Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.
Nächste SlideShare
What to Upload to SlideShare
Weiter
Herunterladen, um offline zu lesen und im Vollbildmodus anzuzeigen.

Teilen

презентация 1 клас род. среща (1)

Herunterladen, um offline zu lesen

Средно училище ,,Димитър Матевски,, гр.Пловдив

Ähnliche Bücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen

Ähnliche Hörbücher

Kostenlos mit einer 30-tägigen Testversion von Scribd

Alle anzeigen
 • Gehören Sie zu den Ersten, denen das gefällt!

презентация 1 клас род. среща (1)

 1. 1. Средно училище “Димитър Матевски” Пловдив
 2. 2. Средно училище ‘’Димитър Матевски ‘’ - Пловдив е създадено през 1982 година. Училището е изцяло обновено чрез Европейски проект през 2010 г. Извършен е цялостен ремонт и пълно саниране
 3. 3. В учебното заведение се обучават ученици от I до XII клас. Училището притежава отлична материална база:  28 класни стаи;  9 кабинета по предмети, от които 3 компютърни;  библиотека  видеозала;  хореографска зала;  плувен басейн;  2 физкултурни салона;  спортно стрелбище;  2 открити спортни площадки;  функциониращ ученически стол.
 4. 4. Училището разполага с богата материална база – Плувен басейн
 5. 5. Тук се провеждат състезания по плуване, с вълнуващи награди
 6. 6. Състезания по плуване
 7. 7. Богата библиотека
 8. 8. В училището има чудесна зала по хореография
 9. 9. Танцьорите от Ансамбъл “Матевски” представят достойно училището на официални празници в страната и в чужбина
 10. 10. Преподавателите работят по Европейски Проекти Проект “Твоят час”- проект за развитие способностите на учениците
 11. 11. Отборът по бадминтон е отличаван с много награди
 12. 12. Зала за стрелба с пневматично оръжие
 13. 13. Нашите предимства: съвременна и уютна училищна база; висококвалифицирани учители, използващи иновативни методи на преподаване; използване на електронни учебници; дългогодишни традиции в танцовото и музикалното изкуство; спокойна учебна среда; висок стандарт на обучение и възпитание; работа по европейски проекти
 14. 14. Нашите предимства: индивидуален подход към всяко дете; специално оборудвани класни стаи, съобразени с възрастовите особености на децата; логопедичен кабинет; ресурсен кабинет; педагогически съветник; медицинско обслужване;
 15. 15.  СУ’’Димитър Матевски’’ е базово училище на Пловдивския университет Паисий Хилендарски и на АМТИИ - Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство.  Учениците на СУ’’Димитър Матевски’’ редовно участват в организираните общински, областни и национални прояви. В конкурсите за написване на стихотворения, разказ и есе, в изложби за рисунки, в турнирите и различните състезания изявяват своите знания и умения.
 16. 16. Вълненията на родителите С ПЪРВИЯ УЧЕБЕН ДЕН идва времето, в което порасналите деца преминават в нов етап от живота си – училището. Постъпването в първи клас винаги предизвиква суетене, приготовления, вълнение, много въпроси, очаквания, мечти и страхове.
 17. 17. Прием на ученици в първи клас за учебната 2017-2018 година Приемът на ученици в І клас СУ“Д.Матевски“ се осъществява в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование, Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и НАРЕДБА за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на територията на град Пловдив - община Пловдив
 18. 18. Училищният план-прием за първи клас за учебната 2017-2018 година е следният:  Обучение в първи клас към СУ „Димитър Матевски“ се осъществява при целодневна организацията на учебния ден.  За учебната 2017-2018 година СУ „Димитър Матевски“ ще сформира 5 паралелки за І клас.  За учебната 2017-2018 година СУ „ Димитър Матевски“ обявява 110 свободни места за бъдещи първокласници.  За учебната 2017-2018 година СУ „ Димитър Матевски“ ще сформира 5 групи за ЦДО за І клас, според броя на подадените заявления.
 19. 19. Прием на ученици в първи клас  Постъпването в първи клас е задължително за децата, навършват 7-годишна възраст в 2017 година, това са родените през 2010 година деца и предстои да постъпят в първи клас през 2017/2018 учебна година.  В първи клас по преценка на родителя могат да бъдат записани и деца, които навършват 6-годишна възраст през 2017 година. Задължително условие е наличието на готовност за училище, потвърдена в издаденото на детето удостоверение за задължително предучилищно образование от детската градина, в която е завършило подготвителна група.  За отлагане по обективни причини от задължително обучение в първи клас на деца със СОП, които следва да постъпят в първи клас през учебната 2017-2018 г., трябва да подадат заявление и документи, посочени в чл. 143, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование преди 10.05.17г. .
 20. 20. Приемането на учениците в първи клас ще осъществява чрез централизирано електронно класиране. Централизираният електронен прием се осъществява в рамките на три класирания по утвърдения от кмета на общината график на дейностите. След третото класиране родителите на незаписаните деца подават заявления за записване в училище, ако има свободни места.
 21. 21. График на дейностите за приемане на ученици в първи клас на общинските училище през 2017 година Класи ране Обявяване свободни места Краен срок регистрация за Обявяване на резултатите Записване в училище в училище в системата първо 02.05.2017 30.05.2017 31.05.2017 02.06.2017 12.06.2017 второ 12.06.2017 15.06.2017 18.06.2017 20.06.2017 26.06.2017 трето 26.06.2017 29.06.2017 02.07.2016 04.07.2017 07.07.2017
 22. 22. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС • При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в училище. За отразяване на променените обстоятелства е необходимо да бъде създадено ново заявление, след анулиране на вече подаденото. Всички данни в подадените заявления следва да са актуални към крайния срок за подаването им за всяко от класиранията. • Родителите (настойниците) имат право да посочат до 5 желания (училища) в заявлението си за участие в централизирано класиране за прием. • Родителите имат възможност да преподреждат желанията си и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места, преди всяко от класиранията.
