Diese Präsentation wurde erfolgreich gemeldet.
Wir verwenden Ihre LinkedIn Profilangaben und Informationen zu Ihren Aktivitäten, um Anzeigen zu personalisieren und Ihnen relevantere Inhalte anzuzeigen. Sie können Ihre Anzeigeneinstellungen jederzeit ändern.

Present.อาหารโรคไตcapd

 • Loggen Sie sich ein, um Kommentare anzuzeigen.

Present.อาหารโรคไตcapd

 1. 1. ความสาคัญของอาหารกับการทา CAPDการทาการบาบัดทดแทนไตด้วยวิธีน้ ีจะทาให้สูญเสี ยสารอาหารได้แก่ - โปรตีน วิตามินและเกลือแร่ ไปกับน้ ายาล้างช่องท้อง - การได้รับน้ ายาเข้าไปในช่องท้องทาให้รู้สึกแน่น กินอาหารได้ น้อยลง - ผูป่วยบางรายขาดสังกะสี ทาให้ความรู้สึกในการรับรู้รสอาหาร ้ เปลี่ยนไป กินอาหารไม่อร่ อย กินได้นอยลง ซึ่ งทั้งหมดเป็ น ้ สาเหตุให้เกิดการขาดสารอาหารได้ ่ - กูลโคสที่อยูในน้ ายาที่ใช้ลางช่องท้องทาให้ได้รับพลังงานมาก ้ เกินไป ทาให้อวนหรื อมีน้ าตาลในเลือดสู งได้ หรื อแม้แต่การมี ้ ไขมันในเลือดโดยฌฉาะไตรกลีเซอไรด์
 2. 2. สารอาหารสาคัญสาหรับผูป่วยที่ทา CAPD ้โปรตีน พลังงาน โซเดียม โพแทสเซียม ฟอสฟอรัส นา้
 3. 3. • ต้ องการโปรตีน เพิมขึน ประมาณ 1.3-1.5 กรัม/นาหนักตัว1กก. ่ ้ ้• EX. นายนพรัตน์ สู ง 175 cm. IBW 75 kg.• ดังนั้น นายนพรัตน์ ต้องการโปรตีน 75x1.5 =112 g.• 112 = 16 ส่ วน 7
 4. 4. High biological value Protein (HBV)Low biological value Protein (LBV)
 5. 5. ควรมีโปรตีน High biological value Protein (HBV) คือ ประกอบด้วย กรดอะมิโนจาเป็นครบถ้วนใน สัดส่วนที่เหมาะสม และควรได้รับอย่างน้อย 50% ของโปรตีนทั้งหมด ซึ่งจะช่วยให้มีการนากรดอะมิ โนทีไม่จาเป็นนามาใช้ได้อีก และจะลดการผลิต ่ ยูเรียให้น้อยลง
 6. 6. ควรได้รับพลังงานตามสัดส่วนของ ร่างกายและกิจกรรม พลังงานจากข้าวและแป้ง ปริมาณจากัด เพราะมีโปรตีนอยู่ บ้าง และน้ายาCAPD มีกลูโคสอยู่แล้ว ต้องระวังเรื่องปริมาณข้าวแป้ง น้าตาล อย่าบริโภคมากไป
 7. 7. พลังงานจากไขมันควรเลือกชนิดของไขมันจากน้ามันราข้าว น้ามันถั่วลิสง น้ามันถั่วเหลือง และควรงดอาหารที่มโคเลสเตอรอสูง ี และจากัดอาหารที่ทาให้เกิดปํญหาไตรกลีเซอ ไรด์สูงด้วย
 8. 8. จาเป็นต้องจากัดเกลือและน้าหรือไม่มี การสูญเสียน้าไป กับน้ายาล้างช่องท้องจึงรับประทานได้ตามปกติ ถ้าสูญเสียมากจนปริมาณ โซเดียมในเลือดต่าจาเป็นต้องกินอาหารที่มีรสเค็มเพิ่มขึ้น แต่หากมีความดัน โลหิตสูง บวมก็ควรจากัดอาหารที่มีรสเค็มจัด และจากัดปริมาณน้าด้วย
 9. 9. การจากัดโซเดียม1. หลีกเลี่ยงอาหารสาเร็จรูปที่มีโซเดียมสูง2. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงฟู3. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่ผงชูรส4. หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง5. หลีกเลี่ยงเครื่องปรุงที่มรสเค็ม ี6. หลีกเลี่ยงอาหารที่ใส่สารกันบูด7. ใช้เครืองเทศ มะนาว สมุนไพร ในการปรุงอาหาร ่8. ความต้องการโซเดียมต่อวัน = 2,000 mg.
 10. 10. อาหารที่มีโซเดียมสูง
 11. 11. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 12. 12. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 13. 13. อาหารที่มีโซเดียมสูง(ต่อ)
