ ‫شکاف‬ ‫اجرای‬ ‫چرخۀ‬ 7 Mean-Time to Detect 8 Mean-Time to Recovery
 • 11. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 11 3.2.Wargame ‫به‬ ‫منابع‬ ‫اختصاص‬ ‫از‬ ‫قبل‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫در‬‫مایکروسافت‬‫نام‬ ‫به‬ ‫تمریناتی‬ ‫با‬ ‫فرایندها‬ ،Wargame‫شروع‬ ‫می‬‫شوند‬‫تهدید‬ ‫مدل‬ ‫به‬ ‫شبیه‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ .SDL.‫است‬‫هرچند‬‫که‬‫فرایند‬ ‫برای‬‫پاسخ‬‫های‬‫امنیتی‬ ‫و‬ ‫افراد‬ ‫و‬‫سرویس‬‫هایی‬‫قرار‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫مواجه‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬‫گیرند‬‫مجهز‬‫شده‬‫اند‬‫هدف‬ .Wargaming ‫پاسخ‬ ‫فرایند‬ ‫بهبود‬‫دهی‬‫با‬ ‫که‬ ‫رویدادها‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬‫بخش‬‫های‬‫مایک‬ ‫مختلف‬‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫روسافت‬ ‫می‬‫باشند‬‫که‬‫هرچه‬ .‫است‬ ،‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫تا‬ ‫امنیت‬ ‫از‬ ،Wargame‫در‬ ‫ها‬‫عمق‬‫های‬‫مختلف‬ ‫مشخص‬ ،‫گردد‬‫آغاز‬‫می‬‫ش‬‫و‬‫کدام‬‫که‬‫د‬‫بخش‬‫ها‬‫و‬‫گروه‬‫ها‬‫ازدست‬‫رفته‬‫اند‬‫و‬‫کمک‬‫و‬ ‫مشارکت‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ .‫داشت‬ ‫خواهند‬ ‫که‬‫گروهی‬‫یا‬ ‫شخص‬ ‫هر‬ً‫ال‬‫احتما‬‫مورد‬‫نیاز‬‫بود‬‫ه‬‫دخ‬ ‫واقعی‬ ‫نقض‬ ‫در‬ ‫و‬،‫است‬ ‫یل‬‫به‬‫عنوان‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫وارد‬ ‫تمرینات‬ ‫در‬ ‫متولیان‬‫می‬‫ش‬‫و‬‫نمایندگان‬ ‫این‬ .‫د‬‫نه‬‫تنها‬‫عملیات‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫افراد‬ ‫که‬‫امنیت‬ ‫بخش‬ ‫را‬‫می‬ ‫شامل‬ ‫نیز‬‫شود‬‫؛‬‫می‬ ‫بر‬ ‫در‬‫گیرد‬‫بلکه‬‫تمام‬ ‫از‬ ‫نمایندگانی‬‫بخش‬‫های‬،‫مالی‬ ‫مانند‬ ‫شرکت‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫مدیران‬ ‫حتی‬ ‫و‬ ‫بازاریابی‬ ،‫انسانی‬ ‫منابع‬ ،‫حقوقی‬‫می‬ ‫شامل‬‫شود‬‫مشار‬ .‫وسیعی‬ ‫مجموعه‬ ‫کت‬ ‫گروه‬‫و‬ ‫افراد‬ ‫از‬‫میان‬ ‫الزم‬ ‫روابط‬ ‫ایجاد‬ ‫باعث‬ ‫ها‬‫رشته‬‫ها‬‫و‬‫واحدهای‬‫تجاری‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫ضمانت‬ ‫توسعه‬‫طرح‬‫های‬‫فراهم‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬‫می‬‫کند‬‫و‬ ‫آموزش‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ ‫موارد‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫در‬ . ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫با‬ ‫مرتبط‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫خطرات‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫ارائه‬‫نقض‬‫ها‬‫شرکت‬ ‫در‬‫می‬‫شود‬. ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫هدف‬Wargame‫اطمینان‬‫از‬ ‫کامل‬‫فرایندهای‬‫استاندارد‬ ‫عملیاتی‬9 (SOP‫و‬ ) :‫است‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫شامل‬ ‫تمرینات‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫اصلی‬ ‫فاز‬ ‫سه‬ .‫است‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫بهبود‬ •‫حمله‬ ‫سناریو‬ ‫شناسایی‬ •‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫مراحل‬ •‫واقعه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫مراحل‬ ‫آغاز‬ ‫احتمالی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫لیست‬ ‫یک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ‫حمله‬ ‫سناریو‬ ‫شناسایی‬‫می‬‫شود‬‫سناریوهای‬ ‫این‬ . ‫بر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫مختلف‬ ‫اشکال‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫حمله‬‫می‬‫گیرند‬‫در‬ ‫سناریوها‬ ‫این‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ . :‫است‬ ‫شده‬ ‫آورده‬ ‫زیر‬ •‫خدمت‬ ‫منع‬ ‫حمالت‬ •‫بدافزار‬ ‫گسترش‬ •‫دور‬ ‫راه‬ ‫از‬ ‫کد‬‫اجرای‬ 9 Standard Operating Procedures
 • 12. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 12 •‫به‬‫دست‬‫مشتری‬ ‫اطالعات‬ ‫آوردن‬ •‫داخلی‬ ‫مهاجمان‬ •‫سرویس‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫ها‬ ‫سناریوها‬ً‫ال‬‫معمو‬‫موارد‬ ‫بین‬ ‫از‬‫شناخته‬‫شده‬‫اساس‬ ‫بر‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫معمول‬‫بررسی‬‫های‬‫انجام‬‫شده‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ،‫گذشته‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬‫اولویت‬‫بندی‬‫می‬‫شود‬‫هر‬ ‫از‬ ،‫حمله‬ ‫سناریوی‬ ‫انتخاب‬ ‫از‬ ‫بعد‬ . ( ‫نفر‬ ‫چند‬ ‫یا‬ ‫یک‬ ‫گروه‬ً‫ال‬‫معمو‬)‫امنیت‬ ‫گروه‬‫از‬ ‫نفر‬ ‫یک‬ ‫حداقل‬‫در‬‫اجرای‬ ‫به‬ ‫شروع‬ ‫مهاجمان‬ ‫نقش‬ ‫آن‬ ‫توضیح‬ ‫و‬ ‫حمالت‬‫می‬‫کنند‬.‫است‬ ‫پاسخگویی‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫شروع‬ ‫این‬ . ‫اعضای‬ ‫دیگر‬‫شرکت‬‫کننده‬‫مشخص‬ ‫و‬ ‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫دفاعی‬ ‫نقش‬ ‫در‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫در‬‫می‬‫کنند‬‫چگونه‬ ‫که‬ ‫می‬‫توان‬‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬ ‫پاسخ‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫حمله‬ ‫سناریو‬‫پاسخ‬‫های‬‫مراحل‬ ‫از‬ ‫دفاعی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫شرایط‬ ‫بهبود‬ ‫و‬ ‫بررسی‬ ،‫شناسایی‬‫انجام‬‫شده‬‫بر‬ ‫را‬ ‫دیگری‬ ‫حمالت‬ ‫باید‬ ‫مهاجمان‬ ، ‫اساس‬‫راه‬‫حل‬‫های‬‫گروه‬‫توسط‬ ‫گرفته‬‫صورت‬‫دفاعی‬ ‫های‬‫حمالت‬ ‫مجدد‬ ‫انجام‬ ‫برای‬‫دهند‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬‫راجع‬ ‫کردن‬‫فکر‬ ‫به‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫مدافعان‬‫بهروش‬‫های‬.