 23. 23. РЕГИСТРИРАНЕ ЗА УЧАСТИЕ В ЦЕНТРАЛИЗИРАНО КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС • Родителите (настойниците) на децата, кандидатстващи за прием в първи клас към СУ „Димитър Матевски“ -Пловдив, се регистрират в електронната система. • Родителите (настойниците) подават заявление за участие в централизирано класиране по образец (Приложение № 1): • а) по електронен път (онлайн); • б) или на хартиен носител в училището, посочено като първо желание за прием в заявлението ( в случая в СУ „Димитър Матевски“). Данните от заявлението се въвеждат в електронната система от представителите на училищната комисия в рамките на посочения в графика срок. • Всяко дете има право на една регистрация в системата – само по един от двата начина. Двата начина са равностойни. • По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.
 24. 24. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ  Записването се извършва от училищната комисия след проверка на подадените от родителя (настойника) задължителни документи и документите, удостоверяващи ползваните точки по съответните критерии за класиране (Приложение № 2).  Задължителни документи са: 1. попълнено заявление за записване по образец (Приложение № 3), което се генерира от системата за прием; 2. копие от удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване; 3. личната карта на подаващия заявлението за записване родител (настойник) за удостоверяване при поискване;
 25. 25. ЗАПИСВАНЕ СЛЕД КЛАСИРАНЕ • 4. удостоверение за завършена подготвителна група (ПГ) или декларация, че детето не е посещавало ПГ (за върналите се от чужбина деца); Класираното дете се записва от родителите (настойниците) само при наличие на пълен комплект от изискваните документи в определените от графика срокове. Училищната комисия отразява записаното дете в електронната система до изтичане на срока за записване за съответното класиране. След записването на дадено дете отпада възможността същото да участва в следващо класиране. То може да бъде отписано (да бъдат изтеглени документите му) и след това да кандидатства отново.
 26. 26. Учебен план Училищният учебен план се разработва в съответствие с интересите на учениците и с възможностите на училището, като за тази цел всяка учебна година училището предлага списък с учебни предмети за всеки един от класовете, от които учениците и техните родители/настойници посочват избраните от тях учебни предмети чрез попълване на заявления в края на предходната учебна година или преди началото на годината за ученици от 1 клас. Родителите избират избираеми и факултативни учебни предмети В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на : • разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А; • разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в процеса на училищно обучение /хореография, религия/;
 27. 27. Учебни седмици 32 Раздел А – задължителни учебни часове Учебни предмети Седмичен брой учебни часове Годишен брой учебни часове Български език и литература 7 224 Математика 4 128 Околен свят 1 32 Музика 2 64 Изобразително изкуство 2 64 Технологии и предприемачество 1 32 Физическо възпитание и спорт 2 64 Общо за раздел А 19 608 Раздел Б – избираеми учебни часове Общ брой часове за раздел Б 3 96 1.Български език и литература 1 32 2.Хореография 2 64 Общо за раздел А + раздел Б 22 704 Раздел В – факултативни учебни часове Максимален брой часове за раздел В 4 128 1. 2. Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 26 832
 28. 28. Учебен план Във факултативните учебни часове се придобива допълнителна подготовка чрез обучение по предмети, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите им. Броят на факултативните учебни часове във всеки от класовете е до 4 учебни часа седмично, а разпределението им между отделните предмети, се осъществява в училищния учебен план. За организиране и провеждане на спортни дейности за всяка учебна седмица за всеки клас в училищния учебен план се предвижда по един учебен час, който е извън часовете. В учебна седмица извън часовете, се включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности.
 29. 29. Учебен план Под формата на ФУЧ (факултативни учебни часове), училището предлага изучаване на:  Английски език  Руски език  Математика  Плуване  Изобразително изкуство
 30. 30. Целодневно обучение • На учениците се осигурява целодневна организация на обучение  сутрин са учебните занятия от 08.00 до 12.30 часа  следобед – занималня /групи ЦДО/ от 13.30 до 17.30 часа
 31. 31. Храненето се осъществява в училищния стол • Обедно хранене на учениците в целодневно обучение: Учениците, които посещават занималня /групи ЦДО/ имат възможност да се хранят в училище. Храненето се извършва под контрола на учителите ЦДО. • Заплащането на храната става седмично – в началото на седмицата.
 32. 32. Безплатна закуска по програмата “Училищен плод“ • Във вторник и четвъртък по Програма “Училищен плод” учениците от І до ІV клас ще получават и плодове – банани, портокали, мандарини, моркови, сливи, круши, ябълки и други сезонни плодове. • На безплатна закуска по програма на Министерството на образованието и науката имат право учениците от І до ІV клас – всеки ден от седмицата.
 33. 33.  Извънкласни форми : образователен театър; екскурзии с учебна цел; училище сред природата; спортни празници; училищни концерти; благотворителни базари
 34. 34. СУ‘‘Димитър Матевски“ -Пловдив e училище с традиции За връзка 032 68 22 89 matevski@lycos.com http://soumatevski.webnode.com/ З А П О В Я Д А Й Т Е П Р И Н А С !

Средно училище ,,Димитър Матевски,, гр.Пловдив

Aufrufe

Aufrufe insgesamt

1.796

Auf Slideshare

0

Aus Einbettungen

0

Anzahl der Einbettungen

13

Befehle

Downloads

16

Geteilt

0

Kommentare

0

Likes

0

×