 14. 14. โพแทสเซียม จาเป็นต้องจากัดผักผลไม้หรือไม่ การล้างไตทางช่องท้องจะสูญเสียโพแทสเซียมไปกับน้ายาล้างไต จึงจาเป็นต้องได้รับจากอาหรอย่างเพียงพอ ซึ่งจะทาให้ได้รับธาตุเหล็ก แคลเซียม วิตามินและใยอาหารเพิ่มขึ้นด้วย เพราะมีมากในผักสีเขียวเข้มเหมือนกัน ถ้าระดับของโพแทสเซียมสูงมากไป ซึ่งมักจะเป็นในช่วงแรกของการล้างไตทางช่อง ท้อง อาจต้องจากัดเพียงระยะเวลาสัน ๆ เท่านันไม่ควรนานมาก เพราะอาจทา ้ ้ ให้โพแทสเซียมต่าจนมีอันตรายได้
 15. 15. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง
 16. 16. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 17. 17. ผักที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 18. 18. ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง
 19. 19. ผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูง(ต่อ)
 20. 20. ฟอสฟอรัสผู้ที่รักษาด้วยการทา CAPD ยังจาเป็นต้องจากัดฟอสฟอรัสอยู่เพราะจะมีผลต่อการดูดซึมแคลเซียม ทาให้แคลเซียมในเลือดต่าการควบคุมฟอสฟอรัส ป้องกันการเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกระดูกพรุนหักง่าย ปวดกระดูกและอาการคันใต้ผิวหนังได้
 21. 21. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง
 22. 22. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 23. 23. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 24. 24. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 25. 25. อาหารที่มีฟอสฟอรัสสูง(ต่อ)
 26. 26. ความสามารถในการขับน้าและปัสสาวะในผู้ป่วยไตวายจะลดลง ทาให้เกิดอาการบวมดื่มน้าได้ประมาณ 900-1,000 cc. + ปริมาณของปัสสาวะทีขับถ่ายในแต่ละวัน ถ้าปัสสาวะได้ ่น้อยกว่า 500 ml/วัน ควรจากัดน้าให้เหลือ750-1,000 ml/วัน
 27. 27. สรุป ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวในการรับประทานอาหารดังต่อไปนี้ 1. กินอาหรประเภทเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน เช่น เนื้อหมูไก่ปลากุ้ง แต่ละมื้อประมาณ4 ช้อนพูน 2. กินข้าว ก๋วยเตี๋ยวในมื้อหลักมื้อละ 2-3 ทัพพี 3. แบ่งอาหารเป็นมื้อเล็ก ๆ โดยกินวันละ 5-6 มื้อเพราะจะช่วยให้ไม่รู้สึกแน่นท้องเกินไป 4. กินผักใบเขียว ผักหลากสี และผลไม้ทุกมื้อ 5. ถ้าจะดื่มนมให้ดื่มได้1 แก้วต่อวันแต่ถ้าฟอสฟอรัสสูงให้งดดื่มนม 6. เลี่ยงการเติมน้าตาลในอาหารเครื่องดื่มและไม่ดื่มน้าหวาน น้าอัดลม
 28. 28. สรุปต่อ7. กินผลไม้ที่ไม่หวานจัดแทนขนมหวาน หลีกเลี่ยงการดื่มน้าผลไม้8. กินอาหารที่มีไขมันน้อยและหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว เช่นเนย ครีม เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องในและอาหารใส่กะทิ9. ผู้ป่วยที่อ้วนควรเลี่ยงอาหารทอดทุกชนิด เช่น ทอดมัน ข้าวเกรียบ มันทอด ปาท่องโก้ ฯ10. หลีกเลี่ยงอาหารฟาสฟู้ดที่มีไขมันและโคเลสเตอรอล11. หลีกเลี่ยงการกินถั่วเมล็ดแห้ง เมล็ดแตงโม เมล็ดทานตะวัน เครืงในสัตว์ ไข่แดง ไข่ ่ ปลา12. ใช้น้ามันพืชพวกน้ามันถั่วเหลือง น้ามันราข้าว น้ามันข้าวโพดในการปรุงอาหาร13. ควรงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ด้วย
 29. 29. โปรตีน ไม่ฟอก ฟอกด้วยเครือง ่ ฟอกทางช่องท้องโปรตีน 0.4-0.6 1-1.2 1.2-1.5 (g/kg/d)พลังงาน 25-40 35-40 35-45 (Kcal/Kg/dโซเดียม 1-3(g/d) 2-3(g/d) 3-4(g/d)โพแทสเซียม <2.73(g/d) 2-3(g/d)ฟอสฟอรัส 12-15 12-15 12-15 (mg/gprot.)น้า 500cc+ปริมาณ 2-3 L/d ปัสสาวะ

×