‫کنند‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫دیگر‬ ‫آدرس‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫داده‬ ‫پیشنهاد‬ ‫دفاع‬ ‫برای‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬IP‫مهاجمان‬ ،‫شود‬ ‫مسدود‬ ‫مهاجمان‬ ‫می‬‫توانند‬‫آدرس‬ ‫تغییر‬ ‫با‬IP‫منبع‬‫بسته‬‫ها‬‫مانند‬ ‫کار‬ ‫این‬ ‫برای‬ ‫موجود‬ ‫ابزارهای‬ ‫یا‬ ‫و‬‫بات‬‫نت‬‫با‬ ‫ها‬ ‫آدرس‬IP‫حمالت‬ ‫انجام‬ ‫نسبت‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫موردنظر‬‫این‬ .‫کنند‬ ‫اقدام‬‫تالش‬‫های‬‫در‬ ‫مداوم‬ ‫افزایش‬ ‫باعث‬ ‫تمرینات‬‫قابل‬‫توجه‬SOP‫سرمایه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬ ‫شده‬‫گذاری‬‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرده‬‫بخش‬‫های‬.‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مفید‬ ‫مختلف‬‫اما‬ ،‫است‬ ‫مفید‬ ‫بسیار‬ ‫روش‬ ‫این‬ ‫هرچند‬ Wargame‫محدودیت‬ ‫نیز‬‫اندازه‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫هایی‬‫گیری‬‫بیرون‬ ‫از‬ ‫که‬‫حمالتی‬ ً‫ا‬‫(مخصوص‬ ‫دارد‬ ‫خود‬ ‫های‬ ‫صورت‬‫می‬.)‫گیرند‬‫تالش‬ ‫مایکروسافت‬ ‫بنابراین‬‫پیچیده‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫برای‬ ‫زیادی‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬.‫است‬ ‫کرده‬‫شروع‬ ‫ها‬‫به‬‫غیر‬‫از‬‫با‬ ‫برخورد‬‫حفره‬‫ها‬‫و‬‫نقض‬‫های‬‫امنیتی‬ ،‫واقعی‬‫می‬‫توان‬‫که‬‫دیگری‬ ‫مفهوم‬ ‫به‬Red Teaming‫نامیده‬‫می‬‫شود‬‫نیز‬‫به‬‫عنوان‬‫راه‬‫حلی‬‫فکر‬ ‫دیگر‬ .‫کرد‬Red Teaming‫تکنیک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫به‬‫اشاره‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫برای‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫حمله‬ ‫های‬ ‫می‬‫کند‬.Red Teaming‫جنبه‬‫های‬‫تئوری‬Wargame‫و‬ ‫کرده‬ ‫دریافت‬ ‫را‬‫آن‬‫ها‬‫را‬‫به‬‫صورت‬‫واقعی‬ ‫انجام‬‫می‬‫دهد‬.
 • 13. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 13 3.3.Red Teaming ‫استراتژی‬‫های‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫اصلی‬ ‫گروه‬‫دو‬ ‫توسط‬‫گروه‬،‫گیرند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ )‫(مهاجمان‬ ‫گروه‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫رویکرد‬ .)‫(مدافعان‬Red Teaming‫سیستم‬ ‫آزمون‬ ،‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫تکنیک‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫عمل‬ ‫و‬،‫مشابه‬ ‫های‬‫روش‬‫رویه‬ ‫و‬ ‫ها‬( ‫ها‬TTP)‫به‬‫عنوان‬‫بر‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫روی‬‫زیرساخت‬‫های‬‫دانش‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫تولیدی‬‫ی‬‫زیر‬ ‫به‬ ‫نسبت‬،‫ساخت‬‫پلتفرم‬‫های‬‫با‬ ‫مهندسی‬‫گروه‬‫های‬ ‫این‬ .‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫عملیاتی‬‫آزمون‬‫های‬‫بررسی‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫قابلیت‬ ‫امنیتی‬‫م‬‫کرده‬ ‫و‬‫آسیب‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫همچنین‬‫پذیری‬‫پیش‬ ،‫پیکربندی‬ ‫خطاهای‬ ،‫تولید‬ ‫های‬‫فرض‬‫یا‬ ‫و‬ ‫نامعتبر‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫به‬ ‫امنیتی‬ ‫مسائل‬ ‫سایر‬‫کنترل‬‫شده‬‫می‬ ‫کمک‬‫کن‬‫ن‬.‫د‬‫نقض‬ ‫هر‬‫شناسایی‬‫شده‬‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫بین‬ ‫موجود‬ ‫شکاف‬ ‫افشای‬ ‫دنبال‬ ‫به‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫آدرس‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫و‬ ‫بوده‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫دهی‬‫ها‬ ‫بهبود‬ ‫باعث‬‫قابل‬‫توجه‬‫نقض‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫ها‬ 3.3.1.‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کارکنان‬ ‫از‬ ‫گروهی‬‫تمام‬‫وقت‬‫حفره‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫مایکروسافت‬‫بر‬ ‫ها‬‫روی‬ ‫پلتفرم‬ ،‫زیرساخت‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫ها‬‫و‬ ‫ها‬‫سرویس‬‫های‬.‫دارند‬ ‫تمرکز‬ ‫مایکروسافت‬ ‫کاربردی‬‫آن‬‫ها‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫مداومی‬ ‫و‬ ‫هدفمند‬ ‫حمالت‬ ‫که‬ ‫هستند‬ )‫قانونمند‬ ‫(هکرهای‬ ‫اختصاصی‬ ‫مهاجمان‬ ‫سرویس‬‫سیستم‬ ،‫(زیرساخت‬ ‫آنالین‬ ‫های‬‫برنامه‬ ‫و‬ ‫عامل‬‫نه‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬‫های‬‫و‬ ‫کاربردی‬‫داده‬)‫مشتریان‬ ‫های‬‫انجام‬‫می‬.‫دهند‬ ‫راه‬ ‫نقشه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫محیط‬ ‫به‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫برای‬‫حمل‬ ‫مختلف‬ ‫مراحل‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫ها‬‫ۀ‬‫مهاجمان‬ ‫شکل‬ ‫در‬3.‫است‬ ‫شده‬ ‫داده‬ ‫نشان‬ ‫شکل‬3:‫شکاف‬ ‫مراحل‬ ‫چشم‬ ‫روند‬ ‫و‬ ‫صنعت‬ ‫وقایع‬ ‫درک‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بنابراین‬‫تهدیدات‬ ‫انداز‬‫به‬‫منظور‬‫آخرین‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬‫فن‬‫ون‬ ‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫حمله‬‫مورداستفاده‬‫رویکرد‬ ‫از‬ ‫مهمی‬ ‫بخش‬ ‫مهاجمان‬ ‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬.‫است‬ ‫سرویس‬‫مایکروسافت‬ ‫های‬‫به‬‫عنوان‬‫از‬ ‫یکی‬‫بخش‬‫هایی‬‫صورت‬ ‫آن‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫حمالت‬ ‫بیشترین‬ ‫که‬ ‫می‬‫را‬ ‫زیادی‬ ‫اطالعات‬ ،‫گیرد‬‫می‬‫تواند‬.‫نماید‬ ‫تولید‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫راجع‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫از‬
 • 14. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 14 ‫دانش‬ ‫و‬ ‫تحقیقات‬ ‫این‬‫های‬‫به‬‫دست‬‫می‬ ‫آمده‬‫تواند‬‫نه‬‫تنها‬‫مدل‬ ‫برای‬‫تکنیک‬ ‫برای‬ ‫بلکه‬ ،‫سازی‬‫های‬ .‫نماید‬ ‫استفاده‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مدل‬ ‫و‬ ‫تحقیق‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬‫سازی‬‫حمالت‬‫شناخته‬ ‫مهاجمان‬‫تکنیک‬ ‫ایجاد‬ ‫با‬ ،‫شده‬‫های‬ ‫جهت‬ ،‫خود‬ ‫برای‬ ‫جدید‬‫خطر‬ ‫به‬‫سیستم‬ ‫انداختن‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫آن‬ ‫از‬‫ها‬ ‫می‬ ‫استفاده‬‫گروه‬.‫نماید‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫تکنیک‬ ‫از‬ ،‫متعهد‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫درست‬‫حال‬ ‫در‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ظهور‬‫راه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫ارائه‬ ‫جهت‬ ‫ترکیبی‬ ‫های‬‫حل‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫جدید‬ ‫های‬.‫نمایند‬ ‫مهاجمان‬ ‫چون‬‫با‬‫استعداد‬‫و‬‫باانگیزه‬،‫هستند‬ ‫دفاعی‬ ‫اقدامات‬ ‫نقض‬ ‫به‬ ‫قادر‬‫بنابراین‬‫گروه‬‫وجود‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬.‫است‬ ‫الزم‬ ‫نیز‬‫کنترل‬‫می‬ ‫اولیه‬ ‫های‬‫تازه‬ ‫مهاجمان‬ ‫ورود‬ ‫جلوی‬ ‫تواند‬‫ولی‬ ‫بگیرد‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫مهاجمان‬‫با‬‫استعداد‬‫می‬‫کنترل‬‫این‬ ‫از‬ ‫توانند‬،‫ورود‬ ‫از‬ ‫بعد‬ .‫کنند‬‫عبور‬ ‫ها‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫در‬‫افزایش‬ ‫صدد‬ ‫دسترسی‬‫که‬‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫های‬‫عمیق‬ ‫حمالت‬ ‫در‬‫زیرساخت‬ ‫تر‬‫می‬ ‫ها‬‫تواند‬‫مورداستفاده‬.‫گیرد‬‫قرار‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫هم‬‫آن‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حمله‬ ‫خطوط‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫تواند‬‫از‬ ‫فرار‬ ‫برای‬ ‫ها‬ .‫نمایند‬ ‫استفاده‬ ‫تشخیص‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫مثال‬ ‫برای‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫ربات‬ ‫مانند‬ ‫مخرب‬ ‫ابزارهای‬‫ها‬‫کنترل‬،‫برای‬ ‫را‬ ...‫و‬ ‫دور‬ ‫راه‬ ‫های‬ .‫کند‬‫نصب‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫منابع‬ ‫به‬ ‫مداوم‬ ‫دسترسی‬‫به‬ ‫حمالتی‬ ‫چنین‬ ‫مکانیزم‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫می‬‫که‬‫دهد‬‫نه‬‫تنها‬.‫بیندازد‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اطالعات‬ ‫بلکه‬ ،‫نماید‬ ‫حذف‬ ‫را‬ ‫حساس‬ ‫اطالعات‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کارکنانی‬ ،‫کار‬‫این‬ ‫بحرانی‬ ‫و‬ ‫حساس‬ ‫ماهیت‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کار‬‫می‬‫کنند‬‫مطابق‬ ‫باید‬ ‫باید‬ ‫حمله‬ ‫سناریوهای‬ ‫در‬ ‫شرکت‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫بنابراین‬ .‫نمایند‬ ‫فعالیت‬ ‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫باالترین‬ ‫اعتبارسنجی‬،‫اضافی‬ ‫های‬‫غربالگری‬‫ها‬‫آ‬ ‫و‬‫موز‬‫ش‬.‫گیرد‬ ‫صورت‬ ‫الزم‬ ‫های‬‫اگرچه‬‫هیچ‬‫یک‬‫از‬ ‫توسط‬ ‫کاربران‬ ‫اطالعات‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫هدف‬‫آن‬ ،‫گیرد‬‫دسترسی‬ ‫الزامات‬ ‫ها‬‫اطالعات‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مشتری‬‫به‬‫عنوان‬‫کارکنان‬‫سرویس‬ ‫عملیات‬‫سیستم‬ ‫به‬ ‫دهی‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365 ‫برای‬‫استقرار‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫مدیریت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫دهند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫روی‬ ‫بر‬ ‫تنها‬ ‫سیستم‬ ‫و‬ ‫مایکروسافت‬ ‫مدیریت‬ ‫زیرساخت‬‫آن‬ ‫عامل‬‫می‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫ها‬‫به‬ .‫دهند‬‫حمله‬ ‫جای‬ ‫به‬‫برنامه‬‫ها‬‫و‬‫داده‬‫های‬،‫مشتریان‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫برنامه‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫حمالت‬‫داده‬ ‫و‬ ‫ها‬‫موجود‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫مالکیت‬ ‫که‬‫ابر‬ ‫در‬‫می‬ ‫صورت‬ ‫است‬ ‫مایکروسافت‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫ها‬.‫گیرد‬ ‫این‬ ‫با‬‫وجود‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫دقیق‬ ‫دستورالعمل‬ ‫یک‬ ‫با‬‫پ‬ .‫نماید‬‫اولیه‬ ‫راهنمای‬ ‫اصل‬ ‫نج‬‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫به‬‫صورت‬:‫است‬ ‫زیر‬
 • 15. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 15 •‫به‬‫هیچ‬ ‫عمدی‬ ‫طور‬‫تأثیر‬‫توافق‬ ‫موارد‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫خرابی‬ ‫یا‬‫خدمات‬ ‫سطح‬ ‫نامه‬‫مشتریان‬(SLA) ‫نمی‬ ‫صورت‬.‫گیرد‬ •‫ب‬‫عمدی‬ ‫طور‬‫داده‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫یا‬ ‫تغییر‬ ‫هیچ‬‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫مشتریان‬ ‫های‬.‫گیرد‬ •‫به‬ ‫خرابکارانه‬ ‫اقدامات‬‫نمی‬ ‫صورت‬ ‫عمدی‬ ‫طور‬.‫گیرد‬ •‫حفاظت‬‫های‬‫نمی‬ ‫تضعیف‬ ‫محلی‬ ‫امنیتی‬‫گر‬.‫دند‬ •‫آسیب‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫اطالعات‬‫پذیری‬‫بی‬ ‫باید‬ ‫تنها‬ ‫حساس‬ ‫اطالعات‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ن‬‫اعضای‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬ .‫شود‬ ‫گذاشته‬‫اشتراک‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ِ‫ز‬‫قرم‬ ‫تیم‬‫سیستم‬‫های‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫باید‬ ،‫مجموعه‬‫ای‬‫قوانین‬ ‫از‬ ‫تعهد‬ ‫به‬ ‫مربوط‬10 ‫که‬‫را‬‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫اطمینان‬،‫است‬ ‫باال‬ ‫کدهای‬‫اجرای‬‫را‬ ‫قوانین‬ ‫این‬ .‫نمایند‬ ‫دنبال‬ ‫رده‬ ‫مدیران‬‫گذاشته‬‫اختیار‬ ‫در‬ ‫مایکروسافت‬ ‫باالی‬.‫اند‬ ‫که‬‫حساس‬ ‫امنیتی‬ ‫معیارهای‬ ‫از‬ ‫برخی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نقض‬ ‫پیگیری‬ ‫برای‬ ‫باید‬،‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫ها‬ ‫به‬‫صورت‬:‫است‬ ‫زیر‬ •‫زمان‬ ‫متوسط‬‫خطر‬ ‫به‬‫افتادن‬11 (MTTC) •‫زمان‬ ‫متوسط‬‫ارتقاء‬‫دسترسی‬12 (MTTP) ‫زمان‬ ‫متوسط‬‫خطر‬ ‫به‬،‫افتادن‬‫تالش‬ ‫تا‬ ‫تمرین‬ ‫یک‬ ‫شروع‬ ‫بین‬ ‫زمان‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫در‬ ‫برای‬‫ا‬‫ختیار‬ ‫توسط‬ ‫منبع‬ ‫آن‬ ‫گرفتن‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اندازه‬ ‫را‬‫می‬ ‫گیری‬.‫کند‬‫زمان‬ ‫متوسط‬‫بین‬ ‫زمان‬ ‫دسترسی‬ ‫ارتقاء‬ ‫منبع‬ ‫که‬‫است‬ ‫زمانی‬ ‫تا‬ ‫تمرینات‬ ‫شروع‬‫موردنظر‬ً‫ال‬‫کام‬‫درخطر‬.‫بیافتد‬‫به‬‫عنوان‬‫مثال‬‫در‬‫محیط‬‫های‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬Active Directory‫که‬‫است‬ ‫زمانی‬ ‫برابر‬ ‫این‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫دامنه‬ ‫مدیر‬ ‫دسترسی‬‫دست‬ ‫به‬ ‫می‬‫یا‬ ‫و‬ ‫آورد‬Domain Controller‫می‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫را‬.‫اندازد‬ ‫می‬‫توان‬MTTP‫را‬‫به‬‫عنوان‬“Game Over”‫در‬‫بازی‬‫ها‬‫سازمان‬ ‫اکثر‬ ‫زیرا‬ ،‫گرفت‬‫نظر‬ ‫در‬‫خود‬ ‫ها‬ ‫آماده‬ ‫نقض‬ ‫از‬ ‫سطح‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫مواجهه‬ ‫برای‬ ‫را‬‫نکرده‬.‫اند‬‫بااین‬‫حال‬‫سناریوهای‬ ‫که‬‫کرد‬‫توجه‬ ‫باید‬ “Game Over”‫تنها‬‫سناریوی‬‫قابل‬‫استفاده‬‫توسط‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اهداف‬ .‫نیست‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫سرویس‬ ‫منع‬ ‫حمالت‬ ،‫اطالعات‬ ‫سرقت‬ ‫شامل‬‫خطر‬ ‫به‬‫مختلف‬ ‫سطوح‬ ‫در‬ ‫مشتریان‬ ‫انداختن‬ 10 Rules of Engagement 11 Mean Time to Compromise 12 Mean Time to Privilege Escalation
 • 16. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 16 ‫براین‬ ‫عالوه‬ .‫باشد‬‫می‬‫توان‬MTTP‫و‬MTTC‫را‬‫ازای‬ ‫به‬‫محاسبه‬ ‫قربانی‬ ‫هر‬ ‫ازای‬ ‫به‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تمرین‬ ‫هر‬ .‫نمود‬ ‫نقش‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫حفره‬ ‫شناسایی‬ ‫مایکروسافت‬‫کنترل‬ ‫های‬‫محاسبه‬ .‫است‬ ‫اهداف‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬ MTTC‫و‬MTTP‫می‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫مایکروسافت‬ ‫به‬‫سیستم‬ ‫مداوم‬ ‫بهبود‬ ‫روند‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫پیگیری‬ ‫را‬ ‫ها‬ .‫نماید‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬‫برجسته‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫نظارت‬ ‫کردن‬‫شکاف‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬‫ضعف‬ ‫نقاط‬ ‫بازیابی‬ ‫های‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫فرایندها‬ ‫و‬ ‫رویدادها‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫ابزارهای‬ ،‫امنیتی‬.‫بخشد‬‫درنتیجه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫شناسایی‬ ‫با‬ ‫ریسک‬‫دفاعی‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫های‬‫موردنیاز‬،‫اولویت‬‫ها‬‫سرمایه‬ ‫نیازهای‬ ‫و‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫گذاری‬ ‫می‬.‫کند‬ 3.3.2.‫آبی‬ ‫تیم‬ ‫آبی‬ ‫تیم‬‫پاسخ‬ ‫از‬ ‫اختصاصی‬ ‫مجموعه‬ ‫یک‬ ‫شامل‬‫دهند‬،‫واکنش‬ ‫گروه‬ ‫اعضای‬ ‫یا‬ ‫امنیتی‬ ‫گان‬ .‫هستند‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬‫صرف‬‫نظر‬‫آن‬ ،‫گروه‬‫این‬ ‫تشکیل‬ ‫از‬‫به‬ ‫ها‬‫از‬ ‫مستقل‬ ‫طور‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫عمل‬ ‫می‬.‫کنند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫امنیتی‬ ‫استانداردهای‬ ‫دارای‬ ‫نیز‬‫ت‬‫أی‬‫ید‬‫ابزارها‬ ‫آخرین‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫شده‬‫و‬ ‫تکنولوژی‬‫های‬‫می‬ ‫استفاده‬ ‫نفوذها‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬ ‫روز‬‫مانند‬ ‫درست‬ .‫کند‬ ‫اعضای‬ ،‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫ابزارهای‬ ‫و‬ ‫متدها‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫نحوه‬ ‫و‬ ‫زمان‬ ‫از‬ ‫نیز‬‫مورد‬ ‫استفاده‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫بنابراین‬ .‫نیستند‬ ‫آنگاه‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫به‬‫صورت‬24‫ساعت‬‫شبانه‬‫روز‬‫و‬365‫سال‬ ‫روز‬ ‫ن‬ ‫واکنش‬ ‫آماده‬‫حمالت‬ ‫به‬ ‫سبت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫مانند‬ ‫درست‬ ،‫می‬‫باشد‬‫که‬ ‫زمانی‬ . ‫مانند‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫حمله‬ ‫محیط‬ ‫یک‬ ‫به‬،‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬‫اسرع‬‫وقت‬ ‫می‬ ‫انجام‬:‫دهد‬ •‫مهاجمان‬ ‫رفتار‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫که‬‫شواهدی‬‫به‬‫دست‬‫جمع‬ ‫را‬ ‫آمده‬‫آوری‬‫می‬‫کند‬. •‫نشان‬ ‫که‬‫شواهدی‬‫دهنده‬‫خطر‬ ‫به‬‫ا‬‫فتادن‬‫می‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫است‬ ‫سیستم‬.‫کند‬ •‫گروه‬‫به‬‫می‬ ‫داده‬ ‫الزم‬ ‫هشدارهای‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫های‬.‫شود‬ •‫مجموعه‬‫بررسی‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫از‬ ‫اطالع‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارها‬ ‫از‬ ‫ای‬‫بیشتر‬ ‫های‬‫ا‬‫می‬ ‫عالن‬.‫کند‬ •‫جمع‬‫آوری‬‫که‬‫محیطی‬ ‫از‬ ‫اطالعات‬‫موردحمله‬.‫است‬ ‫گرفته‬‫قرار‬ •‫نسبت‬ ‫پاالیشی‬ ‫طرح‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬‫اقدام‬ ‫مهاجمان‬ ‫کردن‬‫خارج‬ ‫به‬‫می‬‫شود‬. •‫حفره‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫پاالیشی‬ ‫طرح‬ ‫اجرای‬.‫امنیتی‬ ‫های‬
 • 17. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 17 ‫شکل‬4‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫مهاجمان‬ ‫کردن‬‫خارج‬ ‫جهت‬ ‫الزم‬ ‫اقدامات‬ ‫برای‬ ‫موازی‬ ‫مراحل‬ ‫امنیتی‬‫را‬‫می‬ ‫نشان‬:‫دهد‬ ‫شکل‬4:‫شکاف‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫مراحل‬ ‫به‬‫خالصه‬ ‫طور‬‫می‬‫توان‬‫حفره‬ ‫که‬ ‫گفت‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫اجازه‬‫تا‬ ‫دهد‬ ‫توانایی‬‫های‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫مهم‬ .‫گردد‬‫مشخص‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫جهت‬،‫آن‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫بهره‬ ‫از‬ ‫قبل‬ ‫تا‬ ‫دهد‬‫حفره‬ ‫از‬ ‫برداری‬‫نقض‬ ‫و‬ ‫ها‬‫مهاجمان‬ ‫توسط‬ ‫ها‬ ‫حوادث‬ ‫برای‬ ‫تمرینی‬ ،‫واقعی‬‫به‬ ،‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫باشد‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫واقعی‬‫نت‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫عنوان‬‫ایج‬ ‫نقض‬‫توسط‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫گروه‬ ،‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫تواند‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫مناسب‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫باشند‬ ‫امان‬ ‫در‬ ‫مهاجمان‬ ‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫موجود‬‫ها‬ .‫بدهند‬ ‫فر‬ ‫طول‬ ‫در‬‫آ‬،‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫یند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫تولید‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیاز‬ ‫مورد‬ ‫دانش‬‫کند‬ ‫می‬ ‫که‬ِ‫د‬‫نمو‬ ‫توان‬.‫کرد‬ ‫مشاهده‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬ ‫از‬ ‫دفاع‬ ‫برای‬ ‫تالش‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫کارها‬ ‫این‬ ‫اغلب‬‫تجزیه‬‫و‬‫تحلیل‬‫داده‬‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫شناسانه‬ ‫جرم‬ ‫اقدامات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫توسط‬ ،‫ت‬‫آبی‬ ‫یم‬‫می‬ ‫انجام‬.‫شود‬ ‫شناسایی‬ ‫چگونگی‬ ‫مانند‬ ‫درست‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫شکاف‬ ‫شناسایی‬ ‫برای‬،‫امنیتی‬ ‫های‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫توجه‬ ‫با‬ ‫نیز‬ ‫توانایی‬ ‫به‬‫شکاف‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫شناسایی‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫هایش‬‫می‬ ‫اقدام‬ ‫امنیتی‬ ‫های‬.‫کند‬‫که‬‫زمانی‬ ‫از‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬ ‫شروع‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬،‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫اساس‬ ‫بر‬‫توانایی‬‫می‬ ‫خود‬ ‫های‬‫با‬ ‫تواند‬ ‫مانند‬ .‫کند‬‫مناسب‬ ‫برخورد‬ ‫آن‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫معیارهای‬ ،‫قابل‬‫اندازه‬‫گیری‬‫توسط‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫عبارت‬‫اند‬:‫از‬ •‫مدت‬‫تشخیص‬ ‫برای‬ ‫تخمینی‬ ‫زمان‬13 (ETTD) •‫مدت‬‫بازیابی‬ ‫برای‬ ‫تخمینی‬ ‫زمان‬14 (ETTR) 13 Estimated Time to Detection 14 Estimated Time to Recovery
 • 18. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 18 ‫برای‬ "‫تخمینی‬ ‫"زمان‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫دلیل‬‫نقض‬‫های‬‫کشف‬‫شده‬‫توسط‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫اینکه‬ ‫از‬ ‫نظر‬ ‫صرف‬ ، ‫حفر‬ ‫آیا‬‫ۀ‬،‫است‬ ‫شده‬ ‫شناسایی‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫که‬‫است‬ ‫این‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫که‬‫کند‬‫مشخص‬ ً‫ا‬‫دقیق‬ ‫تواند‬ ‫شده‬ ‫خارج‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬ ‫سیستم‬ ‫از‬ ‫مهاجمان‬ ‫آیا‬ ‫است؟‬ ‫داده‬ ‫رخ‬ ‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫حمله‬‫نقض‬ ‫آیا‬ ‫و‬ ‫اند؟‬ ‫به‬ ‫نظر‬ ‫مورد‬‫است؟‬ ‫شده‬ ‫رفع‬ ‫کامل‬‫طور‬ ‫این‬‫پاسخ‬ ‫که‬‫هستند‬ ‫مواردی‬ ‫ها‬‫امنیتی‬ ‫های‬‫کشیده‬‫چالش‬ ‫به‬ ‫را‬‫است‬ ‫پازلی‬ ‫مانند‬ ‫این‬ ‫واقع‬ ‫در‬ .‫اند‬ ‫نمی‬ ‫که‬‫که‬‫کرد‬ ‫مشخص‬ ‫توان‬‫نهایی‬ ‫تصویر‬‫به‬‫برای‬ ‫قطعات‬ ‫از‬ ‫تعدادی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫صورت‬ ‫چه‬ .‫باشند‬ ‫رفته‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫کردن‬‫کامل‬ ‫چشم‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫افزایش‬ ‫با‬‫محیطی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫دیدگاه‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫کلی‬‫انداز‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬‫می‬ ‫فعالیت‬،‫کنند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫روش‬ ‫تواند‬‫رخدادهای‬ ‫به‬ ‫مربوط‬ ‫امنیتی‬ ‫اقدامات‬ ‫های‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ ‫خود‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫کند‬‫تقویت‬ ‫را‬ ‫واقعی‬.‫دهد‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ها‬ 3.3.3.‫آبی‬ ‫تیم‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫قرمز‬ ‫تیم‬ ،‫سنتی‬ ‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫برخالف‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫تالش‬‫می‬‫کند‬‫مانند‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫تا‬“Fog of ”15 rWa‫را‬‫شبیه‬‫سازی‬‫که‬‫معناست‬ ‫بدان‬ ‫این‬ .‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫داند‬‫حمالت‬ ‫که‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫زمانی‬ ‫چه‬ ‫و‬ ‫افتاد‬ ‫خواهد‬ ‫اتفاق‬‫بالعکس‬‫که‬ ‫زمانی‬ .‫قرمز‬ ‫تیم‬‫ی‬‫ک‬‫به‬ ‫خود‬ ‫حمالت‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫دارایی‬ ‫مجموعه‬ ‫خطر‬‫می‬‫اندازد‬،‫که‬ ‫باشند‬ ‫کرده‬ ‫اعالن‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫اخطارهای‬ ‫سری‬ ‫یک‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫از‬ ‫آن‬‫اطالع‬ ‫ها‬.‫ندارند‬ ‫قرمز‬ ‫تبم‬‫برای‬ ‫را‬ ‫هشدارهایی‬ ً‫ا‬‫عمد‬ ‫است‬ ‫ممکن‬‫ت‬‫أی‬‫ید‬‫پیش‬‫فرض‬‫های‬‫یا‬ ‫نظارتی‬‫تکنیک‬‫های‬ ‫که‬‫است‬ ‫ممکن‬ ‫همچنین‬ .‫نماید‬ ‫ایجاد‬ ‫انحرافی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مشاهده‬ ‫برای‬‫پاسخ‬‫های‬‫به‬ ‫شده‬ ‫انجام‬ ‫انداختن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ،‫عبور‬ ‫رمز‬ ‫تغییر‬ ‫مانند‬ ‫حمالت‬‫دارایی‬‫هایی‬‫که‬ً‫ال‬‫قب‬‫بودند‬ ‫افتاده‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫یا‬ ‫و‬ ‫مسدودیت‬ ‫رفع‬ ‫آزمون‬‫این‬ ‫قبلی‬ ‫های‬‫اعالن‬‫ها‬‫را‬‫راه‬‫اندازی‬.‫نمایند‬ ‫رابطه‬ ‫این‬ ‫در‬‫نقض‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫اثرات‬‫آن‬‫ها‬.‫نماید‬ ‫آشکار‬ ‫را‬ ‫معیارهای‬ ‫مقادیر‬‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫متوسط‬‫و‬‫متو‬‫س‬‫پاسخگویی‬ ‫زمان‬ ‫ط‬‫افشا‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تنها‬‫ی‬‫اقدامات‬ ‫توسط‬ ‫گرفته‬ ‫صورت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫آبی‬ ‫تیم‬ ‫و‬‫می‬‫تواند‬.‫شوند‬ ‫محاسبه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ :‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫زیر‬ ‫موارد‬ ‫باید‬ ‫کامل‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ 15 ،‫خود‬ ‫توانایی‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کنندگان‬‫شرکت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫تجربه‬ ‫موقعیت‬ ‫از‬ ‫گاهی‬‫آ‬ ‫درباره‬ ‫اطمینان‬ ‫عدم‬ ‫توصیف‬ ‫برای‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫رقبا‬ ‫اهداف‬ ‫و‬ ‫رقبا‬ ‫توانایی‬.‫شود‬
 • 19. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 19 •‫از‬ ‫وسیعی‬ ‫طیف‬TTP‫با‬ ‫مهاجمان‬ ‫توسط‬ ‫سازمان‬ ‫که‬‫هایی‬‫آن‬‫ها‬‫یا‬ ‫(و‬ ‫است‬ ‫شده‬ ‫مواجه‬ ‫را‬ )‫شد‬ ‫خواهد‬‫شبیه‬‫سازی‬.‫نماید‬ •‫به‬‫کارگیری‬TTP‫در‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫محل‬‫های‬‫مختلف‬‫زن‬‫جیره‬‫که‬‫سازمان‬ ‫امنیتی‬‫می‬‫توانند‬ ‫با‬‫آن‬‫ها‬.‫شوند‬ ‫مواجه‬ •‫به‬‫کارگیری‬‫پیچیدگی‬‫های‬‫و‬ ‫فنی‬‫پیچیدگی‬‫های‬‫عملیاتی‬ •‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫تمرینات‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫تکرار‬‫ماندگاری‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫و‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫شرایط‬ ‫آن‬‫ها‬.‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬ ‫به‬‫منظور‬‫از‬ ‫اطمینان‬‫این‬‫که‬‫با‬ ‫تعامل‬ ‫در‬ ‫تمرینات‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫انجام‬‫می‬‫شود‬،‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫به‬‫طور‬ ‫عمدی‬‫باعث‬‫و‬ ‫تشخیص‬‫پاسخ‬‫گویی‬.‫شود‬ ‫حمالت‬ ‫به‬‫این‬ً‫ال‬‫معمو‬‫اتفاق‬ ‫زمانی‬‫می‬‫افتد‬‫که‬‫تیم‬ ‫قرمز‬‫حمالت‬ ‫از‬ ‫خود‬ ‫اهداف‬ ‫به‬‫دست‬‫یافته‬‫سمت‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫واکنشی‬ ‫هیچ‬ ‫ولی‬ ‫است‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫مشاهده‬ .‫است‬ ‫نکرده‬ ‫به‬‫عنوان‬‫نمونه‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫می‬‫تواند‬‫اسکنر‬ ‫یک‬ ً‫ا‬‫عمد‬Anti-Malware‫روی‬ ‫بر‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ ‫را‬Domain Controller‫مخرب‬ ‫فایل‬ ‫وجود‬ ‫از‬ ‫اخطار‬ ‫اعالن‬ ‫برای‬‫به‬ ،‫آن‬ ‫در‬.‫بیندازد‬ ‫کار‬‫بر‬ ‫اخطار‬ ‫یک‬ ‫اعالن‬ ‫مانند‬ ‫مهمی‬ ‫قسمت‬ ‫روی‬Domain Controller‫پاسخگویی‬ ‫قسمت‬ ‫باید‬‫آبی‬ ‫تیم‬.‫نماید‬ ‫فعال‬ ‫را‬ ‫که‬‫زمانی‬ ‫تا‬‫تیم‬‫آبی‬‫حال‬ ‫در‬‫بر‬ ‫کار‬‫صادر‬ ‫پاسخی‬ ‫هیچ‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ،‫است‬ ‫امنیتی‬ ‫رویداد‬ ‫روی‬ .‫نشود‬ ‫حالت‬ ‫در‬‫اید‬‫ه‬‫آ‬‫ل‬،‫آبی‬ ‫تیم‬‫نمی‬‫تواند‬‫طرف‬ ‫از‬ ‫امنیتی‬ ‫رویداد‬ ‫که‬‫دهد‬ ‫تشخیص‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ ‫است‬ ‫باشد‬ ‫ممکن‬ ‫که‬‫زمان‬ ‫هر‬ .‫واقعی‬ ‫مهاجم‬ ‫یک‬ ‫یا‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫باید‬‫به‬‫عنوان‬‫حمله‬ ‫یک‬ .‫کند‬‫قلمداد‬ ‫واقعی‬ ‫شبیه‬‫سازی‬.‫است‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫در‬ ‫محافظت‬ ‫برای‬ ‫روش‬ ‫بهترین‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ 3.3.4.‫واقعۀ‬ ‫از‬ ‫پس‬‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫امنیتی‬ ‫نقض‬ ‫کار‬‫پایان‬ ‫در‬‫ام‬ ‫نقض‬ ‫هر‬‫ن‬‫توسط‬ ‫یتی‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫گروه‬‫دو‬ ،‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫ارزیابی‬ ‫برای‬‫نقض‬‫ها‬ ‫حفره‬ ‫و‬‫های‬‫بررسی‬‫شده‬‫هم‬ ‫گرد‬ ،‫می‬‫تکنیک‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ .‫آیند‬‫آموزش‬ ‫و‬ ‫ها‬‫های‬ ‫به‬‫می‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫دست‬.‫گذارند‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫حفره‬ ،‫زمان‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫جزئیات‬ ‫تمام‬،‫محیط‬ ‫های‬ ‫دارایی‬‫کنترل‬ ‫و‬ ‫گرفتند‬ ‫قرار‬ ‫اختیار‬ ‫در‬ ‫گروه‬ ‫این‬ ‫توسط‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫به‬ ‫های‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫دست‬ ‫می‬‫این‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ .‫کند‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫نیز‬‫جزئیاتی‬‫مورد‬ ‫در‬،‫حفره‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫و‬ ‫نحوه‬
 • 20. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 20 ‫دارایی‬‫های‬‫پایداری‬ ‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫افتاده‬ ‫خطر‬ ‫به‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫اقدامات‬ ‫وهمچنین‬‫انجام‬‫شده‬‫برای‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫نقض‬‫های‬‫مشخص‬ ‫را‬ ‫آمده‬ ‫پیش‬‫می‬‫کند‬‫از‬ ‫یکی‬ ‫این‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ .‫بخش‬‫های‬‫حساس‬‫تیم‬ ‫قرمز‬‫که‬‫است‬‫می‬‫تواند‬‫حمالت‬ ‫بازخورد‬ ‫و‬ ‫نقض‬ ‫جزئیات‬‫موفقیت‬‫آمیز‬‫(یا‬‫موفقیت‬ ‫غیر‬‫آمیز‬) ‫و‬ ‫نکات‬ ‫مقایسه‬ ‫برای‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫توانایی‬ .‫کند‬ ‫دریافت‬ ‫دفاعی‬ ‫گروه‬ ‫از‬ ‫را‬‫یادداشت‬‫های‬‫ثبت‬ ‫شده‬.‫هستند‬ ‫اهمیت‬ ‫حائز‬ ‫بسیار‬ ‫تمرینات‬ ‫از‬ ‫رخ‬ ‫جزئیات‬ ‫کامل‬‫افشای‬ ‫کار‬ ‫پایان‬ ‫در‬ ‫فقط‬‫می‬‫دهد‬.‫زمان‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫همچنین‬‫می‬‫توا‬‫ن‬‫معیارهای‬ MTTD‫و‬MTTR‫بین‬ ‫مقایسه‬ ‫با‬ ‫مثال‬ ‫برای‬ .‫نمود‬ ‫محاسبه‬ ‫را‬MTTC‫از‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫و‬ETTD‫از‬ ‫آبی‬ ‫تیم‬‫می‬‫توان‬‫زمان‬‫دقیق‬MTTD‫را‬‫دست‬ ‫به‬.‫آورد‬‫در‬ ‫که‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫معیارهای‬ ‫این‬ ‫طو‬‫ل‬‫محاسبه‬ ‫حادثه‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬‫می‬‫شوند‬‫بهبود‬ ‫و‬ ‫تجاری‬ ‫خطرات‬ ‫ارزیابی‬ ‫برای‬ ،‫شکاف‬‫ها‬‫که‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ .‫بود‬ ‫خواهند‬ ‫مفید‬ ‫بوده‬ ‫تمرینات‬ ‫اهداف‬ ‫از‬ ‫بخشی‬‫بررسی‬‫ها‬‫کردن‬ ‫مشخص‬ ‫جهت‬ ‫نیازهای‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫و‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫های‬‫از‬ ‫بعد‬ ،‫موجود‬‫زمان‬ ‫این‬‫گروه‬‫دو‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫صورت‬‫می‬‫گیرد‬. ‫هر‬ ‫با‬‫رخنه‬‫ای‬‫توسط‬ ‫که‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫مشخص‬‫می‬‫گردد‬‫گروه‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ،‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫ا‬‫را‬ ‫منیتی‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫سرعت‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫واقعی‬ ‫مهاجمان‬ ‫نمودن‬ ‫محدود‬ ،‫آینده‬ ‫حمالت‬ ‫تشدید‬ ‫برای‬ ‫کار‬‫به‬ ،‫حمالت‬ ‫به‬‫می‬‫گیرند‬‫زمان‬ ‫افزایش‬ ‫دیگر‬ ‫عبارت‬ ‫به‬ .MTTC‫کاهش‬‫و‬MTTD‫و‬MTTR. ‫این‬ .‫است‬ ‫گروه‬ ‫دو‬ ‫توسط‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬ ‫از‬ ‫گزارش‬ ‫تهیه‬ ،‫مرحله‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫اقدام‬ ‫آخرین‬‫گزارش‬‫ها‬ ‫زمانی‬ ‫جدول‬ ‫شامل‬‫نقض‬‫ها‬‫خالصه‬ ،‫تأثیرات‬‫کسب‬‫وکاری‬‫تمرین‬ ‫این‬‫ات‬‫فهرست‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ، ‫دقیق‬‫آسیب‬‫پذیری‬،‫یافته‬‫ها‬‫و‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫های‬‫موردنیاز‬‫تشخیص‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬‫نقض‬‫پاسخ‬ ‫و‬‫به‬ ‫آن‬.‫است‬ 4.‫امنیت‬ ‫اصول‬ ‫اصلی‬ ‫مزایای‬ ‫از‬ ‫یکی‬Red Teaming‫مانند‬ .‫است‬ ‫اخالقی‬ ‫هک‬ ‫منابع‬ ‫و‬ ‫امنیت‬ ‫متخصصین‬ ‫تقویت‬ ‫سایر‬‫حرفه‬‫ها‬‫دارای‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫عملیاتی‬ ‫و‬ ‫مهندسی‬ ‫بخش‬ ‫کارکنان‬،‫مهارت‬‫های‬.‫نباشند‬ ‫نفوذ‬ ‫و‬ ‫حمله‬ ‫کارکنان‬‫و‬ ‫مهندسین‬ ‫مایکروسافت‬ ‫در‬‫به‬‫خوبی‬‫با‬SDL/OSA‫مهندسی‬ ‫مشترک‬ ‫معیارهای‬ ‫همچنین‬ ‫و‬16 ‫اما‬ ،‫هستند‬ ‫آشنا‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫وظیفه‬‫آزم‬‫ون‬‫های‬‫ب‬ ‫نیز‬ ‫را‬ ‫خارجی‬ ‫محیط‬ ‫محصوالت‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫امنیتی‬‫ر‬‫عهده‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ .‫دارد‬‫آن‬‫ها‬.‫بود‬ ‫خواهد‬ ‫دشوار‬ ‫بسیار‬ 16 Common Engineering Criteria
 • 21. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 21 ‫با‬ ‫مایکروسافت‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫روی‬ ‫بر‬Red Teaming‫و‬ ‫ارتباطات‬ ،‫شناخت‬ ‫بر‬ ‫تمرکز‬ ‫با‬‫بهره‬‫گیری‬‫از‬ ‫تالش‬ ،‫گرفته‬ ‫صورت‬ ‫حمالت‬ ‫در‬ ‫تهدیدات‬ ‫آخرین‬‫می‬‫کند‬‫به‬‫طور‬‫و‬ ‫آزمون‬ ‫مداوم‬‫قابلیت‬‫های‬ ‫پاسخ‬‫گویی‬:‫بخشد‬ ‫بهبود‬ ‫زیر‬ ‫کلیدی‬‫اصول‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ •‫برابر‬ ‫در‬ ‫مقاومت‬‫استراتژی‬‫های‬‫حمالت‬ ‫سناریو‬ ‫در‬ ‫امنیتی‬‫ایستا‬‫مهاجمان‬ ‫که‬‫کنید‬‫فرض‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫تنها‬‫موقعیت‬‫های‬‫وارد‬ ‫ثابت‬‫می‬‫شوند‬. •‫به‬‫کارگیری‬‫الیه‬‫های‬‫مکمل‬ ‫امنیتی‬ ‫کنترل‬‫که‬‫باعث‬‫اثر‬‫بخشی‬‫دفاع‬ ‫بهبود‬ ‫و‬‫می‬‫شود‬. •‫و‬ ‫تعداد‬‫توزیع‬‫های‬‫کنترل‬‫های‬‫امنیتی‬‫مهم‬‫تر‬‫کارایی‬‫از‬‫تک‬‫تک‬‫آن‬‫ها‬.‫است‬ •‫به‬‫جای‬‫دنبال‬ ‫به‬ ‫باید‬ ‫حمله‬ ‫از‬ ‫جلوگیری‬‫تأخیر‬ ‫علت‬‫پاسخ‬‫گویی‬.‫بود‬ 5.‫خالصه‬ ‫شرکت‬‫های‬‫مواجه‬ ‫تلخی‬ ‫واقعیت‬ ‫با‬ ‫جهان‬ ‫سراسر‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬‫شده‬‫اند‬‫ثابت‬ ‫شرایط‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫که‬ ‫فعالیت‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬ ‫در‬ ‫و‬‫کنند‬‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫واقعیت‬ ‫این‬ .‫شرکت‬‫ها‬‫متوجه‬ ‫هم‬ ‫هنوز‬‫نشده‬‫اند‬‫در‬ ‫که‬ ‫نیز‬ ‫بدتر‬ ‫را‬ ‫وضعیت‬ ‫حتی‬ ،‫دارند‬ ‫قرار‬ ‫حمله‬ ‫و‬ ‫خطر‬ ‫معرض‬‫می‬‫کند‬.‫چشم‬‫انداز‬‫به‬ ‫نیاز‬ ‫امروز‬ ‫تهدیدات‬ ،‫حمالت‬ ‫کاهش‬‫ازجمله‬‫تهدیدات‬‫داخلی‬‫دارد‬.‫متو‬ ‫کاهش‬‫برای‬‫نقض‬ ‫بازیابی‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫زمان‬ ‫سط‬ ‫در‬‫سازمان‬‫ها‬.‫است‬ ‫ضروری‬ ‫تغییرات‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫که‬ ‫داد‬ ‫نشان‬ ‫مقاله‬ ‫این‬‫سازمان‬‫تا‬ ‫دارند‬ ‫نیاز‬ ‫ها‬‫به‬‫سرعت‬‫شکاف‬‫های‬.‫نمایند‬ ‫شناسایی‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫امنیتی‬ ‫استراتژی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫مایکروسافت‬‫فرضی‬ ‫شکاف‬،‫به‬‫صورت‬‫به‬ ‫مداوم‬‫دنبال‬‫سرمایه‬‫گذاری‬‫گسترده‬ ‫همه‬ .‫است‬ ‫امنیت‬ ‫در‬ ‫عمیق‬ ‫و‬‫سازمان‬‫ها‬‫می‬‫توانند‬‫مشابه‬ ‫راهکارهای‬ ‫از‬‫و‬ ‫تهدیدات‬ ‫با‬ ‫مقابله‬ ‫برای‬ .‫کنند‬‫استفاده‬ ‫ظهور‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫حمالت‬ ‫مایکروسافت‬‫توانایی‬‫های‬‫با‬ ‫را‬ ‫امنیتی‬ ‫حوادث‬ ‫مدیریت‬ ‫برای‬ ‫خود‬‫برنامه‬‫ریزی‬‫های‬‫برابر‬ ‫در‬ ‫پیشرفته‬ ‫و‬ ‫احتمالی‬ ‫خطرات‬‫شبیه‬‫سازی‬‫نفو‬ ‫و‬ ‫حمله‬‫با‬ ‫ذ‬Wargame‫و‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫توسعه‬ ‫فعال‬‫می‬‫دهد‬.‫قرمز‬ ‫تیم‬ ‫کشف‬ ‫با‬‫حفره‬‫های‬‫و‬ ‫امنیتی‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آن‬‫ها‬‫سناریوهای‬ ،‫مشخص‬ ‫شواهد‬ ‫ارائه‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫را‬ ‫واقعی‬ ‫حمالت‬‫شبیه‬‫سازی‬‫می‬‫کند‬. ‫چالش‬‫آبی‬ ‫تیم‬‫در‬ ‫گروه‬‫دو‬ ‫این‬ ‫تمرینات‬ ‫انجام‬ ‫با‬ .‫است‬ ‫حمالت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ‫توانایی‬ ، ‫ارت‬،‫یکدیگر‬ ‫با‬ ‫باط‬‫سازمان‬‫های‬‫امنیتی‬‫می‬‫توانند‬‫ب‬‫ر‬‫روی‬‫روش‬‫های‬‫سازوکارهای‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫تمرکز‬ ‫حمالت‬ ‫را‬ ‫مهاجمان‬ ‫حمالت‬ ‫به‬ ‫پاسخ‬‫کامل‬‫تر‬.‫نمایند‬
 • 22. Microsoft Enterprise Cloud Red Teaming 22 ‫حاضر‬ ‫حال‬ ‫در‬Red Teaming‫از‬ ‫یکی‬‫بخش‬‫های‬‫اساسی‬‫زیرساخت‬ ‫برای‬ ‫مایکروسافت‬‫پلتفرم‬ ،‫ها‬‫ها‬ ‫سرویس‬ ‫و‬‫ها‬.‫است‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫به‬ ‫مربوط‬Microsoft Azure‫و‬Office 365‫هستند‬ ‫متمایز‬ ‫مهاجمان‬ ‫از‬ ، ‫اجازه‬ ‫مایکروسافت‬ ‫به‬ ‫و‬‫می‬‫دهند‬‫نمایند‬ ‫تقویت‬ ‫را‬ ‫حمالت‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫دفاع‬ ،‫بخشند‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫امنیت‬ ‫تا‬ ‫کارایی‬‫و‬‫برنامه‬‫های‬.‫دهند‬ ‫افزایش‬ ‫را‬ ‫ابر‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫حمالت‬‫فعال‬‫منظم‬‫و‬‫آزمون‬‫های‬ِ‫ذ‬‫نفو‬‫لحظه‬‫ای‬،‫حفره‬‫های‬‫شناسایی‬‫شده‬‫توسط‬‫تیم‬‫قرمز‬، ‫برابر‬ ‫در‬ ‫آمادگی‬ ‫و‬ ‫امنیتی‬ ‫رویدادهای‬ ‫به‬ ‫پاسخگویی‬ ‫تمرین‬ ‫برای‬ ‫ابزاری‬‫آن‬‫ها‬‫همچنین‬ ‫و‬‫اندازه‬‫گیری‬ ‫تأثیرات‬‫آن‬‫ها‬‫است‬ ‫واقعی‬ ‫دنیای‬ ‫حمالت‬ ‫در‬‫مشتریان‬ .‫می‬‫توانند‬‫مایکروسافت‬ ‫که‬‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اطمینان‬ ‫به‬‫طور‬‫مداوم‬‫به‬ ‫نسبت‬‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫تشخیص‬ ،‫حفاظت‬ ‫بهبود‬،‫حمالت‬ ‫به‬‫ارائ‬ ‫برای‬‫ه‬‫سرویس‬‫های‬‫امن‬‫تر‬ ‫ابر‬‫ی‬‫تالش‬‫می‬‫کند‬. 6.‫پیوست‬ 6.1.‫تفاوت‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫و‬ ‫در‬‫تکنیک‬‫های‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫استاندارد‬ً‫ال‬‫معمو‬‫برای‬ ‫رایج‬ ‫ابزارهای‬ ‫از‬‫بهره‬‫برداری‬‫از‬‫آسیب‬‫پذیری‬‫ها‬ ‫استفاده‬‫می‬‫شود‬‫اما‬ ،‫به‬‫ندرت‬‫توانایی‬‫های‬‫مهاجم‬ ‫یک‬‫مورد‬‫توجه‬‫قرار‬‫می‬‫گیرد‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ .ً‫ال‬‫معمو‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫زمانی‬ ‫بازه‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫تنها‬‫دغدغه‬‫ای‬‫به‬ ‫که‬‫پاسخی‬ ‫و‬ ‫حمالت‬ ‫برای‬‫آن‬‫ها‬‫داده‬ ‫می‬‫شود‬.‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫محیط‬ ‫در‬ ،‫فعالیت‬‫های‬‫قرمز‬ ‫تیم‬‫کار‬،‫حمله‬ ‫یک‬ ‫اتمام‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫ادامه‬ ‫همیشه‬ ‫پایان‬ ‫به‬‫نمی‬‫رسد‬.Red Teamingً‫ال‬‫معمو‬‫شامل‬ ‫را‬ ‫مواردی‬‫می‬‫شود‬‫که‬‫در‬‫روش‬‫ه‬‫ای‬‫نفوذ‬ ‫آزمون‬ ‫می‬ ‫گرفته‬‫نادیده‬)‫است‬ ‫آمده‬ ‫زیر‬ ‫در‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫(خالصه‬ .‫شود‬